Sikker drift og unik værdiskabelse. Bygningsstyrelsens strategi 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikker drift og unik værdiskabelse. Bygningsstyrelsens strategi 2014"

Transkript

1 Sikker drift og unik værdiskabelse Bygningsstyrelsens strategi 2014

2 Indhold Forord 1 Bygningsstyrelsens mission, vision og forretningsværdier 2 Bygningsstyrelsens strategiske mål 3 BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGISKE BESLUTNINGSPUNKTER Tilfredse kunder 14 Effektiv kapitalforvaltning 15 Kvalitetsbyggeri til aftalt pris og tid 17 Markedsdrivende grøn ejendomsvirksomhed 19 Effektiv ejendomsvirksomhed, baseret på sikker drift og digitalisering 20 Attraktiv arbejdsplads med et unikt fagligt miljø 21 Samlet oversigt over kritiske beslutningspunkter Forsidefoto: Mærsk Bygningen. Foto: Dragør Luftfoto

3 Forord Bygningsstyrelsen har fejret sin 2 års fødselsdag. Fusionen af statens administration af kontor- og universitetsejendomme i 2011 samlede den statslige huslejeordnings ca. 3 mio. m 2 universitets- og kontorejendomme og mere end 1 mio. m 2 private lejemål i én styrelse. Fusionen har givet stordriftsfordele til gavn for de enkelte kunder og staten som helhed. Alene på de administrative omkostninger har styrelsen realiseret en fusionsgevinst på 10 pct. Samtidig har styrelsen fået en stærk rolle som videnscenter for byggeri og energieffektive bygninger. Bygningsstyrelsen står i 2014 overfor store muligheder og udfordringer. Styrelsen bygger nyt og renoverer laboratorier på et historisk højt aktivitetsniveau. Byggerierne vil bidrage væsentligt til at skabe attraktive studie- og forskningsmiljøer på landets universiteter og er dermed med til at skabe grundlaget for, at Danmarks universiteter kan være i verdensklasse. Også på kontorområdet arbejder styrelsen på at skabe fremtidens effektive arbejdspladser og samling af styrelser mv. i hovedstadsområdet i attraktive bygninger. Det er vigtige og spændende opgaver, men også opgaver, der stiller store krav til styrelsen. Byggeprojekterne skal gennemføres med sikker hånd, uden overskridelser af tid og økonomi. Kunderne skal opleve en professionel og værdiskabende opgaveløsning, hvor styrelsens stordriftsfordele kommer kunderne til gavn. Samtidig skal styrelsen sikre energibesparelser og effektivt vedligehold af styrelsens bygninger. Styrelsens strategi er målrettet at styrke styrelsens opgavevaretagelse på centrale områder med fokus på økonomisering og værdiskabelse for kunderne. Strategien er ikke en ny strategi, men er en præcisering og opdatering i lyset af de gjorte erfaringer og de muligheder, der har vist sig siden Bygningsstyrelsens etablering i Strategien er baseret på seks strategiske mål: Tilfredse kunder Effektiv kapitalforvaltning Kvalitetsbyggeri til aftalt pris og tid Markedsdrivende grøn ejendomsvirksomhed Effektiv ejendomsvirksomhed, baseret på sikker drift og digitalisering Attraktiv arbejdsplads med et unikt fagligt miljø. Strategien fastlægger de beslutninger, der skal træffes i 2014 for at forbedre opgaveløsningen inden for hvert af de strategiske mål. På den måde sikres et solidt grundlag for at prioritere og sætte retning for styrelsens arbejde. Samtidig sikrer styrelsen, at strategien er dynamisk og levende, og løbende tilpasses muligheder, udfordringer og kunders behov. God læselyst! Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen BYGNINGSSTYRELSEN // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // 1

4 Bygningsstyrelsens mission, vision og forretningsværdier Bygningsstyrelsen skal løse statens lokalebehov. Styrelsens kunder skal opleve klare fordele ved, at de kan fokusere på deres kerneopgaver, mens Bygningsstyrelsen varetager opgaverne med at tilvejebringe, administrere og vedligeholde de fysiske rammer. Samtidig har styrelsen en væsentlig opgave i at realisere de politiske mål inden for styrelsens opgave- og vidensområder. Styrelsen er en af landets største aktører på bygge- og ejendomsmarkedet, og en unik viden om byggeri, arkitektur, lærings-, forsknings- og kontormiljøer, ejendomsadministration, vedligehold, energi mv. giver mulighed for innovative helhedsløsninger, der både er til gavn for de enkelte kunder og for samfundet bredt set. Mission Bygningsstyrelsen er statens ejendomsvirksomhed. Vi drager nytte af vores stordriftsfordele samt videns- og erfaringsgrundlag til at udvikle moderne, funktionelle og energi- og omkostningseffektive lokaler til statens institutioner, så de kan fokusere på deres kerneopgaver. Derfor er vi samtidig en væsentlig drivkraft for udvikling af byggeriet i Danmark. Vision Bygningsstyrelsen er det foretrukne valg for kunder og stat. Bygningsstyrelsens forretningsværdier For at realisere styrelsens vision skal alt arbejde i styrelsen være kendetegnet ved at finde den rigtige løsning til den rigtige pris. Opgaven er ikke blot at få mest muligt for skatteborgernes penge. Vi skal også sammen med kunden finde den rigtige kvalitet på kort og langt sigt. Dette er udtrykt ved styrelsens forretningsværdier Kunder og Økonomisering. Kunder: Vi samarbejder med vores kunder om at opfylde deres behov for gode lokaler og kvalitetsbygninger på en effektiv, standardsættende og visionær måde. Økonomisering: Vi økonomiserer på kundernes og statens vegne ved at skabe størst mulig værdi, samtidig med at vi systematisk holder omkostningerne nede. Det er afgørende, at medarbejderne er bevidste om forretningsværdierne i det daglige arbejde og sikrer, at konkrete løsninger i videst muligt omfang lever op til begge værdier. 2 // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN

5 Bygningsstyrelsens strategiske mål Styrelsen har med udgangspunkt i mission, vision og forretningsværdier fastlagt seks strategiske mål, der er bærende for styrelsens indsats og prioriteringer. Tilfredse kunder Effektiv kapitalforvaltning Effektiv ejendomsvirksomhed, baseret på sikker drift og digitalisering Markedsdrivende grøn ejendomsvirksomhed Kvalitetsbyggeri til aftalt pris og tid Attraktiv arbejdsplads med et unikt fagligt miljø BYGNINGSSTYRELSEN // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // 3

6 4 // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN Retten på Frederiksberg. Foto: Adam Mørk

7 Tilfredse kunder Effektiv kapitalforvaltning Bygningsstyrelsen skal have tilfredse kunder, der får tilgodeset deres behov. Kunderne skal opleve, at styrelsen er lydhør, inddragende og tilgængelig. Kun gennem et godt samarbejde med kunderne kan styrelsen skabe merværdi for kunden og for staten som helhed. Styrelsen skal skabe merværdi ved at levere funktionelle, omkostningseffektive, energieffektive og attraktive fysiske rammer til styrelsens kunder. Styrelsen skal give kunderne fagligt kvalificeret med- og modspil, så kunderne får de løsninger, der skaber den størst mulige værdi til de lavest mulige omkostninger. Det kræver, at styrelsen kan anvende medarbejdernes store faglige viden tværfagligt og helhedsorienteret. Den statslige huslejeordning er rammen for styrelsens arbejde, og det er derfor afgørende, at styrelsens medarbejdere, i relationen til kunderne, kan agere sikkert inden for ordningen. Bygningsstyrelsen forvalter store statslige ejendomsværdier. Styrelsen skal drive, vedligeholde og fremtidssikre styrelsens ejendomsportefølje, så den både dækker behovene hos nutidens og fremtidens brugere, samtidig med at statens langsigtede helhedsinteresser tilgodeses. Derfor skal styrelsen være på forkant med viden om fremtidens lærings-, forsknings- og kontorarbejdspladser og skal kunne omsætte denne viden i styrelsens arbejde. Den statslige huslejeordning indebærer, at det er kunden, der vælger den endelige lokaliseringsløsning. Derfor forudsætter styrelsens tilbud af lokaliseringsløsninger og tilpasninger i styrelsens ejendomsportefølje, at de tilgodeser kundernes ønsker. Bygningsstyrelsen skal give kunderne med- og modspil, og dermed få kundernes behov til at gå i spænd med statens overordnede lokaliserings- og ejendomsstrategier. Det er en hovedopgave for styrelsen at kunne balancere og ikke mindst kommunikere disse hensyn. Bygningsstyrelsen: Skaber værdi for kunderne gennem proaktiv dialog, viden og data om lokalebehov, lokaleløsninger og campusplanlægning Forstår kundens behov og giver realistisk, kvalificeret og kritisk sparring Er en kompetent og kundeorienteret leverandør, der leverer lokaler, der opfylder kundens behov, handler hurtigt, leverer til tid og økonomi og sikrer, at kunden har lejemål, der fungerer Giver økonomiske gevinster og kvalitetsfordele for kunderne ved at levere løsninger og ydelser, som kunden ikke ville kunne have opnået alene eller gennem andre leverandører Leverer korrekt og effektiv ejendomsadministration, hvor der er styr på opkrævninger og regnskaber mv. Arbejder for at udvikle huslejeordningen til også i fremtiden at skabe værdi for både kunder og staten. Bygningsstyrelsen: Respekterer kundernes beslutningsret ved lokaliseringer, men har også blik for statens samlede omkostninger og behov Optimerer statens ejendomsportefølje til fremtidens behov gennem aktiv dialog med kunderne Sikrer ejendomsporteføljens værdi gennem systematisk og omkostningseffektiv drift og vedligehold Holder de administrative omkostninger på et minimum for at kunne prioritere vedligehold Har en aktiv porteføljestrategi, der sikrer fleksibilitet og omkostningseffektivitet Udvikler fremtidens campusmiljøer både på uddannelses- og kontorområdet. BYGNINGSSTYRELSEN // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // 5

8 Kvalitetsbyggeri til aftalt pris og tid Bygningsstyrelsen er, som statens bygherre, ansvarlig for at opføre og modernisere bygninger, der i denne og kommende generationer vil repræsentere vor tids statsbyggeri. Det giver store muligheder, men også forpligtelser overfor samfundet, staten, kunderne og brugerne af bygningerne. Bygningsstyrelsen skal kunne bygge både unikt særtilpasset ikonbyggeri, og byggeri der anvendes til almindelige administrations- og undervisningsformål. Uanset formål skal Bygningsstyrelsen levere kvalitetsbyggeri, uden at det nødvendigvis betyder dyrt byggeri. Gennemtænkt arkitektur, funktionalitet, standardløsninger, byggeproces og materialevalg gør det muligt at levere fleksibelt og totaløkonomisk optimalt byggeri. Styrelsen lægger vægt på, at de indledende faser i byggeriet håndteres optimalt. Dels ved tidligt at fastlægge målsætninger, udbuds- og entrepriseformer. Dels ved en fokuseret og grundig kundeinddragelse, der forener kundens behov og ønsker med de økonomiske og tidsmæssige rammer. Den tidlige dialog med kunderne skal samtidig minimere behovet for ændringer senere i byggeriets faser, der ellers kan fordyre og forsinke byggeriet. Bygningsstyrelsen: Bygger fleksibelt og totaløkonomisk ved at tænke funktionalitet, æstetik, bygbarhed og driftsomkostninger sammen Ser bygningsæstetik og funktion som en integreret og værdiskabende del af det omkringliggende byrum Er en professionel bygherre med styr på ledelse og administration af byggeri Bruger standardløsninger og agerer efter standardiserede processer og koncepter, hvor dette giver mening Styrer inddragelsen af brugerne i byggeriets faser ved tydelig rollefordeling og gennemsigtighed omkring sammenhængen mellem projekt, økonomi og tid Er en konsekvent bygherre, der leverer det aftalte til kunderne, og samtidig stiller klare krav til leverandører og følger op herpå Realiserer politisk fastsatte mål inden for byggeriet og understøtter en udvikling af dansk byggeri, der har fokus på gode og totaløkonomisk effektive løsninger. 6 // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN

9 Markedsdrivende grøn ejendomsvirksomhed Effektiv ejendomsvirksomhed, baseret på sikker drift og digitalisering Reduktion af bygningsmassens energiforbrug er central for realiseringen af de ambitiøse mål, regeringen har sat på energi- og klimaområdet. Som statens ejendomsvirksomhed skal Bygningsstyrelsen gå foran. Det gør styrelsen ved at minimere unødvendigt energiforbrug i styrelsens bygninger og ved på tværs af den samlede bygningsportefølje at vurdere, hvordan de midler der er til rådighed, kan give de størst mulige energibesparelser. Bygningsstyrelsen er samtidig markedsdrivende i efterspørgslen af nye energiløsninger i eksisterende byggeri og nybyggeri samt energieffektive private lejemål. Endvidere samarbejder styrelsen blandt andet med Energistyrelsen om at sikre bedst mulig sammenhæng mellem regulering og praktik samt arbejder for at nyttiggøre Bygningsstyrelsens store viden om bæredygtigt og energieffektivt byggeri. Bygningsstyrelsen skal kunne levere og dokumentere, at styrelsens opgaveløsning er bedre og totaløkonomisk billigere for kunderne og staten end mulige alternativer. Det har styrelsen gode forudsætninger for at leve op til gennem unikke muligheder for stordriftsfordele, en professionel organisation og dedikerede medarbejdere. Som landets største ejendomsvirksomhed og med omfattende nybyggeri- og renoveringsaktivitet har Bygningsstyrelsen unikke muligheder for at udnytte gevinster ved digitalisering i ejendomsadministration og byggeri. Styrelsen har unik adgang til omfattende data, som kan anvendes til at understøtte omkostningseffektiv og kundeorienteret drift, vedligehold, lokalerådgivning og byggeri. Forudsætningen herfor er systematisk og korrekt dataopsamling i velfungerende og lettilgængelige IT-systemer. I forhold til kunderne prioriteres dataanvendelse, der bidrager til at opnå og dokumentere muligheder for optimering af omkostninger til lokaler og energiforbrug. Inden for digitalt byggeri arbejder Bygningsstyrelsen på at være standardsættende og realisere gevinsterne til gavn for staten og kunderne. Bygningsstyrelsen: Kan følge energiforbruget i alle styrelsens ejendomme, og optimerer drift og energiforbrug Gennemfører rentable energitiltag ved renovering, modernisering og nybyggeri og følger op på, om resultaterne opnås Bygger som udgangspunkt i energiklasse 2015 og følger op på om resultaterne opnås Har som mål, at bygningsenergiforbruget i styrelsens ejendomme reduceres med 2 pct. årligt frem til 2020 Er aktiv i omstillingen af dansk byggeri til fremtidens krav om bæredygtigt byggeri. Bygningsstyrelsen: Har en omkostningseffektiv og samarbejdende organisation, der løser basisproduktionen sikkert og på lavest mulige organisatoriske niveau Har effektive beslutningsprocesser og prioriterer de aktiviteter, der skaber størst værdi for kunderne og staten Er førende på digitalisering og brug af data om lokaler, ejendomsforvaltning, byggeri og energiforbrug til at levere og dokumentere omkostningseffektive og værdiskabende løsninger Har valide og opdaterede data, der genbruges på tværs af styrelsens IT- systemer Anvender de bedste IT-standardsystemer. BYGNINGSSTYRELSEN // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // 7

10 Tinglysningsretten i Hobro. Foto: Mikkel Østergaard 8 // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN Økonomi- og Indenrigsministeriet. Foto: Peter Lind Bonderup

11 Attraktiv arbejdsplads med et unikt fagligt miljø Bygningsstyrelsens medarbejdere er styrelsens største aktiv og styrelsen er helt afhængig af medarbejdernes viden og kompetencer. Det er gennem medarbejdernes viden og kompetencer, at styrelsen kan levere en overbevisende opgaveløsning og fungere som videnscenter for byggeri, ejendomsadministration, energi, totaløkonomi osv. Styrelsen er kendetegnet ved at have medarbejdere med meget forskellige opgaver, uddannelser og erfaringer. Det giver unikke muligheder for at skabe innovative og effektive løsninger i tværfagligt samarbejde, men det stiller også store krav til medarbejdernes samarbejdsevner i forhold til at udfordre og respektere forskellighederne. Styrelsen er samtidig kendetegnet ved en kompleks opgaveløsning, som medarbejderne skal forstå og skal kunne agere i. Styrelsen lægger vægt på at rekruttere de rigtige medarbejdere, og at den enkelte medarbejder har gode rammer for at udvikle sig og blive udfordret gennem opgaver og uddannelse, samt at der er sammenhæng mellem resultater og løn. God ledelse er en forudsætning for en god arbejdsplads. Derfor prioriterer styrelsen, at ledelsesgruppen har de rigtige kompetencer og følger op, hvor der er behov for udvikling. Bygningsstyrelsen: Er en attraktiv arbejdsplads, der har spændende opgaver, gode arbejdsvilkår og faglige og personlige udviklingsmuligheder Er kendetegnet ved videndeling, fælles processer og professionel projektorganisering Sætter pris på meningsforskelle og åben dialog om problemer og løsninger Har en organisation, der eksekverer beslutninger hurtigt og effektivt Har medarbejdere, der forstår styrelsens forretningsgrundlag og forretningsprocesser Har ledere på et højt fagligt- og ledelsesmæssigt niveau. BYGNINGSSTYRELSEN // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // 9

12 Bygningsstyrelsens strategiske beslutningspunkter // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN

13 BYGNINGSSTYRELSEN // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // 11 Det administrative bibliotek. Foto: Peter Lind Bonderup

14 Bygningsstyrelsens strategiske beslutningspunkter 2014 Styrelsen har ved indgangen til 2014 et godt grundlag for at skabe endnu bedre resultater for styrelsens kunder og staten som helhed. Styrelsen er to år efter dannelsen nået langt i fusionen af de tidligere styrelser. Fælles processer og systemer er blevet fastlagt og en ny fælles kultur er ved at finde sit fodfæste. I 2014 skal der arbejdes på at få fusionen tilendebragt, herunder ikke mindst at sikre ensartet anvendelse af systemer og processer. Samtidig skal der være fokus på at styrke gennemførelsen af byggeopgaverne så tid, budget og aftalt kvalitet overholdes. Med den ressourcekrævende fusion bag sig kan ressourcerne i 2014 målrettes udvikling og forbedring af styrelsens opgaveløsning og derved yderligere øge gevinsterne ved en central statslig ejendomsvirksomhed. Herved skabes grundlag for at tiltrække nye opgaver og kunder. Samtidig med at Bygningsstyrelsen skal udvikle produkter og løsninger på den lange bane, skal styrelsen håndtere de kritiske udfordringer, som den står overfor i Væsentligste udfordring er Københavns Universitets anmodning til Uddannelsesministeren om at overtage ejerskabet af de bygninger, som universitetet i dag lejer af styrelsen. Det forventes, at der i 2004 træffes beslutning om, hvorvidt anmodningen skal imødekommes. Usikkerheden om det fremtidige ejerskab af universitetets bygninger giver naturligt udfordringer og vanskeliggør den langsigtede planlægning i styrelsen. Det er imidlertid afgørende, at styrelsen fortsat gør sit yderste for at sikre god service til kunderne, sikrer effektiv vedligehold og drift samt gennemfører de mange byggeprojekter professionelt. Bygningsstyrelsen har igangværende byggerier for omkring 14 mia. kr. Flere af de store og markante byggerier er nu gået fra planlægningsfasen til udbuds- og udførelsesfasen. Dette sker på et tidspunkt, hvor der er markante tegn på kapacitetsproblemer blandt de virksomheder, der kan udføre de store entrepriseopgaver. Der er derfor stor risiko for manglende konkurrence og højere priser, med deraf følgende risici for tids- og budgetoverskridelser. Det er en central opgave for styrelsen i 2014 at minimere disse risici gennem realistisk tidsplanlægning, økonomibudgettering, optimale udbudsforretninger og professionel bygherrefunktion, herunder forventningsafstemning med kunderne. I 2014 skal der samtidig øget fokus på sikker administration i byggesagsstyringen. Realiseringen af styrelsens strategi i 2014 er baseret på identifikation af de strategiske beslutninger, der skal træffes inden for hvert af de seks strategiske mål for at imødegå udfordringerne og forbedre styrelsens opgaveløsning. De strategiske beslutninger skal ses i sammenhæng med implementering af de igangværende tiltag og beslutninger, der er truffet i // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN

15 Bygningsstyrelsen. Foto: Mikkel Østergaard Styrelsens anvendelse af strategiske beslutningspunkter i 2014 Anvendelsen af strategiske beslutningspunkter skal understøtte, at styrelsens ledelse har et solidt grundlag for at prioritere og sætte retning for styrelsens arbejde. Dette sker ved at de strategiske beslutninger, der skal behandles, identificeres og prioriteres tidsmæssigt, samt undergives en effektiv beslutningsproces, der sikrer, at alle væsentlige fakta, konsekvenser og handlemuligheder indgår i beslutningsgrundlaget. Samtidig skal metoden sikre, at styrelsens strategi er dynamisk og levende. Det er afgørende, at en foranderlig og kundeorienteret virksomhed som Bygningsstyrelsen løbende kan tilpasse sig til de muligheder og udfordringer, der opstår i løbet af året. Derfor kan opstillede beslutningspunkter blive overhalet af udviklingen, ligesom der kan blive behov for at tilføje nye højt prioriterede punkter, der dukker op i løbet af året. Ligeledes er det afgørende, at styrelsens strategi tager højde for, at gennemførelsen af nødvendige beslutninger kan have et flerårigt sigte. De beslutninger, der er omfattet af styrelsens metode til strategisk beslutningstagning, er kendetegnet ved: At have stor betydning, idet de omfatter hele eller store dele af styrelsens organisation, og/eller at de indebærer en betydelig interaktion med vores kunder, leverandører og andre eksterne interessenter At sætte retningen for styrelsen på mellem til langt sigt (3-5 år), men også at have konsekvenser på kort sigt At have investerings- eller medarbejdermæssige konsekvenser, der vanskeligt kan laves om. Behandlingen af beslutningspunkterne sker løbende henover året i en rækkefølge der dels afspejler, hvor presserende beslutningen er, dels tager højde for, hvor ressourcekrævende tilvejebringelsen af beslutningsgrundlaget er. BYGNINGSSTYRELSEN // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // 13

16 Tilfredse kunder Bygningsstyrelsens kunder er generelt tilfredse med de ydelser, som styrelsen leverer. Universiteterne har imidlertid udtrykt kritik af dele af styrelsens opgaveløsning og huslejeordningen på universitetsområdet. En væsentlig del af kritikpunkterne er imødekommet ved justeringen af huslejeordningen, der giver lavere huslejer på nybyggeri og øger ordningens fleksibilitet. I 2014 er det afgørende, at den positive udvikling fortsætter, og at styrelsen tilpasser sine ydelser til kundernes behov og ønsker både på universitets- og kontorområdet. Kritiske beslutninger Kan kundernes oplevelse af styrelsens helhedstænkning styrkes? Afhængig af sag og opgave har kunderne ofte kontakt til flere enheder og medarbejdere i Bygningsstyrelsen, eksempelvis kunderådgivere og projektledere. De forskellige kontaktflader stiller store krav til intern koordination, ansvarsfordeling og videndeling, ligesom det er centralt, at kunderne oplever, at dialogen er hurtig og fyldestgørende. Den nuværende opgaveløsning skal vurderes, og der skal tages stilling til mulige tiltag, der kan tydeliggøre rolle- og ansvarsfordelingen og sikre, at relevant viden og historik udveksles effektivt. Hvordan skal styrelsens profil i forhold til udførelse af drift og udvendigt vedligehold på universiteterne se ud? Universiteterne varetager i dag drift samt udførelsen af det ydre bygningsvedligehold efter aftale med og finansiering af Bygningsstyrelsen. Det er aftalt med Danske Universiteter, at vedligeholdelsen skal gennemføres på en måde, der bedst muligt modsvarer universiteternes differentierede behov. En model kan være, at styrelsen tilbyder at varetage drift og udvendigt vedligehold med henblik på opnåelse af stordriftsfordele. Tilbuddet vil primært være relevant for de mindre universiteter og for universiteter med afdelinger i flere landsdele. Skal styrelsen levere facility management ydelser i flerbrugerejendomme på kontorområdet? Bygningsstyrelsen tilbyder i dag ikke kunderne at varetage ansvaret for ydelser som inventar, rengøring, kantinedrift, reception mv. Der kan være fordele for kunderne i flerbrugerejendomme ved, at styrelsen varetager disse opgaver. 14 // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN

17 Effektiv kapitalforvaltning Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje forventes i de kommende år at gennemgå store forandringer. På universitetsområdet forventes et fortsat nybyggeri for at kunne tilgodese behovet for uddannelsespladser, og på kontorområdet forventes samlingen af institutioner i knudepunkter at accelerere. Hvordan disse nye lokalebehov skal tilvejebringes, er centralt for styrelsen. Samtidig er det væsentligt, at der sættes fokus på vedligeholdelsen af den eksisterende portefølje. Endelig forventes håndtering af PCB at blive et væsentligt fokusområde i Kritiske beslutninger Hvornår tilvejebringes nye lokaler ved OPP, statsbyggeri eller private lejemål? Løsninger for tilvejebringelse af nye lokaler sker i dag på baggrund af dialog med kunden og konkret vurdering af tid, økonomi og markedsmuligheder. Det kan skabe større klarhed internt i styrelsen og ift. kunderne, hvis løsningsbeslutningen sker på baggrund af formulerede retningslinjer og klarere krav til beslutningsgrundlag. Hvordan skal nye kontorbygninger til evt. implementering af lokaliseringsstrategi i hovedstadsområdet tilvejebringes? Hvis regeringens økonomiudvalg i 2014 beslutter, at statslige styrelser mv. i hovedstadsområdet skal samlokaliseres i nye flerbrugerejendomme, skal der tages beslutning om, hvorvidt disse skal tilvejebringes som OPP, statsbyggeri eller private lejemål, eller ved en kombination heraf. Det skal endvidere besluttes, hvordan kundebehov og ønsker dækkes i perioden indtil ejendommene er indflytningsklare. Hvordan skal styrelsen sikre det økonomisk optimale vedligehold? Bygningsstyrelsen har begrænsede økonomiske midler til vedligehold af ejendomsporteføljen. Det er væsentligt, at midlerne anvendes på en måde, der sikrer porteføljens langsigtede værdi bedst muligt, herunder at der er et klart prioriteringsgrundlag. Der skal samtidig skabes overblik over, om de økonomiske midler på sigt kan sikre et tilfredsstillende værdifastholdende vedligehold. Skal styrelsen internt varetage projektering og byggeledelse i mindre vedligeholdelsesprojekter? Projektering og byggeledelse i vedligeholdelsesprojekter varetages i dag af eksterne rådgivere. Der kan være økonomiske fordele i form af lavere omkostninger ved intern varetagelse af hele eller dele af disse opgaver i mindre vedligeholdelsesprojekter, og dermed mulighed for at få mere vedligehold for pengene. Hvordan håndteres eventuel PCB forekomst i ejendomme administreret af styrelsen? Bygningsstyrelsen vil gennemføre en kortlægning af PCB-forekomsten i styrelsens ejendomme, der kan vise behov for omfattende PCB-renoveringer. Der vil i givet fald skulle tages stilling til finansieringen og gennemførelsen af renoveringerne samt eventuelle konsekvenser for styrelsens ejendomsporteføljestrategi. Samtidig skal der tages stilling til håndtering af PCB i private lejemål, der administreres af styrelsen. BYGNINGSSTYRELSEN // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // 15

18 16 // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN SDU Kolding. Foto: Mikkel Barker

19 Kvalitetsbyggeri til aftalt pris og tid Bygningsstyrelsen har omfattende igangværende byggerier og står i 2014 overfor flere betydelige entrepriseudbud. Det er afgørende, at styrelsen holder tid og pris i byggerierne og samtidig forbedrer den administrative byggesagsstyring. Derudover skal styrelsen optimere planlægning og gennemførelse af fremtidige byggerier. For at løfte disse udfordringer har styrelsen på baggrund af grundige analyser af styrelsens byggeproduktion gennemført en række tiltag, der skal forbedre styringen af byggesagerne og ledelsesinformationen. Herudover har styrelsen besluttet ændringer af bl.a. entreprisevalg og kontraktmodeller med kunderne. I 2014 skal arbejdet fortsætte, herunder med fortsat fokus på byggesagsstyring. Kritiske beslutninger Hvilke entrepriseformer skal styrelsen anvende? Bygningsstyrelsen har fastlagt retningslinjer for valg af entrepriseformer i simpelt byggeri. For øvrige byggerier vil styrelsen styrke den faglige vurdering af valg af entrepriseform og opstille retningslinjer for styrelsens valg af entrepriseform. Hvordan kan entreprenørerne inddrages tidligere? Der er behov for at finde nye samarbejdsformer, som understøtter en tidligere inddragelse af entreprenøren. Det faseopdelte byggeri indebærer en uhensigtsmæssig adskillelse af rådgiver og udførende, som giver udfordringer ift. bygbarhed og optimering af byggeriets kvalitet og pris. Bygningsstyrelsen vil søge at udvikle nye modeller for tidligere inddragelse af entreprenøren. Hvordan skal byggesagerne projektorganiseres? Bygningsstyrelsen skal tage stilling til projektorganiseringen af byggesager, der i højere grad understøtter rettidig inddragelse af relevante interne og eksterne kompetencer og fagligheder, samtidig med at den entydige ansvarsfordeling fastholdes. Der skal særligt ses på organiseringen af de store og kritiske byggesager. Hvordan kan udbuds- og projektmateriale standardiseres? For at reducere styrelsens og leverandørernes risici og transaktionsomkostninger er det væsentligt, at udbuds- og projektmateriale i videst muligt omfang er standardiseret. Styrelsen vil tage stilling til, hvordan styrelsens udbuds- og projektmateriale kan standardiseres yderligere. Hvordan kan byggesagsstyringen forbedres ved brug af controlling mv.? Styrelsen har i nogle af byggeprojekterne haft en utilfredsstillende administrativ styring. Der skal derfor tages stilling til, hvordan den interne controlling i byggesagerne kan styrkes, således at fremtidige fejl kan forebygges og afhjælpes. Kan de indledende strategiske beslutninger om mål, udbuds- og entrepriseformer styrkes? Succesfuld gennemførelse af et byggeri er i høj grad afhængig af de indledende beslutninger om, hvad byggeriet skal kunne og hvordan byggeriet skal udbydes og gennemføres. Styrelsen vil derfor vurdere, hvordan der kan skabes det bedst mulige grundlag for de indledende beslutninger. BYGNINGSSTYRELSEN // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // 17

20 18 // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN Retten på Frederiksberg. Foto: Adam Mørk

21 Markedsdrivende grøn ejendomsvirksomhed Bygningsstyrelsen har i flere år, med gode resultater, fokuseret på energieffektivisering af styrelsens bygninger. Der er imidlertid fortsat store potentialer. I 2014 er det centralt at forbedre energidatahåndteringen og energistyringen i styrelsens ejendomme samt at få større sikkerhed for, at styrelsen opnår det forventede energiforbrug ved nybyggeri og renovering. Det er herudover væsentligt at få afklaret, hvordan styrelsen skal arbejde med bæredygtighed i bredere forstand, herunder evt. anvendelse af bæredygtighedscertificering. Kritiske beslutninger Hvilket system skal anvendes til håndtering af energidata? Styrelsens eksisterende system for opsamling og formidling af fjernaflæste energiforbrugsdata er forældet. Det skal derfor besluttes, om der skal indkøbes en ny systemløsning, herunder skal der tages stilling til delvis udlicitering af datavalidering mv. samt udbredelse til private lejemål. Hvordan kan energistyring i styrelsens ejendomme forbedres? Effektiv energistyring kan give væsentlige energibesparelser med begrænsede investeringer. Bygningsstyrelsen har i dag ansvaret for energistyringsopgaver i styrelsens kontorejendomme. En styrket energistyringsindsats kan give et væsentligt rentabelt bidrag til at nå regeringens reduktionsmål for kontorkunderne. Samtidig kan det give styrelsen et bedre afsæt for samarbejde med universiteterne på området. Hvad er de totaløkonomiske konsekvenser af energieffektivt byggeri? Der er væsentlig usikkerhed om de totaløkonomiske konsekvenser ved at bygge i energiramme 2015 og 2020, primært om forøgede anlægsomkostninger modsvares af besparelser i energiudgifterne. Bygningsstyrelsen vil afklare muligheden for at udvikle et værktøj, der kan estimere anlægsomkostninger og driftsbesparelser for at reducere denne usikkerhed. BYGNINGSSTYRELSEN // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // 19

22 Effektiv ejendomsvirksomhed, baseret på sikker drift og digitalisering Bygningsstyrelsens opgaveløsning er driftstung, hvorfor det er afgørende for styrelsens værdiskabelse, at driftsorganisationen er effektiv. I 2014 skal fokus på sikker drift øges yderligere. Det er i den forbindelse væsentligt, at den igangværende indsats for at forbedre data og IT-systemernes stabilitet og funktionalitet fastholdes i Samtidig skal styrelsen arbejde målrettet med fortsat digitalisering af byggeriet og indhøstning af gevinsterne herved. Kritiske beslutninger Hvordan kan en entydig nummerstruktur af projekter, ejendomme, sager og bygninger, implementeres i alle systemer? Anvendelse af et gennemgående identifikationsnummer vil gøre det lettere at identificere og samkøre informationer om samme kunde, ejendom, projekt, sag eller bygning. Det skal besluttes, om der kan og skal etableres en stringent nummereringsstruktur, der er entydigt og går igen i samtlige af styrelsens IT-systemer. Hvilken IT-systemstruktur skal styrelsen vælge? Styrelsen anvender en række forskellige IT-systemer. Dedikerede systemer giver mulighed for fleksibilitet og god løsning af det specifikke behov, men dedikerede systemer giver udfordringer, når data skal udveksles mellem systemerne. Ét system vil løse denne udfordring, men vil potentielt være et stort udviklingsprojekt, og det er ikke givet, at ét system vil kunne løse de specifikke behov så godt og fleksibelt som dedikerede systemer. Hvordan kan datahåndteringen styrkes i en flerårig proces? Bygningsstyrelsen har gennem store investeringer og indsatser forbedret datakvalitet og systemunderstøttelse. Der er imidlertid fortsat validitetsproblemer og bl.a. vanskeligheder ved samkøring af data. Da der er tale om en ressourcekrævende og langvarig indsats, skal der fastlægges en flerårig prioriteringsrækkefølge og proces for forbedring af datastruktur, datavalidering, harmonisering og systemhåndtering af bygnings-, lejemåls- og kundedata. Hvordan skal digitalisering af byggeriet udbredes? Digitalisering af byggeprocesserne kan give store effektiviseringsgevinster og bedre kvalitet. Bygningsstyrelsen har lavet en strategi for digitalisering af byggeriet. Der skal tages stilling til, hvordan strategien implementeres. 20 // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN

23 Attraktiv arbejdsplads med et unikt fagligt miljø Medarbejderne er en afgørende forudsætning for Bygningsstyrelsens opgaveløsning. De komplekse og tværfaglige opgaver stiller store krav til både ledernes og medarbejdernes kompetencer og det tværgående samarbejde. I forlængelse af fusionen har der været en naturlig stigning i medarbejderomsætningen for enkelte medarbejdergrupper. Det er et væsentligt indsatsområde i 2014, at omsætningen finder et normalt leje. Det er samtidig vigtigt, at styrelsen fortsat prioriterer den faglige og personlige medarbejderudvikling for at understøtte en god opgaveløsning og styrelsens position som en attraktiv arbejdsplads. I 2014 vil styrelsen endvidere fokusere på at udvikle styrelsens ledelse. Kritiske beslutninger Skal der etableres formelt tilbud om udvidet udviklings- og karriereplanlægning? Løbende udvikling er central for den enkelte medarbejder og de kompetencer, som styrelsen har brug for. Udviklings- og karrieredrøftelse indgår i dag som en integreret del af de løbende medarbejderudviklingssamtaler med nærmeste leder. Medarbejdernes udvikling kan styrkes yderligere ved at tilbyde erfarne medarbejdere forløb, hvor der gives hjælp til afklaring og fremadrettet planlægning af faglig og personlig udvikling. Hvordan skal medarbejdernes viden om forretningsgrundlag og -processer styrkes? For at sikre opgavevaretagelse på et højt kvalitetsniveau er der behov for at styrke medarbejdernes viden om styrelsens basisforretning, forretningsprocesser, driftssystemer mv. Mulige tiltag kan være længerevarende introforløb for nye medarbejdere og obligatoriske grundkurser til de medarbejdere, der har behov herfor. Hvordan kan det tværgående samarbejde og ansvar forbedres? Et velfungerende samarbejde mellem medarbejderne og enhederne er centralt for at løse styrelsens opgaver tilfredsstillende. Der er behov for at sætte fokus på at styrke relationer og kendskab til hinandens kompetencer på tværs af styrelsen, eksempelvis gennem en stærkere projektorganisering på udvalgte områder. Det skal samtidig vurderes, hvordan incitamenter i enhedskontrakter og resultatlønssystem i højere grad kan understøtte samarbejde og fælles ansvar. Hvordan kan projektledernes kompetencer styrkes? Styrelsens produktion er i vidt omfang organiseret i projekter. Eksempelvis varetages byggesagerne i projekter, hvor en projektleder er ansvarlig for den samlede løsning af opgaven. Projektledernes kompetencer er derfor afgørende for vellykket opgaveløsning. Det skal vurderes, om der skal gennemføres systematisk kompetenceafdækning og opfølgning på udviklingsbehov hos projektlederne. Kan styrelsens rekrutteringsindsats og -redskaber styrkes? Bygningsstyrelsen skal kunne rekruttere de rigtige medarbejdere. Det kræver, at styrelsen både kan tiltrække kvalificerede ansøgere og vælge den rigtige kandidat til jobbet. Det skal vurderes, om styrelsen kan blive bedre til at tiltrække ansøgere og om styrelsen kan anvende bedre redskaber, processer og metoder til udvælgelse af kandidater. BYGNINGSSTYRELSEN // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // 21

24 Samlet oversigt over kritiske beslutningspunkter 2014 Tilfredse kunder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kan kundernes oplevelse af styrelsens helhedstænkning styrkes? Hvordan skal styrelsens profil i forhold til udførelse af drift og udvendigt vedligehold på universiteterne se ud? Skal styrelsen levere facility management ydelser i flerbrugerejendomme på kontorområdet? Effektiv kapitalforvaltning Hvornår tilvejebringes nye lokalebehov ved OPP, statsbyggeri eller private lejemål? Hvordan skal nye kontorbygninger til evt. implementering af lokaliseringsstrategi i hovedstadsområdet tilvejebringes? Hvordan skal styrelsen sikre det økonomisk optimale vedligehold? Skal styrelsen internt varetage projektering og byggeledelse i mindre vedligeholdelsesprojekter? Hvordan håndteres eventuel PCB forekomst i ejendomme administreret af styrelsen? Kvalitetsbyggeri til aftalt pris og tid Hvilke entrepriseformer skal styrelsen anvende? Hvordan kan entreprenørerne inddrages tidligere? Hvordan skal byggesagerne projektorganiseres? Hvordan kan udbuds- og projektmateriale standardiseres? Hvordan kan byggesagsstyringen forbedres ved brug af controlling mv.? Kan de indledende strategiske beslutninger om mål, udbuds- og entrepriseformer styrkes? 22 // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN

25 Markedsdrivende grøn ejendomsvirksomhed Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Hvilket system skal anvendes til håndtering af energidata? Hvordan skal energistyring i styrelsens ejendomme forbedres? Hvad er de totaløkonomiske konsekvenser af energieffektivt byggeri? Effektiv ejendomsvirksomhed, baseret på sikker drift og digitalisering Hvordan kan en entydig nummerstruktur af projekter, ejendomme, sager og bygninger implementeres i alle systemer? Hvilken IT-systemstruktur skal styrelsen vælge? Hvordan kan datahåndteringen styrkes i en flerårig proces? Hvordan skal digitalisering af byggeriet udbredes? Attraktiv arbejdsplads med et unikt fagligt miljø Skal der etableres formelt tilbud om udvidet udviklings- og karriereplanlægning? Hvordan skal medarbejdernes viden om forretningsgrundlag og processer styrkes? Hvordan kan det tværgående samarbejde og ansvar forbedres? Hvordan kan projektledernes kompetencer styrkes? Kan styrelsens rekrutteringsindsats og -redskaber styrkes? BYGNINGSSTYRELSEN // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // 23

26 24 // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN Aarhus Universitet. Foto: Poul Ib Henriksen

27 Bygningsstyrelsens strategi 2014 Udgivet af Bygningsstyrelsen Marts 2014 Layout: Eckardt ApS Tryk: pekeema danmark as BYGNINGSSTYRELSEN // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // 25

28 Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby T // BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGI 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 289 Offentligt Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Oplæg ved vicedirektør Connie

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Resultatkontrakt 2014 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Indhold Indledning 5 Kontraktgrundlag 5 Vilkår 5 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 Baggrund 7 Strategi 7

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Forord. Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen

Forord. Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen Indhold Bygningsstyrelsen lejer på statens vegne Indgåelse af kontrakt i et privat lejemål Den løbende administration af lejemålet Energioptimering Opsigelse og fraflytning af lejemålet 4 6 8 10 13 Forord

Læs mere

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017 Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat Strategi 1.0 // 2012-2017 Slotsholmsgade 12 Forord Det er Bygningsstyrelsens hoved opgave at stille lokaler og kontor- og forskningsmiljøer af

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Eksekvering i Bygningsstyrelsen. ved vicedirektør Kristian Lyk-Jensen

Eksekvering i Bygningsstyrelsen. ved vicedirektør Kristian Lyk-Jensen Eksekvering i Bygningsstyrelsen ved vicedirektør Kristian Lyk-Jensen 1 En historie om eksekvering i en offentlig driftsvirksomhed Fakta om Bygningsstyrelsen Hvad er eksekvering i Bygningsstyrelsen? Fusionsudfordringen

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

En fælles ejendomsstrategi 2014 2017

En fælles ejendomsstrategi 2014 2017 Medarbejdere og brugere Kommunens opgaver, mål CEI Kommunens faciliteter En fælles ejendomsstrategi 2014 2017 - et område med perspektiv og visioner Egedal Kommune, december 2013 Besluttet i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme Job- og personprofil Centerchef Center for Arealer og Ejendomme April 2013 Side 1 af 8 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk Kommune har ca. 52.000 indbyggere

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Økonomi- og Indenrigsministeriet Enhed: Kommunaløkonomi Slotholmsgade 10-12 1216 København K E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Ansøgning om deponeringsfritagelse/alternativt låneramme til OPP-projekt

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere