Resultatkontrakt mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet"

Transkript

1 Resultatkontrakt 2014 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

2 Indhold Indledning 5 Kontraktgrundlag 5 Vilkår 5 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 Baggrund 7 Strategi 7 Strategiske udfordringer Tilfredse kunder og effektiv kapitalforvaltning 10 Kvalitetsbyggeri til aftalt pris og tid 10 Markedsdrivende grøn ejendomsvirksomhed 11 Effektiv databaseret ejendomsvirksomhed 12 Attraktiv og effektiv arbejdsplads med et unikt fagligt miljø 12 Key Performance Indicators B1-4: Økonomisering og kundetilfredshed 13 Koncernfælles KPI og resultatkrav 13 Mål og resultatkrav 15 A. Centrale mål i Bygningsstyrelsen 15 B. Key Performance Indicators - Økonomisering og kundetilfredshed 21 Koncernfælles-administrativ KPI og resultatkrav 23 B. Key Performance Indicators 23 C. Koncernfælles resultatkrav 24 Underskrift 29 Bilag 31 Bilag 1 // KPI og prognosepræcision - vægtning af FL konti 31 Bilag 2 // Resultatløn 32 Forsidebillede: Bygningsstyrelsen i Valby

3 Niels Bohr Bygningen

4 Københavns Politigård

5 Indledning Kontraktgrundlag Vilkår Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Klima-, Energi- og Bygningsministeriets koncernfælles koncept for resultatkontrakter og Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter. Kontraktens formål er at synliggøre ambitioner og forventninger til Bygningsstyrelsens resultater i Resultatmålene for 2014 er bindende, men kan genforhandles, hvis forudsætningerne for resultatkravene ændrer sig væsentligt i kontraktperioden. Figur 1 // Fakta om Bygningsstyrelsen Omkring 1 mio. m 2 statsejendomme på kontorområdet til en værdi af mere end 12 mia. kr. Omkring 2 mio. m 2 statsejendomme på universitetsområdet til en værdi af mere end 25 mia. kr. Omkring 1,3 mio. m 2 private lejemål Driftsomsætning på 3 mia. kr. Igangværende og planlagte byggeprojekter til en værdi af ca. 14. mia. kr. 220 medarbejdere Bygningsstyrelsens hovedopgave er at stille funktionelle og omkostningseffektive lokaler og kontor- og forskningsmiljøer til rådighed for sine kunder, der bl.a. tæller centraladministration, universiteter, politi og domstole. Styrelsen løser sin opgave gennem udleje af statsejendomme, videreformidling af private lejemål, nybyggeri, moderniseringer og OPP-projekter. Resultatkontrakten tager udgangspunkt i Bygningsstyrelsens strategi Sikker drift og unik værdiskabelse - Strategi 2.0. I strategien udpeger styrelsen bl.a. fem strategiske indsatsområder. Indsatsområderne er overført til kontrakten som retningsgivende princip: Tilfredse kunder og effektiv kapitalforvaltning Kvalitetsbyggeri til aftalt pris og tid Markedsdrivende grøn ejendomsvirksomhed Effektiv databaseret ejendomsvirksomhed Attraktiv og effektiv arbejdsplads med et unikt fagligt miljø Ligeledes lægges der i resultatkontrakten vægt på de strategiske indsatsområder for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets koncern omhandlende: Energieffektivisering Byggepolitik Resultatkontrakten udgør en delmængde af Bygningsstyrelsens samlede arbejde. BYGNINGSSTYRELSEN // RESULTATKONTRAKT 2014 // 5

6 Universitetsparken på Aarhus Universitet 6 // RESULTATKONTRAKT 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN

7 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag Baggrund Strategi I forbindelse med regeringsdannelsen i oktober 2011 blev Bygningsstyrelsen dannet ved en fusion af dele af de tidligere styrelser Slots- og Ejendomsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt enkelte opgaver fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Ved dannelsen blev ansvaret for at administrere den statslige huslejeordnings ca. 3 mio. m 2 universitets- og kontorejendomme og mere end 1 mio. m 2 private lejemål samlet i én styrelse, dette har givet mulighed for at opnå stordriftsfordele til gavn for de enkelte kunder og staten som helhed. Samtidig har styrelsen med placeringen i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet fået en stærk rolle som videnscenter for byggeri og energieffektive bygninger. Styrelsen fungerer i henhold til Statens Huslejeordning (SEA-ordningen), der indebærer, at styrelsen udlejer lokaler og ejendomme til statslige kunder efter forretningsmæssige principper herunder stiller styrelsen i stigende omfang private lejemål og OPP-projekter til rådighed for sine kunder. Det er afgørende, at styrelsen formår at udnytte sine stordriftsfordele, sin placering som fællesfunktion i staten og sit kendskab til institutionernes behov til at skabe merværdi både for sine kunder og sin ejer staten og befolkningen. Bygninger og lokaler er efter løn den næststørste udgiftspost for de statslige institutioner. Styrelsen skal gennem økonomisering nedbringe kundernes og statens omkostninger til lokaler og energi og på den måde frigøre midler, som kunderne kan bruge til deres kerneopgaver. Samtidig skal styrelsen blive endnu bedre til at imødekomme kundernes krav og forventninger til tid, pris og kvalitet. Netop økonomisering og kunder er to afgørende pejlemærker for styrelsens virke og to afgørende forudsætninger for styrelsens succes. Bygningsstyrelsen færdiggør i december 2013 strategien Sikker drift og unik værdiskabelse - Strategi 2.0. Styrelsens vision er, at være det foretrukne valg for kunder og for stat. For at indfri denne vision skal styrelsen både kunne levere overbevisende og konkurrencedygtige løsninger til sine kunder og tilgodese statens og samfundets langsigtede interesser. Kunderne skal opleve størst mulig værdi. Omkostningerne skal holdes nede. Statens værdier bundet i fast ejendom skal vedligeholdes og udvikles. Og Bygningsstyrelsen skal bruge sin markeds- og kompetencestyrke til at understøtte regeringens energi-, bygge- og uddannelsespolitiske målsætninger. I strategien præsenterer Bygningsstyrelsen, hvordan den vil realisere sin vision om at være det foretrukne valg. Det handler om, gennem effektiv afdækning af nuværende og fremtidige behov i samarbejde med kunderne, at udvikle de lokaleløsninger, der på en standardsættende og visionær måde skaber størst mulig værdi. Og det handler om at udnytte Bygningsstyrelsens volumen og viden til systematisk at nedbringe omkostningerne og sørge for, at kunden og staten får mest mulig værdi for pengene. BYGNINGSSTYRELSEN // RESULTATKONTRAKT 2014 // 7

8 Strategiske udfordringer 2014 Samtidig med at Bygningsstyrelsen skal udvikle produkter og løsninger på den lange bane, skal styrelsen håndtere de kritiske udfordringer, som den står overfor i Væsentligst er Københavns Universitet anmodning til Uddannelsesministeren om at overtage ejerskabet af de bygninger, som universitetet i dag lejer af styrelsen. Universitetets anmodning behandles i en tværministeriel arbejdsgruppe, der medio 2014 skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag til regeringen. Usikkerheden om den fremtidige administration af universitetets bygninger og byggeri giver naturligt udfordringer og vanskeliggør den langsigtede planlægning i styrelsen. Det er imidlertid afgørende, at styrelsen fortsat gør sit yderste for at sikre god service til kunderne og gennemføre de mange byggeprojekter professionelt. Bygningsstyrelsen har igangværende byggerier for 14 mia. kr. Flere af de store og markante byggerier er nu gået fra projekteringsfase til udbuds- og udførelsesfasen. Dette sker på et tidspunkt, hvor der er markante tegn på kapacitetsproblemer blandt de virksomheder, der kan udføre de store entrepriseopgaver. Der er derfor stor risiko for manglende konkurrence og højere priser, med deraf følgende risici for tids- og budgetoverskridelser. Det er en central opgave for styrelsen at minimere disse risici gennem realistisk tids- og økonomibudgettering, optimale udbudsforretninger og professionel bygherrefunktion, herunder forventningsafstemning med kunderne. Af andre væsentlige opgaver som vil optage styrelsen i 2014, og som har strategisk betydning for styrelsen, kan fremhæves en eventuel ny lokalisering af styrelser mv. i hovedstadsområdet samt styrelsens fokus på afhjælpende og forbyggende udvendig vedligehold og energioptimering af ejendomme. Formålet er at sikre værdien af ejendommene og understøtte en reduktion af energiforbruget i staten jf. boks 5. Opgaver og mål i Forslag til finanslov for finansåret Ved siden af den konkrete indsats for at styrke samarbejdet med universiteterne og sikre fremdrift i store byggeprojekter, står strategiens generelle og overordnede indsatsområder: 1) Tilfredse kunder og effektiv kapitalforvaltning, 2) Kvalitetsbyggeri til aftalt pris og tid, 3) Markedsdrivende grøn ejendomsvirksomhed, 4) Effektiv databaseret ejendomsvirksomhed samt 5) Attraktiv og effektiv arbejdsplads med et unikt fagligt miljø. Disse fem indsatsområder danner rammen for nærværende resultatkontrakt. Inden for hvert indsatsområde er formuleret milepæle, som konkretiseres i ti resultatkrav med dertilhørende milepæle. Desuden indgår fire institutions specifikke Key Performance Indicators og et koncernfælles samt fem koncernfælles resultatkrav i årets resultatkontrakt. 8 // RESULTATKONTRAKT 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN

9 Figur 2 // Oversigt over temaer og overordnede målsætninger i Bygningsstyrelsens resultatkontrakt 2014 A. Centrale mål Nr. Strategisk indsatsområde Målsætninger A Tilfredse kunder og effektiv kapitalforvaltning Tilfredse kunder og værdiskabende samarbejde Effektiv og hurtig håndtering af universiteternes og statsadministrationens lokalebehov A A Kvalitetsbyggeri til aftalt pris og tid Markedsdrivende grøn ejendomsvirksomhed Byggeri der skaber værdi til aftalt pris, tid og kvalitet Understøtte produktivitetsudviklingen i kraft af bedre, billigere og hurtigere byggeri jf. det koncernfælles strategiske indsatsområde vedrørende Byggepolitik Standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre med fokus på rentabilitet Energieffektivisering jf. det koncernfælles strategiske indsatsområde A A Effektiv databaseret ejendomsvirksomhed Attraktiv og effektiv arbejdsplads med et unikt fagligt miljø Stærkt databaseret videnscenter om lokaler, ejendomsforvaltning, byggeri og energiforbrug Energieffektivisering jf. det koncernfælles strategiske indsatsområde Synergi- og effektiviseringsgevinster B. Key Performance Indicators (KPI) Nr. Strategisk indsatsområde Målsætninger B1-4 Økonomisering og kundetilfredshed Overholdelse af byggeprojekters budgetter Overholdelse af byggeprojekters tidsplaner Kundetilfredshed Tomgang må maksimalt udgøre 3,0 pct. B. Koncernfælles Key Performance Indicators (KPI) Nr. Strategisk indsatsområde Målsætninger B5 Økonomisering og kundetilfredshed Prognosepræcision C. Koncernfælles resultatkrav Nr. Strategisk indsatsområde Målsætninger C Koncernfælles resultatkrav Høj kvalitet i departementssager Systematisk, dokumenteret og ensartet risikostyring Rette op på bemærkninger fra Rigsrevisionen Energieffektivisering Koncernfælles it-strategi og it-sikkerhedspolitik BYGNINGSSTYRELSEN // RESULTATKONTRAKT 2014 // 9

10 Tilfredse kunder og effektiv kapitalforvaltning Kvalitetsbyggeri til aftalt pris og tid Bygningsstyrelsen skal have tilfredse kunder. Styrelsen skal skabe merværdi ved at levere funktionelle, omkostningseffektive, bæredygtige og attraktive fysiske rammer til styrelsens kunder. Styrelsen skal give kunderne fagligt kvalificeret med- og modspil, så kunderne får de løsninger, der skaber den størst mulige værdi til de lavest mulige omkostninger. Det kræver, at styrelsen kan anvende medarbejdernes store faglige viden tværfagligt og helhedsorienteret. Kunderne skal opleve, at styrelsen er lydhør, inddragende og tilgængelig. Kun gennem et godt samarbejde med kunderne kan styrelsen skabe merværdi. Bygningsstyrelsen forvalter store statslige ejendomsværdier. Styrelsen skal vedligeholde og fremtidssikre styrelsens ejendomsportefølje, så den både dækker behovene hos nutidens og fremtidens brugere, samtidig med at statens langsigtede helhedsinteresser tilgodeses. Derfor skal styrelsen være på forkant med viden om fremtidens lærings-, forsknings- og kontorarbejdspladser og skal kunne omsætte denne viden i styrelsens arbejde. SEA-ordningen indebærer, at beslutningsretten om lokalisering ligger hos kunden. Derfor forudsætter lokaliseringsløsninger og tilpasninger i styrelsens ejendomsportefølje, at de tilgodeser kundernes ønsker. Bygningsstyrelsen skal give kunderne med- og modspil, og dermed få kundernes behov til at gå i spænd med statens overordnede lokaliserings- og ejendomsstrategier. Det er en hovedopgave for styrelsen at kunne balancere og ikke mindst kommunikere disse hensyn. Følgende resultatkrav for 2014 er knyttet til det strategiske indsatsområde Tilfredse kunder og effektiv kapitalforvaltning : Justering af SEA-ordningen Behovsafklaring hos kunden Implementering af lokaliseringsstrategien Lokalisering indenfor benchmark Vedligehold af SEA-ejendomme Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver og repræsenterer Klima-, Energi- og Bygningsministeriet vedrørende statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingsinitiativer jf. boks 5. Opgaver og mål i Forslag til finanslov for finansåret Bygningsstyrelsen er, som statens bygherre, ansvarlig for at opføre og modernisere bygninger, der i denne og kommende generationer vil repræsentere vor tids statsbyggeri. Det giver store muligheder, men også forpligtelser overfor samfundet, staten, kunderne og brugerne af bygningerne. Bygningsstyrelsen skal kunne bygge både unikt særtilpasset ikonbyggeri, og byggeri der anvendes til almindelige administrations- og undervisningsformål. Uanset formål leverer Bygningsstyrelsen kvalitetsbyggeri, uden at det nødvendigvis betyder dyrt byggeri. Gennemtænkt arkitektur, standardløsninger, byggeproces og materialevalg gør det muligt at levere fleksibelt og totaløkonomisk optimalt byggeri. Styrelsen lægger vægt på en fokuseret og grundig brugerinddragelse tidligt i byggeriets planlægning, der forener kundens behov og ønsker med de økonomiske rammer. Den tidlige dialog med kunderne skal samtidig minimere behovet for ændringer senere i byggeriets faser, der ellers kan fordyre og forsinke byggeriet. 10 // RESULTATKONTRAKT 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN

11 Markedsdrivende grøn ejendomsvirksomhed Bygningsstyrelsen skal være med til at adressere byggebranchens udfordringer og understøtte bestræbelserne for produktivitetsudviklingen i kraft af bedre, billigere og hurtigere byggeri jf. det koncernfælles strategiske indsatsområde vedrørende byggepolitik. Følgende resultatkrav for 2014 er knyttet til det strategiske indsatsområde Kvalitetsbyggeri til aftalt pris og tid : Ingen overskridelser på bygge- og anlægssager, der kræver forelæggelse for finansudvalget Fremdrift på store byggesager Reduktion af bygningsmassens energiforbrug er central for realiseringen af de ambitiøse mål, regeringen har sat på energi- og klimaområdet jf. det koncernfælles strategiske indsatsområde vedrørende energieffektivisering. Som statens ejendomsvirksomhed skal Bygningsstyrelsen gå foran. Det gør styrelsen ved at minimere unødvendigt energiforbrug i styrelsens bygninger og ved at have en aktiv ejerstrategi, hvor investeringen af de midler der er til rådighed, indhøster de størst mulige energibesparelser. Bygningstyrelsen er samtidig markedsdrivende i efterspørgslen af nye energiløsninger i eksisterende byggeri og nybyggeri samt energieffektive private lejemål. Ca. 40 pct. af det danske energiforbrug sker i bygninger, og der er her et stort potentiale for besparelser. I 2014 ønsker Bygningsstyrelsen i tråd med det koncernfælles strategisk indsatsområde energieffektivitet at styrke samarbejdet med universiteterne om, hvordan energiforbruget på universiteterne kan reduceres i fremtiden. Følgende resultatkrav for 2014 er knyttet til det strategiske indsatsområde Markedsdrivende grøn ejendomsvirksomhed : Energioptimering på universitetsområdet BYGNINGSSTYRELSEN // RESULTATKONTRAKT 2014 // 11

12 Effektiv databaseret ejendomsvirksomhed Attraktiv og effektiv arbejdsplads med et unikt fagligt miljø Bygningsstyrelsen skal kunne levere og dokumentere, at styrelsens opgaveløsning er bedre og totaløkonomisk billigere for kunderne og staten end mulige alternativer. Det har styrelsen gode forudsætninger for at leve op til gennem unikke muligheder for stordriftsfordele, en professional organisation og dedikerede medarbejdere, der brænder for styrelsens kerneopgaver inden for ejendomsforvaltning og byggeri. Som landets største ejendomsvirksomhed og med omfattende nybyggeri- og renoveringsaktivitet har Bygningsstyrelsen en unik adgang til omfattende data, som kan anvendes til at understøtte omkostningseffektiv og kundeorienteret drift, vedligehold, lokalerådgivning, byggeri og energieffektivisering. For at udnytte potentialet både internt i styrelsen og i forhold til kunder og staten som helhed, er systematisk og korrekt dataopsamling i velfungerende og lettilgængelige IT-systemer en afgørende forudsætning for styrelsens drift. I forhold til kunderne prioriteres dataanvendelse, der bidrager til at opnå og dokumentere muligheder for optimering af omkostninger til lokaler og energiforbrug. Bygningsstyrelsen anvender samtidig data til analyser, der er væsentlige som beslutningsgrundlag for realiseringen af regeringens mål på bygge- og energiområdet. Følgende resultatkrav for 2014 er knyttet til det strategiske indsatsområde Effektiv databaseret ejendomsvirksomhed : Etablering af online brugergrænseflade for energiforbrugsdata samt opdatering af energiforbrugsdata for de private lejemål Det er gennem medarbejdernes viden og kompetencer, at styrelsen kan levere en overbevisende opgaveløsning og fungere som videnscenter for byggeri, ejendomsadministration, energi, totaløkonomi osv. Styrelsen er kendetegnet ved at have medarbejdere med meget forskellige opgaver, uddannelser og erfaringer. Det giver unikke muligheder for at skabe innovative og effektive løsninger i tværfagligt samarbejde, men det stiller også store krav til medarbejdernes samarbejdsevner og respekt for forskellighed. Styrelsen er samtidig kendetegnet ved en kompleks opgaveløsning, som medarbejderne skal forstå og skal kunne agere i. Følgende resultatkrav for 2014 er knyttet til det strategiske indsatsområde Attraktiv og effektiv arbejdsplads med et unikt fagligt miljø : De i 2012 og 2013 opnåede synergi- og effektiviseringsgevinster på samlet 10 pct. fastholdes ved udgangen af // RESULTATKONTRAKT 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN

13 Key Performance Indicators: Økonomisering og kundetilfredshed Høj funktionalitet og omkostningseffektivitet er afgørende for, at kunderne får det rigtige byggeri til den rigtige pris, tid og kvalitet. Bygningsstyrelsen har i 2013 udviklet nøgletal for styrelsens byggeaktiviteter med henblik på øget økonomisering i byggeproduktionen og endnu mere omkostningseffektive projekter. Det er vigtigt at økonomiseringen i Bygningsstyrelsens opgaveløsning ikke går ud over kundetilfredsheden. Koncernfælles KPI og resultatkrav Den koncernfælles KPI og de koncernfælles resultatkrav gælder for alle institutioner under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og afspejler departementets tilsynsforpligtigelse og de øgede krav til økonomistyring, der bl.a. udløber af de statslige udgiftslofter. Følgende resultatkrav for 2014 er knyttet til Koncernfælles KPI og resultatkrav : Følgende KPI for 2014 er knyttet til Økonomisering og kundetilfredshed : Overholdelse af byggeprojekters budgetter Overholdelse af byggeprojekters tidsplaner Kundetilfredshed Tomgang må maksimalt udgøre 3,0 pct. Prognosepræcision Høj kvalitet i departementssager Systematisk, dokumenteret og ensartet risikostyring Revisionsbemærkninger fra Rigsrevisionen KEBMIN prioriterer energieffektivisering i sine bygninger højt Koncernfælles it-strategi og it-sikkerhedspolitik BYGNINGSSTYRELSEN // RESULTATKONTRAKT 2014 // 13

14 Retten i Svendborg 14 // RESULTATKONTRAKT 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN

15 Mål og resultatkrav A. Centrale mål i Bygningsstyrelsen RK nr. Milepæle 2014 Resultatkrav Tilfredse kunder og effektiv kapitalforvaltning 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Inden den 30. september: A1 Justering af SEA-ordningen I 2013 blev SEA-ordningen justeret (fase 1). Justeringen resulterede i fem initiativer, hvoraf de tre første er trådt i kraft samt en del af det femte initiativ. I 2014 implementeres det fjerde initiativ Universiteternes overtagelse af særinstallationer og der udarbejdes et tilbud til universiteterne vedrørende håndtering af den del af femte initiativ, der vedrører differentierede drifts- og vedligeholdelsesmodeller. I fase 2 er det sigtet at forberede grundlaget for en grundlæggende reform af SEA-ordningen, så den bliver mere markedskonform og i højere grad følger udviklingen på det private lejemarked. Analysen gennemføres af FIVU, FM samt KEBMIN (formand). Bygningsstyrelsen mener i forlængelse af ovenstående, at der er behov for at evaluere SEA-ordningen samt dens virkemåde og effekt. Der gennemføres på den baggrund en evaluering af ordningen, som sammenholder udviklingen siden 2001 med de oprindelige hensigter, herunder ser på forskellene i ordningen for hhv. kontorer og universiteter. 1. Er universiteternes mulighed for at overtage særinstallationer ved gennemførelse af vedligeholdelses- og renoveringsprojekter implementeret Vægt: 1 point 2. Er der udarbejdet et konkret tilbud til universiteterne om differentierede drifts- og vedligeholdelsesmodeller, der er tilpasset det enkelte universitet. Drifts- og vedligeholdelsesmodellerne supplerer/erstatter de eksisterende samarbejdsaftaler, hvad angår vedligeholdelse og drift, hvis der kan opnås enighed med det enkelte universitet. Inden den 31. december er der udarbejdet en evaluering af SEA-ordningen, der præsenterer forslag til ændringer. Vægt: 4 point Vægt: 4 point BYGNINGSSTYRELSEN // RESULTATKONTRAKT 2014 // 15

16 RK nr. Milepæle 2014 Resultatkrav Tilfredse kunder og effektiv kapitalforvaltning 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal A2 Behovsafklaring hos kunden Løsninger for tilvejebringelse af nye lokaler sker i dag på baggrund af dialog med kunden og konkret vurdering af tid, økonomi og markedsmuligheder. Det er Bygningsstyrelsens ønske ud fra en totaløkonomisk betragtning at ensrette grundlaget for, hvornår nye lokalebehov tilvejebringes ved den ene eller anden af nedenstående lokaliseringsmuligheder: At ombygge eksisterende statsejendomme At flytte til nye lokaler i en statsejendom med eller uden ombygning At opføre en ny bygning som statsbyggeri At opføre en ny bygning som Offentligt Privat Partnerskab (OPP) At ombygge eksisterende private lejemål At flytte til et privat lejemål med eller uden ombygning Inden den 30. september er der udarbejdet og implementeret et hjælpeværktøj, der viser hvorfor den ene lokaliseringsmulighed vælges frem for den anden i standard situationer. Vægt: 4 point Implementering af lokaliseringsstrategien A3 I 2013 udgav Bygningsstyrelsen en rapport, der gav et opdateret og aktuelt billede af statens omkostninger til kontor- og arkivlokaler i København. I rapporten analyseres besparelsespotentialet for staten ved at flytte og samlokalisere en række institutioner. Under forudsætning af Økonomiudvalgets tilslutning* til beslutningsoplæg vedr. lokalisering af statens institutioner i København iværksættes planlægning af tilvejebringelse af flerbrugerhuse. *Forventes at blive fremlagt for Økonomiudvalget i januar Inden den 30. juni har Bygningsstyrelsen indstillet, hvilken løsningsmodel, styrelsen forslår ud fra et fyldestgørende og fagligt funderet beslutningsgrundlag. Vægt: 4 point 16 // RESULTATKONTRAKT 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN

17 RK nr. Milepæle 2014 Resultatkrav Tilfredse kunder og effektiv kapitalforvaltning 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Lokalisering indenfor benchmark A4 Ved fastlæggelse af benchmark (opgøres som lokaleomkostninger pr. årsværk) tages der udgangspunkt i almindelige institutioner i centraladministrationen, der ikke har ekstraordinært pladsbehov. For at opfylde målet vil det kræve, at de enkelte institutioner skal benytte ét eller flere af følgende værktøjer: Flytte til et lejemål uden for det indre København med en billigere husleje pr. m² effektivisere arealforbruget pr. årsværk effektivisere energiforbruget pr. årsværk og/eller lokalisere sig sammen med andre offentlige statslige institutioner. Benchmark i 2013* for de årlige lokaleomkostninger er kr. pr. årsværk inklusiv udgifter til energiforbrug på anslået kr. pr. årsværk, men eksklusiv udgifter til parkering og særlige arealer. Indgåelse af nye lejeaftaler på kontorområdet (ex politi, domstole og institutioner med særlige indretnings- og eller pladskrav) ligger indenfor benchmark i 85 pct. af tilfældene ved årets udgang. Vægt: 4 point *Benchmark indekseres til 2014 niveau A5 Vedligehold af SEA-ejendomme Bygningsstyrelsen har begrænsede økonomiske midler til vedligehold af ejendomsporteføljen. Det er væsentligt, at midlerne anvendes på en måde, der sikrer porteføljens langsigtede værdi bedst muligt, herunder at der er et klart prioriteringsgrundlag. Der skal samtidig skabes overblik over, om de økonomiske midler på sigt kan sikre et tilfredsstillende værdifastholdende vedligehold herunder håndtere udfordringer med PCB m.v. Inden den 30. juni er der udarbejdet en gennemgribende analyse af Bygningsstyrelsens samlede vedligeholdelsesopgaver bl.a. på baggrund af eksisterende materiale deriblandt bygningssyn. Afløb på vedligeholdelsesmidlerne for SEA kontorejendomme skal inden 31. december udgøre minimum 85 pct. af den godkendte ramme fra primo 2014 inkl. periodisering. Bygningsstyrelsen arbejder ligeledes på at udjævne afløb på vedligeholdelsesmidler til SEA-kontorejendomme med henblik på et jævnere forbrug over kalenderåret. Vægt: 6 point Vægt: 3 point BYGNINGSSTYRELSEN // RESULTATKONTRAKT 2014 // 17

18 RK nr. Milepæle 2014 Resultatkrav Kvalitetsbyggeri til aftalt pris og tid 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal A6 Ingen overskridelser på bygge- og anlægssager, der kræver forelæggelse for finansudvalget, jf. budget-vejledningen 2011 pkt Byggesager må ikke kræve forelæggelse for Folketingets Finansudvalg som følge af overskridelser, hvor Bygningsstyrelsen kan holdes ansvarlig. Bygningsstyrelsen kan ikke holdes ansvarlig ved tillægsaftaler som følge af kunders merbehov eller ændringer, udefrakommende forhold, som nødvendiggør sparerunder og behov for genudbud m.v. Departementet afgør, om Bygningsstyrelsen kan holdes ansvarlig. Ved udgangen af 2014 har ingen bygge- og anlægssager krævet forelæggelse for Folketingets Finansudvalg som følge af overskridelser, hvor Bygningsstyrelsen kan holdes ansvarlig. Vægt: 4 point A7 Fremdrift på store byggesager Der er ikke overskridelser i tidsplanen for store byggeprojekter*. Tillægsaftale som følge af kunders merbehov eller ændringer, udefrakommende forhold, som nødvendiggør sparerunder, behov for genudbud og merbevillinger m.v. eller tidsforbrug til kundens godkendelser/afklaringer m.v., der overskrider det aftalte, medregnes ikke som forsinkelse. Departementet afgør, om Bygningsstyrelsen kan holdes ansvarlig. *Store byggeprojekter defineres som projekter over 50 mio. kroner. 1. For 90 pct. af de projekter, hvor der er licitation i 2014, er der ikke forsinkelse i forhold til lejeaftalen + en måned. De resterende 10 pct. af projekterne må ikke være forsinket med mere end tre måneder. Vægt: 2 point 2. For 80 pct. af de projekter, hvor der er overdragelse i 2014, er der ikke forsinkelse i forhold til lejeaftalen. De resterende 20 pct. af projekterne må ikke være forsinket med mere end tre måneder. Vægt: 4 point 18 // RESULTATKONTRAKT 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN

19 RK nr. Resultatkrav Milepæle 2014 Markedsdrivende grøn ejendomsvirksomhed 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal A8 Energioptimering på universitetsområdet Bygningsstyrelsen har som målsætning at minimere unødvendigt energiforbrug i styrelsens bygninger. Derfor ønsker styrelsen at kortlægge, hvordan de enkelte universiteter og Bygningsstyrelsen kan samarbejde bedst muligt, for at kunne nedbringe energiforbruget, og for at kunne igangsætte energirenovering af universiteterne i Inden den 31. december er der foretaget screeninger på samtlige universiteter, og potentialet for energibesparelser for hvert enkelt universitet er beskrevet. Vægt: 5 point RK nr. Resultatkrav Milepæle 2014 Effektiv databaseret ejendomsvirksomhed 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal A9 Etablering af online brugergrænseflade med energiforbrugsdata for SEA kontorejendomme samt opdatering af energiforbrugsdata for de private lejemål I 2014 ønsker Bygningsstyrelsen at investere i et system, der kan håndtere energiforbrugsdata for både SEA kontorejendommene og de private lejemål. Ved indkøb af et system etableres der en online brugergrænseflade med energiforbrugsdata for SEA kontorejendomme, der giver kunderne mulighed for at benchmarke styrelsens ejendomme. Ligeledes igangsætter Bygningsstyrelsen arbejdet med at indgå aftaler med de private udlejere om fjernaflæsning af energiforbrugsdata i de private lejemål. Information om energiforbrugsdata formidles enten via forsyningsselskaberne eller oplyses direkte af de private udlejere. *Hvis der i 2. kvartal træffes en beslutning om, at Bygningsstyrelsen ikke skal investere i et energidatahåndteringssystem udgår de to mål under 4. kvartal. Pointene fordeles herefter på de resterende institutionsspecifikke resultatkrav (A1-10). Inden den 30. juni er der gennemført et udbud og truffet en beslutning om, hvorvidt styrelsen skal investere i et nyt system, der kan håndtere energiforbrugsdata. Vægt: 1 point Hvis Bygningsstyrelsen har investeret i et nyt system til håndtering af energiforbrugsdata skal styrelsen inden den 31. december opfylde nedenstående to mål*: 1. Der er blevet lanceret en brugergrænseflade, hvor Bygningsstyrelsens kunder har mulighed for at sammenligne energiforbruget i de forskellige SEA kontorejendomme. Vægt: 4 point 2. Der er indgået aftale med private udlejere om fjernaflæsning af energiforbrugsdata for 30 pct. (målt i antal kvm.), af den private lejemålsportefølje. Vægt: 3 point BYGNINGSSTYRELSEN // RESULTATKONTRAKT 2014 // 19

20 RK nr. Resultatkrav Attraktiv og effektiv arbejdsplads med et unikt fagligt miljø Milepæle kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal A10 De i 2012 og 2013 opnåede synergi- og effektiviseringsgevinster på samlet 10 pct. fastholdes ved udgangen af 2014 De samlede realiserede omkostninger til Bygningsstyrelsens drift skal ved udgangen af 2014 vise en reduktion på 10 pct. i forhold til den i 2012 aftalte baseline*: Samlede omkostninger > 0,90* Baseline * PL2014 * Baseline er 210 mio. kr., svarende til administrationsbidrag (private lejemål, kontor og universiteter) samt bevilling (myndighedsopgaver og Christiania) budgetteret på FL2012 ift. Bygningsstyrelsens drift. Den af Departementet godkendte tekniske opgørelse af synergi- og effektiviseringsgevinster skal anvendes ved opgørelsen af resultatkravet. Opgørelsen fremgår af Bygningsstyrelsens notat Plan for indhentning af synergiog effektiviseringsgevinster af 20. marts De samlede realiserede omkostninger til Bygningsstyrelsens drift skal ved udgangen af 2014 vise en reduktion på 10 pct. i forhold til den i 2012 aftalte baseline. Vægt: 3 point 20 // RESULTATKONTRAKT 2014 // BYGNINGSSTYRELSEN

Resultatkontrakt 2013-2016. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet

Resultatkontrakt 2013-2016. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Resultatkontrakt 2013-2016 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Indhold 1. Indledning 5 1.1 Kontraktgrundlag 5 1.2 Vilkår 5 2. Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 2.1

Læs mere

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 289 Offentligt Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Oplæg ved vicedirektør Connie

Læs mere

Sikker drift og unik værdiskabelse. Bygningsstyrelsens strategi 2014

Sikker drift og unik værdiskabelse. Bygningsstyrelsens strategi 2014 Sikker drift og unik værdiskabelse Bygningsstyrelsens strategi 2014 Indhold Forord 1 Bygningsstyrelsens mission, vision og forretningsværdier 2 Bygningsstyrelsens strategiske mål 3 BYGNINGSSTYRELSENS STRATEGISKE

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017 Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat Strategi 1.0 // 2012-2017 Slotsholmsgade 12 Forord Det er Bygningsstyrelsens hoved opgave at stille lokaler og kontor- og forskningsmiljøer af

Læs mere

Eksekvering i Bygningsstyrelsen. ved vicedirektør Kristian Lyk-Jensen

Eksekvering i Bygningsstyrelsen. ved vicedirektør Kristian Lyk-Jensen Eksekvering i Bygningsstyrelsen ved vicedirektør Kristian Lyk-Jensen 1 En historie om eksekvering i en offentlig driftsvirksomhed Fakta om Bygningsstyrelsen Hvad er eksekvering i Bygningsstyrelsen? Fusionsudfordringen

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp FRI s årsmøde 2016 Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 1. Hvem er vi i Bygningsstyrelsen? 2. Rammevilkår pt. under forandring 3. Hvordan arbejder

Læs mere

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres Slots og Ejendomsstyrelsen Institution Slots- og Ejendomsstyrelsen Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent Opgavetypen der eksemplificeres Offentlige

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Resultatlønsaftale. mellem

Resultatlønsaftale. mellem Resultatlønsaftale mellem departementschef Bo Smith, Beskæftigelsesministeriet og direktør Jan Nielsen, Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) indgås nedenstående resultatlønaftale (direktørkontrakt)

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Forord. Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen

Forord. Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen Indhold Bygningsstyrelsen lejer på statens vegne Indgåelse af kontrakt i et privat lejemål Den løbende administration af lejemålet Energioptimering Opsigelse og fraflytning af lejemålet 4 6 8 10 13 Forord

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Ydelser til kunder i private lejemål

Ydelser til kunder i private lejemål Ydelser til kunder i private lejemål Indhold Bygningsstyrelsen lejer på statens vegne Indgåelse af kontrakt i et privat lejemål Den løbende administration af lejemålet Energioptimering Opsigelse og fraflytning

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Økonomi og strategi - Optimering af lokaleforbruget i staten

Økonomi og strategi - Optimering af lokaleforbruget i staten Økonomi og strategi - Optimering af lokaleforbruget i staten Kristian Lyk-Jensen Sekretariatschef 1 Bygningsstyrelsen - Landets (formentlig) største ejendomsvirksomhed Leverandør af ejendomme til universiteter,

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015.

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15 90 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Balanced Scorecard i Slotsog

Balanced Scorecard i Slotsog Balanced Scorecard i Slotsog Ejendomsstyrelsen V/ Carsten Jarlov, direktør Slots- og Ejendomsstyrelsen Oplæg i Bygherreforeningen 18. marts 2009 BSC i SES Slots- og Ejendomsstyrelsen har arbejdet med Balanced

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret. Aktstykke nr. 42 Folketinget 2012-13 Afgjort den 18. december 2012 42 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 4. december 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet 2/6 Direktørkontrakt for 2013 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Erhvervs- og Vækstministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen.

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Rigsrevisionens notat om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygningsstyrelsens anvendelse

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

Bilag 2: Resultatmål og operationelle mål 2016

Bilag 2: Resultatmål og operationelle mål 2016 Bilag : og operationelle mål 016 Kerneop gave Ministerbetjening Kulturstyrelsen integrerer et højt kulturfagligt og forvaltningsfagligt niveau i bidrag til ministersager Bemærkning vedr. resultatmål ændret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Lokale funktionsbygninger (skoler og andre undervisningsfaciliteter).

Lokale funktionsbygninger (skoler og andre undervisningsfaciliteter). KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Intelligente m 2 12-01-2012 Sagsnr. 2011-185553 Dokumentnr. 2012-36513 Københavns Kommunes Porteføljestrategi 2012 Københavns

Læs mere

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2009-10. Afgjort den 3. juni 2010. Finansministeriet. København, den 25. maj 2010.

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2009-10. Afgjort den 3. juni 2010. Finansministeriet. København, den 25. maj 2010. Aktstykke nr. 138 Folketinget 2009-10 Afgjort den 3. juni 2010 138 Finansministeriet. København, den 25. maj 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der indgås

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 336 af 5.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Bestyrelser for Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasier, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220

Læs mere

Professionel offentlig ejendomsadministration. Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007

Professionel offentlig ejendomsadministration. Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007 Professionel offentlig ejendomsadministration Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007 Baggrund for projekt om professionel ejendomsadministration Strukturreformen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter August 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen.

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Udkast 21. september 2015 Partnerskabsaftale om opførelse af almene boliger mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks 348 Njalsgade

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering

Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering Vedligehold i Bygningsstyrelsen 1 Introduktion Med den statslige huslejeordning (SEA-reformen af november 2015) afsættes der fra 2017 en ny pulje

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 1. Kontraktens status og grundlag Mellem departementschef Bo Smith og direktør Anne Lind Madsen indgås følgende resultatlønskontrakt. Kontrakten

Læs mere

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013.

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 138 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 46 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet afgiver ved dette

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Energistyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement RESULTATKONTRAKT 2015

Resultatkontrakt mellem Energistyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement RESULTATKONTRAKT 2015 Resultatkontrakt mellem Energistyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement RESULTATKONTRAKT 2015 INDLEDNING 2 DET STRATEGISKE MÅLBILLEDE 3 ENERGISTYRELSENS FORMÅL OG STRATEGI 3 SAMMENHÆNGEN

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Deloitte Financial Advisory Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere