Budgetseminar 18. august Program:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetseminar 18. august 2015. Program:"

Transkript

1 Budgetseminar 18. august 2015 Program: Budgetprocessen for 2016 De overordnede rammer for basisbudgettet Basisbudget , herunder forventninger til R-2015 Driftsbudget -Det korte overblik Anlægsbudgettet - Kort præsentation af rammerne for Finansiering - Selvbudgettering versus statsgaranti Udfordringer drift, anlæg og finansiering Præsentation af udvalgenes drøftelser før sommerferien Særlige temaer Hvad nu Rebild, investeringsplanen m.v. Det samlede billede Drøftelse 1

2 Den videre budgetproces: Juli Sen udmelding statsgaranti og tilskud. 31. August Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud Uge 39: Høring af budgettet Juni Juli August September Oktober Regeringsaftale Budgetseminar 18. august - Basisbudget - Særlige temaer - Investerings plan - M.v. 31. aug. ØK 31/8 og 1 og 2 sept. Fagudvalg 17. sept. 1. Behandling 30. sep. Budget aften 8. okt. 2. Behandling (endelig vedtagelse) Basisbudget Regeringsaftalen I overskrifter 2

3 Regeringsaftalen i overskrifter: Omprioriteringsbidrag på 1 % om året (2,4 mia. kr.) Service og anlægsramme stort set uændret niveau I 2016 tilbageføres 1,9 mia. kr. til prioritering på borgernære områder Anlægsramme ,6 mia. kr. Finansieringstilskud videreført i 2016 dog 3,5 mia. kr. (2 mia. kr. udmøntes generelt, 1,5 mia. kr. specifikt. Regeringsaftalen i overskrifter: Ekstraordinært integrationstilskud videreføres i ,2 mio. kr. og 0,125 mio. kr. som særligt investeringstilskud (boliger) Uændret skat dog pulje på 0,2 mio. kr. til skattestigninger underforudsætning af andre kommuner nedsætter skatten tilsvarende der ydes tilskud til kommuner der nedsætter skatten. 3 mia. kr. af bloktilskud betinget af overholdelse af serviceramme i budgetterne Dele af aftalen er afhængig af senere vedtagelse af konkret ny lovgivning (udligning m.v.) 3

4 Serviceramme 2016: Aftalt Anlægsniveauet i 2016: Aftalt niveau: 16,6 mia. kr. Intet anlægsloft men krav om gensidig koordinering af budgetterne 4

5 Finansiering 2016 Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.: 2 mia. kr. pba. kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår: 1 mia. kr. pba. strukturelt underskud 1 mia. kr. pba. beskatningsgrundlag 1,5 mia. kr. pba. folketal Lånepulje på 0,5 mia. kr. mhp. at styrke likviditeten Særtilskudspulje (vanskeligt stillede kommuner) på 0,3 mia. kr. Ingen midtvejsregulering af 2015 (på 1,5 mia. kr.) Omprioriteringspulje 2016 Regeringsgrundlaget: Det er samtidig væsentligt, at hele den offentlige sektor bidrager til at frigøre ressourcer via effektivisering. Derfor vil regeringen tage initiativ til at indarbejde et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om året fra ,4 mia. kr. (1,9 mia. kr. tilbageføres i 2016) Rebild andel ca. 12,0 mio. kr. (9,5 mio. kr. i 2016) 5

6 Rammer for realisering af Omprioriteringspulje KL Øvrige hovedelementer Udvalgsarbejde som skal udarbejde en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen o De nære sundhedstilbud bør tilpasses til den nye sygehusstruktur o Gennembrud ift. at lave en langsigtet strategi for sundhedsområdet, hvor den nære indsats prioriteres højere Videre drøftelser mellem regeringen og KL i september om bl.a. sundhed, samarbejdsprincipper og regelforenklinger Størrelsen af grundkapitalindskuddet fra 2017 og frem skal ligeledes drøftes i efteråret Analyse i efteråret af statslige opgaver til UDK Regeringen vil gennemføre et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen og vil drøfte de funktionelle regioners rolle med kommunerne 6

7 Fra Forventet oprindelig budget regnskab 2014 til 2015 basis 2015 Forventet regnskab 2015 Økonomivurdering Fra oprindelig budget 2 ultimo 2014 til basis juni

8 Fra Forventet oprindelig budget regnskab 2014 til 2015 basis 2015 De største afvigelser Dagpleje Særlige dagtilbud Skoler Moms haller Integration Jobafklaringsforløb/sygedagpenge BPA Ældreområdet Medfinansiering Udviklingen i Likviditet 8

9 Basisbudget BASISBUDGET Fra oprindelig B-2015 til basis 2016 Oprindelig budget /- budgetprocedure Rebild Kommune Demografi - tildelingsmodeller + PL fremskrivning herunder råderum, +/- politiske beslutninger (siden vedtagelse af B-2015) eks. 1,7 mio. kr. til dagpleje, folketingsvalg, asfalt fra drift til anlæg, naturportal m.v. Find 10 mio. kr. ikke indarbejdet i basis /- Økonomiaftalen /regeringsaftalen eksempelvis ny finansieringsreform på arbejdsmarkedsområdet Aktstykke over kr. 9

10 Øvrige bemærkninger Råderum på 0,5 % Investeringsoversigten Optagelse af lån (25 mio. kr.) Dispensationsansøgninger (delvis medtaget i basisbudget) Udgangspunkt i statsgaranti beregning - selvbudgettering Uændrede skatte satser Ældremilliard / tilskud til skolereform Ekstraordinær finansieringstilskud Omprioriteringsbidrag Balancen i

11 Balancen i Balancen i

12 Driftsændringer på udvalg basis 2016 Større driftsændringer i basis 2016 DRIFT 2016 Nettoudgift Refusionsomlægning arbejdsmarkedsområdet 29,7 Integration - flere flygtninge 7,0 Tildelingsmodel specialiseret soc. Område - børn og unge 2,5 BY Dagplejen - pladsmodel 1,7 Tildelingsmodel -dagplejen -1,7 Tildelingsmodel - private tilbud 1,3 Tilskud til haller - ændret momsafløftning af udbetalinger til haller 1,3 Budgetforlig hjælpemidler - sengevasker (kun 2015) -0,7 Tildelingsmodel voksne, budget ,8 Medfinansiering sundhed - -2,6 Asfalt fra anlæg - BY 9/ bevilling kun i ,0 Afledt drift R2014. BY 20/ ,5 BY Demografisk stigning i tjenestmandspensioner 0,5 BY Stigning i pulje til arbejdsskade 1,0 Folketingsvalg ,5 El og varme rådhuset Støvring -0,5 råderumsreduktion 20160,5 % 7,5 12

13 Medfinansiering 2016 Udgangspunkt aftalt ramme på 18,7 mia. kr. afventer aftale med Danske regioner og Regeringen Efterregulering ved ændret aktivitet Ny finansieringsreform 2016 Konkret vurdering af aktivitet Driftsforøgelse på knap 30 mio. kr. Overskud for RK? 13

14 Flygtninge 2016 Budgetteret ud fra forventet tilgang (107 +) Budgetudvidelse på netto 7 mio. kr. Kommunernes udgifter/kompensation en del af bloktilskud Udgifter til boligplacering og administration - del af regeringsaftale, men ikke en del af tilskud og udligning (særtilskud i 2016) Ældremilliard 2016 Ny aftale i 2016 Den såkaldte ældremilliard er ikke længere øremærket, og indgår nu i bloktilskud Beløbet er ikkeindarbejdet i driftsbudgettet, men indgår i kommunens bloktilskud (finansiering). 14

15 Borgerbudget Sundhed for pengene I Budget 2015 er der afsat kr. til forsøgsprojektet. Tre lokalområder har hver fået kr. til sundhedsfremmende aktiviteter. Foreløbige resultater midtvejsevaluering: De sundhedsfremmende aktiviteter er godt i gang i de tre lokalområder. Der kan endnu ikke konkluderes på den sundhedsfremmende effekt. Den lokale proces har skabt engagement, flere er blevet aktive. Processen har medvirket til at samle lokalområdet, nye folk er kommet med i fællesskabet. Beløbet har en fornuftig størrelse. Tidsplanen bør forlænges fra 1 år til 1½ år. Projekt find 10 mio. kr. Opsamling i ØK 31. august

16 Projekt find 10 mio. kr. Anlæg - præsenteres efter frokost 16

17 Finansiering Finansiering Omprioriteringsbidrag og Ekstraordinært finansieringstilskud Omprioriteringsbidrag 2,4 mia. kr. / 1 % om året Konsekvensen er indarbejdet i jf. tidligere planche Ekstarordinært finansieringstilskud 3,5 mia. kr. i jf. tidligere planche Beløbet er konkret indarbejdet i 2016 For er der ikke indregnet tilskud 17

18 Basisbudget 2016 Budgetgarantien Budgetgarantien - budget

19 Budgetgarantien mia. kr. mio. kr. Rebild andel 3,4 17,0 Rebild andel 1,9 9,5 I alt 5,3 26,5 Udviklingen i forsørgelsesudgifter 19

20 Lån 2016 Ansøgte dispensationer Ansøgt Basis 2016 Automatisk låneadgang 11,8 11,8 Det borgernære område 17,0 Den ordinære pulje 13,0 Effektivitets pulje 13,0 13,2 Kommuner med lav likviditet 23,2 I alt 65,0 25,0 Øvrige ansøgninger Ansøgt Basis 2016 Vanskeligt stillede kommuner 15,0 0,0 Deponeringsfritagelse 13,5 Øvrige finansieringsforudsætninger Kirkelig ligning (balance 2016) Grundtilskudskapital 4 mio. kr. Renter og afdrag konkret budgetteret 20

21 Skat og tilskud Skat, tilskud og udligning 21

22 Statsgarantien Skat Forventet slutligning 2014 Reguleret for ny lovgivning (reformer m.v.) Fremskrevet 2013 med 10,1 % til 2016 niveau Tilskud og udligning Befolkningsfremskrivning Skøn i forholdfaktisk udvikling og Danmarks Statistik prognose reguleret for mellemkommunale forhold ca. 60 borgere pt. Statsgaranti kontra selvbudgettering 22

23 Statsgaranti - Selvbudgettering Der er forudsat en stigning i udskrivningsgrundlaget på kr pr. borger der ligger ud over statsgarantien Udviklingen i Befolkning 23

24 Den økonomiske politik i Basis Overskud på det skattefinansierede område 2. Bruttoanlægsniveau på 75 mio. kr. 3. Løbende kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen), der minimum udgør 3 % af skatteindtægter og de generelle tilskud 4. Låneoptagelse primært hvor det lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter. 5. Nettoafvikling af kommunens samlede gæld (hvert år), samt en reduktion i kommunens gæld over de kommende 10 år, med 5 mio. kr. om året. (eksklusive ældreboliger) 7. taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen. Udfordringer - Drift Præsentation af udfordringer til Budget

25 Udfordringer - Drift Arbejdsmarkedsudvalget Udfordringer Arbejdsmarked Omlægning af refusionsordningen, som betyder: Et øget kommunalt ansvar for finansieringen af beskæftigelsesområdet Et stort behov for at gøre, der virker for at sikre borgerne uddannelse og beskæftigelse. Et særligt behov for at investere i indsatser på områder, hvor vi er særligt udfordret. 25

26 Refusion før og fremover Refusionsomlægningen Formålet Opgør med at kommunerne spekulerer i indsatser, der giver højeste refusion og flytning mellem ydelser At øge kommunens økonomiske ansvar og fokus på effekt for borgerne Sikre en effektiv løsning af kerneopgaven: at sørge for at flest muligt kommer i job eller uddannelse, sikrer god økonomi på området både for borgerne og kommunens samlede økonomi. 26

27 Kommunale forsørgelsesudgifter pr årige Udfordringer de kommende år Beskæftigelsen er stabiliseret flere brancher oplever en stigende beskæftigelse Forventning om stigende beskæftigelse i 2015 og 2016 Stort antal jobåbninger på arbejdsmarkedet i og omkring Rebild Faldende ledighed og langtidsledighed bl.a. drevet af tilbagetrækning Rebild har aktuelt en stigning i jobcentrets målgruppe bl.a. drevet af flere sygedagpengemodtagere, 18 års debutanter, flygtninge samt unge der kommer fra uddannelsessystemet (gennemført og frafaldet uddannelse) 27

28 Modtagere af uddannelseshjælp under 30 årige Det betaler sig at investere eksempel unge i uddannelse Årlig udgift ca kr. når en ung uddannelsesparat er i offentligt forsørgelse. Hvis uddannelse påbegyndes efter 6 måneder, men uddannelsen frafaldes efter 2 måneder pga. en manglende fastholdelsesindsats, koster det kommunen ca kr. i løbet af et år. Hvis der investeres i en fastholdelsesindsats der sikrer fortsat uddannelse, sparer kommunen på ca kr. i det første år pr. ung. En god start på voksenlivet, øget selvværd, langt bedre muligheder for job og indkomst resten af livet. Samtidig betyder investeringen, at kommunen forebygger fremtidige udgifter til offentlig forsørgelse og at livskvaliteten øges. 28

29 Det betaler sig at investere eksempel tidlig sygedagpengeindsats Fremover koster det ca kr. over 2 år, når en sygedagpengemodtager er sygemeldt i 2 år. Hvis det lykkes at få sygemeldingsperioden begrænset til kun at vare 1 år, vil der være en økonomisk besparelse for kommunen på ca kr. pr. sygemeldte borger. En del af denne besparelse kan anvendes til at investere i raskmeldingsindsatsen. For borgeren privatøkonomien forbedres: Sygedagpenge ca kr. pr. md. (før skat) i job med timeløn på 150 kr.: Mdl. Lønindtægt på kr. Forstærket investeringsindsats Det kan være en god økonomisk strategi for Rebild Kommune at forstærke investeringsindsatsen på udvalgte områder. AMU anbefaler i sit budgetoplæg, at der afsættes en investeringspulje på 2,2 mio. kr. til denne forstærkede indsats. Den forstærkede indsats bør målrettes: Tidlig indsats sygedagpengemodtagere, unge og flygtninge. Der skal anvendes metoder der virker fx: Mentor for ledige med problemer udover ledighed, tidlig og håndholdt indsats, en rehabiliterende indsats og tværfaglig indsats. 29

30 Udfordringer - Drift Sundhedsudvalget Udfordringer - Drift Sundhedsudvalget 30

31 Udfordringer Sundhedsudvalget Sektor Område Opdrift Investering Finansie ring Pleje og Omsorg Visiterede timer 83 4,2 94 0,5 Rehabilitering 0,9 2,6 V-teknologi 1,5 2,0 Ældrepuljen - rest 2,6 Sammenlægning af nattevagter Lukning Nørager Ældrecenter Sundhed Genoptræning 0,5 I alt 5,2 2,4 13,2 0,8 5,2 31

32 32

33 Udfordringer Sundhedsudvalget Sektor Område Opdrift Voksne handicappede 85 - bostøtte 1, BPA 5,2 97, 98, 100 0,2 I alt 6,9 Ufinansieret Sundhedsudvalget Sektor Område Pris mio. kr. Pleje og Omsorg Anlæg: Opdatering af produktionskøkken Anlæg: decentralisering af madproduktion Drift: Decentralisering af madproduktion Anlæg: Forsøgsprojekt Haversdal Drift: Forsøgsprojekt Haversdal 1,0 4,2 4,5 1,1 6,6 0,8 0,3 1,2 33

34 Scenarie Årlig merudgift - løn alene Årlige merudgift - driftsudgifter, el, vand, varme og vedligeholdelse af køkkenudstyr. Engangsudgi ft -anlæg til nye køkkenfacilit eter Samlet udgift - både årlige og engangsbeløb, hvis gennemført i 2016 Modtagerkøkken -varm frokost og kold aftensmad - uden central leder 0,3 mio. kr. 0,8 mio. kr. 4,2 mio. kr. 5,3 mio. kr. Modtagerkøkken -kold mad frokost og varm aftensmad -uden central leder 1,4 mio. kr. 0,8 mio. kr. 4,2 mio. kr. 6,4 mio. kr. Boenheder -varm mad til frokost og kold til aftensmad -uden central leder 5,3 mio. kr. 0,8 mio. kr. 4,5 mio. kr. 10,3 mio. kr. Boenheder -kold mad til frokost og varm til aftensmad -uden central leder 5,8 mio. kr. 0,8 mio. kr. 4,5 mio. kr. 10,8 mio. kr. Haversdal ældrecenter Årlig merudgift -løn og drift Engangsudgift - anlæg til nye køkkenfaciliteter Samlet udgift - både årlige og engangsbeløb, hvis gennemført i 2016 Modtagerkøkken -varm frokost og kold aftensmad 0,3 mio. kr. 0,8 mio. kr. 1,1 mio. kr. Modtagerkøkken -kold mad frokost og varm aftensmad 0,5 mio. kr. 0,8 mio. kr. 1,3 mio. kr. Boenheder -varm mad til frokost og kold til aftensmad 1,0 mio. kr. 0,8 mio. kr. 1,8 mio. kr. Boenheder -kold mad til frokost og varm til aftensmad 1,2 mio. kr. 0,8 mio. kr. 2,0 mio. kr. 34

35 Udfordringer - Drift Børne- og Ungdomsudvalget Basisbudget 2016 Udfordring: det ekstraordinære bloktilskud til folkeskolereformen bortfalder tildels i 2017 og helt i 2018 Rebild Kommune har som følge af folkeskolereformen fået tilført et ekstraordinært bloktilskud i 3 skoleår. I perioden Tilskuddet er givet på baggrund af elevtal og fordi lærerne i Rebild underviser mere en landsgennemsnittet, har vanskeligt udgangspunkt for en effektiv skolestruktur og lavt potentiale for frigørelse af midler ved reduceret pasningsbehov. I alt har Rebild i 2015 fået 13,36 mio. kr. som ekstraordinært bloktilskud. Midler er anvendt som følger: Fordeles via tildelingsmodel Puljer til holddeling, uu og åbenskole Puljer holddeling, uu, inklusion drenge samt udeskole Samarbejde ml. SFO og foreninger I alt

36 Basisbudget 2016 Anvendelse af det ekstraordinære bloktilskud Fordeles via tildelingsmodel Puljer til holddeling, uu og åbenskole Puljer holddeling, uu, inklusion drenge samt udeskole Samarbejde ml. SFO og foreninger 2% 36% 40% 22% Basisbudget 2016 Anvendelse af det ekstraordinære bloktilskud Fordeles via tildelingsmodel Puljer til holddeling, uu og åbenskole Puljer holddeling, uu, inklusion drenge samt udeskole Samarbejde ml. SFO og foreninger 2% 36% 40% 22% Ovenstående viser hvordan de ekstraordinære midler anvendes på skoleområdet i Midlerne svarer omregnet til 29 lærerestilinger jf. ressourcetildelingsmodellen 36

37 Udfordringer Børn og Ungdom Dagplejen I 2016 forventes dagplejen af have et forbrug på 3,2 mio. kr. i 2015, svarende til overførsel fra Dagplejen fik en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. i juni måned. Børne- og Ungdomsudvalget har bedt om en gennemarbejdet handleplan for dagplejen. Handleplanen indeholder forslag til en reorganisering af dagplejen, ændret tildelingsmodel og plan for kompetenceudvikling for at fremtidssikre dagplejen og 0-2 års området. Handleplanen giver dog ikke løsning på nedbringelse af det akkumulerede merforbrug. Særlige dagtilbud Det har de sidste tre år været et merforbrug på særlige dagtilbud som er dagtilbud til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Jf. ØKV2 er der i 2015 et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. Da der er tale om børn (12 børn) med varig nedsat funktionsevne forventes det at merforbruget vil være forholdsvis stabilt og derfor forsætte i Udfordringer Børn og Ungdom Folkeskoleområdet Der er et forventet merforbrug på folkeskoleområdet på 6,6 mio. kr Specielt Sortebakkeskolen, Bakkehusene og Terndrup Skole er udfordret. Der er iværksat en analyse af skoleområdet med det formål at styrke alle skolers muligheder for at forbedre de faglige resultater på skolerne. Herunder også de økonomiske rammer for de enkelte skoler. Analysen er klar ultimo november. Da der er flere elever end forventet der modtager undervisning i andre kommuner har vi et merforbrug på mellemkommunale betalinger på 2,6 mio. kr. Fra medio 2017 bortfalder det ekstraordinære bloktilskud Rebild Kommune modtager til implementering af folkeskolereformen. Det betyder at ressourcetildelingen til skolerne i 2017 falder med 6,7 mio. kr. I 2018 og frem med 13,4 mio. kr. Heraf er 5,4 mio. kr. indeholdt i ressourcetildelingen til skoler og de resterende 8,0 mio. kr. er også tildelt til driftsrelaterede poster såsom holddeling, understøttende undervisning mv. 37

38 Udfordringer Børn og Ungdom Det specialiserede børn og ungeområde Det specialiserede område for børn og unge er et særligt budgetområde, idet der er vedtaget en tildelingsmodel der regulerer budgettet efter forbruget i maj det foregående år. For nuværende forventer vi et mindre udgiftspres henover de kommende år grundet flere sager med behov for en intensiv tidlig indsats, samt et ønske om at overflytte ressourcer indenfor det bestående budget til udvikling af indsatserne omkring CFH`s og CBU`s fælles tværfaglige projekt. Udfordringer - Drift Kultur- og fritidsudvalget 38

39 Udfordringer Kultur og Fritid Bibliotek og Ungdomshus Der er p.t. ikke afsat midler til ordinær drift af bygningerne, som forventeligt udgør ca kvm. Skønnet årlig driftsudgift i alt ca. 0,3 mio. kr. Der er ikke p.t. afsat midler til proces eller efterfølgende drift af uderum. Forvaltningen skønner, at der er årlige driftsudgifter på ca. 0,1 mio. kr. Andet Forvaltningen foreslår omplacering af anlægsmidler på 0,2 mio. kr. til drift. sula1 sula2 Udfordringer - Drift Teknik og miljøudvalget 39

40 Dias nummer 78 sula1 spre13; sula2 spre13;

41 sula3 sula4 Udfordringer TMU - Drift Her går det godt! visionen trives befolkningstilvækst. der udstykkes der købes og bygges huspriserne stiger lav ledighed Udfordringer TMU - Drift Her går det godt! men 18% stigning i antal byggesager fra 2013 til 2014, samme tendens i 2015 Dyngen med uafsluttede byggesager stiger. 2013: ca100, 2014: ca200, 2015: 300? Servicemål for sagsbehandlings tid (4/8 uger for hhv. bolig/erhverv), nu reelt 8-12 uger. 40

42 Dias nummer 79 sula3 spre13; sula4 spre13;

43 Udfordringer - Drift Her går det godt! men 20% vækst i lokalplaner, og det skal gå hurtigt vejadministrationen påvirkes andre administrative opgaver følger med Udfordringer TMU - Drift Her går det godt! derfor der er brug for flere hænder, både fag-og administrative medarbejdere vurdering: 6 ekstra normeringer vil bringe Rebild (Center Plan, Byg og Vej) på niveau med sammenlignelige kommuner 41

44 Udfordringer TMU - Drift/Anlæg Her går det mindre godt! Fortællingen om Rebild kommunes veje: Huller i vejene, der ikke bliver lappede Knækkede kantsten og fliser Slidte belægninger. Vejkapitalen svinder ind Udfordringer Drift/Anlæg Status og udvikling i vejkapital ved uændret bevilling 42

45 Udfordringer TMU - Drift/Anlæg Udvikling i vejkapital et scenarie med øget bevilling Udfordringer TMU - Drift/Anlæg Status og udvikling i vejkapital - de 2 scenarier 43

46 Udfordringer Drift Økonomiudvalget Udfordringer - Økonomiudvalget Administrativ personale Plan, byg og vej Udbud Business Park Nord Husleje Inkubationsmiljø / iværksætter miljø Regan Vest? Statsskoven MTB Boost af Kommunen (niveau nedsættelse fra 2016)? Borgerbudgettering Tvister 44

47 Debatmødet Rebild Hva nu Drøftelse af resultat fra debat møde den 7. maj 2015 Fra invitationen Hvordan skal vi leve, bo og arbejde? Hvordan kan vi sammen gøre Rebild til et endnu bedre sted? Ikke udkant og brok, men løsninger og initiativ! Debatmødet Rebild Hva nu Tema fra mødets referat (uddeles) Bosætning mål: flere indbyggere inden 2025 Beskæftigelse mål: flere arbejdspladser inden 2025 Besøg/natur mål: nem og hurtig adgang til naturen, events og store (kulturelle) oplevelser 45

48 Anlæg 2016 Investeringer/anlæg Investeringer/anlæg

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018.

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. 1 Budgetprocedure for Rebild Kommune - Budget 2014 2017. 1. Indledning.... 3 2. Politiske temamøder og budgetseminar.... 4 Fælles

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Hæfte 3 Plancher Byrådets budgetseminar den Økonomi Tlf. 7210 7501 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Budget 2016-19 Byrådet budgetseminar Dagens program Tid Emne

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 BUDGET 2016-2019 Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 Dagens program Velkomst Indtægtsanalyser fra budgetaftalen 2015 Skatteindtægter fra 2014 Indkomstsammensætningen i Norddjurs Budgetprocessen

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere