Budgetseminar 18. august Program:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetseminar 18. august 2015. Program:"

Transkript

1 Budgetseminar 18. august 2015 Program: Budgetprocessen for 2016 De overordnede rammer for basisbudgettet Basisbudget , herunder forventninger til R-2015 Driftsbudget -Det korte overblik Anlægsbudgettet - Kort præsentation af rammerne for Finansiering - Selvbudgettering versus statsgaranti Udfordringer drift, anlæg og finansiering Præsentation af udvalgenes drøftelser før sommerferien Særlige temaer Hvad nu Rebild, investeringsplanen m.v. Det samlede billede Drøftelse 1

2 Den videre budgetproces: Juli Sen udmelding statsgaranti og tilskud. 31. August Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud Uge 39: Høring af budgettet Juni Juli August September Oktober Regeringsaftale Budgetseminar 18. august - Basisbudget - Særlige temaer - Investerings plan - M.v. 31. aug. ØK 31/8 og 1 og 2 sept. Fagudvalg 17. sept. 1. Behandling 30. sep. Budget aften 8. okt. 2. Behandling (endelig vedtagelse) Basisbudget Regeringsaftalen I overskrifter 2

3 Regeringsaftalen i overskrifter: Omprioriteringsbidrag på 1 % om året (2,4 mia. kr.) Service og anlægsramme stort set uændret niveau I 2016 tilbageføres 1,9 mia. kr. til prioritering på borgernære områder Anlægsramme ,6 mia. kr. Finansieringstilskud videreført i 2016 dog 3,5 mia. kr. (2 mia. kr. udmøntes generelt, 1,5 mia. kr. specifikt. Regeringsaftalen i overskrifter: Ekstraordinært integrationstilskud videreføres i ,2 mio. kr. og 0,125 mio. kr. som særligt investeringstilskud (boliger) Uændret skat dog pulje på 0,2 mio. kr. til skattestigninger underforudsætning af andre kommuner nedsætter skatten tilsvarende der ydes tilskud til kommuner der nedsætter skatten. 3 mia. kr. af bloktilskud betinget af overholdelse af serviceramme i budgetterne Dele af aftalen er afhængig af senere vedtagelse af konkret ny lovgivning (udligning m.v.) 3

4 Serviceramme 2016: Aftalt Anlægsniveauet i 2016: Aftalt niveau: 16,6 mia. kr. Intet anlægsloft men krav om gensidig koordinering af budgetterne 4

5 Finansiering 2016 Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.: 2 mia. kr. pba. kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår: 1 mia. kr. pba. strukturelt underskud 1 mia. kr. pba. beskatningsgrundlag 1,5 mia. kr. pba. folketal Lånepulje på 0,5 mia. kr. mhp. at styrke likviditeten Særtilskudspulje (vanskeligt stillede kommuner) på 0,3 mia. kr. Ingen midtvejsregulering af 2015 (på 1,5 mia. kr.) Omprioriteringspulje 2016 Regeringsgrundlaget: Det er samtidig væsentligt, at hele den offentlige sektor bidrager til at frigøre ressourcer via effektivisering. Derfor vil regeringen tage initiativ til at indarbejde et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om året fra ,4 mia. kr. (1,9 mia. kr. tilbageføres i 2016) Rebild andel ca. 12,0 mio. kr. (9,5 mio. kr. i 2016) 5

6 Rammer for realisering af Omprioriteringspulje KL Øvrige hovedelementer Udvalgsarbejde som skal udarbejde en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen o De nære sundhedstilbud bør tilpasses til den nye sygehusstruktur o Gennembrud ift. at lave en langsigtet strategi for sundhedsområdet, hvor den nære indsats prioriteres højere Videre drøftelser mellem regeringen og KL i september om bl.a. sundhed, samarbejdsprincipper og regelforenklinger Størrelsen af grundkapitalindskuddet fra 2017 og frem skal ligeledes drøftes i efteråret Analyse i efteråret af statslige opgaver til UDK Regeringen vil gennemføre et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen og vil drøfte de funktionelle regioners rolle med kommunerne 6

7 Fra Forventet oprindelig budget regnskab 2014 til 2015 basis 2015 Forventet regnskab 2015 Økonomivurdering Fra oprindelig budget 2 ultimo 2014 til basis juni

8 Fra Forventet oprindelig budget regnskab 2014 til 2015 basis 2015 De største afvigelser Dagpleje Særlige dagtilbud Skoler Moms haller Integration Jobafklaringsforløb/sygedagpenge BPA Ældreområdet Medfinansiering Udviklingen i Likviditet 8

9 Basisbudget BASISBUDGET Fra oprindelig B-2015 til basis 2016 Oprindelig budget /- budgetprocedure Rebild Kommune Demografi - tildelingsmodeller + PL fremskrivning herunder råderum, +/- politiske beslutninger (siden vedtagelse af B-2015) eks. 1,7 mio. kr. til dagpleje, folketingsvalg, asfalt fra drift til anlæg, naturportal m.v. Find 10 mio. kr. ikke indarbejdet i basis /- Økonomiaftalen /regeringsaftalen eksempelvis ny finansieringsreform på arbejdsmarkedsområdet Aktstykke over kr. 9

10 Øvrige bemærkninger Råderum på 0,5 % Investeringsoversigten Optagelse af lån (25 mio. kr.) Dispensationsansøgninger (delvis medtaget i basisbudget) Udgangspunkt i statsgaranti beregning - selvbudgettering Uændrede skatte satser Ældremilliard / tilskud til skolereform Ekstraordinær finansieringstilskud Omprioriteringsbidrag Balancen i

11 Balancen i Balancen i

12 Driftsændringer på udvalg basis 2016 Større driftsændringer i basis 2016 DRIFT 2016 Nettoudgift Refusionsomlægning arbejdsmarkedsområdet 29,7 Integration - flere flygtninge 7,0 Tildelingsmodel specialiseret soc. Område - børn og unge 2,5 BY Dagplejen - pladsmodel 1,7 Tildelingsmodel -dagplejen -1,7 Tildelingsmodel - private tilbud 1,3 Tilskud til haller - ændret momsafløftning af udbetalinger til haller 1,3 Budgetforlig hjælpemidler - sengevasker (kun 2015) -0,7 Tildelingsmodel voksne, budget ,8 Medfinansiering sundhed - -2,6 Asfalt fra anlæg - BY 9/ bevilling kun i ,0 Afledt drift R2014. BY 20/ ,5 BY Demografisk stigning i tjenestmandspensioner 0,5 BY Stigning i pulje til arbejdsskade 1,0 Folketingsvalg ,5 El og varme rådhuset Støvring -0,5 råderumsreduktion 20160,5 % 7,5 12

13 Medfinansiering 2016 Udgangspunkt aftalt ramme på 18,7 mia. kr. afventer aftale med Danske regioner og Regeringen Efterregulering ved ændret aktivitet Ny finansieringsreform 2016 Konkret vurdering af aktivitet Driftsforøgelse på knap 30 mio. kr. Overskud for RK? 13

14 Flygtninge 2016 Budgetteret ud fra forventet tilgang (107 +) Budgetudvidelse på netto 7 mio. kr. Kommunernes udgifter/kompensation en del af bloktilskud Udgifter til boligplacering og administration - del af regeringsaftale, men ikke en del af tilskud og udligning (særtilskud i 2016) Ældremilliard 2016 Ny aftale i 2016 Den såkaldte ældremilliard er ikke længere øremærket, og indgår nu i bloktilskud Beløbet er ikkeindarbejdet i driftsbudgettet, men indgår i kommunens bloktilskud (finansiering). 14

15 Borgerbudget Sundhed for pengene I Budget 2015 er der afsat kr. til forsøgsprojektet. Tre lokalområder har hver fået kr. til sundhedsfremmende aktiviteter. Foreløbige resultater midtvejsevaluering: De sundhedsfremmende aktiviteter er godt i gang i de tre lokalområder. Der kan endnu ikke konkluderes på den sundhedsfremmende effekt. Den lokale proces har skabt engagement, flere er blevet aktive. Processen har medvirket til at samle lokalområdet, nye folk er kommet med i fællesskabet. Beløbet har en fornuftig størrelse. Tidsplanen bør forlænges fra 1 år til 1½ år. Projekt find 10 mio. kr. Opsamling i ØK 31. august

16 Projekt find 10 mio. kr. Anlæg - præsenteres efter frokost 16

17 Finansiering Finansiering Omprioriteringsbidrag og Ekstraordinært finansieringstilskud Omprioriteringsbidrag 2,4 mia. kr. / 1 % om året Konsekvensen er indarbejdet i jf. tidligere planche Ekstarordinært finansieringstilskud 3,5 mia. kr. i jf. tidligere planche Beløbet er konkret indarbejdet i 2016 For er der ikke indregnet tilskud 17

18 Basisbudget 2016 Budgetgarantien Budgetgarantien - budget

19 Budgetgarantien mia. kr. mio. kr. Rebild andel 3,4 17,0 Rebild andel 1,9 9,5 I alt 5,3 26,5 Udviklingen i forsørgelsesudgifter 19

20 Lån 2016 Ansøgte dispensationer Ansøgt Basis 2016 Automatisk låneadgang 11,8 11,8 Det borgernære område 17,0 Den ordinære pulje 13,0 Effektivitets pulje 13,0 13,2 Kommuner med lav likviditet 23,2 I alt 65,0 25,0 Øvrige ansøgninger Ansøgt Basis 2016 Vanskeligt stillede kommuner 15,0 0,0 Deponeringsfritagelse 13,5 Øvrige finansieringsforudsætninger Kirkelig ligning (balance 2016) Grundtilskudskapital 4 mio. kr. Renter og afdrag konkret budgetteret 20

21 Skat og tilskud Skat, tilskud og udligning 21

22 Statsgarantien Skat Forventet slutligning 2014 Reguleret for ny lovgivning (reformer m.v.) Fremskrevet 2013 med 10,1 % til 2016 niveau Tilskud og udligning Befolkningsfremskrivning Skøn i forholdfaktisk udvikling og Danmarks Statistik prognose reguleret for mellemkommunale forhold ca. 60 borgere pt. Statsgaranti kontra selvbudgettering 22

23 Statsgaranti - Selvbudgettering Der er forudsat en stigning i udskrivningsgrundlaget på kr pr. borger der ligger ud over statsgarantien Udviklingen i Befolkning 23

24 Den økonomiske politik i Basis Overskud på det skattefinansierede område 2. Bruttoanlægsniveau på 75 mio. kr. 3. Løbende kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen), der minimum udgør 3 % af skatteindtægter og de generelle tilskud 4. Låneoptagelse primært hvor det lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter. 5. Nettoafvikling af kommunens samlede gæld (hvert år), samt en reduktion i kommunens gæld over de kommende 10 år, med 5 mio. kr. om året. (eksklusive ældreboliger) 7. taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen. Udfordringer - Drift Præsentation af udfordringer til Budget

25 Udfordringer - Drift Arbejdsmarkedsudvalget Udfordringer Arbejdsmarked Omlægning af refusionsordningen, som betyder: Et øget kommunalt ansvar for finansieringen af beskæftigelsesområdet Et stort behov for at gøre, der virker for at sikre borgerne uddannelse og beskæftigelse. Et særligt behov for at investere i indsatser på områder, hvor vi er særligt udfordret. 25

26 Refusion før og fremover Refusionsomlægningen Formålet Opgør med at kommunerne spekulerer i indsatser, der giver højeste refusion og flytning mellem ydelser At øge kommunens økonomiske ansvar og fokus på effekt for borgerne Sikre en effektiv løsning af kerneopgaven: at sørge for at flest muligt kommer i job eller uddannelse, sikrer god økonomi på området både for borgerne og kommunens samlede økonomi. 26

27 Kommunale forsørgelsesudgifter pr årige Udfordringer de kommende år Beskæftigelsen er stabiliseret flere brancher oplever en stigende beskæftigelse Forventning om stigende beskæftigelse i 2015 og 2016 Stort antal jobåbninger på arbejdsmarkedet i og omkring Rebild Faldende ledighed og langtidsledighed bl.a. drevet af tilbagetrækning Rebild har aktuelt en stigning i jobcentrets målgruppe bl.a. drevet af flere sygedagpengemodtagere, 18 års debutanter, flygtninge samt unge der kommer fra uddannelsessystemet (gennemført og frafaldet uddannelse) 27

28 Modtagere af uddannelseshjælp under 30 årige Det betaler sig at investere eksempel unge i uddannelse Årlig udgift ca kr. når en ung uddannelsesparat er i offentligt forsørgelse. Hvis uddannelse påbegyndes efter 6 måneder, men uddannelsen frafaldes efter 2 måneder pga. en manglende fastholdelsesindsats, koster det kommunen ca kr. i løbet af et år. Hvis der investeres i en fastholdelsesindsats der sikrer fortsat uddannelse, sparer kommunen på ca kr. i det første år pr. ung. En god start på voksenlivet, øget selvværd, langt bedre muligheder for job og indkomst resten af livet. Samtidig betyder investeringen, at kommunen forebygger fremtidige udgifter til offentlig forsørgelse og at livskvaliteten øges. 28

29 Det betaler sig at investere eksempel tidlig sygedagpengeindsats Fremover koster det ca kr. over 2 år, når en sygedagpengemodtager er sygemeldt i 2 år. Hvis det lykkes at få sygemeldingsperioden begrænset til kun at vare 1 år, vil der være en økonomisk besparelse for kommunen på ca kr. pr. sygemeldte borger. En del af denne besparelse kan anvendes til at investere i raskmeldingsindsatsen. For borgeren privatøkonomien forbedres: Sygedagpenge ca kr. pr. md. (før skat) i job med timeløn på 150 kr.: Mdl. Lønindtægt på kr. Forstærket investeringsindsats Det kan være en god økonomisk strategi for Rebild Kommune at forstærke investeringsindsatsen på udvalgte områder. AMU anbefaler i sit budgetoplæg, at der afsættes en investeringspulje på 2,2 mio. kr. til denne forstærkede indsats. Den forstærkede indsats bør målrettes: Tidlig indsats sygedagpengemodtagere, unge og flygtninge. Der skal anvendes metoder der virker fx: Mentor for ledige med problemer udover ledighed, tidlig og håndholdt indsats, en rehabiliterende indsats og tværfaglig indsats. 29

30 Udfordringer - Drift Sundhedsudvalget Udfordringer - Drift Sundhedsudvalget 30

31 Udfordringer Sundhedsudvalget Sektor Område Opdrift Investering Finansie ring Pleje og Omsorg Visiterede timer 83 4,2 94 0,5 Rehabilitering 0,9 2,6 V-teknologi 1,5 2,0 Ældrepuljen - rest 2,6 Sammenlægning af nattevagter Lukning Nørager Ældrecenter Sundhed Genoptræning 0,5 I alt 5,2 2,4 13,2 0,8 5,2 31

32 32

33 Udfordringer Sundhedsudvalget Sektor Område Opdrift Voksne handicappede 85 - bostøtte 1, BPA 5,2 97, 98, 100 0,2 I alt 6,9 Ufinansieret Sundhedsudvalget Sektor Område Pris mio. kr. Pleje og Omsorg Anlæg: Opdatering af produktionskøkken Anlæg: decentralisering af madproduktion Drift: Decentralisering af madproduktion Anlæg: Forsøgsprojekt Haversdal Drift: Forsøgsprojekt Haversdal 1,0 4,2 4,5 1,1 6,6 0,8 0,3 1,2 33

34 Scenarie Årlig merudgift - løn alene Årlige merudgift - driftsudgifter, el, vand, varme og vedligeholdelse af køkkenudstyr. Engangsudgi ft -anlæg til nye køkkenfacilit eter Samlet udgift - både årlige og engangsbeløb, hvis gennemført i 2016 Modtagerkøkken -varm frokost og kold aftensmad - uden central leder 0,3 mio. kr. 0,8 mio. kr. 4,2 mio. kr. 5,3 mio. kr. Modtagerkøkken -kold mad frokost og varm aftensmad -uden central leder 1,4 mio. kr. 0,8 mio. kr. 4,2 mio. kr. 6,4 mio. kr. Boenheder -varm mad til frokost og kold til aftensmad -uden central leder 5,3 mio. kr. 0,8 mio. kr. 4,5 mio. kr. 10,3 mio. kr. Boenheder -kold mad til frokost og varm til aftensmad -uden central leder 5,8 mio. kr. 0,8 mio. kr. 4,5 mio. kr. 10,8 mio. kr. Haversdal ældrecenter Årlig merudgift -løn og drift Engangsudgift - anlæg til nye køkkenfaciliteter Samlet udgift - både årlige og engangsbeløb, hvis gennemført i 2016 Modtagerkøkken -varm frokost og kold aftensmad 0,3 mio. kr. 0,8 mio. kr. 1,1 mio. kr. Modtagerkøkken -kold mad frokost og varm aftensmad 0,5 mio. kr. 0,8 mio. kr. 1,3 mio. kr. Boenheder -varm mad til frokost og kold til aftensmad 1,0 mio. kr. 0,8 mio. kr. 1,8 mio. kr. Boenheder -kold mad til frokost og varm til aftensmad 1,2 mio. kr. 0,8 mio. kr. 2,0 mio. kr. 34

35 Udfordringer - Drift Børne- og Ungdomsudvalget Basisbudget 2016 Udfordring: det ekstraordinære bloktilskud til folkeskolereformen bortfalder tildels i 2017 og helt i 2018 Rebild Kommune har som følge af folkeskolereformen fået tilført et ekstraordinært bloktilskud i 3 skoleår. I perioden Tilskuddet er givet på baggrund af elevtal og fordi lærerne i Rebild underviser mere en landsgennemsnittet, har vanskeligt udgangspunkt for en effektiv skolestruktur og lavt potentiale for frigørelse af midler ved reduceret pasningsbehov. I alt har Rebild i 2015 fået 13,36 mio. kr. som ekstraordinært bloktilskud. Midler er anvendt som følger: Fordeles via tildelingsmodel Puljer til holddeling, uu og åbenskole Puljer holddeling, uu, inklusion drenge samt udeskole Samarbejde ml. SFO og foreninger I alt

36 Basisbudget 2016 Anvendelse af det ekstraordinære bloktilskud Fordeles via tildelingsmodel Puljer til holddeling, uu og åbenskole Puljer holddeling, uu, inklusion drenge samt udeskole Samarbejde ml. SFO og foreninger 2% 36% 40% 22% Basisbudget 2016 Anvendelse af det ekstraordinære bloktilskud Fordeles via tildelingsmodel Puljer til holddeling, uu og åbenskole Puljer holddeling, uu, inklusion drenge samt udeskole Samarbejde ml. SFO og foreninger 2% 36% 40% 22% Ovenstående viser hvordan de ekstraordinære midler anvendes på skoleområdet i Midlerne svarer omregnet til 29 lærerestilinger jf. ressourcetildelingsmodellen 36

37 Udfordringer Børn og Ungdom Dagplejen I 2016 forventes dagplejen af have et forbrug på 3,2 mio. kr. i 2015, svarende til overførsel fra Dagplejen fik en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. i juni måned. Børne- og Ungdomsudvalget har bedt om en gennemarbejdet handleplan for dagplejen. Handleplanen indeholder forslag til en reorganisering af dagplejen, ændret tildelingsmodel og plan for kompetenceudvikling for at fremtidssikre dagplejen og 0-2 års området. Handleplanen giver dog ikke løsning på nedbringelse af det akkumulerede merforbrug. Særlige dagtilbud Det har de sidste tre år været et merforbrug på særlige dagtilbud som er dagtilbud til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Jf. ØKV2 er der i 2015 et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. Da der er tale om børn (12 børn) med varig nedsat funktionsevne forventes det at merforbruget vil være forholdsvis stabilt og derfor forsætte i Udfordringer Børn og Ungdom Folkeskoleområdet Der er et forventet merforbrug på folkeskoleområdet på 6,6 mio. kr Specielt Sortebakkeskolen, Bakkehusene og Terndrup Skole er udfordret. Der er iværksat en analyse af skoleområdet med det formål at styrke alle skolers muligheder for at forbedre de faglige resultater på skolerne. Herunder også de økonomiske rammer for de enkelte skoler. Analysen er klar ultimo november. Da der er flere elever end forventet der modtager undervisning i andre kommuner har vi et merforbrug på mellemkommunale betalinger på 2,6 mio. kr. Fra medio 2017 bortfalder det ekstraordinære bloktilskud Rebild Kommune modtager til implementering af folkeskolereformen. Det betyder at ressourcetildelingen til skolerne i 2017 falder med 6,7 mio. kr. I 2018 og frem med 13,4 mio. kr. Heraf er 5,4 mio. kr. indeholdt i ressourcetildelingen til skoler og de resterende 8,0 mio. kr. er også tildelt til driftsrelaterede poster såsom holddeling, understøttende undervisning mv. 37

38 Udfordringer Børn og Ungdom Det specialiserede børn og ungeområde Det specialiserede område for børn og unge er et særligt budgetområde, idet der er vedtaget en tildelingsmodel der regulerer budgettet efter forbruget i maj det foregående år. For nuværende forventer vi et mindre udgiftspres henover de kommende år grundet flere sager med behov for en intensiv tidlig indsats, samt et ønske om at overflytte ressourcer indenfor det bestående budget til udvikling af indsatserne omkring CFH`s og CBU`s fælles tværfaglige projekt. Udfordringer - Drift Kultur- og fritidsudvalget 38

39 Udfordringer Kultur og Fritid Bibliotek og Ungdomshus Der er p.t. ikke afsat midler til ordinær drift af bygningerne, som forventeligt udgør ca kvm. Skønnet årlig driftsudgift i alt ca. 0,3 mio. kr. Der er ikke p.t. afsat midler til proces eller efterfølgende drift af uderum. Forvaltningen skønner, at der er årlige driftsudgifter på ca. 0,1 mio. kr. Andet Forvaltningen foreslår omplacering af anlægsmidler på 0,2 mio. kr. til drift. sula1 sula2 Udfordringer - Drift Teknik og miljøudvalget 39

40 Dias nummer 78 sula1 spre13; sula2 spre13;

41 sula3 sula4 Udfordringer TMU - Drift Her går det godt! visionen trives befolkningstilvækst. der udstykkes der købes og bygges huspriserne stiger lav ledighed Udfordringer TMU - Drift Her går det godt! men 18% stigning i antal byggesager fra 2013 til 2014, samme tendens i 2015 Dyngen med uafsluttede byggesager stiger. 2013: ca100, 2014: ca200, 2015: 300? Servicemål for sagsbehandlings tid (4/8 uger for hhv. bolig/erhverv), nu reelt 8-12 uger. 40

42 Dias nummer 79 sula3 spre13; sula4 spre13;

43 Udfordringer - Drift Her går det godt! men 20% vækst i lokalplaner, og det skal gå hurtigt vejadministrationen påvirkes andre administrative opgaver følger med Udfordringer TMU - Drift Her går det godt! derfor der er brug for flere hænder, både fag-og administrative medarbejdere vurdering: 6 ekstra normeringer vil bringe Rebild (Center Plan, Byg og Vej) på niveau med sammenlignelige kommuner 41

44 Udfordringer TMU - Drift/Anlæg Her går det mindre godt! Fortællingen om Rebild kommunes veje: Huller i vejene, der ikke bliver lappede Knækkede kantsten og fliser Slidte belægninger. Vejkapitalen svinder ind Udfordringer Drift/Anlæg Status og udvikling i vejkapital ved uændret bevilling 42

45 Udfordringer TMU - Drift/Anlæg Udvikling i vejkapital et scenarie med øget bevilling Udfordringer TMU - Drift/Anlæg Status og udvikling i vejkapital - de 2 scenarier 43

46 Udfordringer Drift Økonomiudvalget Udfordringer - Økonomiudvalget Administrativ personale Plan, byg og vej Udbud Business Park Nord Husleje Inkubationsmiljø / iværksætter miljø Regan Vest? Statsskoven MTB Boost af Kommunen (niveau nedsættelse fra 2016)? Borgerbudgettering Tvister 44

47 Debatmødet Rebild Hva nu Drøftelse af resultat fra debat møde den 7. maj 2015 Fra invitationen Hvordan skal vi leve, bo og arbejde? Hvordan kan vi sammen gøre Rebild til et endnu bedre sted? Ikke udkant og brok, men løsninger og initiativ! Debatmødet Rebild Hva nu Tema fra mødets referat (uddeles) Bosætning mål: flere indbyggere inden 2025 Beskæftigelse mål: flere arbejdspladser inden 2025 Besøg/natur mål: nem og hurtig adgang til naturen, events og store (kulturelle) oplevelser 45

48 Anlæg 2016 Investeringer/anlæg Investeringer/anlæg

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune

NOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune Den 10. juni 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Aftalen

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Fredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017

Fredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 TOMMY ABILDGAARD Økonomi- og personalechef Økonomi og Personale Mobil: 20 97 56 05 tommy.abildgaard@fredericia.dk Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Budgetlægning 2016-2019

Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Forventet regnskab 2015 pr. 30.06 Økonomiaftalen Basisbudget 2016-2019 Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference,

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

ØDC - Økonomistyring

ØDC - Økonomistyring NOTAT ØDC - Økonomistyring 24-06-2013 Aftale om kommunernes økonomi for 2014 KL og regeringen indgik den 13. juni 2013 aftale om kommunernes økonomi for 2014. Kommuneaftalen indebærer ligesom tidligere

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter. Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere