Budgetseminar 18. august Program:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetseminar 18. august 2015. Program:"

Transkript

1 Budgetseminar 18. august 2015 Program: Budgetprocessen for 2016 De overordnede rammer for basisbudgettet Basisbudget , herunder forventninger til R-2015 Driftsbudget -Det korte overblik Anlægsbudgettet - Kort præsentation af rammerne for Finansiering - Selvbudgettering versus statsgaranti Udfordringer drift, anlæg og finansiering Præsentation af udvalgenes drøftelser før sommerferien Særlige temaer Hvad nu Rebild, investeringsplanen m.v. Det samlede billede Drøftelse 1

2 Den videre budgetproces: Juli Sen udmelding statsgaranti og tilskud. 31. August Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud Uge 39: Høring af budgettet Juni Juli August September Oktober Regeringsaftale Budgetseminar 18. august - Basisbudget - Særlige temaer - Investerings plan - M.v. 31. aug. ØK 31/8 og 1 og 2 sept. Fagudvalg 17. sept. 1. Behandling 30. sep. Budget aften 8. okt. 2. Behandling (endelig vedtagelse) Basisbudget Regeringsaftalen I overskrifter 2

3 Regeringsaftalen i overskrifter: Omprioriteringsbidrag på 1 % om året (2,4 mia. kr.) Service og anlægsramme stort set uændret niveau I 2016 tilbageføres 1,9 mia. kr. til prioritering på borgernære områder Anlægsramme ,6 mia. kr. Finansieringstilskud videreført i 2016 dog 3,5 mia. kr. (2 mia. kr. udmøntes generelt, 1,5 mia. kr. specifikt. Regeringsaftalen i overskrifter: Ekstraordinært integrationstilskud videreføres i ,2 mio. kr. og 0,125 mio. kr. som særligt investeringstilskud (boliger) Uændret skat dog pulje på 0,2 mio. kr. til skattestigninger underforudsætning af andre kommuner nedsætter skatten tilsvarende der ydes tilskud til kommuner der nedsætter skatten. 3 mia. kr. af bloktilskud betinget af overholdelse af serviceramme i budgetterne Dele af aftalen er afhængig af senere vedtagelse af konkret ny lovgivning (udligning m.v.) 3

4 Serviceramme 2016: Aftalt Anlægsniveauet i 2016: Aftalt niveau: 16,6 mia. kr. Intet anlægsloft men krav om gensidig koordinering af budgetterne 4

5 Finansiering 2016 Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.: 2 mia. kr. pba. kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår: 1 mia. kr. pba. strukturelt underskud 1 mia. kr. pba. beskatningsgrundlag 1,5 mia. kr. pba. folketal Lånepulje på 0,5 mia. kr. mhp. at styrke likviditeten Særtilskudspulje (vanskeligt stillede kommuner) på 0,3 mia. kr. Ingen midtvejsregulering af 2015 (på 1,5 mia. kr.) Omprioriteringspulje 2016 Regeringsgrundlaget: Det er samtidig væsentligt, at hele den offentlige sektor bidrager til at frigøre ressourcer via effektivisering. Derfor vil regeringen tage initiativ til at indarbejde et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om året fra ,4 mia. kr. (1,9 mia. kr. tilbageføres i 2016) Rebild andel ca. 12,0 mio. kr. (9,5 mio. kr. i 2016) 5

6 Rammer for realisering af Omprioriteringspulje KL Øvrige hovedelementer Udvalgsarbejde som skal udarbejde en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen o De nære sundhedstilbud bør tilpasses til den nye sygehusstruktur o Gennembrud ift. at lave en langsigtet strategi for sundhedsområdet, hvor den nære indsats prioriteres højere Videre drøftelser mellem regeringen og KL i september om bl.a. sundhed, samarbejdsprincipper og regelforenklinger Størrelsen af grundkapitalindskuddet fra 2017 og frem skal ligeledes drøftes i efteråret Analyse i efteråret af statslige opgaver til UDK Regeringen vil gennemføre et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen og vil drøfte de funktionelle regioners rolle med kommunerne 6

7 Fra Forventet oprindelig budget regnskab 2014 til 2015 basis 2015 Forventet regnskab 2015 Økonomivurdering Fra oprindelig budget 2 ultimo 2014 til basis juni

8 Fra Forventet oprindelig budget regnskab 2014 til 2015 basis 2015 De største afvigelser Dagpleje Særlige dagtilbud Skoler Moms haller Integration Jobafklaringsforløb/sygedagpenge BPA Ældreområdet Medfinansiering Udviklingen i Likviditet 8

9 Basisbudget BASISBUDGET Fra oprindelig B-2015 til basis 2016 Oprindelig budget /- budgetprocedure Rebild Kommune Demografi - tildelingsmodeller + PL fremskrivning herunder råderum, +/- politiske beslutninger (siden vedtagelse af B-2015) eks. 1,7 mio. kr. til dagpleje, folketingsvalg, asfalt fra drift til anlæg, naturportal m.v. Find 10 mio. kr. ikke indarbejdet i basis /- Økonomiaftalen /regeringsaftalen eksempelvis ny finansieringsreform på arbejdsmarkedsområdet Aktstykke over kr. 9

10 Øvrige bemærkninger Råderum på 0,5 % Investeringsoversigten Optagelse af lån (25 mio. kr.) Dispensationsansøgninger (delvis medtaget i basisbudget) Udgangspunkt i statsgaranti beregning - selvbudgettering Uændrede skatte satser Ældremilliard / tilskud til skolereform Ekstraordinær finansieringstilskud Omprioriteringsbidrag Balancen i

11 Balancen i Balancen i

12 Driftsændringer på udvalg basis 2016 Større driftsændringer i basis 2016 DRIFT 2016 Nettoudgift Refusionsomlægning arbejdsmarkedsområdet 29,7 Integration - flere flygtninge 7,0 Tildelingsmodel specialiseret soc. Område - børn og unge 2,5 BY Dagplejen - pladsmodel 1,7 Tildelingsmodel -dagplejen -1,7 Tildelingsmodel - private tilbud 1,3 Tilskud til haller - ændret momsafløftning af udbetalinger til haller 1,3 Budgetforlig hjælpemidler - sengevasker (kun 2015) -0,7 Tildelingsmodel voksne, budget ,8 Medfinansiering sundhed - -2,6 Asfalt fra anlæg - BY 9/ bevilling kun i ,0 Afledt drift R2014. BY 20/ ,5 BY Demografisk stigning i tjenestmandspensioner 0,5 BY Stigning i pulje til arbejdsskade 1,0 Folketingsvalg ,5 El og varme rådhuset Støvring -0,5 råderumsreduktion 20160,5 % 7,5 12

13 Medfinansiering 2016 Udgangspunkt aftalt ramme på 18,7 mia. kr. afventer aftale med Danske regioner og Regeringen Efterregulering ved ændret aktivitet Ny finansieringsreform 2016 Konkret vurdering af aktivitet Driftsforøgelse på knap 30 mio. kr. Overskud for RK? 13

14 Flygtninge 2016 Budgetteret ud fra forventet tilgang (107 +) Budgetudvidelse på netto 7 mio. kr. Kommunernes udgifter/kompensation en del af bloktilskud Udgifter til boligplacering og administration - del af regeringsaftale, men ikke en del af tilskud og udligning (særtilskud i 2016) Ældremilliard 2016 Ny aftale i 2016 Den såkaldte ældremilliard er ikke længere øremærket, og indgår nu i bloktilskud Beløbet er ikkeindarbejdet i driftsbudgettet, men indgår i kommunens bloktilskud (finansiering). 14

15 Borgerbudget Sundhed for pengene I Budget 2015 er der afsat kr. til forsøgsprojektet. Tre lokalområder har hver fået kr. til sundhedsfremmende aktiviteter. Foreløbige resultater midtvejsevaluering: De sundhedsfremmende aktiviteter er godt i gang i de tre lokalområder. Der kan endnu ikke konkluderes på den sundhedsfremmende effekt. Den lokale proces har skabt engagement, flere er blevet aktive. Processen har medvirket til at samle lokalområdet, nye folk er kommet med i fællesskabet. Beløbet har en fornuftig størrelse. Tidsplanen bør forlænges fra 1 år til 1½ år. Projekt find 10 mio. kr. Opsamling i ØK 31. august

16 Projekt find 10 mio. kr. Anlæg - præsenteres efter frokost 16

17 Finansiering Finansiering Omprioriteringsbidrag og Ekstraordinært finansieringstilskud Omprioriteringsbidrag 2,4 mia. kr. / 1 % om året Konsekvensen er indarbejdet i jf. tidligere planche Ekstarordinært finansieringstilskud 3,5 mia. kr. i jf. tidligere planche Beløbet er konkret indarbejdet i 2016 For er der ikke indregnet tilskud 17

18 Basisbudget 2016 Budgetgarantien Budgetgarantien - budget

19 Budgetgarantien mia. kr. mio. kr. Rebild andel 3,4 17,0 Rebild andel 1,9 9,5 I alt 5,3 26,5 Udviklingen i forsørgelsesudgifter 19

20 Lån 2016 Ansøgte dispensationer Ansøgt Basis 2016 Automatisk låneadgang 11,8 11,8 Det borgernære område 17,0 Den ordinære pulje 13,0 Effektivitets pulje 13,0 13,2 Kommuner med lav likviditet 23,2 I alt 65,0 25,0 Øvrige ansøgninger Ansøgt Basis 2016 Vanskeligt stillede kommuner 15,0 0,0 Deponeringsfritagelse 13,5 Øvrige finansieringsforudsætninger Kirkelig ligning (balance 2016) Grundtilskudskapital 4 mio. kr. Renter og afdrag konkret budgetteret 20

21 Skat og tilskud Skat, tilskud og udligning 21

22 Statsgarantien Skat Forventet slutligning 2014 Reguleret for ny lovgivning (reformer m.v.) Fremskrevet 2013 med 10,1 % til 2016 niveau Tilskud og udligning Befolkningsfremskrivning Skøn i forholdfaktisk udvikling og Danmarks Statistik prognose reguleret for mellemkommunale forhold ca. 60 borgere pt. Statsgaranti kontra selvbudgettering 22

23 Statsgaranti - Selvbudgettering Der er forudsat en stigning i udskrivningsgrundlaget på kr pr. borger der ligger ud over statsgarantien Udviklingen i Befolkning 23

24 Den økonomiske politik i Basis Overskud på det skattefinansierede område 2. Bruttoanlægsniveau på 75 mio. kr. 3. Løbende kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen), der minimum udgør 3 % af skatteindtægter og de generelle tilskud 4. Låneoptagelse primært hvor det lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter. 5. Nettoafvikling af kommunens samlede gæld (hvert år), samt en reduktion i kommunens gæld over de kommende 10 år, med 5 mio. kr. om året. (eksklusive ældreboliger) 7. taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen. Udfordringer - Drift Præsentation af udfordringer til Budget

25 Udfordringer - Drift Arbejdsmarkedsudvalget Udfordringer Arbejdsmarked Omlægning af refusionsordningen, som betyder: Et øget kommunalt ansvar for finansieringen af beskæftigelsesområdet Et stort behov for at gøre, der virker for at sikre borgerne uddannelse og beskæftigelse. Et særligt behov for at investere i indsatser på områder, hvor vi er særligt udfordret. 25

26 Refusion før og fremover Refusionsomlægningen Formålet Opgør med at kommunerne spekulerer i indsatser, der giver højeste refusion og flytning mellem ydelser At øge kommunens økonomiske ansvar og fokus på effekt for borgerne Sikre en effektiv løsning af kerneopgaven: at sørge for at flest muligt kommer i job eller uddannelse, sikrer god økonomi på området både for borgerne og kommunens samlede økonomi. 26

27 Kommunale forsørgelsesudgifter pr årige Udfordringer de kommende år Beskæftigelsen er stabiliseret flere brancher oplever en stigende beskæftigelse Forventning om stigende beskæftigelse i 2015 og 2016 Stort antal jobåbninger på arbejdsmarkedet i og omkring Rebild Faldende ledighed og langtidsledighed bl.a. drevet af tilbagetrækning Rebild har aktuelt en stigning i jobcentrets målgruppe bl.a. drevet af flere sygedagpengemodtagere, 18 års debutanter, flygtninge samt unge der kommer fra uddannelsessystemet (gennemført og frafaldet uddannelse) 27

28 Modtagere af uddannelseshjælp under 30 årige Det betaler sig at investere eksempel unge i uddannelse Årlig udgift ca kr. når en ung uddannelsesparat er i offentligt forsørgelse. Hvis uddannelse påbegyndes efter 6 måneder, men uddannelsen frafaldes efter 2 måneder pga. en manglende fastholdelsesindsats, koster det kommunen ca kr. i løbet af et år. Hvis der investeres i en fastholdelsesindsats der sikrer fortsat uddannelse, sparer kommunen på ca kr. i det første år pr. ung. En god start på voksenlivet, øget selvværd, langt bedre muligheder for job og indkomst resten af livet. Samtidig betyder investeringen, at kommunen forebygger fremtidige udgifter til offentlig forsørgelse og at livskvaliteten øges. 28

29 Det betaler sig at investere eksempel tidlig sygedagpengeindsats Fremover koster det ca kr. over 2 år, når en sygedagpengemodtager er sygemeldt i 2 år. Hvis det lykkes at få sygemeldingsperioden begrænset til kun at vare 1 år, vil der være en økonomisk besparelse for kommunen på ca kr. pr. sygemeldte borger. En del af denne besparelse kan anvendes til at investere i raskmeldingsindsatsen. For borgeren privatøkonomien forbedres: Sygedagpenge ca kr. pr. md. (før skat) i job med timeløn på 150 kr.: Mdl. Lønindtægt på kr. Forstærket investeringsindsats Det kan være en god økonomisk strategi for Rebild Kommune at forstærke investeringsindsatsen på udvalgte områder. AMU anbefaler i sit budgetoplæg, at der afsættes en investeringspulje på 2,2 mio. kr. til denne forstærkede indsats. Den forstærkede indsats bør målrettes: Tidlig indsats sygedagpengemodtagere, unge og flygtninge. Der skal anvendes metoder der virker fx: Mentor for ledige med problemer udover ledighed, tidlig og håndholdt indsats, en rehabiliterende indsats og tværfaglig indsats. 29

30 Udfordringer - Drift Sundhedsudvalget Udfordringer - Drift Sundhedsudvalget 30

31 Udfordringer Sundhedsudvalget Sektor Område Opdrift Investering Finansie ring Pleje og Omsorg Visiterede timer 83 4,2 94 0,5 Rehabilitering 0,9 2,6 V-teknologi 1,5 2,0 Ældrepuljen - rest 2,6 Sammenlægning af nattevagter Lukning Nørager Ældrecenter Sundhed Genoptræning 0,5 I alt 5,2 2,4 13,2 0,8 5,2 31

32 32

33 Udfordringer Sundhedsudvalget Sektor Område Opdrift Voksne handicappede 85 - bostøtte 1, BPA 5,2 97, 98, 100 0,2 I alt 6,9 Ufinansieret Sundhedsudvalget Sektor Område Pris mio. kr. Pleje og Omsorg Anlæg: Opdatering af produktionskøkken Anlæg: decentralisering af madproduktion Drift: Decentralisering af madproduktion Anlæg: Forsøgsprojekt Haversdal Drift: Forsøgsprojekt Haversdal 1,0 4,2 4,5 1,1 6,6 0,8 0,3 1,2 33

34 Scenarie Årlig merudgift - løn alene Årlige merudgift - driftsudgifter, el, vand, varme og vedligeholdelse af køkkenudstyr. Engangsudgi ft -anlæg til nye køkkenfacilit eter Samlet udgift - både årlige og engangsbeløb, hvis gennemført i 2016 Modtagerkøkken -varm frokost og kold aftensmad - uden central leder 0,3 mio. kr. 0,8 mio. kr. 4,2 mio. kr. 5,3 mio. kr. Modtagerkøkken -kold mad frokost og varm aftensmad -uden central leder 1,4 mio. kr. 0,8 mio. kr. 4,2 mio. kr. 6,4 mio. kr. Boenheder -varm mad til frokost og kold til aftensmad -uden central leder 5,3 mio. kr. 0,8 mio. kr. 4,5 mio. kr. 10,3 mio. kr. Boenheder -kold mad til frokost og varm til aftensmad -uden central leder 5,8 mio. kr. 0,8 mio. kr. 4,5 mio. kr. 10,8 mio. kr. Haversdal ældrecenter Årlig merudgift -løn og drift Engangsudgift - anlæg til nye køkkenfaciliteter Samlet udgift - både årlige og engangsbeløb, hvis gennemført i 2016 Modtagerkøkken -varm frokost og kold aftensmad 0,3 mio. kr. 0,8 mio. kr. 1,1 mio. kr. Modtagerkøkken -kold mad frokost og varm aftensmad 0,5 mio. kr. 0,8 mio. kr. 1,3 mio. kr. Boenheder -varm mad til frokost og kold til aftensmad 1,0 mio. kr. 0,8 mio. kr. 1,8 mio. kr. Boenheder -kold mad til frokost og varm til aftensmad 1,2 mio. kr. 0,8 mio. kr. 2,0 mio. kr. 34

35 Udfordringer - Drift Børne- og Ungdomsudvalget Basisbudget 2016 Udfordring: det ekstraordinære bloktilskud til folkeskolereformen bortfalder tildels i 2017 og helt i 2018 Rebild Kommune har som følge af folkeskolereformen fået tilført et ekstraordinært bloktilskud i 3 skoleår. I perioden Tilskuddet er givet på baggrund af elevtal og fordi lærerne i Rebild underviser mere en landsgennemsnittet, har vanskeligt udgangspunkt for en effektiv skolestruktur og lavt potentiale for frigørelse af midler ved reduceret pasningsbehov. I alt har Rebild i 2015 fået 13,36 mio. kr. som ekstraordinært bloktilskud. Midler er anvendt som følger: Fordeles via tildelingsmodel Puljer til holddeling, uu og åbenskole Puljer holddeling, uu, inklusion drenge samt udeskole Samarbejde ml. SFO og foreninger I alt

36 Basisbudget 2016 Anvendelse af det ekstraordinære bloktilskud Fordeles via tildelingsmodel Puljer til holddeling, uu og åbenskole Puljer holddeling, uu, inklusion drenge samt udeskole Samarbejde ml. SFO og foreninger 2% 36% 40% 22% Basisbudget 2016 Anvendelse af det ekstraordinære bloktilskud Fordeles via tildelingsmodel Puljer til holddeling, uu og åbenskole Puljer holddeling, uu, inklusion drenge samt udeskole Samarbejde ml. SFO og foreninger 2% 36% 40% 22% Ovenstående viser hvordan de ekstraordinære midler anvendes på skoleområdet i Midlerne svarer omregnet til 29 lærerestilinger jf. ressourcetildelingsmodellen 36

37 Udfordringer Børn og Ungdom Dagplejen I 2016 forventes dagplejen af have et forbrug på 3,2 mio. kr. i 2015, svarende til overførsel fra Dagplejen fik en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. i juni måned. Børne- og Ungdomsudvalget har bedt om en gennemarbejdet handleplan for dagplejen. Handleplanen indeholder forslag til en reorganisering af dagplejen, ændret tildelingsmodel og plan for kompetenceudvikling for at fremtidssikre dagplejen og 0-2 års området. Handleplanen giver dog ikke løsning på nedbringelse af det akkumulerede merforbrug. Særlige dagtilbud Det har de sidste tre år været et merforbrug på særlige dagtilbud som er dagtilbud til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Jf. ØKV2 er der i 2015 et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. Da der er tale om børn (12 børn) med varig nedsat funktionsevne forventes det at merforbruget vil være forholdsvis stabilt og derfor forsætte i Udfordringer Børn og Ungdom Folkeskoleområdet Der er et forventet merforbrug på folkeskoleområdet på 6,6 mio. kr Specielt Sortebakkeskolen, Bakkehusene og Terndrup Skole er udfordret. Der er iværksat en analyse af skoleområdet med det formål at styrke alle skolers muligheder for at forbedre de faglige resultater på skolerne. Herunder også de økonomiske rammer for de enkelte skoler. Analysen er klar ultimo november. Da der er flere elever end forventet der modtager undervisning i andre kommuner har vi et merforbrug på mellemkommunale betalinger på 2,6 mio. kr. Fra medio 2017 bortfalder det ekstraordinære bloktilskud Rebild Kommune modtager til implementering af folkeskolereformen. Det betyder at ressourcetildelingen til skolerne i 2017 falder med 6,7 mio. kr. I 2018 og frem med 13,4 mio. kr. Heraf er 5,4 mio. kr. indeholdt i ressourcetildelingen til skoler og de resterende 8,0 mio. kr. er også tildelt til driftsrelaterede poster såsom holddeling, understøttende undervisning mv. 37

38 Udfordringer Børn og Ungdom Det specialiserede børn og ungeområde Det specialiserede område for børn og unge er et særligt budgetområde, idet der er vedtaget en tildelingsmodel der regulerer budgettet efter forbruget i maj det foregående år. For nuværende forventer vi et mindre udgiftspres henover de kommende år grundet flere sager med behov for en intensiv tidlig indsats, samt et ønske om at overflytte ressourcer indenfor det bestående budget til udvikling af indsatserne omkring CFH`s og CBU`s fælles tværfaglige projekt. Udfordringer - Drift Kultur- og fritidsudvalget 38

39 Udfordringer Kultur og Fritid Bibliotek og Ungdomshus Der er p.t. ikke afsat midler til ordinær drift af bygningerne, som forventeligt udgør ca kvm. Skønnet årlig driftsudgift i alt ca. 0,3 mio. kr. Der er ikke p.t. afsat midler til proces eller efterfølgende drift af uderum. Forvaltningen skønner, at der er årlige driftsudgifter på ca. 0,1 mio. kr. Andet Forvaltningen foreslår omplacering af anlægsmidler på 0,2 mio. kr. til drift. sula1 sula2 Udfordringer - Drift Teknik og miljøudvalget 39

40 Dias nummer 78 sula1 spre13; sula2 spre13;

41 sula3 sula4 Udfordringer TMU - Drift Her går det godt! visionen trives befolkningstilvækst. der udstykkes der købes og bygges huspriserne stiger lav ledighed Udfordringer TMU - Drift Her går det godt! men 18% stigning i antal byggesager fra 2013 til 2014, samme tendens i 2015 Dyngen med uafsluttede byggesager stiger. 2013: ca100, 2014: ca200, 2015: 300? Servicemål for sagsbehandlings tid (4/8 uger for hhv. bolig/erhverv), nu reelt 8-12 uger. 40

42 Dias nummer 79 sula3 spre13; sula4 spre13;

43 Udfordringer - Drift Her går det godt! men 20% vækst i lokalplaner, og det skal gå hurtigt vejadministrationen påvirkes andre administrative opgaver følger med Udfordringer TMU - Drift Her går det godt! derfor der er brug for flere hænder, både fag-og administrative medarbejdere vurdering: 6 ekstra normeringer vil bringe Rebild (Center Plan, Byg og Vej) på niveau med sammenlignelige kommuner 41

44 Udfordringer TMU - Drift/Anlæg Her går det mindre godt! Fortællingen om Rebild kommunes veje: Huller i vejene, der ikke bliver lappede Knækkede kantsten og fliser Slidte belægninger. Vejkapitalen svinder ind Udfordringer Drift/Anlæg Status og udvikling i vejkapital ved uændret bevilling 42

45 Udfordringer TMU - Drift/Anlæg Udvikling i vejkapital et scenarie med øget bevilling Udfordringer TMU - Drift/Anlæg Status og udvikling i vejkapital - de 2 scenarier 43

46 Udfordringer Drift Økonomiudvalget Udfordringer - Økonomiudvalget Administrativ personale Plan, byg og vej Udbud Business Park Nord Husleje Inkubationsmiljø / iværksætter miljø Regan Vest? Statsskoven MTB Boost af Kommunen (niveau nedsættelse fra 2016)? Borgerbudgettering Tvister 44

47 Debatmødet Rebild Hva nu Drøftelse af resultat fra debat møde den 7. maj 2015 Fra invitationen Hvordan skal vi leve, bo og arbejde? Hvordan kan vi sammen gøre Rebild til et endnu bedre sted? Ikke udkant og brok, men løsninger og initiativ! Debatmødet Rebild Hva nu Tema fra mødets referat (uddeles) Bosætning mål: flere indbyggere inden 2025 Beskæftigelse mål: flere arbejdspladser inden 2025 Besøg/natur mål: nem og hurtig adgang til naturen, events og store (kulturelle) oplevelser 45

48 Anlæg 2016 Investeringer/anlæg Investeringer/anlæg