Århus Kommune. Lokalplan nr. Industripark ved Sofienlystvej i Malling. Januar 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Industripark ved Sofienlystvej i Malling. Januar 1988 KONGSBAK INFORMATIK"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 318 Industripark ved Sofienlystvej i Malling KONGSBAK INFORMATIK Januar 1988

2 hhus kommune Lokalplan nr: lndustripark ved Sofienlystvej i Malling Statistikomr&dt/distrikt nr.: 7.2 Registreringskortblad nr.: 86 1 Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens kontor Jan. 1988

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR Industripark ved Sofienlystvej i Malling. INDHOLDSFORTEGNELSE s ide 1. BESKRIVELSEN Lokalplanens indhold Illustrationsplan... bilag 1 Lokalplanens retsvirkninger REDEGBRELSEN Lokalplanens forhold til kommuneplanen og til den 0vrige planlægning for området Udsnit af kommuneplanens kortbilag... bilag 2 Tillæg til kommuneplanen Tillæg til kommuneplanen... bilag 3 3. LOKALPLANEN 5 1 Formål., Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning... 7 Bebyggelsens omfang og placering Stsjforhold... 9 Ubebyggede arealer Grundejerforening Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse... Matrikelkort... bilag 4 Lokalplankort... bilag 5 Vedtagelsespåtegning

5 BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder for et område ved Sofienlystvej i Mal- ling. Området, der er ca m* stort, er ved planens udarbej- delse dels ejet af en privat ejer og dels af Arhus Kommune. På bilag 1 - illustrationsplanen - er vist, hvordan lokal- planornrådet kan korne til at se ud, når det er fuldt udbyg- get. Ideen med lokalplanen er et snske om at udforme området som en "Industripark", hvor forskellige virksomheder deler tilksrsel og omgivende faciliteter. Ved placeringen af bebyggelse skal der, i den store cirkel i midten af området, lagges vægt på, at lagerlokaliteterne anbringes med tilkarse1 fra "ringvejen", således at der i centrum opstår et mere roligt område, hvor der kan etableres parklignende arealer fælles for virksomhederne. I områderne uden for ringvejen tænkes også opfsrt virksomheder uden direkte skel, hvor arealerne "flyder sammen" og ind mellem bebyggelsen. Områdets anvendelse og bebyggelse. Området må kun anvendes til erhvervsbebyggelse med tilhsrende kontor og udstillingsvirksomhed, samt tilknyttet service-, lager- og forretningsvirksomhed. Der må endvidere opfsres eller indrettes en portnerbolig for vagtmand, der varetager sikkerhedsmæssige eller lignende opgaver for området som helhed. I området må der desuden opfares bebyggelse til offentlige formål, der kan sammenlignes med erhverv, f.eks. tekniske an- læg, vzrksteder og lignende.

6 1.02 Bygningernes rumfang mb ikke overstige 3 m3 pr. m* på den enkelte grund, og kun 50% af grundens areal må bebygges. Bygningshsjden må kun overstige 8,5 m, hvis det er nsdvendigt af funktionelle eller arkitektoniske grunde. Grundejerforening. Der skal stiftes en forening til at varetage fælles interesser i lokalplanområdet. Foreningens rettigheder og forpligtelser vil blive fastlagt i en deklaration. Deklaration. På lokalplanområdet tinglyses en deklaration til supplering af lokalplanen. Udover bestemmelser om grundejerforening indeholder deklarationen bl. a. regler om projektering og godkendelse af projekter.

7

8 1.03 LokalDlanens retsvirkninser. Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at by- rådet har vedtaget planen endeligt. Ejendomme, der er omfattet af planen, må iflg. kommuneplanlo- ven kun udstykkes, bebygges, beplantes eller i 0vrigt anven- des i overensstemmelse med planens bestemmelse. Den lovlige anvendelse af den allerede eksisterende ejendom kan uændret fortsættes. Lokalplanen indebærer ikke, at de anlæg m.v., der er indeholdt i planen, skal etableres. Men hvis det er af væsentlig betydning for at få planen fart ud i livet, kan kommunen ekspropriere privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme efter kommuneplanlovens Vej A-B (Sofienlystvejs forlængelse mod syd) vil blive offentlig vej. Det betyder, at ejerne af de arealer, der skal bruges til vejen efter kommuneplanlovens 5 32, under visse omstændigheder kan kræve de pågældende arealer overtaget af kommunen mod erstatning. Lokalplanen gælder forud for bestemmelser i private byggeser- vitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter, der ikke er forenelige med planen. Lokalplanen kan kun ændres ved en ny lokalplan. Byrådet kan dog give dispensationer fra lokalplanen, men kun hvis dispensationerne ikke er i strid med principperne i pla- nen. Når eventuel dispensation bersrer omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation, og have mindst 14 dages frist til at fremkomme med evt. bemærkninger herom, fsr dispensationen gives.

9 REDEGBRELSEN I dette afsnit redegsres for lokalplanens forhold til kommu- neplanen og til den svrige planlægning for området. Kommuneplanen. Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen er kommuneplanen. Bilag 2 er et udsnit af kommuneplanens rammekort for Malling. Lokalplanområdet omfatter, som vist, kun den nordvestlige trediedel af område ER. Kommuneplanen fastlaegger feilgende for lokalplanområdet: Planintentioner: Det er hensigten at anvende området til industri- og tungere værksteds-, lager-, entreprenar- og transportvirksomhed. Virksomheder, der kan give anledning til væsentlige forureningsgener, og som kræver betydelig afstand til f.eks. boliger, skal ikke kunne placeres i området. Rammebestemmelser: 1. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Ud over den til de enkelte virksomheder hsrende administration m.v. må der ikke placeres bebyggelse til kontorer og lignende formål, der er forureningsfslsomme. Der må ikke udsves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, jfr. miljsbeskyttelseslovens kap. 9.

10 2.02 Der må ikke opfsres eller indrettes boliger i området. Området kan desuden anvendes til offentlige formål, institutioner o-lign., som ikke er forureningsfslsomme. Områdets anvendelse til offentlige formål må således ikke begrænse mulighederne for erhvervsudcdvelse i området. 2. Det samlede rumfang af bebyggelsen på den enkelte e- jendom må ikke overstige 3 m3 pr. m2 grundareal, og det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundens areal. 3. Bygningshsjden må ikke overstige 8,5 meter. Uanset denne bestemmelse kan der dog tillades en stsrre hajde for enkelte bygningsdele, som er nadvendige for virksomhedens drift. Lokalplanens forhold til kommunedlanens rammebestemmelser. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med planintentioner og rammebestemmelser for området. Planen kan derfor kun gennemfares i den foreliggende udformning efter byrådets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen. Forslag til ændring af planintentionerne. Det er hensigten med lokalplanen at opbygge en industripark for især hajteknologiske virksomheder med bygninger af en hsj arkitektonisk standard. Placering af entreprensr- og transportvirksomhed i sådan et område giver kun anledning til problemer. Det foreslås derfor, at planintentionerne "indsnævres" til kun at omfatte industri-, lager- og tungere værkstedsvirksomhed. Forslaq til ændrins af rammebestemmelserne. For at hindre tyveri og hærværk, har især hsjteknologiske virksomheder behov for opsyn dsgnet rundt.

11 2.03 En del af rammebestemmelsernes pkt. 1- "Der må ikke opf0res eller indrettes boliger i området" - foreslås derfor andret til en formulering, der gor det muligt - uden gener for tilgrænsende virksomheder - at opfare en bolig til en vagtmand eller portner. Et forslag til tillaggets tekst og afgrænsning er vist på henholdsvis side 2.07 og bilag 3.

12 2.04 "Stsjforhold I henhold til kommuneplanens bestemmelser skal det sikres, at de enkelte virksomheder i området i intet punkt inden for lokalplanområdet uden for virksomhedens egen grund påfarer omgivelserne et udendars stajniveau, som overstiger 60 db(a). Det skal ligeledes sikres, at virksomhederne i området ikke påfsrer boliger udenfor lokalplanområdet et udendsrs stsjni- veau, som overstiger fslgende værdier: hverdag kl db(a) lsrdag kl db(a) lsrdag kl db(a) ssn- og helligdage kl db(a) aften kl db(a) nat kl db(a) Indenfor området må der opfares en bolig til vagtmand, portner eller lignende. For at sikre overholdelsen af lokalplanens bestemmelser om et maksinalt indendsrs stsjniveau, skal vinduer i denne bolig have en lydreduktion på minimum 35 db". Overordnede trafikforhold. Lokalplanområdet har via Sofienlystvej adgang til Bredgade, der er en del af landevejsforbindelsen mellem Arhus og Hor- sens. Arhus Amtskommunes forlægning af landevejen vest om Beder og Malling forventes imidlertid at være gennemfart indenfor de nærmeste år. I fsrste omgang skal Bstergårdsvej udgsre den Bst-vestgående forbindelse til Malling fra omfartsvejen. På længere sigt må dette imidlertid forudses at være utilfredsstillende.

13 2.05 arhus Kommune har derfor sikret sig mulighed for at etablere en ny adgang til Malling - normalt benævnt "den centrale indfsring". Kommunen har i 1982 byggeliniesikret denne vejadgang. Placeringen af den centrale indfsring skaber mulighed for, at erhvervsområderne vest for Bredgade - hvoraf lokalplanområdet udgsr et væsentligt delområde - kan vejbetjenes direkte til indfsringen uden at belaste Malling by i svrigt. Det er derfor fundet hensigtsmæssigt, at lokalplanen omfatter en sikring af erhvervsområdets adgang frem til den byggeliniesikrede centrale indfsring, således at mulighederne for at sikre og forbedre de trafikale forhold i Malling ikke forringes. Adgangen fra lokalplanområdet frem til den centrale indfsring er fsrt gennem et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsformål. Der er ikke foretaget nogen detailplanlagning af dette område, og en sådan skal ske under hensyntagen til den udlagte vejforbindelse, idet dog liniefsringen vil kunne tilpasses/justeres for at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af området. Kollektiv trafik. Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse busbetjent af HHJ - buslinie 103 med stoppesteder i Bredgade, samt HHJ - jernbanen linie 101 med standsningssted på Malling station. Civilforsvarsmæssige forhold. 1 lokalplanområdet skal ved deklaration sikres jordarealer på i alt 500 m2 til civilforsvarsmæssige formål (beskyttelsesrum). Arealernes placering fastlægges endeligt af magistratens 2. afdeling efter hsring hos grundejerforeningen.

14 2.06 Teknisk forsvnins. Elforsyning skal ske fra: Bstjysk Elforsyning Knudsmindevej Odder. Varmeforsyning skal ske fra: Malling Varmeværk Amba DampmBllevej 1 a 8340 Malling. Ifslge varmeforsyningsloven er det dog muligt - på visse betingelser - at anvende alternative opvarmningsmuligheder. Vandforsyning skal ske fra: I/S Malling Vandværk Nymarksve j Malling. Vandforsyning til brandslukning etableres ved opstilling af brandhaner ved vejene. Brandhanernes kapacitet skal dimensioneres efter byggeriets udformning. Regnvand skal afledes via regnvandsbassin i lokalplanområdet til eksisterende ledning ved området til det offentlige vandlab Hovedgrsften. Spildevand skal afledes via eksisterende ledning ved området til Malling renseanlæg, hvor den fornsdne kapacitet er til stede.

15

16 2.07 Tillaa nr. 13 til kommunedlan for Arhus kommune. Tillægget omfatter område ER. Af område ER udskilles nyt område ER. For område ER gælder fslgende planintentioner og rammebestemmelser for indholdet af lokalplanlægningen: Planintentioner. Det er hensigten at anvende området til industri-, lager- og tungere værkstedsvirksomhed. Virksomheder, der kan give anledning til væsentlige forureningsgener, og som kræver betydelig afstand til f.eks. boliger, skal ikke kunne placeres i området. Rammebestemmelser. 1. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Ud over den til de enkelte virksomheder hsrende admini- stration m.v., må der ikke placeres bebyggelse til konto- rer og lignende formål, der er forureningsfslsomme. Der må ikke udaves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige af- standskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, jfr. miljsbeskyttelseslovens kap. 9. Der må - på særlige betingelser i miljsmassig henseende - opfsres eller indrettes en bolig til fælles vagtmand, portner eller lignende. Området kan desuden anvendes til offentlige formål, in- stitutioner og lignende, som ikke er forureningsfslsomme. Områdets anvendelse til offentlige formål må således ikke begrænse mulighederne for erhvervsud0velse i området. 2. Det samlede rumfang af bebyggelsen på den enkelte ejendom må ikke overstige 3 m3 pr. m grundareal, og det bebygge- de areal må ikke overstige 50% af grundens areal.

17 Bygningshajden må ikke overstige 8,5 m. Uanset denne bestemmelse kan der dog tillades en stsrre hsjde for enkelte bygningsdele, som er nsdvendige for virksomhedens drift.

18

19 LOKALPLAN NR. 318 ERHVERVSOMRADE VED SOFIENLYSTVEJ I MALLING FORMAL. Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at området udformes som en "industripark, at der gennem en hensigtsmæssig udformning af områ- dets veje, friarealer og bebyggelse skabes ram- mer for et smukt og velfungerende erhvervsområ- de, at de forskellige virksomheder skal dele tilksrsel og omliggende parkerings- og servicefaciliteter, at der oprettes en grundejerforening til at vareta- ge fællesopgaver i området OMRADE OG OPDELING. Stk. 1. Lokalplanen er afgrænset som vist på matrikelkortet, bilag 4, og omfatter fslgende matrikelnumre: 13dq, 14gi samt del af 12ai og 14s, alle Malling by, Malling, samt alle parceller, der efter den udstykkes i området. (Se fodnote). 3. ANVENDELSE. Stk. 1. Området er udlagt til erhvervsformål. Den nsjagtige grænsedefinition findes på materiale hos stadsingenisrens forvaltningsafdeling.

20 3.02 Området må kun anvendes til industri-, lager- og værkstedsvirksomhed med tilhsrende administration m.m., samt til offentlige formål som f.eks. tekniske anlæg, værksteder og lignende, der kan sammenlignes med erhverv, og som ikke begrænser erhvervsudsvelse i området i henhold til miljsbeskyttelseslovens kap. 5. Der må ikke udsves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav jfr. miljsbeskyttelseslovens kap. 9. Stk. 2. I området må der opfsres eller indrettes en bolig til portner eller vagtmand, der varetager sikkerhedsmæssige eller lignende opgaver for området som helhed. Ved placering af boligen skal det sikres, at de i 5 7 stillede krav om stsjdæmpning kan o- verholdes. Stk. 3. Med godkendelse af magistratens 2. afdeling kan der opfsres bygninger til kvarterets tekniske forsyning, når de udformes i harmoni med den svrige bebyggelse UDSTYKNING Ingen grund må udstykkes med en mindre stsrrelse end 1000 m2. 5. TRAFIKFORHOLD. Stk. 1. Der udlægges nedennævnte veje, som vist med raster på bilag 5: Vej A-B 12,O m bred Veje mrk. C og D (se fodnote) 10,O m brede Langs indersiden af den cirkulare del af vej D må der ikke indenfor en afstand af 10 m fra ksrebanens midte findes bygningsdele, beplantning eller lignende med en hsjde over 0,8 m.

21 3.03 Stk. 2. Der udlægges vendepladser med radius 12 m, som vist- på bilag 5. Stk. 3. Ved vej D's tilslutning til vej C skal der tilvejebringes et oversigtsareal på 2,5 x 95 m, målsat i henhold til vejreglerne - den stcbrste afstand langs vej C. Disse oversigtsarealer må ikke benyttes på en måde, der kan gcbre det vanskeligere at tilvejebringe oversigterne TEKNISK FORSYNING. Stk. 1. Nybyggeri skal tilsluttes Malling Varmeværk på vær- kets til enhver tid gældende betingelser. Stk. 2. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1 er bebyggelse, hvor det ved beregninger kan dokumenteres, at mindst 50% af energibehovet til opvarmning kan dækkes gennem alternative energiformer. Halmfyringsanlæg, vindmcbller eller stcbjende og forurenende anlæg betragtes i denne forbindelse ikke som alternativ energi BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. Stk. 1. Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige 3 m3 pr. m' grundareal, og h8jst 50% af den enkelte grund må bebygges. Rumfanget beregnes af den del af bygninger, der er over færdigt terræn, herunder evt. kviste, fremspring, skorstene m.v. Stk. 2. Intet punkt af en bygning må være hævet mere end 8,5 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller et i henhold til bygningsreglementet fastlagt niveauplan).

22 3.04 En starre hajde kan dog tillades, hvis det er nadvendigt af funktionelle eller arkitektoniske grunde. Kun 10% af en ejendoms grundareal må bebygges i en hajde, der overstiger 8,5 m. 8. STBJFORHOLD. Stk. 1 Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at virksomhederne ikke påfarer omgivelserne (nabobebyggelse) et stajniveau, der overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens stajbestemmelser. Stk. 2 Ved etablering af portnerbolig skal det sikres, at det indendsrs stajniveau i opholds- og soverum ikke overstiger 30 db(a) i dagperioden og 25 db(a) i natperioden, jfr. Miljastyrelsens vejledning nr , "Ekstern stcbj fra virksomheder" UBEBYGGEDE AREALER. Stk. 1. Ubebyggede arealer skal holdes i ssmmelig stand. Stk. 2. Oplagring uden for bygninger eller dertil indrettede gårdarealer må ikke finde sted. Stk. 3. Opsætning af hegn, som markering af de enkelte e- jendomme, må ikke finde sted. Stk. 4. Der skal etableres levende hegn i den udstrækning, det er vist på bilag 5. Hegnet skal i princippet være et 3-rækket blandingshegn med ammetræer. Blivende beplantning skal fortrinsvis være blomstrende træer og buske. De laveste buske skal plantes ind mod industriparken.

23 3.05 Langs Odderbanen må hegnet ikke medvirke til, at der dannes snedriver, eller ved sin vækst være til gene for banen og togdriften. Se fodnote. Stk. 5. Planer for de på bilag 5 viste beplantningsbalter skal godkendes af magistratens 1. afdeling, Park- og Kirkegårdsforvaltningen. 10. GRUNDEJERFORENING. Der skal stiftes en grundejerforening til at varetage de fælles interesser i lokalplanområdet. Supplerende bestemmelser om grundejerforening findes i deklaration, der er udarbejdet for lokalplanområdet. 11. SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYG- GELSE. Ny bebyggelse på den enkelte ejendom må ikke tages i brug, f0r: den i 5 5 nævnte tilslutning til Malling Varmeværk har fundet sted, eller der er meddelt tilladel- se til anvendelse af alternative energiformer, den til den enkelte ejendom hsrende andel af be- plantningsbælter - vist på bilag 5 - er plan- tet. Det p2 bilag 5 viste beplantningsbælte mellem matr. nr. 13dq og 14 gi Malling by, Malling skal ikke etableres, hvis deni 5 10 ngnte deklaration gælder for hele lokalplanområdet.

24

25

26 3.06 Foranstående er vedtaget som lokalplan nr januar i madet den f

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 214 Et boligområde ved Abildgade, Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1985 Århus kommune Lokalplan nk: Et boligområde ved Abildg.ade, Arhus '. Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 072 Område til offentlige formål ved Vidtskuevej i Viby KONGSBAK INFORMATIK December 1979 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 133 Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle KONGSBAK INFORMATIK August 1982 Arhus kommune Lokalplan nr: Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ry havevej,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 053 Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg KONGSBAK INFORMATIK August 1978 ~ ~~ ~~ ~~ ~~ Århus kommune Lokalplan n ~: Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt. Århus Kommune Lokalplan nr. 030 Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse i 'Kolt Haveby' Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt KONGSBAK INFORMATIK Marts 1979 .~.. I hhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 144 Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1981 l i I l U@,$ f ' / s kommune Lokalplan nr.: 44 ingsi nst i t u t ion ved Skejby vej I l

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 124 Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) KONGSBAK INFORMATIK Marts 1981 Århus kommune Lokalplan nu,: 12.4 Omrade til offentlige formål (Plantebælter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til erhverv og offentlige formål (sortering og genanvendelse af fast affald) ved Jegstrupvej i Hasselager

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til erhverv og offentlige formål (sortering og genanvendelse af fast affald) ved Jegstrupvej i Hasselager Århus Kommune Lokalplan nr. 354 Område til erhverv og offentlige formål (sortering og genanvendelse af fast affald) ved Jegstrupvej i Hasselager KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 - Arhus kommune Lokalplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 623 Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme Lokalplan nr.: 623 Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej. Århus Kommune Lokalplan nr. 286 Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej KONGSBAK INFORMATIK April 1987 Arhus kommune Lokalplan nv.: Omrade til offentlige

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 089 Boligområde ved Græsvangen i Tilst KONGSBAK INFORMATIK Februar 1980 Arhus kommune Lokalplan m : Boligomrade ved Græsvangen i Tilst. l Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk i september 1979. J. nr. 27-11-23, NR. 23 FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. o7-17 15 66. - l - VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr.

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Gartnerskole og skolehjem i Beder. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Gartnerskole og skolehjem i Beder. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 143 Gartnerskole og skolehjem i Beder KONGSBAK INFORMATIK August 1982 "EVC Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens formål...5 3 - Områdets status...5 4 - Områdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Kystvejen. D el ophæ vet ihenhold til lokalplan nr. 849. Se endvidere lokalplanerne nr. 311,tillæ g til 311 og 591

Kystvejen. D el ophæ vet ihenhold til lokalplan nr. 849. Se endvidere lokalplanerne nr. 311,tillæ g til 311 og 591 Århus Kommune Lokalplan nr. 344 Erhvervsejendom på hjørnet af N ørreport og Kystvejen D el ophæ vet ihenhold til lokalplan nr. 849. Se endvidere lokalplanerne nr. 311,tillæ g til 311 og 591 A pril 1988

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til lager-, entreprenør- og vognmandsvirksomhed. True, Brabrand. November 1986 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til lager-, entreprenør- og vognmandsvirksomhed. True, Brabrand. November 1986 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 266 Område til lager-, entreprenør- og vognmandsvirksomhed ved Trueholmvej i True, Brabrand KONGSBAK INFORMATIK November 1986 Arhus kommune Lokalplan nr:: Område til lager-,

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Offentligt rekreativt areal, areal til evt. udvidelse af Marselisborg Renseværk samt lystbådehavn ved Tangkrogen

Århus Kommune. Lokalplan nr. Offentligt rekreativt areal, areal til evt. udvidelse af Marselisborg Renseværk samt lystbådehavn ved Tangkrogen Århus Kommune Lokalplan nr. 265 Offentligt rekreativt areal, areal til evt. udvidelse af Marselisborg Renseværk samt lystbådehavn ved Tangkrogen Se endvidere tillæg til lokalplanen KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE.

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE. /e, < > **/< * Anmelder: Grenaa Kommune Teknisk Forvaltning Torvet 3, 8500 Grenaa Tlf. 86 32 15 88 Forbrændingsanlæg GRENAA KOMMUNE GRENAA RKE LOKALPLAN NR. 115 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus. November 1983 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus. November 1983 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 206 Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus KONGSBAK INFORMATIK November 1983 Arhus kommune Lokalplan'nr: Et bolig- og erhvervsområde ved

Læs mere

Aarhus Kommune Lokalplan nr. 375

Aarhus Kommune Lokalplan nr. 375 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 375 Landbrugsskole beliggende ved Herredsvej - Sydvest for Skejby Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr. 888 og 907 (se kortet på næste side) August 2012 Del aflyst i

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ændring af Ringvej Syds udmunding i Oddervej, Skåde. Januar 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ændring af Ringvej Syds udmunding i Oddervej, Skåde. Januar 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 135 Ændring af Ringvej Syds udmunding i Oddervej, Skåde KONGSBAK INFORMATIK Januar 1982 Århus kommune Lokalplan nr,: Ændring af Ringvej Syds udmunding i Oddervej, Skåde. 135

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Vejlbjergvej i Vejlby. April 1984 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Vejlbjergvej i Vejlby. April 1984 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 176 Erhvervsområde ved Vejlbjergvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1984 Århus kommune Lokalplan nr.: Erhvervsomrade ved Vejibjergvej i Vejlby 176 Statist ikorn råde/d istri

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation

for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område,

Læs mere

området : unkerisvej-vestlige skel af matr. n r. 7qy - Billed - s ærervej - Klokkestøbervej - unkebjergvej.

området : unkerisvej-vestlige skel af matr. n r. 7qy - Billed - s ærervej - Klokkestøbervej - unkebjergvej. LOKALPLAN NR 15 om 294 området : unkerisvej-vestlige skel af matr n r 7qy - Billed - s ærervej - Klokkestøbervej - unkebjergvej Magistrat Afdeling, i I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT 1 Lokalplanens

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 42. Erhvervsområde ved Solbjerg Hedevej i Solbjerg.

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 42. Erhvervsområde ved Solbjerg Hedevej i Solbjerg. Aarhus Kommune Lokalplan nr. 42 Erhvervsområde ved Solbjerg Hedevej i Solbjerg. Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 931. (se kortet på næste side) Marts 2013 Del aflyst i h.t. lp nr. 931 27. marts

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

ODDER KOMMUNE BY PLAN VE DTÆGT PARTIEL NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY

ODDER KOMMUNE BY PLAN VE DTÆGT PARTIEL NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY ODDER KOMMUNE PARTIEL BY PLAN VE DTÆGT NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY ODDER KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 6 BYPLANVEDTÆGT FOR ET ERHVEKVSOMRÅDE I DEN NORDL.IGE DtL AF ODDER

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. Oktober 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. Oktober 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset i Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1993 Århus kommune Tillæg til lokalplannr. Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. 367 Statistikomrade/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et erhvervsområde mellem Grenåvej og Voldbjergvej i Vejlby. November 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et erhvervsområde mellem Grenåvej og Voldbjergvej i Vejlby. November 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 236 Et erhvervsområde mellem Grenåvej og Voldbjergvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK November 1985 Århus ko,mmune Lokalplan nu.: Et erhvervsområde mel lem' Grenåvej og Voldbjergvej

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde nord for Jens Olsens Vej i Skejby. September 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde nord for Jens Olsens Vej i Skejby. September 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 372 Erhvervsområde nord for Jens Olsens Vej i Skejby KONGSBAK INFORMATIK September 1988 hhus kommune Lokalplan nk: Erhvervsområde nord for Jens Olsens Vej i Skejby. 372 Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 530 Tillæg: Ændret anvendelse af delområde II i lokalplan nr. 530 - Bolig- og erhvervsområde ved Nordre Ringgade og Randersvej KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1998 Århus Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg. Marts 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg. Marts 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 300 Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg KONGSBAK INFORMATIK Marts 1988 C (o L. u Do l =r C u) 8 3 3 C 3 (D o' h 9) U P) 3 3 0.1 Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune andinspektørfirmaet Jeppesen. & Bjerre 'A Akieltorv 2 A. 6000 Kolding Tif, 05 52 05 77.v r: -"- v "'F?3

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 67. Område til butiksformål i nord/vestbyen. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 67. Område til butiksformål i nord/vestbyen. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr. VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 67 Område til butiksformål i nord/vestbyen Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 02.06.87 Blanke sider er ikke indscannet i dette dokument

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1985

LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1985 LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING Ir JAN 1985 I I I N D H O L D S F O R T E G N E L S E -------------------------------------- REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde Lokalplan nr. 44 for Gedser terminalområde Indledning...3 Lokalplan nr. 44....3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3 Vej- og parkeringsforhold...3 Bebyggelse...3 Beplantning...3 Forholdet til den øvrige

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ældreboliger og -center ved Dalgas Avenue 56. December 1992 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ældreboliger og -center ved Dalgas Avenue 56. December 1992 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 387 Ældreboliger og -center ved Dalgas Avenue 56 KONGSBAK INFORMATIK December 1992 Arhus kommune Lokalplan nk: Tillæg nr. 74 til Kommuneplan 1988-96 387 Ældreboliger og -center

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag c, LOKALPLAN EL 17 FOR ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag Side: 1 INDLEDNING.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Rosensgadekarreen. Saneringsområde. Se endvidere lokalplan nr Marts 1995 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Rosensgadekarreen. Saneringsområde. Se endvidere lokalplan nr Marts 1995 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 403 Tillæg: Rosensgadekarreen. Saneringsområde i Århus Midtby Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Marts 1995 hhus kommune Tillæg tilbkaiplannr. Rosensgadekarreen

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter Lokalplan 1.01 Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE LOKALPLAN l.01 Lokalplanens' indhold, Lokalplanen, der omfatter arealet "begrænset af Tranegildestien, Vejlebrovej, Gildbrovej og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere