Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde"

Transkript

1 Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

2 Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end nogensinde at være i stand til at verificere og dokumentere den indsats og de tilbud, der iværksættes af kommunerne. som det handler om styringsteknologi, monitorering og målepunkter. Vi har den erfaring og de kompetencer, der skal til for at favne hele effektiviseringsspektret på Børn- Ungeog Voksenområdet. Hos BDO ved vi, at succesfuld effektstyring i kommunen handler om kultur, indsigt og ledelse i lige så høj grad, 2

3 Specialområdet Børn og Unge I marts 2015 offentliggjorde KL et udspil om udsatte børn og unge. Udspillet peger på vigtigheden af tidlig indsats, tværprofessionelt samarbejde og nytænkning af de specialiserede indsatser. Samtidig sættes der fokus på, at sagsbehandlingen bidrager til virksomme metoder, og at der kommer fokus på mål, resultater og effekt af indsatsen. Endeligt peger udspillet mod fokus på udsatte børns læring. BDO har gennem længere tid løst opgaver for kommunerne. Opgaver der understøtter temaerne i det nye udspil fra KL. Vi er i særlig grad lykkedes med at støtte kommunerne i en effektiviseringsdagsorden, hvor høj faglig kvalitet med fokus på mål, resultater og dokumentation er det bærende indenfor en ramme af effektiv økonomistyring. Med BDO som samarbejdspartner handler det ikke om besparelser, men om effektiviseringer, der giver kommunerne et bedre råderum, både på kort og på langt sigt. Hvordan griber vi det an? Vi giver kommunen en vurdering af effektiviseringspotentialet på det specialiserede Børn- og Unge område ved at: vurdere de eksisterende økonomi- og aktivitetsdata analysere den aktuelle økonomistyring vurdere de aktuelle politikker, strategier, serviceniveaubeskrivelser, arbejdsgange, kompetenceplaner, visitationsfora mv. analysere proces og indhold i den helt praksisnære sagsbehandling På baggrund af kortlægningen anbefaler vi, hvordan en forestående effektiviseringsproces kan forløbe under hensyn til de lokale og aktuelle forhold. Vores anbefalinger kan omhandle forslag til forandringer på flere niveauer i forvaltningen, ligesom anbefalingerne både kan handle om strategier for bedre dokumentation og resultatstyring på såvel overordnet økonomistyring som på sagsbehandlingsopgaver. Platformen for vores anbefalinger tager udgangspunkt i de temaer, der er skitseret i Kl s udspil om de udsatte børn og unge. Vi har kompetencer, der favner hele effektiviseringsspektret, som er: Viden om og erfaring med effektiviseringsprocesser Viden om og erfaring med detaljeret økonomistyring Viden om og erfaring med praksisnær sagsbehandling Viden om og erfaring med implementering af forandringsprocesser Helene Tørsleff Manager Mobil: En vurdering af effektiviseringspotentialet vil typisk tage udgangspunkt i nogle centrale nedslagspunkter, som indledningsvist afklares. Vi er i særlig grad lykkedes med at støtte kommunerne i en effektiviseringsdagsorden, hvor høj faglig kvalitet med fokus på mål, resultater og dokumentation er det bærende indenfor en ramme af effektiv økonomistyring. 3

4 Specialområdet Voksne Kommunerne har siden 2009 oplevet en vækst i både udgifterne og aktiviteten på det specialiserede voksenområde. Dette kræver et stærkt fokus på styringen af området. KL og SFI peger på, at udgiftsvæksten er forårsaget af en ændring i den kommunale demografi. En ændring som betyder en stigning i antallet af indvisiterede borgere. Borgere som også i stigende grad lider af komplekse og multiple diagnoser. SFI har desuden afdækket, at opfattelsen af, hvornår en borger betegnes som menneske med handicap, er ændret, så borgere nu hurtigere karakteriseres som havende et handicap. Det specialiserede voksenområde vil desuden, uvægerligt, skulle se på mulighederne og udfordringerne i øget konkurrenceudsættelse og den nylige liberalisering af takstbekendtgørelsen. BDO har en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med det specialiserede voksenområde. Vi er derfor overbeviste om, at offentlige organisationer med fordel kan samarbejde med os. Ikke bare i analyse- og afdækningsfasen, men også i implementeringsfasen, i evalueringen af de implementerede arbejdsgange og redskaber, og i målingen af effekten af de nye tiltag: Hvordan kan det gribes an? BDO har igennem en årrække samarbejdet med de danske kommuner om at udvikle og sikre kvaliteten af ydelserne på det specialiserede område. BDO s fokus er altid at skabe værdi for kunderne, så den kommunale service leveres effektivt, med fokus på en stærk faglighed og et velkonsolideret serviceniveau for borgerne. Udviklingen på området stiller markante krav til kommunernes styringsprofil, blandt andet i forhold til: Kobling mellem økonomi og effekt Risikostyring af blandt andet køb og salg af pladser Effektiviseringsinitiativer Implementeringen af centrale styringsredskaber. IMPLEMENTERING OPFØLGNING EFFEKT 4

5 Effektbaseret styring på det sociale område Det er BDO s erfaring, at der er mange kommuner, der er i gang med at undersøge mulighederne for at implementere effektbaseret styring. Effektbaseret styring kræver en høj grad af kvantitativ dokumentation. Mange kommuner har valgt, at anvende implementeringen af Voksenudredningsmetoden og digitaliseringen af sagsbehandlingen på voksenområdet som et springbræt til effektbaseret styring. BDO har indgående kendskab til brugen og implementeringen af VUM. For Socialstyrelsen har vi blandt andet netop evalueret brugen af DHUV i de danske kommuner. I den forbindelse har kommunen brug for at kunne dokumentere effekten af deres sociale indsatser og tilbud: EFFEKTIVITET = RESSOURCER (INPUT) RESULTAT RESSOURCER PRODUKTION (OUTPUT) RESULTAT (EFFEKT FOR BORGERE) PRODUKTIVITET = PRODUKTION RESSOURCER At tilrettelægge og implementere en tilgang til målog effektstyring er i sig selv en stor omvæltning. For mange kommuner vil de naturlige spørgsmål være, hvordan nye styringstiltag planlægges, implementeres og evalueres, så de kan matche de behov, muligheder og krav, som området står overfor. BDO kan støtte og bistå i hele processen omkring indførelse af effektbaseret styring på det specialiserede socialområde. Hos BDO ved vi, at succesfulde erfaringer med effektstyring handler om kultur, kompetencer og ledelse i lige så høj grad, som det handler om styringsteknologi, monitorering og målepunkter. Når BDO bistår i udarbejdelse af effektbaseret styringsmodeller, starter vi med at vurdere, hvor parat kommunen er til omstillingen til effektbaseret styring. Parathedsanalysen eller modenhedsanalysen sætter fokus på alle relevante dele af kommunens styringspraksis. 5

6 Effektiviseringsanalyser aktivitetsog ressourcestyring på voksenområdet Med BDO som samarbejdspartner får kommunen et fyldestgørende billede af den samlede udgiftsprofil og samtidig en ramme for mulige effektiviseringer. BDO s effektiviseringskoncept falder i tre faser: I første fase udarbejder BDO en benchmarking-analyse, hvor udgifts-, aktivitets- og serviceniveau sammenlignes med andre kommuner. I anden fase gennemgås arbejdsgange, organisation og praksis i kommunen. BDO har ekspertise indenfor forløbsundersøgelser og sagsgennemgang, som tager udgangspunkt i vores omfattende erfaring med Voksenudredningsmetoden. FASE 1 - FOKUS: Hvad er jeres potentiale for effektivisering og prioritering, når vi sammenligner jer med andre? I den sidste fase præsenteres konkrete effektiviseringspotentialer. Disse ledsages som oftest af en vejledning og et tilbud om bistand i arbejdet henimod en succesfuld implementering af effektiviseringstiltagene. FASE 2 - FOKUS: Hvor er de konkrete muligheder for prioritering og effektivisering i jeres organisation? FASE 3 - FOKUS: Hvordan realiserer i jeres effektivisering i praksis? 6

7 Evaluering og effektmåling af sociale indsatser og projekter I BDO ved vi, at evaluering og effektmåling af sociale initiativer og indsatser er en nødvendig del af effektbaseret styring og god ressourceudnyttelse. I overensstemmelse med anbefalingerne fra Socialstyrelsen, vil BDO bistå kommunerne i at få skabt en arbejdsgang for evaluativ tænkning i den sociale praksis. Dette kan gøres ved at fremme redskaber til at anvende evalueringer, som er en integreret del af arbejdet. BDO indtager både rollen som projektleder og som aktivt lyttende og handlingsparat deltager i evalueringsprocesser. BDO s store viden om snitflader mellem de centrale og decentrale niveauer betyder, at vi kan sammensætte et evalueringsforløb, som sikrer, at I opnår læring om effekterne af jeres indsats. I får konkrete forslag til justeringer af den nuværende retning. Justeringer som sikrer, at fokus hele tiden kan holdes på det konkrete formål med de iværksatte initiativer. BDO s tilgang til evalueringer og effektbaseret styring tager udgangspunkt i anvendelsen af programteori. BDO kan støtte i udarbejdelse af tydelige målsætninger for effekter af det pågældende projekt eller den sociale indsats, som I ønsker evalueret. Herigennem belyses om der er overensstemmelse mellem de ressourcer og aktiviteter, der er brugt og den forandring, som er opnået. 7

8 Kontakt BDO Få mere viden om, hvordan BDO kan støtte en effektiviseringsdagsorden i kommunen. Vi er klar med råd, ekspertviden og vejledning: Esben Juul Hansen Senior Consultant Mobil: Helene Tørsleff Manager Mobil:

Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet

Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet er under forandring og oplever stadig stigende pres fra det politiske og administrative niveau i forhold til budgetoverholdelse

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output)

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output) God økonomistyring I den bedste af alle verdener kobler god økonomistyring tre områder: Finansiel styring, aktivitetsstyring og mål- og resultatstyring. Mål- og resultatstyring Finansiel styring Aktivitets-

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

December 2010. Strategiplan 2011 2012

December 2010. Strategiplan 2011 2012 Strategiplan 2011 2012 December 2010 Direktionen og koncernledelsen har under iagttagelse af de overordnede politiske mål og budgettet for Silkeborg Kommune redefineret direktionens vision samt arbejdet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger God sagsbehandlingspraksis Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere