Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Tilstede: Lars Abel (formand), Gunhild Olesen Møller (GOM), Anne Hvid John (AHJ), Christian Høybye (CH), Lars Søbye (LS), Carsten Sveigaard (CS), Hanne Olesen (HO), Bruno Madsen (BM), Niels Ove Andersen (NOA) Afbud: Søren Dalmark Tolke: Conny Billele Demescko, Rie Tang Pedersen Lars Halling (pkt. 8) Referent: Susanne Laursen Udsendt den Dagsordenspunkter O/D-B Kommentarer 1. Godkendelse af dagsorden O/B Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 17. april 2013 O/B Det endelige referat (Bilag 2.1) Referatet blev godkendt uden kommentarer. 3. Meddelelser O Orientering om byggesagerne BM gav en kort orientering: Unohuset: : forventes færdig ultimo Nyborg: Byggetilladelsen er forsinket men vi forventer at kunne gå i gang umiddelbart efter sommerferien. Projektet forventes færdigt forår Pladsen foran møde- og kontorhuset forventes færdig omkring 1. juli Pladsen foran Salen (tidligere gymnastiksal) forventes færdig i november IMS 1.1.3/

2 Ombygning af AC og den tidligere administration er med i investeringsplanerne efter Der er behov for en pause i byggeplanerne, bl.a. for ikke at have for stort pres på økonomien. CFD Tolkebooking har vundet udbud om Fjerntolkning i Danmark under DNTM Efter DNTM s udbud om levering af fjerntolkning, kom der 3 tilbud. CFD var samlet set det bedste tilbud, og Tolkemyndigheden har derfor skrevet kontrakt med CFD. CFD vil levere fjerntolkning fra 1. juni og et år frem. Der vil være mulighed for DNTM, at forlænge aftalen i yderligere et år. Bestyrelsen debatterede forskellige muligheder for at reklamere mere for fjerntolkning, bl.a. via døveforeningerne samt kontakt til DDL s tilgængelighedsudvalg og bede dem om at være med i PR tiltag til brugerne. Ledelsen arbejder videre med det. Regeringens opfølgning på evaluering af kommunalreformen BM: regeringens evalueringsrapport af Kommunalreformen fra 2007 er netop udkommet. For CFD s område er evalueringen af de sociale specialområder og specialundervisningsområdet særlig relevante. Døvekonsulentordningen er ikke nævnt i rapporten, men kan komme i fokus som følge af de forslag der er i rapporten. LS supplerede: Evalueringsrapporten vurderes særligt på de specialiserede sociale tilbud og specialiserede undervisningstilbud. Specialiserede tilbud: Der er fokus på en form for national koordinationsstruktur til udbuddet af højt specialiserede tilbud og indsatser til små og/eller særligt komplekse målgrupper. 2

3 Specialiserede undervisningstilbud Der lægges op til to modeller for de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud: En model, hvor tilbuddet skal kunne overtages af kommunerne. Sekundært uændret regionalt forsyningsansvar hvis kommunen ikke vil overtage tilbuddet Specialiserede sociale tilbud Rådgivning til børn foreslås finansieret gennem et VISO ansvar. Det specialiserede institutionsområde kan som hidtil fortsat overtages af kommunerne, men beslutning kan kun træffes én gang i hver valgperiode. 4. Økonomi O Orientering om administrative procedurer i forbindelse med styringen af økonomien på tolkeområdet NOA orienterede: % af CFD s tolkninger er uddannelser (KTST), og der har været betydelige udfordringer med styringen af økonomien. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (KTST) har ønsket en form for afregning gennem Tolkeportalen. Det har medført meget store vanskeligheder, specielt for de store tolkeleverandører. Det betyder, at CFD har et beløb på ca. 5 mio. kr. til gode i styrelsen fra 1/ / CFD er ved præcis at udrede omfanget af de manglende betalinger. NOA vil i næste uge tage kontakt til en advokat for at få afdækket, hvem der har betalingsforpligtelsen på dette område med henblik på krav af morarenter Formanden henviste til sidste møde, hvor formanden havde opfordret til, at ledelsen kontaktede CFD s revisionsfirma Deloitte, med henblik på at få revisionens udtalelse og support i denne sag. Formanden opfordrede ledelsen til ikke at udsætte dette længere, men tage kontakt til revisionen snarest. 3

4 NOA bekræftede, at ledelsen kontakter revisionen og holder bestyrelsen orienteret. Bestyrelsen bad om at få punktet på dagsordenen til næste møde i september. Budgetkontrol pr. 30. april 2013 (bilag 4.1) Behandles under punkt 8. Budgetprocedure 2014 fordeling i fællesomkostninger og takstgrundlag for institutionsområdet (Bilag 4.2) NOA: CFD skal melde takster og budgetter til Gladsaxe Kommune inden den 8. juli 2013 vedrørende institutionsområdet. Det forventes, at Gladsaxe Kommune behandler og godkender budgetterne i løbet af august måned. Det er ledelsens udgangspunkt, at vi holder taksterne i ro. Enkelte steder vil vi endog sænke taksterne. Det drejer sig om: Egebækhus (døgn) V15 (døgn) Døves Vaskeri (dag) Nyborg dagtilbud som består af et STU tilbud med 8 unge, og et almindeligt paragraf 103/104 tilbud, det er sidstnævnte der reduceres. Pladstallet reduceres med to pladser til næste år, hvilket skyldes, at vi kun har fået visiteret to til ungetilbuddet mod de forventede fire. Udgangspunktet er, at budget 2014 ikke opskrives med løn- og prisudviklingen, hvorfor der er tilsvarende sparekrav både centralt og i virksomhederne. Investeringsbudget (Bilag 4.3) NOA: Når Unohuset og de 15 nye boliger i Nyborg er færdige, er vi i gennem en væsentlig del af boligmassen. Ultimo maj havde CFD en likviditet på 37 mio. kr. 4

5 Investeringsbudgettet opererer med det kommende budgetår + tre følgende år. Bestyrelsen stillede forslag om at forlænge perioden i forhold til 2020 planen, hvilket ledelsen vil kikke på og prøve at indarbejde. Hvor usikkerheden er særlig betydelig, kan der evt. markeres med en *). 5. Organisationsændring på rådgivningsområdet O Orientering om principperne i den nye organisering på Rådgivningsområdet, samt den videre proces med implementeringeningen af organisationsændringen BM gav en kort orientering om forløbet og implementeringen af organisationsændringen og viste hhv. den tidligere og nuværende organisationsmodel. Medarbejdersiden har været meget involveret i processen og der har været tilslutning fra LMU til organisationsændringen. DDL har spurgt CFD om man ville overtage forældrevejledningsprojektet, hvilket vi har svaret ja til. Opgaven kommer til at høre under Familieteamet i den nye organisation. 6. Diverse referater H-MED: Den 11. april 2013 O Bilag 6.1 Taget til 7. Eventuelt næste møde O Det blev aftalt at fremrykke bestyrelsesmødet i september til fredag den 6. september kl (der inviteres til frokost kl.12.30). Det har efter mødet vist sig, at der er problemer med den foreslåede dato 6. september, hvorfor bestyrelsen blev bedt om at fastholde den først udmeldte dato, den 25. september indtil videre. 5