For tæt-lav boligområde ved Kongens Vænge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For tæt-lav boligområde ved Kongens Vænge"

Transkript

1 Lokalplan nr. 311 For tæt-lav boligområde ved Kongens Vænge Hillerød Kommune - Teknik

2 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre område i kommunen. Formålet med lokalplanen er: I. At sikre kvalitet og sammenhæng i kommunens planlægning. II. At give borgerne i kommunen indsigt og medbestemmelse i den fysiske planlægning af kommunens områder. III.At angive bindende bestemmelser inden for lokalplanområdet vedrørende anvendelse, udstykning, bebyggelse, veje og stier samt friarealer og andre ubebyggede arealer. Lokalplanen udarbejdes på grundlag af kommuneplanen, der er den overordnede plan for Hillerød kommune. Det er Hillerød Byråd, der godkender lokalplaner. Hvad sikrer en lokalplan? En lokalplan er juridisk bindende for de berørte grundejere. Dette betyder, at planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidige udstykninger, bebyggelser, nye anvendelser osv. Lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse kan således fortsætte som hidtil. Lokalplanen pålægger ikke grundejerne en handlepligt. Virkeliggørelsen af en lokalplan afhænger derfor af, om pågældende grundejer ønsker at opføre et byggeri eller udstykke sin grund etc. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Byrådet kan til enhver tid lave forslag til lokalplaner. Dette skal gøres, inden der gennemføres større byggerier, anlægsarbejder og nedrivninger. Lokalplanen må ikke stride mod region- og kommuneplanen. Er der modstrid, skal region- og kommuneplan ændres, hvis lokalplanen ønskes gennemført. Alle grundejere kan i princippet få udarbejdet en lokalplan, men det kræver bl.a., at der er overens- 2

3 Generel lokalplan information stemmelse mellem byggeønsker og den overordnede planlægning i kommuneplanen. Dispensation Byrådet kan give dispensation fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i planen. Anvendelses- og formålsbestemmelserne i lokalplanen er eksempler på principper i planen. Dispensation kan som hovedregel kun gives, når naboer og andre berørte er blevet orienteret. Mål for kvalitet & service I. Lokalplanen udarbejdes i henhold til bestemmelserne i lov om planlægning. II. Lokalplanen skal være let forståelig. III.Lokalplanen skal indeholde en beskrivelse af baggrund, formål og indhold. IV. Interesserede kan altid få yderligere uddybning og orientering om forhold vedrørende lokalplanen. V. Borgere, der gør indsigelse mod en lokalplan, vil inden for to uger få kvittering for kommunens modtagelse af deres indsigelse. VI. Borgere vil efter Hillerød Byråds endelige vedtagelse af lokalplanen modtage svar på deres eventuelle indsigelse. VII. Lokalplanen vil være tilgængelig på Hillerød kommunes hjemmeside (www.hillerod.dk). Rettigheder og pligter Når lokalplanforslaget er udarbejdet, skal Hillerød Byråd offentliggøre forslaget. Offentliggørelsen, der vil ske ved annoncering i Hillerød Posten og på kommunens hjemmeside, indeholder oplysninger om fristen for indgivelse af indsigelser og ændringsforslag samt oplysninger om, hvor lokalplanforslaget er fremlagt til eftersyn. Fristen for at komme med bemærkninger og indsigelser skal være mindst otte uger. Når indsigelserne er vurderet, kan planen endeligt vedtages. Herefter skal den endelige plan være offentligt tilgængelig og det skal annonceres i Hillerød Posten, at den er vedtaget. 3

4 Redegørelse Indholdsfortegnelseelse Grundlaget for lokalplanens tilvejebringelse s. 5 Grundlaget for lokalplanen s. 7 Status for området før planen s. 7 Lokalplanens forhold til anden planlægning s. 8 Regionplanlægning Kommuneplanlægning Lokalplanlægning Trafik og Parkering Naturbeskyttelseslov Spildevandsplanlægning Varmeplanlægning Vand- og Elforsyning Arkæologi Miljøforhold s.10 Grundvandsbeskyttelse Støj Forurening Byøkologi og ressourcer Lokalplanens idémæssige indhold s.11 Hillerød Kommune - Teknik nr. 311 Bestemmelserne 1 Lokalplanens formål s.12 2 Lokalplanens afgrænsning og zonestatus s.12 3 Områdets anvendelse s.13 4 Udstykning s.13 5 Vej, Sti og Parkering s.13 6 Ledningsanlæg s.14 7 Bebyggelsens omfang og placering s.14 8 Bebyggelsens ydre fremtræden s.14 9 Ubebyggede arealer s Grundejerforening s.17 11Forudsætninger for ibrugtagning s Tilladelser fra andre myndigheder s Ophævelse af lokalplan s Lokalplanens retsvirkninger s.20 Vedtagelsespåtegning Kortbilag A Kortbilag B 4

5 Tilvejebringelse Grundlaget for lokalplanens tilvejebringelse Hillerød Byråd har i henhold til Planlovens 24 vedtaget offentligt at fremlægge forslag til lokalplan nr. 311 for et tæt-lav boligområde ved Smedievej. Byrådsbehandling Byrådet har den 26. februar 2003 godkendt lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget var fremlagt fra den 12. marts til den 8. maj Indsigelsesbehandling Indsigelser og ændringsforslag til lokalplanen har været behandlet i Byrådet. Der er ud fra dette sket følgende mindre tilføjelser/rettelser: - I redegørelses afsnit om Naturbeskyttelsesloven bliver ordlyden: I den grønne kile er der arealer med fredskov, der er beskyttet af Naturbeskyttelsens 17 skovbeskyttelseslinien på 300 m. Hillerød Kommune har dispensationskompetencen i forbindelse med skovbeskyttelselinien i byzone, og er sindet at give dispensation fra skovbyggelinien for realisering af byggemulighederne i lokalplanen får følgende ordlyd: Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinie i forhold til fredskov i den grønne kile. Hillerød Kommune er myndighed ved dispensation i forhold til skovbyggelinien. Hillerød Kommune er sindet at give dispensation fra skovbyggelinien for realisering af byggemulighederne i lokalplanen. Rettelserne er foretaget da Skov- og naturstyrelsen har gjort opmærksom på at i byzone er det kommu- 5

6 Tilvejebringelse nerne der administrerer skovbebsyttelseslinien. Endelig godkendelse Lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet den 18. juni Offentlig bekendtgørelse Den endelige lokalplan bliver offentligt bekendtgjort den 2. juli Lokalplanen tinglyses på de berørte ejendomme. 6

7 Redegørelse Lokalplanområdet, der svarer til det udbudte areal. Grundlaget for lokalplanen Hillerød Kommune har i foråret 2002 udbudt storparcellen ved Kongens Vænge til salg. Der indkom 4 tilbud med bebyggelsesforslag. Et tilbud fra Kuben Byg A/S blev, ud fra en samlet vurdering, valgt som det mest attraktive. Lokalplanen giver mulighed for at opføre boligbebyggelsen i naturmæssige omgivelser. Status for området før planen Lokalplanområdet ligger i den østligste del af Hillerød mellem bebyggelserne Bolværket og Frødalen og grænser op til den grønne kile. Området er på ca m 2. Området er ubebygget. På grundens sydlige del stiger terrænnet stærkt og ved afgrænsningen mod nordvest stiger terrænnet og bliver til den langstrakte bakke som Bolværket er bygget på. Området har en bevoksning med træer og buske. Området har tidligere været anvendt til frugtplantage. 7

8 Redegørelse Bebyggelsen, som denne lokalplan åbner mulighed for, vil blive afslutningen på den bebyggelse der grænser op til den grønne kile. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan I Regionplan 2001 er området beliggende i område til byformål. Regionplanen giver mulighed for realisering af denne lokalplan. Kommuneplanlægning I Kommuneplan 2001 er området beliggende i rammeområde 3.B.1. Området kan anvendes til henholdvis tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Ved tæt-lav boligbebyggelse fastsættes bebyggelsesprocenten til maximalt 30 og bebyggelsen må maximalt opføres i 2 etager. Den gældende lokalplan, nr. 131, giver mulighed for bebyggelse i en del af det område, der i kommuneplanen er udlagt til grøn kile. Der er foretaget en regulering af afgrænsningen af rammeområdet i forhold til terrænnet, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Denne lokalplan er iøvrigt i overensstemmelse med kommuneplanen. Den endelige vedtagelse af denne lokalplan forudsætter at der forud herfor vedtages et tillæg nr. 9 til Kommuneplan Lokalplanlægning Området er omfattet af lokalplan nr. 131 fra 1982 for den Grønne Kile i Hillerød Øst, delområde 4. Lokalplanen fastlægger et princip for bebyggelsen og for byggematerialer. Byrådet har ønsket at få en tidssvarende lokalplan som forholder sig til de bebyggelser som siden 1982 er opført i området. Lokalplan nr. 131 aflyses inden for denne lokalplans 8

9 Redegørelse afgrænsning ved endelig vedtagelse. Trafik og parkering Området skal vejbetjenes fra Kongens Vænge, som forlænges frem til lokalplanområdet. Jævnfør kommuneplanens overordnede vejplanlægning skal Kongens Vænge med tiden føres frem til Prinsens Vænge. Jævnfør Kommuneplanen skal der udlægges 1½ parkeringsplads pr. tæt-lav bolig. Naturbeskyttelseslov I den grønne kile, Skansedalen, er der arealer med fredskov, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 17 - skovbeskyttelseslinie på 300 m. Hillerød Kommune har dispensationskompetencen i forbindelse med skovbeskyttelselinien i byzone, og er sindet at give dispensation fra skovbyggelinien for realisering af byggemulighederne i lokalplanen. Spildevandsplanlægningen Området er omfattet af spildevandsplanen. Området er udlagt til fælleskloakering. Såfremt det er teknisk muligt kan der etableres seperatkloakering. Varmeplanlægning Området skal fjernvarmeforsynes fra Hillerød Varmeforsyning. Vand- og elforsyning Området skal vandforsynes fra Hillerød Kommunale Vandforsyning. Området vil blive tilknyttet Hillerød Elforsynings net. Arkæologi Jordfaste fortidminder er omfattet af museumsloven. Forud for anlægsarbejder skal der tages kontakt til Nordsjællands Folkemuseum. Landbrugspligt Lokalplanområdet er pålagt landbrugspligt. Lokal- 9

10 Redegørelse planen forudsætter at landbrugspligten ophæves af jordbrugskommisionen jf. landbrugslovens 4 stk. 1. Landbrugspligten skal ophæves i forbindelse med realisering af lokalplanen. Miljømæssige forhold Grundvandsbeskyttelse Hele lokalplanområdet er indvindingsopland til drikkevandsforsyning. Byrådet opfordrer til, at vedligeholdelse af de ubebyggede arealer sker uden brug af kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler. Støj Området grænser op til Isterødvejen. Der er i etableret en støjvold mellem Isterødvejen og lokalplanområdet. Forurening I forbindelse med udbuddet af grunden er der foretaget en orienterende forureningundersøgelse. Der er ikke fundet forurening i forbindelse med denne undersøgelse. På matrikel 234, Hillerød Overdrev, har der i umiddelbar nærhed af bygningerne sydøst for lokalplanområdet (Texasvej 40) været konstateret forurening fra en olietank. Olietanken er opgravet og forurenet jord fjernet. Hillerød Kommune har herudover ikke kendskab til forurening i området. Byøkologi og ressourcer Byrådet har i forbindelse med udbuddet af området stillet krav til byggeriets miljømæssige aspekter, herunder anvendelsen af miljørigtige byggematerialer, energibesparende foranstaltninger, orientering i forhold til sol og vind m.v. Med hensyn til varme, el, affald, vandforsyning og spildevandsrensning er det Byrådets hensigt, så vidt muligt, at søge tekniske og organisatoriske foranstalt- 10

11 Redegørelse ninger til nedbringelse af ressourceforbruget, indarbejdet ved nybyggeri. Der henstilles til at der ikke alene tages udgangspunkt i den nuværende situation, men at der også tages hensyn til fremtiden. Lokalplanens idémæssige indhold Bebyggelsen indeholder ca. 21 boliger i henholdsvis 1 og 2 plan. Hovedidéen er at bevare grunden grøn og bevokset mod den grønne kile, så der skabes en glidende overgang, hvor beboelse og rekreative områder integreres i hinanden. Ved at placere boligerne i længer, forholdsvis tæt ved hinanden, friholder byggeriet så meget af grunden så muligt. Der bygges på det jævne areal så grundens kuperede træk bevares. Boliglængerne er placeret i retningen øst-vest, hvilket viderefører retningerne i bebyggelsen Frødalen, samtidig med at det giver mulighed for at få sollys i boligerne både morgen, middag og aften. Ved hver bolig er en carport integreret i bygningskroppen. Dermed opnås at kun en mindre del af parkeringen skal foregå på de ubebyggede arealer. Byggeriet skal opføres i en kombination af tegl og træ i varme naturfarver. Husene kommer på den ene side til at fremstå solide og gedigne og på den anden side lette og enkle med store vinduespartier i et nutidigt formsprog, men med rødder i dansk byggetradition. De vandrette træbeklædninger bliver et modspil til den bevarede beplantnings lodrette stammer. 11

12 Bestemmelser Lokalplanen I henhold til lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. sept. 2002, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område, med tilknyttede kortbilag. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, at skabe det planlægningsmæssige grundlag for opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse, at bebyggelsen respekterer det kuperede terræn og primært placeres på grundens jævne del, at bebyggelsen får den samme hovedretning (øst - vest) som nabobebyggelsen Frødalen, at dele af lokalplanområdet friholdes for bebyggelse, således at den eksisterende beplantning mod syd og i kiler mod vest fastholdes som forbindelse til beplantningen i den grønne kile, at udhuse og carporte bliver en integreret del af bygningskroppene. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter del af matr. nr. 234, Hillerød Overdrev, samt eventuelle parceller, der efter den 1. februar 2003 udstykkes herfra. Lokalplanens område fastholdes i byzone. 12

13 Bestemmelser 3 Områdets anvendelse Området må kun anvendes til boligformål, til tæt-lav bebyggelse, og de til bebyggelsen hørende fælles bygninger og anlæg og friarealer. Der kan dog inden for lokalplanområdet etableres tekniske anlæg, såsom transformatorer, sparebassiner m.v. 4 Udstykning 4.1 Lokalplanområdet skal udskilles fra matr. nr. 234, Hillerød Overdrev. 4.2 Der kan ske udstykning af den enkelte bolig med tilhørende mindre have (vist på kortbilag B). Mindstegrundstørrelse inkl. andel af fællesareal fastsættes til 400 m 2. Der gøres opmærksom på bestemmelsen i 9.6 om at eventuelle skel ikke må være synlige på adgangs-, parkerings og opholds- og friarealer. 5 Vej, Sti og Parkering 5.1 Vejadgang skal ske fra Kongens Vænge som vist på kortbilag A. 5.2 Intern vej (privat fællesvej) skal anlægges i min. 6,5 m. Der skal ved indkørslen til området anlægges en ankomstplads, der fordeler trafikken til de to interne veje og giver mulighed for at større køretøjer kan manurere. Mellem ankomstpladsen og udlægget til en forlængelse af Kongens Vænge skal der etableres en adskillelse (fx en hæk). Der gøres opmærksom på, at der skal godkendes et vejprojekt jf

14 Bestemmelser 5.3 Der skal udlægges areal til stier i 3 meters bredde som vist på kortbilag A. Stierne skal anlægges i 2 m bredde med fast belægning. 5.4 Der skal udlægges 1½ parkeringspladser pr. bolig. Heraf skal 4 være indrettet som handicapparkerings-pladser. Til hver bolig skal der etableres 1 parkeringsplads, som en integreret del af bygningskroppen/boligen. 6 Ledningsanlæg 6.1 Ledningsanlæg skal udføres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Den maximale bebyggelsesprocent for lokalplanområdet under ét fastsættes til Bebyggelsen må kun opføres indenfor de på kortbilag A viste byggefelter. Udhus til de enkelte boliger skal integreres i bygningskroppen/boligen. Bebyggelsen må maximalt opføres med de på kortbilag A, for de enkelte byggefelter angivne antal etager. Det angivne etageantal er uden evt. kælder. Bebyggelsen må maximalt opføres i 2 etager. Den maximale totalhøjde for byggeri i 1 etage fastsættes til 5 m og for byggeri i 2 etager til 8 m. 7.3 Tage skal udformes som saddeltage med en maximal hældning på 25 grader. 7.4 Gulvkoter for den enkelte bolig fastsættes af bygningsmyndigheden. 14

15 Bestemmelser 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bebyggelsens facader skal fremstå i blank, pudset eller skuret teglstensmur i rødlige varme farver, kombineret med lette skrå facadepartier med træbeklædning. 8.2 Tagdækninger skal udføres, som saddeltage med udhæng. Tagfladerne på alle boligenheder skal beklædes med ens tagmateriale. Tagmaterialet skal være grå eller sort profileret metal eller listedækket tagpap. 8.3 Døre og vinduesrammer udføres i træ eller metal eller kombinationer heraf. Der må ikke anvendes plastik i disse bygningsdele. 8.4 Udhuse og lign. kan udføres efter et samlet projekt, der er i overensstemmelse med bebyggelsens karakter. Projektet skal godkendes af byrådet. Sådanne mindre bygninger skal udføres i lette konstuktioner i træ eller stål med facadebeklædning i træ som på hovedhusene og med tagmateriale som på boligerne eller med tagpap med listedækning. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Der skal udarbejdes en samlet plan for de ubebyggede områder, som skal godkendes af byrådet. Planen skal redegøre for opholdsarealernes indretning (herunder eventuel legeplads), angive færdselsarealer og udlæg til parkeringspladser samt redegøre for køre- og vendeforhold for redningsvæsen og renovation. Planens skal redegøre for belægning, beplantning, belysning og inventar jf. 9.4, 9.5 og 9.6 samt terrænregulering jf De på kortbilag A med priksignatur viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som friareal for bebyggelsen. Der er mulighed for at etab- 15

16 Bestemmelser lere fælles anlæg som urtehaver, bålplads, legeplads m.v. Udendørs oplag, herunder større både (kølbåde), campingvogne og uindregistrerede køretøjer, må ikke finde sted. 9.2 Beplantning vist med særlig signatur på kortbilag A skal i videst muligt omfang bevares. Den eksisterende beplantning på disse arealer kan suppleres med løvfældende naturligt hjemmehørende buske og træer, som fx eg, ær, tjørn, birk, mirabel og slåen. 9.3 Containere til opsamling af genbrugsmaterialer fx. glas og papir kan placeres på de på kortbilag A med stjerne markede lokaliteter. 9.4 Opholds-, færdsels- og adgangsarealer skal udformes efter gældende anvisninger (p.t. DS-Håndbog 105 Udearealer for alle ) under størst mulig hensyntagen til synshandicappede og fysisk handicappede, herunder kørestolsbrugere. Til alle enheder skal adgang være niveaufri. Hvis niveauforskelle ikke kan undgås, skal højdeforskelle udlignes med ramper i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser. 9.5 Belysning af ubebyggede arealer, herunder intern vej og stier, skal afskærmes, så den ikke er til gene for omgivelserne. Belysningen skal etableres som lavtsiddende pullertbelysning, eventuelt monteret på bygningsdele eller som parkbelysning med maximal lyspunktshøjde på 4 meter. 9.6 Der må ikke etableres hegn mod lokalplanens afgrænsning mod den grønne kile. Hegn til afgrænsning af private haver m.v. må kun 16

17 Bestemmelser etableres som levende hegn, herunder klippede hække, med en maximal højde på 1 meter, evt. suppleret med et let trådhegn. Fra boligernes havefacade og 2 m ud må der etableres ensartet fast hegn i max. 1,8 meters højde, ud fra et fælles projekt som tilpasser sig byggeriets arkitektur og facademateriale. Eventuelle skel må ikke være synlige på adgangs- og parkeringsarealer og opholds- og friarealer. Der må således ikke etableres synlige skelafgrænsninger på arealerne udenfor de private haver, som i princippet er vist på kortbilag B. 9.7 Terrænregulering på mere end +/- 1 m i forhold til eksisterende terræn må ikke foretages. Terrænreguleringen skal fremstå naturlig (i princippet ikke stejlere end 1:3), således at der ikke etableres stejle volde eller skråninger. Der skal udarbejdes en terrænreguleringsplan, der skal godkendes ved byggesagsbehandlingen. 10 Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere indenfor lokalplanens område Grundejerforeningen skal etableres når byrådet forlanger det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i lokalplanen nævnte fællesarealer og fællesanlæg Grundejerforeningen skal iøvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 17

18 Bestemmelser 10.5 Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på de i lokalplanen nævnte fællesarealer og fællesanlæg Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af byrådet. 11 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 11.1 Samtlige boliger skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme jf. varmeforsyningsplanen. Samtlige boliger skal kloakeres i overensstemmelse med spildevandsplanen. Samtlige boliger skal forberedes for tilslutning til fælles antenneanlæg. Plan for ubebyggede arealer jf. 9.1 skal være godkendt Forud for ibrugtagning af boliger indenfor lokalplanområdet skal det dokumenteres at grænsen for det udendørs støjniveau på max. 55 db(a) jf. gældende regler, p.t. Miljøstyrelsens Vejledning om trafikstøj i boligområder nr. 3/1984, er overholdt i forhold til trafikstøj fra Isterødvejen. 12 Tilladelser fra andre myndigheder 12.1 Tilladelse til ophævelse af landbrugspligten indenfor lokalplanområdet skal meddeles af jordbrugskommisionen, forud for realisering af lokalplanen. 18

19 Bestemmelser 12.2 Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinie i forhold til fredskov i den grønne kile. Hillerød Kommune er myndighed ved dispensation i forhold til skovbyggelinien. Hillerød Kommune er sindet at give dispensation fra skovbyggelinien for realisering af byggemulighederne i lokalplanen Etablering af eventuelle regnvandsøer skal godkendes af Frederiksborg Amt Tilledning af overfladevand til vandhuller vil kræve tilladelse i medfør af Miljøbeskyttelsesloven. 13 Ophævelse af lokalplan 13.1 Lokalplan 131 for Den Grønne Kile i Hillerød Øst tinglyst den aflyses inden for denne lokalplans afgrænsning (del af matr. nr. 234, Hillerød Overdrev) ved denne lokalplans endelige vedtagelse. 19

20 Bestemmelser 14 Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokal-planen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlægningslovens 18, kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af de områder, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller private rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jf. ovenfor. For forhold, der ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. 20

21 Hillerød kommune, Byplan og Miljø, Frederiksgade 7, 3400 Hillerød epost: Tlf Fax Vedtagelsespåtegning I henhold til Planlovens 27 vedtages foranstående lokalplan endeligt Hillerød Byråd den 18. juni 2003 Nick Hækkerup Borgmester / Jesper Fisker Kommunaldirektør Hillerød Kommune - Teknik

22

23

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

for et erhvervsområde ved Rønnevangsalle i Lokalplan nr. 378 Hillerød

for et erhvervsområde ved Rønnevangsalle i Lokalplan nr. 378 Hillerød for et erhvervsområde ved Rønnevangsalle i Lokalplan nr. 378 Hillerød 2010 Hillerød Kommune nr. 378 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Lokalplan nr. 304 Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Copyright Lorem ipsum marts 2007 April 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Boligområde ved Kirkevejen i Lading

Boligområde ved Kirkevejen i Lading Lokalplan nr. 336 Boligområde ved Kirkevejen i Lading Kirkevejen Møllebakken Møllebakken Møllebakken Viborgvej Kirkevejen Viborgvej Favrskov Kommune 2010 Ortofoto Forslag december 2013 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 01.130

Lokalplan nr. 01.130 Lokalplan nr. 01.130 For et område til boligformål på Herningvej 28-30 og 32, Ringkøbing RINGKØBING KOMMUNE, 12. september 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1020 - Boligbebyggelse ved Skovagervej i Ry. Kommuneplantillæg nr. 10-06

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1020 - Boligbebyggelse ved Skovagervej i Ry. Kommuneplantillæg nr. 10-06 SKANDERBORG KOMMUNE - Boligbebyggelse ved Skovagervej i Ry Kommuneplantillæg nr. 10-06 oktober 2009 VEJLEDNING OVERSIGTSKORT Lokalplanområdets placering i Skanderborg Kommune LOKALPLAN NR. 1020 Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 2-712 Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15

Forslag til lokalplan nr. 2-712 Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 Orientering om Forslag til lokalplan nr. 2-712 Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere