Vilkår for Udstationeringsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Udstationeringsforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Udstationeringsforsikring Juli 2010

2 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Videregivelse af kundeoplysninger Kære Topdanmark-kunde Effektiv skadehjælp Sygeforsikring Hospitals og lægebehandling Fødselsudgifter Tandbehandling ehandlingsudgifter Sygetransport og ophold Sygeledsagelse Tilkaldelse Hjemkaldelse til eget hjemland Personlig ulykkesforsikring Liv/Sygdom Privatansvar Privat retshjælp Kaution/Sikkerhedsstillelse Evakuering/æk ning ved forøget risiko for sikrede Indboforsikring 9. Indboforsikring Selvrisiko Hvad dækker forsikringen Hvad dækker forsikringen ikke Hvilke skadeårsager er dækket Særlige regler Hvordan erstatter vi skaderne Udvidet dækning ved rejser uden for opælslandet 10. agage forsin kelse samt bortkomst af bagage agagedækning Sygeledsagelse Tilkaldelse Rejse afbrydelse Fælles vilkår 15. Ikrafttrædelse Hvor dækkes Forsikrings summer Hvem er forsikringstager, og hvem er sikrede Forsikringssted Forsikringens betaling Indeks regulering Opsigelse og ændring af forsikringen Hvis skaden sker Selvrisiko Generelle undtagelser Klagemulighed Arbejdsskadestyrelsen Lovgivning Overdragelse af erstatningskrav Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Regres Rights of subrogation Ordforklaring Side 3

4 Indledning Videregivelse af kundeoplysninger Med henblik på, at Rejsehjælp evt. skal hjælpe em under udstationeringen eller en eventuel rejse, videregiver Topdanmark til Rejsehjælp følgende oplysninger: Virksomhedens og sikredes navn og adresse samt forsikrings-/police-nummer og oplysninger om rejseforsikringens dækningsomfang. Tillige oplyses sikredes fødselsdato. Kære Topdanmark-kunde Når e modtager policen for Udsta tioneringsforsikringen, bør e kontrollere, om forsikringen, herunder ikrafttrædelsesdato og forsikringssummer m.v., er i overensstemmelse med eres ønske. I modsat fald må e hurtigst muligt kontakte Topdanmark. Er forsikringen ikke oprettet i overensstemmelse med de faktiske forhold, kan en erstatning helt eller delvist bortfalde. Sammen med policen fremsendes TopRejsekort, som indeholder telefonnummer m.v. til Rejsehjælps døgn alarmcentral. e med kursiv markerede ord er forklaret nærmere i ordlisten bagerst i vilkårene. Effektiv skadehjælp Rejsehjælp yder assistance og skadeservice direkte på stedet. Ligeledes kan der under en rejse, være behov for at modtage assistance fra Rejsehjælp. enne assistance kan omfatte hel eller delvis afregning for en dækningsberettiget skade, afhængig af behovet for økonomisk hjælp. Er der brug for akut hjælp kan man døgnet rundt kontakte: Rejsehjælp /O Falck Travelcare Kongebakken Smørum anmark Tlf.: (24 hours service) Fax: (24 hours service) 4

5 Forsikringsvilkårene i dette hæfte er beskrevet så enkelt som muligt. et betyder, at det nævnes, hvornår forsikringen dækker. Skadesituationer og skadehændelser, som ikke er nævnt, er således ikke dækket. 1. Sygeforsikring 1.1. Hospitals og lægebehandling A Forsikringssummen pr. person fremgår af policen. Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter i tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst opstået i forsikringstiden, til: 1. behandling hos autoriseret læge, 2. lægeordineret ophold på hospital, herunder behandling, operationer og ambulancetransport, 3. lægeordineret receptpligtig medicin, 4. telefonopkald, læsestof mv., mens sikrede er hospitalsindlagt, dog med maks. KK 500 (indeksreguleres ikke), 5. udgifter i forbindelse med telekommunikation til Rejsehjælp, Forsikringen dækker ikke udgifter: 1. der påløber som følge af, at sikrede ikke følger de af behandlende læge og/eller Rejsehjælps læge angivne anvisninger, 2. til kosmetiske indgreb, medmindre indgrebet er en direkte følge af en tilskadekomst, som har krævet hospitalsbehandling inden for 24 timer efter tilskadekomstens indtræden, 3. til enhver form for behandling af AIS-diagnosticerede personer, 4. til behandling for barnløshed, svangerskabsforebyggelse, provokeret abort samt enhver sygdom eller komplikation i denne forbindelse Fødselsudgifter A Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige ud gifter med indtil 10% af moderens forsikringssum til: 1. ambulante graviditetsundersøgelser, og 2. fødsel. Herudover dækkes i de første 2 måneder efter fødslen, på moderens forsikring og af hendes forsikringssum, alle behandlingsudgifter, der vedrører barnet. et er er en betingelse for dæk ningerne, at forventet fødselstidspunkt ligger senere end 42 uger efter forsikringens ikrafttrædelsestidspunkt. er er efterfølgende mulighed for at etablere forsikringsordning for barnet, med maksimalt sam me forsikringssum som mod e rens, mod afgivelse af helbredsoplysninger. Hvis der etableres forsikringsordning for barnet, betaler barnets forsikring udgifter til behandling af fødselsskader, medfødte lidelser og sygdomme, indtil udgang en af barnets 12. levemåned, uanset at Topdanmark måtte undtage dækning for disse lidelser/sygdomme, ud fra de afgivne helbredsoplysninger. Herefter træder evt. undtagelser i kraft Tandbehandling A Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter med indtil KK (indeksreguleres ikke) pr. forsikringsår/person, til: 1. tandundersøgelser (herunder røntgen) og tandrensninger, 2. akutte tandbehandlinger, 3. behandling i form af rodbehandling, kroner, stifttænder, broer og tandudtrækning, når behandlingsbehovet er opstået og konstateret i forsikringsperioden, 4. tandregulering, når der er tale om personer under 18 år. 5

6 Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis tandens eller tændernes tilstand inden begivenheden var forringet som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, slid, paradentose eller andre sygdomme. Hvis en beskadiget tand er et led i en bro, eller nabotænder mangler eller er forringet, jf. pkt. 1.3, kan erstatningen ikke overstige, hvad der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand*. et er en betingelse for de efterfølgende dækninger, at der er indtruffet en hændelse omfattet af dækningen Hospitals- og lægebehandling, jf. punkt ehandlingsudgifter Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter med indtil 1% af forsikringssummen pr. forsikringsår/person, til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog Sygetransport og ophold A Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter: 1. i forbindelse med overførsel til og fra et andet behandlingssted, hvis Rejsehjælps læge skønner at overførelsen er nødvendig, 2 til hotelophold* og fortæring* efter en hospitalsindlæggelse og indtil hjemrejse/hjemtransport til bopælen i udlandet efter aftale med Rejsehjælp kan finde sted, dog senest 1 måned efter endt behandling, 3. i tilfælde af sikredes død til transport af afdøde til en bedemand i bopæls- eller hjemland et samt udgifter til lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. I alle tilfælde vælger Rejsehjælp trans portmåde og formidler transporten. Forsikringen dækker ikke ud gifter til transport som følge af den sikredes frygt for smittefare 1.6. Sygeledsagelse A Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hotelophold*, fortæring* og lokaltransport* for op til 3 sygeledsagere, der følger sikrede, hvis sikrede i opælslandet*: 1. rammes af akut alvorlig sygdom, 2. rammes af alvorlig tilskadekomst, eller 3. afgår ved døden. et er en betingelse, at Rejsehjælp på forhånd er orienteret om sygeledsagelsen. Erstatningen er begrænset til maks. KK (indeksreguleres ikke) se dog afsnit 1.7, Tilkaldelse. E Herudover dækkes rimelige udgifter til sygeledsagernes hjemrejse til egen bopæl. Hjemrejsen skal foretages senest 1 måned efter behandlingsophør/begrav else. Sygeledsagere er automatisk omfattet af en Ferie-Rejseforsikring hos Topdanmark, medmindre der er tegnet anden relevant forsikringsdækning Tilkaldelse A Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til rejse for op til 3 personer, der kaldes ud til sikredes opælsland*, hvis sikrede: 1. rammes af akut alvorlig sygdom, 2. rammes af alvorlig tilskadekomst, eller 3. afgår ved døden. For pkt. 1 og 2 er det en be tingelse for dækning at Rejsehjælp vurderer, at den berørte person skal opholde sig på hospitalet i mindst 5 døgn. 6

7 E Rejsehjælp skal på forhånd orienteres om tilkaldelsen, ligesom det er Rejsehjælp der vælger transportmåde og formidler transporten. For den/de tilkaldte betales hotelophold* og fortæring* samt lokaltransport* med maks. KK (indeksreguleres ikke) i alt. og kan den samlede erstatning for pkt. 1.6, Sygeledsagelse og 1.7, Tilkaldelse ikke overstige KK (indeksreguleres ikke) for hotelophold*, fortæring* og lokaltransport*. en/de tilkaldte personer er automatisk omfattet af en Ferie-Rejseforsikring hos Topdanmark, medmindre der er tegnet anden relevant forsikringsdækning. 2. Hjemkaldelse til eget hjemland A Forsikringen dækker rimelige transportudgifter, dog maks. KK (indeksreguleres ikke), ved hjemkaldelse til eget hjem land, når grunden er: 1. dødsfald, 2. livstruende og uventet akut sygdom, eller 3. livstruende tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse blandt sikredes ægtefælle, samlever eller registreret partner, børn, børnebørn, svigerbørn, for ældre, søskende, bedsteforæld re, svigerforældre eller samlevers børn, børnebørn, forældre samt søskende. et er en forudsætning, at dødsfaldet eller hospitalsindlæggelsen ikke kunne forudses ved sikredes seneste afrejse fra hjemlandet. esuden dækker forsikringen returrejse til sikredes bopæls adresse. Returrejsen skal fore tages senest 1 måned efter behandlingsophør/begravelse. Rejsehjælp skal på forhånd orienteres om hjemkaldelsen, ligesom det er Rejsehjælp der vælger transportmåde og formidler transporten. 3. Personlig ulykkesforsikring A Hvilke skader er dækket: 1. direkte følger af ulykkes til fælde. Ved ulykkestilfælde forstås legemsbeskadigelse, som rammer den sikrede ufrivilligt gennem pludselig udefra kommende hændelse, 2. ved beskadigelse af sikredes arme (fra fingerspids til og med skulderled) og ben (fra tåspids til og med hofteled) kræves alene, at hændelsen skal være pludselig. eskadigelsen skal bestå i brud, bristning, overrivning, forvridning eller forstrækning. Skader, der skyldes slid og andre ikke pludseligt opståede lidelser, er ikke dækket, 3. direkte følger af ulykkestil fælde, der skyldes besvimelse eller ildebefindende, 4. varigt mén som følge af lægelig fejlbehandling, når behandlingen er godkendt af Sundhedsstyrelsen i anmark. Vurdering af hvorvidt der er sket en lægelig fejlbehandling, foretages i henhold til reglerne i Patientforsikringslovens 1-4 (lov nr. 849 af den 14. oktober 1992). Hvilke skader er ikke dækket: 1. skade, der er opstået på grund af smitte, fx fra bakterier og virus, 2. sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde, såvel som ulykkestilfælde, der skyldes sygdom og forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. 3. Senfølger efter polio, dvs. post polio syndrom. Erstatning ved invaliditet (Godtgørelse for varigt mén) 1. Forsikringssummen er KK ved 100% mén pr. sikret person, medmindre andet fremgår af policen. 2. Invaliditetserstatningen udgør lige så mange procent af forsikringssummen ved invaliditet, som méngraden er fastsat til. 3. Méngraden fastsættes efter reglerne i lov om sikring mod følger af arbejdsskade paragraf 33, stk. 1 og 2 om godtgørelse for varigt mén. 7

8 Erstatningen udbetales, hvis skaden har medført, at sikrede har fået et varigt mén på 5% eller derover. Højeste méngrad er 100%. Méngraden fastsættes på grundlag af ulykkestilfældets medicinske art og omfang og under hensyn til de af ulykkes tilfældet forvoldte ulemper i sikredes personlige livsførelse. er tages således ikke hensyn til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, sikredes specielle erhverv, eller andre individuelle forhold. 4. er betales ikke erstatning for invaliditet, der bestod før ulykkestilfældet. En bestående invaliditet kan derfor ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Hvis der sker skade på et af de såkaldt parrede organer (øjne, ører, lunger, nyrer), og der i forvejen er skade på det andet organ, bliver méngraden udmålt som forskellen på den oprindelige méngrad og den samlede méngrad for tab af begge organer. 5. Ekstradækning Såfremt der sker tab af legemsdele jf. nedestående tabel, kan ménerstatningen forhøjes til: Synet på et øje 50% Øje 55% Hørelse på et øre 40% Tommel og mellemhåndsben 60% Tommelfinger 50% Tommelfingers yderstykke 35% Pegefinger 45% Pegefingers yder- og midterstykke 40% Pegefingers yderstykke 35% Langfinger 40% Langfingers yder- og midterstykke 30% Ringfinger 15% Ringfingers yder- og midterstykke 10% Lillefinger 15% Lillefingers yder- og midterstykke 12% 6. Ved méngrad på 30% og der over fordobles erstatningen for personer, der ikke er fyldt 57 år på ulykkestidspunktet. obbelterstatningen beregnes dog ikke, såfremt der er ydet erstatning efter de forhøjede méngrader under Ekstradækning. Fra det fyldte 57. år nedsættes dobbelterstatningen til: 57 år: 90% 58 år: 80% 59 år: 70% 60 år: 60% 61 år: 50% 62 år: 40% 63 år: 30% 64 år 20% 65 år 10% og bortfalder helt ved det fyldte 66. år. 7. Invaliditetserstatningen beregnes efter méngraden, sikredes alder og forsikringssummen på datoen for ulykkestilfældet. 8. Erstatning til umyndige betales efter reglerne i Værgemåls loven. Erstatning ved død 1. Forsikringssummen er KK pr. sikret person over 18 år, medmindre andet fremgår af policen. 2. Er sikrede under 18 år, er forsikringssummen ved død KK (indeksreguleres ikke), uanset at der ikke er tegnet særskilt dødsdækning. 3. Erstatningen betales til sikredes nærmeste pårørende*, medmindre der er indsat begunstigede, og dette er nævnt i policen. 4. Erstatningen til umyndige betales efter reglerne i Værgemålsloven. 5. Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning ved både invaliditet og død. erfor fradrages det beløb, som eventuelt er betalt som invaliditetserstatning, i dødserstatningen. 8

9 E F Tandskade 1. er betales rimelige og nødvendige udgifter til tand behandling som følge af et ulykkestilfælde. 2. Efter samme regler dækkes tandproteser ved ulykkestil fælde, hvis protesen beskadiges, mens den sidder i munden. 3. Tandskader herunder skader på proteser opstået ved tyggeskader dækkes ikke. 4. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis tandens eller tændernes tilstand inden ulykkestilfældet var forringet som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, slid, paradentose eller andre sygdomme. 5. Hvis en beskadiget tand er et led i en bro, eller nabotænder mangler eller er forringet, jf. pkt. 3E, 4, kan erstatningen ikke overstige, hvad der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand*. 6. Forsikringen omfatter ikke reparation eller almindelig ved ligeholdelse af tænder, som er repareret i forbindelse med tidligere uheld, og hvor denne udgift har været afholdt af forsikringen. 7. Forsikringen dækker ikke ud gifter til tandbehandling, der foretages mere end 10 år efter ulykkestilfældet. Er sikrede på ulykkestidspunktet under 18 år, kan tandbehandlingen dog udskydes således, at den skal være afsluttet inden det 28. år. 8. Tandbehandlingen skal god kendes af selskabet inden behandlingen påbegyndes, und taget er dog den akutte behandling. Overfald 1. Forsikringen dækker personskade ved overfald, som overgår en sikret. 2. Erstatning ydes med et beløb, som en ansvarlig skadevolder efter dansk ret ville blive dømt til at betale i henhold til Lov om Erstatningsansvar. ækningen er begrænset til højst KK (indeks reguleres ikke). En eventuel erstatning fra den Personlige ulykkesforsikring, jf. pkt. 3, 3 og 3E vil blive fratrukket i overfaldserstatningen. 3. et er en betingelse for dæk ning, at: a. overfaldet ikke er begået af en rejseledsager, b. overfaldet ikke står i forbindelse med en strafbar handling foretaget af den sikrede, c. overfaldet straks er anmeldt til det stedlige politi, og d. sikrede er tilset af en lokal læge/hospital. For pkt. c og d gælder end videre, at der skal foreligge dokumentation i form af originale rapporter eller kvitteringer, som skal sendes til Topdanmark. 4. Liv/Sygdom A Forsikringen dækker akut sygdom opstået i forsikringstiden. Forsikringen dækker ikke: 1. ved død for personer som ikke er fyldt 18 år på datoen for sygdommens opståen*, 2. ved død for personer som er fyldt 67 år på datoen for sygdommens opståen*, 3. såfremt der ydes dækning under Personlig ulykkesforsikring, jf. pkt. 3 eller. Endvidere gælder de generelle undtagelser, jf. pkt. 25. Erstatning ved invaliditet (godgørelse for varigt mén) 1. Forsikringssummen er KK ved 100% mén pr. sikret person, medmindre andet fremgår af policen. 2. Invaliditetserstatningen udgør lige så mange procent af forsikringssummen ved invaliditet, som méngraden er fastsat til. 3. Méngraden fastsættes efter reglerne i lov om sikring mod følger af arbejdsskade paragraf 33, stk. 1 og 2 og godtgørelse for varigt mén. Erstatningen udbetales, hvis skaden har medført, at sikrede har fået et varigt mén på 5% eller derover. Højeste méngrad er 100%. Méngraden fastsættes på grundlag af skadens medicinske art og omfang og under hensyn til de af sygdomstilfældet forvoldte ulemper i sikredes personlige livsførelse. er tages således ikke hensyn til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, sikredes specielle erhverv, eller andre individuelle forhold. 9

10 4. er betales ikke erstatning for invaliditet, der bestod før sygdommens opståen*. En bestående invaliditet kan derfor ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Hvis der sker skade på et af de såkaldt parrede organer (øjne, ører, lunger, nyrer), og der i forvejen er skade på det andet organ, bliver méngraden udmålt som forskellen på den oprindelige méngrad og den samlede méngrad for tab af begge organer. 5. Ved méngrad på 30% og der over fordobles erstatningen for personer, der ikke er fyldt 57 år på datoen for sygdommens opståen*. Fra det fyldte 57. år nedsættes dobbelterstatningen til: 57 år: 90% 58 år: 80% 59 år: 70% 60 år: 60% 61 år: 50% 62 år: 40% 63 år: 30% 64 år: 20% 65 år: 10% og bortfalder helt ved det fyldte 66. år. 6. Invaliditetserstatningen beregnes efter méngraden, sikredes alder og forsikringssummen på datoen for sygdommens opståen*. 7. Erstatning til umyndige betales efter reglerne i Værgemåls loven. E Erstatning ved død 1. Forsikringssummen er KK pr. sikret person over 18 år, medmindre andet fremgår af policen. 2. Erstatningen betales til sikredes nærmeste pårørende*, medmindre der er indsat begunstigede, og dette er nævnt i policen. 3. Erstatningen til umyndige betales efter reglerne i Værgemålsloven. 4. Et sygdomstilfælde giver ikke ret til erstatning ved både inva liditet og død. erfor fradrages det beløb, som eventuelt er betalt som invaliditetserstatning, i dødserstatningen. ækningen er tegnet i Topdanmark Livsforsikring A/S (VR-nr ). er er indgået aftale mellem Topdanmark Livsforsikring A/S og Topdanmark Forsikring A/S om administration af forsikringsordningen, således at Topdanmark Forsikring A/S administrerer ordningen, herunder varetager alle ekspeditioner vedrør ende skadebehandling og erstatningsudbetaling. 5. Privatansvar A Forsikringen betaler erstatning for skade på personer, dyr og ting, de sikrede som privatpersoner er blevet ansvarlige for efter gældende ret i det land, hvor skaden indtræder. Som vejledning kan det oplyses, at man er ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i, at der sker en skade. Med andre ord er man ansvarlig, når man kan gøre for det. Kan man ikke gøre for det (er uden skyld), er man ikke ansvarlig for skaden. Og så må den, det er gået ud over, selv bære tabet. Hvis der sker en skade, skal det altid overlades til Topdanmark at tage stilling til, om en af de sikrede har ansvaret for skaden. Ellers er der en risiko for, at den sikrede selv må betale hel eller delvis erstatning. Forsikringen dækker for hver skade med indtil KK 6 millioner (indeksreguleres ikke) for personskade og KK 3 millioner (indeksreguleres ikke) for skade på dyr og ting. Herudover betaler Topdanmark omkostningerne i forbindelse med erstatningssagen og de renter, som skadelidte får tilkendt. Forsikringen betaler også de omkostninger, der kan blive tale om, hvis nogen uberettiget kræver erstatning af en af de sikrede. Forsikringen dækker dog ikke bøder eller bodslignende krav. 10

11 E Forsikringen erstatter ikke ansvar for skade: 1. ved indgåede aftaler, f.eks. hvor sikrede har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad sikrede ville være underlagt efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold, 2. forvoldt med biler, motorcykler, knallerter og andre motordrevne køretøjer. Skade på selve køretøjet dækkes heller ikke, 3. forvoldt på personer ved sej lads med både, hvis motorkraft er over 25 hk., 4. forvoldt på ting ved sejlads med robåde, kanoer, kajakker og andre både over 3 m s længde, eller hvis et søfartøj har en større motorkraft end 5 hk., 5. på dyr og ting, som de sikrede ejer eller har til brug, lån, leje, opbevaring, befordring, behandling, har sat sig i besiddelse af eller af anden grund har i deres varetægt, 6. forvoldt i forbindelse med erhverv eller arbejde for andre med eller uden betaling, 7. forvoldt med fly, 8. forvoldt med forsæt, medmindre skadevolderen er under 14 år eller på grund af sin sindstilstand manglede evnen til at handle fornuftigt, 9. forvoldt med haveredskaber med en motor på over 15 hk., 10. forvoldt af hunde, 11. som følge af, at sikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom. 6. Privat retshjælp A For retshjælpsdækningen gælder Forsikring og Pensions almindelige betingelser for retshjælp til Familieforsikringer med indbodækning. Med nedenstående af vigelser i forbindelse med retsog voldgiftsager, udsprunget af tvister opstået under rejsen/opholdet, dækker forsikringen med indtil kr. (indeksreguleres ikke) for den samlede behandling ved alle instanser. Sikrede skal dog selv betale 10% af omkostningerne og mindst kr. (indeksreguleres ikke). Forsikringen dækker herudover rimelige og nødvendige rejseomkostninger i forbindelse med rets- og voldgiftssager i tilfælde, hvor sikrede: 1. skal være til stede, for at sagen kan gennemføres, og hvor sikrede er indkaldt af retten til partsafhøring, eller 2. er indkaldt som vidne, og sikrede har en retslig interesse i at vidne i udlandet, fordi det ikke er muligt af afholde vidneafhøring i opælslandet*. 7. Kaution/Sikkerhedsstillelse A Forsikringen omfatter kaution, herunder betaling af evt. advokatomkostninger i tilfælde af, at den sikrede eller dennes bagage* tilbageholdes af lokale myndigheder. et er dog en forudsætning, at tilbageholdelsen ikke skyldes: 1. forhold af erhvervsmæssig karakter, herunder kontraktforhold, 2. ansvar for benyttelse af motorkøretøjer, 3. kriminelle handlinger, og 4. straffesager. ækningen er begrænset til maks. KK (indeks reguleres ikke). Hvis kautionen frigives, skal den betales tilbage til Topdanmark. 8. Evakuering/æk ning ved forøget risiko for sikrede A Forsikringen dækker udgifter til evakuering og/eller ekstraudgifter til eventuel hjemrejse fra et område, hvor der er overhængende fare for udbrud af krig eller krigslignende tilstande, mens sikrede befinder sig i landet, dersom et anske Udenrigsministerium anbefaler en sådan evakuering eller hjemrejse. Transporten skal finde sted ved første givne lejlighed efter ministeriets anbefaling. For de områder der defineres som krigszoneområder* gælder særlige begrænsninger i dækning en. Forsikringen dækker, uanset forsikringsvilkår og police, alene med følgende dækninger og nævnte begrænsninger: 11

12 1. Sygeforsikring, med maksimalt KK (indeksreguleres ikke), 2. Personlig ulykkesforsikring, med maksimalt KK (indeksreguleres ikke) for henholdsvis invaliditet og død, 3. Liv/Sygdom, med de tegnede summer, 4. Indboforsikring, med maksimalt KK (indeksreguleres ikke), 5. agageforsikring, med maksimalt KK (indeksreguleres ikke). og er det en betingelse, at de ovenfor nævnte dækninger er tegnet og at de tegnede forsikringssummer er større eller lig med de nævnte summer. e øvrige dæk ninger er suspenderet. E Forsikringen dækker også tab af eller beskadigelse på bagage*, sikrede efterlader som følge af en dækningsberettiget evakuering eller hjemrejse. ersom sikrede bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen i op til 3 måneder dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter til ophold og indenrigstransport med indtil KK (indeksreguleres ikke) samt ekstraudgifter til fortæring* med maks. KK (indeksreguleres ikke). et er en betingelse for dækning, at sikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge et anske Udenrigsministeriums opfordring til evakuering. Ligeledes dækkes ekstraud gif t er, når de lokale myndigheder stiller krav om evakuering ved naturkatastrofer, skovbrande, terrorist angreb o.l. Indboforsikring 9. Indboforsikring Forsikringssummen er KK pr. husstand, medmindre andet fremgår af policen Selvrisiko er gælder en selvrisiko for indboforsikringen på KK (indeksreguleres ikke) Hvad dækker forsikringen A Indboforsikringen dækker i udstationeringslandet personlige ejendele og indbo tilhørende sikrede, som: 1. befinder sig i og ved sikredes private helårsbolig (forsikringsstedet), 2. befinder sig i kundeboks i pengeinstitut, 3. medbringes på rejser i udstationeringslandet eller på anden måde midlertidigt befinder sig uden for sikredes helårsbolig, 4. befinder sig i såvel sikredes gamle som nye private helårsbolig i forbindelse med flytning fra en udlandsadresse til en anden, når Topdanmark er blevet underrettet inden flytningen. ækningen opretholdes i indtil 1 måned fra den faktiske overtagelsesdag på den nye private helårsbolig Hvad dækker forsikringen ikke Indboforsikringen dækker ikke: 1. rede penge, rejsechecks, værdipapirer, mønt- eller frimærkesamlinger eller andre pengerepræsentativer samt våben. og dækkes med op til KK (indeks reguleres ikke) ved røveri*, ran* og indbrudstyveri, 2. med mere end KK (indeks reguleres ikke) pr. skade for så vidt angår særligt indbo*, 3. motorkøretøjer (herunder knallerter), haveredskaber over 5 hk, campingvogne, både, fly samt dele og tilbehør til disse, 4. flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling. 12

13 9.4. Hvilke skadeårsager er dækket Følgende skadeårsager er dækket: 1. rand*, eksplosion* og lyn nedslag Forsikringen dækker brand* (ildsvåde), brandslukningsskade, bortkomst under brand*, samt eksplosion* og lynnedslag direkte i boligen. 2. Storm* Forsikringen dækker storm*, her under nedbørsskade, når skaden opstår som en umiddelbar følge af en stormskade på den bygning, hvori de forsikrede genstande befinder sig. 3. Udstrømning af vand, olie og kølevæske Forsikringen dækker skade, som følge af en tilfældig og pludselig udstrømning af vand, olie og kølevæske fra faste installationer, akvarier eller andre beholdere på 20 liter eller derover. 4. Indbrudstyveri, hærværk Forsikringen dækker indbrudstyveri og hærværk på de forsikrede ting i forbindelse med indbrudstyveriet, når der foreligger en politianmeldelse og forsikringsstedet ikke har været ubeboet* i mere end 2 måned er. Ved indbrudstyveri i lofts-/kælderrum i etagebyggeri eller garage/udhus dækker forsikringen ikke særligt indbo*. 5. Røveri og ran* Forsikringen dækker skade som følge af røveri* eller ran*, når der foreligger en politianmeldelse. 6. Simpelt tyveri* Forsikringen dækker skade som følge af simpelt tyveri*, med indtil KK (indeksreguleres ikke), når der foreligger en politianmeld else. Særligt indbo* dækkes ikke ved simpelt tyveri*. 7. Redning Forsikringen dækker udover erstatningen for selve tingen og udover forsikringssummen, tillige rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede ting, i forbind else med en dækningsberettiget skade. Endvidere erstattes skade på det forsikrede i forbindelse med forsvarlig forsøg på at hindre truende skade på personer eller ting Særlige regler A Film- og båndoptagelser, manuskripter o.lign. erstattes maksimalt med, hvad det koster at købe det tilsvarende råmateriale. ykler dækkes med maksimalt KK (indeksreguleres ikke) pr. forsikringsår. ykler skal være låst med en fastmonteret lås Hvordan erstatter vi skaderne A er gøres ikke underforsikring gældende. Reparation Vi betaler for en reparation, der sætter de beskadigede ting, i væsentlig samme stand som før skaden. Værdiforringelse I stedet for eller i forbindelse med reparation kan vi erstatte værdi forringelsen. Totalskade 1. Hvis en ting er beskadiget så meget, at en reparation efter vort skøn ikke kan betale sig, eller er tingen stjålet, erstatter vi skaden ved at betale for eller levere tilsvarende ting. 2. Hvis skaden opgøres som total, tilhører de erstattede ting Topdanmark. 3. Nyværdi Ting, der er indkøbt som nye inden for de sidste 2 år før skaden erstattes med genanskaffelsesprisen på skadestidspunktet for tilsvarende nye ting. 4. agsværdi For ting, der er mere end 2 år gamle på skadestidspunktet, kan Topdanmark foretage et fradrag i nyprisen som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 13

14 E ykler Totalskade på cykler erstattes med et beløb svarende til følgende procenter af nyværdien: yklens alder indtil 1 år: 100% 2 år: 90% 3 år: 81% 4 år: 73% 5 år: 66% 6 år: 59% 7 år: 53% 8 år: 48% 9 år: 43% 10 år: 39% 11 år: 35% 12 år: 31% 13 år: 28% 14 år: 25% 15 år: 22% 16 år: 19% 17 år: 16% 18 år: 13% derefter: 10% Udvidet dækning ved rejser uden for opælslandet 10. agage forsin kelse samt bortkomst af bagage A Forsikringen dækker ekstraudgifter til nødvendige og rimelige indkøb, hvis bagagen* er forsinket i mere end 4 timer i forhold til den sikredes ankomst til bestemmelsesstedet uden for opælslandet*. et er en forudsætning, at bagagen* følger med samme transportmiddel, som den sikrede transporteres med, eller er sendt som gods eller international bagage*. Erstatningen kan højst udgøre KK (indeksreguleres ikke) for hver sikret person, og det forudsættes, at evt. indkøb svarer til ting, der er i den forsikrede bortkomne bagage*. Forsikringen dækker endvidere, hvis bagagen* er forsinket i mere end 24 timer i forhold til forventet ankomst til bestemmelsesstedet i opælslandet*, hvis sikrede skal påbegynde en ny udlandsrejse inden 72 timer efter forventet ankomst til opælslandet*. et er et krav, at den nye rejse er bestilt før forsinkelsens indtræden. Erstatningen kan højst udgøre KK (indeksreguleres ikke) for hver sikret person, og det forudsættes, at evt. indkøb svarer til ting, der er i den forsikrede bortkomne bagage*. Ved bortkomst af bagage* kan udbetaling tidligst finde sted 1 måned efter bortkomsten. Forsikringssummen er begrænset til samme sum som nævnt under pkt. 11, agagedækning, ligesom øvrige begrænsninger under pkt. 11 er gældende for denne dækning. 11. agagedækning A Forsikringen dækker i tilfælde af tyveri, herunder ran* og røveri*, samt ved beskadigelse af bagage* som følge af brand* (ildsvåde) eller andre pludseligt opståede skader. og dækkes ridser og skrammer ikke. Forsikringen omfatter såvel den erhvervsmæssige som den private bagage*, der medbringes på udlands rejsen eller anskaffes under rejsen. Varer der medbringes med videresalg for øje, er ikke omfattet. 14

15 E Forsikringssummen for bagagedækningen er KK (indeksreguleres ikke) pr. sikret person, medmindre andet fremgår af policen. er er følgende begrænsninger i dækningen: 1. Rede penge, rejsechecks, værdipapirer og andre pengerepræsentativer dækkes kun ved ran*, røveri*, tyveri fra bil eller ved indbrudstyveri og med maksimalt KK (indeksreguleres ikke). 2. Smykker, pc-udstyr, foto- og videoudstyr og mobiltelefoner dækkes med maksimalt i alt KK (indeksreguleres ikke). 3. Ved indbrudstyveri eller tyveri fra bil dækkes kun, hvis der kan konstateres synlige tegn på, at lås, dør, vindue eller lignende er brudt op. Erstatningen beregnes efter reglerne i pkt. 9.6 under Indboforsikring. 12. Sygeledsagelse A Forsikringen dækker rimelige ekstraudgifter til hotelophold*, fortæring* og lokaltransport* for op til 3 sygeledsagere, der bliver hos eller følger sikrede, hvis sikrede: 1. rammes af akut alvorlig sygdom, 2. rammes af alvorlig tilskadekomst, eller 3. afgår ved døden, så den planlagte rejserute må afbrydes eller forsinkes. et er en betingelse, at hændelsen er dækket af Sygeforsikringen, jf. pkt Erstatningen er begrænset til maks. KK (indeksreguleres ikke) se dog pkt. 13, Tilkaldelse. Herudover dækkes sygeledsagernes rimelige udgifter til indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse til egen bopæl. Sygeledsagere er automatisk omfattet af en Ferie-Rejseforsikring hos Topdanmark, medmindre der er tegnet anden relevant forsikringsdæk ning. 13. Tilkaldelse A Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til rejse for op til 3 personer, der efter aftale med Rejsehjælp kaldes ud fra sikredes hjem land eller opælslandet* til sikrede, hvis sikrede: 1. rammes af akut alvorlig sygdom, 2. rammes af alvorlig tilskadekomst, eller 3. afgår ved døden. et er en betingelse, at hændelsen er dækket af Sygeforsikringen, jf. pkt For den/de tilkaldte betales hotelophold* og fortæring* samt lokaltransport* med maks. KK (indeksreguleres ikke) i alt. og kan den samlede erstatning for pkt. 12, Sygeledsagelse og pkt. 13, Tilkald else, ikke overstige KK (indeksreguleres ikke) for hotelophold*, fortæring* og lokaltransport*. en/de tilkaldte personer er automatisk omfattet af en Ferie-Rejseforsikring hos Topdanmark, medmindre der er tegnet anden relevant forsikringsdækning. et er en betingelse for dækning, at Rejsehjælp vurderer, at den berørte person skal opholde sig på hospitalet i mindst 3 døgn, og at den berørte person ikke kan hjemtransporteres inden for 3 døgn. 14. Rejse afbrydelse A Forsikringen dækker rimelige ekstraudgifter ved hjemkaldelse til opælslandet*, når grunden er: 15

16 1. dødsfald, 2. alvorlig og uventet akut sygdom eller 3. alvorlig tilskadekomst der kræver hospitalsindlæggelse blandt sikredes ægtefælle, samlever eller registreret partner, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre, søsk en de, bedsteforældre, sviger forældre eller samlevers børn, børnebørn, forældre samt søskende. er er en forudsætning, at dødsfaldet eller hospitalsindlæggelsen ikke kunne forudses ved sikredes seneste afrejse fra opælslandet*. Forsikringen dækker tillige rimelige udgifter til returrejse til det sted, hvor den oprindelige rejse blev afbrudt, hvis en sådan returrejse foretages senest 1 måned efter rejse afbrydelsen. Fælles vilkår 15. Ikrafttrædelse Ikrafttrædelsestidspunktet fremgår af policen. 16. Hvor dækkes A Forsikringen dækker ved udstationering i Europa og/eller hele verden, jf. policen, samt ved rejser i udlandet og til anmark. Ved rejser uden for eget opælsland*, dækker forsikringen fra rejsens påbegyndelse (ved afrejse fra den private bopæl eller arbejdsstedet) og ophører ved tilbagekomst til den private bopæl eller arbejdsstedet. 17. Forsikrings summer e i policen og forsikringsvilkårene anførte forsikringssummer/begrænsninger for de enkelte dækninger, danner grænsen for Topdanmarks erstatningspligt for alle de i forsikringstiden skete forsikringsbegivenheder under de respektive dækninger. 18. Hvem er forsikringstager, og hvem er sikrede A Forsikringstageren er den, som har oprettet forsikringen hos Topdanmark, fx en virksomhed, en ansat i virksomheden, en forening eller organisation m.v. Sikrede er de på policen navngivne personer, der er udstationeret på en virksomheds vegne. Sker der under opholdet i udlandet evt. familieforøgelse, skal dette straks meddeles Topdanmark. 19. Forsikringssted Forsikringsstedet er det faste forsikringssted i udlandet, og som fremgår af policen. 20. Forsikringens betaling A Præmien fastsættes efter Topdanmarks gældende tarif. Sammen med præmien opkræves evt. stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lov. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. eløbet opkræves med angiv else af sidste betalingsdag. 16

17 E F Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Topdanmark underrettes hurtigst muligt. etales beløbet ikke rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Topdanmark udsender, opkræves gebyr. Herudover er Topdanmark berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til rente loven. etales beløbet ikke inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mistes retten til erstatning. 21. Indeks regulering A Forsikringssummer og andre beløb, der er anført i police eller vilkårene samt rykkergebyr indeksreguleres en gang om året den 1. januar, medmindre der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke indeksreguleres. Præmien indeksreguleres ved den førstkommende opkrævning i kalenderåret. Indeksreguleringen sker i takt med ændringen i det af anmarks Statistik offentliggjorte summariske lønindeks for den private sektor. Ophører udgivelsen af det på gæld ende indeks, kan Topdanmark anvende et andet indeks, der offentliggøres af anmarks Statistik. 22. Opsigelse og ændring af forsikringen A Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden) og fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringens udløb (årsdagen). Ophører udstationeringsopholdet midt i forsikringstiden kan forsikringen dog opsiges til den dato, hvor sikrede har ret til en offentlige Sygesikrings ydelser, dvs. når det gule sygesikrings bevis er udstedt og gyldigt. Som dokumentation skal indsendes kopi af sygesikringsbeviset. Fra den dag, Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse og indtil 1 måned, efter at Topdanmark har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstageren og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark også med mindst 14 dages varsel gøre en fortsættelse af forsikringen betinget af ændrede vilkår, fx be græns ninger i forsikringens dækningsomfang eller forhøjelse af præmien. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Topdanmark skal have skriftlig besked forinden. Topdanmark kan ændre forsikringsvilkår og præmie med virkning fra enhver præmieforfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. Hvis Topdanmark har ændret vilkår eller præmie, har forsikringstageren ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at lade forsikringen udgå gælder ikke, når der alene er tale om indeksregulering af præmien. 23. Hvis skaden sker A Sker der en skade, skal e hurtigst muligt anmelde det til Rejsehjælp/Topdanmark. Er der behov for akut hjælp kontaktes Rejsehjælp, og der er pligt til at følge de anvisninger som Rejsehjælp giver, ligesom man skal give Rejsehjælp alle de informationer, som Rejsehjælp finder nødvendige. er er pligt til at udfylde en skadeanmeldelse og udlevere alle relevante originale dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, købskvitteringer, originalregninger m.v. et forudsættes samtidig, at den skadelidte giver Rejsehjælp/Topdanmark fuldmagt til at indhente nødvendige relevante oplysninger. 17

18 E F G Ved bagageforsinkelse/-beskadigelse og bortkomst af bagage* skal der ske anmeldelse til luftfartsselskabet eller anden transportør. Ved sygdom/tilskadekomst har Rejsehjælp/Topdanmark ret til at kræve den sikrede undersøgt af læge/ hospital udpeget af Rejsehjælp/Topdanmark. Hvis sikrede dør, skal Topdanmark/Rejsehjælp straks underrettes, så obduktion eventuelt kan foretages. Tyveri, røveri*, overfald eller hærværk skal straks anmeldes til det stedlige politi. Politikvittering skal sendes til Topdanmark sammen med skadeanmeldelsen. I modsat fald kan Topdanmarks erstatningspligt helt eller delvist bortfalde. Sikrede må kun udbedre skad en eller smide beskadigede ting væk efter aftale med Topdanmark. Hvis det er nødvendigt for at afværge alvorligere følger, må sikrede dog udbedre skaden foreløbigt. 24. Selvrisiko A Hvor selvrisiko er gældende betaler sikrede, efter at erstatningsberegningen har fundet sted, den første del af enhver skade med selvrisikobeløbet. Topdanmark lægger ikke selvrisiko ud. Sikrede behandler selv de krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. 25. Generelle undtagelser A Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er fremkaldt af sikrede: ved forsæt eller grov uagtsomhed, ved dennes deltagelse i slagsmål eller overtrædelse af straffeloven, ved indtagelse af narkotika eller andre giftstoffer, medmindre det kan godtgøres, at skaden ikke stod i forbindelse hermed, under selvforskyldt beruselse, medmindre det kan godtgøres, at skaden ikke stod i forbindelse hermed, ved deltagelse eller træning i professionel sport (ved profes sionel sport forstås, at denne beskæftigelse er ens hoved erhverv), boksning, karate og lignende kampsport, bjergbestigning, faldskærmsudspring, drageflyvning, parasailing og motorløb af enhver art, Endvidere dækkes ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, såfremt et anske Udenrigsministerium har anbefalet landet eller området evakueret, eller sikrede ikke har forladt landet/området, da det var muligt, udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, medmindre skaden sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. et er en betingelse, at anvendelsen er sket forskriftsmæssigt og at den ikke har stået i forbindelse med reaktor eller accelleratordrift. 26. Klagemulighed A Er der opstået uoverenstemmelse mellem sikrede og Topdanmark om forsikringsforholdet, og fører en fornyet skriftlig henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: 18

19 Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: (mellem kl. 10 og 13). Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret betales tilbage, hvis sikrede helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos: a. Topdanmark b. Ankenævnet for Forsikring Visse erstatningsspørgsmål kan sikrede få afgjort af Arbejdsskadestyrelsen. 27. Arbejdsskadestyrelsen A åde sikrede og Topdanmark kan forlange spørgsmålet om méngradens størrelse forelagt for Arbejdsskadestyrelsen ved uenighed om den af Topdanmark fastsatte méngrad. Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, der er en voldgiftsafgørelse, er bindende for begge parter. en af parterne, der ønsker spørgsmålet om méngradens størrelse forelagt Arbejdsskadestyrelsen, betaler de omkostninger, der er forbundet med forelæggelsen herunder udgifter til yderligere lægeerklæringer. Ændrer Arbejdsskadestyrelsen den af Topdanmark fastsatte méngrad til fordel for sikrede, betales omkostningerne altid af Topdanmark. 28. Lovgivning ansk lov, herunder lov om forsikringsvirksomhed og lov om forsikringsaftaler, danner grundlag for forsikringsaftalen og reguleringen af forholdet mellem parterne. 29. Overdragelse af erstatningskrav en eller de sikrede kan ikke uden Topdanmarks skriftlige samtykke pantsætte eller overdrage sine eventuelle rettigheder i henhold til denne forsikring. 30. Hvis skaden også er dækket af anden forsikring A Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring. enne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. enne undtagelse gælder dog ikke for dækningerne Personlig ulykkesforsikring og Liv/Sygdom. 31. Regres A Regres betyder, at Topdanmark har ret til at få udbetalte beløb refunderet. Hvis Topdanmark/Rejsehjælp har erstattet en skade, som ikke er omfattet af forsikringen, har Topdanmark regres for erstatningsbeløbet. et kan være hvis skaden fx er dækket af rejsebureau, transportselskab eller den offentlige sygesikring. Forsikringen erstatter ikke udgifter, der er eller kan kræves betalt fra fx rejsebureau, transport selskab, arbejdsskadeforsikring eller den offentlige sygesikring. enne bestemmelse anvendes, når sagen afgøres efter dansk ret. 19

20 32. Rights of subrogation Underwriter shall be fully and completely subrogated to the rights of the Insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. Underwriter may at its own expense take over Insured s rights against third parties to the extent of its payments made. Insured shall co-operate with the underwriter and provide such information and documentation reasonably required by underwriter in order to collect and enforce its rights of subrogation. Underwriter may institute any... proceedings at its own expence against such third parties in the name of the Insured. enne bestemmelse anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret. 20

21 Ordforklaring Nedenstående definitioner er en del af betingelserne og gælder, uanset hvilken sproglig form af ordet/begrebet, der bliver anvendt. agage Er de ejendele, som sikrede har med sig på rejse som håndbagage eller indskrevet bagage. opælsland et land, hvor sikrede er udstationeret til (har taget fast bopæl). rand Når der forelægger ild, det vil sige flammedannelse, der er sluppet løs og ved egen kraft kan brede sig. en stikflamme, som ofte opstår ved kortslutning, betegnes ikke som brand, idet flammen ikke er sluppet løs og ikke kan brede sig ved egen kraft. Eksplosion En pludselig og hurtigt forløbende kemisk proces, hvor der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer. Forsvarlig aflåst/lukket Herved forstås som minimum, at døre og andre indgangsåbninger er låst, og at vinduer og lignende er lukkede og tilhaspede. Fortæring Herved forstås morgenmad, frokost og aftensmad incl. drikkevarer. Hotelophold Herved forstås dokumenterede udgifter til middelklasse hotel. Indbrud Indbrud foreligger, når tyven har skaffet sig adgang til bygningen, værelser, lofts- eller kælderrum, der har været forsvarlig låst/lukket og der kan konstateres tegn på voldeligt opbrud*. Krigszoneområde Områder på indtil 100 km fra det sted eller de steder, hvor militære endheder udkæmper et slag. Lokaltransport Ved lokaltransport forstås transport med bus, tog og sporvogn. Såfremt der i særlige tilfælde anvendes andet transportmiddel, skal dette aftales med Rejsehjælp/Topdanmark. Nærmeste pårørende Herved forstås sikredes ægtefælle eller den registrerede partner. Hvis der ikke efterlades ægtefælle eller registreret partner er nærmeste pårørende afdødes livsarvinger (børn og børnebørn). Ellers er nærmeste pårørende afdødes arvinger i henhold til testamente eller efter arveloven. Ran Herved forstås, tyveri sket åbenlyst og uden anvendelse af vold men bemærket af den sikrede person i gerningsøjeblikket. et er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at der gøres anskrig øjeblikkelig efter ranet. Røveri Foreligger, når de forsikrede genstande eller værdier fratages eller aftvinges ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. 21

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

6435-3 Maj 2014. vilkår for Udstationeringsforsikring

6435-3 Maj 2014. vilkår for Udstationeringsforsikring 6435-3 Maj 2014 vilkår for Udstationeringsforsikring NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2 Indholdsfortegnelse Videregivelse

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning Betingelser nr. 202102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Vilkår for. Ulykke. (standard)

Vilkår for. Ulykke. (standard) Vilkår for Ulykke (standard) 6368-1 November 1995 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang...2 2. Erstatning ved dødsfald...2 3. Erstatning ved mèn...2

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning Betingelser nr. 204201 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.:

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister,

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, Betingelser nr. 203602 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, inkl. tandskade. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 204501 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for heltidsulykkesforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler Betingelser nr. 203102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler ekskl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

DF20083-2 Juni 2014. Vilkår for

DF20083-2 Juni 2014. Vilkår for F20083-2 Juni 2014 Vilkår for Erhvervsrejseforsikring NemKonto anske Forsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til jer, hvis vi har registreret jeres PR-/SE-/VR-nummer. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

DF20083-3 Oktober 2015. Vilkår for. - en del af Topdanmark

DF20083-3 Oktober 2015. Vilkår for. - en del af Topdanmark F20083-3 Oktober 2015 Vilkår for Erhvervsrejseforsikring - en del af Topdanmark anske Forsikring A/S Vilkår for Erhvervsrejseforsikring F20083-3 Oktober 2015 2 NemKonto anske Forsikring benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Vilkår for rejseforsikring Vilkår for rejseforsikring

Vilkår for rejseforsikring Vilkår for rejseforsikring Vilkår for rejseforsikring 1-2016 Vilkår for rejseforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring /S, orupvang 4, 2750 allerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning til FCM Travel Solution

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab Betingelser nr. 202702 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser VER. 2014.01 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. AFTALEGRUNDLAG... 3 2. FORSIKRINGENS OMFANG... 3 3. DÆKNINGSOMRÅDE... 3 4. DÆKNINGSPERIODE... 3 5. KRIGS- OG TERRORRISIKO...

Læs mere