Vilkår for. Ulykke. (standard)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for. Ulykke. (standard)"

Transkript

1 Vilkår for Ulykke (standard) November 1995

2 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsvilkårene i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsvilkårene i hænde før dette tidspunkt. Hvis De fx modtager forsikringsvilkårene mandag den 1., har De frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en lørdag, en søndag, en helligdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder De? Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette Topdanmark Forsikring om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om at De har fortrudt aftalen skal gives til: Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup 2

3 Indhold Et par ord om Deres ulykkesforsikring 4 Fælles vilkår 1. Hvem er forsikret 5 2. Hvornår dækkes 5 3. Hvor dækkes 5 4. Betaling 6 5. Indeksregulering 6 6. Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges eller ændres 6 7. Flytning og risikoændring 7 8. Hvis skaden sker 7 9. Krigs-, jordskælvs- og atomskader mv Ankenævn Lovgivning 8 Ulykkesforsikring (standard) 12. Hvilke skader er dækket Hvilke skader er ikke dækket Hvordan afgøres erstatningsspørgsmålet Hvordan erstattes skaderne 10 Erstatning ved død 10 Erstatning ved invaliditet 11 Erstatning ved tandskade 12 Ferieforsikring 16. Hvad er dækket Geografisk område Sygeledsagelse Hjemkaldelse Erstatningsrejse Hjemrejseforsinkelse Dobbeltdækning 16 3

4 Et par ord om Deres ulykkesforsikring I dette hæfte kan De se, hvad en heltids-, fritids- og børneulykkesforsikring omfatter. Af policen fremgår, hvilken forsikring De har i Topdanmark. Se i policen, om Deres ulykkesforsikring er som ønsket. Ønsker De yderligere oplysninger, er Topdanmark til tjeneste. 4

5 Fælles vilkår 1 Hvem er forsikret A Heltidsulykkesforsikring. Forsikret er de personer, der er nævnt i policen. B Fritidsulykkesforsikring. Forsikret er de personer, der er nævnt i policen. C Børneulykkesforsikring. Forsikret er de børn, der er nævnt i policen. Ved børn forstås personer, der ikke er fyldt 18 år. 2 Hvornår dækkes A Heltidsulykkesforsikring. Forsikringen dækker hele døgnet. B Fritidsulykkesforsikring. 1. Forsikringen dækker i fritiden. 2. Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde mv. sket under: a. arbejde som selvstændig erhvervsdrivende. b. arbejde for andre, dvs. ulykkestilfælde omfattet af Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade. c. militær-, hjemmeværns- og civilforsvarstjeneste samt andre ulykkestilfælde, der er omfattet af den militære erstatningslov. C Børneulykkesforsikring. 1. Forsikringen dækker hele døgnet og ophører, fra den dag barnet fylder 18 år. 2. Ønskes der oprettet en ny forsikring (ungdoms-, fritids- eller heltidsulykkesforsikring), skal der rettes henvendelse til Topdanmark. 3 Hvor dækkes A Ulykkesforsikringen dækker overalt i Danmark, Grønland og Færøerne. I det øvrige Europa dækker den i indtil 3 år, og i resten af verden i indtil i 1 år. B Hvis forsikrede tager ophold uden for Europa - Grønland og Færøerne undtaget - i mere end 1 år, ophører dækningen, medmindre andet fremgår af policen. C En fritidsulykkesforsikring skal altid ændres til en heltidsulykkesforsikring, når forsikrede tager ophold uden for Danmark, Grønland og Færøerne. 5

6 Fælles vilkår 4 Betaling A Prisen fastsættes efter Topdanmarks gældende tarif. B Beløbet opkræves med angivelse af sidste betalingsdag. Samtidig opkræves eventuel stempelafgift samt andre afgifter til staten. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. C Betales beløbet ikke rettidigt opkræves gebyr. D Er beløbet ikke betalt inden for den frist på 14 dage, der står i rykkerskrivelsen, mistes retten til erstatning. 5 Indeksregulering A Priser, forsikringssummer og beløb, der er nævnt i vilkårene indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret. Reguleringen sker i takt med ændringen i det løntal, som Danmarks Statistik offentliggør. Hvis udgivelsen af løntallet fra Danmarks Statistik ophører, kan Topdanmark fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 6 Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges eller ændres 6 A Forsikringen gælder for 1 år ad gangen og fortsætter for en ny 1- årig periode, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel før forsikringens årsdag. Årsdagen er anført på policen. B Ændring af forsikringsvilkårene kan gennemføres med virkning fra enhver præmieforfaldsdag. Ændringen forudsætter et skriftligt varsel på mindst 1 måned til forsikringens årsdag. C Forhøjes præmien har Topdanmark pligt til skriftligt at underrette om ændringen senest 1 måned før årsdagen. D Fra den dag, Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse og indtil 1 måned efter, at der er betalt erstatning eller skaden er afvist, kan både forsikringstageren og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. E I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark - også med mindst 14 dages varsel - gøre en fortsættelse af forsikringen betinget af ændrede vilkår, fx begrænsninger i dækningsomfang eller præmieforhøjelse.

7 7 Flytning og risikoændring A Topdanmark skal underrettes, hvis en af de forsikrede flytter. B Får en forsikret med heltidsforsikring anden beskæftigelse, skal Topdanmark også underrettes. Forsikringen vil så blive tilpasset de nye risikoforhold. C Har Topdanmark ikke fået underretning om ændring i risikoforholdene, betales kun erstatning i forholdet mellem den præmie, der er betalt, og den, der skulle have været betalt, hvis Topdanmark havde fået besked om ændringen, før ulykken skete. D Bliver en forsikret med fritidsforsikring selvstændig erhvervsdrivende, skal Topdanmark også underrettes. Forsikringen vil så blive omtegnet. 8 Hvis skaden sker A Sker der en skade, skal Topdanmark snarest muligt have en skriftlig anmeldelse med lægeattest. Blanketten fås hos Topdanmark. B Den tilskadekomne skal være under nødvendig lægebehandling og eventuelt lade sig undersøge hos en læge, som Topdanmark udpeger. C Hvis forsikrede dør, skal Topdanmark straks underrettes, så obduktion kan foretages. D Topdanmark betaler udgifterne til de lægeattester, undersøgelser m.m., vi forlanger. 9 Krigs-, jordskælvs- og atomskader mv. Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: A Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når de forsikrede opholder sig i et land uden for Danmark, dog højst i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning for dækningen, at: 1. de forsikrede ikke rejser til et land, der er i en af de nævnte situationer. 2. de forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. 3. skaden ikke skyldes brug af a- tomvåben. B Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark (herunder Færøerne og Grønland). C Eller står i forbindelse med atomkernereaktioner fx kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid. 7

8 Fælles vilkår 10 Ankenævn A Hvis forsikrede ikke er tilfreds med Topdanmarks behandling, kan der klages til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon mellem kl. 10 og 13. B Ankenævnet kan dog kun behandle klagen, hvis: 1. forsikrede forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med Topdanmark. 2. Topdanmark ikke inden 3 uger har svaret på en skriftlig henvendelse fra forsikrede. 3. forsikrede til Ankenævnet betaler et gebyr, som er fastsat af Ankenævnet. Gebyret betales tilbage, hvis forsikrede helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis forsikrede selv tilbagekalder klagen. C Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, der fås ved at ringe til: 1. Topdanmarks hovedkontor Borupvang 4, 2750 Ballerup Telefon Forsikringsoplysningen Amaliegade København K Telefon mellem kl. 10 og Ankenævnet for Forsikring. D Visse erstatningsspørgsmål kan forsikrede få afgjort af Arbejdsskadestyrelsen, se punkt 14 B. 11 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler. 8

9 Ulykkesforsikring (standard) 12 Hvilke skader er dækket A Direkte følger af ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås legemsbeskadigelse, som rammer den forsikrede ufrivilligt gennem pludselig udefra kommende hændelse. B Drukning, legemsbeskadigelse som følge af forfrysning, hedeslag eller solstik. 13 Hvilke skader er ikke dækket A Følger af en før ulykkestilfældet bestående invaliditet. En bestående invaliditet kan derfor ikke bevirke, at invaliditetsprocenten fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. B Ulykkestilfælde, der skyldes besvimelsesanfald eller ildebefindende. C Skade, som er opstået på grund af smitte, fx fra bakterier og virus. D Tilstande, som efter lægelig (medicinsk) erfaring ikke kan antages at være en følge af et ulykkestilfælde, men skyldes sygdom eller sygelige forandringer. Det gælder også, selv om tilstanden konstateres efter et ulykkestilfælde. E Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. F Skader på tænder og tandproteser opstået ved tygning. G Ulykkestilfælde, der skyldes tilskadekomnes forsæt. Det gælder uanset tilskadekomnes sindstilstand og tilregnelighed. H Ulykkestilfælde, der skyldes tilskadekomnes grove uagtsomhed eller selvforskyldte beruselse, herunder påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer. Eventuel dødserstatning betales dog - uanset undtagelserne i punkt 13 H - hvis der efterlades ægtefælle eller umyndige børn, og forsikringen i øvrigt har været i kraft i mindst 1 år. I Ulykkestilfælde, der sker under deltagelse eller træning i: 1. professionel sport (ved professionel sport forstås, at beskæftigelsen er ens hovederhverv) 2. boksning, karate og lignende kampsport, bjergbestigning, faldskærmsudspring, drageflyvning, parasailing og motorløb af enhver art på bane eller andet afspærret område, medmindre det fremgår af policen. 3. Dog dækkes under orienterings-, præcisions-, økonomiløb og rallies, der lovligt afholdes i Danmark uden for bane eller andet afspærret område. 9

10 Ulykkesforsikring (standard) 14 Hvordan afgøres erstatningsspørgsmålet A Topdanmark følger samme praksis som Arbejdsskadestyrelsen ved afgørelse af om det, der er sket: 1. kan anerkendes som ulykkestilfælde - dog ikke hvis ulykkestilfældet skyldes sygdom. 2. har medført lidelsen eller døden - dog ikke hvis døden eller lidelsen skyldes sygdom. 3. har medført invaliditet (godtgørelse for varigt mén), og da af hvilken størrelse - fastsat efter reglerne i Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade paragraf 33 stk. 1, 2 og 4, - dog med fradrag af en før ulykkestilfældet bestående invaliditet. B Eventuel uenighed om disse spørgsmål mellem den, der gør krav på erstatning, og Topdanmark, afgøres af Arbejdsskadestyrelsen med bindende virkning for begge parter. Arbejdsskadestyrelsens gebyr for kendelsen og udgifter til lægeundersøgelser og -erklæringer, der forlanges af Arbejdsskadestyrelsen, betales af Topdanmark. 15 Hvordan erstattes skaderne 10 A Erstatningen afhænger af forsikringens omfang og summer, se policen, og fastsættes på grundlag af den gældende forsikringssum på ulykkestidspunktet. Erstatningen betales i form af dødserstatning eller begravelseshjælp, invaliditetserstatning (godtgørelse for varigt mén), erstatning for tandskader. B Erstatning ved død. 1. Forsikrede kan med de begrænsninger, der følger af lovgivningen, bestemme, hvem der skal have dødserstatningen. Medmindre der er indsat begunstigede, og dette er nævnt i policen, får afdødes nærmeste pårørende dødserstatningen. Det er efter loven ægtefælle eller, hvis en sådan ikke efterlades, afdødes børn. Hvis der heller ikke er børn, er det afdødes arvinger. Personer af samme køn, der har ladet deres partnerskab registrere, sidestilles med ægtefæller, jf. Lov om registreret partnerskab. 2. Erstatning til umyndige betales efter lovgivningen om umyndiges midler. 3. Var afdøde fyldt 68 år, nedsættes dødserstatningen til følgende procenter af forsikringssummen: Var afdøde 68 år: 90% Var afdøde 69 år: 80% Var afdøde 70 år: 70% Var afdøde 71 år: 60% Var afdøde 72 år og derover: 50%

11 Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning for både invaliditet og død. Derfor fradrages det beløb, som eventuelt er betalt som invaliditetserstatning, i dødserstatningen. 4. Der betales straks erstatning ved død senest 3 arbejdsdage efter, at Topdanmarks skadeafdeling har modtaget anmeldelsesblanket og dødsattest. Det er en betingelse for erstatning, at døden er en følge af et ulykkestilfælde. Beløbet, der udgør 10% af forsikringssummen for død - dog maksimalt kr. - vil blive udbetalt til den efterladte ægtefælle, eller til den i policen nævnte begunstigede. C Erstatning ved invaliditet. (Godtgørelse for varigt mén) 1. Invaliditetserstatningen udgør lige så mange procent af forsikringssummen for invaliditet, som invaliditetsprocenten er fastsat til. 2. Invaliditetsprocenten fastsættes efter reglerne i Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade paragraf 33, stk. 1 og 2 om godtgørelse for varigt mén - dog med fradrag af en før ulykkestilfældet bestående invaliditet. Hvis et ulykkestilfælde har påført tilskadekomne varigt mén, tilkommer der denne godtførelse herfor. Det gælder også for de andre skader, forsikringen dækker. Méngraden fastsættes på grundlag af ulykkestilfældets medicinske art og omfang og under hensyn til de af ulykkestilfældet forvoldte ulemper i tilskadekomnes personlige livsførelse, se dog ovenfor. 3. Højeste invaliditetserstatning er normalt 100%. I ganske særlige tilfælde kan der efter reglerne i Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade paragraf 33 stk. 4 - dog med fradrag af en før ulykkestilfældet bestående invaliditet -fastsættes en højere erstatning, der dog højst kan udgøre 120%. 4. For fingerskader, hvor varigt mén er under 5, betales dog erstatning efter en skønnet invaliditetsprocent. 5. Ved invaliditetsprocent på 30 og derover fordobles erstatningen for personer, der ikke er fyldt 57 år på ulykkestidspunktet. Fra det fyldte 57. år 11

12 Ulykkesforsikring (standard) nedsættes dobbelterstatningen til: 57 år: 90% 58 år: 80% 59 år: 70% 60 år: 60% 61 år: 50% 62 år: 40% 63 år: 30% 64 år: 20% 65 år: 10% og bortfalder helt ved det fyldte 66. år. 6. For personer, der er fyldt 68 år, nedsættes erstatningen til følgende procenter af forsikringssummen: 68 år: 90% 69 år: 80% 70 år: 70% 71 år: 60% 72 år og derover 50% 7. Invaliditetserstatningen beregnes efter invaliditetsgraden og tilskadekomnes alder på datoen for ulykkestilfældet. 8. Invaliditetserstatning tilfalder den tilskadekomne, men bortfalder, hvis den tilskadekomne dør forinden invaliditetsprocenten er fastsat. Erstatning til umyndige betales efter lovgivningen om umyndiges midler. D Særregler for børneulykkesforsikring 1. Hvis invaliditetsprocenten for børn under 18 år er 30 eller derover, betales endvidere 25% af erstatningen - maksimalt kr. - til fri rådighed til den eller de personer, der har forældremyndigheden på udbetalingstidspunktet. 2. Er skadelidte myndig på udbetalingstidspunktet, betales beløbet til denne. 3. Begravelseshjælp betales efter samme regler som dødserstatning for voksne og udgør kr. E Tandskade 1. Der betales rimelige og nødvendige udgifter - højst 5% af forsikringssummen for invaliditet - til tandbehandling som følge af ulykkestilfælde, i det omfang, udgiften ikke erstattes fra anden side, fx af Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, sygesikringen eller en sygeforsikring. 2. Efter samme regler dækkes tandproteser ved ulykkestilfælde, hvis protesen beskadiges, mens den sidder i munden. 12

13 3. En tandskade kan ikke medføre større erstatning end det beløb, der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand. Dette gælder uanset, om en beskadiget tand eventuelt er led i en bro, at nabotænder mangler, eller en beskadiget tand i forvejen var svækket. 4. Ulykkesforsikringen omfatter ikke reparation eller almindelig vedligeholdelse af tænder, som er repareret i forbindelse med tidligere uheld, og hvor denne udgift har været afholdt af forsikringen. 5. Tandskader herunder skader på proteser er dog kun dækket, hvis forsikringen omfatter invaliditetsdækning. 6. Tandskader herunder skader på proteser opstået ved tygning dækkes ikke. 13

14 Ferieforsikring Ferieforsikringen dækker kun, hvis ulykkesforsikringen omfatter invaliditetsdækning, og kun hvis ferien er købt gennem et rejsebureau, sidstnævnte gælder dog ikke punkt 19. I øvrigt gælder vilkårene for ulykkesforsikring i det omfang, de kan anvendes og ikke er fraveget i vilkårene for ferieforsikringen. 16 Hvad er dækket Forsikringen dækker, når rejsen er påbegyndt: 1. sygeledsagelse 2. hjemkaldelse 3. erstatningsrejse 4. hjemrejseforsinkelse på de i følgende punkter 18, 19, 20 og 21 omtalte vilkår og med i alt kr. pr. ferierejse for hver person, der er omfattet af ulykkesforsikringen. 17 Geografisk område Forsikringen dækker ved ferierejser i det samme geografiske område som den offentlige sygesikring: I det geografiske Europa (indtil Ural), Grønland, Færøerne, de asiatiske og afrikanske lande med kystlinie til Middelhavet, Jordan, De Kanariske Øer, Madeira og Azorerne. 18 Sygeledsagelse A Hvis lægedokumenteret akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald hos en rejseledsager medfører, at den planlagte rejserute afbrydes eller hjemrejsen forsinkes, dækker forsikringen ekstraudgifter til: 1. hotelophold med indtil 600 kr. pr. dag for hver af de forsikrede 2. indhentning af fastlagt rejserute 3. hjemrejse B Ved rejseledsager forstås en person, som står på samme deltagerbevis eller -billet som forsikrede, eller som har købt rejsen sammen med denne for at rejse i fællesskab. 14

15 19 Hjemkaldelse Forsikringen dækker dokumenterede ekstra rejseudgifter ved hjemkaldelse efter at rejsen er påbegyndt, når grunden er: A Dødsfald eller hospitalsindlæggelse der rammer: 1. ægtefælle eller samlever, 2. børn eller børnebørn, 3. forældre, bedsteforældre, svigerforældre eller samlevers forældre, 4. søskende. Det er en forudsætning for dækningen, at den person, der er årsag til hjemkaldelsen, ikke er fyldt 75 år. B Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed. C Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed. 20 Erstatningsrejse Forsikringen dækker det beløb, der er betalt til rejsebureauet for de forsikredes ferierejse: A Hvis en hjemkaldelse (se punkt 19) indtræffer inden for den første halvdel af den tid, rejsen skulle have varet. B Hvis en af de forsikrede dør, rammes af akut sygdom eller kommer til skade under rejsen. Det er en forudsætning for dækningen, at: 1. sygdommen eller tilskadekomsten kræver hospitalsindlæggelse eller andet lægeordineret sengeleje i mindst halvdelen af den tid, rejsen skulle have varet, eller 2. den forsikrede er hjemtransporteret efter lægeordination inden for den første halvdel af den tid, rejsen skulle have varet, eller 3.dødsfaldet er sket inden for den første halvdel af den tid, rejsen skulle have varet. 15

16 Ferieforsikring 21 Hjemrejseforsinkelse A Forsikringen dækker for hver af de forsikrede med 600 kr. pr. påbegyndt døgn i højst 5 døgn, hvis det transportmiddel, rejsebureauet benytter til sine kunder, er forsinket mere end 8 timer ved ankomsten til sit bestemmelsessted i Danmark. Forsinkelsen beregnes i forhold til den ordinære fartplan med de ændringer, der måtte være meddelt før rejsens påbegyndelse. Det er en forudsætning for dækningen, at forsinkelsen skyldes klimatiske eller tekniske forhold. Ved tekniske forhold forstås transportmidlets manglende mulighed for at fortsætte på grund af materielle fejl af enhver art. B Forsikringen dækker ikke forsinkelse, der skyldes arbejdskonflikt, som fx strejke eller lockout. 22 Dobbeltdækning A Forsikringen dækker kun i det omfang, der ikke kan kræves erstatning fra anden side. B Hvis de forsikrede er omfattet af flere ulykkesforsikringer i Topdanmark med ferieforsikringsdækning, kan den samlede erstatning under denne dækning ved samme forsikringsbegivenhed højst være de erstatningsbeløb, der står i punkt 16, 18A og 21A. 16

17 Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr Borupvang Ballerup Telefon Formula A/S 05.00

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

TDK_6369:TDK_6369 11/09/08 7:35 Side 1. Vilkår for. Ulykke. (udvidet)

TDK_6369:TDK_6369 11/09/08 7:35 Side 1. Vilkår for. Ulykke. (udvidet) TDK_6369:TDK_6369 11/09/08 7:35 Side 1 Vilkår for Ulykke (udvidet) 6369-2 Januar 1997 TDK_6369:TDK_6369 11/09/08 7:35 Side 2 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-7 Gældende fra 1. oktober 2001 Revideret 1. januar 2008 på grund af nye regler omkring nærmeste pårørende Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup,

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard)

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 6631-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén DF20103-1 Januar 2008 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne 6631-3 Maj 2016 Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne Dækning fra 5 % eller 8 % mén Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne 6631-3 Maj 2016 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser FOA Ulykkke Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Gældende fra 1. april 2017 2 Afsnit 1 Forsikringens omfang 3 Forsikringens omfang ULY FOA 4 Betingelser for kollektiv

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Forsikringen dækker ikke...4 3 Geografisk

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 5995-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 Psykologisk krisehjælp Topdanmark Forsikring A/S Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Psykologisk krisehjælp.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning Betingelser nr. 202102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 2122005 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Ulykkesforsikring - voksne afsnit 14 Side 8 3. Dødsfald - voksne afsnit

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 204501 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for heltidsulykkesforsikring

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang...2 2. Erstatning ved dødsfald...2 3. Erstatning ved mèn...2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning Betingelser nr. 204201 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.:

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser KU-01 gældende fra 1. november 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere