HÅNDTERING AF REGNVAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDTERING AF REGNVAND"

Transkript

1 HÅNDTERING AF REGNVAND..

2 HÅNDTERING AF REGNVAND Af Bastian Junker, AgroTech Bastian Junker, AgroTech A/S

3 INDHOLD INDHOLD Resume Indledning Udvikling af standardtest - Indledende Forsøgsopsætning Forsøgsresultater Opsummering på resultater Litteraturliste Bilag Håndtering af regnvand

4 1. RESUME Rapporten er skrevet af AgroTech A/S i samarbejde med Byggros på baggrund af en videnkupon. Samarbejdet har løbet over perioden fra d. 24. maj 2012 frem til d. 24. maj Rapporten beskriver opsætningen og udviklingen af en standardtest af afløbskoefficienter for ekstensive grønne tage (tagtyper med jordsubstrater under 150 mm), samt resultaterne fra forsøgstest på fire forskellige tagtyper: Diadem 50, Diadem 100, Dia cell (15 0 ), Dia flow (15 0 ). Byggros har leveret materialerne til forsøgene, og AgroTech A/S har udarbejdet og dimensioneret standardtesten, samt foretaget målingerne. I et løbende samarbejde mellem AgroTech A/S og Byggros, er forsøgsopsætningen blevet optimeret i forhold til reglerne og standarder af Dansk afløbs teknik. Ligeledes har gruppen, projekt grønne tage, under Vand I Byer (VIB) været med til at komme med de rette input, til hvilke parametre der bør være gældende for en standardtest af afløbskoefficienter for grønne tage. Håndtering af regnvand

5 2. INDLEDNING Formålet med projektet er at udvikle en protokol til måling af afløbskoefficienten på ekstensive grønne tage, for at kunne kvantificere systemets effekt på lokal afledning af regnvand (LAR). Byggros er leverandør af produkter til bygge- og anlægsbranchen, herunder forskellige ekstensive grønne tage. Byggros ønsker at kunne videreudvikle og optimere disse produkter, og integrere dem i fremtidige LAR løsninger, samt at kunne dokumentere egenskaberne mht. regnvandshåndtering. Der findes ikke pt. standardiserede metoder til måling og dokumentation af afløbskoefficienter af ekstensive grønne tage i Danmark, hvorfor disse effekter ikke medregnes ved dimensionering af kloakker og afløb (LAR). For at udvikle standardiserede måle- og dokumentationsmetoder, er der derfor brug for at undersøge afdræningen fra ekstensive grønne tage under nøje kontrollerede forsøgsbetingelser, herunder statisk klima (klimakammer), dimensionsgivende regnhændelse og varierende taghældning. Håndtering af regnvand

6 3. UDVIKLING AF STANDARDTEST - INDLEDENDE Siden primo 2010 har AgroTech forsket i semi-intensive og ekstensive grønne tage, på AgroTechs udendørs testcenter i Taastrup. AgroTech har forsket specifikt i afløbskoefficienter, temperatur differencer og forskellige planters resistente forhold ved naturlig vanding (regn), vanding og gødskning. AgroTech har erfaret, at målinger på afløbskoefficienter afhænger af mange faktorer både internt i mediet på det grønne tag og i forhold til forskellige vejrforhold. Der er blevet foretaget målinger flere forskellige steder i Danmark, som er blevet samlet under et forum, Projekt grønne tage, under Vand I Byer (VIB). Men man har endnu ikke kunne konkludere noget på baggrund af data, da de er testet under forskellige forhold. Derfor har AgroTech og Byggros indgået et samarbejde, for at skabe en standardtest, hvor man kan styre de forskellige parametre og skabe sammenlignelige testforsøg på forskellige tagopbygninger. FLL - guidelines I Danmark har man ikke tidligere haft faciliteterne eller muligheden for at foretage standardtester af ekstensive grønne tage. I Tyskland har man derimod haft dette over en årrække, som går under betegnelsen FLL-guidelines. FLL-guidelines definerer afløbskoefficienterne ud fra dybden på mediet og hældningen på det ekstensive grønne tag, på baggrund af en standardregn intensitet på 300 [l/s./ha.] i en periode på 15 min. Testen foregår under kontrollede forhold på 1 m 2, og testes over tre døgn med 24 timers mellemrum. Da afløbskoefficienten varierer afhængig af mediets øjeblikkelige mætningsgrad, har man i FFL-guidelines vedtaget at testen skal foregå 24 timer efter at mediet er blevet vandmættet, herefter afdrypper det til markkapacitet, hvorefter testen kan foretages. Håndtering af regnvand

7 Figur 1: Magasinkapacitet. Kassen til venstre illustrerer vandindholdet ved visnegrænsen, markkapacitet og fuld mætning. Til højre ses principfigurer for den tilhørende fordeling af luft og vand i det grønne tag. Ved fuld mætning er alle hulrum fyldt med vand. Ved markkapacitet er de største porer drænet af, og det vand taget nu indeholder, kan kun forsvinde ved fordampning. Ved visnegrænsen er taget udtørret, fordi al vand er fordampet og vegetationen er enten død, eller har stoppet transpirationen og er gået i overlevelsesmode (Marina Bergen Jensen, 2012) Resultaterne fra FLL-guidelines er følgende (FLL, 2008): (Prof. Gilbert Losken, 2008) Pitch up 0 0 < 15 0 Pitch >15 0 with > 50 cm course depth C = 0.1 with > cm course depth C = 0.2 with > cm course depth C = 0.3 with > cm course depth C = 0.4 C = 0.5 with > 6 10 cm course depth C = 0.5 C = 0.6 with > 4 6 cm course depth C = 0.6 C = 0.7 with > 2 4 cm course depth C = 0.7 C = 0.8 Mange steder i Europa bliver der refereret til FFL-guidelines når anlægsingeniører skal dimensionere på Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Men i Danmark godkender man ikke FLL-guidelines, da vi har forskellige klimaforhold og ikke mindst pga. andre standarder i forhold til dimensionerende regnintensiteter. Håndtering af regnvand

8 I Danmark har vi følgende dimensionerende regnintensiteter, defineret over en periode på 10 min. (Karsten Arnbjerg-Nielsen, 2006): 2 års regnhændelser 140 l/s/ha. 5 års regnhændelser 190 l/s/ha. 10 års regnhændelser 230 l/s/ha. Ved beregning af ledningsstørrelser dimensioners typisk med 5 års regnhændelser ved separat kloakering, og 10 års regnhændelser ved fælles kloakering. Regnhændelser større end 10 års regnhændelser bliver der ikke dimensioneret med, det er beredskabets ansvar. Håndtering af regnvand

9 4. FORSØGSOPSÆTNING Formål og muligheder Formålet med forsøgene er at teste og finde vandtilbageholdelsesevnen dvs. afløbskoefficienten for et givent ekstensivt grønt tag under kontrollerede klimatiske forhold. Formål med at teste de ekstensive grønne tage: Ved standardtest skal det være muligt at finde afløbskoefficienten for et givent ekstensivt tag. På den måde vil man kunne inkludere ekstensive tage i afløbsberegningerne i fremtiden på lige fod med andre LAR teknologier som f.eks. faskiner, wadier og regnbede. Ved at lave forsøg under kontrollerede forhold er det muligt senere at benytte de fundne resultater i modelleringsprogrammer. F.eks. opskallering til større arealer. Ved en standardtest med faste parametre, kan man nøjagtigt bestemme de mange forskellige ekstensive tages vandhåndteringsevner. Således at potentielle kunder har et sammenligningsgrundlag, når de udvælger ekstensive grønne tage. Ved gentagene standardtest vil det være muligt for producenter af ekstensive grønne tage at optimere og udvikle vandhåndteringsforholdene i de respektive tage. Med en standardtest er det også muligt at kunne bestemme afstrømningskoefficienten, peak flow reduktion og andre hydrauliske egenskaber, som vil være nyttig information for afløbsteknikkere ved dimensionering af LAR anlæg. Forsøgsprincip Forsøget foretages i et klimakammer under kontrollerede klimatiske forhold. Princippet er et testfelt, herunder et 3 m 2 ekstensivt grønt tag, monteret på en testrig med veje celler (Sartorius Combics). Testfeltet er ophængt i kæder, således at det kan indstilles i forskellige hældninger. Håndtering af regnvand

10 Figur 2: Testfeltet med Dia cell på 15 0 hældning. Over testfeltet er et vandingssystem, som kan simulere forskellige dimensionerende regnintensiteter. Regnsimulatoren er sammensat af en trykpumpe, som fører vand fra en regnvandstønde igennem en flowmåler via plastslanger til 14 stk. micro-sprinkler. Micro-sprinklerne giver 35 l/time og spreder vandingen i Ca. 50 % af vandet lander uden for testfeltet. Dette for at opnå en optimal spredningseffekt. Det er kun det vand der lander på testfeltet som bliver logget 1. Figur 3: Venstre: Micro sprinkler. Midt: Regnvandstønde. Højere: Opsamling i tagrende. 1 Kontakt AgroTech A/S for en udvidet materialeliste. Håndtering af regnvand

11 Fra testriggen kan vandet løbe ned igennem en overdækket tagrende, hvorfra det løber ned i en beholder, som står på en vægt (Sartorius Combics). Vægtforøgelse pr. tidsenhed bliver logget to steder: På testriggen På afløbet fra testriggen Alt data bliver logget på en stationær PC i et Excel ark, som logger med en frekvens en gang pr. sekund. Afløbskoefficienten kan herved løbende beregnes. Forsøgsbeskrivelse Før testen kan gennemføres skal de ekstensive tag vandmættes. Dette gøres ved at starte regnsimulatoren. Der slukkes først når det ekstensive tag er fuldstændig vandmættet dvs. når der kommer et konstant afløb fra taget i mere end 10 min. (K > 10 min.) Herefter er forsøget i karantæne i 24 timer (herved afdræner det ekstensive tag til markkapacitet). Efter 24 timer: Forsøget varer i 15 min. Fra tidspunktet hvor vægtforøgelsen påbegynder og præcis 10 min. opsamles data til beregning af afløbskoefficienten. Forsøget fortsætter 5 min. længere for at medtage data til videre analysearbejde af det ekstensive grønne tags hydrauliske egenskaber. Beregning For at udregne afløbskoefficienten [C] benyttes følgende formel: Forsøget gentages tre gange i alt, hvorved gennemsnittet beregnes. Dette gøres for at opnå et forskningsmæssigt validt resultat. Udstyr Nedenstående parameter kontrolleres eller afmåles inden testforsøgene: Parameter: Enhed: 1. Antal kvadratmeter ekstensivt tag [m 2 ] 2. Hældningen på det ekstensive tag [ 0 ] 3. Den øjeblikkelige vægt af det grønne tag og afløbet [kg/s] 4. Temperatur forhold [C 0 ] 5. Regn intensiteten [l/s/m 2 ] Håndtering af regnvand

12 1. Rammen i testriggen er præcis 3 m 2 (1.000 mm x mm). Derfor skal det ekstensive tag fyldes helt til kanterne. Alternativt kan længden og bredden måles med tommelstok, hvorved det præcise areal findes. Det er essentielt at det nøjagtige areal bliver noteret til de endelige beregninger. 2. Hældningen på det ekstensive tag måles med en vinkelmåler. Det er vigtigt at vinklen på længderetningen er vandret, således at der ikke forekommer en ujævn fordeling af vandet og efterfølgende afløb. 3. Med (Sartorius Combics) vejecelle afmåles vægten på det ekstensives tag og afløbet fra taget, eksklusiv rammen, som er monteret på testriggen. Vægtforøgelsen pr. tidsenhed fortæller om den øjeblikkelige optagelse af vand (afløbskoefficienten). 4. Temperaturen i klimakammeret afmåles og aflæses på en PC udenfor klimakammeret. Standardtesten simulerer en gennemsnitlig oktober måned: Dagslys, 12,3 C i 10,4 timer og nat, 6,2 C i 13,6 timer (DMI, 2010). (Bilag 1.0 klimakammer). Oktober måned er valgt på baggrund af, at det er den måned der er tættest på års gennemsnittet. 5. Vandingssystem som simulerer regnen og er placeret henover testfeltet, som er specialbygget til formålet. Under test Selve testen foretages over en 10 min. periode med en konstant regnintensitet på enten 140, 190 eller 230 [l/s./ha.] (Spildevandskomiteen skrift 16) Svarende til henholdsvis 0,014, 0,019 eller 0,023 [l/s/m 2 ] dvs. 25,2 l, 34,2 l eller 41,4 l på testfeltets 3 m 2. I projektet med Byggros testes de fire forskellige tagtyper med en regnintensitet på 230 [l/s./ha.] svarende til en 10 års regnhændelse. Kontrol Efter hver måling kontrolleres den samlede mængde vand der er landet på testriggen og i afløbet. Hvis dette er for højt eller for lavt (> 5 % afvigelse) i forhold til regn intensitetens størrelse, bør målingen gentages. (+24 timer) pga. statistisk usikkerhed. Håndtering af regnvand

13 5. FORSØGSRESULTATER I projektet, Håndtering af regnvand, blev der i alt foretaget test på 5 forskellige ekstensive tage: Diadem 50 Diadem 100 Dia cell Dia flow ved 15 og 5 Diadem 50 Figur 4: (Byggros, 2012) Håndtering af regnvand

14 Afløbskoefficient Vægtforøgelse [kg] Testtag Afløb Sek. [s] Figur 5: Grafen for vægtforøgelse pr. tidsenhed. 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Sek. [s.] Figur 6: Den fleksible afløbskoefficient pr. tidsenhed (15 min.). Håndtering af regnvand

15 Figur 7: Resultatet i gennemsnittet over tre godkendte test af diadem 50 med en 10-års regnhændelse. Resultat I de tre test afviger regnsimulatoren med ca. 1,3 % i forhold til den dimensionerede regnhændelse på 230 l/s/ha. Resultatet viser en afløbskoefficient på C=0,34 efter 10 min. Og C=0,53 efter 15 min. (Bilag 1.1 Diadem 50) Håndtering af regnvand

16 Vægtforøgelse [kg] Diadem 100 Figur 8: (Byggros, 2012) Testtag Afløb Sek. [s] Figur 9: Grafen for vægtforøgelse pr. tidsenhed. Håndtering af regnvand

17 Afløbskoefficient 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Sek. [s.] Figur 10:Den fleksible afløbskoefficient pr. tidsenhed (15 min.). Figur 11: Resultatet i gennemsnittet over tre godkendte test af diadem 100 med en 10-års regnhændelse. Resultat I de tre test afviger regnsimulatoren med ca. 2,2 % i forhold til den dimensionerede regnhændelse på 230 l/s/ha. Resultatet viser en afløbs koefficient på C=0,33 efter 10 min. Og C=0,54 efter 15 min. (Bilag 1.2 Diadem 100) Håndtering af regnvand

18 Vægtforøgelse [kg.] Dia cell Figur 12: (Byggros, 2012) Testtag Afløb Sek. [s]. Figur 13: Grafen for vægtforøgelse pr. tidsenhed. Håndtering af regnvand

19 Afløbskoefficient 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Sek. [s.] Figur 14: Den fleksible afløbskoefficient pr. tidsenhed (15 min.). Figur 15: Resultatet i gennemsnittet over tre godkendte test af dia cell med en 10-års regnhændelse. Resultat I de tre test afviger regnsimulatoren med ca. 1,3 % i forhold til den dimensionerede regnhændelse på 230 l/s/ha. Resultatet viser en afløbs koefficient på C=0,11 efter 10 min. Og C=0,29 efter 15 min. (Bilag 1.3 Dia cell) Håndtering af regnvand

20 Vægtforøgelse [kg] Dia flow 15 Figur 16: DiaFlow, Billede: Bastian Junker Testtag Afløb Sek. [s] Figur 17: Grafen for vægtforøgelse pr. tidsenhed. Håndtering af regnvand

21 Afløbskoefficienter 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Sek. [s.] Figur 18: Figur 14: Den fleksible afløbskoefficient pr. tidsenhed (15 min.). Resultat I de tre test afviger regnsimulatoren med ca. 0,8 % i forhold til den dimensionerede regnhændelse på 230 l/s/ha. Resultatet viser en afløbs koefficient på C=0,07 efter 10 min. Og C=0,21 efter 15 min. (Bilag 1.4 Dia Flow) Håndtering af regnvand

22 Vægtforøgelse [kg.] Dia flow 5 Figur 19: DiaFlow, Billede: Bastian Junker Test tag Afløb Sek. [s]. Figur 20: Grafen for vægtforøgelse pr. tidsenhed. Håndtering af regnvand

23 Afløbskoefficient 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Sek. [s.] Figur 21: Den fleksible afløbskoefficient pr. tidsenhed (15 min.). Resultat I de tre test afviger regnsimulatoren med ca. 0,9 % i forhold til den dimensionerede regnhændelse på 230 l/s/ha. Resultatet viser en afløbs koefficient på C=0,12 efter 10 min. Og C=0,21 efter 15 min. (Bilag 1.4 Dia Flow) Håndtering af regnvand

24 6. OPSUMMERING PÅ RESULTATER I FLL guidelines differentierer man ekstensive grønne tage efter dybden på vækstmediet ved dimensionering af afløbskoefficienten. Havde vi testet Byggros ekstensive tage efter FLL-guidelines kunne man forvente at få nogle højere afløbskoefficienter, da FLL tester over længere tid (15 min.) og under ca. 30 % kraftigere regnintensiteter. Derfor er AgroTechs resultater ikke sammenlignelige med resultaterne fra FLL guidelines. AgroTech har testet tagene under danske afløbs standarder (10 års regnhændelse 230 [l/s./ha.] og opnået følgende resultater: Materiale: 10 min.* 15 min. Diadem 50 C = 0,34 C = 0,53 Diadem 100 C = 0,33 C = 0,54 Dia cell C = 0,11 C = 0,29 Dia flow, 15 C = 0,07 C = 0,21 Dia flow, 5 C = 0,12 C = 0,21 * Det er resultaterne fra test af de 10 min. der er aktuelle i en dansk teknisk afløbs kontekst. Diadem 50 og Diadem 100 Her er der flere interessante resultater at kigge nærmere på. Det er tydeligt, at der ikke er signifikant forskel på resultaterne fra Diadem 50 til Diadem 100. Skulle man sammenholde det med resultaterne i FLL guidelines burde der være en forskel på 0,1 decimal. Den eneste fysiske forskel på de to opbygninger er de ekstra 40 mm SEM jordsubstrat (knust tegl) i Diadem 100. Den manglende forskel kunne indikere at porrestørrelsen i SEM jordsubstratet er for stor, og vandet dermed løber hurtigere igennem mediet. AgroTech foreslår, at man evt. arbejder på at optimere vækstmediet i forhold til opmagasinering af vand. Det kunne f.eks. være et medie, hvor porrestørrelsen er mere forskelligartet i størrelsen dvs. store, mellem og små porrestørrelse, hvor der både vil være mulighed for at vandet kan løbe hurtigt igennem (store porrestørrelser), og hvor det kan opmagasineres i længere tid (små porrestørrelser). Ved en test under FFL-guidelines vil man kunne forvente en afløbskoefficient for henholdsvis Diadem 50 på C = 0,6 og Diadem 100 på C = 0,5. (15 min.) Dia cell Testresultaterne fra Dia cell på en 15 0 hældning bekræfter, at der er flere forhold end dybden på vækstmediet, som er afgørende for vækstmediet. Set ud fra en isoleret betragtning af dybden på vækstmediet i Dia cell (100 mm) og Diadem 100 (100 mm), kunne man forvente højere afløbskoefficienter fra Dia cell. Dette er ikke tilfældet, og bekræfter dermed, at man isoleret set ikke kun kan vurdere Håndtering af regnvand

25 afløbskoefficienten på grønne tage ud fra dybden på vækstmediet, men at man også er nød til at medtage andre betragtninger som f.eks. opbygningen. Den store forskel mellem Dia cell og Diadem 100 er den vandholdende beskyttelsesdug 1200 g/m² og Ecoblock E40 fyldt op med SEM jordsubstrat. Hvilket må indikere, at denne opbygning er at foretrække i forhold til opmagasinering af vand i forhold til den konventionelle opbygning i Diadem 100. Den store forskel mellem Dia cell og Diadem 100 er evnen til at opmagasinere vand midlertidigt. Systemopbygningen i Dia cell består af en vandholdende beskyttelsesdug, hvorpå der udlægges en substratfyldt tæt cellestruktur. Vandet tilbageholdes derved i cellerne og afledning af vand sker dermed primært ved horisontal afstrømning i den underliggende dug. Det må forventes, at systemet giver mulighed for at variere afstrømningskoefficienten afhængigt af den valgte beskyttelsesdug, samt højde på cellerne. Dia cell opbygningen indikerer således, at denne opbygning er at foretrække mht. reduceret afstrømning i forhold til den konventionelle opbygning af Diadem 100. Ved en test af Dia cell under FFL-guidelines vil man kunne forvente en afløbskoefficient på C = 0,5 (15 min.) Dia flow 15 Dia flow har følgende opbygning: Sedummåtte, Ecoblock med SEM, Geotextil 140 g/m 2, Ecoblock (vandresevoir), Geotextil 1200 g/m 2. Sammenlagt 150 mm jordsubstrat. Det betyder også at afløbskoefficienten er endnu lavere end Dia cell (C = 0,07 ved 10 min.) som forventet. Ved en test af Dia flow under FFL-guidelines vil man kunne forvente en afløbskoefficient for på ca. C = 0,4 (15 min.) Dia flow 5 Ved test af Dia flow på 5 vil man ifølge teorien kunne forvente end endnu lavere afløbskoefficient end test ved 15, men her viser det sig at ved de første 10 min. er afløbskoefficienten højere C = 0,12, og identisk efter 15 min. på C = 0,21. Dette skyldes at afstrømningen fra Ecoblocen (vandresevoir) er langsommere ved 5 end ved 15, under karantænen på de 24 timer, hvor taget afdræner til markkapacitet. Det må konstateres at Ecoblocen er særdeles god til at opmagasinere vand. Ved observation af den fleksible afløbskoefficient, er der en interessant forskel af spore mellem testen på 5 og 15. Kurven for testen ved 5 har en mere lineær kurve, hvor testen ved 15, har en mere j-formet kurve. Det vil betyde at afløbskoefficienten ved test på15 stiger hurtigere over tid. Håndtering af regnvand

26 7. LITTERATURLISTE Byggros. (2012). Diadem brochure. Byggros. DMI. (2010). DMI.dk. Hentet fra DMI.dk: Karsten Arnbjerg-Nielsen, H. M. (2006). Spildevandskomiteens skrift 28. Købehavn, Danmark: IDA. Marina Bergen Jensen, M. R. (2012). Grønne tages hydrauliske egenskaber. København: Projekt grønne tage. Prof. Gilbert Losken, P. B.-I.-J.-K. (2008). Green Roofing Guideline, Guidelines for the Planning, Construction. Germany: FLL. Håndtering af regnvand

27 Temp. C 8. BILAG 1.0 Klimakammer Klimakammer temperatur ud svingninger Antal målinger Grafen viser temperaturmålingerne over 12 døgn med ca logninger. 1.1 Didem 50 De tre individuelle test på Diadem 50: Ønskes brutto data, kontaktes AgroTech 2. 2 Vægtene er været kalibreret til 0 inden 1. test. Håndtering af regnvand

28 1.2 Diadem 100 De tre individuelle test på Diadem 100: Ønskes brutto data, kontaktes AgroTech 3. 3 Vægtene er været kalibreret til 0 inden den første vandmætning. Håndtering af regnvand

29 1.3 Dia cell De tre individuelle test på Dia cell: Ønskes brutto data, kontaktes AgroTech 4. 4 Vægtene er været kalibreret til 0 inden den første vandmætning. Håndtering af regnvand

30 1.4 Dia Flow, 15 De tre individuelle test på Dia Flow: Ønskes brutto data, kontaktes AgroTech 5. 5 Vægtene er været kalibreret til Dia Flows aktuelle vægt inden 1. test. Håndtering af regnvand

31 1.4 Dia Flow, 5 De tre individuelle test på Dia Flow: Ønskes brutto data, kontaktes AgroTech 6. 6 Vægtene er været kalibreret til 0 inden den første vandmætning. Håndtering af regnvand

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

WDP brugervejledning version 1.01

WDP brugervejledning version 1.01 WDP brugervejledning version 1.01 Modellen WDP (Wet Detention Pond) beregner stoffjernelse i våde regnvandsbassiner ud fra historiske regnserier. Modellen kan endvidere regne på nedsivningsbassiner, dog

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED?

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? EVA TEMAMØDE 21. MAJ 2015, NYBORG: DET URBANE VANDKREDSLØB SØREN THORNDAHL, AALBORG UNIVERSITET Indhold Dimensionering af regnvandsledninger Niveau 1 jf. SVK Skrift 27

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Vejledning i test af nedsivningsevne

Vejledning i test af nedsivningsevne Vejledning i test af nedsivningsevne Etablering af nedsivningsanlæg i haver Hvis du ønsker at nedsive dit regnvand i din have, kan du selv beregne, hvor stort dit nedsivningsanlæg skal være, og hvordan

Læs mere

Hvorfor teste saltspredere?

Hvorfor teste saltspredere? Vejdirektoratet, kommuner og Sund&Bælt har i samarbejde med Aarhus Universitet arbejdet med udvikling af en metode, til test af saltspredere. Hvorfor teste saltspredere? For at sikre fremkommelighed og

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager Afleveringsdato: 30. oktober 2007* *Ny afleveringsdato: 13. november 2007 1 Kalorimetri

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer

Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer Teknisk dokumentation og brugervejledning 100.0 Regionalt estimat 68% konfidensgrænser Intensitet [µm/s] 10.0 1.0 T = 100 T = 10 T =

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Overblik over fejl og mangler i BBR

Overblik over fejl og mangler i BBR Overblik over fejl og mangler i BBR Maj 2007 1 Indledning I Rigsrevisionens beretning nr.10 / 2003 kritiseres økonomi- og erhvervsministeren for ikke at have tilvejebragt et tilstrækkeligt overblik over

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

All in one concept. Grønne tage. Effektive løsninger til specialkonstruktioner. Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag.

All in one concept. Grønne tage. Effektive løsninger til specialkonstruktioner. Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag. All in one concept Grønne tage Effektive løsninger til specialkonstruktioner Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag.dk Grønne tage og taghaver Udviklingen indenfor grønne tage har

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

Regnhændelsen d. 15. august 2006

Regnhændelsen d. 15. august 2006 Regnhændelsen d. 15. august 2006 Den 15. august 2006 var voldsom regn i en lang periode årsag til at Aalborg Kommunes kloaksystem blev sat under pres flere steder. Det var glædeligt at se, at kloaksystemet

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling LAR i en ny bydel Dahlsvej i Odense Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling Bæredygtig byggemodning på bar mark 18 ha ~ Ca. 78 parceller og 4 storparceller. Lokalplan Dahlsvej Regnvand håndteres

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres?

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Risikostyringskonference: Det skæve Danmark Danske Risikorådgivere

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Decentral håndtering LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Der er sket noget siden vi startede BIV Udgangspunkt i Københavns Klimatilpasningsstrategi Klimatilpasning - den

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen

Bæredygtigt byggeri. Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen Bæredygtigt byggeri Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen Titelblad: Titel: Bæredygtigt byggeri, - Grønne tage i projektering og renovering. Forfatter: Jais Hammer, BKAR73P Uddannelsessted:

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Dynamisk programmering

Dynamisk programmering Dynamisk programmering Dynamisk programmering Et algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Har en hvis lighed med divide-and-conquer: Begge opbygger løsninger til større problemer

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Lækagesporings, befæstelse på dæk over p-kælder. Weidekampsgade, 13. maj 2011. 27.maj 14: Notat: Grønne tage, membran, vægt, band, side 1

Lækagesporings, befæstelse på dæk over p-kælder. Weidekampsgade, 13. maj 2011. 27.maj 14: Notat: Grønne tage, membran, vægt, band, side 1 Grønne tage, Tæthedskontrol af tagmembran En forudsætning for attraktive grønne tage med lang funktionstid, er at membranen der skal hindre vand i at trænge ind i underliggende bygningskonstruktion er

Læs mere

AKASISON. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA

AKASISON. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA AKASISON 2015 Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA 1 SCANDINAVIA AKASISON - Tagvandssystem til flade tage AKASISON er løsningen til afvanding af tagflader fra AKATHERM og er løsningen til afvanding

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 NorthPestClean Notat Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011 Projekt nr.: Life/ENV/DK368 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Testcelle 1...3 2.1

Læs mere

Naturgræs Kunstgræs in cooperation with Fase 1 (2002) Observation: Græs og ukrudt vokser i kunstgræs Den lyse ide: Etablere en naturgræsbane i kunstgræs in cooperation with Vækst Naturgræs Kunstgræs

Læs mere

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet Regnvandshåndtering for grundejere STEVNS følger med klimaet Dit og vores ansvar Som grundejer er du ansvarlig for: At håndtere det regnvand, som falder på din grund At kloakledningen er i orden fra bolig

Læs mere

Hubble relationen Øvelsesvejledning

Hubble relationen Øvelsesvejledning Hubble relationen Øvelsesvejledning Matematik/fysik samarbejde Henning Fisker Langkjer Til øvelsen benyttes en computer med CLEA-programmet Hubble Redshift Distance Relation. Galakserne i Universet bevæger

Læs mere

Referat fra DUG-møde nr. 46, afholdt mandag den 8. september 2014 hos Odense kommune.

Referat fra DUG-møde nr. 46, afholdt mandag den 8. september 2014 hos Odense kommune. Referat fra DUG-møde nr. 46, afholdt mandag den 8. september 2014 hos Odense kommune. Deltagere: Jette B. Sørensen (JBS) Skive kommune Carsten D. Larsen (CDL) Odense kommune Peter Munch (PM) Lejre kommune

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Geomatic a/s center for geoinformatik 11. marts 2009

Geomatic a/s center for geoinformatik 11. marts 2009 Find dig selv http://www.geomatic.dk/find+dig+selv eller på vores professionelle vaskehal: https://www.conzoom.eu/find-dig-selv/ Og vil du høre mere? marketing- og kommunikationschef Hans Ravnkjær Larsen

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra Makkinks formel og den modificerede Penman formel

Læs mere

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE Nedsivning af regnvand fra tagoverflader INDHOLD 2 KORT OVER NØRREBRO...3 IDÉDIAGRAMMER...4 REGNVANDETS PROCES...5 PLAN AF GADEN...6 REFERENCER...7 PRINCIPPLAN AF PLADS...8

Læs mere

Disposition for kursus i Excel2007

Disposition for kursus i Excel2007 Disposition for kursus i Excel2007 Analyse af data (1) Demo Øvelser Målsøgning o evt. opgave 11 Scenariestyring o evt. opgave 12 Datatabel o evt. opgave 13 Evt. Graf og tendens o evt. opgave 10 Subtotaler

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Generelt om forslag: Gårdanlægget Sydkarreen er etableret ved gårdsaneringsprojekt, afsluttet i 1983. Gårdlauget er selvadministrerende og driver

Læs mere

PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA. Pragma. Afløb i jord fremstillet af PP

PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA. Pragma. Afløb i jord fremstillet af PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA Pragma Afløb i jord fremstillet af PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE Monteringsvejledning til Pragma -produkter Pragma-muffe klikring med tætningsring glat rør med spidsende/glat

Læs mere

Efficient Position Updating

Efficient Position Updating Efficient Position Updating Pervasive Positioning, Q3 2010 Lasse H. Rasmussen, 20097778 Christian Jensen, 20097781 12-03-2010 1 Introduktion Denne rapport har til formål at beskrive implementeringen og

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

DLBR Vandregnskab Online

DLBR Vandregnskab Online DLBR Vandregnskab Online Udgivet April 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000 Support Se www.dlbr.dk/it eller ring

Læs mere

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade.

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade. Jeg har altid bøjet en del i akryl, og altid brugt en varmluftblæser til formålet. Det var hvad jeg havde til rådighed og fungerede fint når man først har fået lidt erfaring med det. Man kan så købe en

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Byer i Vandbalance. FIF-møde den 13. juni 2012. Rørcentret

Byer i Vandbalance. FIF-møde den 13. juni 2012. Rørcentret Byer i Vandbalance FIF-møde den 13. juni 2012 Byer i Vandbalance 10.00-10.30 10.30-10.40 10.40-11.00 11.00-11.10 11.10-11.25 11.10-11.30 11.30-11.44 11.45-12.00 12.00-12.40 12.40-12.50 12.50-14.10 14.10-14.20

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Produktprogram. Vejledende prisliste 2014-15

Produktprogram. Vejledende prisliste 2014-15 Produktprogram Vejledende prisliste 01-1 INDHOLDSFORTEGNELSE MCZ FACE... MCZ KAIKA Air... EGO.0 Air... EGO.0 Air med topafgang... MCZ SAGAR Air... MCZ TOBA Air...11 STAR.0 Air...1 MUSA.0 Air...1 MCZ THEMA

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak.

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. SENSSILAGE Temperatur, manuel konfigurering Anvendelse SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. 1 Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE Udstyr 1 basestation udstyret med SIM-kort

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer 2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer Indhold G1 - Græsarealer... 4 G2 - Regnvandsbrønde... 5 G3 Træer... 6 G4 - Buskads... 7 G5 Hække... 8 G6 Snerydning... 9 G7 Oprydning... 10 G8 Ukrudtsbekæmpelse...

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2014

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2014 Brobygningsopgaver Den foreliggende opgavesamling består af opgaver fra folkeskolens afgangsprøver samt opgaver på gymnasieniveau baseret på de samme afgangsprøveopgaver. Det er hensigten med opgavesamlingen,

Læs mere