Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt."

Transkript

1 VORDINGBORG KOMMUNE N Stationsvej Sydhavnsvej Færgegaardsvej LOKALPLAN NR. B-24.3 Byudvikling af Vordingborg Sydhavn Vordingborg august kr.

2 Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets ret og pligt til at udarbejde lokalplaner. Disse bestemmelser skal sikre en sammenhæng med kommunens øvrige planlægning. Lokalplanen er den konkrete og detaljerede plan for et bestemt område i en kommune. Lokalplanen fastlægger hvordan et mindre område skal anvendes, og den fastlægger omfang, udformning og placering af bebyggelse, veje, friarealer med mere. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. Der skal foreligge lokalplan før der gennemføres et projekt der vil give væsentlige ændringer i det bestående miljø. Forslag til lokalplaner skal offentliggøres i mindst 8 uger, så borgere, virksomheder, foreninger med videre kan reagere over for Byrådet før planen vedtages. Lokalplan nr. B-24.3 har været fremlagt i offentlig høring fra den 3. maj 2006 til den 28. juni Lokalplan nr. B-24.3 er udarbejdet af Plan- og Bygningsafdelingen, Teknisk Forvaltning. Henvendelse om lokalplanen kan rettes til: Vordingborg Kommune Teknisk Forvaltning Valdemarsgade Vordingborg tlf.: Forsidefoto fra år 2000

3 Vordingborg Kommune Lokalplan nr. B-24.3 Byudvikling af Vordingborg Sydhavn Lokalplanområdets beliggenhed i Masnedsund. Indhold Redegørelse Baggrund og formål Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning Forurening Deklarationer Miljøvurdering Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Afgrænsning og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Matrikelforhold 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6 Ledningsanlæg 7 Bebyggelsens omfang, placering og anvendelse 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 9 Ubebyggede arealer og beplantning 10 Støj 11 Forudsætninger for igangsætning og ibrugtagning 12 Myndighedsgodkendelser 13 Ophævelse af lokalplan 14 Retsvirkninger 15 Vedtagelsespåtegning Bilag Bilag 1 Matrikelkort Bilag 2 Eksisterende forhold Bilag 3 Anvendelse Bilag 4 Illustrationsplan delområde 2 Bilag 5 Illustrationsplan delområde 4 Bilag 6 Illustrationsplan delområde 5, 7, 8 Bilag 7 Visualiseringer 1

4 Redegørelse Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2002 med lokalplan nr. B-24.1 at igangsætte omdannelsen af erhvervshavnen Vordingborg Sydhavn til en ny bydel med boliger, kulturhus, liberalt erhverv og rekreative muligheder for befolkningen ved vandet. Siden er udviklingen gået stærkt. Margrethehus med 14 lejligheder i den sydligste del af lokalplanområdet er beboet, og Ingridhus ved siden af er under opførelse. Domea er ved at opføre 76 almennyttige boliger i to blokke midt i området. Den tidligere DLG bygning mod vest er ombygget til kulturhus, og den 53 meter høje cementsilo ønskes omdannet til 62 lejligheder. Mod nord, er 34 andelsboliger ud af 74 på vej i en tætlav boligbebyggelse. Der har været en overvældende interesse for at bygge i området, og der er mange nye ønsker til, hvordan området kan udnyttes. Disse ønsker har ført til udarbejdelse af denne lokalplan. Eksisterende forhold Lokalplanområdet er på cirka m 2, og omfatter Vordingborg Sydhavn. Lokalplanområdet omfatter p.t. en række eksisterende boliger langs Stationsvej og Færgegårdsvej. Den tidligere slagterigrund ligger ubebygget hen, og på det tidligere havneareal ligger fortsat enkelte bygninger som forventes nedrevet. Nærmeste naboer er Erhvervscenteret i den tidligere Stationsbygning, boligområdet i Masnedsund, et par discountbutikker, en småbådehavn, samt et mindre område med blandet erhverv, se Bilag 2. Vordingborg Sydhavns historie går langt tilbage. Omkring 1796 var der et færgested og en færgegård for enden af Færgegårdsvej. I 1869 er det registreret, at der udover Færgegården, kun var 3 huse i Masnedsund, men det ændres i 1870, da jernbanen kommer til Masnedsund. I 1884 blev jernbanebroen til Masnedø anlagt og herfra sejlede en jernbanefærge til Overhoved på Falster. Storstrømsbroen åbner i 1937 og den gode infrastruktur fik store virksomheder til at lokalisere sig på Sydhaven. Gennem tiden har virksomheder som Slagteriet, heraf navnet Slagterigrunden, DLG, Aalborg Portland med mange flere været etableret på havnen. I følge Vordingborg Kommuneatlas har to bygninger i lokalplanområdet en høj bevaringsværdi og 6 bygninger en middel bevaringsværdi, bedømt udfra kortlægnings- og registreringsmetoden SAVE. Bygningerne er markeret på Bilag 2. I dag er erhvervshavnen flyttet til Masnedø, og arealerne er stor set ryddet for de gamle havnebygninger. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres op til 500 boliger tæt på kysten. Længst ud mod kysten kan der opføres boliger i 5 etager. For at sammenbinde den nye bebyggelse med den eksisterende bebyggelse på 1-1½ etage i Masnedsund, gradueres bygningshøjden indover lokalplanområdet fra 5 etager til 2 etager. Der kan etableres caféer og ligende i bebyggelsens stueetage. Midt i lokalplanområdet udlægges et stort grønt område, der skal udformes som et fælles friareal. I lokalplanområdet skal der etableres to pladser henholdsvis ved kulturhuset og ved Skudehavnen. Pladsen ved kulturhuset skal sikre mulighed for ophold og afholdelse af kulturelle arrangementer. Pladsen ved Skudehavnen muliggør et attraktivt udsigtspunkt og opholdsarealer. 2

5 Der kan opføres kulturhus med blandt andet bibliotek, og i siloen kan den indrettes boliger. Friarealer i forbindelse med boligbebyggelse skal gives en bymæssig karakter. Offentligheden sikres adgang til kystområdet via stier, grønne områder og parkeringspladser. For kørende er der adgang til området fra Marienbergvej, Stationsvej, Færgegårdsvej og Sydhavnsvej. Langs havnekajen etableres en 7,0 meter bred promenade, der ved kulturhuset i vest og lystbådehavnen i øst, udvides med torvearealer. Promenaden er en del af Sydsjællands leden, der er en stirute langs Vest- og Sydsjællands kyst, og der etableres interne stier der forbinder byen med kysten. Syd for Sydhavnsvej skal etableres spejlbassiner eller alternativt vandkunst, for at styrke området beliggenhed tæt på vandet. Hvert delområde skal være selvforsynende med parkeringspladser. Forhold til anden planlægning Kystnærhedszone Lokalplanområdet er beliggende i byzone, og er derfor ikke omfattet af kystnærhedszonen. Planloven sætter dog særlige krav til planlægningen i de kystnære dele af byzonen, hvor bebyggelse påvirker kysten visuelt. I forbindelse med lokalplan nr. B-24.1 visualiserede Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard det nye byggeri langs kysten. Da der stort set ikke i nærværende lokalplan er ændret i bebyggelsen mod kysten i forhold til lokalplan nr. B-24.1, er disse visualiseringer genbrugt, og ses i Bilag 7. Som tidligere havneområde er lokalplanområdet meget synligt fra kysten. De tidligere erhvervsbygninger er i dag stor set alle nedrevet, og med højdeforskellen mellem havnen og Vordingborg By, er der udsigt langt op i byen til blandt andet Kirken og Gåsetårnet. Mod nordøst hæver det flotte landskab på Oringepynten sig. Den nye bebyggelse vil gemme den bagvedliggende lavere bebyggelse i Masnedsund, men denne var også skjult før af erhvervsbebyggelsen på havnen. Den nye bebyggelse vil visuelt have store indvirkning på landskabet, men vil dog i forhold til den tidligere erhvervsbebyggelse på havnen virke mere harmonisk. Der er ved hver visualisering på Bilag 7 knyttet en vurdering af de visuelle konsekvenser. Kommuneplan Lokalplanområdet er i tillæg nr. 1 til Vordingborg Kommuneplan beliggende i rammeområde C12, der er udlagt til centerformål og rammeområde B24, der er udlagt til boligområde. For rammeområde C12 gælder, at den maksimale bebyggelsesprocent er 80, og at der kan bygges i maksimum 5 etager i en højde på 20 meter. For rammeområde B24 gælder en maksimal bebyggelsesprocent på 80, og at der kan bygges i 5 etager. Lokalplanen har nødvendiggjort udarbejdelse af tillæg nr. 22 til Vordingborg Kommuneplan , der udlægger en ny boligramme B27 ved siloen. Lokalplanlægning Lokalplanområdet omfatter den hidtil gældende lokalplan nr. B-24.1 Vordingborg Sydhavn. Bestemmelserne i lokalplan nr. B-24.1 ophæves med den endelige godkendelse af nærværende plan. Forsyning Lokalplanområdet vil blive tilsluttet offentlig kloak med krav om separering af spildevand jævnfør Vordingborg Kommunes spildevandsplan

6 Lokalplanområdet er beliggende i fjernvarmeområde. Lavenergiboliger kan dog have anden energikilde end fjernvarme. Lokalplanområdet vil blive forsynet med vand fra Vordingborg Kommunale Værker. Forurening En del af lokalplanområdet er kortlagt efter jordforureningsloven på vidensniveau 1 og 2. Udstrækningen af det kortlagte areal ses på Bilag 2. Jord der er mistænkt for at være forurenet kortlægges på vidensniveau 1. Kortlægningen betyder, at alle typer bygge- og anlægsarbejder samt ændring af anvendelse, skal godkendes af amtet (efter Vordingborg Kommune). Flytning af jord væk fra det kortlagte areal, skal anmeldes til kommunen. Jord som er konstateret forurenet kortlægges på vidensniveau 2. Ændret anvendelse af arealet skal godkendes af amtet (efter Vordingborg Kommune), og flytning af jord væk fra det kortlagte areal, skal anmeldes til kommunen. Vest for området går Brovejen samt jernbanen. Især er der meget støj fra jernbanen, når toget køre over stålbroen til Masnedø. Deklarationer Deklarationer er bestemmelser, der er tinglyst på ejendommen. Såfremt en deklaration er uforenelig med lokalplanens bestemmelser, bortfalder den efter Planlovens 18. For lokalplanområdet gælder en lang række af deklarationer, der er taget hensyn til ved udarbejdelse af lokalplanen, og som der skal tages højde for ved den endelige udformning af en bebyggelsesplan. Såfremt deklarationerne er uforenelige med det endelige projekt, er det op til ejeren at få deklarationerne aflyst. Miljøvurdering af forslaget I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der gennemføres en screening for, om lokalplanens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver at der gennemføres en miljøvurdering. Lokalplanen er blevet screenet i forhold til overordnet planlægning og politikker, bymønster og kulturmiljøer, miljø, arealog naturinteresser, infra- og infostruktur, andre forvaltningsområders politikker samt befolkningens fritidsmuligheder. Lokalplanen er blevet screenet i forhold til lokalplan nr. B Nærværende lokalplan ændre i forhold til lokalplan nr. B anvendelsen af siloen fra hotel til boliger, byggefelterne midt i området ændres fra boligstokke til punkthuse, og etablering af kanaler i lokalplanområdet er bortfaldet. Indretning af boliger i siloen tæt på jernbanen vil give flere støjbelastede boliger, og beboerne vil på udearealerne måske føle sig generet af støjen. Der arbejdes for, at de nuværende 5 mindre vindmøller på Masnedø erstattes med én møller på 150 meter. Såfremt dette besluttes, vil det forventede skyggekast mod lokalplanområdet være 3.45 timer/år. Støjniveauet vil være noget lavere end fra nuværende møller. At der ikke skal etableres kanaler vil have en positiv virkning på miljøet, da der så er mindre forurenet jord der skal flyttes fra området. Muligheden for flere boliger i området er positivt med hensyn til byfortætning, der giver fordele som let adgang til offentlige og private servicefunktioner, detailhandel, offentlig transport samt overordnede veje (Brovejen, Færgegårdsvej og Marienbergvej). Ligeledes bliver der let adgang til kulturoplevelser og bibliotek i det nye kulturhus i lokalplanområdet. 4

7 Lokalplanen vurderes ikke, at have væsentlig indvirkning på miljøet, og er derfor ikke miljøvurderet. 5

8 6

9 Vordingborg Kommune Lokalplan nr. B-24.3 Byudvikling af Vordingborg Sydhavn I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Vordingborg Kommune: 1 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er: at give mulighed for at etablere boliger, erhverv, kulturaktiviteter, uddannelsesinstitutioner, caféer og restauranter. at fastlægge retningslinier for bebyggelsens ydre fremtræde, så lokalplanområdet fremstår ensartet, harmonisk og tidstypisk. at fastlægge byggefelter for placering af bebyggelse. at sikre offentlighedens adgang til kysten. at åbne mulighed for nedrivning af eksisterende bebyggelse. 2 Afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på Bilag 1, og omfatter matr.nr. 43aa, 43ao, 43bk, 43bn, 43bp, 43bt, 43bu, 43bø, 43bæ, 43cc, 43cn, 166a, 167, 158a (del af), 158c, 158d, 158e, 158f, 158g, 158h, 158i, 158k, 179a (del af) og 179i Ore, Vordingborg Jorder. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og Området er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Delområde 1 skal anvendes til offentligt formål og kulturelle formål som kulturhus, biograf, uddannelse, cafe og lignende, samt erhverv, som uden genevirkninger kan indpasses i området. 3.2 Delområde 2, 3, 4, 5, 6 og 8 skal anvendes til boligformål med tilhørende fællesanlæg, offentlige og private servicefunktioner, som uden genevirkninger kan indpasses i området. 3.3 Stueetagen i bebyggelsen i delområde 2 og 4 kan anvendes til caféer, restaurationer og mindre butikker til lokal forsyning. 3.4 Delområde 7 skal anvendes til fælles friareal for bebyggelsen. 4 Matrikelforhold 4.1 Der kan foretages matrikulære ændringer, der er i overensstemmelse med bebyggelsens udformning og brug i henhold til lokalplanens retningsliner. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Sydhavnsvej udlægges i et 15 meter bredt tracé. 7

10 5.2 Vejadgang til området skal ske fra Marienbergvej og Færgegårdsvej. 5.3 Overkørsler fra Sydhavnsvej til delområderne skal etableres med mindste afstand på 50 meter mellem hver overkørsel. 5.4 Der skal i hvert delområde etableres minimum følgende antal p-pladser: 1½ p-plads pr. bolig; 1 p-plads skal etableres som en afmærket parkeringsplads og ½ p-plads kan etableres på andet befæstet areal uden markerede parkeringsbåse, og må ikke være reserveret til områdets beboere. 1 p-plads pr. 25 m 2 etageareal butik. 1 p-plads pr. 50 m 2 etageareal erhverv og kulturhus. 5.5 P-pladser skal være minimum 2,5 x 5,0 meter, og der skal være minimum 7,0 meter manøvreplads. 5.6 Stiforbindelser placeres i princippet som vist på Bilag 3, og tydeliggøres ved egen belægning eller lignende. 5.7 Arealet langs havnefronten skal udlægges til promenade, stier og havnefunktioner såsom lystsejlads, rutesejlads og fast fortøjede både. Arealet kan anvendes til restaurationer, udstillinger og lignende. Promenaden er indtegnet på Bilag Veje, stier og torve skal anlægges således, at der tages hensyn til syns- og bevægelseshandicappedes behov. 5.9 Befæstede arealer skal holdes åben for offentlig færdsel. 6 Ledningsanlæg 6.1 Elledninger, herunder ledninger til belysning, må kun udføres som jordkabler. 6.2 Kloak skal udføres som seperatkloakering. 6.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyning. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelse i delområde 1 skal respektere vejbyggelinien på 20 meter for Brovejen. 7.2 Bebyggelse skal placeres med en laveste sokkelkote på 1,45 meter DVR90 for at forebygge oversvømmelsesskader. 7.3 I delområde 1 skal bebyggelse opføres i maksimalt 4 etager, i en maksimal højde på 16,0 meter og med en bebyggelsesprocent på I delområde 2 skal bebyggelse opføres i maksimalt 5 etager, i en maksimal højde på 20,0 meter og med en bebyggelsesprocent på 70. Øverste etage skal udføres med tilbagerykning fra facade- og gavlflugt, således at denne etage fremstår som en penthouse med tagterrasse. Eksisterende bebyggelses kan ombygges i eksisterende højde med en bebyggelsesprocent på I delområde 3 skal bebyggelse opføres i maksimalt 5 etager, i en maksimal højde på 20,0 meter og med en bebyggelsesprocent på 80. Øverste etage skal udføres med tilbagerykning fra facade- og gavlflugt, således at denne etage fremstår som en penthouse med tagterrasse. 8

11 7.6 I delområde 4 skal bebyggelse opføres i maksimalt 5 etager, i en maksimal højde på 20,0 meter og med en bebyggelsesprocent på 80. Øverste etage skal udføres med tilbagerykning fra facade- og gavlflugt, og fremstå i et andet materiale i forhold til underliggende etager. 7.7 I delområde 5 skal bebyggelse opføres i maksimalt 2 etager, i en maksimal højde på 8,5 meter og med en bebyggelsesprocent på I delområde 6 skal bebyggelse opføres i maksimalt 2 etager, i en maksimal højde på 8,5 meter og med en bebyggelsesprocent på 30. Bebyggelse skal være åbenlav bebyggelse. 7.9 I delområde 8 skal bebyggelse opføres i maksimalt 4 etager, i en maksimal højde på 15,0 meter og med en bebyggelsesprocent på 80. Afstanden mellem bygninger skal være minimum 25 meter og afstand til naboskel skal være minimum 5,0 meter 7.10 Ny bebyggelse skal i princippet placeres i de på Bilag 3 angivne byggefelter Udhuse, carporte og lignende kan placeres udenfor de på Bilag 3 angivne byggefelter men i direkte tilknytning til byggefelterne Eksisterende bebyggelse kan nedrives, dog bør bevaringsværdige boliger så vidt muligt bevares Enkelte, mindre bygningsdele som skorstene, elevatortårne og lignende kan gives en større højde end de i 7.3 til 7.9 angivne højder. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bygningsfacader skal udføres i blank mur eller pudset, filset eller skuret murværk, eller filtsede facadeelementer med murværkskarakter. En mindre del af facaden kan udføres i træ, glas eller plader. Bygningsfacader deles i maksimum 25 meters længder, der gives en varieret udformning. 8.2 Tage skal fremstå med ensidigt fald mod vest og udføres med mørkt tagpap. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 8.3 Til facaden skal anvendes tegl og puds i lyse, gule eller brune farver. Til døre, vinduer og lignende mindre dominerende facadeelementer er andre farver tilladt. 8.4 Udhuse, carporte og lignende skal gives en let udformning, der ikke hindre udsynet, og skal indenfor et givet delområde tilpasses i udseende til primærbebyggelsen. 8.5 Der må ikke opsættes markiser på bebyggelse i delområde 1, 2, 3, 4 og 8. Andre typer af afskærmning som solskærme, lameller og lignende må gerne opsættes. 8.6 Ved etablering af café og lignende må dog gerne opsættes markiser i ensfarvet dug i lys, gule eller brune farver. 8.7 Der kan placeres solfanger/solcelleanlæg integreret i tagfladen. 8.8 Antenner, herunder antennemaster og paraboler, må ikke opsættes på taget, på facade mod vej eller på arealet mellem facade og vej. Parabolantenner må højst have en diameter på 1 meter. 9

12 9 Ubebyggede arealer og beplantning 9.1 Ubebyggede arealer, gade-, sti-, torve- og parkeringsarealer skal anlægges, beplantes, befæstes og belyses efter en samlet plan godkendt af Kommunalbestyrelsen. 9.2 I delområde 1, 2, 3 og 4 skal opholdsarealer udgøre 25 % af bebyggelsens etageareal. 9.3 I delområde 5 og 8 skal opholdsarealer udgøre 50 % af bebyggelsens etageareal. 9.4 I delområde 7 skal etableres et regnvandsbassin. 9.5 Terrænet må maksimalt reguleres med +/- 50 cm. mod vej- og naboskel. 9.6 I delområde 3 skal der i forbindelse med de enkelte boligenheder mellem to stokke, etableres spejlbassiner vinkelret på promenaden. Spejlbassinerne skal etableres med en mindste størrelse på 10,0 x 50,0 meter og skal udføres med anlæg i natursten. Alternativt kan der etableres vandkunst med mindre udstrækning. Vandkunsten skal fremstå som et væsentligt element i bebyggelsen og dække et areal på minimum 100 m 2. I delområde 4 skal etableres vandkunst. Vandkunsten skal fremstå som et væsentligt element i bebyggelsen og dækker et areal på minimum 100 m Fortøjring af husbåde langs kajen samt anden fast fortøjring af lystbåde er ikke tilladt. Fortøjring af gæstesejlere er tilladt. 9.8 Lastbiler, campingvogne, trailere, uindregistrede biler samt både må ikke henstilles på ubebyggede arealer, veje, stier, p- pladser og promenade. 9.9 Belysning i området skal ske med lamper med afskærmede lyskilder, som parklamper med en maksimal højde på 3,0 meter, som lavtsiddende, fritstående lamper (pullertlamper) eller som væglamper ophængt på bebyggelsens facader. Kombinationer af de nævnte belysningstyper er muligt. 10 Støj 10.1 Det indendørs støjniveau i boligbebyggelse langs Brovejen og jernbanen må ikke overstige 30 db. 11 Forudsætninger for igangsætning og ibrugtagning 11.1 Boligbyggeri skal tilsluttes fjernvarmeforsyning Boligbyggeri skal tilsluttes offentlig kloak Veje, stier og nødvendige antal p-pladser skal være anlagt Boligbebyggelse skal forberedes for tilslutning til eksisterende fællesantenneanlæg Forinden ny bebyggelse i området igangsættes, skal Sydsjællands Museum kontaktes med henblik på eventuel udgravning i arkæologiske interesseområder. 12 Myndighedsgodkendelser 12.1 Uanset foregående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før der er opnået godkendelse fra Storstrøms Amt (efter Vording- 10

13

14 1bz 1k 1bu 1m 1r 1bd 1ø 1ab 1bg 1q 3.00m 3.00m 7m Masnedsund 47ac 47ap 47aq 47ar 47bk 47m 47f 47e 47bg 47bo 47bq 47bn 47cr 47bi 47cd 47æ 47ø 47a 47cb 47 æ 47cz 47ct 47 bp bf 39u 170 "h" "i" "y" "p" 179l 46m 47ba 47d 47c 47g 47o 47h 47bm 179g 41y 41a 41u 41k 41l 41m 41t 41g 41h 41q 41p 41n 42 43aq 43g 43h 43ap 43ax 43bv 43ac 43i 43ai 43f 43ae 43bm 43e 43cg 43ah 43bc 43b 43aæ 43a 43d 43c 38s i 47 43ca 43k 43ad 50o "b" 50p 43bn 43bø 43ci 43ø 43æ 43z 47ed 50k 50x 43bp 50l 50h 50g 50e 50b 50 50r 50 50i 179a 43ao 43cl 43cm 43u 43r 43t 179k 179e 179b 43af 43at 158e 179i 43cn 158d 43cb 43ag 43p 43bg 43q 43ay 43as 43au 43ar 43bu 43bt 43o 43l 41f 41e 41d 41c 41v 179d 158c 43bæ bk 43al 43bb 43x 43v 43ck 166a 43aa 179c 41x 43cc "c" 158a Chr. Mathiesens Ve Brovejen Marienbergvej ade 1.50m 5.00m Jernbane Bogøve Smedegade Masnedsund 5.00m Ore, Vordingborg Jorder Jernbane Købmagergade Akselgade 10.00m Sydhavnsvej Stationsvej Vordingborg Kommune N Lokalplan nr. B-24.3 Byudvikling af Vordingborg Sydhavn Bilag 1 Matrikelkort Januar 2006/Teknisk Forvaltning/RTS Områdeafgrænsning Delområdeafgrænsning h 158k 158i 158g 158f

15 r r JERNBANE r r r Nyt Kulturhus 1 r r LIDL Vordingborg Erhvervscenter Silo r r r r r r r rr r r r rrrrrrrrrrr rr r 2 MARIENBERGVEJ SYDHAVNSVEJ 3 STATIONSVEJ "Slagterigrunden" 2 boligblokke under opførelse Masnedsund 8 7 r 5 5 Motorcykelforretning 6 6 punkthuse på vej FÆRGEGAARDSVEJ N Endnu et punkthus under opførelse 4 Eksisterende punkthus Masnedø Områdeafgrænsning Delområdeafgrænsning Registreret forurening Høj bevaringsværdi Middel bevaringsværdi Meters Vordingborg Kommune Lokalplan nr. B-24.3 Byudvikling af Vordingborg Sydhavn Bilag 2 Eksisterende forhold Mål 1:3000 Januar 2006/Teknisk Forvaltning/RTS

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Lokalplan nr. B-24.3 Vedtagede Lokalplaner

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N RINGRIDDERVEJ FISKEBÆKPARKEN FISKEBÆKGÅRDSVEJ LOKALPLAN NR. B-201.1 Boligområde ved Fiskebækgårdsvej, Ørslev Vordingborg december 2006 Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Erhvervsområde ved Langøvej LOKALPLAN NR. E-11.1. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Erhvervsområde ved Langøvej LOKALPLAN NR. E-11.1. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. E-11.1 Erhvervsområde ved Langøvej Vordingborg april 2005 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets ret og pligt til at udarbejde lokalplaner.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N Nyråd Skovstræde Søbakken Hulemosevej LOKALPLAN NR. B-102.3 Boligomåde ved Nyråd Skovstræde, Nyråd Vordingborg maj 2007 Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Vordingborg Byråd har den 30. oktober 2006 vedtaget forslag til lokalplan nr. C-19.1 Centerområde ved Solbakkevej, Vordingborg.

Vordingborg Byråd har den 30. oktober 2006 vedtaget forslag til lokalplan nr. C-19.1 Centerområde ved Solbakkevej, Vordingborg. Teknisk Forvaltning Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 35 35 35 Direkte Tlf. direkte: 55 35 33 7555 31 34 74 Fax. 55 35 33 56 - E-mail: tek@vordbkom.dktek@vordbkom.dk www.kommunen.vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN B 16.01.01 BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR Gl. Darumvej Feilbergvej Sønderbyvej BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR. 04.83.04 LOKALPLAN NR. 04.83.04 for et område til blandet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 37. RØdvig. Ple jeboliger

Stevns kommune. Lokalplan nr. 37. RØdvig. Ple jeboliger Stevns kommune Lokalplan nr. 37 Ple jeboliger i RØdvig 1 STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 # Lokalplan for en bebyggelse af pleje- og andre boliger i RØdvig. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formål

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 B ust erm inal SLAGELSE KOMMUNE Hellig Andersvej Valbyvej Ndr. Stationsvej Sdr. Stationsvej Jernbanegade RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse.

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

FORSLAG TIL. LOKALPLAN C PrÕstŒ Bymidte - Bebyggelsesprocenter Februar AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk

FORSLAG TIL. LOKALPLAN C PrÕstŒ Bymidte - Bebyggelsesprocenter Februar AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN C 16.00.02 PrÕstŒ Bymidte - Bebyggelsesprocenter Februar 2017 AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Indeværende forslag er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere