Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt."

Transkript

1 VORDINGBORG KOMMUNE N Stationsvej Sydhavnsvej Færgegaardsvej LOKALPLAN NR. B-24.3 Byudvikling af Vordingborg Sydhavn Vordingborg august kr.

2 Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets ret og pligt til at udarbejde lokalplaner. Disse bestemmelser skal sikre en sammenhæng med kommunens øvrige planlægning. Lokalplanen er den konkrete og detaljerede plan for et bestemt område i en kommune. Lokalplanen fastlægger hvordan et mindre område skal anvendes, og den fastlægger omfang, udformning og placering af bebyggelse, veje, friarealer med mere. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. Der skal foreligge lokalplan før der gennemføres et projekt der vil give væsentlige ændringer i det bestående miljø. Forslag til lokalplaner skal offentliggøres i mindst 8 uger, så borgere, virksomheder, foreninger med videre kan reagere over for Byrådet før planen vedtages. Lokalplan nr. B-24.3 har været fremlagt i offentlig høring fra den 3. maj 2006 til den 28. juni Lokalplan nr. B-24.3 er udarbejdet af Plan- og Bygningsafdelingen, Teknisk Forvaltning. Henvendelse om lokalplanen kan rettes til: Vordingborg Kommune Teknisk Forvaltning Valdemarsgade Vordingborg tlf.: Forsidefoto fra år 2000

3 Vordingborg Kommune Lokalplan nr. B-24.3 Byudvikling af Vordingborg Sydhavn Lokalplanområdets beliggenhed i Masnedsund. Indhold Redegørelse Baggrund og formål Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning Forurening Deklarationer Miljøvurdering Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Afgrænsning og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Matrikelforhold 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6 Ledningsanlæg 7 Bebyggelsens omfang, placering og anvendelse 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 9 Ubebyggede arealer og beplantning 10 Støj 11 Forudsætninger for igangsætning og ibrugtagning 12 Myndighedsgodkendelser 13 Ophævelse af lokalplan 14 Retsvirkninger 15 Vedtagelsespåtegning Bilag Bilag 1 Matrikelkort Bilag 2 Eksisterende forhold Bilag 3 Anvendelse Bilag 4 Illustrationsplan delområde 2 Bilag 5 Illustrationsplan delområde 4 Bilag 6 Illustrationsplan delområde 5, 7, 8 Bilag 7 Visualiseringer 1

4 Redegørelse Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2002 med lokalplan nr. B-24.1 at igangsætte omdannelsen af erhvervshavnen Vordingborg Sydhavn til en ny bydel med boliger, kulturhus, liberalt erhverv og rekreative muligheder for befolkningen ved vandet. Siden er udviklingen gået stærkt. Margrethehus med 14 lejligheder i den sydligste del af lokalplanområdet er beboet, og Ingridhus ved siden af er under opførelse. Domea er ved at opføre 76 almennyttige boliger i to blokke midt i området. Den tidligere DLG bygning mod vest er ombygget til kulturhus, og den 53 meter høje cementsilo ønskes omdannet til 62 lejligheder. Mod nord, er 34 andelsboliger ud af 74 på vej i en tætlav boligbebyggelse. Der har været en overvældende interesse for at bygge i området, og der er mange nye ønsker til, hvordan området kan udnyttes. Disse ønsker har ført til udarbejdelse af denne lokalplan. Eksisterende forhold Lokalplanområdet er på cirka m 2, og omfatter Vordingborg Sydhavn. Lokalplanområdet omfatter p.t. en række eksisterende boliger langs Stationsvej og Færgegårdsvej. Den tidligere slagterigrund ligger ubebygget hen, og på det tidligere havneareal ligger fortsat enkelte bygninger som forventes nedrevet. Nærmeste naboer er Erhvervscenteret i den tidligere Stationsbygning, boligområdet i Masnedsund, et par discountbutikker, en småbådehavn, samt et mindre område med blandet erhverv, se Bilag 2. Vordingborg Sydhavns historie går langt tilbage. Omkring 1796 var der et færgested og en færgegård for enden af Færgegårdsvej. I 1869 er det registreret, at der udover Færgegården, kun var 3 huse i Masnedsund, men det ændres i 1870, da jernbanen kommer til Masnedsund. I 1884 blev jernbanebroen til Masnedø anlagt og herfra sejlede en jernbanefærge til Overhoved på Falster. Storstrømsbroen åbner i 1937 og den gode infrastruktur fik store virksomheder til at lokalisere sig på Sydhaven. Gennem tiden har virksomheder som Slagteriet, heraf navnet Slagterigrunden, DLG, Aalborg Portland med mange flere været etableret på havnen. I følge Vordingborg Kommuneatlas har to bygninger i lokalplanområdet en høj bevaringsværdi og 6 bygninger en middel bevaringsværdi, bedømt udfra kortlægnings- og registreringsmetoden SAVE. Bygningerne er markeret på Bilag 2. I dag er erhvervshavnen flyttet til Masnedø, og arealerne er stor set ryddet for de gamle havnebygninger. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres op til 500 boliger tæt på kysten. Længst ud mod kysten kan der opføres boliger i 5 etager. For at sammenbinde den nye bebyggelse med den eksisterende bebyggelse på 1-1½ etage i Masnedsund, gradueres bygningshøjden indover lokalplanområdet fra 5 etager til 2 etager. Der kan etableres caféer og ligende i bebyggelsens stueetage. Midt i lokalplanområdet udlægges et stort grønt område, der skal udformes som et fælles friareal. I lokalplanområdet skal der etableres to pladser henholdsvis ved kulturhuset og ved Skudehavnen. Pladsen ved kulturhuset skal sikre mulighed for ophold og afholdelse af kulturelle arrangementer. Pladsen ved Skudehavnen muliggør et attraktivt udsigtspunkt og opholdsarealer. 2

5 Der kan opføres kulturhus med blandt andet bibliotek, og i siloen kan den indrettes boliger. Friarealer i forbindelse med boligbebyggelse skal gives en bymæssig karakter. Offentligheden sikres adgang til kystområdet via stier, grønne områder og parkeringspladser. For kørende er der adgang til området fra Marienbergvej, Stationsvej, Færgegårdsvej og Sydhavnsvej. Langs havnekajen etableres en 7,0 meter bred promenade, der ved kulturhuset i vest og lystbådehavnen i øst, udvides med torvearealer. Promenaden er en del af Sydsjællands leden, der er en stirute langs Vest- og Sydsjællands kyst, og der etableres interne stier der forbinder byen med kysten. Syd for Sydhavnsvej skal etableres spejlbassiner eller alternativt vandkunst, for at styrke området beliggenhed tæt på vandet. Hvert delområde skal være selvforsynende med parkeringspladser. Forhold til anden planlægning Kystnærhedszone Lokalplanområdet er beliggende i byzone, og er derfor ikke omfattet af kystnærhedszonen. Planloven sætter dog særlige krav til planlægningen i de kystnære dele af byzonen, hvor bebyggelse påvirker kysten visuelt. I forbindelse med lokalplan nr. B-24.1 visualiserede Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard det nye byggeri langs kysten. Da der stort set ikke i nærværende lokalplan er ændret i bebyggelsen mod kysten i forhold til lokalplan nr. B-24.1, er disse visualiseringer genbrugt, og ses i Bilag 7. Som tidligere havneområde er lokalplanområdet meget synligt fra kysten. De tidligere erhvervsbygninger er i dag stor set alle nedrevet, og med højdeforskellen mellem havnen og Vordingborg By, er der udsigt langt op i byen til blandt andet Kirken og Gåsetårnet. Mod nordøst hæver det flotte landskab på Oringepynten sig. Den nye bebyggelse vil gemme den bagvedliggende lavere bebyggelse i Masnedsund, men denne var også skjult før af erhvervsbebyggelsen på havnen. Den nye bebyggelse vil visuelt have store indvirkning på landskabet, men vil dog i forhold til den tidligere erhvervsbebyggelse på havnen virke mere harmonisk. Der er ved hver visualisering på Bilag 7 knyttet en vurdering af de visuelle konsekvenser. Kommuneplan Lokalplanområdet er i tillæg nr. 1 til Vordingborg Kommuneplan beliggende i rammeområde C12, der er udlagt til centerformål og rammeområde B24, der er udlagt til boligområde. For rammeområde C12 gælder, at den maksimale bebyggelsesprocent er 80, og at der kan bygges i maksimum 5 etager i en højde på 20 meter. For rammeområde B24 gælder en maksimal bebyggelsesprocent på 80, og at der kan bygges i 5 etager. Lokalplanen har nødvendiggjort udarbejdelse af tillæg nr. 22 til Vordingborg Kommuneplan , der udlægger en ny boligramme B27 ved siloen. Lokalplanlægning Lokalplanområdet omfatter den hidtil gældende lokalplan nr. B-24.1 Vordingborg Sydhavn. Bestemmelserne i lokalplan nr. B-24.1 ophæves med den endelige godkendelse af nærværende plan. Forsyning Lokalplanområdet vil blive tilsluttet offentlig kloak med krav om separering af spildevand jævnfør Vordingborg Kommunes spildevandsplan

6 Lokalplanområdet er beliggende i fjernvarmeområde. Lavenergiboliger kan dog have anden energikilde end fjernvarme. Lokalplanområdet vil blive forsynet med vand fra Vordingborg Kommunale Værker. Forurening En del af lokalplanområdet er kortlagt efter jordforureningsloven på vidensniveau 1 og 2. Udstrækningen af det kortlagte areal ses på Bilag 2. Jord der er mistænkt for at være forurenet kortlægges på vidensniveau 1. Kortlægningen betyder, at alle typer bygge- og anlægsarbejder samt ændring af anvendelse, skal godkendes af amtet (efter Vordingborg Kommune). Flytning af jord væk fra det kortlagte areal, skal anmeldes til kommunen. Jord som er konstateret forurenet kortlægges på vidensniveau 2. Ændret anvendelse af arealet skal godkendes af amtet (efter Vordingborg Kommune), og flytning af jord væk fra det kortlagte areal, skal anmeldes til kommunen. Vest for området går Brovejen samt jernbanen. Især er der meget støj fra jernbanen, når toget køre over stålbroen til Masnedø. Deklarationer Deklarationer er bestemmelser, der er tinglyst på ejendommen. Såfremt en deklaration er uforenelig med lokalplanens bestemmelser, bortfalder den efter Planlovens 18. For lokalplanområdet gælder en lang række af deklarationer, der er taget hensyn til ved udarbejdelse af lokalplanen, og som der skal tages højde for ved den endelige udformning af en bebyggelsesplan. Såfremt deklarationerne er uforenelige med det endelige projekt, er det op til ejeren at få deklarationerne aflyst. Miljøvurdering af forslaget I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der gennemføres en screening for, om lokalplanens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver at der gennemføres en miljøvurdering. Lokalplanen er blevet screenet i forhold til overordnet planlægning og politikker, bymønster og kulturmiljøer, miljø, arealog naturinteresser, infra- og infostruktur, andre forvaltningsområders politikker samt befolkningens fritidsmuligheder. Lokalplanen er blevet screenet i forhold til lokalplan nr. B Nærværende lokalplan ændre i forhold til lokalplan nr. B anvendelsen af siloen fra hotel til boliger, byggefelterne midt i området ændres fra boligstokke til punkthuse, og etablering af kanaler i lokalplanområdet er bortfaldet. Indretning af boliger i siloen tæt på jernbanen vil give flere støjbelastede boliger, og beboerne vil på udearealerne måske føle sig generet af støjen. Der arbejdes for, at de nuværende 5 mindre vindmøller på Masnedø erstattes med én møller på 150 meter. Såfremt dette besluttes, vil det forventede skyggekast mod lokalplanområdet være 3.45 timer/år. Støjniveauet vil være noget lavere end fra nuværende møller. At der ikke skal etableres kanaler vil have en positiv virkning på miljøet, da der så er mindre forurenet jord der skal flyttes fra området. Muligheden for flere boliger i området er positivt med hensyn til byfortætning, der giver fordele som let adgang til offentlige og private servicefunktioner, detailhandel, offentlig transport samt overordnede veje (Brovejen, Færgegårdsvej og Marienbergvej). Ligeledes bliver der let adgang til kulturoplevelser og bibliotek i det nye kulturhus i lokalplanområdet. 4

7 Lokalplanen vurderes ikke, at have væsentlig indvirkning på miljøet, og er derfor ikke miljøvurderet. 5

8 6

9 Vordingborg Kommune Lokalplan nr. B-24.3 Byudvikling af Vordingborg Sydhavn I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Vordingborg Kommune: 1 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er: at give mulighed for at etablere boliger, erhverv, kulturaktiviteter, uddannelsesinstitutioner, caféer og restauranter. at fastlægge retningslinier for bebyggelsens ydre fremtræde, så lokalplanområdet fremstår ensartet, harmonisk og tidstypisk. at fastlægge byggefelter for placering af bebyggelse. at sikre offentlighedens adgang til kysten. at åbne mulighed for nedrivning af eksisterende bebyggelse. 2 Afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på Bilag 1, og omfatter matr.nr. 43aa, 43ao, 43bk, 43bn, 43bp, 43bt, 43bu, 43bø, 43bæ, 43cc, 43cn, 166a, 167, 158a (del af), 158c, 158d, 158e, 158f, 158g, 158h, 158i, 158k, 179a (del af) og 179i Ore, Vordingborg Jorder. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og Området er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Delområde 1 skal anvendes til offentligt formål og kulturelle formål som kulturhus, biograf, uddannelse, cafe og lignende, samt erhverv, som uden genevirkninger kan indpasses i området. 3.2 Delområde 2, 3, 4, 5, 6 og 8 skal anvendes til boligformål med tilhørende fællesanlæg, offentlige og private servicefunktioner, som uden genevirkninger kan indpasses i området. 3.3 Stueetagen i bebyggelsen i delområde 2 og 4 kan anvendes til caféer, restaurationer og mindre butikker til lokal forsyning. 3.4 Delområde 7 skal anvendes til fælles friareal for bebyggelsen. 4 Matrikelforhold 4.1 Der kan foretages matrikulære ændringer, der er i overensstemmelse med bebyggelsens udformning og brug i henhold til lokalplanens retningsliner. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Sydhavnsvej udlægges i et 15 meter bredt tracé. 7

10 5.2 Vejadgang til området skal ske fra Marienbergvej og Færgegårdsvej. 5.3 Overkørsler fra Sydhavnsvej til delområderne skal etableres med mindste afstand på 50 meter mellem hver overkørsel. 5.4 Der skal i hvert delområde etableres minimum følgende antal p-pladser: 1½ p-plads pr. bolig; 1 p-plads skal etableres som en afmærket parkeringsplads og ½ p-plads kan etableres på andet befæstet areal uden markerede parkeringsbåse, og må ikke være reserveret til områdets beboere. 1 p-plads pr. 25 m 2 etageareal butik. 1 p-plads pr. 50 m 2 etageareal erhverv og kulturhus. 5.5 P-pladser skal være minimum 2,5 x 5,0 meter, og der skal være minimum 7,0 meter manøvreplads. 5.6 Stiforbindelser placeres i princippet som vist på Bilag 3, og tydeliggøres ved egen belægning eller lignende. 5.7 Arealet langs havnefronten skal udlægges til promenade, stier og havnefunktioner såsom lystsejlads, rutesejlads og fast fortøjede både. Arealet kan anvendes til restaurationer, udstillinger og lignende. Promenaden er indtegnet på Bilag Veje, stier og torve skal anlægges således, at der tages hensyn til syns- og bevægelseshandicappedes behov. 5.9 Befæstede arealer skal holdes åben for offentlig færdsel. 6 Ledningsanlæg 6.1 Elledninger, herunder ledninger til belysning, må kun udføres som jordkabler. 6.2 Kloak skal udføres som seperatkloakering. 6.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyning. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelse i delområde 1 skal respektere vejbyggelinien på 20 meter for Brovejen. 7.2 Bebyggelse skal placeres med en laveste sokkelkote på 1,45 meter DVR90 for at forebygge oversvømmelsesskader. 7.3 I delområde 1 skal bebyggelse opføres i maksimalt 4 etager, i en maksimal højde på 16,0 meter og med en bebyggelsesprocent på I delområde 2 skal bebyggelse opføres i maksimalt 5 etager, i en maksimal højde på 20,0 meter og med en bebyggelsesprocent på 70. Øverste etage skal udføres med tilbagerykning fra facade- og gavlflugt, således at denne etage fremstår som en penthouse med tagterrasse. Eksisterende bebyggelses kan ombygges i eksisterende højde med en bebyggelsesprocent på I delområde 3 skal bebyggelse opføres i maksimalt 5 etager, i en maksimal højde på 20,0 meter og med en bebyggelsesprocent på 80. Øverste etage skal udføres med tilbagerykning fra facade- og gavlflugt, således at denne etage fremstår som en penthouse med tagterrasse. 8

11 7.6 I delområde 4 skal bebyggelse opføres i maksimalt 5 etager, i en maksimal højde på 20,0 meter og med en bebyggelsesprocent på 80. Øverste etage skal udføres med tilbagerykning fra facade- og gavlflugt, og fremstå i et andet materiale i forhold til underliggende etager. 7.7 I delområde 5 skal bebyggelse opføres i maksimalt 2 etager, i en maksimal højde på 8,5 meter og med en bebyggelsesprocent på I delområde 6 skal bebyggelse opføres i maksimalt 2 etager, i en maksimal højde på 8,5 meter og med en bebyggelsesprocent på 30. Bebyggelse skal være åbenlav bebyggelse. 7.9 I delområde 8 skal bebyggelse opføres i maksimalt 4 etager, i en maksimal højde på 15,0 meter og med en bebyggelsesprocent på 80. Afstanden mellem bygninger skal være minimum 25 meter og afstand til naboskel skal være minimum 5,0 meter 7.10 Ny bebyggelse skal i princippet placeres i de på Bilag 3 angivne byggefelter Udhuse, carporte og lignende kan placeres udenfor de på Bilag 3 angivne byggefelter men i direkte tilknytning til byggefelterne Eksisterende bebyggelse kan nedrives, dog bør bevaringsværdige boliger så vidt muligt bevares Enkelte, mindre bygningsdele som skorstene, elevatortårne og lignende kan gives en større højde end de i 7.3 til 7.9 angivne højder. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bygningsfacader skal udføres i blank mur eller pudset, filset eller skuret murværk, eller filtsede facadeelementer med murværkskarakter. En mindre del af facaden kan udføres i træ, glas eller plader. Bygningsfacader deles i maksimum 25 meters længder, der gives en varieret udformning. 8.2 Tage skal fremstå med ensidigt fald mod vest og udføres med mørkt tagpap. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 8.3 Til facaden skal anvendes tegl og puds i lyse, gule eller brune farver. Til døre, vinduer og lignende mindre dominerende facadeelementer er andre farver tilladt. 8.4 Udhuse, carporte og lignende skal gives en let udformning, der ikke hindre udsynet, og skal indenfor et givet delområde tilpasses i udseende til primærbebyggelsen. 8.5 Der må ikke opsættes markiser på bebyggelse i delområde 1, 2, 3, 4 og 8. Andre typer af afskærmning som solskærme, lameller og lignende må gerne opsættes. 8.6 Ved etablering af café og lignende må dog gerne opsættes markiser i ensfarvet dug i lys, gule eller brune farver. 8.7 Der kan placeres solfanger/solcelleanlæg integreret i tagfladen. 8.8 Antenner, herunder antennemaster og paraboler, må ikke opsættes på taget, på facade mod vej eller på arealet mellem facade og vej. Parabolantenner må højst have en diameter på 1 meter. 9

12 9 Ubebyggede arealer og beplantning 9.1 Ubebyggede arealer, gade-, sti-, torve- og parkeringsarealer skal anlægges, beplantes, befæstes og belyses efter en samlet plan godkendt af Kommunalbestyrelsen. 9.2 I delområde 1, 2, 3 og 4 skal opholdsarealer udgøre 25 % af bebyggelsens etageareal. 9.3 I delområde 5 og 8 skal opholdsarealer udgøre 50 % af bebyggelsens etageareal. 9.4 I delområde 7 skal etableres et regnvandsbassin. 9.5 Terrænet må maksimalt reguleres med +/- 50 cm. mod vej- og naboskel. 9.6 I delområde 3 skal der i forbindelse med de enkelte boligenheder mellem to stokke, etableres spejlbassiner vinkelret på promenaden. Spejlbassinerne skal etableres med en mindste størrelse på 10,0 x 50,0 meter og skal udføres med anlæg i natursten. Alternativt kan der etableres vandkunst med mindre udstrækning. Vandkunsten skal fremstå som et væsentligt element i bebyggelsen og dække et areal på minimum 100 m 2. I delområde 4 skal etableres vandkunst. Vandkunsten skal fremstå som et væsentligt element i bebyggelsen og dækker et areal på minimum 100 m Fortøjring af husbåde langs kajen samt anden fast fortøjring af lystbåde er ikke tilladt. Fortøjring af gæstesejlere er tilladt. 9.8 Lastbiler, campingvogne, trailere, uindregistrede biler samt både må ikke henstilles på ubebyggede arealer, veje, stier, p- pladser og promenade. 9.9 Belysning i området skal ske med lamper med afskærmede lyskilder, som parklamper med en maksimal højde på 3,0 meter, som lavtsiddende, fritstående lamper (pullertlamper) eller som væglamper ophængt på bebyggelsens facader. Kombinationer af de nævnte belysningstyper er muligt. 10 Støj 10.1 Det indendørs støjniveau i boligbebyggelse langs Brovejen og jernbanen må ikke overstige 30 db. 11 Forudsætninger for igangsætning og ibrugtagning 11.1 Boligbyggeri skal tilsluttes fjernvarmeforsyning Boligbyggeri skal tilsluttes offentlig kloak Veje, stier og nødvendige antal p-pladser skal være anlagt Boligbebyggelse skal forberedes for tilslutning til eksisterende fællesantenneanlæg Forinden ny bebyggelse i området igangsættes, skal Sydsjællands Museum kontaktes med henblik på eventuel udgravning i arkæologiske interesseområder. 12 Myndighedsgodkendelser 12.1 Uanset foregående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før der er opnået godkendelse fra Storstrøms Amt (efter Vording- 10

13

14 1bz 1k 1bu 1m 1r 1bd 1ø 1ab 1bg 1q 3.00m 3.00m 7m Masnedsund 47ac 47ap 47aq 47ar 47bk 47m 47f 47e 47bg 47bo 47bq 47bn 47cr 47bi 47cd 47æ 47ø 47a 47cb 47 æ 47cz 47ct 47 bp bf 39u 170 "h" "i" "y" "p" 179l 46m 47ba 47d 47c 47g 47o 47h 47bm 179g 41y 41a 41u 41k 41l 41m 41t 41g 41h 41q 41p 41n 42 43aq 43g 43h 43ap 43ax 43bv 43ac 43i 43ai 43f 43ae 43bm 43e 43cg 43ah 43bc 43b 43aæ 43a 43d 43c 38s i 47 43ca 43k 43ad 50o "b" 50p 43bn 43bø 43ci 43ø 43æ 43z 47ed 50k 50x 43bp 50l 50h 50g 50e 50b 50 50r 50 50i 179a 43ao 43cl 43cm 43u 43r 43t 179k 179e 179b 43af 43at 158e 179i 43cn 158d 43cb 43ag 43p 43bg 43q 43ay 43as 43au 43ar 43bu 43bt 43o 43l 41f 41e 41d 41c 41v 179d 158c 43bæ bk 43al 43bb 43x 43v 43ck 166a 43aa 179c 41x 43cc "c" 158a Chr. Mathiesens Ve Brovejen Marienbergvej ade 1.50m 5.00m Jernbane Bogøve Smedegade Masnedsund 5.00m Ore, Vordingborg Jorder Jernbane Købmagergade Akselgade 10.00m Sydhavnsvej Stationsvej Vordingborg Kommune N Lokalplan nr. B-24.3 Byudvikling af Vordingborg Sydhavn Bilag 1 Matrikelkort Januar 2006/Teknisk Forvaltning/RTS Områdeafgrænsning Delområdeafgrænsning h 158k 158i 158g 158f

15 r r JERNBANE r r r Nyt Kulturhus 1 r r LIDL Vordingborg Erhvervscenter Silo r r r r r r r rr r r r rrrrrrrrrrr rr r 2 MARIENBERGVEJ SYDHAVNSVEJ 3 STATIONSVEJ "Slagterigrunden" 2 boligblokke under opførelse Masnedsund 8 7 r 5 5 Motorcykelforretning 6 6 punkthuse på vej FÆRGEGAARDSVEJ N Endnu et punkthus under opførelse 4 Eksisterende punkthus Masnedø Områdeafgrænsning Delområdeafgrænsning Registreret forurening Høj bevaringsværdi Middel bevaringsværdi Meters Vordingborg Kommune Lokalplan nr. B-24.3 Byudvikling af Vordingborg Sydhavn Bilag 2 Eksisterende forhold Mål 1:3000 Januar 2006/Teknisk Forvaltning/RTS

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Lokalplan nr. B-24.3 Vedtagede Lokalplaner

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle

Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Lokalplan 522/forslag Udkast 7. maj 2007 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål 9 Indhold 9 Forhold til anden planlægning 11 Landsplandirektiver 11 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Forslag til Lokalplan for Kyndby Huse Offentligt fremlagt i perioden 2. december 2008 27. april 2009 Lokalplan nr. 025

Forslag til Lokalplan for Kyndby Huse Offentligt fremlagt i perioden 2. december 2008 27. april 2009 Lokalplan nr. 025 Forslag til Lokalplan for Kyndby Huse Offentligt fremlagt i perioden 2. december 2008 27. april 2009 Lokalplan nr. 025 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Indledning...3 Områdets beliggenhed...3 Baggrund

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan 049-707. Forslag. Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan 049-707. Forslag. Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 049-707 Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk VEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej S VE J JENS WINTHERS VE J SK ARPÆ EJ SK AGAV November 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er en lokalplan? 5 Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 November 2008 2 Lokalplan 10.64.1-4OmrådE til OFFENTLIGE FORMÅL PÅ HADERSLEV HAVN r. X Ch Vej j ve s vn ha

Læs mere

Lokalplan 1.60. Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune 2010. Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West.

Lokalplan 1.60. Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune 2010. Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West. Lokalplan 1.60 Ishøj Stationsforplads Ishøj Centervej Ishøj Stationsvej CPH West Ishøj Bycenter Ishøj ådhus Byhaven Ishøj Station Stenbjerggårds Allé Vejlebrovej Ishøj Centrum Vejlåparken Ishøj Kommune

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

LOKALPLAN. Forslag. for offentlige formål ved Bødkerporten HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN. Forslag. for offentlige formål ved Bødkerporten HVIDOVRE KOMMUNE Forslag LOKALPLAN 456 for offentlige formål ved Bødkerporten + HVIDOVRE KOMMUNE HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan gælder for en mindre del af kommunen og fastlægger mere detaljeret, hvordan området skal

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00

Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 for butik i Nørregade i Hundested Maj 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven,

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 313, Blandet bolig og erhvervsområde på Skærbæk Havn og Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 313, Blandet bolig og erhvervsområde på Skærbæk Havn og Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 2021. BY & ERHVERV 17. december 2013 Sags id.: 10/17223 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Endelig vedtagelse af Lokalplan 313, Blandet bolig og erhvervsområde på Skærbæk Havn og Tillæg 19 til Kommuneplan 2009

Læs mere