Lokalplan nr Lokalplan nr Forslag. Boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 207. Lokalplan nr. 207. Forslag. Boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej"

Transkript

1 Lokalplan nr. 207 Lokalplan nr. 207 Boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej Forslag april 2007

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering og udformning af bebyggelse samt materialer, - bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes igang. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Offentlighedsperiode Dette lokalplanforslag er offentliggjort den 17. april Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser modtages til og med den 12. juni 2007 og bedes sendt til: Byrådet Rådhuset 4100 Ringsted Gyrstinge Ørslevvester Allindelille Jystrup Haraldsted Vigersted Benløse Kværkeby Lokalplan 207 Bringstrup Teknisk Forvaltnings adresse: Kommunens adresse: Tolstrup Høm Nordrup Ørslev Vetterslev Sneslev Kommunens hjemmeside:

3 Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning Regionplan og Kommuneplan Trafik Spildevand Varme Vand Miljø Forurenet jord Støj Rørlagt bæk Hestehold Benløse Skel 20 Miljøvurdering Ophævelse af landbrugspligt Kulturværdier Arkæologiske forhold BESTEMMELSER 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Udstykning 5 Veje, stier og parkering 6 Ledningsanlæg og belysning 7 Bebyggelsens omfang og placering 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 9 Ubebyggede arealer/ beplantning 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11 Grundejerforening 12 Retsvirkninger 12aMidlertidige retsvirkninger 13 Vedtagelser Kortbilag Bilag 1: Matrikelkort Bilag 2: Områdets anvendelse Bilag 3: Veje, stier og byggelinier Bilag 4A (Alternativ 1): Illustrationsplan Bilag 4B (Alternativ 2): Illustrationsplan

4 Lokalplanområde for boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej Roskildevej Lokalplan nr. 207 Benløse Skel Eilekiersvej Vestmotorvejen

5 REDEGØRELSE I henhold til planlovens 16 skal en lokalplan ledsages af en redegørelse, som beskriver lokalplanens forhold til anden planlægning, og som angiver, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end byrådet. De egentlige bestemmelser findes i lokalplanens 2. del. For at lette forståelsen af lokalplanen indeholder redegørelsen desuden en beskrivelse af eksisterende forhold i og omkring lokalplanområdet, og der gives en kort beskrivelse af hovedindholdet og intentionerne med planen. indgår der et forslag om, at arealerne ved Benløse Skel, Fælledvej/ Eilekiersvej og Køgevej inddrages til byformål i indeværende planperiode. Baggrunden er, at boligudbygningen i Ringsted er gået hurtigere end forventet, og at der derfor er behov for nye arealer til boligformål før Forslaget til ændringer af kommuneplanen behandles parallelt med lokalplan 207 og forventes at komme i offentlig høring sideløbende med lokalplanen. Det er en forudsætning for lokalplanen, at kommuneplanen og dens rammer for området også vedtages. Baggrund for lokalplanen Ejer ønsker at inddrage et areal mellem Benløse Skel og Bækkevej til opførelse af en blanding af parcelhuse og rækkehuse. I dag ligger arealet i en landzonelomme, der til tre sider er omgivet af bolig- og erhvervsområder. Ved kommuneplanrevisionen i 2005 (Temaplan for boligudbygning) blev det udpeget som fremtidigt byudviklingsområde. I forbindelse med vedtagelse af boligtemaplanen ønskede Byrådet, at planlægning af to områder i Benløse - ved Benløse Skel og ved Fælledvej/Eilekiersvej - skulle fremskyndes. Da regionplanen på det tidspunkt var meget langt fremme, ønskede Vestsjællands Amt ikke at optage de to arealer som byområde i regionplanen. Men amtet tilkendegav, at de to arealer vil kunne inddrages til byformål i indeværende planperiode, idet ændringen må betragtes som værende af underordnet betydning for de hensyn, som regionplanen skal varetage. Fra 1. januar 2007 er det et statsligt miljøcenter, der har kompetencen til at tillade mindre fravigelser fra regionplanen. Forudsætningen er blandt andet, at ændringen sker som led i en samlet plan for hele kommunen, og at den ikke foregriber kommunens planlægning for andre væsentlige interesser i det åbne land. I forbindelse med revision af rammebestemmelserne for alle byområder i kommunen Eksisterende forhold Området er m² og ligger sydøst for Roskildevej. Se kort på modstående side. Mod nord og vest grænser det op til et eksisterende parcelhusområde, mod nordøst ligger Kærup Erhvervspark og mod sydøst en landbrugsejendom med et ridecenter. Det nærliggende, eksisterende boligområde består overvejende af parcelhuse fra 1960'erne, som er karakteriseret af facader i blank mur (gule tegl og hvide kalksandsten) og symmetriske saddeltage med taghældning på grader beklædt med grå, sorte eller brune tagsten eller bølgeeternit. Lokalplanens indhold Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres et nyt boligområde med cirka 60 boliger. Det bliver en blanding af parcelhuse og tæt-lav bebyggelse (dobbelt-, kæde- række- eller klyngehuse). Langs områdets afgrænsning mod sydøst tænkes anlagt en 10 m bred beplantet jordvold. Centralt i området anlægges et fælles friareal. Lokalplanområdet opdeles i et område til parcelhuse, et område til tæt-lav boliger og et område, der kan indrettes til enten tæt-lav boliger eller parcelhuse. Der kan opføres parcelhuse og ca tæt-lav boliger afhængigt af, hvil-

6 Lokalplanens område set fra sydøst Benløse Skel 20 set fra nordøst

7 Forhold til anden planlægning ROSKILDEVEJ VESTMOTORVEJEN Udsnit af kommuneplanen - boligtemaplan ken model man vælger - se kortbilag 4A og 4B. Den tæt-lave bebyggelse orienterer sig mod en interen vej, der kan indrettes som lege- og opholdsgade. Tage på boliger skal udføres med hældning (ensidig eller som saddeltag) og beklædes med matte tagsten eller matte, plane tagplader. Tætlav bebyggelse skal udføres efter en samlet plan, som sikrer helhed i arkitektur, farver og materialer. På parcelhusgrundene fastsættes en byggelinie på 5 m fra vejskel for opførelse af garager og carporte, så disse bygninger bliver mindre dominerende. Samtidig bliver der plads til gæsteparkering på egen grund foran carporten/ garagen. Der er en rørlagt bæk langs områdets vestlige afgrænsning. Det er nødvendigt at anlægge et regnvandsbassin til afledning regnvand fra området. Bassinet må placeres inden for området. BEN LØSE SKEL TINVEJ BENLØSE SKEL Regionplan og kommuneplan Området ligger i regionplanens jordbrugsområde. Ved kommuneplanrevisionen i 2005 (Temaplan for boligudbygning) blev det udpeget som fremtidigt byudviklingsområde. Boligudbygningen i Ringsted går hurtigere, end man forventede, da sidste regionplanrevision blev igangsat. Byrådet ønsker derfor at inddrage området til byformål i den nuværende planperiode ( ). Det forudsætter, at regionplanens retningslinier for området ophæves. Fra 1. januar 2007 er det et statsligt miljøcenter, der har kompetencen til at godkende mindre fravigelser fra regionplanen. Ved behandling af ønsker om dispensation eller ved ophævelse af regionplanretningslinier lægges der vægt på følgende: at ændringen er mindre, og at den har underordnet betydning at ændringen ikke skal vurderes i forhold til nabokommunernes planlægning at ændringen ikke foregriber kommunens planlægning for andre væsentlige interesser i det åbne land, herunder landbrugs-, natur-,og miljøbeskytelsesinteresserne at ændringen ikke foregriber indholdet i de bindende sektorplaner, der udarbejdes i perioden indtil Vandplan, Natura 2000-plan og Råstofplan at ændringen omfatter hele kommunen for det pågældende emne Ringsted Kommune vurderer, at inddragelse af arealet ved Benløse Skel til byformål i perioden opfylder ovenstående krav. Kommuneplanens rammebestemmelser Den seneste revision af kommuneplanen skete som en tema-opdelt revision, der blandt andet omfattede detailhandelsplan 2004 og den ovenfor nævnte boligtemaplan Sidste led i denne revision er en samlet gennemgang af kommuneplanens rammebestemmelser for alle

8 områder i hele kommunen. Nogle steder vil bestemmelserne være uændrede, og andre steder foreslås justeringer af anvendelse, bebyggelsesprocent mm. Det nye plandokument "kommuneplan " vil endvidere indeholde de tidligere vedtagne ændringer af kommuneplanen, dvs. detailhandelsplanen og boligtemaplanen samt en række kommuneplantillæg, der er udarbejdet i tilknytning til nye lokalplaner. Endelig bliver kommuneplanen digitaliseret, så den fremover vil kunne ses på kommunens hjemmeside og løbende kan opdateres, når der kommer nye kommuneplantillæg. Forslaget til nye rammebestemmelser behandles af Byrådet parallelt med lokalplan 207 og forventes at komme i offentlig høring sideløbende med lokalplanen. I forslag til kommuneplan fastsættes følgende rammer : Nyt boligområde ved Benløse Skel: 5B20 a. Området udlægges til parcelhuse, rækkehuse og lignende. b. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1½ etage og ikke højere end 8,5 m. c. Området overføres til byzone Det er en forudsætning for denne lokalplan, at kommuneplanen og dens rammer for området også vedtages. Der er ingen bevarings- eller beskyttelsesinteresser i området. Der er ingen bevaringsværdige bygninger i området. Området overføres fra landzone til byzone. Området er belastet med støj fra motorvejen. Derfor anlægges der en støjvold langs områdets sydøstlige afgrænsning. Trafik Området skal trafikbetjenes fra kommunevejene Benløse Skel og Bækkevej. Internt i området anlægges der nye, private fællesveje, som skal betjene de enkelte boliger. Vejene skal udføres med chikaner, hævede felter, belægningsskift og ligende med henblik på at dæmpe hastigheden. Vejene må også indrettes til lege- og opholdsgader uden opdeling af færdselsarealerne i særskilt kørebane og og fortov. Parkering må i så fald ikke foregå på vejarealet. Spildevand Spildevand skal ledes til kommunalt renseanlæg. Der skal anlægges et regnvandsbassin. Det kan blive nødvendigt at anlægge dette inden for området. Efter konkret vurdering kan der gives tilladelse til, at regnvand på den enkelte grund nedsives eller opsamles og genbruges. De nærmere vilkår for afledning af spilde- og regnvand vil blive fastsat i spildevandsplanen. Varme Området er udlagt til naturgasforsyning. Vand Området vil blive vandforsynet fra Benløse Rundings Vandværk. Miljø Ringsted Kommune ønsker, at der i forbindelse med byggeri tages hensyn til miljøet og anvendes løsninger, som begrænser brugen af miljøfarlige stoffer og begrænser ressourceforbruget, eksempelvis til opvarmning og ventilation. Byrådet har vedtaget et sæt retningslinjer, "Miljøhensyn i byggeriet", som gælder, når kommunen sælger grunde, samt ved kommunalt eller støttet byggeri. I private udstykninger er det ikke noget krav, at man følger miljøretningslinjerne, men bygherrer opfordres til at bruge dem som inspiration til at vælge miljørigtige løsninger.

9 Anbefalinger (uddrag) Undgå for stort varmetab fra vinduer ved fornuftig orientering af bygninger Udnytte passiv solvarme Zoneopdeling - f.eks. toilet, bad og soverum mod nord Undgå miljøfarlige stoffer Naturlig ventilation Tage forberedt for solfanger/ solceller Øget isolering God udnyttelse af dagslys Opsamling af regnvand og genbrug til havevanding eller vaskeri Miljøstation forberedt for øget kildesortering. Forurenet jord Ringsted Kommune har ikke kendskab til, at der i området har foregået aktiviteter, som har kunnet medføre jordforurening. Støj Motorvejen kan kan eventuelt give anledning til støjgener. Der anlægges derfor en støjvold langs områdets østlige afgrænsning, som også visuelt afskærmer området Rørlagt bæk Der er langs områdets sydvestlige afgrænsning en rørlagt bæk. Der er ikke tinglyst restriktioner i forhold til denne. Hestehold Benløse Skel 20 På naboejendommen Benløse Skel 20 er der ridecenter. Antallet af heste er i 2006 øget fra 20 til 50 heste. Der er i den sammenhæng stillet krav til håndtering af gødning. Der kan ikke i henhold til miljølovgivningen stilles krav til afskærmning af græsningsarealerne, idet afgræsning ikke anses for en genevoldende anvendelse. Alternativet kunne være almindelig landbrugsdrift med spredning af gylle osv. Udvidelse af dyreholdet krævde lokaliseringsgodkendelse jf. Husdyrbekendtgørelsen, da der er mindre end 300 m til byzoneområde. Mindste afstand fra eksisterende bygninger til nærmeste nuværende nabo og skel til det fremtidige boligområde er 120 m. Græsningsarealer ligger umiddelbart op til eksisterende og fremtidigt boligområde. Der er ingen vejledende retningslinier for vurdering af lugtgener fra hestehold. Erfaringer viser, at der sjældent opstår lugtgener fra hestehold. Hvis der opstår lugtgener fra anlæg til opbevaring af husdyrgødning på ejendommen, kan der stilles skærpede krav til dette. I lokaliseringsgodkendelsen er der også vilkår vedrørende støj fra transport i forbindelse med markarbejde. Hvis der efterfølgende opstår væsentlige problemer med fluer hos naboerne, vil der i henhold til miljøbeskyttelsesloven kunne meddeles et påbud. Ringsted Kommune vurderer, at hesteholdet ikke vil give anledning til gener ud over, hvad man må tåle, hvis man bor nabo til en landbrugsejendom. Da der første gang blev givet tilladelse til at drive rideskole, vurderede kommunen, at en sådan fritidsaktivitet med fordel kunne lokalisere sig i nærheden - inden for cykelafstand - af byområder og dermed potentielle kunder. Miljøvurdering Ringsted Kommune har vurderet, at lokalplan 207 ikke danner grundlag for anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. Området grænser op til byzoneareal og har god adgang til offentlig service i form af skole og børneinstitution og kollektiv transport. Der er ingen særlige natur- eller kulturværdier i området. Kommuneplanen og lokalplanen indeholder bestemmelser, som sikrer, at boligområdet indrettes med høj trafiksikkerhed. Erhvervsområdet mod nordøst er omfattet af lokalplan 110 for Kærup Erhvervsområde, som fastlægger anvendelsen til fremstillings-, værksteds-, lager-, oplags- og transportvirksomhed, engroshandel samt håndværk- og serviceerhverv. Området trafikbetjenes fra Tinvej og belaster derfor ikke det nye boligområde med trafik. Grunde langs Benløse Skel er forbeholdt mindre virksomheder, idet grunde skal udstykkes mellem og m². Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 12 m. Der skal plantes et 7,5 m

10 bredt beplantningsbælte langs områdets afgrænsning til Benløse Skel. Mod støjfølsomme områder må støjniveauet ikke overstige de vejledende grænseværdier - i dette tilfælde grænseværdierne for boligområder. Ringsted Kommune vurderer på baggrund af de ovenfor nævnte bestemmelser i lokalplan 110, at naboskabet til Kærup Erhvervspark ikke giver anledning til gener for det nye boligområde. Ophævelse af landbrugspligt Området er omfattet af landbrugspligt. Ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse med udstykning (jf. bekendtgørelse nr. 628 af 26. juli 1999 om udstykningssager mv. vedrørende landbrugsejendomme). Kulturværdier Arkæologiske forhold Sydvestsjællands Museum oplyser, at der ikke er registreret arkæologiske fund eller interesser i lokalplanområdet. Det udelukker imidlertid ikke, at der kan være bevaret arkæologiske interesser under pløjelaget/ mulden, da der i området kendes flere bebyggelser fra jernalderen og gravpladser fra samme periode. "Benløsebakken" synes at have været tæt bebygget i flere perioder af forhistorien. Museet anbefaler derfor, at bygherre indhenter en udtalelse, jf. museumslovens 25, forud for påbegyndelse af jordarbejder, så evt. standsning af arbejdet i henhold til 27 i lov om museer kan undgås.

11 BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser og kortbilag er umiddelbart bindende for borgerne og tinglyses på samtlige ejendomme inden for området. I henhold til planloven fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Formål Lokalplanens formål er at åbne mulighed for, at der kan opføres nye boliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse og indrettes et fælles friareal sikre, at området får et vist helhedspræg med referencer til det eksisterende kvarter ved Bækkevej. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 61e Benløse samt alle parceller, der efter den 1. marts 2007 udstykkes fra den nævnte ejendom. 2.2 Området ligger i landzone. Med vedtagelse af denne lokalplan overføres det til byzone. 2.3 Området opdeles i delområder som vist på kortbilag 2: - Område A - parcelhuse - Område B - tæt-lav boligbebyggelse - Område C - parcelhuse eller tæt-lavboliger - Område G - fælles friareal anlæg, som er nødvendige for områdets forsyning, og der må anlægges et regnvandsbassin. 3.2 Område A Området må kun anvendes til parcelhuse (se note 1). Der må kun opføres én bolig på hver grund. 3.3 Område B Området må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse (se note 1). 3.4 Område C Området må anvendes til enten åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. 3.5 Område G Området må kun anvendes til fælles friareal for det nye boligområde. Inden for området må der opføres mindre bygninger og anlæg til brug for områdets anvendelse som friareal samt eventuelle tekniske anlæg, som er nødvendige for områdets forsyning. 4 Udstykning 4.1 Område A, B, C og G Området skal udstykkes i princippet som vist på kortbilag 4A eller 4B. 4.2 Område A, B og C Grunde til åben-lav boliger må ikke udstykkes mindre end 700 m 2 ekskl. andel af fælles friareal. Grunde til tæt-lav bebyggelse må ikke udstykkes mindre end 400 m 2 inklusiv andel af halvdelen af det fælles friareal (område G). 3 Områdets anvendelse 3.1 Område A, B og C Der må kun indrettes helårsbeboelse. Herudover må der opføres mindre, tekniske Note 1 Parcelhuse er fritliggende enfamiliehuse. Tæt-lav bebyggelse er dobbelt-, række-, kædeeller klyngehuse med lodret lejlighedsskel.

12 5 Veje, stier og parkering Veje og stier 5.1 Vejadgang til området skal ske fra Benløse Skel og Bækkevej som vist på kortbilag Der skal anlægges boligveje, i princippet som vist på kortbilag Boligvejene skal udlægges i en bredde af mindst 7,5 m og anlægges med et befæstet areal på mindst 5 m. Vejene må anlægges som lege- og opholdsgader uden særskilt opdeling mellem færdselsareal og fortov. 5.4 Tilslutning til Benløse Skel og Bækkevej, oversigtsarealer, overkørsler, hjørneafskæringer og vendepladser skal udføres efter vejmyndighedens anvisninger. 5.5 Der udlægges areal til sti, i princippet som vist på kortbilag 3. Stier skal udlægges i en bredde af mindst 2 m. Parkering 5.6 Parcelhuse Der skal udlægges areal til 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund. Ved ibrugtagning af bebyggelsen skal der være anlagt mindst 1 parkeringsplads pr. bolig. Resten skal anlægges, når Byrådet forlanger det. Tæt-lav bebyggelse Der skal udlægges areal til 1½ parkeringsplads pr. bolig. Ved ibrugtagning af bebyggelsen skal der være anlagt mindst 1 parkeringsplads pr. bolig. Resten skal anlægges, når Byrådet forlanger det. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.2 Udendørs belysning af vej-, sti-, fælles friarealer og parkeringsarealer skal udføres efter en samlet plan for hele området. Udendørs belysning må kun udføres som lavtsiddende armaturer på ydervægge, som parkbelysning med en lyspunkthøjde på max. 3,5 m og/eller som pullertbelysning. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Område A, B og C Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25 for parcelhuse og 30 for tæt-lav boliger. En andel af friarealet kan medregnes ved beregning af bebyggelsesprocenten for tæt-lav boliger - se Bygninger må ikke opføres i mere end 1½ etage (se note 2) og ikke højere end 8,5 m. 7.3 Bebyggelse skal placeres mindst 5 m fra skel mod nabobebyggelse uden for lokalplanens område - se kortbilag 3. Bestemmelsen gælder også for garager og carporte samt skure, drivhuse og lignende på mere end 10 m I område A skal garager og carporte placeres mindst 5 m fra vejskel som vist på kortbilag 3 - se også kortbilag 4A og 4B. Bestemmelsen om 5 m byggelinie gælder også fra skel til evt. chikaner, vendepladser o.lign. 7.5 Hvis område C anvendes til parcelhusbebyggelse, gælder 7.4 også i dette område. 7.6 Område G Der må kun opføres mindre bygninger og anlæg så som lysthuse, skure, legehuse og legeredskaber til brug for områdets anvendelse som fælles friareal. 6.1 Elledninger må kun udføres som jordkabler. Note 2 1½ etage er én etage med udnyttet tagetage.

13 8 Bebyggelsens ydre fremtræden Facader 8.1 Område A, B og C Facader på beboelsesbygninger må kun udføres i et eller flere af følgende materialer: - murværk af tegl (blank, filtset eller vandskuret mur) - pudsede flader - træ - glas Mindre partier, dvs partier, der til sammen udgør mindre end 1/4 af den samlede facade, må desuden udføres i plane, matte facadeplader af eternit, metal eller lignende. 8.2 Område B og C Udhuse, udestuer, overdækkede terrasser, carporte og garager skal for hvert delområde udføres efter en samlet plan, der skal godkendes af Byrådet. Planen skal sikre, at de nævnte småbygninger placeres og udformes på en måde, som medvirker til at give bebyggelsen et arkitektonisk helhedspræg, det vil sige, at der skal opstilles fælles retningslinier for størrelse, udforming, herunder tagform, materialer og farver. Bestemmelsen gælder ikke evt. legehuse og drivhuse. Bestemmelsen gælder ikke for område C, hvis det udstykkes til parcelhuse. Tage 8.3 Område A, B og C Tage på beboelsesbygninger skal udføres som symmetrisk eller asymmetrisk saddeltag med en hældning på grader eller med ensidig taghældning på grader. Tage på beboelsesbygninger må kun beklædes med matte (ikke glaserede eller engoberede) tagsten i tegl eller beton eller matte, plane plader i eternit, metal eller tagpap i grå eller sorte farver. Tage på overdækkede terrasser, udestuer og karnapper må endvidere udføres i glas. 8.4 Område B og C Der skal være ensartede tagmaterialer inden for hvert af områderne. Bestemmelsen gælder ikke for område C, hvis det udstykkes til parcelhuse. 8.5 Ved fremtidige udskiftninger skal samme materiale/ farve anvendes. Bestemmelsen gælder ikke for område C, hvis det udstykkes til parcelhuse. Øvrige bestemmelser 8.6 Tagrender og nedløbsrør må kun udføres i metal. 8.7 Vinduer og døre må kun udføres i træ og/ eller metal. 8.8 Der må ikke opsættes antenner, herunder parabolantenner, som er synlige fra offentligt tilgængelig vej, sti eller friareal. 8.9 Farver på facader og tage skal være dæmpede og holdes inden for jordfarveskalaen. 9 Ubebyggede arealer/ beplantning 9.1 Område A, B, C og G Langs områdets afgrænsning mod sydøst skal der udlægges et 10 m bredt areal til en jordvold. Jordvolden skal beplantes med naturligt hjemhørende, løvfældende træer og buske, så den får karakter af et tæt, levende hegn. 9.2 Hegn i skel må kun etableres som levende hegn eller hæk af løvfældende træer og/ eller buske, eventuelt suppleret med trådhegn på den indvendige side. 9.3 Område B og C Hække som afgrænsning af grunde inden for hvert af områderne skal være ensartede. Bestemmelsen gælder ikke for område C, hvis det udstykkes til parcelhuse. 9.4 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn eller nærmere skel end 1 m må kun ske med Byrådets tilladelse.

14 9.5 Henstillen og parkering af køretøjer over kg, lystbåde, campingvogne og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanens område. 9.5 Område G Det på kortbilag 2 viste fælles friareal skal fremstå i græs suppleret med enkelte træer eller mindre grupper af træer/ buske. Inden for området må der indrettes legeplads, bålplads, opholdsarealer og lignende. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret vej og parkering efter bestemmelserne i Før nogen del af bebyggelsen tages i brug, skal det i 3.5 nævnte friareal være anlagt eller på anden måde sikret Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet naturgasnettet. 11 Grundejerforening 11.1 Område A, B og C Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område Ejendommene skal tilsluttes grundejerforeningen, når de er solgt, eller når Byrådet forlanger det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af det i 3.5 nævnte fælles friareal, den i 9.1 nævnte jordvold og de i nævnte veje og stier Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på de i 3 og 5 nævnte fællesarealer Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet. 12 Retsvirkninger 12.1 Når en lokalplan er vedtaget endeligt og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen. Eksisterende, lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil Byrådet kan i henhold til 19 i lov om planlægning meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 12a Midlertidige retsvirkninger 12.1aIndtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning 17 stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse eller ændring af anvendelsen. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommen kan

15 fortsætte som hidtil. 12.2aNår fristen for fremsættelse af indsigelser er udløbet, kan der eventuelt efter lov om planlægning 17 stk. 2 opnås tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. 12.3aDisse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort. Dog ikke længere end et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. 13 Vedtagelser 13.1 Byrådet vedtog den 10. april 2007 at udsende forslag til lokalplan 207 til offentlig høring i perioden 17. april juni 2007.

16 12f 12q 12p Roskildevej 61k 62p 5ad 5c 61i 61o 61n 61l 61t 62o 62n 62m 62l 62k 62i 62a 62f 62g 62n Benløse Skelvej 62d 5ae 61h 62e 78hf 78hk Bækkevej 78hh 78hg lokalplan 207 3ø 78hi 78hn 78he 78ho 78if 78hp 78ie 78hg 78id 78hr 78ic 78hs 63b 78ib 78ht 78ia 78hø 78ig 78hx 78hv 78hu 78hy 78æ lokalplan nr. 207 kortbilag 1 områdets afgrænsning mål 1:2000

17 Roskildevej Benløse Skelvej Bækkevej A G B C lokalplan grænse G fælles friareal beplantningsbælte A B C parcelhuse tæt/lav parcelhuse eller tæt/lav lokalplan nr. 207 kortbilag 2 områdets anvendelse mål 1:2000

18 Roskildevej Benløse Skelvej P Bækkevej lokalplan grænse sti P parkering 5m byggelinje til naboområder 5m byggelinje for garage og carporte boligvej vendeplads chikane lokalplan nr. 207 kortbilag 3 veje, stier og byggelinjer mål 1:2000

19 Roskildevej Benløse Skelvej Bækkevej lokalplan nr. 207 kortbilag 4a illustrationsplan mål 1:2000

20 Roskildevej Benløse Skelvej Bækkevej lokalplan nr. 207 kortbilag 4b alternativ illustrationsplan mål 1:2000

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Lokalplan 278 - Forslag

Lokalplan 278 - Forslag 1 Lokalplan 278 - Forslag Margrethegården i Ringsted By Maj 2014 PBU 22.04 Byråd 12.05 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle

Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Lokalplan 522/forslag Udkast 7. maj 2007 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål 9 Indhold 9 Forhold til anden planlægning 11 Landsplandirektiver 11 Kommuneplan

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN Lokalplan B54.1-1 for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan 2001-2012 Forslag vedtaget: 12.12.2006 Offentlig høring: 19.12.2006-06.02.2007

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst

Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst Greve Kommune Vedtaget den 25. maj 2010 Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst Nyt boligområde med 61 parcelhuse og 93 rækkehuse Rendebjergvej forlænges til Grevevej Lokalplanen er udarbejdet af Center for

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Boligområde ved Kirkevejen i Lading

Boligområde ved Kirkevejen i Lading Lokalplan nr. 336 Boligområde ved Kirkevejen i Lading Kirkevejen Møllebakken Møllebakken Møllebakken Viborgvej Kirkevejen Viborgvej Favrskov Kommune 2010 Ortofoto Forslag december 2013 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg, Solrød Kommune.

Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg, Solrød Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 14 Retsvirkning side 24 Kortbilag 1, matrikelkort side 26 Kortbilag 2, delområder side 27 Kortbilag 3, vejudlæg side 28 Kortbilag 4, illustrationsplan

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere