Lokalplan nr Lokalplan nr Forslag. Boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 207. Lokalplan nr. 207. Forslag. Boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej"

Transkript

1 Lokalplan nr. 207 Lokalplan nr. 207 Boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej Forslag april 2007

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering og udformning af bebyggelse samt materialer, - bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes igang. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Offentlighedsperiode Dette lokalplanforslag er offentliggjort den 17. april Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser modtages til og med den 12. juni 2007 og bedes sendt til: Byrådet Rådhuset 4100 Ringsted Gyrstinge Ørslevvester Allindelille Jystrup Haraldsted Vigersted Benløse Kværkeby Lokalplan 207 Bringstrup Teknisk Forvaltnings adresse: Kommunens adresse: Tolstrup Høm Nordrup Ørslev Vetterslev Sneslev Kommunens hjemmeside:

3 Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning Regionplan og Kommuneplan Trafik Spildevand Varme Vand Miljø Forurenet jord Støj Rørlagt bæk Hestehold Benløse Skel 20 Miljøvurdering Ophævelse af landbrugspligt Kulturværdier Arkæologiske forhold BESTEMMELSER 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Udstykning 5 Veje, stier og parkering 6 Ledningsanlæg og belysning 7 Bebyggelsens omfang og placering 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 9 Ubebyggede arealer/ beplantning 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11 Grundejerforening 12 Retsvirkninger 12aMidlertidige retsvirkninger 13 Vedtagelser Kortbilag Bilag 1: Matrikelkort Bilag 2: Områdets anvendelse Bilag 3: Veje, stier og byggelinier Bilag 4A (Alternativ 1): Illustrationsplan Bilag 4B (Alternativ 2): Illustrationsplan

4 Lokalplanområde for boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej Roskildevej Lokalplan nr. 207 Benløse Skel Eilekiersvej Vestmotorvejen

5 REDEGØRELSE I henhold til planlovens 16 skal en lokalplan ledsages af en redegørelse, som beskriver lokalplanens forhold til anden planlægning, og som angiver, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end byrådet. De egentlige bestemmelser findes i lokalplanens 2. del. For at lette forståelsen af lokalplanen indeholder redegørelsen desuden en beskrivelse af eksisterende forhold i og omkring lokalplanområdet, og der gives en kort beskrivelse af hovedindholdet og intentionerne med planen. indgår der et forslag om, at arealerne ved Benløse Skel, Fælledvej/ Eilekiersvej og Køgevej inddrages til byformål i indeværende planperiode. Baggrunden er, at boligudbygningen i Ringsted er gået hurtigere end forventet, og at der derfor er behov for nye arealer til boligformål før Forslaget til ændringer af kommuneplanen behandles parallelt med lokalplan 207 og forventes at komme i offentlig høring sideløbende med lokalplanen. Det er en forudsætning for lokalplanen, at kommuneplanen og dens rammer for området også vedtages. Baggrund for lokalplanen Ejer ønsker at inddrage et areal mellem Benløse Skel og Bækkevej til opførelse af en blanding af parcelhuse og rækkehuse. I dag ligger arealet i en landzonelomme, der til tre sider er omgivet af bolig- og erhvervsområder. Ved kommuneplanrevisionen i 2005 (Temaplan for boligudbygning) blev det udpeget som fremtidigt byudviklingsområde. I forbindelse med vedtagelse af boligtemaplanen ønskede Byrådet, at planlægning af to områder i Benløse - ved Benløse Skel og ved Fælledvej/Eilekiersvej - skulle fremskyndes. Da regionplanen på det tidspunkt var meget langt fremme, ønskede Vestsjællands Amt ikke at optage de to arealer som byområde i regionplanen. Men amtet tilkendegav, at de to arealer vil kunne inddrages til byformål i indeværende planperiode, idet ændringen må betragtes som værende af underordnet betydning for de hensyn, som regionplanen skal varetage. Fra 1. januar 2007 er det et statsligt miljøcenter, der har kompetencen til at tillade mindre fravigelser fra regionplanen. Forudsætningen er blandt andet, at ændringen sker som led i en samlet plan for hele kommunen, og at den ikke foregriber kommunens planlægning for andre væsentlige interesser i det åbne land. I forbindelse med revision af rammebestemmelserne for alle byområder i kommunen Eksisterende forhold Området er m² og ligger sydøst for Roskildevej. Se kort på modstående side. Mod nord og vest grænser det op til et eksisterende parcelhusområde, mod nordøst ligger Kærup Erhvervspark og mod sydøst en landbrugsejendom med et ridecenter. Det nærliggende, eksisterende boligområde består overvejende af parcelhuse fra 1960'erne, som er karakteriseret af facader i blank mur (gule tegl og hvide kalksandsten) og symmetriske saddeltage med taghældning på grader beklædt med grå, sorte eller brune tagsten eller bølgeeternit. Lokalplanens indhold Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres et nyt boligområde med cirka 60 boliger. Det bliver en blanding af parcelhuse og tæt-lav bebyggelse (dobbelt-, kæde- række- eller klyngehuse). Langs områdets afgrænsning mod sydøst tænkes anlagt en 10 m bred beplantet jordvold. Centralt i området anlægges et fælles friareal. Lokalplanområdet opdeles i et område til parcelhuse, et område til tæt-lav boliger og et område, der kan indrettes til enten tæt-lav boliger eller parcelhuse. Der kan opføres parcelhuse og ca tæt-lav boliger afhængigt af, hvil-

6 Lokalplanens område set fra sydøst Benløse Skel 20 set fra nordøst

7 Forhold til anden planlægning ROSKILDEVEJ VESTMOTORVEJEN Udsnit af kommuneplanen - boligtemaplan ken model man vælger - se kortbilag 4A og 4B. Den tæt-lave bebyggelse orienterer sig mod en interen vej, der kan indrettes som lege- og opholdsgade. Tage på boliger skal udføres med hældning (ensidig eller som saddeltag) og beklædes med matte tagsten eller matte, plane tagplader. Tætlav bebyggelse skal udføres efter en samlet plan, som sikrer helhed i arkitektur, farver og materialer. På parcelhusgrundene fastsættes en byggelinie på 5 m fra vejskel for opførelse af garager og carporte, så disse bygninger bliver mindre dominerende. Samtidig bliver der plads til gæsteparkering på egen grund foran carporten/ garagen. Der er en rørlagt bæk langs områdets vestlige afgrænsning. Det er nødvendigt at anlægge et regnvandsbassin til afledning regnvand fra området. Bassinet må placeres inden for området. BEN LØSE SKEL TINVEJ BENLØSE SKEL Regionplan og kommuneplan Området ligger i regionplanens jordbrugsområde. Ved kommuneplanrevisionen i 2005 (Temaplan for boligudbygning) blev det udpeget som fremtidigt byudviklingsområde. Boligudbygningen i Ringsted går hurtigere, end man forventede, da sidste regionplanrevision blev igangsat. Byrådet ønsker derfor at inddrage området til byformål i den nuværende planperiode ( ). Det forudsætter, at regionplanens retningslinier for området ophæves. Fra 1. januar 2007 er det et statsligt miljøcenter, der har kompetencen til at godkende mindre fravigelser fra regionplanen. Ved behandling af ønsker om dispensation eller ved ophævelse af regionplanretningslinier lægges der vægt på følgende: at ændringen er mindre, og at den har underordnet betydning at ændringen ikke skal vurderes i forhold til nabokommunernes planlægning at ændringen ikke foregriber kommunens planlægning for andre væsentlige interesser i det åbne land, herunder landbrugs-, natur-,og miljøbeskytelsesinteresserne at ændringen ikke foregriber indholdet i de bindende sektorplaner, der udarbejdes i perioden indtil Vandplan, Natura 2000-plan og Råstofplan at ændringen omfatter hele kommunen for det pågældende emne Ringsted Kommune vurderer, at inddragelse af arealet ved Benløse Skel til byformål i perioden opfylder ovenstående krav. Kommuneplanens rammebestemmelser Den seneste revision af kommuneplanen skete som en tema-opdelt revision, der blandt andet omfattede detailhandelsplan 2004 og den ovenfor nævnte boligtemaplan Sidste led i denne revision er en samlet gennemgang af kommuneplanens rammebestemmelser for alle

8 områder i hele kommunen. Nogle steder vil bestemmelserne være uændrede, og andre steder foreslås justeringer af anvendelse, bebyggelsesprocent mm. Det nye plandokument "kommuneplan " vil endvidere indeholde de tidligere vedtagne ændringer af kommuneplanen, dvs. detailhandelsplanen og boligtemaplanen samt en række kommuneplantillæg, der er udarbejdet i tilknytning til nye lokalplaner. Endelig bliver kommuneplanen digitaliseret, så den fremover vil kunne ses på kommunens hjemmeside og løbende kan opdateres, når der kommer nye kommuneplantillæg. Forslaget til nye rammebestemmelser behandles af Byrådet parallelt med lokalplan 207 og forventes at komme i offentlig høring sideløbende med lokalplanen. I forslag til kommuneplan fastsættes følgende rammer : Nyt boligområde ved Benløse Skel: 5B20 a. Området udlægges til parcelhuse, rækkehuse og lignende. b. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1½ etage og ikke højere end 8,5 m. c. Området overføres til byzone Det er en forudsætning for denne lokalplan, at kommuneplanen og dens rammer for området også vedtages. Der er ingen bevarings- eller beskyttelsesinteresser i området. Der er ingen bevaringsværdige bygninger i området. Området overføres fra landzone til byzone. Området er belastet med støj fra motorvejen. Derfor anlægges der en støjvold langs områdets sydøstlige afgrænsning. Trafik Området skal trafikbetjenes fra kommunevejene Benløse Skel og Bækkevej. Internt i området anlægges der nye, private fællesveje, som skal betjene de enkelte boliger. Vejene skal udføres med chikaner, hævede felter, belægningsskift og ligende med henblik på at dæmpe hastigheden. Vejene må også indrettes til lege- og opholdsgader uden opdeling af færdselsarealerne i særskilt kørebane og og fortov. Parkering må i så fald ikke foregå på vejarealet. Spildevand Spildevand skal ledes til kommunalt renseanlæg. Der skal anlægges et regnvandsbassin. Det kan blive nødvendigt at anlægge dette inden for området. Efter konkret vurdering kan der gives tilladelse til, at regnvand på den enkelte grund nedsives eller opsamles og genbruges. De nærmere vilkår for afledning af spilde- og regnvand vil blive fastsat i spildevandsplanen. Varme Området er udlagt til naturgasforsyning. Vand Området vil blive vandforsynet fra Benløse Rundings Vandværk. Miljø Ringsted Kommune ønsker, at der i forbindelse med byggeri tages hensyn til miljøet og anvendes løsninger, som begrænser brugen af miljøfarlige stoffer og begrænser ressourceforbruget, eksempelvis til opvarmning og ventilation. Byrådet har vedtaget et sæt retningslinjer, "Miljøhensyn i byggeriet", som gælder, når kommunen sælger grunde, samt ved kommunalt eller støttet byggeri. I private udstykninger er det ikke noget krav, at man følger miljøretningslinjerne, men bygherrer opfordres til at bruge dem som inspiration til at vælge miljørigtige løsninger.

9 Anbefalinger (uddrag) Undgå for stort varmetab fra vinduer ved fornuftig orientering af bygninger Udnytte passiv solvarme Zoneopdeling - f.eks. toilet, bad og soverum mod nord Undgå miljøfarlige stoffer Naturlig ventilation Tage forberedt for solfanger/ solceller Øget isolering God udnyttelse af dagslys Opsamling af regnvand og genbrug til havevanding eller vaskeri Miljøstation forberedt for øget kildesortering. Forurenet jord Ringsted Kommune har ikke kendskab til, at der i området har foregået aktiviteter, som har kunnet medføre jordforurening. Støj Motorvejen kan kan eventuelt give anledning til støjgener. Der anlægges derfor en støjvold langs områdets østlige afgrænsning, som også visuelt afskærmer området Rørlagt bæk Der er langs områdets sydvestlige afgrænsning en rørlagt bæk. Der er ikke tinglyst restriktioner i forhold til denne. Hestehold Benløse Skel 20 På naboejendommen Benløse Skel 20 er der ridecenter. Antallet af heste er i 2006 øget fra 20 til 50 heste. Der er i den sammenhæng stillet krav til håndtering af gødning. Der kan ikke i henhold til miljølovgivningen stilles krav til afskærmning af græsningsarealerne, idet afgræsning ikke anses for en genevoldende anvendelse. Alternativet kunne være almindelig landbrugsdrift med spredning af gylle osv. Udvidelse af dyreholdet krævde lokaliseringsgodkendelse jf. Husdyrbekendtgørelsen, da der er mindre end 300 m til byzoneområde. Mindste afstand fra eksisterende bygninger til nærmeste nuværende nabo og skel til det fremtidige boligområde er 120 m. Græsningsarealer ligger umiddelbart op til eksisterende og fremtidigt boligområde. Der er ingen vejledende retningslinier for vurdering af lugtgener fra hestehold. Erfaringer viser, at der sjældent opstår lugtgener fra hestehold. Hvis der opstår lugtgener fra anlæg til opbevaring af husdyrgødning på ejendommen, kan der stilles skærpede krav til dette. I lokaliseringsgodkendelsen er der også vilkår vedrørende støj fra transport i forbindelse med markarbejde. Hvis der efterfølgende opstår væsentlige problemer med fluer hos naboerne, vil der i henhold til miljøbeskyttelsesloven kunne meddeles et påbud. Ringsted Kommune vurderer, at hesteholdet ikke vil give anledning til gener ud over, hvad man må tåle, hvis man bor nabo til en landbrugsejendom. Da der første gang blev givet tilladelse til at drive rideskole, vurderede kommunen, at en sådan fritidsaktivitet med fordel kunne lokalisere sig i nærheden - inden for cykelafstand - af byområder og dermed potentielle kunder. Miljøvurdering Ringsted Kommune har vurderet, at lokalplan 207 ikke danner grundlag for anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. Området grænser op til byzoneareal og har god adgang til offentlig service i form af skole og børneinstitution og kollektiv transport. Der er ingen særlige natur- eller kulturværdier i området. Kommuneplanen og lokalplanen indeholder bestemmelser, som sikrer, at boligområdet indrettes med høj trafiksikkerhed. Erhvervsområdet mod nordøst er omfattet af lokalplan 110 for Kærup Erhvervsområde, som fastlægger anvendelsen til fremstillings-, værksteds-, lager-, oplags- og transportvirksomhed, engroshandel samt håndværk- og serviceerhverv. Området trafikbetjenes fra Tinvej og belaster derfor ikke det nye boligområde med trafik. Grunde langs Benløse Skel er forbeholdt mindre virksomheder, idet grunde skal udstykkes mellem og m². Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 12 m. Der skal plantes et 7,5 m

10 bredt beplantningsbælte langs områdets afgrænsning til Benløse Skel. Mod støjfølsomme områder må støjniveauet ikke overstige de vejledende grænseværdier - i dette tilfælde grænseværdierne for boligområder. Ringsted Kommune vurderer på baggrund af de ovenfor nævnte bestemmelser i lokalplan 110, at naboskabet til Kærup Erhvervspark ikke giver anledning til gener for det nye boligområde. Ophævelse af landbrugspligt Området er omfattet af landbrugspligt. Ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse med udstykning (jf. bekendtgørelse nr. 628 af 26. juli 1999 om udstykningssager mv. vedrørende landbrugsejendomme). Kulturværdier Arkæologiske forhold Sydvestsjællands Museum oplyser, at der ikke er registreret arkæologiske fund eller interesser i lokalplanområdet. Det udelukker imidlertid ikke, at der kan være bevaret arkæologiske interesser under pløjelaget/ mulden, da der i området kendes flere bebyggelser fra jernalderen og gravpladser fra samme periode. "Benløsebakken" synes at have været tæt bebygget i flere perioder af forhistorien. Museet anbefaler derfor, at bygherre indhenter en udtalelse, jf. museumslovens 25, forud for påbegyndelse af jordarbejder, så evt. standsning af arbejdet i henhold til 27 i lov om museer kan undgås.

11 BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser og kortbilag er umiddelbart bindende for borgerne og tinglyses på samtlige ejendomme inden for området. I henhold til planloven fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Formål Lokalplanens formål er at åbne mulighed for, at der kan opføres nye boliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse og indrettes et fælles friareal sikre, at området får et vist helhedspræg med referencer til det eksisterende kvarter ved Bækkevej. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 61e Benløse samt alle parceller, der efter den 1. marts 2007 udstykkes fra den nævnte ejendom. 2.2 Området ligger i landzone. Med vedtagelse af denne lokalplan overføres det til byzone. 2.3 Området opdeles i delområder som vist på kortbilag 2: - Område A - parcelhuse - Område B - tæt-lav boligbebyggelse - Område C - parcelhuse eller tæt-lavboliger - Område G - fælles friareal anlæg, som er nødvendige for områdets forsyning, og der må anlægges et regnvandsbassin. 3.2 Område A Området må kun anvendes til parcelhuse (se note 1). Der må kun opføres én bolig på hver grund. 3.3 Område B Området må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse (se note 1). 3.4 Område C Området må anvendes til enten åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. 3.5 Område G Området må kun anvendes til fælles friareal for det nye boligområde. Inden for området må der opføres mindre bygninger og anlæg til brug for områdets anvendelse som friareal samt eventuelle tekniske anlæg, som er nødvendige for områdets forsyning. 4 Udstykning 4.1 Område A, B, C og G Området skal udstykkes i princippet som vist på kortbilag 4A eller 4B. 4.2 Område A, B og C Grunde til åben-lav boliger må ikke udstykkes mindre end 700 m 2 ekskl. andel af fælles friareal. Grunde til tæt-lav bebyggelse må ikke udstykkes mindre end 400 m 2 inklusiv andel af halvdelen af det fælles friareal (område G). 3 Områdets anvendelse 3.1 Område A, B og C Der må kun indrettes helårsbeboelse. Herudover må der opføres mindre, tekniske Note 1 Parcelhuse er fritliggende enfamiliehuse. Tæt-lav bebyggelse er dobbelt-, række-, kædeeller klyngehuse med lodret lejlighedsskel.

12 5 Veje, stier og parkering Veje og stier 5.1 Vejadgang til området skal ske fra Benløse Skel og Bækkevej som vist på kortbilag Der skal anlægges boligveje, i princippet som vist på kortbilag Boligvejene skal udlægges i en bredde af mindst 7,5 m og anlægges med et befæstet areal på mindst 5 m. Vejene må anlægges som lege- og opholdsgader uden særskilt opdeling mellem færdselsareal og fortov. 5.4 Tilslutning til Benløse Skel og Bækkevej, oversigtsarealer, overkørsler, hjørneafskæringer og vendepladser skal udføres efter vejmyndighedens anvisninger. 5.5 Der udlægges areal til sti, i princippet som vist på kortbilag 3. Stier skal udlægges i en bredde af mindst 2 m. Parkering 5.6 Parcelhuse Der skal udlægges areal til 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund. Ved ibrugtagning af bebyggelsen skal der være anlagt mindst 1 parkeringsplads pr. bolig. Resten skal anlægges, når Byrådet forlanger det. Tæt-lav bebyggelse Der skal udlægges areal til 1½ parkeringsplads pr. bolig. Ved ibrugtagning af bebyggelsen skal der være anlagt mindst 1 parkeringsplads pr. bolig. Resten skal anlægges, når Byrådet forlanger det. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.2 Udendørs belysning af vej-, sti-, fælles friarealer og parkeringsarealer skal udføres efter en samlet plan for hele området. Udendørs belysning må kun udføres som lavtsiddende armaturer på ydervægge, som parkbelysning med en lyspunkthøjde på max. 3,5 m og/eller som pullertbelysning. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Område A, B og C Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25 for parcelhuse og 30 for tæt-lav boliger. En andel af friarealet kan medregnes ved beregning af bebyggelsesprocenten for tæt-lav boliger - se Bygninger må ikke opføres i mere end 1½ etage (se note 2) og ikke højere end 8,5 m. 7.3 Bebyggelse skal placeres mindst 5 m fra skel mod nabobebyggelse uden for lokalplanens område - se kortbilag 3. Bestemmelsen gælder også for garager og carporte samt skure, drivhuse og lignende på mere end 10 m I område A skal garager og carporte placeres mindst 5 m fra vejskel som vist på kortbilag 3 - se også kortbilag 4A og 4B. Bestemmelsen om 5 m byggelinie gælder også fra skel til evt. chikaner, vendepladser o.lign. 7.5 Hvis område C anvendes til parcelhusbebyggelse, gælder 7.4 også i dette område. 7.6 Område G Der må kun opføres mindre bygninger og anlæg så som lysthuse, skure, legehuse og legeredskaber til brug for områdets anvendelse som fælles friareal. 6.1 Elledninger må kun udføres som jordkabler. Note 2 1½ etage er én etage med udnyttet tagetage.

13 8 Bebyggelsens ydre fremtræden Facader 8.1 Område A, B og C Facader på beboelsesbygninger må kun udføres i et eller flere af følgende materialer: - murværk af tegl (blank, filtset eller vandskuret mur) - pudsede flader - træ - glas Mindre partier, dvs partier, der til sammen udgør mindre end 1/4 af den samlede facade, må desuden udføres i plane, matte facadeplader af eternit, metal eller lignende. 8.2 Område B og C Udhuse, udestuer, overdækkede terrasser, carporte og garager skal for hvert delområde udføres efter en samlet plan, der skal godkendes af Byrådet. Planen skal sikre, at de nævnte småbygninger placeres og udformes på en måde, som medvirker til at give bebyggelsen et arkitektonisk helhedspræg, det vil sige, at der skal opstilles fælles retningslinier for størrelse, udforming, herunder tagform, materialer og farver. Bestemmelsen gælder ikke evt. legehuse og drivhuse. Bestemmelsen gælder ikke for område C, hvis det udstykkes til parcelhuse. Tage 8.3 Område A, B og C Tage på beboelsesbygninger skal udføres som symmetrisk eller asymmetrisk saddeltag med en hældning på grader eller med ensidig taghældning på grader. Tage på beboelsesbygninger må kun beklædes med matte (ikke glaserede eller engoberede) tagsten i tegl eller beton eller matte, plane plader i eternit, metal eller tagpap i grå eller sorte farver. Tage på overdækkede terrasser, udestuer og karnapper må endvidere udføres i glas. 8.4 Område B og C Der skal være ensartede tagmaterialer inden for hvert af områderne. Bestemmelsen gælder ikke for område C, hvis det udstykkes til parcelhuse. 8.5 Ved fremtidige udskiftninger skal samme materiale/ farve anvendes. Bestemmelsen gælder ikke for område C, hvis det udstykkes til parcelhuse. Øvrige bestemmelser 8.6 Tagrender og nedløbsrør må kun udføres i metal. 8.7 Vinduer og døre må kun udføres i træ og/ eller metal. 8.8 Der må ikke opsættes antenner, herunder parabolantenner, som er synlige fra offentligt tilgængelig vej, sti eller friareal. 8.9 Farver på facader og tage skal være dæmpede og holdes inden for jordfarveskalaen. 9 Ubebyggede arealer/ beplantning 9.1 Område A, B, C og G Langs områdets afgrænsning mod sydøst skal der udlægges et 10 m bredt areal til en jordvold. Jordvolden skal beplantes med naturligt hjemhørende, løvfældende træer og buske, så den får karakter af et tæt, levende hegn. 9.2 Hegn i skel må kun etableres som levende hegn eller hæk af løvfældende træer og/ eller buske, eventuelt suppleret med trådhegn på den indvendige side. 9.3 Område B og C Hække som afgrænsning af grunde inden for hvert af områderne skal være ensartede. Bestemmelsen gælder ikke for område C, hvis det udstykkes til parcelhuse. 9.4 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn eller nærmere skel end 1 m må kun ske med Byrådets tilladelse.

14 9.5 Henstillen og parkering af køretøjer over kg, lystbåde, campingvogne og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanens område. 9.5 Område G Det på kortbilag 2 viste fælles friareal skal fremstå i græs suppleret med enkelte træer eller mindre grupper af træer/ buske. Inden for området må der indrettes legeplads, bålplads, opholdsarealer og lignende. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret vej og parkering efter bestemmelserne i Før nogen del af bebyggelsen tages i brug, skal det i 3.5 nævnte friareal være anlagt eller på anden måde sikret Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet naturgasnettet. 11 Grundejerforening 11.1 Område A, B og C Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område Ejendommene skal tilsluttes grundejerforeningen, når de er solgt, eller når Byrådet forlanger det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af det i 3.5 nævnte fælles friareal, den i 9.1 nævnte jordvold og de i nævnte veje og stier Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på de i 3 og 5 nævnte fællesarealer Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet. 12 Retsvirkninger 12.1 Når en lokalplan er vedtaget endeligt og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen. Eksisterende, lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil Byrådet kan i henhold til 19 i lov om planlægning meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 12a Midlertidige retsvirkninger 12.1aIndtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning 17 stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse eller ændring af anvendelsen. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommen kan

15 fortsætte som hidtil. 12.2aNår fristen for fremsættelse af indsigelser er udløbet, kan der eventuelt efter lov om planlægning 17 stk. 2 opnås tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. 12.3aDisse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort. Dog ikke længere end et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. 13 Vedtagelser 13.1 Byrådet vedtog den 10. april 2007 at udsende forslag til lokalplan 207 til offentlig høring i perioden 17. april juni 2007.

16 12f 12q 12p Roskildevej 61k 62p 5ad 5c 61i 61o 61n 61l 61t 62o 62n 62m 62l 62k 62i 62a 62f 62g 62n Benløse Skelvej 62d 5ae 61h 62e 78hf 78hk Bækkevej 78hh 78hg lokalplan 207 3ø 78hi 78hn 78he 78ho 78if 78hp 78ie 78hg 78id 78hr 78ic 78hs 63b 78ib 78ht 78ia 78hø 78ig 78hx 78hv 78hu 78hy 78æ lokalplan nr. 207 kortbilag 1 områdets afgrænsning mål 1:2000

17 Roskildevej Benløse Skelvej Bækkevej A G B C lokalplan grænse G fælles friareal beplantningsbælte A B C parcelhuse tæt/lav parcelhuse eller tæt/lav lokalplan nr. 207 kortbilag 2 områdets anvendelse mål 1:2000

18 Roskildevej Benløse Skelvej P Bækkevej lokalplan grænse sti P parkering 5m byggelinje til naboområder 5m byggelinje for garage og carporte boligvej vendeplads chikane lokalplan nr. 207 kortbilag 3 veje, stier og byggelinjer mål 1:2000

19 Roskildevej Benløse Skelvej Bækkevej lokalplan nr. 207 kortbilag 4a illustrationsplan mål 1:2000

20 Roskildevej Benløse Skelvej Bækkevej lokalplan nr. 207 kortbilag 4b alternativ illustrationsplan mål 1:2000

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan nr. 211. Lokalplan 211. Forslag. Boliger og grønne områder ved Fælledvej

Lokalplan nr. 211. Lokalplan 211. Forslag. Boliger og grønne områder ved Fælledvej Lokalplan nr. 211 Roskildevej Tinvej Benløse Skel Eilekiersvej Fælledvej Lokalplan 211 Fælledvej Vestmotorvejen Forslag Boliger og grønne områder ved Fælledvej august 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 204. Lokalplan nr. 204. Forslag. Boliger syd for Ålbækvej Jystrup

Lokalplan nr. 204. Lokalplan nr. 204. Forslag. Boliger syd for Ålbækvej Jystrup Lokalplan nr. 204 Lokalplan nr. 204 Boliger syd for Ålbækvej Jystrup Forslag maj 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr Lokalplan nr Boliger ved Bjergvej Kværkeby

Lokalplan nr Lokalplan nr Boliger ved Bjergvej Kværkeby Lokalplan nr. 201 Lokalplan nr. 201 Boliger ved Bjergvej Kværkeby maj 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan Forslag

Lokalplan Forslag 1 Lokalplan 261 - Forslag Kommuneplantillæg 14 - Forslag Den gamle skole i Ørslev Februar 2012 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr. 209. Forslag. Boliger og butiksområde ved Ravelinen i Parkbyen

Lokalplan nr. 209. Forslag. Boliger og butiksområde ved Ravelinen i Parkbyen Lokalplan nr. 209 Forslag Boliger og butiksområde ved Ravelinen i Parkbyen maj 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan nr. 212. Lokalplan 212. Forslag. Boliger ved Ågerupvej i Vigersted. Tillæg nr. 1 til kommuneplan 2005-2016

Lokalplan nr. 212. Lokalplan 212. Forslag. Boliger ved Ågerupvej i Vigersted. Tillæg nr. 1 til kommuneplan 2005-2016 Lokalplan nr. 212 Snekkerupvej Lokalplan 212 Ågerupvej Rusgårds Bakke Vigersted Bygade Vigersted bygade Humleorevej Boliger ved Ågerupvej i Vigersted Forslag Tillæg nr. 1 til kommuneplan 2005-2016 september.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan 236- Forslag

Lokalplan 236- Forslag Lokalplan 236- Forslag Fælleskrematorium og kirkegård Kærup Gods Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2020 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 253- Forslag

Lokalplan 253- Forslag 1 Lokalplan 253- Forslag Tre boliger i Sigersted April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan nr Lokalplan 212. Forslag. Boliger ved Ågerupvej i Vigersted. Tillæg nr. 1 til kommuneplan

Lokalplan nr Lokalplan 212. Forslag. Boliger ved Ågerupvej i Vigersted. Tillæg nr. 1 til kommuneplan Lokalplan nr. 212 Snekkerupvej Lokalplan 212 Ågerupvej Rusgårds Bakke Vigersted Bygade Vigersted bygade Humleorevej Boliger ved Ågerupvej i Vigersted Forslag Tillæg nr. 1 til kommuneplan 2005-2016 oktober

Læs mere

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9.

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen LANDEVEJEN H.9.9. Lokalplan forslag den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr For nyt boligområde ved Farendløsevej, Tillæg nr. 6 til Kommuneplan Lokalplan 220

Lokalplan nr For nyt boligområde ved Farendløsevej, Tillæg nr. 6 til Kommuneplan Lokalplan 220 Lokalplan nr. 220 Lokalplan 220 For nyt boligområde ved Farendløsevej, Farendløse Stationsby Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2005-2016 oktober 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR For bofællesskab i Kildemarken HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN

RINGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR For bofællesskab i Kildemarken HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN RINGSTED KOMMUNE HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN FUCHSIAVEJ GLADIOLUSVEJ Lokalplanområde KILDEBOVEJ ANEMONEVEJ KILDEMARKEN LOKALPLAN NR. 107 For bofællesskab i Kildemarken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan 1.B3.5/1.C2.4. Stejlehøjen- boliger i Mogenstrup. Lokalplanforslag offentligt fremlagt i perioden 20.09.05 21.11.05

Lokalplan 1.B3.5/1.C2.4. Stejlehøjen- boliger i Mogenstrup. Lokalplanforslag offentligt fremlagt i perioden 20.09.05 21.11.05 Lokalplan 1.B3.5/1.C2.4 Stejlehøjen- boliger i Mogenstrup Lokalplanforslag offentligt fremlagt i perioden 20.09.05 21.11.05 Redegørelse Lokalplan nr. 1.B3.5/1.C2.4 omfatter del af matr.nr. 4dq Pederstrup

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Forslag. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Forslag. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Forslag maj 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område,

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr Præstbrovej. Farendløsevej. Lokalplan 218. Forslag. Ejlekærgårdsvej. Kløvermarken. Boliger ved Farendløsevej og Ejlekærgårdsvej

Lokalplan nr Præstbrovej. Farendløsevej. Lokalplan 218. Forslag. Ejlekærgårdsvej. Kløvermarken. Boliger ved Farendløsevej og Ejlekærgårdsvej Farendløsevej Lokalplan nr. 218 Præstbrovej Lokalplan 218 Ejlekærgårdsvej Kløvermarken Boliger ved Farendløsevej og Ejlekærgårdsvej Forslag August2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ. Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej

L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ. Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ Bo- og Naboskab 9h Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej 9ag Søledsvej

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, Ringvejen og Dalbrinken i Skjern by. Udarbejdet i maj 1988 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere