Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f)."

Transkript

1 ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus (1b) ved afstemninger. Fraværende: Bent (1d) Claus (1b) tilføjer et punkt til dagsordenen vedrørende fordelingen af arbejdet/pligter samt vedrørende fællesarbejdsdag. 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Jette (3b) Referent: Ausra (1b) Formanden bad om at få et ekstra punkt taget på dagsordenen: 8.b Fordeling af pligtarbejde samt fælles arbejdsdag, hvilket generalforsamlingen sagde god for. 2. Årsberetning Ejerforeningens formand Claus (1b) aflagde årsberetning for det seneste forløbne år, hvor brand, opstået i 3c og forårsaget omfattende skader også i 3b og 3 d, har fyldt mest. Beboere lider af støjgener og tempoet for arbejdet er meget langsomt for ikke at nævne gener for beboere, som er genhuset. I den forbindelse blev der oplyst, at Bo (3f) har kontaktet Top Danmark forsikring per mail vedrørende refunderingen af øgede varmeudgifter pga. manglende tag på den skadede bygning 3 a-f. Svar fra forsikringen afventes. Jette (3b) har ringet til Top Danmark forsikring for at få en tidsplan om videre forløb på skadesudredningen og har fået oplyst, at arbejdet forventes at trække ud i yderligere 3-5 måneder ud over de forventede 5-6 måneder, dvs. muligvis til sidst på året. Ingeniørfirma er hyret til at vurdere brandskader og er nu i gang med at udarbejde en rapport. Efter det forberedende arbejde, som udføres nu, selve renoverings-/genopførselsarbejde skal udbydes til en større virksomhed (med mindst 60 ansatte) og derefter forventes det, at det arbejdet går stærkere. Egon (1a) stillede spørgsmål om skader på carporte og asfalt, som er sket ved brandslukning og Claus (1b) oplyste, at han har noteret skaderne i en liste som vil blive givet til forsikringsselskabet. En anden vigtig hændelse i år var varsling af stigning i forsikringspræmie. Se punkt nedenfor Til sidst skal der tages stilling til Egons (1a) mail udsendt til de fleste, hvor der klages over den sidste ekstraordinære generalforsamlings procedure samt Bos ændring i referatet skrevet af Egon fra samme ekstraordinære generalforsamling. Formanden informerede om, at klagen vil blive behandlet i bestyrelsen (et møde, hvor Bo ikke deltager, da det er ham, der bliver klaget over). Bestyrelsens beslutning vedrørende klage vil derefter blive fremsendt til alle. Med dette afsluttede formanden sin beretning om året der gik.

2 3. Godkendelse af årsregnskab med revisorpåtegning. Kasserer Bo (1f) fremlagde årsregnskab og udpeget det vigtigste, som er sket i det foregående år regnskabsmæssigt. Ejerforeningen har skiftet bank per 1. marts og til og med 1. marts har ejerforeningen betalt gebyr til Danske bank. Udgift til kabel-tv er en større udgift, men er stadig billigere kollektivt. Anden nævnt særlig udgift var forsikringen, som bliver behandlet senere, under punkt 8. Der blev ikke stillet spørgsmål til regnskabet. 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget. Budgettet kunne ikke helt fastlægges endnu, da den reelle forsikringsudgift fremover ikke er kendt, idet ejerforeningen stadig har mulighed for at undersøge, om der er en billigere tilsvarende forsikring, man kan skifte til. Da den første halvdel af kontingentet 2015 er betalt efter den lave forsikringspræmie, var spørgsmålet, om kontingentet skal forhøjes med det samme (for at dække den varslede stigning af forsikringspræmien) eller ejerforeningen skal vente med at fastslå kontingentet til man ved, om der ikke er en tilsvarende billigere forsikring, som ejerforeningen kan skifte til. Afstemning: a) kontingent forhøjes fra 1. august, som dækker ekstra udgift til forsikring, som stiger fra august (1 stemme for) b) Kontingentet forhøjes, hvis nødvendigt efter 1. august. (9 stemmer for) Således blev der stemt for b), at vi venter og ser. 5. Valg af kasserer Bo (1f) stiller op. Der er ingen modkandidater. Bo er valgt til kasserer. 6. Valg af Bestyrelsesmedlem Milenko genopstiller til bestyrelsen. Milenko valgt som bestyrelsesmedlem. 7. Biopejse Der er kommet forslag om at forbyde brug af biopejse i foreningens huse, fordi branden i 3c. blev forårsaget af en defekt biopejs, og fordi biopejs betragtes som en risikofyldt varmekilde.

3 Formanden Claus mente ikke, man kan forbyde biopejs, men man kan opfordre i at lade være med at opstille biopejse i foreningens huse. Der var enighed i, at forbud ville være e alt for drastisk skridt. Det blev stemt om kun at skrive opfordringen til at undgå brug af biopejs ind i husordenen. Egon undlod at stemme resten stemte for. Forslaget vedtaget. 8. Husforsikring Ejerforeningen har modtaget varsel om præmieforhøjelse for ejerforeningens husforsikring fra d. 1. september Ejerforeningen kan prøve at finde en billigere forsikring. Dette skal gøres inden d. 1 august, da den nuværende forsikring skal opsiges med en måneds varsel inden stigningen træder i kraft. I modsat tilfælde (hvis vi ikke kan finde en billigere forsikring) vil forsikringen løbe i 2 år mere inden vi kan skifte forsikring igen. Der blev besluttet, at Claus og Ausra (1b) skal opsøge forskellige forsikringsselskaber og undersøge muligheden for et skift, hvis der findes en billigere forsikring, der dækker det samme, som den nuværende eller har endu bedre dækning. De modtagne tilbud, som kan komme i betragtning, vil blive sendt ud til medlemmerne. Her tilføjede Bo, at han blev ringet op af Alm. Brand forsikringen, som har aftalt, at sende en medarbejder til at se på husene. Medarbejderen kommer tirsdag d. 28 april, 2015, kl Yderligere gjorde Egon medlemmerne opmærksomme på, at man skal have korrekt data om sine lejligheder stående i BBR-register i forhold til husforsikringen, da fejlagtige registreringer kan medføre en personlig bøde på 5000 kr. 8.b Fordeling af pligtarbejde samt fælles arbejdsdag Fordeling af arbejde/pligter Egon har ønsket at skifte fra hækkeklipning til græsslåning ved vest-gavlen. Fremover vil arbejdet blive fordelt således: 1. Snerydning: Claus (1b), Milenko (3a), Henning (3e). 2. Hækkeklipning: Jette (3b), Sasha (1e), Ulla (3c) (Claus (1b) træder i stedet for Ulla så længe 3c er genhuset), Milenko (3a). 3. Græsslåning: Søren slå græs på legepladsen (Jan (1c) slå græs for Søren så længe han er genhuset), Egon slår græsrabatten ved vest-gavlen, Jan (1c) slår græs ved østgavlen. Fodboldbanen er ikke relevant, da det fungerer som byggeplads for tiden. 4. Fortov: Milenko (3a).

4 5. Næste fælles arbejdsdag vil være lørdag d. 13. juni. Opgaver: 6. Maling af carporte, maling og reparation af legeredskaber (gynge, sandkasse), oprydning af legepladsens arealer. 7. Fjernelse af græs på fliserne ved vest-gavlen 8. Fjernelse af død tuja 9. Indkomne forslag. Ingen 10. Eventuelt Sasha (1e) tilbød at stille blomsterkrukkerne, som var tænkt at stå ved indkørslen til carportene, men som ikke fungerede der, ved syd-gavlen, plante blomster i dem og passe dem. Der var ikke nogen imod det. Ausra (1b) foreslog at etablere en bålplads bag ved legehuset. Der var ikke nogen imod det, og Jette har tilbudt sin transportable bålplads til rådighed til at starte med. Etableringen kan muligvis gøres på den fælles arbejdsdag. Milenko (3a) gjorde opmærksom på en fremmed Ford Ka, som til dagligt parkerer på fortovet. Bilejeren skal gøres opmærksom på, at det er privat vej og hans daglige parkering er uønsket. Claus har tilbudt at sætte en seddel på bilens rude. Alle var enige. Ausra 1b

5 Referat af: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Ved Vandløbet 1-3, tirsdag d. 11. august kl i nr. 1 B (Alle må tage en stol med!) 1) 9 huse tilstede. Fraværende Sasha (1E) med afbud og Bent (1D). De nye ejere af 1B, Louise og Emil til stede som observatører. Claus blev dirigent og referent. Referatet nedenstående står med fed 2) Valg af ny formand, evt. midlertidig frem til næste ordinære generalforsamling. Afgående formands kommentar: Det ser ikke ud til, at der er umiddelbart er kandidater til formandsposten. Jeg skal derfor opfordre til, at alle medlemmer overvejer, om de ikke vil træde til som formand, fordi: En ejerforening SKAL have en bestyrelse med en formand. Hanne (1C) blev enstemmigt valgt som midlertidig forkvinde indtil den ordinære generalforsamling i Hanne påtog sig forkvindeskabet med den betingelse, at hun ikke ville tage sig af personuoverensstemmelse i ejerforeningen, og at hun i det hele taget kun tog sig af de løbende forretninger. Hanne betonede, at ejerforeningen er et fælles projekt, hvor alle hjælper til efter bedste evne, og hun tager gerne mod hjælp fra andre i ejerforeningen. (Claus: Og Hanne må naturligvis gerne ringe eller maile til den afgåede formand, hvis der er brug for informationer. I bygge sagen er Jette (3B) og Kim-Ulla (3C) kontaktpersoner. Emil (1B) overvejer at træde til som formand fra ) Forslag om forhøjelse af medlemskontingentet. Jeg citerer Bo nedenfor: Til Ejerforeningen, Det er min vurdering at foreningen har tilstrækkelig kapital til at betale den forhøjelse af forsikringen på ca kr. der kommer den 1/9-15. Budgettet for næste år vil derimod ændres fra et budgetteret overskud på kr. til et underskud på ca kr. Eller sagt på en anden måde skal kontingentet forhøjes med ca kr. pr. år for at dække merprisen for den nye forsikring uden stor reduktion i foreningens formue. Øges kontingentet fra de nuværende kr. pr. halvår pr. husstand til

6 4.000 kr. pr. halvår pr. husstand øges indtægten med kr. Jeg vil på den snart kommende ekstraordinære generalforsamling til valg af ny (evt. midlertidig) formand foreslå denne forhøjelse, som så får virkning fra indbetalingen for første halvår 2016 som forfalder 1/2-16. Bo uddybede ovenstående, hvor stigningen i medlemskontingent er en følge af stigning i husforsikringen, nu hos Alm Brand. Alle stemte for stigningen. 4) Eventuelt Under dette punkt tog Egon (1A) sin utilfredshed med måden, hvorpå bestyrelsen udførte sit arbejde, som det fremgik af Egons mail af samme dato. Bo (3F), der ikke var cc et, må få mailen fra en af de andre medlemmer. Alle synspunkter bliver ikke refereret her, men det må vel siges, at Egon stod alene med sit synspunkt. Alle var dog enige med Egon i, at ejerforeningens vedtægter samt den bagvedliggende deklaration (som Bo nok skulle lægge på vores hjemmeside) SKAL overholdes, og at vi må hjælpe hinanden med dette. Farvel og tak for 11 gode år i Ejerforeningen Ved Vandløbet 1-3, ISLEV!!! Claus 1 B

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård 03-10-2013 Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent

Læs mere

Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 12. september 2005 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2007

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2007 Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamlingen: Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2007 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00 Generalforsamling afholdtes i Tunehallen. Der var medlemmer fra 31 parceller til stede. Formanden

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere