KA- uddannelsens praktikcenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KA- uddannelsens praktikcenter"

Transkript

1 S K O L E N F O R K L I N I K A S S I S T E N T E R O G T A N D P L E J E R E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T KA- uddannelsens praktikcenter Plan for skolepraktik 2015

2 Indholdsfortegnelse Indledning Skolen Side 4 Udbyder Side 4 Hvem er omfattet? Side 4 Samarbejdspartnere Side 4 Kontaktperson Side 4 Definition af anvendte forkortelser Side 5 Henvisninger Side 5 Revision Side 5 Praktikcenteret Personale på praktikcenteret Side 6 Uddannelses- ansvarlige faglærere Side 6 Tandklinikassistenten Side 6 Den administrative koordinator Side 6 Uddannelseslederen Side 6 Pædagogik og didaktik Pædagogiske overvejelser Side 7 Didaktiske overvejelser Side 7 Elevindflydelse Side 7 Fysiske rammer Side 8 IT Side 8 Regler og ordensreglement Generelle regler Side 9 Deltagelse i virksomhedsforlagt undervisning udenfor skolen Side 9 Klinikbeklædning Side 9 Fraværsregistrering og sygemelding Side 9 Ferie Side 9 Legitimation Side 10 Adresse- telefon- og navneændring Side 10 Opslag Side 10 Garderobeskabe Side 10 Klager Side 11 Generelle ordensbestemmelser Side 12 Ordensbestemmelser vedr. skolens IT- lokaler Side 13 Ordensbestemmelser vedr. skolens lokaler i Fensmarkgade Side 13 Forholdsregler ved overtrædelse af ordensbestemmelserne Side 14 Særlige regler vedr. SKP- elever ret til ferie, barsel osv. på SKT Side 14 2

3 Procedure Procedure ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik Side 16 EMMA- kriterier Side 16 Procedure for elevsamtaler Side 17 Administrativ procedure ved elevers deltagelse i VFU Side 18 Procedure ved administrativ udmeldelse Side 18 Klager over administrativ udmeldelse Side 19 Praksis i forbindelse med meddelelser/oplysninger Side 19 Forlængelse af uddannelsen Side 19 Praktikerklæring Side 19 Uddannelsesbevis Side 19 Praktikoplæring Praktikkens formål Side 20 Praktikkens opbygning Side 20 Kompetencemål for hovedforløber Side 20 Praktikuddannelsens mål Side 21 Handlekompetencebeskrivelse Side 21 Tandklinikassistentens handlekompetence (slutmål) Side 22 Læringsaktiviteter Intro Side 24 Assistance på Tandlægeskolens klinikker Side 24 Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) Side 24 Projekter Side 24 Jobsøgning Side 25 Evaluering Side 25 Evaluering af virksomhedsforlagt undervisning(vfu) Side 26 Eksempel på VFU kompetenceafklaring Side 28 FUTKA s praktikplan Side 31 FUTKA s vejledning til praktikplan Side 34 3

4 Indledning Skolen Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT), Nørre allé 20, 2200 København N, udbyder erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent. Skolens formål er, i henhold til Regulativ for styrelsen af Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere ved Københavns Universitet, at uddanne tandklinikassistenter og tandplejere i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom og i så snæver koordination med tandlægeuddannelsen som muligt. Skolen kan efter Undervisningsministeriet bestemmelse også uddanne kliniske tandteknikere. Desuden kan skolen medvirke ved efteruddannelse af disse grupper. Udbyder SKT er godkendt som praktikpladscenter i fællesindgangen omsorg, sundhed og pædagogik og udbyder på den baggrund skolepraktik for elever, som ønsker at uddanne sig til tandklinikassistenter og som ikke ved grundforløbes afslutning har opnåede en praktikplads. Hvem er omfattet? Skolepraktikken har siden 1991 været et tilbud til de egnede praktikpladssøgende elever, som efter at have afsluttet et adgangsgivende grundforløb, ikke har en uddannelsesaftale. Desuden kan elever der uforskyldt har mistet en ordinær uddannelsesaftale også optages. Jvf. 66a i Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser. Det er et krav, at eleven under hele forløbet opfylder EMMA- kriterierne (se senere). Samarbejdspartnere Private og offentlige tandklinikker. Odontologisk Institut, Tandlægeskolen Uddannelses- og erhvervsvejledere og UU-vejledere Det Faglige Udvalg for Tandklinikassistenter (FUTKA) AUB-sekretariatet EUC Sjælland, Syddansk erhvervsskole, EUC Nordvestsjælland, CELF Lolland-Falster, CPHWEST (samarbejdsaftaler vedr. skolepraktik) Kontaktperson Den ansvarlige kontaktperson er uddannelsesleder Conni Parsner, der træffes på tlf. nr

5 Definitioner af anvendte forkortelser SKT = Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere EMMA = Egnethed, Mobilitet(geografisk), Mobilitet (faglig), Aktiv søgende. SKP = Skolepraktik FUTKA = Faglige udvalg for erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent AUB = Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag KU = Københavns Universitet VFU = Virksomhedsforlagt undervisning Henvisninger Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser LBK. 789 af 16. juni Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK. nr af 22. september Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til tandklinikassistent BEK. nr. 292 af 23. marts Uddannelsesordning for uddannelsen til tandklinikassistent af 1. august Klinisk adfærd og hygiejne, Udgivet af Tandlægeskolen, SKT og KU. Reglement for tandklinikassistentuddannelsen, udarbejdet af SKT- København. Undervisningsplan for Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent grund- og hovedforløbet SKT 2014 og 2015 Revision Skolepraktikplanen vil som udgangspunkt blive revideret hvert år samt ved evt. ændringer i love, bekendtgørelser og uddannelsesordninger, eller hvis der sker ændringer i den praktiske del af uddannelsen. Ændringer kan også være begrundet af skolens kvalitetssikring. 5

6 Praktikcenteret Personale på praktikcenteret Der er tilknyttet en gruppe på 7 medarbejdere ved praktikcenteret. Der er tre tandklinikassistenter, to faglærere, en administrativ koordinator og en uddannelsesleder. Herudover er der mulighed for at tilknytte timelærere/konsulenter til enkelte opgaver. Alle 7 medarbejdere arbejder med det fælles overordnede mål at uddanne kvalificerede tandklinikassistenter. Da praktikken forsøges tilrettelagt helhedsorienteret, betyder det, at medarbejderne skal kende den enkelte elev og dennes individuelle behov. Men som medarbejdere har vi forskellige indgangsvinkler og dermed forskellige kompetencer i gruppen. Disse fremgår af den enkeltes ansvars- og kompetencebeskrivelse. Uddannelses-ansvarlige faglærere Eleven får tildelt en uddannelsesansvarlig, som samtidig er undervisende faglærer. Den uddannelsesansvarlige faglærer, skal følge eleven tæt gennem opholdet bl.a. via udviklingssamtaler, og VFU samtaler. Disse samtaler skal bl.a. forsøge at afdække den enkelte elevs ressourcer og behov samt støtte eleven i udviklingen af faglige, sociale og personlige kompetencer. Herudover forestår de uddannelses ansvarlige faglærerne tilrettelæggelsen, undervisningen og evalueringen af alle projekter. Tandklinikassistenterne Tandklinikassistenterne skal ligeledes følge eleven tæt gennem opholdet. Det sker med fokus rettet mod den enkelte elevs indsats i det daglige praktiske arbejde på klinikkerne. Desuden står én tandklinikassistenten for administration af VFU. Den administrative koordinator Varetager administrative funktioner der vedrører eleverne i SKP- ordningen. Uddannelseslederen Varetager de overordnede ledelsesmæssige funktioner. 6

7 Pædagogik og didaktik Pædagogiske overvejelser De krav, erhvervslivet stiller til dagens og fremtidens erhvervsaktive dansker er, at man skal lære at planlægge sit arbejde, udføre det og til slut vurdere resultatet. Ved at udvikle tandklinikassistentuddannelsen på denne baggrund, mener vi at kunne udvikle ressourcer hos eleverne, som kan understøtte de krav, uddannelsen, samfundet og tandlægerne stiller til den kompetente tandklinikassistent. Skolens pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i ovenstående overvejelser og derfor lægger SKT vægt på, at praktikken tager udgangspunkt i den hverdag eleven befinder sig i. Det vil sige, at eleven gennem hele praktikperioden skal løse forskelligartede og over tid mere komplekse opgaver. Elevens skal opleve opgaverne som relevante i forhold til at opnå målene i uddannelse og hun skal kunne se det som meningsfuldt for hende i forhold til hendes egne mål. Vi skal som fagpersoner påvirke eleven med fokus på de almene, faglige, sociale og personlige kompetencer, såsom f.eks. selvstændighed og selvtillid, evnen til alternative løsningsmuligheder, gode samarbejdsevner osv. Alle disse kompetencer skal det være muligt for elevens at udvikle i det daglige arbejde og i samarbejdet med andre om løsning af arbejdsopgaverne. Samtidig mener vi at eleven bedst tilegner sig kompetencerne ved at beskæftige sig med noget, hun er glad for og i et miljø hun føler sig tilrette i. Didaktiske overvejelser Det er nødvendigt, at praktikken tilrettelægges således at den kan bidrage til at eleven kan udvikle de ovenfor anførte kompetencer. Derfor er der, når eleven er i praktikcentret, en vekselvirkning mellem projekter, undervisning, praktiske øvelser og patientbehandling på Tandlægeskolens patienter. Derudover sendes eleven i VFU så ofte som muligt for her igennem at udvikle hendes faglige og personlige kompetencer i der "rigtige" miljø. Desuden bidrager VFU til elevens oplevelser af arbejdspladsers forskellighed og arbejdsmarkedets krav til den veluddannede tandklinikassistent. Elevindflydelse Eleven har også i skolepraktik mulighed for medbestemmelse. Dette betyder at der skal være en god og konstruktiv dialog mellem medarbejdere og elever og ind imellem udfordres alle på deres meninger og holdninger. Det medfører at man er nødt til at forhandle og komme overens med nogen. Det er denne overenskomst mellem elev og de enkelte medarbejdere der er den store udfordring. På praktikcentret har eleven mulighed for indflydelse og hermed medbestemmelse på følgende områder: Prioriteringen af emner i forbindelse med projektarbejde. Individuelle behov for ekstra undervisning i konkrete fagområder. Individuelle behov for ekstra træning i kliniske discipliner. Ønsker til VFU- forløb. 7

8 Selvom eleverne inddrages på ovenstående områder skal der dog ikke herske tvivl om, at det altid er medarbejderne, der har ansvaret for at tilrettelægge praktikdelen i uddannelsen og for, at den enkelte elev bliver tilgodeset. Fysiske rammer Praktikdelen består bl.a. af klinisk tjeneste på afdelingerne på tandlægeskolen i samarbejde med tandplejer- og tandlægestuderende. SKP- eleverne arbejder på følgende afdelinger: Afdeling for Pædodonti (Børneafdelingen) Afdeling for Ortodonti (Tandregulering) Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Afdeling for Parodontologi Afdeling for Tandsygdomslære og Endodonti Afdeling for Oral rehabilitering Afsnit for Klinisk Fællesklinik (udfører flere af ovenstående typer behandling) SKT s klinikker Herudover råder SKT over almindelige teorilokaler, IT- rum, samt diverse værkstedslokaler (klinikker, gipsrum, laboratorie osv.). IT Eleverne har adgang til faste og bærbare IT- faciliteter. 8

9 Regler og ordensreglement Generelle regler Disse regler er udarbejdet med henblik på at skabe forhold, der er til gavn for både uddannelsesmiljø samt almindelig trivsel for elever og personale. Eleven skal følge de bestemmelser, som SKT fastsætter. Deltagelse i virksomhedsforlagt undervisning udenfor skolen Når eleven gennem sit uddannelsesforløb deltager i virksomhedsforlagt undervisning udenfor praktikcenteret forventes det, at hun overholder de aftaler der er indgået med virksomheden og at hun repræsenterer sig selv og praktikcenteret på bedste måde. Praktikcenteret vil i forløbet eller senest ved afslutningen af dette kontakte virksomheden for en vurdering af elevens indsats. Klinikbeklædning Eleven får udleveret den klinikbeklædning, der skal bæres på klinikken. Klinikbeklædning skal være forsynet med synligt legitimationskort. Praktikcenteret sørger for ren - og vedligeholdelse af klinikbeklædningen. Eleven får tilbudt fodbeklædning i form af træsko. Hvis ikke elev vil benytte dette tilbudt skal eleven selv købe fodbeklædning. Som fodbeklædning må der kun anvendes indendørs let fodtøj med rengøringsvenlig overflade. Der henvises i øvrigt til de udleverede Hygiejneforskrifter for Tandlægeskolen og SKT, Klinisk adfærd og hygiejne. Fraværsregistrering og sygemelding Der er samling hver morgen hvor eleverne registreres. Hvis en elev kommer for sent, er det elevens ansvar at henvende sig til den tilknyttede tandklinikassistent eller faglærer, så eleven efterfølgende kan blive registreret. Hvis eleven ikke henvender sig ved ankomsten, vil dette medføre, at der fortsat registreres fravær. Sygdom indtelefoneres senest kl på telefonsvarer, der aflyttes hver morgen. Der kan ikke sendes sygemelding via SMS- besked. Praktikcenteret forbeholder sig ret til at forlange fyldestgørende dokumentation for fraværet, hvor dette skønnes nødvendigt. Elever, der i dagens løb går syge hjem, skal forinden henvende sig til en tandklinikassistent, der registrerer det fornødne. Ferie Eleverne har 5 ugers ferie og 5 feriefridage pr år samt et antal fridage hvor praktikcenteret er lukket. Tidspunkt for afholdelse af feriedage, feriefridage samt fridage fastlægges af praktikcenteret. 9

10 Legitimation Ved skolepraktikopholdets start modtager hver elev et legitimationskort, der indeholder vedkommendes fotografi, navn, cpr.nr. og gyldighedsperiode. Legitimationskortet skal altid bæres under ophold på Panum Instituttet og forevises på forlangende. Ved skriftlig henvendelse til SKT skal eleven foruden navn, oplyse CPR-nummer og uddannelsesretning. Legitimationskortet er strengt personligt og må ikke lånes ud til andre. Adresse- telefon- og navneændring Ændringer i adresse og telefonnummer skal meddeles den administrative koordinator inden 5 dage. Navneændring meddeles snarest ved forevisning af dokumentation for ændringen. Opslag Stillingsopslag fra tandklinikker og lignende opsættes på skolens opslagstavler ved indgangen til SKT's administrationsgang i bygning Eleven har pligt til at holde sig orienteret ved hjælp af skolens opslagstavler. Garderobeskabe Eleven får anvist et garderobeskab til opbevaring af tøj m.v. Det er ikke tilladt at benytte andre skabe end de af praktikcenteret anviste. Dette gælder også selvom der er andre ledige skabe. Eleven har pligt til at kontrollere både skabsnummer og lokalenummer inden et skab tages i brug. Eleven skal selv sørge for, at skabet holdes omhyggeligt aflåst. Praktikcenteret kan ikke påtage sig ansvaret for de effekter der opbevares i skabet eller på SKT's område i øvrigt. Eleven må selv anmelde tyverier til politiet. Tyverier anmeldes til politistationen på Bellahøj ved personligt fremmøde. Skabet skal tømmes når praktikperioden slutter. Skabe der ikke tømmes efter afsluttet praktikperiode og skabe der benyttes uden praktikcenteret tilladelse vil blive åbnet og indholdet fjernet uden yderligere varsel. Tingene kan afhentes ved henvendelse til tandklinikassistenten i op til 8 dage efter praktikperiodens afslutning. 10

11 Klager Klager over skolen og skolens afgørelser behandles efter Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser", BEK nr af 22. september Se Kapitel 19 Klager 130. Klage over en skoles afgørelser indgives til skolen af den, afgørelsen vedrører. Stk. 2. Klage over en skoles afgørelse vedrørende optagelse på skole, afgørelser om anerkendelse af realkompetence bortset fra praktiske kompetencer efter 56, stk. 6, og afgørelser efter 69, der går ud på udelukkelse fra fortsat undervisning, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til fornyet skoleophold eller overflytning til anden skole, kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen skal være indgivet til skolen, jf. stk. 1, senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens bemærkninger. Forinden underretter skolen klageren om skolens stillingtagen til klagen, og giver klageren en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen. Når eleven har fremsat bemærkninger, eller når fristen er udløbet fremsender skolen klagen til ministeriet bilagt sagens akter. Stk. 3. Klager i forbindelse med prøver følger reglerne i eksamensbekendtgørelsen. For klager over afgørelser i forbindelse med prøver på gymnasialt niveau, der indgår i en erhvervsuddannelse, bortset fra grundfag, jf. 1, stk. 6, gælder 7, stk. 3, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og regler fastsat i medfør af denne. Stk. 4. Eleven kan fortsætte undervisningen på skolen under behandlingen af en klage over en afgørelse efter 69. Angår klagen en afgørelse om midlertidig hjemsendelse eller udelukkelse fra fortsat undervisning, gælder dette dog kun, såfremt det bestemmes af skolen eller ministeriet. Stk. 5. Klager over en skoles afgørelse om en elevs optagelse eller ophør med skolepraktik behandles efter 66 j i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 6. Skolens afgørelse vedrørende anerkendelse af praktiske kompetencer i forbindelse med erhvervsuddannelse plus, herunder afgørelser om relevant erhvervserfaring efter 66 m, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser, samt skolens afgørelser vedrørende anerkendelse af praktiske kompetencer i forbindelse med erhvervsuddannelse for voksne, kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for vedkommende faglige udvalg. Skolen skal give klagevejledning. Klagen indgives til den skole, der har truffet afgørelsen, senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, videresender skolen klagen til det faglige udvalg, ledsaget af skolens udtalelse. Skolen skal give det faglige udvalg de nødvendige oplysninger til behandling af sagen. Det faglige udvalgs afgørelse kan ikke indbringes for anden myndighed til administrativ afgørelse. Stk. 7. For klager over skolens afgørelser i pædagogiske anliggender for undervisning på gymnasialt niveau, der indgår i en erhvervsuddannelse, bortset fra grundfag jf. 1, stk. 6, gælder 37, stk. 1, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og regler fastsat i medfør af denne. 11

12 Generelle ordensbestemmelser Eleverne skal af hensyn til øvrige elever og studerende, personalet, patienter samt evt. gæster overholde følgende regler ved færden på Panum Instituttet og på skolens øvrige område: Skolens PC'ere må ikke benyttes til private spil. Piratkopier af bruger-programmer må ikke medbringes, og i det hele taget skal de øvrige regler, der gives vedr. PC'ernes brug, følges. Overtrædelse af disse regler kan medføre udelukkelse fra at anvende skolens PC'ere. Der er generelt rygeforbud på Panum Instituttet og skolens øvrige område, hvilket betyder at det kun er tilladt at ryge i områder med skiltning for dette. Der gøres opmærksom på at rygning på ikke tilladte steder kan indebære bortvisning i kortere eller længere tid. Indtagelse af narkotika og/eller alkohol på skolens område er ikke tilladt og vil medføre bortvisning. Ved visse særlige arrangementer på skolen er alkohol dog tilladt. Tyveri anmeldes til politiet og kan medføre bortvisning fra skolen. Skolen accepterer ikke krænkende, truende eller voldelig adfærd overfor skolens personale, patienter eller gæster og mellem eleverne. Elever med denne adfærd kan bortvises fra skolen. Det er ikke tilladt at køre på rulleskøjter på skolens område. Skolen forventer, at alle er interesseret i, at de lokaler, man skal opholde sig i, er ordentlige og ryddelige. En forudsætning herfor er, at alle medvirker hertil, blandt andet ved, at man er skånsom overfor møbler og inventar samt benytter de opstillede papirkurve og askebægre. Skolen forbeholder sig ret til at opkræve erstatning samt evt. at bortvise elever, der forsætligt eller groft forsømmer sig mod skolens udstyr/inventar. Mad og drikkevarer må ikke indtages i undervisningslokaler og auditorier. Lærerne skal sørge for at tilse, at dette forbud ikke overtrædes. Mobiltelefoner må ikke være tændt i undervisningslokalerne. Unødig støjende adfærd er ikke tilladt. Der er selvafrydning i Panum Instituttets kantiner. Hver enkelt skal derfor selv anbringe affald, brugt service, bestik, bakke m.v. på afrydningsvognene. Cykler skal anbringes i den overdækkede cykelparkering eller i stativer på Nørre Allé. Adgangskort til den aflåste cykelparkering udleveres i informationen, bygning 9 mod forevisning af gyldigt legitimationskort. Cykler må ikke henstilles i varemodtagelsens gård, i parkerings-kælderen, på tilkørselsramperne, samt foran hovedindgangene Nørre Allé 20 og Blegdamsvej 3B. Cykler må ikke henstilles udenfor de dertil indrettede og anviste stativer på skolens øvrige område. Det er muligt at parkere bilen på parkeringspladsen med indkørsel Blegdamsvej 3A. Dette kræver dog et adgangskort. For at kunne få dette, skal man møde op personligt i sekretariatet (lokale ) og vise sin registreringsattest. Elever kan ikke benytte parkeringskælderen. 12

13 Panum Instituttets åbningstid er: Mandag - fredag kl Lørdage/søn - og helligdage lukket. Adgang uden for åbningstiden sker ved forevisning af gyldigt legitimationskort til vagtpersonalet, Blegdamsvej 3B. Legitimationskort giver ikke adgang til at medtage gæster. Vagtpersonalet skal afvise personer, der ikke har legitimationskort eller ikke har særlig tilladelse fra Panum Instituttets inspektørkontor og kan forevise legitimation. Ordensbestemmelser vedrørende skolens IT- lokaler Generelt: Mad og drikke må ikke indtages i lokalet Mobiltelefoner skal være på lydløs Vis hensyn til andre elever der arbejder, samtale skal foregå dæmpet Det er ikke tilladt at spille musik i lokalet Papir lægges i genbrugskasserne til papir Tyggegummi og andet affald anbringes i skraldespanden Vis hensyn, når du går til og fra IT- lokalerne. Computerne: Medbring altid en USB- nøgle, som du kan gemme dine dokumenter på Gem aldrig på skrivebordet Print kun ud én gang, og hent dit print i printeren Maskinerne er forbeholdt rapportskrivning og projektarbejde Undlad at sætte fingre på skærmene Luk maskinen rigtig ned Sluk computeren efter brug Opstår der fejl ved maskiner eller printer, kontakt din lærer eller sekretariatet i Ordensbestemmelser vedrørende skolens lokaler i Fensmarkgade Ved ophold i og brug af SKT s lejede lokaler i Fensmarksgade gælder nedenstående husorden, som er et tillæg til Reglement for klinikassistentuddannelsen, som er en del af Elevhåndbogen. Rygning indendørs i lokalerne er ikke tilladt. Ved rygning udendørs i dagens løb bedes de opsatte askebægre benyttet. Personalekøkkenet er elevfrit område. Personaletoilettet er elevfrit område. Personalerum/ møderum er elevfrit område. Elev- PC erne som bruges i undervisningen skal blive i lokalerne i Fensmarksgade. Inventar og udstyr bedes behandlet hensynsfuldt. Der må indtages mad og drikke i pauserne efter aftale med læreren. Alle bedes bidrage til pæne og ryddelige lokaler. 13

14 Lokalerne i lejemålet benyttes også til administrative formål og der skal derfor vises hensyn til husets andre brugere, herunder holdes et acceptabelt støjniveau. Brug af mobiltelefoner i pauserne skal foregå under hensyntagen til andre elever der modtager undervisning og de administrative medarbejdere. Anvisninger fra personalet skal følges. Forholdsregler ved overtrædelse af ordensbestemmelser Praktikcenteret afgør i hvert enkelt tilfælde hvor alvorlig den/de disciplinære forseelser er, og afgør herefter hvilke foranstaltninger der skal forsøges iværksat, for at undgå at eleven udelukkes fra skolepraktik. Foranstaltningerne der kan komme på tale kan være samtaler, advarsler og midlertidig hjemsendelse. Har eleven gjort sig skyldig i særlig grov forseelse kan der træffes afgørelse om udelukkelse fra skolepraktik. Særlige regler vedr. SKP- elevers ret til ferie, barsel osv. på SKT Ferie Eleven har ret til 5 ugers ferie med ydelse. Ferien fastsættes af SKT Særlige feriedage Eleven har ret til 5 særlige feriedage. De særlige feriedage fastsættes af SKT Barsel Eleven har barselsorlov som følger de almindelige regler på arbejdsmarkedet. Eleven har ret til 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Ud over de 14 uger kan eleven holde barselsorlov i: Uger Samlet antal uger og aflønning 14 uger + 32 uger Orloven vil efter fødslen være på i alt 46 uger på kontanthjælp. 14 uger + 40 uger Forlænget orlov på i alt 54 uger på kontanthjælp. 14 uger + 46 uger Forlænget orlov på i alt 60 uger på kontanthjælp. Hvis kommunen eller eleven ikke kan skaffes en pasningsordning for barnet efter endt orlov, må praktikcenteret foretage en individuel vurdering om forlængelse af orloven. 14

15 Børnepasningsorlov Eleven har ikke ret til børnepasningsorlov. Der vil på praktikcenteret kun i meget særlige tilfælde kunne ydes børnepasningsorlov og det vil altid beror på en individuel vurdering Barns 1. og 2. sygedag Eleven har ret til barns 1. og 2. sygedag. Det skal dog være to sammenhængende dag og kan derfor ikke gælde, hvis det er fredag og mandag Sygdom Eleven kan være længerevarende syg. Dette kan ikke i sig selv begrunde udmeldelse, medmindre der ikke er udsigt til at eleven kan genoptage eller fuldføre uddannelsen. Eleven er sidestillet med en elev i ordinær praktik, så kun hvis et praktiksted kan ophæve uddannelsesaftalen uden erstatningsansvar, så kan praktikcenteret også. 15

16 Procedure Procedure ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik Indgangen har kun skolepraktik i uddannelsen til tandklinikassistent. For at blive optaget i skolepraktik, skal eleven derfor have gennemført de kompetencemål, som er særlige for dette hovedforløb. Dette betyder at elever fra andre grundforløb i indgangen skal have op til 10 ugers supplerende undervisning. Indstilling til skolepraktik foregår efter en helhedsvurdering af elevens egnethed til at gennemføre hele uddannelsen. Eleven er forpligtet til at søge praktikpladser og skal kunne dokumentere dette. Vurdering af elevers egnethed i forbindelse med skolepraktik (SKP) Procedure for indkaldelse/optagelse til SKP: 1. I grundforløbet arbejder kontaktlæreren, praktikpladskoordinatoren og eleven med ansøgninger, jobsamtaletræning og Kontaktlæreren orienterer eleven om EMMA- møde jf. elevens skema. 2. På det obligatoriske informationsmødet gennemgår uddannelses- og erhvervsvejlederen EMMA reglerne - og eleven udfylder blanketten: Skoleaftale til skolepraktik for skolepraktikelever og bekræfter hermed at være informeret om mødedato for SKP-start samt EMMA-reglerne. Husk! hvis eleven er under 18 år skal det være forældre/værge der underskriver skoleaftalen. Desuden udleveres oversigtsliste til brug for aktiv praktikpladssøgning 3. På den dato hvor eleven skal starte i praktikcenteret, forestår tandklinikassistenten den endelige EMMA godkendelse. Eleven skal her godtgøre at hun har været aktivt søgende. Der forventes at den udleverede oversigt over, hvilke tiltag eleven har gjort, kopier af ansøgninger samt evt. afslag er udfyldt. Bliver eleven godkendt, overtager den administrative koordinator og en faglærer selve introduktionen til skolepraktikordningen og praktikcentret. Emma kriterier Egnethedskrav og optagelseskrav for SKP -elever Egnethedsvurdering. Eleven skal være kvalificeret og efterfølgende egnet til at fungere på arbejdsmarkedet. Egnethed vurderes på baggrund af skolens samlede kendskab til elevens resultater for grundforløbet, og de krav uddannelsen efterfølgende vil stille. Vurderingen erstatter ansættelsesproceduren i en praktikvirksomhed. Den foretages af skolen - evt. i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Der vurderes løbende, om eleven får et tilfredsstillende udbytte af skoleundervisningen (1. og 2. skoleperiode) og praktikken. Elevens samlede adfærd i relation til beskæftigelse inden for uddannelsesområdet, herunder elevens evne til f.eks. at overholde mødetider og aftaler, skal indgå i vurderingen. 16

17 Mobilitet geografisk: Eleven skal være parat til at modtage en rimelig praktikplads/ skolepraktikplads uden for elevens lokalområde. Nødvendig flytning kan evt. udløse tilskud fra AUB. Mobilitet faglig: Eleven skal acceptere en rimelig praktikplads/ skolepraktikplads inden for en anden uddannelse end den primært ønskede. Aktiv søgende: Eleven skal selv tage passende initiativer for at opnå praktikplads. Eleven skal være registreret som praktikpladssøgende senest fra afslutningen af grundforløbet. Den nævnte registrering skal ske på: Eleven skal til stadighed være aktiv søgende. Kravene skal være opfyldt i hele uddannelsesforløbet. Hvis praktikuddannelsen afsluttes som skolepraktik, udstedes den afsluttende praktikerklæring af elevens uddannelsesansvarlige faglærere ved praktikcenteret. Procedure for elevsamtaler Indledende samtale Samtalen skal foregå i introduktionsperioden Samtaler i hele SKP- forløbet Alle uregelmæssigheder indføres i personsagen og der gives besked til den uddannelsesansvarlige Hvis uregelmæssighederne er af en sådan art at de skal føre til en samtale, skal denne effektueres så hurtigt som muligt af den uddannelsesansvarlige. Resumé af samtalen og evt. foranstaltninger indskrives i personsagen. Hvis en anden end den uddannelsesansvarlige har haft en elev til samtale, skal den uddannelsesansvarlige underrettes om samtalens indhold snarest. Samtale efter VFU- forløb: Evalueringen gennemgås og der afholdes en evalueringssamtale med eleven i forhold til resultatet. 17

18 Samtale efter skole- forløb: Ved eventuelle problemstillinger på skoleforløbet kan eleven kontaktes af den uddannelsesansvarlige og eventuelle tiltag iværksættes. Administrativ procedure ved elevers deltagelse i VFU Forud for elever deltagelse i VFU skal der foretages følgende: 1. Tandklinikassistenten udskriver elevliste med anførsel af elever på skoleophold, orlov, delaftale, kortaftale osv. 2. Tandklinikassistenten tjekker mappen med de tandlæger der ønsker en VFU- elev. 3. Tandklinikassistenten fordeler elever til tandlæger som ønsker en VFU elev. 4. Tandklinikassistenten ringer til VFU-klinikkerne og giver besked hvilken elev der kommer. 5. Tandklinikassistenten udfærdiger brev til eleven vedr. VFU-periode og sted. 6. Tandklinikassistenten noterer og lægger kopi af brev i elevsagen samt aflevere originalen til eleven. 7. Tandklinikassistenten udsender brev til tandlægen kort før VFU ophold og lægger kopi af dette brev hos den administrative koordinator. 8. Hvis et VFU- ophold afbrydes, giver tandklinikassistenten besked til den administrative koordinator, og noterer det i personsagen. Såfremt eleven sendes i ny VFU, skal tandklinikassistenten sende brev til tandlægen og eleven. OBS!! Elevens arbejdstid er 37 timer pr. uge, mellem (arbejdstider ud over dette, er en privat aftale mellem elev og klinik) Eleven må ikke være alene på klinikken Procedure ved administrativ udmeldelse Hvis det skønnes at en elev ikke opfylder EMMA kriterierne, vil eleven blive udmeldt ud fra nedenstående procedure: 1. Alle elever skal oplyses om deres rettigheder/pligter ved optaget. 2. Uregelmæssigheder (komme for sent, uklinisk påklædning o.lign.) noteres løbende i elevens personsag. 3. Ved gentagne uregelmæssigheder, der bliver registreret undervejs eller på evalueringsmøder, vil eleven blive indkaldt til samtale hos den uddannelsesansvarlige. 18

19 4. Den uddannelsesansvarlige kan, under punkt 3 eller efterfølgende, gennemføre samtalen som en mundtlig påtale. Under denne samtale skal eleven gøres opmærksom på, at næste gang der observeres uregelmæssigheder, kan dette resultere i en skriftlig advarsel. Der kan udarbejdes en handleplan til eleven, hvori det fremgår, hvilke konsekvenser det får, hvis den uhensigtsmæssige adfærd ikke ændres. Eleven skal ved sin underskrift bevidne at hun har læst det noterede i handleplanen. 5. Den uddannelsesansvarlige faglærer forestår skriftlige advarsler. For elever under 18 år inddrages forældre/værge. Ved en skriftlig advarsel gøres eleven opmærksom på, at flere uregelmæssigheder kan eller vil medføre en administrativ udmeldelse. Den administrative udmeldelse foretages af uddannelseslederen. Der kan evt. udarbejdes en ny handleplan. 6. Ovenstående kan i enkelte tilfælde tilsidesættes, hvis meget grov adfærd taler derfor. NB: I visse tilfælde kan uddannelseslederen inddrages i mundtlige eller skriftlige advarsler. Klage over administrativ udmeldelse En SKP- elev, der er blevet udmeldt efter ovenstående procedure, vil have mulighed for at påklage udmeldelsen til skolen. Hvis praktikcenteret fastholder, kan beslutningen påklages til FUTKA, ved det lokale uddannelsesudvalg. FUTKA's uddannelsesudvalgs afgørelse kan ikke påklages. Praksis i forbindelse med meddelelser/ oplysninger. For elever på kommunal eller statslig uddannelseshjælp, har skolen oplysningspligt. Oplysninger gives også til værger for elever under 18 år. Derudover videregiver skolen normalt ikke oplysninger om eleverne. Forlængelse af uddannelsen Hvis eleven har haft megen sygdom eller orlov, og/eller det skønnes, at eleven ikke kan opnå de i bekendtgørelsen opstillede mål på den fastlagte tid, er det muligt at forlænge praktiktiden. En forlængelse af uddannelsestiden f.eks. pga. sygdom eller barsel afgøres af det faglige udvalg, da praktikcenteret ikke er praktikvirksomhed i lovens forstand, og derfor ikke kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden. En udmeldelse skal ske med passende varsel og eleven skal tilbydes uddannelses- og erhvervsvejledning. Praktikerklæring Praktikvirksomheden (i dette tilfælde praktikcentret) udsteder en praktikerklæring, når praktiktiden er afsluttet. Erklæringen udstedes til eleven med kopi til det faglige udvalg. Uddannelsesbevis Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen et uddannelsesbevis. Uddannelsesbeviset kan udstedes, når skolebevis og praktikerklæring for praktikuddannelsen er udstedt. 19

20 Praktikoplæringen Praktikkens formål Formålet med at udbyde skolepraktik er, at give alle elever der er egnet, en reel mulighed for at gennemføre en uddannelse, som grundlag for deres fremtidige arbejdsliv og videre uddannelse. Praktikcentret er under hele skolepraktikken, eleverne behjælpelige i deres forsøg på at fremskaffe en ordinær uddannelsesaftale. Praktikkens opbygning Praktikken er opbygget af følgende elementer, der uddybes efterfølgende: Assistance på Tandlægeskolens afdelinger Virksomhedsforlagt undervisning Projekter og undervisning Jobsøgning Kompetencemål for hovedforløbet Kompetencemålene for hovedforløbet (skole og praktik) er, at eleverne kan: 1. gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner, 2. selvstændigt og sammen med andre, udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne, 3. ud fra indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling, arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser, 4. arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, unge og voksne, herunder også arbejde for forebyggelse af institutionsinfektioner, 5. stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af kommunikationsmidler, 6. indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, 7. formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, 8. med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret vejlede børn, unge, voksne og disses pårørende i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, 9. alene og i samarbejde med andre, tilrettelægge, udføre og reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, 20

21 10. selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere og 11. anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde. Praktikuddannelsens mål Praktikuddannelsen omfatter 5 praktikmål/arbejdsområder med en række obligatoriske og valgfrie oplæringsfunktioner, der frit kan fordeles på praktikperioderne. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til Praktikmål Tilknytning følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsesbilaget 1, 2, 4 A. Introduktion til klikken Bundet 1, 2, 7 B.1 Assistance og klargøring i klinikken Bundet 1, 2, 7, 10 B.2 Assistance og klargøring i klinikken Valgfri 3 C.1 Profylakse Bundet 3, 10 C.2 Profylakse Valgfri 4, 5 D.1 Røntgen og protetik Bundet 4, 5, 10 D.2 Røntgen og protetik Valgfri 6, 9 E.1 Administration og service og samarbejde Bundet 6, 9, 10 E.2 Administration og service og samarbejde Valgfri Handlekompetencebeskrivelse Uddannelsens mål for erhvervsuddannelsen er på SKT omformet til handlekompetencebeskrivelser. Handlekompetencebeskrivelsen skal beskrive de kompetencer, den færdiguddannede tandklinikassistent skal være i besiddelse af ved afslutningen af sin uddannelse. Ved at udforme målene som handlekompetencer opnås, at eleven er i stand til at forstå og forholde sig til disse, og har større mulighed for at styre i den rigtige retning samt hele tiden at have overblik over, hvor langt hun er i forhold til slutmålet for uddannelsen. 21

22 Tandklinikassistentens handlekompetence (slutmål) Tilrettelægge assistancen Tandklinikassistenten kan: tilrettelægge hensigtsmæssig arbejdsgang til tandbehandling sørge for daglig pleje af klinikudstyret og betjene det udvælge instrumenter og klargøre materialer på faglig, sundheds-, sikkerheds- og hygiejnemæssig forsvarlig måde indhente information, som er af betydning for patientens almene sundhedstilstand tilrettelægge patientinformation Udføre firhændig assistance Tandklinikassistenten kan: gennemføre hensigtsmæssig assistance ved tandbehandling arbejde på faglig, sundheds-, sikkerheds- og hygiejnemæssig forsvarlig måde ud fra gældende love og regler stræbe efter at begrænse de daglige arbejdsbelastninger med situationsfornemmelse sørge for kundepleje under overholdelse af tavshedspligten og med respekt for patientens selvbestemmelsesret vise forståelse for patientens smerter og angst vurdere patientens behov og give patientinformation Udføre afrydning Tandklinikassistenten kan: udføre klinikhygiejne efter gældende toxiologiske og bakteriologiske forskrifter så smitterisici begrænses vurdere arbejdets kvalitet håndtere affald så sikkerheds- og miljøhensyn overholdes Udføre sterilisationsarbejde Tandklinikassistenten kan: tilrettelægge og gennemføre en optimal procedure for klinikhygiejne, efter gældende toxiologiske og bakteriologiske foreskrifter, ved arbejdet i sterilisationsrummet, så smittericisi så vidt muligt fjernes for såvel patienter som klinikpersonale vælge korrekte rengørings-, desinfektions- og sterilisationsmetoder til tandklinikkens utensilier, tandtekniske arbejder, klinikkens apparatur og udstyr vurdere og vælge mellem de markedet værende hygiejniske hjælpemidler 22

23 Udføre røntgenoptagelse Tandklinikassistenten kan: klargøre patienten til optagelse af intraorale røntgenbilleder med overholdelse af strålebeskyttelse og gældende love og bekendtgørelser vælge korrekt desinfektionsmetode til røntgenapparatur og røntgenfilm optage intraorale røntgenbilleder med overholdelse af regler for strålebeskyttelse og gældende love og bekendtgørelser fremkalde, vurdere og montere røntgenbilleder med overholdelse af gældende love og bekendtgørelser Udføre profylaktisk arbejde Tandklinikassistenten kan: udføre individuel kostvejledning med henblik på forebyggelse af tandsygdomme foretage instruktion i og kontrol af mundhygiejne, herunder brug af generelle hjælpemidler og hjælpemidler til renholdelse af protetiske erstatninger foretage plak og gingivaregistreringer udføre hensigtsmæssig arbejdsgang ved fluoridbehandling foretage fissurforsegling foretage afpudsning af bløde og farvede tandbelægninger med roterende instrumenter Udføre laboratoriearbejde Tandklinikassistenten kan: udstøbe og tilslibe studiemodeller Udføre administrative opgaver Tandklinikassistenten kan: udfylde tandlægeregninger vedr. børn og voksne udfylde rykkerskrivelser udføre sygesikringsregnskab foretage indkaldelse af patienter foretage varebestilling, herunder apotekervarer føre og afstemme kassekladde 23

24 Læringsaktiviteter Intro Den første tid af SKP forløbet er introduktion. Det er minimum 4 uger siden eleverne forlod grundforløbet, så nogle af de grundlæggende discipliner fra de uddannelsesrettede områdefag, vil blive repeteret. Der er også indlagt undervisning i kommunikation og personlig udvikling samt forsat vejledning i forhold til at skrive ansøgninger. Herudover arbejder praktikpladskoordinatoren målrettet for at fremskaffe uddannelsesaftaler. Assistance på Tandlægeskolens klinikker På Tandlægeskolen er kliniktiden opdelt i 3 perioder hvor tandplejer- og tandlægestuderende arbejder med patienter. 1. periode er fra kl til periode fra til og 3. periode fra kl til kl Udover de fastansatte tandklinikassistenter, er det SKP- elever der assisterer de studerende. Det vil sige, at de helt fra starten arbejder med i et autentisk miljø og dermed bliver eleverne introduceret til deres fremtidige arbejde i et miljø der er præget af læring. Der er ansat 1 tandklinikassistent, der har til hovedopgave at hjælpe eleverne til rette, så de, over tid, bliver i stand til selvstændigt at udføre assistancen. Tandklinikassistenten sørger derudover for, at eleverne arbejder i en turnus, så de får erfaring med arbejdet på alle skolens afdelinger. Undervejs i det daglige praktiske arbejde kan det vise sig, at eleverne mangler teoretisk baggrund for det videre arbejde. Her vil de tilknyttede faglærere/uddannelsesansvarlige kunne tilrettelægge teoretiske undervisning, kurser eller praktiske øvelser. Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) Dele af de anførte kompetencer eleverne skal opnå igennem uddannelsen, kan det være vanskeligt at opnå på praktikcentret. Praktikcentret benytter sig derfor af muligheden for at sende eleverne i VFU på private og offentlige tandklinikker, for at eleverne på denne måde i praksis får mulighed for at arbejde med alle de delområder, en tandklinikassistent skal være bekendt med. Når en tandklinik er blevet godkendt af FUTKA til at have praktikanter kan den enkelte klinik, når klinikkens ordinære tandklinikassistentelev er på skoleophold, meddele praktikcentret at klinikken ønsker en SKP- elev i VFU i den tilsvarende periode. Det er således muligt for SKP- elever at komme i VFU på den pågældende klinik. Disse VFU- ophold fører ikke sjældent til en uddannelsesaftale med eleven. Ligeledes kan VFU bruges til afprøvning af den enkelte elevs kompetencer i forhold til at fungere tilfredsstillende i det praktiske arbejde i en virksomhed. Projekter I de perioder hvor der ikke er studerende på Tandlægeskolen, er der projektundervisning. Det er de tilknyttede faglærere der tilrettelægger, underviser og evaluerer projekterne og tandklinikassistenterne varetager de praktiske øvelser. 24

25 I de individuelle projekter er det muligt for eleverne at genopfriske og repetere deres faglige kunnen. Det kan dreje sig om udrøring af materialer, træning i afpudsning af tænder dels på fantomdukker dels på patienter, røntgenoptagelser, eller andet tilsvarende. Afhængigt af emnet kan eleverne arbejde alene eller i grupper, hvis flere ønsker at beskæftige sig med de samme emner. De individuelle projekter vil overvejende være af faglig karakter. I de fælles projekter, der overvejende er af almen karakter, er formålet, ud over det almendannende, bl.a. at hjælpe eleverne i deres bestræbelser på at skaffe en praktikplads. Emnerne der arbejdes med kan, ud over jobsøgning og arbejdspladskultur, være samfundsrelaterede emner, sundhed og livskvalitet, psykisk og fysisk arbejdsmiljø, personlig udvikling, demokrati, nyheder og lign. Jobsøgning Et af EMMA- kriterierne er, at eleverne skal være aktivt søgende. Det vil sige, at eleven kontinuerligt skal forsøge at skaffe sig en ordinær praktikplads. Der er derfor, udover jobsøgningsprojekter, indlagt tid i dagligdagen, hvor eleverne kan skrive/sende ansøgninger. Det er de uddannelsesansvarlige/faglærerne, der er medansvarlige for, at den enkelte elev får søgt et passende antal praktiksteder, og dermed får højnet chancen for at skaffe sig en ordinær praktikplads. Skolen medvirker også til at matche elever og virksomheder ved f. eks at formidle opslag om ledige praktikpladser, afholde jobcafé en gang om ugen for herigennem at synliggøre søgende elever overfor relevante virksomheder. Evaluering Evaluering foregår løbende i dagligdagen hvor både eleven, lærerne og tandklinikassistent vurderer hvor langt eleven er i forhold til målene/handlekompetencen. Der er indlagt evaluering i alle projekter ud fra projekternes specifikke mål samt i al det praktiske arbejde. Herudover arbejdes der med VFU evalueringer, hvor det er de respektive VFU klinikker, der skal forholde sig til elevens standpunkt i samråd med eleven. Disse VFU evaluering er udarbejdet efter FUTKA's praktikplan, således at de kan danne grundlag for det videre arbejde på den kommende skoleperiode og i praktikcenteret. Disse evalueringer har stor betydning for elevens fortsatte læring og er vigtige redskaber i motivation af eleven. Når et VFU ophold er afsluttet, kommer eleven til samtale hos den uddannelsesansvarlige faglærer, hvor VFU evalueringen gennemgås. Det er meningen, at eleven forholder sig til, hvorvidt hun på tilfredsstillende måde har fået arbejdet med de enkelte mål, og hvorvidt hun kan opfylde handlekompetencebeskrivelse. Ud fra elevens bemærkninger om de enkelte mål, de konkrete kompetencer og faglærernes iagttagelser, bliver den individuelle uddannelsesplan justeret og evt. supplerende undervisning tilrettelagt. Dette skulle, udover at gøre det muligt for eleven at se helheden i uddannelsen, give den enkelte mulighed for at være medansvarlig i styringen af egen uddannelse. Desuden foregår der evalueringsmøder, hvor fagpersoner der er tilknyttet praktikcentret, samlet vurderer alle elever individuelt i forhold til EMMA- kriterierne. 25

26 Evaluering af Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) Der arbejdes med 3 kompetenceevalueringsskemaer som er udformet på baggrund af FUTKA s praktikplanen. De 3 skemaer retter sig mod de kompetencer som eleven skal opfylde i forhold til, hvor lang eleven er i sit uddannelsesforløb (skoleperioder og praktikperioder). I det nedenstående er der et eksempel på et sådan kompetenceevalueringsskema samt vejledningen til praktikstederne om brugen af skemaerne. Vejledning til kompetenceevaluering af VFU. En Erhvervsuddannelse kræver veksling mellem teori og praksis. Det er derfor nødvendigt at der sker løbende vejledning og evaluering igennem uddannelsesforløbet. Som skolepraktikelev foregår praktiktiden på praktikcenteret og i VFU. Det er derfor vigtigt, at eleven også vurderes og evalueres i VFU perioderne. Vedlagt evalueringsskema har til formål at bidrage til afklaring af elevens faglige og personlige kompetencer i forhold til uddannelsens mål. De personlige kompetencer bedes derfor evalueret ud fra det aktuelle niveau og i henhold til begrebsafklaringen. De 3 niveauer samt begrebsafklaringen er beskrevet i nedenstående. Når eleven har afsluttet et VFU- ophold afholder vi en evalueringssamtale med eleven, hvor evalueringen fra VFU bliver gennemgået med henblik på støtte og vejledning i det videre uddannelsesforløb. Evalueringssamtalen afholdes i førstkommende uge efter endt VFU- ophold. Det er derfor vigtigt, at vi snarest muligt modtager jeres evaluering af eleven. Begrebsafklaring Selvstændighed: I forhold til at tage initiativ og løse opgaver og problemstillinger på klinikken. Kommunikation: I forhold til at kommunikerer positivt og konstruktivt men såvel personale og patienter. Ansvarlighed: I forhold til at overholde mødetider, aftaler og stillede opgaver. Kvalitetssans: I forhold til at de stillede opgaver udføres i henhold til gældende lovmæssige og hygiejniske regler. Kreativitet: I forhold til at bidrage til udvikling og alternative løsninger af arbejdsopgaver. Lyst: I forhold til at blive klinikassistent. Motivation: I forhold til at yde en god arbejdsindsats. Fleksibilitet/omstillingsevne: I forhold til arbejdsopgaverne og samarbejdet på klinikken. Samarbejdsevne: I forhold til at kunne udføre arbejdsopgaver sammen med det øvrige personale. Initiativ: I forhold til frivilligt at påtage sig arbejdsopgaver. Kompetencerne bedes vurderet ud fra: Mindre tilfredsstillende, tilfredsstillende, meget tilfredsstillende. 26

27 Beskrivelse af niveauer Begynder niveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning Personlige kvalifikationer: Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. Her grundlægges selvstændighed i opgaveløsning Rutine niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine og/eller kendte situationer og omgivelser - alene og i samarbejde med andre. Personlige kvalifikationer: Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problem-stillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Vægt på fleksibilitet og omstillingsevne Selvstændigt niveau Eleven kan vurdere et problem, planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutine situationer - alene og i samarbejde med andre - under hensyntagen til opgavens art. Personlige kvalifikationer: Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Vægt på kvalitetssans og kreativitet. 27

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Tandklinikassistent Uddannelse: Tandklinikassistent Side: 2 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...4 Skoleperiodernes

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Hospitalsteknisk assistent BEMÆRK! Denne undervisningsplan gælder for elever som påbegyndte uddannelsens hovedforløb inden 15. juli 2007. For elever som er

Læs mere

IBC International Business College Erhvervsuddannelserne Kolding Aabenraa Fredericia. Den lokale undervisningsplan

IBC International Business College Erhvervsuddannelserne Kolding Aabenraa Fredericia. Den lokale undervisningsplan Kolding Aabenraa Fredericia Den lokale undervisningsplan Indholdsfortegnelse Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 4 Pædagogisk udgangspunkt for erhvervsuddannelsen... 4 Afdelinger af IBC... 4 Udbud

Læs mere

Præliminært tillæg til Studieordning

Præliminært tillæg til Studieordning Præliminært tillæg til Studieordning Reduceret uddrag udarbejdet pr. 1. september 2011. Gælder indtil endeligt lokalt tillæg til Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer)

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1 Indholdsfortegnelse: Ikke hj 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 1.3 Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr.... 3 1.4 Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse....

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Revideret jan. 2015 15.januar. LUP Lokal undervisningsplan Pædagogisk assistentuddannelse. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Revideret jan. 2015 15.januar. LUP Lokal undervisningsplan Pædagogisk assistentuddannelse. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Revideret jan. 2015 15.januar LUP Lokal undervisningsplan Pædagogisk assistentuddannelse Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 4

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Frisør

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Frisør Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Frisør Uddannelse: Frisør Side: 2 af 36 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...5 Skoleperiodernes placering i uddannelsesforløbet...5

Læs mere

Uddannelsesbog. Grundforløbet. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. ver. Jan2010

Uddannelsesbog. Grundforløbet. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. ver. Jan2010 Uddannelsesbog Grundforløbet ver. Jan2010 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 Velkommen Velkommen til Social- og Sundhedsskolen. Med denne uddannelsesbog ønsker vi dig velkommen

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Pædagogisk Assistentuddannelse

UDDANNELSESBOG. Pædagogisk Assistentuddannelse UDDANNELSESBOG Pædagogisk Assistentuddannelse Brøndby Møllevej 4 2605 Brøndby Tlf.: 43 22 60 60 E-mail: fælles@socuc.dk Ved sygemelding: Sygemeldingen skal meldes inden kl. 10.00 på telefon: 43 22 60 60

Læs mere

Uddannelsesbogen for pædagogisk assistentuddannelse

Uddannelsesbogen for pædagogisk assistentuddannelse Uddannelsesbogen for pædagogisk assistentuddannelse Oktober 2013 Opdateret marts 2014 1. INDHOLDFORTEGNELSE S.2...1. INDHOLDSFORTEGNELSE S.3...2. VELKOMMEN SOM ELEV PÅ SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNING

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Uddannelsesbog Kontorassistent Administration Herningsholm Erhvervsskole

Uddannelsesbog Kontorassistent Administration Herningsholm Erhvervsskole Kontorassistent Administration Herningsholm Erhvervsskole Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 1.1. Formål med uddannelsesbogen 1.2. Målgruppe 1.3. Udgivelse og ajourføring 1.4. Målet med detailhandelsuddannelsen

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER:

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Den Pædagogiske Assistentuddannelse Ikrafttrædelse august 2012 Udgave: s Undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere