KA- uddannelsens praktikcenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KA- uddannelsens praktikcenter"

Transkript

1 S K O L E N F O R K L I N I K A S S I S T E N T E R O G T A N D P L E J E R E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T KA- uddannelsens praktikcenter Plan for skolepraktik 2015

2 Indholdsfortegnelse Indledning Skolen Side 4 Udbyder Side 4 Hvem er omfattet? Side 4 Samarbejdspartnere Side 4 Kontaktperson Side 4 Definition af anvendte forkortelser Side 5 Henvisninger Side 5 Revision Side 5 Praktikcenteret Personale på praktikcenteret Side 6 Uddannelses- ansvarlige faglærere Side 6 Tandklinikassistenten Side 6 Den administrative koordinator Side 6 Uddannelseslederen Side 6 Pædagogik og didaktik Pædagogiske overvejelser Side 7 Didaktiske overvejelser Side 7 Elevindflydelse Side 7 Fysiske rammer Side 8 IT Side 8 Regler og ordensreglement Generelle regler Side 9 Deltagelse i virksomhedsforlagt undervisning udenfor skolen Side 9 Klinikbeklædning Side 9 Fraværsregistrering og sygemelding Side 9 Ferie Side 9 Legitimation Side 10 Adresse- telefon- og navneændring Side 10 Opslag Side 10 Garderobeskabe Side 10 Klager Side 11 Generelle ordensbestemmelser Side 12 Ordensbestemmelser vedr. skolens IT- lokaler Side 13 Ordensbestemmelser vedr. skolens lokaler i Fensmarkgade Side 13 Forholdsregler ved overtrædelse af ordensbestemmelserne Side 14 Særlige regler vedr. SKP- elever ret til ferie, barsel osv. på SKT Side 14 2

3 Procedure Procedure ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik Side 16 EMMA- kriterier Side 16 Procedure for elevsamtaler Side 17 Administrativ procedure ved elevers deltagelse i VFU Side 18 Procedure ved administrativ udmeldelse Side 18 Klager over administrativ udmeldelse Side 19 Praksis i forbindelse med meddelelser/oplysninger Side 19 Forlængelse af uddannelsen Side 19 Praktikerklæring Side 19 Uddannelsesbevis Side 19 Praktikoplæring Praktikkens formål Side 20 Praktikkens opbygning Side 20 Kompetencemål for hovedforløber Side 20 Praktikuddannelsens mål Side 21 Handlekompetencebeskrivelse Side 21 Tandklinikassistentens handlekompetence (slutmål) Side 22 Læringsaktiviteter Intro Side 24 Assistance på Tandlægeskolens klinikker Side 24 Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) Side 24 Projekter Side 24 Jobsøgning Side 25 Evaluering Side 25 Evaluering af virksomhedsforlagt undervisning(vfu) Side 26 Eksempel på VFU kompetenceafklaring Side 28 FUTKA s praktikplan Side 31 FUTKA s vejledning til praktikplan Side 34 3

4 Indledning Skolen Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT), Nørre allé 20, 2200 København N, udbyder erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent. Skolens formål er, i henhold til Regulativ for styrelsen af Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere ved Københavns Universitet, at uddanne tandklinikassistenter og tandplejere i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom og i så snæver koordination med tandlægeuddannelsen som muligt. Skolen kan efter Undervisningsministeriet bestemmelse også uddanne kliniske tandteknikere. Desuden kan skolen medvirke ved efteruddannelse af disse grupper. Udbyder SKT er godkendt som praktikpladscenter i fællesindgangen omsorg, sundhed og pædagogik og udbyder på den baggrund skolepraktik for elever, som ønsker at uddanne sig til tandklinikassistenter og som ikke ved grundforløbes afslutning har opnåede en praktikplads. Hvem er omfattet? Skolepraktikken har siden 1991 været et tilbud til de egnede praktikpladssøgende elever, som efter at have afsluttet et adgangsgivende grundforløb, ikke har en uddannelsesaftale. Desuden kan elever der uforskyldt har mistet en ordinær uddannelsesaftale også optages. Jvf. 66a i Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser. Det er et krav, at eleven under hele forløbet opfylder EMMA- kriterierne (se senere). Samarbejdspartnere Private og offentlige tandklinikker. Odontologisk Institut, Tandlægeskolen Uddannelses- og erhvervsvejledere og UU-vejledere Det Faglige Udvalg for Tandklinikassistenter (FUTKA) AUB-sekretariatet EUC Sjælland, Syddansk erhvervsskole, EUC Nordvestsjælland, CELF Lolland-Falster, CPHWEST (samarbejdsaftaler vedr. skolepraktik) Kontaktperson Den ansvarlige kontaktperson er uddannelsesleder Conni Parsner, der træffes på tlf. nr

5 Definitioner af anvendte forkortelser SKT = Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere EMMA = Egnethed, Mobilitet(geografisk), Mobilitet (faglig), Aktiv søgende. SKP = Skolepraktik FUTKA = Faglige udvalg for erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent AUB = Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag KU = Københavns Universitet VFU = Virksomhedsforlagt undervisning Henvisninger Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser LBK. 789 af 16. juni Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK. nr af 22. september Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til tandklinikassistent BEK. nr. 292 af 23. marts Uddannelsesordning for uddannelsen til tandklinikassistent af 1. august Klinisk adfærd og hygiejne, Udgivet af Tandlægeskolen, SKT og KU. Reglement for tandklinikassistentuddannelsen, udarbejdet af SKT- København. Undervisningsplan for Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent grund- og hovedforløbet SKT 2014 og 2015 Revision Skolepraktikplanen vil som udgangspunkt blive revideret hvert år samt ved evt. ændringer i love, bekendtgørelser og uddannelsesordninger, eller hvis der sker ændringer i den praktiske del af uddannelsen. Ændringer kan også være begrundet af skolens kvalitetssikring. 5

6 Praktikcenteret Personale på praktikcenteret Der er tilknyttet en gruppe på 7 medarbejdere ved praktikcenteret. Der er tre tandklinikassistenter, to faglærere, en administrativ koordinator og en uddannelsesleder. Herudover er der mulighed for at tilknytte timelærere/konsulenter til enkelte opgaver. Alle 7 medarbejdere arbejder med det fælles overordnede mål at uddanne kvalificerede tandklinikassistenter. Da praktikken forsøges tilrettelagt helhedsorienteret, betyder det, at medarbejderne skal kende den enkelte elev og dennes individuelle behov. Men som medarbejdere har vi forskellige indgangsvinkler og dermed forskellige kompetencer i gruppen. Disse fremgår af den enkeltes ansvars- og kompetencebeskrivelse. Uddannelses-ansvarlige faglærere Eleven får tildelt en uddannelsesansvarlig, som samtidig er undervisende faglærer. Den uddannelsesansvarlige faglærer, skal følge eleven tæt gennem opholdet bl.a. via udviklingssamtaler, og VFU samtaler. Disse samtaler skal bl.a. forsøge at afdække den enkelte elevs ressourcer og behov samt støtte eleven i udviklingen af faglige, sociale og personlige kompetencer. Herudover forestår de uddannelses ansvarlige faglærerne tilrettelæggelsen, undervisningen og evalueringen af alle projekter. Tandklinikassistenterne Tandklinikassistenterne skal ligeledes følge eleven tæt gennem opholdet. Det sker med fokus rettet mod den enkelte elevs indsats i det daglige praktiske arbejde på klinikkerne. Desuden står én tandklinikassistenten for administration af VFU. Den administrative koordinator Varetager administrative funktioner der vedrører eleverne i SKP- ordningen. Uddannelseslederen Varetager de overordnede ledelsesmæssige funktioner. 6

7 Pædagogik og didaktik Pædagogiske overvejelser De krav, erhvervslivet stiller til dagens og fremtidens erhvervsaktive dansker er, at man skal lære at planlægge sit arbejde, udføre det og til slut vurdere resultatet. Ved at udvikle tandklinikassistentuddannelsen på denne baggrund, mener vi at kunne udvikle ressourcer hos eleverne, som kan understøtte de krav, uddannelsen, samfundet og tandlægerne stiller til den kompetente tandklinikassistent. Skolens pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i ovenstående overvejelser og derfor lægger SKT vægt på, at praktikken tager udgangspunkt i den hverdag eleven befinder sig i. Det vil sige, at eleven gennem hele praktikperioden skal løse forskelligartede og over tid mere komplekse opgaver. Elevens skal opleve opgaverne som relevante i forhold til at opnå målene i uddannelse og hun skal kunne se det som meningsfuldt for hende i forhold til hendes egne mål. Vi skal som fagpersoner påvirke eleven med fokus på de almene, faglige, sociale og personlige kompetencer, såsom f.eks. selvstændighed og selvtillid, evnen til alternative løsningsmuligheder, gode samarbejdsevner osv. Alle disse kompetencer skal det være muligt for elevens at udvikle i det daglige arbejde og i samarbejdet med andre om løsning af arbejdsopgaverne. Samtidig mener vi at eleven bedst tilegner sig kompetencerne ved at beskæftige sig med noget, hun er glad for og i et miljø hun føler sig tilrette i. Didaktiske overvejelser Det er nødvendigt, at praktikken tilrettelægges således at den kan bidrage til at eleven kan udvikle de ovenfor anførte kompetencer. Derfor er der, når eleven er i praktikcentret, en vekselvirkning mellem projekter, undervisning, praktiske øvelser og patientbehandling på Tandlægeskolens patienter. Derudover sendes eleven i VFU så ofte som muligt for her igennem at udvikle hendes faglige og personlige kompetencer i der "rigtige" miljø. Desuden bidrager VFU til elevens oplevelser af arbejdspladsers forskellighed og arbejdsmarkedets krav til den veluddannede tandklinikassistent. Elevindflydelse Eleven har også i skolepraktik mulighed for medbestemmelse. Dette betyder at der skal være en god og konstruktiv dialog mellem medarbejdere og elever og ind imellem udfordres alle på deres meninger og holdninger. Det medfører at man er nødt til at forhandle og komme overens med nogen. Det er denne overenskomst mellem elev og de enkelte medarbejdere der er den store udfordring. På praktikcentret har eleven mulighed for indflydelse og hermed medbestemmelse på følgende områder: Prioriteringen af emner i forbindelse med projektarbejde. Individuelle behov for ekstra undervisning i konkrete fagområder. Individuelle behov for ekstra træning i kliniske discipliner. Ønsker til VFU- forløb. 7

8 Selvom eleverne inddrages på ovenstående områder skal der dog ikke herske tvivl om, at det altid er medarbejderne, der har ansvaret for at tilrettelægge praktikdelen i uddannelsen og for, at den enkelte elev bliver tilgodeset. Fysiske rammer Praktikdelen består bl.a. af klinisk tjeneste på afdelingerne på tandlægeskolen i samarbejde med tandplejer- og tandlægestuderende. SKP- eleverne arbejder på følgende afdelinger: Afdeling for Pædodonti (Børneafdelingen) Afdeling for Ortodonti (Tandregulering) Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Afdeling for Parodontologi Afdeling for Tandsygdomslære og Endodonti Afdeling for Oral rehabilitering Afsnit for Klinisk Fællesklinik (udfører flere af ovenstående typer behandling) SKT s klinikker Herudover råder SKT over almindelige teorilokaler, IT- rum, samt diverse værkstedslokaler (klinikker, gipsrum, laboratorie osv.). IT Eleverne har adgang til faste og bærbare IT- faciliteter. 8

9 Regler og ordensreglement Generelle regler Disse regler er udarbejdet med henblik på at skabe forhold, der er til gavn for både uddannelsesmiljø samt almindelig trivsel for elever og personale. Eleven skal følge de bestemmelser, som SKT fastsætter. Deltagelse i virksomhedsforlagt undervisning udenfor skolen Når eleven gennem sit uddannelsesforløb deltager i virksomhedsforlagt undervisning udenfor praktikcenteret forventes det, at hun overholder de aftaler der er indgået med virksomheden og at hun repræsenterer sig selv og praktikcenteret på bedste måde. Praktikcenteret vil i forløbet eller senest ved afslutningen af dette kontakte virksomheden for en vurdering af elevens indsats. Klinikbeklædning Eleven får udleveret den klinikbeklædning, der skal bæres på klinikken. Klinikbeklædning skal være forsynet med synligt legitimationskort. Praktikcenteret sørger for ren - og vedligeholdelse af klinikbeklædningen. Eleven får tilbudt fodbeklædning i form af træsko. Hvis ikke elev vil benytte dette tilbudt skal eleven selv købe fodbeklædning. Som fodbeklædning må der kun anvendes indendørs let fodtøj med rengøringsvenlig overflade. Der henvises i øvrigt til de udleverede Hygiejneforskrifter for Tandlægeskolen og SKT, Klinisk adfærd og hygiejne. Fraværsregistrering og sygemelding Der er samling hver morgen hvor eleverne registreres. Hvis en elev kommer for sent, er det elevens ansvar at henvende sig til den tilknyttede tandklinikassistent eller faglærer, så eleven efterfølgende kan blive registreret. Hvis eleven ikke henvender sig ved ankomsten, vil dette medføre, at der fortsat registreres fravær. Sygdom indtelefoneres senest kl på telefonsvarer, der aflyttes hver morgen. Der kan ikke sendes sygemelding via SMS- besked. Praktikcenteret forbeholder sig ret til at forlange fyldestgørende dokumentation for fraværet, hvor dette skønnes nødvendigt. Elever, der i dagens løb går syge hjem, skal forinden henvende sig til en tandklinikassistent, der registrerer det fornødne. Ferie Eleverne har 5 ugers ferie og 5 feriefridage pr år samt et antal fridage hvor praktikcenteret er lukket. Tidspunkt for afholdelse af feriedage, feriefridage samt fridage fastlægges af praktikcenteret. 9

10 Legitimation Ved skolepraktikopholdets start modtager hver elev et legitimationskort, der indeholder vedkommendes fotografi, navn, cpr.nr. og gyldighedsperiode. Legitimationskortet skal altid bæres under ophold på Panum Instituttet og forevises på forlangende. Ved skriftlig henvendelse til SKT skal eleven foruden navn, oplyse CPR-nummer og uddannelsesretning. Legitimationskortet er strengt personligt og må ikke lånes ud til andre. Adresse- telefon- og navneændring Ændringer i adresse og telefonnummer skal meddeles den administrative koordinator inden 5 dage. Navneændring meddeles snarest ved forevisning af dokumentation for ændringen. Opslag Stillingsopslag fra tandklinikker og lignende opsættes på skolens opslagstavler ved indgangen til SKT's administrationsgang i bygning Eleven har pligt til at holde sig orienteret ved hjælp af skolens opslagstavler. Garderobeskabe Eleven får anvist et garderobeskab til opbevaring af tøj m.v. Det er ikke tilladt at benytte andre skabe end de af praktikcenteret anviste. Dette gælder også selvom der er andre ledige skabe. Eleven har pligt til at kontrollere både skabsnummer og lokalenummer inden et skab tages i brug. Eleven skal selv sørge for, at skabet holdes omhyggeligt aflåst. Praktikcenteret kan ikke påtage sig ansvaret for de effekter der opbevares i skabet eller på SKT's område i øvrigt. Eleven må selv anmelde tyverier til politiet. Tyverier anmeldes til politistationen på Bellahøj ved personligt fremmøde. Skabet skal tømmes når praktikperioden slutter. Skabe der ikke tømmes efter afsluttet praktikperiode og skabe der benyttes uden praktikcenteret tilladelse vil blive åbnet og indholdet fjernet uden yderligere varsel. Tingene kan afhentes ved henvendelse til tandklinikassistenten i op til 8 dage efter praktikperiodens afslutning. 10

11 Klager Klager over skolen og skolens afgørelser behandles efter Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser", BEK nr af 22. september Se Kapitel 19 Klager 130. Klage over en skoles afgørelser indgives til skolen af den, afgørelsen vedrører. Stk. 2. Klage over en skoles afgørelse vedrørende optagelse på skole, afgørelser om anerkendelse af realkompetence bortset fra praktiske kompetencer efter 56, stk. 6, og afgørelser efter 69, der går ud på udelukkelse fra fortsat undervisning, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til fornyet skoleophold eller overflytning til anden skole, kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen skal være indgivet til skolen, jf. stk. 1, senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens bemærkninger. Forinden underretter skolen klageren om skolens stillingtagen til klagen, og giver klageren en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen. Når eleven har fremsat bemærkninger, eller når fristen er udløbet fremsender skolen klagen til ministeriet bilagt sagens akter. Stk. 3. Klager i forbindelse med prøver følger reglerne i eksamensbekendtgørelsen. For klager over afgørelser i forbindelse med prøver på gymnasialt niveau, der indgår i en erhvervsuddannelse, bortset fra grundfag, jf. 1, stk. 6, gælder 7, stk. 3, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og regler fastsat i medfør af denne. Stk. 4. Eleven kan fortsætte undervisningen på skolen under behandlingen af en klage over en afgørelse efter 69. Angår klagen en afgørelse om midlertidig hjemsendelse eller udelukkelse fra fortsat undervisning, gælder dette dog kun, såfremt det bestemmes af skolen eller ministeriet. Stk. 5. Klager over en skoles afgørelse om en elevs optagelse eller ophør med skolepraktik behandles efter 66 j i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 6. Skolens afgørelse vedrørende anerkendelse af praktiske kompetencer i forbindelse med erhvervsuddannelse plus, herunder afgørelser om relevant erhvervserfaring efter 66 m, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser, samt skolens afgørelser vedrørende anerkendelse af praktiske kompetencer i forbindelse med erhvervsuddannelse for voksne, kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for vedkommende faglige udvalg. Skolen skal give klagevejledning. Klagen indgives til den skole, der har truffet afgørelsen, senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, videresender skolen klagen til det faglige udvalg, ledsaget af skolens udtalelse. Skolen skal give det faglige udvalg de nødvendige oplysninger til behandling af sagen. Det faglige udvalgs afgørelse kan ikke indbringes for anden myndighed til administrativ afgørelse. Stk. 7. For klager over skolens afgørelser i pædagogiske anliggender for undervisning på gymnasialt niveau, der indgår i en erhvervsuddannelse, bortset fra grundfag jf. 1, stk. 6, gælder 37, stk. 1, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og regler fastsat i medfør af denne. 11

12 Generelle ordensbestemmelser Eleverne skal af hensyn til øvrige elever og studerende, personalet, patienter samt evt. gæster overholde følgende regler ved færden på Panum Instituttet og på skolens øvrige område: Skolens PC'ere må ikke benyttes til private spil. Piratkopier af bruger-programmer må ikke medbringes, og i det hele taget skal de øvrige regler, der gives vedr. PC'ernes brug, følges. Overtrædelse af disse regler kan medføre udelukkelse fra at anvende skolens PC'ere. Der er generelt rygeforbud på Panum Instituttet og skolens øvrige område, hvilket betyder at det kun er tilladt at ryge i områder med skiltning for dette. Der gøres opmærksom på at rygning på ikke tilladte steder kan indebære bortvisning i kortere eller længere tid. Indtagelse af narkotika og/eller alkohol på skolens område er ikke tilladt og vil medføre bortvisning. Ved visse særlige arrangementer på skolen er alkohol dog tilladt. Tyveri anmeldes til politiet og kan medføre bortvisning fra skolen. Skolen accepterer ikke krænkende, truende eller voldelig adfærd overfor skolens personale, patienter eller gæster og mellem eleverne. Elever med denne adfærd kan bortvises fra skolen. Det er ikke tilladt at køre på rulleskøjter på skolens område. Skolen forventer, at alle er interesseret i, at de lokaler, man skal opholde sig i, er ordentlige og ryddelige. En forudsætning herfor er, at alle medvirker hertil, blandt andet ved, at man er skånsom overfor møbler og inventar samt benytter de opstillede papirkurve og askebægre. Skolen forbeholder sig ret til at opkræve erstatning samt evt. at bortvise elever, der forsætligt eller groft forsømmer sig mod skolens udstyr/inventar. Mad og drikkevarer må ikke indtages i undervisningslokaler og auditorier. Lærerne skal sørge for at tilse, at dette forbud ikke overtrædes. Mobiltelefoner må ikke være tændt i undervisningslokalerne. Unødig støjende adfærd er ikke tilladt. Der er selvafrydning i Panum Instituttets kantiner. Hver enkelt skal derfor selv anbringe affald, brugt service, bestik, bakke m.v. på afrydningsvognene. Cykler skal anbringes i den overdækkede cykelparkering eller i stativer på Nørre Allé. Adgangskort til den aflåste cykelparkering udleveres i informationen, bygning 9 mod forevisning af gyldigt legitimationskort. Cykler må ikke henstilles i varemodtagelsens gård, i parkerings-kælderen, på tilkørselsramperne, samt foran hovedindgangene Nørre Allé 20 og Blegdamsvej 3B. Cykler må ikke henstilles udenfor de dertil indrettede og anviste stativer på skolens øvrige område. Det er muligt at parkere bilen på parkeringspladsen med indkørsel Blegdamsvej 3A. Dette kræver dog et adgangskort. For at kunne få dette, skal man møde op personligt i sekretariatet (lokale ) og vise sin registreringsattest. Elever kan ikke benytte parkeringskælderen. 12

13 Panum Instituttets åbningstid er: Mandag - fredag kl Lørdage/søn - og helligdage lukket. Adgang uden for åbningstiden sker ved forevisning af gyldigt legitimationskort til vagtpersonalet, Blegdamsvej 3B. Legitimationskort giver ikke adgang til at medtage gæster. Vagtpersonalet skal afvise personer, der ikke har legitimationskort eller ikke har særlig tilladelse fra Panum Instituttets inspektørkontor og kan forevise legitimation. Ordensbestemmelser vedrørende skolens IT- lokaler Generelt: Mad og drikke må ikke indtages i lokalet Mobiltelefoner skal være på lydløs Vis hensyn til andre elever der arbejder, samtale skal foregå dæmpet Det er ikke tilladt at spille musik i lokalet Papir lægges i genbrugskasserne til papir Tyggegummi og andet affald anbringes i skraldespanden Vis hensyn, når du går til og fra IT- lokalerne. Computerne: Medbring altid en USB- nøgle, som du kan gemme dine dokumenter på Gem aldrig på skrivebordet Print kun ud én gang, og hent dit print i printeren Maskinerne er forbeholdt rapportskrivning og projektarbejde Undlad at sætte fingre på skærmene Luk maskinen rigtig ned Sluk computeren efter brug Opstår der fejl ved maskiner eller printer, kontakt din lærer eller sekretariatet i Ordensbestemmelser vedrørende skolens lokaler i Fensmarkgade Ved ophold i og brug af SKT s lejede lokaler i Fensmarksgade gælder nedenstående husorden, som er et tillæg til Reglement for klinikassistentuddannelsen, som er en del af Elevhåndbogen. Rygning indendørs i lokalerne er ikke tilladt. Ved rygning udendørs i dagens løb bedes de opsatte askebægre benyttet. Personalekøkkenet er elevfrit område. Personaletoilettet er elevfrit område. Personalerum/ møderum er elevfrit område. Elev- PC erne som bruges i undervisningen skal blive i lokalerne i Fensmarksgade. Inventar og udstyr bedes behandlet hensynsfuldt. Der må indtages mad og drikke i pauserne efter aftale med læreren. Alle bedes bidrage til pæne og ryddelige lokaler. 13

14 Lokalerne i lejemålet benyttes også til administrative formål og der skal derfor vises hensyn til husets andre brugere, herunder holdes et acceptabelt støjniveau. Brug af mobiltelefoner i pauserne skal foregå under hensyntagen til andre elever der modtager undervisning og de administrative medarbejdere. Anvisninger fra personalet skal følges. Forholdsregler ved overtrædelse af ordensbestemmelser Praktikcenteret afgør i hvert enkelt tilfælde hvor alvorlig den/de disciplinære forseelser er, og afgør herefter hvilke foranstaltninger der skal forsøges iværksat, for at undgå at eleven udelukkes fra skolepraktik. Foranstaltningerne der kan komme på tale kan være samtaler, advarsler og midlertidig hjemsendelse. Har eleven gjort sig skyldig i særlig grov forseelse kan der træffes afgørelse om udelukkelse fra skolepraktik. Særlige regler vedr. SKP- elevers ret til ferie, barsel osv. på SKT Ferie Eleven har ret til 5 ugers ferie med ydelse. Ferien fastsættes af SKT Særlige feriedage Eleven har ret til 5 særlige feriedage. De særlige feriedage fastsættes af SKT Barsel Eleven har barselsorlov som følger de almindelige regler på arbejdsmarkedet. Eleven har ret til 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Ud over de 14 uger kan eleven holde barselsorlov i: Uger Samlet antal uger og aflønning 14 uger + 32 uger Orloven vil efter fødslen være på i alt 46 uger på kontanthjælp. 14 uger + 40 uger Forlænget orlov på i alt 54 uger på kontanthjælp. 14 uger + 46 uger Forlænget orlov på i alt 60 uger på kontanthjælp. Hvis kommunen eller eleven ikke kan skaffes en pasningsordning for barnet efter endt orlov, må praktikcenteret foretage en individuel vurdering om forlængelse af orloven. 14

15 Børnepasningsorlov Eleven har ikke ret til børnepasningsorlov. Der vil på praktikcenteret kun i meget særlige tilfælde kunne ydes børnepasningsorlov og det vil altid beror på en individuel vurdering Barns 1. og 2. sygedag Eleven har ret til barns 1. og 2. sygedag. Det skal dog være to sammenhængende dag og kan derfor ikke gælde, hvis det er fredag og mandag Sygdom Eleven kan være længerevarende syg. Dette kan ikke i sig selv begrunde udmeldelse, medmindre der ikke er udsigt til at eleven kan genoptage eller fuldføre uddannelsen. Eleven er sidestillet med en elev i ordinær praktik, så kun hvis et praktiksted kan ophæve uddannelsesaftalen uden erstatningsansvar, så kan praktikcenteret også. 15

16 Procedure Procedure ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik Indgangen har kun skolepraktik i uddannelsen til tandklinikassistent. For at blive optaget i skolepraktik, skal eleven derfor have gennemført de kompetencemål, som er særlige for dette hovedforløb. Dette betyder at elever fra andre grundforløb i indgangen skal have op til 10 ugers supplerende undervisning. Indstilling til skolepraktik foregår efter en helhedsvurdering af elevens egnethed til at gennemføre hele uddannelsen. Eleven er forpligtet til at søge praktikpladser og skal kunne dokumentere dette. Vurdering af elevers egnethed i forbindelse med skolepraktik (SKP) Procedure for indkaldelse/optagelse til SKP: 1. I grundforløbet arbejder kontaktlæreren, praktikpladskoordinatoren og eleven med ansøgninger, jobsamtaletræning og Kontaktlæreren orienterer eleven om EMMA- møde jf. elevens skema. 2. På det obligatoriske informationsmødet gennemgår uddannelses- og erhvervsvejlederen EMMA reglerne - og eleven udfylder blanketten: Skoleaftale til skolepraktik for skolepraktikelever og bekræfter hermed at være informeret om mødedato for SKP-start samt EMMA-reglerne. Husk! hvis eleven er under 18 år skal det være forældre/værge der underskriver skoleaftalen. Desuden udleveres oversigtsliste til brug for aktiv praktikpladssøgning 3. På den dato hvor eleven skal starte i praktikcenteret, forestår tandklinikassistenten den endelige EMMA godkendelse. Eleven skal her godtgøre at hun har været aktivt søgende. Der forventes at den udleverede oversigt over, hvilke tiltag eleven har gjort, kopier af ansøgninger samt evt. afslag er udfyldt. Bliver eleven godkendt, overtager den administrative koordinator og en faglærer selve introduktionen til skolepraktikordningen og praktikcentret. Emma kriterier Egnethedskrav og optagelseskrav for SKP -elever Egnethedsvurdering. Eleven skal være kvalificeret og efterfølgende egnet til at fungere på arbejdsmarkedet. Egnethed vurderes på baggrund af skolens samlede kendskab til elevens resultater for grundforløbet, og de krav uddannelsen efterfølgende vil stille. Vurderingen erstatter ansættelsesproceduren i en praktikvirksomhed. Den foretages af skolen - evt. i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Der vurderes løbende, om eleven får et tilfredsstillende udbytte af skoleundervisningen (1. og 2. skoleperiode) og praktikken. Elevens samlede adfærd i relation til beskæftigelse inden for uddannelsesområdet, herunder elevens evne til f.eks. at overholde mødetider og aftaler, skal indgå i vurderingen. 16

17 Mobilitet geografisk: Eleven skal være parat til at modtage en rimelig praktikplads/ skolepraktikplads uden for elevens lokalområde. Nødvendig flytning kan evt. udløse tilskud fra AUB. Mobilitet faglig: Eleven skal acceptere en rimelig praktikplads/ skolepraktikplads inden for en anden uddannelse end den primært ønskede. Aktiv søgende: Eleven skal selv tage passende initiativer for at opnå praktikplads. Eleven skal være registreret som praktikpladssøgende senest fra afslutningen af grundforløbet. Den nævnte registrering skal ske på: Eleven skal til stadighed være aktiv søgende. Kravene skal være opfyldt i hele uddannelsesforløbet. Hvis praktikuddannelsen afsluttes som skolepraktik, udstedes den afsluttende praktikerklæring af elevens uddannelsesansvarlige faglærere ved praktikcenteret. Procedure for elevsamtaler Indledende samtale Samtalen skal foregå i introduktionsperioden Samtaler i hele SKP- forløbet Alle uregelmæssigheder indføres i personsagen og der gives besked til den uddannelsesansvarlige Hvis uregelmæssighederne er af en sådan art at de skal føre til en samtale, skal denne effektueres så hurtigt som muligt af den uddannelsesansvarlige. Resumé af samtalen og evt. foranstaltninger indskrives i personsagen. Hvis en anden end den uddannelsesansvarlige har haft en elev til samtale, skal den uddannelsesansvarlige underrettes om samtalens indhold snarest. Samtale efter VFU- forløb: Evalueringen gennemgås og der afholdes en evalueringssamtale med eleven i forhold til resultatet. 17

18 Samtale efter skole- forløb: Ved eventuelle problemstillinger på skoleforløbet kan eleven kontaktes af den uddannelsesansvarlige og eventuelle tiltag iværksættes. Administrativ procedure ved elevers deltagelse i VFU Forud for elever deltagelse i VFU skal der foretages følgende: 1. Tandklinikassistenten udskriver elevliste med anførsel af elever på skoleophold, orlov, delaftale, kortaftale osv. 2. Tandklinikassistenten tjekker mappen med de tandlæger der ønsker en VFU- elev. 3. Tandklinikassistenten fordeler elever til tandlæger som ønsker en VFU elev. 4. Tandklinikassistenten ringer til VFU-klinikkerne og giver besked hvilken elev der kommer. 5. Tandklinikassistenten udfærdiger brev til eleven vedr. VFU-periode og sted. 6. Tandklinikassistenten noterer og lægger kopi af brev i elevsagen samt aflevere originalen til eleven. 7. Tandklinikassistenten udsender brev til tandlægen kort før VFU ophold og lægger kopi af dette brev hos den administrative koordinator. 8. Hvis et VFU- ophold afbrydes, giver tandklinikassistenten besked til den administrative koordinator, og noterer det i personsagen. Såfremt eleven sendes i ny VFU, skal tandklinikassistenten sende brev til tandlægen og eleven. OBS!! Elevens arbejdstid er 37 timer pr. uge, mellem (arbejdstider ud over dette, er en privat aftale mellem elev og klinik) Eleven må ikke være alene på klinikken Procedure ved administrativ udmeldelse Hvis det skønnes at en elev ikke opfylder EMMA kriterierne, vil eleven blive udmeldt ud fra nedenstående procedure: 1. Alle elever skal oplyses om deres rettigheder/pligter ved optaget. 2. Uregelmæssigheder (komme for sent, uklinisk påklædning o.lign.) noteres løbende i elevens personsag. 3. Ved gentagne uregelmæssigheder, der bliver registreret undervejs eller på evalueringsmøder, vil eleven blive indkaldt til samtale hos den uddannelsesansvarlige. 18

19 4. Den uddannelsesansvarlige kan, under punkt 3 eller efterfølgende, gennemføre samtalen som en mundtlig påtale. Under denne samtale skal eleven gøres opmærksom på, at næste gang der observeres uregelmæssigheder, kan dette resultere i en skriftlig advarsel. Der kan udarbejdes en handleplan til eleven, hvori det fremgår, hvilke konsekvenser det får, hvis den uhensigtsmæssige adfærd ikke ændres. Eleven skal ved sin underskrift bevidne at hun har læst det noterede i handleplanen. 5. Den uddannelsesansvarlige faglærer forestår skriftlige advarsler. For elever under 18 år inddrages forældre/værge. Ved en skriftlig advarsel gøres eleven opmærksom på, at flere uregelmæssigheder kan eller vil medføre en administrativ udmeldelse. Den administrative udmeldelse foretages af uddannelseslederen. Der kan evt. udarbejdes en ny handleplan. 6. Ovenstående kan i enkelte tilfælde tilsidesættes, hvis meget grov adfærd taler derfor. NB: I visse tilfælde kan uddannelseslederen inddrages i mundtlige eller skriftlige advarsler. Klage over administrativ udmeldelse En SKP- elev, der er blevet udmeldt efter ovenstående procedure, vil have mulighed for at påklage udmeldelsen til skolen. Hvis praktikcenteret fastholder, kan beslutningen påklages til FUTKA, ved det lokale uddannelsesudvalg. FUTKA's uddannelsesudvalgs afgørelse kan ikke påklages. Praksis i forbindelse med meddelelser/ oplysninger. For elever på kommunal eller statslig uddannelseshjælp, har skolen oplysningspligt. Oplysninger gives også til værger for elever under 18 år. Derudover videregiver skolen normalt ikke oplysninger om eleverne. Forlængelse af uddannelsen Hvis eleven har haft megen sygdom eller orlov, og/eller det skønnes, at eleven ikke kan opnå de i bekendtgørelsen opstillede mål på den fastlagte tid, er det muligt at forlænge praktiktiden. En forlængelse af uddannelsestiden f.eks. pga. sygdom eller barsel afgøres af det faglige udvalg, da praktikcenteret ikke er praktikvirksomhed i lovens forstand, og derfor ikke kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden. En udmeldelse skal ske med passende varsel og eleven skal tilbydes uddannelses- og erhvervsvejledning. Praktikerklæring Praktikvirksomheden (i dette tilfælde praktikcentret) udsteder en praktikerklæring, når praktiktiden er afsluttet. Erklæringen udstedes til eleven med kopi til det faglige udvalg. Uddannelsesbevis Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen et uddannelsesbevis. Uddannelsesbeviset kan udstedes, når skolebevis og praktikerklæring for praktikuddannelsen er udstedt. 19

20 Praktikoplæringen Praktikkens formål Formålet med at udbyde skolepraktik er, at give alle elever der er egnet, en reel mulighed for at gennemføre en uddannelse, som grundlag for deres fremtidige arbejdsliv og videre uddannelse. Praktikcentret er under hele skolepraktikken, eleverne behjælpelige i deres forsøg på at fremskaffe en ordinær uddannelsesaftale. Praktikkens opbygning Praktikken er opbygget af følgende elementer, der uddybes efterfølgende: Assistance på Tandlægeskolens afdelinger Virksomhedsforlagt undervisning Projekter og undervisning Jobsøgning Kompetencemål for hovedforløbet Kompetencemålene for hovedforløbet (skole og praktik) er, at eleverne kan: 1. gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner, 2. selvstændigt og sammen med andre, udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne, 3. ud fra indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling, arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser, 4. arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, unge og voksne, herunder også arbejde for forebyggelse af institutionsinfektioner, 5. stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af kommunikationsmidler, 6. indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, 7. formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, 8. med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret vejlede børn, unge, voksne og disses pårørende i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, 9. alene og i samarbejde med andre, tilrettelægge, udføre og reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, 20

21 10. selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere og 11. anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde. Praktikuddannelsens mål Praktikuddannelsen omfatter 5 praktikmål/arbejdsområder med en række obligatoriske og valgfrie oplæringsfunktioner, der frit kan fordeles på praktikperioderne. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til Praktikmål Tilknytning følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsesbilaget 1, 2, 4 A. Introduktion til klikken Bundet 1, 2, 7 B.1 Assistance og klargøring i klinikken Bundet 1, 2, 7, 10 B.2 Assistance og klargøring i klinikken Valgfri 3 C.1 Profylakse Bundet 3, 10 C.2 Profylakse Valgfri 4, 5 D.1 Røntgen og protetik Bundet 4, 5, 10 D.2 Røntgen og protetik Valgfri 6, 9 E.1 Administration og service og samarbejde Bundet 6, 9, 10 E.2 Administration og service og samarbejde Valgfri Handlekompetencebeskrivelse Uddannelsens mål for erhvervsuddannelsen er på SKT omformet til handlekompetencebeskrivelser. Handlekompetencebeskrivelsen skal beskrive de kompetencer, den færdiguddannede tandklinikassistent skal være i besiddelse af ved afslutningen af sin uddannelse. Ved at udforme målene som handlekompetencer opnås, at eleven er i stand til at forstå og forholde sig til disse, og har større mulighed for at styre i den rigtige retning samt hele tiden at have overblik over, hvor langt hun er i forhold til slutmålet for uddannelsen. 21

22 Tandklinikassistentens handlekompetence (slutmål) Tilrettelægge assistancen Tandklinikassistenten kan: tilrettelægge hensigtsmæssig arbejdsgang til tandbehandling sørge for daglig pleje af klinikudstyret og betjene det udvælge instrumenter og klargøre materialer på faglig, sundheds-, sikkerheds- og hygiejnemæssig forsvarlig måde indhente information, som er af betydning for patientens almene sundhedstilstand tilrettelægge patientinformation Udføre firhændig assistance Tandklinikassistenten kan: gennemføre hensigtsmæssig assistance ved tandbehandling arbejde på faglig, sundheds-, sikkerheds- og hygiejnemæssig forsvarlig måde ud fra gældende love og regler stræbe efter at begrænse de daglige arbejdsbelastninger med situationsfornemmelse sørge for kundepleje under overholdelse af tavshedspligten og med respekt for patientens selvbestemmelsesret vise forståelse for patientens smerter og angst vurdere patientens behov og give patientinformation Udføre afrydning Tandklinikassistenten kan: udføre klinikhygiejne efter gældende toxiologiske og bakteriologiske forskrifter så smitterisici begrænses vurdere arbejdets kvalitet håndtere affald så sikkerheds- og miljøhensyn overholdes Udføre sterilisationsarbejde Tandklinikassistenten kan: tilrettelægge og gennemføre en optimal procedure for klinikhygiejne, efter gældende toxiologiske og bakteriologiske foreskrifter, ved arbejdet i sterilisationsrummet, så smittericisi så vidt muligt fjernes for såvel patienter som klinikpersonale vælge korrekte rengørings-, desinfektions- og sterilisationsmetoder til tandklinikkens utensilier, tandtekniske arbejder, klinikkens apparatur og udstyr vurdere og vælge mellem de markedet værende hygiejniske hjælpemidler 22

23 Udføre røntgenoptagelse Tandklinikassistenten kan: klargøre patienten til optagelse af intraorale røntgenbilleder med overholdelse af strålebeskyttelse og gældende love og bekendtgørelser vælge korrekt desinfektionsmetode til røntgenapparatur og røntgenfilm optage intraorale røntgenbilleder med overholdelse af regler for strålebeskyttelse og gældende love og bekendtgørelser fremkalde, vurdere og montere røntgenbilleder med overholdelse af gældende love og bekendtgørelser Udføre profylaktisk arbejde Tandklinikassistenten kan: udføre individuel kostvejledning med henblik på forebyggelse af tandsygdomme foretage instruktion i og kontrol af mundhygiejne, herunder brug af generelle hjælpemidler og hjælpemidler til renholdelse af protetiske erstatninger foretage plak og gingivaregistreringer udføre hensigtsmæssig arbejdsgang ved fluoridbehandling foretage fissurforsegling foretage afpudsning af bløde og farvede tandbelægninger med roterende instrumenter Udføre laboratoriearbejde Tandklinikassistenten kan: udstøbe og tilslibe studiemodeller Udføre administrative opgaver Tandklinikassistenten kan: udfylde tandlægeregninger vedr. børn og voksne udfylde rykkerskrivelser udføre sygesikringsregnskab foretage indkaldelse af patienter foretage varebestilling, herunder apotekervarer føre og afstemme kassekladde 23

24 Læringsaktiviteter Intro Den første tid af SKP forløbet er introduktion. Det er minimum 4 uger siden eleverne forlod grundforløbet, så nogle af de grundlæggende discipliner fra de uddannelsesrettede områdefag, vil blive repeteret. Der er også indlagt undervisning i kommunikation og personlig udvikling samt forsat vejledning i forhold til at skrive ansøgninger. Herudover arbejder praktikpladskoordinatoren målrettet for at fremskaffe uddannelsesaftaler. Assistance på Tandlægeskolens klinikker På Tandlægeskolen er kliniktiden opdelt i 3 perioder hvor tandplejer- og tandlægestuderende arbejder med patienter. 1. periode er fra kl til periode fra til og 3. periode fra kl til kl Udover de fastansatte tandklinikassistenter, er det SKP- elever der assisterer de studerende. Det vil sige, at de helt fra starten arbejder med i et autentisk miljø og dermed bliver eleverne introduceret til deres fremtidige arbejde i et miljø der er præget af læring. Der er ansat 1 tandklinikassistent, der har til hovedopgave at hjælpe eleverne til rette, så de, over tid, bliver i stand til selvstændigt at udføre assistancen. Tandklinikassistenten sørger derudover for, at eleverne arbejder i en turnus, så de får erfaring med arbejdet på alle skolens afdelinger. Undervejs i det daglige praktiske arbejde kan det vise sig, at eleverne mangler teoretisk baggrund for det videre arbejde. Her vil de tilknyttede faglærere/uddannelsesansvarlige kunne tilrettelægge teoretiske undervisning, kurser eller praktiske øvelser. Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) Dele af de anførte kompetencer eleverne skal opnå igennem uddannelsen, kan det være vanskeligt at opnå på praktikcentret. Praktikcentret benytter sig derfor af muligheden for at sende eleverne i VFU på private og offentlige tandklinikker, for at eleverne på denne måde i praksis får mulighed for at arbejde med alle de delområder, en tandklinikassistent skal være bekendt med. Når en tandklinik er blevet godkendt af FUTKA til at have praktikanter kan den enkelte klinik, når klinikkens ordinære tandklinikassistentelev er på skoleophold, meddele praktikcentret at klinikken ønsker en SKP- elev i VFU i den tilsvarende periode. Det er således muligt for SKP- elever at komme i VFU på den pågældende klinik. Disse VFU- ophold fører ikke sjældent til en uddannelsesaftale med eleven. Ligeledes kan VFU bruges til afprøvning af den enkelte elevs kompetencer i forhold til at fungere tilfredsstillende i det praktiske arbejde i en virksomhed. Projekter I de perioder hvor der ikke er studerende på Tandlægeskolen, er der projektundervisning. Det er de tilknyttede faglærere der tilrettelægger, underviser og evaluerer projekterne og tandklinikassistenterne varetager de praktiske øvelser. 24

25 I de individuelle projekter er det muligt for eleverne at genopfriske og repetere deres faglige kunnen. Det kan dreje sig om udrøring af materialer, træning i afpudsning af tænder dels på fantomdukker dels på patienter, røntgenoptagelser, eller andet tilsvarende. Afhængigt af emnet kan eleverne arbejde alene eller i grupper, hvis flere ønsker at beskæftige sig med de samme emner. De individuelle projekter vil overvejende være af faglig karakter. I de fælles projekter, der overvejende er af almen karakter, er formålet, ud over det almendannende, bl.a. at hjælpe eleverne i deres bestræbelser på at skaffe en praktikplads. Emnerne der arbejdes med kan, ud over jobsøgning og arbejdspladskultur, være samfundsrelaterede emner, sundhed og livskvalitet, psykisk og fysisk arbejdsmiljø, personlig udvikling, demokrati, nyheder og lign. Jobsøgning Et af EMMA- kriterierne er, at eleverne skal være aktivt søgende. Det vil sige, at eleven kontinuerligt skal forsøge at skaffe sig en ordinær praktikplads. Der er derfor, udover jobsøgningsprojekter, indlagt tid i dagligdagen, hvor eleverne kan skrive/sende ansøgninger. Det er de uddannelsesansvarlige/faglærerne, der er medansvarlige for, at den enkelte elev får søgt et passende antal praktiksteder, og dermed får højnet chancen for at skaffe sig en ordinær praktikplads. Skolen medvirker også til at matche elever og virksomheder ved f. eks at formidle opslag om ledige praktikpladser, afholde jobcafé en gang om ugen for herigennem at synliggøre søgende elever overfor relevante virksomheder. Evaluering Evaluering foregår løbende i dagligdagen hvor både eleven, lærerne og tandklinikassistent vurderer hvor langt eleven er i forhold til målene/handlekompetencen. Der er indlagt evaluering i alle projekter ud fra projekternes specifikke mål samt i al det praktiske arbejde. Herudover arbejdes der med VFU evalueringer, hvor det er de respektive VFU klinikker, der skal forholde sig til elevens standpunkt i samråd med eleven. Disse VFU evaluering er udarbejdet efter FUTKA's praktikplan, således at de kan danne grundlag for det videre arbejde på den kommende skoleperiode og i praktikcenteret. Disse evalueringer har stor betydning for elevens fortsatte læring og er vigtige redskaber i motivation af eleven. Når et VFU ophold er afsluttet, kommer eleven til samtale hos den uddannelsesansvarlige faglærer, hvor VFU evalueringen gennemgås. Det er meningen, at eleven forholder sig til, hvorvidt hun på tilfredsstillende måde har fået arbejdet med de enkelte mål, og hvorvidt hun kan opfylde handlekompetencebeskrivelse. Ud fra elevens bemærkninger om de enkelte mål, de konkrete kompetencer og faglærernes iagttagelser, bliver den individuelle uddannelsesplan justeret og evt. supplerende undervisning tilrettelagt. Dette skulle, udover at gøre det muligt for eleven at se helheden i uddannelsen, give den enkelte mulighed for at være medansvarlig i styringen af egen uddannelse. Desuden foregår der evalueringsmøder, hvor fagpersoner der er tilknyttet praktikcentret, samlet vurderer alle elever individuelt i forhold til EMMA- kriterierne. 25

26 Evaluering af Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) Der arbejdes med 3 kompetenceevalueringsskemaer som er udformet på baggrund af FUTKA s praktikplanen. De 3 skemaer retter sig mod de kompetencer som eleven skal opfylde i forhold til, hvor lang eleven er i sit uddannelsesforløb (skoleperioder og praktikperioder). I det nedenstående er der et eksempel på et sådan kompetenceevalueringsskema samt vejledningen til praktikstederne om brugen af skemaerne. Vejledning til kompetenceevaluering af VFU. En Erhvervsuddannelse kræver veksling mellem teori og praksis. Det er derfor nødvendigt at der sker løbende vejledning og evaluering igennem uddannelsesforløbet. Som skolepraktikelev foregår praktiktiden på praktikcenteret og i VFU. Det er derfor vigtigt, at eleven også vurderes og evalueres i VFU perioderne. Vedlagt evalueringsskema har til formål at bidrage til afklaring af elevens faglige og personlige kompetencer i forhold til uddannelsens mål. De personlige kompetencer bedes derfor evalueret ud fra det aktuelle niveau og i henhold til begrebsafklaringen. De 3 niveauer samt begrebsafklaringen er beskrevet i nedenstående. Når eleven har afsluttet et VFU- ophold afholder vi en evalueringssamtale med eleven, hvor evalueringen fra VFU bliver gennemgået med henblik på støtte og vejledning i det videre uddannelsesforløb. Evalueringssamtalen afholdes i førstkommende uge efter endt VFU- ophold. Det er derfor vigtigt, at vi snarest muligt modtager jeres evaluering af eleven. Begrebsafklaring Selvstændighed: I forhold til at tage initiativ og løse opgaver og problemstillinger på klinikken. Kommunikation: I forhold til at kommunikerer positivt og konstruktivt men såvel personale og patienter. Ansvarlighed: I forhold til at overholde mødetider, aftaler og stillede opgaver. Kvalitetssans: I forhold til at de stillede opgaver udføres i henhold til gældende lovmæssige og hygiejniske regler. Kreativitet: I forhold til at bidrage til udvikling og alternative løsninger af arbejdsopgaver. Lyst: I forhold til at blive klinikassistent. Motivation: I forhold til at yde en god arbejdsindsats. Fleksibilitet/omstillingsevne: I forhold til arbejdsopgaverne og samarbejdet på klinikken. Samarbejdsevne: I forhold til at kunne udføre arbejdsopgaver sammen med det øvrige personale. Initiativ: I forhold til frivilligt at påtage sig arbejdsopgaver. Kompetencerne bedes vurderet ud fra: Mindre tilfredsstillende, tilfredsstillende, meget tilfredsstillende. 26

27 Beskrivelse af niveauer Begynder niveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning Personlige kvalifikationer: Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. Her grundlægges selvstændighed i opgaveløsning Rutine niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine og/eller kendte situationer og omgivelser - alene og i samarbejde med andre. Personlige kvalifikationer: Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problem-stillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Vægt på fleksibilitet og omstillingsevne Selvstændigt niveau Eleven kan vurdere et problem, planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutine situationer - alene og i samarbejde med andre - under hensyntagen til opgavens art. Personlige kvalifikationer: Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Vægt på kvalitetssans og kreativitet. 27

KA- uddannelsens praktikcenter

KA- uddannelsens praktikcenter S K O L E N F O R K L I N I K A S S I S T E N T E R O G T A N D P L E J E R E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T KA- uddannelsens praktikcenter Plan for skolepraktik 2016 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Pædagogik og didaktik/øvrige

Pædagogik og didaktik/øvrige S K O L E N F O R K L I N I K A S S I S T E N T E R O G T A N D P L E J E R E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Pædagogik og didaktik/øvrige Grundforløbsprøven 1. JUNI 2012 Grundforløbsprøven På

Læs mere

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM A. Fraværsprocedure Pædagogisk Assistent Uddannelsen Bornholm 20. august 2015 Skolen er forpligtet til at udarbejde regler om fravær i henhold til Bekendtgørelse nr. 834 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 292 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.19T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 286 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Oplysningsskema. Ansøgning FUTKA. Til beregning. Beskæftigede på klinikken. Antal personer. Ugentligt antal timer sammenlagt

Oplysningsskema. Ansøgning FUTKA. Til beregning. Beskæftigede på klinikken. Antal personer. Ugentligt antal timer sammenlagt FUTKA Det faglige udvalg for Erhvervsuddannelsen til Oplysningsskema () Ansøgning Godkendelse som praktiksted uddannelsen Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets navn og adresse Telefon

Læs mere

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND Skolens ordensregler Skolen er forpligtet på at fastsætte ordensregler for elever på den pædagogiske assistentuddannelse, jf. bek. 1010 af 22/9/2014, 47. Eleverne informeres om ordensreglerne ved uddannelsens

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/ Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/03 2012 SKT, KU & AU v/conni Parsner og Caroline Hørsted Baggrund for at foreslå trindeling af Tandklinikassistentuddannelsen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Velkommen. FREMTIDEN begynder her

Velkommen. FREMTIDEN begynder her Velkommen FREMTIDEN begynder her Kære elev Velkommen til Learnmark Tech Tillykke med dit valg af uddannelse. En erhvervsuddannelse åbner døren til et væld af muligheder og forener det kreative med det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

02.02.11 revideret 15.11.13

02.02.11 revideret 15.11.13 Procedure for afgivelse og behandling af klager Procedure for afgivelse og behandling af klager er forskellig afhængig af, hvad klagen handler om. Her følger udskrift af gældende lovgivning samt konkrete

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Praktikvejledning sikkerhedsvagt

Praktikvejledning sikkerhedsvagt Praktikvejledning sikkerhedsvagt Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige anvisninger og ideer til, hvordan uddannelsens praktikdel kan planlægges, så der tages hensyn

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Brobygning 10. kl. Sundhed, omsorg og pædagogik. Tandklinikassistent. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Sundhed, omsorg og pædagogik. Tandklinikassistent. Navn: Skole: Brobygning 10. kl Sundhed, omsorg og pædagogik Tandklinikassistent Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Praktikvejledning Laboratorietandtekniker 1 Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 4 år og 6 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune

Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune 2 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne guide?... 3 Samarbejde... 3 Partshøring ved udeblivelse... 4 Elevsamtale... 4 Anbefalinger

Læs mere

Brobygning 9. kl. Sundhed, omsorg & pædagogik

Brobygning 9. kl. Sundhed, omsorg & pædagogik Brobygning 9. kl. Sundhed, omsorg & pædagogik Tandklinikassistent Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København

Læs mere