66. møde i Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "66. møde i Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe"

Transkript

1 R E F E R A T Emne 66. møde i s Kræftstyregruppe Mødedato Fredag den 25. november 2011 Sted s lokale 501 Deltagere Else Smith, (formand) Vagn Nielsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Anders Møller Jakobsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Jens Winther Jensen, Region Nordjylland Ole Thomsen, Region Midtjylland Peter Frandsen, Region Syddanmark Mari-Ann Munch, stedfortræder for Peder Ørnsholt Ring, Region Sjælland Svend Hartling, Region Hovedstaden Josefina Krausing-Vinther, Danske Regioner Lisa Sengeløv, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi Torben Palshof, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper Jens Ersbøll, Lægemiddelstyrelsen Frede Olesen, Kræftens Bekæmpelse Thilde Lydiksen, stedfortræder for Nina Gath, Kommunernes Landsforening Lars Bo Svendsen (Dansk Kirurgisk Selskab) Roar Maagaard (DSAM) Søren Brostrøm, Jakob Lynge Sandegaard, j.nr /1/CIU Sygehusbehandling og Beredskab Islands Brygge København S Tlf Fax E-post Dir. tlf E-post Sekretariat: Ole Andersen, Britta Bjerrum Mortensen, Cecilie Iuul, Afbud Niels Würgler, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Anders Bonde Jensen, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi Jens Karstoft, Dansk Selskab for Diagnostisk Radiologi Ole Mogensen, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Henrik Harling, Dansk Kirurgisk Selskab Peter Kjærsgaard Pedersen, Kommunernes Landsforening Karen Marie Dalgaard, Dansk Sygepleje Selskab Morten Grønbæk, Statens Institut for Folkesundhed Anne Bukh (Dansk Hæmatologisk Selskab) Jeanette Bech, Dansk Sygepleje Selskab

2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 2. Orientering fra SST: Orientering om s Anbefalinger for den palliative indsats 3. UVKL UVKL sagsbehandling m.h.p. RADS 4. Kræftplan III: Revision af pakkeforløb for kræft Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Immunkemisk metode vedr. tarmkræftscreening 5. Mediefokus på mammografiscreening 6. Orientering fra Kræftstyregruppens medlemmer 7. Næste møde 8. Eventuelt

3 1. Godkendelse af dagsorden Else Smith foreslog et ekstra punkt på dagsordenen vedr. habilitetserklæringer, under orientering fra (punkt 2). Dagsordenen blev herefter godkendt. Side 3 2. Orientering fra SST Til orientering Habilitetserklæringer Else Smith orienterede om den seneste tids medieinteresse for UVKL- og Kræftstyregruppemedlemmernes habilitet i forhold til vurdering af lægemidler. I den forbindelse er SST blevet klar over, at SST ikke har indhentet habilitetserklæringer siden Der foreligger således ikke erklæringer fra medlemmer, som siden 2008 er indtrådt i gruppen. SST påtager sig det fulde ansvar for de manglende erklæringer og vil snarest sørge for, at der bliver indhentet erklæringer fra samtlige medlemmer af UVKL og Kræftstyregruppen på linje med øvrige udvalg i SST. Erklæringerne vil herefter blive offentliggjort på SST s hjemmeside. Fremover må medlemmerne selv sørge for at give SST besked, hvis der sker ændringer i ansættelsesforhold o.l. Anbefalinger for den palliative indsats Som en del af Kræftplan III er s Retningslinjer for den palliative indsats fra 1999 blevet opdateret og omdøbt til Anbefalinger for den palliative indsats. På sidste møde i Kræftstyregruppen i september, blev høringsudkastet, eksklusiv kommentarer fra de indkomne høringssvar, drøftet. Kommentarer fra høringssvarene er nu indarbejdet i anbefalingerne, og orienterer om de indholdsmæssige ændringer. Bilag: Bilag 22/2011: Anbefalinger for den palliative indsats Ole Andersen fra SST orienterede om, og at der siden sidste Kræftstyregruppemøde er arbejdet videre med at fremhæve klare konklusioner og handlingsanvisninger i anbefalingerne. Flere af medlemmerne gav udtryk for, at anbefalingerne er blevet gode. Det blev endvidere bemærket, at det er vigtigt, at SST følger op på anbefalinger i forhold til, hvordan de implementeres i kommunerne. Else Smith påpegede, at der generelt følges op på produkter, og således også på Anbefalinger for den palliative indsats.

4 3. UVKL sagsbehandling m.h.p. RADS Til drøftelse Side 4 Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) ønsker at udvide sine behandlingsvejledninger til kræftområdet. har haft drøftelse med formanden for RADS, Svend Hartling, m.h.p. den fremtidige sagsbehandling af anmodninger til UVKL i lyset heraf. ønsker at fortsætte den hidtidige sagsbehandling, dvs. at man begrænser sine vurderinger til EMA godkendte lægemidler og indikationer. Styrelsen vil fortsat søge rådgivning fra UVKL og Kræftstyregruppen, m.h.p. anbefaling af national ibrugtagning. Anbefalinger er hidtil blevet fremsendt til de fem regioner og til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til orientering, men vil fremover tillige blive stilet til RADS m.h.p. evt. indplacering af kræftlægemidlerne i behandlingsalgoritmer. s kommentarer: ønsker at drøfte den fremtidige sagsbehandling af anmodninger vedr. anbefaling af national ibrugtagning af kræftlægemidler. Else Smith fremlagde ovenstående forslag til fremtidig sagsbehandling af anmodninger vedr. national ibrugtagning af kræftlægemidler. Svend Hartling supplerede, at formålet med at sende anbefalinger vedr. national ibrugtagning af kræftlægemidler til RADS, på baggrund af rådgivning fra UVKL og Kræftstyregruppen, er at kvalitetssikre og koordinere brugen af lægemidlerne i regionerne. Det er et faktum, at brugen af kræftlægemidler sker uensartet. MTV erne fortolkes fx forskelligt, og ved at RADS præciserer vejledningerne, fx i forhold til 1. og 2. linjebehandling, sikres således en ensartet brug i regionerne. Samtidig muliggøres gennem RADS en løbende monitorering af den nationale anvendelse af kræftlægemidlerne. Enkelte af medlemmerne udtrykte bekymring for, at sagsbehandlingsprocessen, frem til en udmelding om anbefaling til regionerne, vil blive forlænget, hvis RADS tillige skal behandle anmodninger om ibrugtagning. SST og Svend Hartling svarede samstemmende, at processen ikke forventes at medføre unødig forsinkelse af den nationale ibrugtagning da alle parter vil arbejde for at sikre en strømlinet sagsbehandling. SST s anbefalinger vil blive sendt til regionerne og RADS samtidigt, og det står herefter regionerne frit for at tage lægemidlerne i brug med det samme, hvis de ønsker det.

5 4. Kræftplan III Side 5 A. Revision af pakkeforløb for kræft Til drøftelse Som en del af Kræftplan III er samtlige pakkeforløb for kræft blevet revideret. Det overordnede formålet med revisionen er at sikre, at pakkeforløbene er opdateret i forhold til udviklingen i den sundhedsfaglige viden og eventuelle ændringer i de organisatoriske rammer. Revisionen har således omfattet dels en opdatering af de områder, der er beskrevet i de eksisterende pakker og dels en integrering af følgende områder: Forløbskoordinationen er beskrevet i pakkeforløbene, herunder en generel beskrivelse af forløbskoordinationen og en beskrivelse af forløbskoordinationen i det specifikke pakkeforløb Sygdomsspecifik sygepleje og understøttende behandling Sygdomsspecifik palliation og rehabilitering Håndtering af recidiv Endvidere er afsnittene vedr. kommunikation og inddragelse uddybet bl.a. med input fra en referencegruppe for patienter og pårørende, nedsat af. I det enkelte pakkeforløb er der kun foretaget en opdatering af det indhold, som er specifikt for den enkelte kræftsygdom, idet generelle elementer håndteres via et forløbsprogram fælles for alle kræftformer. I denne forbindelse vil kommunernes opgaver blive medtænkt. Forløbsprogrammet drøftes under næste punkt i dagsordenen. s kommentarer: ønsker at drøfte indholdet i de reviderede pakkeforløb for kræft med Kræftstyregruppen. Bilag: Bilag 23/2011: Pakkeforløb for brystkræft Bilag 24/2011: Pakkeforløb for hoved- og halskræft Bilag 25/2011: Pakkeforløb for lymfekræft og kronisk lymfatisk leukæmi Bilag 26/2011: Pakkeforløb for myelomatose Bilag 27/2011: Pakkeforløb for akut leukæmi og fremskreden myelodysplastisk syndrom Bilag 28/2011: Pakkeforløb for kronisk myeloide sygdomme Bilag 29/2011: Pakkeforløb for bugspytkirtlen Bilag 30/2011: Pakkeforløb for galdegangene Bilag 31/2011: Pakkeforløb for spiserør, mavesæk og mavemund Bilag 32/2011: Pakkeforløb for primær leverkræft

6 Bilag 33/2011: Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren Bilag 34/2011: Pakkeforløb for blære og nyrer Bilag 35/2011: Pakkeforløb for prostatakræft Bilag 36/2011: Pakkeforløb for peniskræft Bilag 37/2011: Pakkeforløb for testikelkræft Bilag 38/2011: Pakkeforløb for kræft i vulva Bilag 39/2011: Pakkeforløb for kræft i æggestokkene Bilag 40/2011: Pakkeforløb for kræft i livmoderen Bilag 41/2011: Pakkeforløb for livmoderhalskræft Bilag 42/2011: Pakkeforløb for kræft i hjernen Bilag 43/2011: Pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm Side 6 Bilag 44/2011: Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita Bilag 45/2011: Pakkeforløb for modermærkekræft (eftersendes) Bilag 46/2011: Pakkeforløb for kræft hos børn Bilag 47/2011: Pakkeforløb for pakkeforløb for lungekræft Bilag 48/2011: Pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele Ole Andersen fremlagde de generelle ændringer, der er blevet foretaget i pakkeforløbene for kræft. Der blev givet udtryk for, at MDT-konferencerne er blevet indføjet for ofte i pakkeforløbene, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til de tilstedeværende ressourcer. Synspunktet var, at MDT-konferencer kun bør afholdes på de steder i pakkeforløbet, hvor der skal tages beslutning vedr. udredning og behandling. Endvidere blev der givet udtryk for, at beskrivelsen af det multidisciplinære team som et bredt sammensat team med mange forskellige kompetencer, der også dækker de nye elementer i pakkeforløbene vedr. specifik rehabilitering m.m., er blevet for bred. Synspunktet var, at der primært bør være lægefaglige kompetencer tilstede ved MDT-konferencer. Øvrige beslutninger vedr. pakkeforløbet bør tages i andre fora med tilstedeværelse af de relevante kompetencer. Det blev foreslået, at afsnittet vedr. det multidisciplinære team og MDTkonferencer i kapitel 1 ændres i forhold til ovenstående. Else Smith konkluderede, at der vil blive foretaget en redigering af det pågældende afsnit og andre relevante steder i pakkeforløbene. Der udspandt sig en diskussion vedr. kontrolforløbene. I nogle af pakkeforløbene er der detaljerede beskrivelser af kontrolprogrammer, herunder omfattende brug af både CT-scanninger og røntgen af thorax. Der blev givet udtryk for, at sådanne kontrolforløb kræver øget bekostelig kapacitet, og da der ikke foreligger evidens for, om kontrolforløb har en indvirkning på overlevelse, er der ikke belæg for bekostelige kontrolprogrammer. Der var bred enighed om, at der mangler evidens på området, og der blev opfordret til, at SST og Regionerne tager initiativ til, at der opnås en større viden. DMCG og regionerne har igangsat en undersøgelse med henblik på at kunne forbedre kontrolforløbene, men resultaterne foreligger endnu ikke.

7 Else Smith konkluderede, at så længe evidensen ikke foreligger eller der træffes aftaler om andet, vil der ikke blive lavet om på beskrivelserne af kontrolprogrammerne i pakkeforløbene. Side 7 Der udspandt sig endvidere en diskussion vedr. forløbstiderne, som i enkelte pakkeforløb er sat ned. Det blev påpeget, at det er svært at leve op til de nuværende forløbstider, så hvorfor stramme dem yderligere? Forløbstiden (fra afslutning på udredning til start på initial behandling) på 7 hverdage for operation i forbindelse med kræft i bugspytkirtlen blev givet som eksempel på en forløbstid, der er vanskeligheder med at leve op til. Det blev nævnt, at de fremadrettede ventetider på for tid til operation for kræft i bugspytkirtlen nogle steder i landet var oppe på 3-4 uger. Ole Andersen, SST, bemærkede, at enkelte arbejdsgrupper har ønsket at nedsætte forløbstiderne ud fra en lægefaglig vurdering. Vagn Nielsen supplerede, at vi må holde fast i pakkeforløbenes hovedformål vedr. sammenhængende patientforløb uden unødig ventetid. Og der er indikationer for, at pakkeforløbene har hjulpet i den rigtige retning. Forløbstiderne er målsætninger, men det tager tid at nå helt i mål. Vi må gøre vores bedste indenfor de økonomiske rammer, der er. Enkelte medlemmer gav udtryk for, at der er behov for en transparent monitorering af pakkeforløbene. Else Smith konkluderede, at diskussionerne har givet SST anledning til refleksion i forhold til revisionen af pakkeforløb for kræft, men understregede samtidigt, at der ikke vil blive foretaget drastiske ændringer frem til mødet i Task Force den 15. december. B. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Til drøftelse Forløbsprogrammet er et delelement af et samlet forløbsprogram for kræft, der udarbejdes senere. Nærværende delelement blev iværksat som en del af Kræftplan III. Forløbsprogrammet omhandler indsatsen og den tværfaglige og tværsektorielle koordinering af indsatsen. Programmet er udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe, der indtil nu har afholdt fire møder. Forløbsprogrammet blev sendt i høring den 4. november Forløbsprogrammet revideres i lyset af høringssvarene ultimo november, og programmet færdiggøres i s kommentarer: vil gerne høre Kræftstyregruppens kommentarer til: I forløbsprogrammet er der bl.a. sat fokus på, hvordan der kan udføres en systematisk behovsvurdering, herunder hvilke/hvilket redskab(-er), der kan være relevant(-e) til formålet. Der er behov for, at

8 der iværksættes et nationalt udviklingsarbejde, der udvikler og følger dette arbejde (jf. s. 23 i forløbsprogrammet) Efter behovsvurderingen skal der opstilles en fælles plan for indsatsen ved rehabilitering og palliation. En sådan plan skal hensigtsmæssigt være tværsektoriel og tværfaglig baseret (jf. s. 25 i forløbsprogrammet) Side 8 Bilag: Bilag 49/2011: Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Ole Andersen fremlagde hovedpunkterne i forløbsprogrammet, herunder at rehabilitering og palliation integreres med udgangspunkt i WHO s definitioner. Der blev givet udtryk for, at der i forløbsprogrammet er behov for stratificering vedr. ansvarsplacering og i forhold til hvem, der skal tilbydes hvad. Endvidere bør forløbsprogrammet gøres mere operationelt for kommunerne. Else Smith bemærkede, at der arbejdes på at gøre forløbsprogrammet kortere med mere klare anbefalinger. C. Immunkemisk metode vedr. tarmkræftscreening Til drøftelse Som et led i indførelsen af det landsdækkende screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft skal det afklares, hvilken immunkemisk metode der skal anvendes til påvisning af blod i afføringen som første led i screeningsprogrammet. I den forbindelse har nedsat en arbejdsgruppe, som i et notat har opstillet fagligt begrundede kriterier for valg af immunkemisk metode, som senere vil blive sendt i udbud. s kommentarer: ønsker at drøfte notatet med de opstillede faglige kriterier for valg af immunkemisk metode med Kræftstyregruppen. Bilag: Bilag 50/2011: Notat med opstillede faglige kriterier for valg af immunkemisk metode Ole Andersen fremlagde notatet vedr. immunkemisk metode.

9 Det blev bemærket, at det i notatet er uklart, hvad forskellen på minimumsog absolutte krav er. Det blev endvidere bemærket, at det bør fremgå af notatet, at kravene til en forhandler skal leve op til EU-kravene. Side 9 SST vil foretage en redigering af notatet i forhold til bemærkningerne. 5. Mediefokus på mammografiscreening Til Orientering I løbet af oktober bragte Ekstra Bladet en række artikler om mammografiscreening, hvor budskabet var, at mammografi-screeningerne er skyld i, at 500 kvinder om året får fjernet hele eller dele af brystet uden grund. Forskere fra Nordic Cochrane Center udtalte i den forbindelse, at man bør overveje at fjerne tilbuddet om mammografi-screeninger, som fra 2009 gives hvert andet år til kvinder mellem 50 og 69 år. I kølvandet på Ekstra Bladets artikelserie, har folketinget stillet en række spørgsmål om emnet, stilet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og har bidraget til besvarelserne blandt andet med følgende oplysninger: Rask brystvæv kan fjernes enten ved fin- eller grovnålsbiopsi eller ved kirurgisk biopsi. På baggrund af en undersøgelse (Utzon-Frank et al., 2011) kan det anslås, at hyppigheden af falsk positive var knap 3 %, hvoraf ca. 10 % først blev erkendt som falsk positive ved kirurgisk biopsi. Hyppigheden af falsk positive faldt fra 4,78 % i første screeningsrunde til 1,31 % i 7. screeningsrunde. Ændringen skyldes forbedrede tekniske muligheder ved den indledende billeddiagnostiske udredning. Målgruppen af kvinder for screening er på ca , der inviteres hvert andet år. Med en deltagelse på ca. 70 % svarer dette til ca screenede kvinder per år. Med de anførte hyppigheder, vil der ved screeningen årligt blive fundet ca kræfttilfælde, og der vil forekomme ca falsk positive, hvoraf ca. 10 % eller 740 først erkendes ved kirurgisk biopsi. Med de anførte forbedrede tekniske muligheder ville antallet af falsk positive falde til 3.200, hvoraf 320 ville blive erkendt ved kirurgisk biopsi. Gruppen af kvinder, som fik foretaget kirurgisk biopsi omfattede primært kvinder, som havde fået foretaget biopsier af godartede forandringer af diagnostiske årsager. Gruppen inkluderer også de angiveligt meget få patienter, som viser sig ikke at have kræft. De enkelte gruppers størrelse er ikke angivet. Cancerregisteret viser, at antallet af brystkræfttilfælde i sene stadier er reduceret fra 22-23% (af alle kvinder diagnosticeret med brystkræft) i til 14-15% i

10 Der foreligger ikke pt. opgørelser over, hvor mange kvinder, der vil blive overdiagnosticeret, dvs. tilfælde af brystkræft fundet ved screeningerne, som ikke vil blive klinisk betydende for den pågældende kvinde i løbet af hendes liv. Men alle screeningsprogrammer involverer en risiko for overdiagnosticering. Side 10 Else Smith orienterede om den seneste tids mediefokus på mammografiscreening, og om SST s faglige standpunkter vedr. emnet. Endvidere orienterede Else Smith om, at SST i det nye år vil tage bredere drøftelse med forskellige fagfolk om informationspjecen i forbindelse med mammografiscreening. 6. Orientering fra Kræftstyregruppens medlemmer Danske Regioner orienterede om, at forberedelserne til tyk- og endetarmsscreening er i fuld gang. 7. Næste møde Næste møde afholdes den 6. marts kl Der fremkom et ønske om at afholde et årligt temamøde i Kræftstyregruppen. Vagn Nielsen foreslog, at sætte KL s sundhedsudspil på dagsordenen på et af møderne i Flere medlemmer gav udtryk for, at de er forhindret i at deltage den 6. marts. SST finder en ny mødedato. 8. Eventuelt Der blev spurgt til formuleringen vedr. status for Kræftplan III på Finansloven Vagn Nielsen svarede, at der endnu ikke er taget beslutning vedr. yderligere konkrete tiltag.

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe s Kræftstyregruppe R E F E R A T Emne 71. møde i s Kræftstyregruppe Mødedato Torsdag den 2. december 2013 Sted Deltagere s lokale E Else Smith, (formand) Jakob Krogh, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

63. møde i Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe

63. møde i Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe R E F E R A T Emne 63. møde i s Kræftstyregruppe Mødedato Tirsdag den 25. maj 2010 Sted s lokal 501 Deltagere Jesper Fisker, (formand) Vagn Nielsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Mie Rasbech,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe s Kræftstyregruppe R E F E R A T Emne 70. møde i s Kræftstyregruppe Mødedato Torsdag den 5. september 2013 Sted s lokale 501 Deltagere Else Smith, (formand) Jakob Krogh, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

21. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog

21. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅ- DET SAMMENFATNING Emne 21. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 15. december 2011 Sted Sundhedsstyrelsen 1. Orientering

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe s Kræftstyregruppe R E F E R A T Emne 73. møde i s Kræftstyregruppe Mødedato Onsdag den 28. januar 2015 kl. 14-16 Sted Deltagere Afbud s lokale E Else Smith, (formand) John Erik Pedersen, Ministeriet for

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Stockholm, 22. oktober 2015 Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller fodbold i Vejle 3 Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

62. møde i Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe

62. møde i Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe R E F E R A T Emne 62. møde i s Kræftstyregruppe Mødedato Torsdag den 11. marts 2010 Sted s lokal 501 Deltagere Jesper Fisker, (formand) Vagn Nielsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Niels Würgler

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering TASK FORCE FOR KRÆFTOMRÅDET Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for Kræftområdet 29. maj 2008 kl. 17.30 20.00 i Regionernes Hus 1. Meddelelser og orientering 1) Sundhedsstyrelsens initiativer vedr.:

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe og en baggrundsgruppe, der har medvirket ved udformningen af anbefalingerne.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe og en baggrundsgruppe, der har medvirket ved udformningen af anbefalingerne. Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/3/LRA Høring vedrørende s Anbefalinger for den palliative indsats Hermed udsender Anbefalinger for den palliative indsats til

Læs mere

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Kristian Antonsen DMCG (FU f/danske Regioner) Vicedirektør Bispebjerg/Frederiksberg Hospital; Region Hovedstaden Definitioner Opfølgning defineres

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET SAMMENFATNING Emne 23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 9. marts 2012 Sted Vejle 20. april 2012 j.nr. 4-1612-13/1/CIU

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Kræftstyregruppen, UVKL og NKU

Kræftstyregruppen, UVKL og NKU Kræftstyregruppen, UVKL og NKU Dansk Selskab for Klinisk Onkologi 12. marts 2011 Ole Andersen, overlæge, dr.med. Sundhedsplanlægning, Sundhedsstyrelsen Kræftstyregruppen Nedsat i 1998 i regi af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: Opfylder, forløbstid (med få dages og ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver

Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver - Baggrund og perspektiver Dansk Radiologisk Selskabs 11. årsmøde Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og Dansk Ultralyddiagnostisk

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet

19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTE- OMRÅDET R E F E R A T Emne 19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 13. maj 2011 Sted Regionernes Hus j.nr. 7-203-02-260/1/SJE

Læs mere

Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013.

Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013. Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013. Arbejds grupper No. Overordnede kræftområder Kræftform Udpegning Dansk Sygepleje Selskab Kontaktpersoner 1. Brystkræft Kræft

Læs mere

24. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog

24. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET SAMMENFATNING Emne 24. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 22. juni 2012 Sted j.nr. 4-1612-13/1/CIU 1. Orientering

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner Notat af 31. januar 2011 Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner I forbindelse med finanslov 2011 er der indgået aftale om en Kræftplan III, hvorved der nu sættes fokus

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft REFERAT Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft Mødedato Mandag den 4. september 2017 kl. 13.00-16.00 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 25. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 11. oktober 2012, kl. 13.00 16.00 Sted,

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser N O T A T Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser Der har gennem de senere år været stigende fokus på det sammenhængende patientforløb i form af forløbsprogrammer og pakkeforløb

Læs mere

4. møde i Styregruppen for Den ældre medicinske patient

4. møde i Styregruppen for Den ældre medicinske patient R E F E R A T Emne 4. møde i Styregruppen for Den ældre medicinske patient Mødedato Torsdag den 20. januar 2011 kl. 12.00 14.00 Sted Deltagere Afbud, Islands Brygge 67, 2300 København S, mødelokale 501

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 38. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 38. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET R E F E R A T Emne 38. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato Tirsdag den 19. april 2016, kl. 13.00 16.00 Sted

Læs mere

R E F E R A T. Emne. Mødedato 22. april 2015 Sted Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale 501 Deltagere

R E F E R A T. Emne. Mødedato 22. april 2015 Sted Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale 501 Deltagere R E F E R A T Emne 1. møde i Sundhedsstyrelsen Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer Mødedato 22. april 2015 Sted Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale 501 Deltagere Søren Brostrøm (Formand),

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 02-12-2011 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 54388/11 Thomas Birk Andersen Tel. 24 47 35 75 Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 E-mail: tad@regioner.dk

Læs mere

Kræ$pakker - kliniske eksempler

Kræ$pakker - kliniske eksempler Kræ$pakker - kliniske eksempler Rikke Pilegaard Hansen Trøjborg Lægehus Vi har da heldigvis fået pakkeforløb! Vi har da heldigvis fået pakkeforløb! Sundhedsstyrelsens pakkeforløb Beskrivelser af pakkeforløb

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv.

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv. Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Charlotte Lykke Palmus/Helle Bøgh Jørgensen/Pia Hansen/Mette Høvsgaard Sagsnr.: 11/9816 E-mail: Dato: 1. maj 2012 Telefon: Præciseringsnotat vedrørende

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler

Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler Årsrapport 2008-2009: Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) 2010 Årsrapport 2008-2009: Udvalget til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

10. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom

10. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom R E F E R A T Emne 10. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom Mødedato 25. oktober 2012 kl. 12.00-15.00 Sted Deltagere Afbud Jean Hald Jensen, (formand) Eva Mittag, Danske Patienter Jette Bay, Danske

Læs mere

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Kræftplan IV Notat vedrørende analyse til beskrivelse af sundhedsvæsenets aktivitet og resultater på

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for rehabilitering af patienter med prostatakræft Baggrund og formål Prostatakræft er den næst hyppigste kræftform blandt mænd i Danmark.

Læs mere

- forudsætninger for sammenhæng med EPJ

- forudsætninger for sammenhæng med EPJ Forløbsprogrammer og sundhedsaftaler - forudsætninger for sammenhæng med EPJ EPJ-Observatoriet Årskonference 2007 11. oktober 2007 Lone de Neergaard Enhed for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Sundhedsloven

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 5. november 2014 kl. 15:30 i F7

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 5. november 2014 kl. 15:30 i F7 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 4. december 2014 /helroe Referat til mødet i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 5. november 2014 kl. 15:30 i F7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Velkomst

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark

Kræftoverlevelse i Danmark RAPPORT Juni 2017 Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret 2001-2015 Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Copyright Sundhedsdatastyrelsen Version 1.0 Versionsdato 7. juni 2017 Web-adresse www.sundhedsdata.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Hjertefølgegruppe

Sundhedsstyrelsens Hjertefølgegruppe s Hjertefølgegruppe Referat af Hjertefølgegruppens møde den 6. dec. 2007 Deltagere: Jesper Fisker, (formand) Lars Hvilsted Rasmussen, Region Nordjylland Finn Jensen, Region Syddanmark Lars Onsberg Henriksen,

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Kræftområdet 2007-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Hovedresultater... 3 1.4

Læs mere

Indberetningsskema Region Hovedstaden, april 2010

Indberetningsskema Region Hovedstaden, april 2010 Indberetningsskema Region Hovedstaden, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: er, opfylder (med og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation Kemoterapi

Læs mere

3. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom. S, mødelokale 501 5. sal

3. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom. S, mødelokale 501 5. sal REFERAT Emne 3. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom Mødedato Onsdag den 15. december 2010 kl. 10.30-12.30 Sted Deltagere Afbud, Islands Brygge 67, 2300 København S, mødelokale 501 5. sal Lone de

Læs mere

Afbud: Peter von der Recke, Dansk Radiologisk Selskab

Afbud: Peter von der Recke, Dansk Radiologisk Selskab R E F E R A T Emne Møde i Hjertefølgegruppen Mødedato Mandag den 29. september 2008 Sted s mødelokale 501 Deltagere Lars Hvilsted Rasmussen, Region Nordjylland Jane Kragelund, Region Syddanmark Peder Ring

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe s Kræftstyregruppe R E F E R A T Emne 68. møde i s Kræftstyregruppe Mødedato Mandag den 14. maj 2012 Sted s lokale 501 Deltagere Else Smith, (formand) Lene Brøndum (stedfortræder for Svend Særkjær), Ministeriet

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Regional samarbejdsaftale

Regional samarbejdsaftale Regional samarbejdsaftale For Tværgående kræftpakkeforløb for øvre gastrointestinal (GI) cancere i Region Syddanmark Kirurgisk afdeling A, OUH vil årligt sikre, at der sker en revision af retningslinjerne

Læs mere

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark Sundhedsudvalget Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark 1 Nøgletal om kræft - Danmark Ca. 34.000 nye kræfttilfælde/år (2007-2011) Ca. 15.000 kræftdødsfald/år (2007-2011) Ca. 234.000 danskere

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau

Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau Baggrund Læge Ph.d. Kardiolog 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Civiløkonom Den lærende organisation MHM Lean Lægedirektør

Læs mere

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft I lyset af den hastige udvikling inden for området humant papillomvirus (HPV) med mulighed for såvel

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET R e f e r a t Emne 40. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato Torsdag den 13. oktober 2016, kl. 13.00 14.15 Sted

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere