Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 7. maj 2014 kl. 18:30-21:30 i eget mødelokale i Grøndal Centret Hvidkildevej 64, Kbh. NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 7. maj 2014 kl. 18:30-21:30 i eget mødelokale i Grøndal Centret Hvidkildevej 64, Kbh. NV"

Transkript

1 Publisert 21. juni 2014 Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 7. maj 2014 kl. 18:30-21:30 i eget mødelokale i Grøndal Centret Hvidkildevej 64, Kbh. NV Til stede: Helle Dahlslund Buus, Birgitte Hvid, Martin Lotz, Lin Solvang, Jacob Dahlslund Buus og Ellen Margrethe Pedersen Efter pkt. 1: Nils Andersen Fraværende med afbud: Katia Abbondio. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 7. april Tidsrammer. 4. Kort økonomisk oversigt. 5. Kort nyt om hold og udvalg. a. MIG b. KIG c. BM d. Spring e. GLH f. Svømning g. Støttehold h. Hal- og materialeudvalg i. Forældreudvalg j. Sponsorudvalg 6. Forslag til Politik og kommissorium for Uddannelse- og coaching udvalg. 7. Forslag om anskaffelse af forskudt barre og nedspringsmåtter. 8. De nye springbrætter. 9. Orientering om telefonisk FU-møde d Trænersituationen i Gefion kontrakter/løn/næste sæson. 11. Uddannelse af trænere og instruktører. 12. Begyndende planlægning af næste sæson. 13. Planlægning af Forårsopvisning. a. MIG og KIG hold d.14. juni b. Øvrige hold (deres sidste træningsgang). 14. Oversigt over diverse arrangementer i resten af sæsonen. 15. Genforhandling af vedtagelse af tilskuddet til bruttogruppen. 16. Børneattester for bestyrelsesmedlemmer. 17. Afklaring af, hvem der er i hallen hvornår (andre end Gefion).

2 18. Trænermøde i juni. Side 2 af Trænermøde i august. 20. Aflønning af dommere. 21. Tjek af fordelte opgaver. 22. Næste bestyrelsesmøde. (forslag mandag d. 2. juni 2014). 23. Eventuelt. Ad p. 1 Godkendelse af dagsorden. Pkt.4 og 5 blev udskudt til efter pkt. 20. Bestyrelsen forholdt sig derefter til, hvorvidt den skal supplere sig under Katias sygeperiode. Nils Andersen og Peter Hegel blev nævnt som mulige emner. Nils var inden mødet inviteret som gæst til at deltage i bestyrelsesmødet under pkt. 7 (omhandlende køb af redskaber). Bestyrelsen besluttede at supplere sig selv, indtil Katia vender tilbage. Bestyrelsen besluttede at bede Nils træde ind i bestyrelsen, idet der samtidig blev stillet krav om, at Nils deltager generelt i det samlede bestyrelsesarbejde og bestræber sig på at deltage i den almindelige kommunikation via mail. Nils meddelte efterfølgende, at han ville kunne deltage i bestyrelsesarbejdet indtil september. Nils blev derefter suppleret ind, indtil Katia genindtræder. Ad p. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 7. april Referatet blev gennemgået. Diverse korrektioner indføres inden offentliggørelse. Ad p. 3 Ad p. 6 Ad p. 7 Ad p. 8 Tidrammer. Punktet blev ikke behandlet. Forslag til Politik og kommissorium for uddannelse- og coaching udvalg. Forslaget blev drøftet. Med diverse mindre rettelser blev forslaget vedtaget. Den endelige formulering vedhæftes dette referat. Forslag om anskaffelse af forskudt barre og nedspringsmåtter. Da de ønskede oplysninger om anvendeligheden af en forskudt barre til grav er blevet tilvejebragt og accepteret af både MIG og KIG, har FU valgt at godkende købet ( kr.)på baggrund af bestyrelsens tidligere behandling af dette indkøb. Nedspringsmåtter ved ringene ( kr.) stilles i bero. Til gengæld godkendes køb af 1 hvid Gymnova måtte og 3 slaskemåtter. Ønsket om køb af en balancebom blev derefter behandlet. Bestyrelsen godkendte indkøb af en Spieth / Jansen og Fritzen bom pris omkring kr. Desuden godkendtes indkøb af 2 skum bomme med en max-grænse på kr. Ifølge oplysning på mødet d. 7. april var der på det tidspunkt købt nye redskaber for ca kr. Med de nye godkendelser overskrides beløbsrammen på kr. ikke alvorligt. Nils har ansvaret for at de godkendte redskaber bliver indkøbt. Ønsker om nedspringsmåtter skal behandles, når nye midler til redskabsindkøb frigives. Der skal laves et regneark over de nyindkøb, som er foretaget i denne sæson, så det på sigt bliver synliggjort, hvad Gefion ejer af redskaber både med oversigt over alder og anskaffelsespris. Nils påtog sig denne opgave. De nye springbrætter. Der er indkøbt 2 pige springbrætter, men der er også brug for et springbræt til drengene. Det blev derfor besluttet, at der indkøbes endnu et springbræt til drenge.

3 Side 3 af 6 Det sponserede beløb fra Super Brugsen skal indgå i betalingen for dette springbræt. Nils har ansvaret for indkøbet. 21. juni 2014 Ad p. 9 Orientering om telefonisk FU-møde d Helle orienterede om, at der er kommet en ansøgning om økonomisk støtte til en træningsog uddannelseslejr for MIG Elite i Barcelona. Lejren skal finde sted d Der er indlagt et bånd med uddannelse om morgenen og et bånd med egentræning om eftermiddagen. DGF har desværre aflyst et planlagt kursus, hvorfor Marian og Eliteholdet har fundet denne mulighed. Der er søgt om kr. til Marians rejse og ophold og kr. til 6 til 7 gymnaster. FU har på sit møde imødekommet ansøgningen med en rammebevilling på kr. Gymnasterne skriver under på, at de er indstillet på at fungere som trænere i den kommende sæson. Med denne bevilling opfyldes delvis Generalforsamlingens pålæg om at opgradere træneruddannelsen. Sidsel er blevet orienteret om bevillingen og er blevet opfordret til at indarbejde planer om uddannelse i kommende ansøgninger om rejser for KIG. Ad p. 10 Ad p. 11 Ad p. 12 Ad p. 13 Ad p. 14 Ad p. 15 Trænersituationen i Gefion kontrakter/løn/næste sæson. Helle erklærede sig enig i, at kontrakter og lønforhold skal på plads. Marian skal have sit ansættelsesforhold helt på plads. Han har givet udtryk for nogen utilfredshed med den nuværende situation. I den sammenhæng oplyste Helle, at Marian dags dato har fået at vide, at han får udbetalt kr. som bonus, blandt andet begrundet i, at han ved det nyligt afholdte DM skaffede Gefion tre Danmarksmestre i senior, junior og ungdom. Helle ønskede tilsagn fra bestyrelsen om, at foreningen udnytter lovlige skattemæssige muligheder i forbindelse med løn til trænerne. Bestyrelsen accepterede dette. FU forpligter sig til at sørge for, at der foreligger kontrakter med arbejdsbeskrivelse og lønforhold for den kommende sæson inden sommerferien. Uddannelse af trænere og instruktører. Da flere af de behandlede punkter omhandlede dette emne, blev der ikke talt yderligere om uddannelse. Begyndende planlægning af næste sæson. Marian og Sidsel skal informeres om, at de skal komme med deres bedste bud på holddannelser og trænere. Helle og Ellen Margrethe vil holde et møde med de to for nærmere planlægning. Ellen Margrethe meddelte, at Sidsel har givet udtryk for, at det er hensigtsmæssigt at alle MIG - og KIG begynderhold stopper med udgangen af uge 25. (lørdag d. 21. juni.) Det skal lige cleares med drengetrænerne. Derefter kan det skrives på hjemmesiden og udsendes i GOAS. Planlægning af Forårsopvisning. a. Opvisningen i hal F/G (MIG og KIG) d. 14. juni blev fastsat til kl Planlægning og afvikling varetages af Martin, Lin og Ellen Margrethe. b. Springs og GLH s forældreafslutninger varetages af de enkelte trænere. De kan købe juice og kage til holdene, sådan som gymnasterne ville have fået det, hvis den store opvisning var blevet afholdt. Springs flidspokal uddeles efter aftale med springtrænerne til en gymnast på torsdagsholdet. Oversigt over diverse arrangementer i resten af sæsonen. Der er ikke fremkommet nogen oplysninger. Genforhandling af vedtagelse af tilskuddet til bruttogruppen. Det blev vedtaget at der ydes et tilskud til kontingentet til Dannebrog til Tops (DTT). Tilskuddet beregnes som forskellen mellem det regionale og det nationale kontingent for deltagelse i Bruttogruppen som DTT gymnast.

4 Tilskuddet må max andrage 2000 kr. pr. år og udbetales sidst på kalenderåret. Denne beslutning genforhandles i januar Jacob har ansvar for at holde styr på de ydede tilskud. Side 4 af 6 Ad p. 16 Ad p. 17 Ad p. 18. Ad p. 19 Ad p. 20 Ad p. 4 Ad p. 5 Børneattester for bestyrelsesmedlemmer. Det er fortsat bestyrelsens holdning, at der indkaldes børneattester på bestyrelsesmedlemmer. Der gøres en undtagelse med Lin Solvang, da det har vist sig meget vanskeligt at skaffe en attest fra Norge. Dog gøres der et forsøg på at få en dansk attest med henvisning til, at Lin har boet mange år i Danmark. Afklaring af, hvem der er i hallen hvornår (andre end Gefion). Punktet er foranlediget af, at redskaberne i hal F/G ofte står anderledes end planlagt. Problemet synes at ligge hos N. Zahles lærere og gymnaster, men Sputnik kan muligvis også have del i problemet om mandagen. Helle påtog sig at skrive både til Zahle og til Sputnik. Planen om at fotografere en korrekt opstilling, laminere billederne og hænge dem op i hallen blev repeteret. Trænermøde i juni. Det blev besluttet, at der indkaldes til trænermøde mandag d. 16. juni kl. 20. Mødet afholdes i mødelokalet. Der indkøbes lidt drikkevarer og lidt frugt. Ellen Margrethe udsender indkaldelse. Trænermøde i august. Det blev besluttet, at der indkaldes til trænermøde søndag d. 17. august kl Da der åbenbart ikke er interesse blandt trænerne for, at mødet foregår uden for Centret, planlægges det foreløbigt som et møde i mødelokale 1-2. Det er et ønske, at Mats Mejdevi kontaktes med henblik på, at han kommer og laver et oplæg med følgende arbejdstitel Hvordan er man en god træner. Helle kontakter Mats. Ellen Margrethe bestiller lokale. Eventuel forplejning besluttes senere. Aflønning af dommere. På grund af Katias sygdom har Sidsel bedt om tilladelse til at hyre en fremmed dommer, Camilla Møntegård, til et DM d maj. Helle har givet Sidsel lov til at betale hende 400 kr. Den samme situation vil opstå i weekenden d maj. Sidsel har fået lov til at betale et tilsvarende beløb, hvis hun kan finde en dommer. Det er ikke afklaret, om meldingen på et MIG møde om, at der ikke mere skal betales bøde for manglende dommer, er anerkendt i DGF. Hjemmesiden er ikke ændret på dette punkt. Kort økonomisk oversigt. Birgitte orienterede om økonomien. Der er intet at bemærke. Kort nyt om hold og udvalg. MIG(HB/JB) Elias Rosted har overtaget MIG Trin 1a og Trin 1b for resten af sæsonen. Jacob og Marcus foreslår, at der næste sæson også åbnes for Freestyle om onsdagen. Der vil måske være åbent for Freestyle i juli måned. Der vil i givet fald være tale om en forsøgsperiode for at se, om der kommer nogen. Den af Kasper Fardan donerede løn sammen med de bevilligede kr. indsættes på en af Helle oprettet konto. Der er atter lidt utilfredshed med MIG træningen, denne gang på Trin 2. Der er planer om en bedre inddeling af drengene efter alder næste sæson. KIG(KA) Der henvises til den med indkaldelsen udsendte redegørelse fra Katia. Charlotte Thuesen er interesseret i at undervise KIG gymnaster i dans, hvis det kan passes ind på tidspunkter, hvor Charlotte er i hallen. Charlotte har i foråret koreograferet gulvøvelser til et par Elitepiger.

5 Side 5 af juni 2014 BMG(JB) Der er intet at berette. Spring (EP) Der er intet nyt. GLH (EP) Tumlinge er blevet aflyst d.8. og d. 29. april. Sebastian er klar til at tage holdet alene i maj. GLH 3 og 4 laver deres lille forældreopvisning allerede d. 15. maj, men de har stadig sidste træningsgang d. 22. maj. Svømning (EP) Helle har arrangeret, at et hold voksensvømmere fra Den Classenske Legatskole svømmer i noget af vores tid om lørdagen. Der er ingen penge blandet ind i dette arrangement. Vi har endelig fået tildelt et lille skab efter at have levet hele denne sæson med, at vort materiel har ligget i en plastik skraldebøtte med en hængelås. Støttehold (HB) Der er intet nyt. Hal- og materialeudvalg (KA/NA) Der er intet at berette. Forældreudvalg (ML) Martin vil opløse det nuværende forældreudvalg ved sæsonslut. Næste sæson vil både nuværende og kommende forældre få mulighed for at melde sig til udvalget. Sponsorudvalg (ML/LS) Der er intet at berette. Ad p. 21 Ad p. 22 Ad p. 23 Tjek af liste over fordelte opgaver. De fleste af de anførte opgaver er løst. Helle har fået oplyst, at det er Gefions ansvar at få indgraveret den vundne pokal fra DM. Gefion er ansvarlig for opbevaring til næste DM. Lin mangler stadig at få en nøgle. En plakat om forårsopvisning skal hænges op i hal F/G. Marian og Sidsel skal stadig have besked om at begynde planlægningen af næste sæson. Næste bestyrelsesmøde. Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag d. 2. juni kl. 19:30-21:30. Eventuelt. Bestemmelsen om, at forældre ikke må være i hallen under træningen, blev berørt. Det skal drøftes, om der måske skal lempes på denne bestemmelse næste sæson. Mødet sluttede kl. 22:40 Ellen Margrethe Pedersen Liste over besluttede opgaver: Nils sørger for at de godkendte redskaber bliver indkøbt. Nils laver et regneark over de redskaber, som er indkøbt i denne sæson. Nils køber et ekstra springbræt (drengebræt). FU sørger for, at der foreligger kontrakter med arbejdsbeskrivelse og lønforhold for den kommende sæson inden sommerferien. Helle og Ellen Margrethe vil holde et møde med Marian og Sidsel for nærmere planlægning af næste sæson. Sæsonstop for begynderholdene med udgangen af uge 25 skrives på hjemmesiden og udsendes i GOAS.

6 Side 6 af 6 Helle påtog sig at skrive både til Zahle og til Sputnik om manglende oprydning i hallen. Ellen Margrethe udsender indkaldelse til trænermøde i juni. Helle kontakter Mats, og beder ham holde et lille foredrag ved trænermødet i august. Ellen Margrethe bestiller lokale1-2 til trænermøde i august. Den vundne pokal fra DM skal indgraveres.(initialer mangler) Helle sørger for at få en nøgle til Lin. Martin sørger for, at en plakat om forårsopvisning hænges op i hal F/G. Ellen Margrethe giver Marian og Sidsel besked om at begynde planlægningen af næste sæson.

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 2. juni 2014 kl. 18:30-21:30 i eget mødelokale i Grøndal Centret Hvidkildevej 64, Kbh. NV

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 2. juni 2014 kl. 18:30-21:30 i eget mødelokale i Grøndal Centret Hvidkildevej 64, Kbh. NV 6. oktober 2014 Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 2. juni 2014 kl. 18:30-21:30 i eget mødelokale i Grøndal Centret Hvidkildevej 64, Kbh. NV Til stede: Helle Dahlslund Buus, Birgitte Hvid, Martin Lotz,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 12. januar 2015 kl. 18:3-21:30 i eget mødelokale i Grøndal MultiCenter Hvidkildevej 64, 2400 Kbh.

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 12. januar 2015 kl. 18:3-21:30 i eget mødelokale i Grøndal MultiCenter Hvidkildevej 64, 2400 Kbh. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 12. januar 2015 kl. 18:3-21:30 i eget mødelokale i Grøndal MultiCenter Hvidkildevej 64, 2400 Kbh. NV 11. marts 2015 Til stede: Helle Dahlslund Buus, Katia Abbondio,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts 2015 kl. 18:30-21:30 i eget mødelokale i Grøndal MultiCenter Hvidkildevej 64, 2400 Kbh.

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts 2015 kl. 18:30-21:30 i eget mødelokale i Grøndal MultiCenter Hvidkildevej 64, 2400 Kbh. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts 2015 kl. 18:30-21:30 i eget mødelokale i Grøndal MultiCenter Hvidkildevej 64, 2400 Kbh. NV 21. november 2015 Til stede: Helle Dahlslund Buus, Katia Abbondio,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 13. november 2014 kl. 18:30-21:30 i eget mødelokale i Grøndal MultiCenter Hvidkildevej 64, 2400 Kbh.

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 13. november 2014 kl. 18:30-21:30 i eget mødelokale i Grøndal MultiCenter Hvidkildevej 64, 2400 Kbh. 22. december 2014 Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 13. november 2014 kl. 18:30-21:30 i eget mødelokale i Grøndal MultiCenter Hvidkildevej 64, 2400 Kbh. NV Til stede: Helle Dahlslund Buus, Katia Abbondio

Læs mere

Side 3 af 6. 25. januar 2015

Side 3 af 6. 25. januar 2015 Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 8. december 2014 kl. 18:30-21:30 i eget mødelokale i Grøndal MultiCenter Hvidkildevej 64, 2400 Kbh. NV 25. januar 2015 Til stede: Helle Dahlslund Buus, Katia Abbondio,

Læs mere

Deltagere: Lin (LS), Helle (HDB), Mathias (MVN), Birgitte (BH), Martin (ML), Lars (LB), Jacob (JDB).

Deltagere: Lin (LS), Helle (HDB), Mathias (MVN), Birgitte (BH), Martin (ML), Lars (LB), Jacob (JDB). REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE MØDE: Ordinært bestyrelsesmøde DATO: Mandag d. 3. august 2015 kl. 18.15 STED: Mødelokale 3, Grøndal MultiCenter VERSION: v5 (godkendt) Deltagere: Lin (LS), Helle (HDB), Mathias

Læs mere

Indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. april 2014 kl. 19.00 klublokalet i Grøndal Centret Hvidkildevej 64, Kbh. NV.

Indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. april 2014 kl. 19.00 klublokalet i Grøndal Centret Hvidkildevej 64, Kbh. NV. Indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. april 2014 kl. 19.00 klublokalet i Grøndal Centret Hvidkildevej 64, Kbh. NV. REFERAT MØDE: Dagsorden til bestyrelsesmøde DATO: Tirsdag 7. april 2015

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde LB/2015-05-11 v2

Referat fra bestyrelsesmøde LB/2015-05-11 v2 REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE MØDE: Ordinært bestyrelsesmøde DATO: Tirsdag d. 11. maj 2015 kl. 18.15-23.15 STED: Mødelokale 3, Grøndal MultiCenter VERSION: v2 (godkendt) DELTAGERE Helle Dahlslund Buus HDB

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

KIG/UIG Sjællandskredsen Kompendium 2011

KIG/UIG Sjællandskredsen Kompendium 2011 KIG/UIG Sjællandskredsen Kompendium 2011 Sjællandskredsen Forord og adresser I dette kompendium er alt hvad Sjællandskredsens UKIG kan byde på. Der vil ikke tilgå yderligere skrivelser. I tilfælde af evt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde. Referat af bestyrelsesmøde. Dato og tid: Sted: 9. oktober 2013, kl. 16.30 Ribegade 17, 4th 2100 Ø (hos Tina Fehrn) Deltagere: Jan Kristoffersen (JK) David Hansen (DH) Tina Fehrn (TF) - REF Ole Meilby (OM)

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13.

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde mandag den 20. januar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst Fremtidig regnskabsfører Lene Laursen

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 19.11.2014 Tilstedeværende: Deltagere: Anders Pedersen Dennis Damsager Johnni Pedersen Kasper Brill Kirsten Petersen Sif Petersen Afbud: Lars Britz Dagsorden: Tilstedeværende: Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 9, Mandag d. 13. august 2012 kl. 18.30 i klublokalet.

Bestyrelsesmøde nr. 9, Mandag d. 13. august 2012 kl. 18.30 i klublokalet. Bestyrelsesmøde nr. 9, Mandag d. 13. august 2012 kl. 18.30 i klublokalet. Deltagere, Vivian, Hanne, Tove, Olaf Afbud Charlotte, Pia Dagsorden Punkt Indhold Ansvarlig 1 Referat fra sidst er godkendt Hanne

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

T H I S T E D S P E J D E R N E

T H I S T E D S P E J D E R N E Bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016. Tid: onsdag den 12.10.2016 kl. 19-21.30. Til stede: Gitte, Susanne, Jesper, Søren, Bodil, Ole Afbud: Conny, Lind, Anna Dagsorden: Punkt Emne Referat 1 Godkendelse

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

REFERAT bestyrelsesmøde 12. August 2014

REFERAT bestyrelsesmøde 12. August 2014 REFERAT bestyrelsesmøde 12. August 2014 Deltagere: Malene Nielsen, Nadja Jensen, Anne Fritzner, Jakob Agergaard, Michael Lindberg, Nikolaj Clausen, Kasper Brix og Jakob Færch Afbud: Charlotte Olsen 1.

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 7. februar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Knud

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged.

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. DAGSORDEN/REFERAT NR. 10 Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. Deltagere: Lars Toft, John Jensen, Rico Busk, Jacob Haaber, Morten Lauritzen, Morten Hou Christensen og Steen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

15. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 16.

15. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 16. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 16. april kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 13. september 2010 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Peter Hansen, Hanne

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Vildrose II Bestyrelsesmøde

Vildrose II Bestyrelsesmøde Vildrose II Bestyrelsesmøde Mandag d 5. oktober 2009. Sted: Mette Referat : Mette Tilstede: Heidi, Camilla, Mette, Line, Rasmus og Anders Dagsorden 1. Godkendelse af referater mv. a. Referat fra Ordinær

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk D. 31. maj 2012 Generelt TeamGym Albertslund/Vallensbæk (TGAV) er et samarbejde mellem moderforeningerne Albertslund IF Gymnastik (AIF) og VI39 - Vallensbæk

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2015 Dato: 7. september 2015 Sted: VP Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Susanne Wærling SW Vernon Pedersen

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 03.02.2011 Tilstedeværende: Deltagere: Anders Thomsen Kasper Brill Lars Britz Jacob Andersen Rene Andersen Daniel Jürgensen Johnni Pedersen Afbud: Lasse Løber Martin Andersen Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Dato: 10. august 2015 kl. 19.00 i Mødelokale:,,,, Tilstedeværende: Afbud fra Peshko og Stig Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net 2 Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 18. juni 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Punkter der skal træffes beslutninger omkring skal være indsendt og påført dagsordenen.

Punkter der skal træffes beslutninger omkring skal være indsendt og påført dagsordenen. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde torsdag den 20. juni kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat 3.

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (), Formand Per Rasmussen (), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (), Kasserer. Niels Kløve (), Kartoteksfører.

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Sportsudvalget

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde 28. april 2006

Referat af Bestyrelsesmøde 28. april 2006 Referat af Bestyrelsesmøde 28. april 2006 Deltagere Søren, Pia, Lone, Uffe, Helle Charlotte Referent Charlotte 1. Konstitution af bestyrelse Formand Charlotte V. Brauer Skt. Pauls Gade 26 8000 Århus C

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Silkeborg Karateklub

Silkeborg Karateklub 23 november 2013 - kl 1000-1330 1 Gennemgang af ref fra sidste møde Gennemgang af ref Fra generalforsamlingen? Referat fra sidste gang: Der er en udmeldinger fra Dan Ks udmelding, som skal rettes Noterne

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. Robert bød velkommen.

Dagsorden Referat Ansv. Robert bød velkommen. Referat Skytteudvalgsmøde Onsdag den 7. januar kl. 17:00 Vi starter med en bid brød Sted: DGI kontoret, Nyvang 25, 4300 Holbæk Deltagere: Robert, Oscar,, Johnny, Frank, René og Sigurd Afbud: Ingen Dagsorden

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Deltagere: Claus- Lena Michael Palle og Bo Fraværende: Søren 1. Godkendelse af referat Nr. 7 2. Orientering Meddelelser Referat Af 25. august 2015 Ingen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hjerm Dagtilbud. Dato : Tid : Sted : Børnehaven

Bestyrelsesmøde i Hjerm Dagtilbud. Dato : Tid : Sted : Børnehaven Bestyrelsesmøde i Hjerm Dagtilbud Dato : 26.5 2015 Tid : 18.30 21.30 Sted : Børnehaven Forplejning : Kristina Afbud fra : Helle Ordstyrer : Kristina Referent : Lisbeth Udeblivelse: Anders, Nicklas Dagsorden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2016 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Wagnersvej 19 2450 København SV Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2016 Deltagere: Dorthe, Ann, Rie, Steen E., Harry, Inger, Steen K, Marianne, Gunilla og Flemming.

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 7 sæson 2006/07 Dato: Mandag 4. september 2006 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Bjørn

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

d. Ordfører og dirigent

d. Ordfører og dirigent 1) Velkomst og status ved Jesper Jesper bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen var samlet, og derudover var Lene Bengtson, Eskil Garner og Steen Madsen inviteret til at deltage, da det forventes, at

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 30. maj kl , Banegårdspladsen 1A Fraværende er: Bo Abildgaard.

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 30. maj kl , Banegårdspladsen 1A Fraværende er: Bo Abildgaard. Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 30. maj kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A Fraværende er: Bo Abildgaard. 1. Bemærkninger til referat den 2. maj 2016? Nej 2. Andre punkter

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april Mandag den 25. april 2016 kl Mødet afholdes i HEI Hallen

Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april Mandag den 25. april 2016 kl Mødet afholdes i HEI Hallen Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april 2016 Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde: Mandag den 25. april 2016 kl. 19.30 Mødet afholdes i HEI Hallen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Medlemmernes kvarter 3.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Dato og tidspunkt: 14. September kl. 18.00 Tilstedeværende: Lau, Stig, Peskho,, og Fraværende: Frank Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: 1. Godkendelse

Læs mere

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6.

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 1. Ad. 1 Godkendelse af referat. Godkendt. Pkt. 2. Punkter til dagsordenen. Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 3 Ad. 3 Nyt fra formanden. For at få indblik i drivkraften

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 01/

Referat af bestyrelsesmøde 01/ Referat af bestyrelsesmøde 01/122010 Punkter på dagsordenen: 1. Protokol 2. Valg af næstformand 3. Budget for 2011 4. Orientering om byggeriet 5. Rygning 6. Meddelelser fra formanden 7. Meddelelser fra

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 02.06.14. kl 18.00 22.00 Sted: Ane Gleerup Engblommevej 9 7850 Stoholm Tlf: 4089 0646 Tilstede: Afbud: Kirsten Vestergaard 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

O= Orientering, D=DIALOG, B= Beslutning Punkt Dagsorden Ansvar Referat af beslutning

O= Orientering, D=DIALOG, B= Beslutning Punkt Dagsorden Ansvar Referat af beslutning Åben - Referat d. 13. januar 2015, kl. 19.00-22.00 Indbudte: Sven Wortmann, Bonnie Zimmer Klosterskov, Lene Halkier, Dagmar Knudsen, Thomas Grølsted, Johanne Heinsen, Anni Wulff, Jette Pedersen, Tina Beck,

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere