Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 7. maj 2014 kl. 18:30-21:30 i eget mødelokale i Grøndal Centret Hvidkildevej 64, Kbh. NV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 7. maj 2014 kl. 18:30-21:30 i eget mødelokale i Grøndal Centret Hvidkildevej 64, Kbh. NV"

Transkript

1 Publisert 21. juni 2014 Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 7. maj 2014 kl. 18:30-21:30 i eget mødelokale i Grøndal Centret Hvidkildevej 64, Kbh. NV Til stede: Helle Dahlslund Buus, Birgitte Hvid, Martin Lotz, Lin Solvang, Jacob Dahlslund Buus og Ellen Margrethe Pedersen Efter pkt. 1: Nils Andersen Fraværende med afbud: Katia Abbondio. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 7. april Tidsrammer. 4. Kort økonomisk oversigt. 5. Kort nyt om hold og udvalg. a. MIG b. KIG c. BM d. Spring e. GLH f. Svømning g. Støttehold h. Hal- og materialeudvalg i. Forældreudvalg j. Sponsorudvalg 6. Forslag til Politik og kommissorium for Uddannelse- og coaching udvalg. 7. Forslag om anskaffelse af forskudt barre og nedspringsmåtter. 8. De nye springbrætter. 9. Orientering om telefonisk FU-møde d Trænersituationen i Gefion kontrakter/løn/næste sæson. 11. Uddannelse af trænere og instruktører. 12. Begyndende planlægning af næste sæson. 13. Planlægning af Forårsopvisning. a. MIG og KIG hold d.14. juni b. Øvrige hold (deres sidste træningsgang). 14. Oversigt over diverse arrangementer i resten af sæsonen. 15. Genforhandling af vedtagelse af tilskuddet til bruttogruppen. 16. Børneattester for bestyrelsesmedlemmer. 17. Afklaring af, hvem der er i hallen hvornår (andre end Gefion).

2 18. Trænermøde i juni. Side 2 af Trænermøde i august. 20. Aflønning af dommere. 21. Tjek af fordelte opgaver. 22. Næste bestyrelsesmøde. (forslag mandag d. 2. juni 2014). 23. Eventuelt. Ad p. 1 Godkendelse af dagsorden. Pkt.4 og 5 blev udskudt til efter pkt. 20. Bestyrelsen forholdt sig derefter til, hvorvidt den skal supplere sig under Katias sygeperiode. Nils Andersen og Peter Hegel blev nævnt som mulige emner. Nils var inden mødet inviteret som gæst til at deltage i bestyrelsesmødet under pkt. 7 (omhandlende køb af redskaber). Bestyrelsen besluttede at supplere sig selv, indtil Katia vender tilbage. Bestyrelsen besluttede at bede Nils træde ind i bestyrelsen, idet der samtidig blev stillet krav om, at Nils deltager generelt i det samlede bestyrelsesarbejde og bestræber sig på at deltage i den almindelige kommunikation via mail. Nils meddelte efterfølgende, at han ville kunne deltage i bestyrelsesarbejdet indtil september. Nils blev derefter suppleret ind, indtil Katia genindtræder. Ad p. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 7. april Referatet blev gennemgået. Diverse korrektioner indføres inden offentliggørelse. Ad p. 3 Ad p. 6 Ad p. 7 Ad p. 8 Tidrammer. Punktet blev ikke behandlet. Forslag til Politik og kommissorium for uddannelse- og coaching udvalg. Forslaget blev drøftet. Med diverse mindre rettelser blev forslaget vedtaget. Den endelige formulering vedhæftes dette referat. Forslag om anskaffelse af forskudt barre og nedspringsmåtter. Da de ønskede oplysninger om anvendeligheden af en forskudt barre til grav er blevet tilvejebragt og accepteret af både MIG og KIG, har FU valgt at godkende købet ( kr.)på baggrund af bestyrelsens tidligere behandling af dette indkøb. Nedspringsmåtter ved ringene ( kr.) stilles i bero. Til gengæld godkendes køb af 1 hvid Gymnova måtte og 3 slaskemåtter. Ønsket om køb af en balancebom blev derefter behandlet. Bestyrelsen godkendte indkøb af en Spieth / Jansen og Fritzen bom pris omkring kr. Desuden godkendtes indkøb af 2 skum bomme med en max-grænse på kr. Ifølge oplysning på mødet d. 7. april var der på det tidspunkt købt nye redskaber for ca kr. Med de nye godkendelser overskrides beløbsrammen på kr. ikke alvorligt. Nils har ansvaret for at de godkendte redskaber bliver indkøbt. Ønsker om nedspringsmåtter skal behandles, når nye midler til redskabsindkøb frigives. Der skal laves et regneark over de nyindkøb, som er foretaget i denne sæson, så det på sigt bliver synliggjort, hvad Gefion ejer af redskaber både med oversigt over alder og anskaffelsespris. Nils påtog sig denne opgave. De nye springbrætter. Der er indkøbt 2 pige springbrætter, men der er også brug for et springbræt til drengene. Det blev derfor besluttet, at der indkøbes endnu et springbræt til drenge.

3 Side 3 af 6 Det sponserede beløb fra Super Brugsen skal indgå i betalingen for dette springbræt. Nils har ansvaret for indkøbet. 21. juni 2014 Ad p. 9 Orientering om telefonisk FU-møde d Helle orienterede om, at der er kommet en ansøgning om økonomisk støtte til en træningsog uddannelseslejr for MIG Elite i Barcelona. Lejren skal finde sted d Der er indlagt et bånd med uddannelse om morgenen og et bånd med egentræning om eftermiddagen. DGF har desværre aflyst et planlagt kursus, hvorfor Marian og Eliteholdet har fundet denne mulighed. Der er søgt om kr. til Marians rejse og ophold og kr. til 6 til 7 gymnaster. FU har på sit møde imødekommet ansøgningen med en rammebevilling på kr. Gymnasterne skriver under på, at de er indstillet på at fungere som trænere i den kommende sæson. Med denne bevilling opfyldes delvis Generalforsamlingens pålæg om at opgradere træneruddannelsen. Sidsel er blevet orienteret om bevillingen og er blevet opfordret til at indarbejde planer om uddannelse i kommende ansøgninger om rejser for KIG. Ad p. 10 Ad p. 11 Ad p. 12 Ad p. 13 Ad p. 14 Ad p. 15 Trænersituationen i Gefion kontrakter/løn/næste sæson. Helle erklærede sig enig i, at kontrakter og lønforhold skal på plads. Marian skal have sit ansættelsesforhold helt på plads. Han har givet udtryk for nogen utilfredshed med den nuværende situation. I den sammenhæng oplyste Helle, at Marian dags dato har fået at vide, at han får udbetalt kr. som bonus, blandt andet begrundet i, at han ved det nyligt afholdte DM skaffede Gefion tre Danmarksmestre i senior, junior og ungdom. Helle ønskede tilsagn fra bestyrelsen om, at foreningen udnytter lovlige skattemæssige muligheder i forbindelse med løn til trænerne. Bestyrelsen accepterede dette. FU forpligter sig til at sørge for, at der foreligger kontrakter med arbejdsbeskrivelse og lønforhold for den kommende sæson inden sommerferien. Uddannelse af trænere og instruktører. Da flere af de behandlede punkter omhandlede dette emne, blev der ikke talt yderligere om uddannelse. Begyndende planlægning af næste sæson. Marian og Sidsel skal informeres om, at de skal komme med deres bedste bud på holddannelser og trænere. Helle og Ellen Margrethe vil holde et møde med de to for nærmere planlægning. Ellen Margrethe meddelte, at Sidsel har givet udtryk for, at det er hensigtsmæssigt at alle MIG - og KIG begynderhold stopper med udgangen af uge 25. (lørdag d. 21. juni.) Det skal lige cleares med drengetrænerne. Derefter kan det skrives på hjemmesiden og udsendes i GOAS. Planlægning af Forårsopvisning. a. Opvisningen i hal F/G (MIG og KIG) d. 14. juni blev fastsat til kl Planlægning og afvikling varetages af Martin, Lin og Ellen Margrethe. b. Springs og GLH s forældreafslutninger varetages af de enkelte trænere. De kan købe juice og kage til holdene, sådan som gymnasterne ville have fået det, hvis den store opvisning var blevet afholdt. Springs flidspokal uddeles efter aftale med springtrænerne til en gymnast på torsdagsholdet. Oversigt over diverse arrangementer i resten af sæsonen. Der er ikke fremkommet nogen oplysninger. Genforhandling af vedtagelse af tilskuddet til bruttogruppen. Det blev vedtaget at der ydes et tilskud til kontingentet til Dannebrog til Tops (DTT). Tilskuddet beregnes som forskellen mellem det regionale og det nationale kontingent for deltagelse i Bruttogruppen som DTT gymnast.

4 Tilskuddet må max andrage 2000 kr. pr. år og udbetales sidst på kalenderåret. Denne beslutning genforhandles i januar Jacob har ansvar for at holde styr på de ydede tilskud. Side 4 af 6 Ad p. 16 Ad p. 17 Ad p. 18. Ad p. 19 Ad p. 20 Ad p. 4 Ad p. 5 Børneattester for bestyrelsesmedlemmer. Det er fortsat bestyrelsens holdning, at der indkaldes børneattester på bestyrelsesmedlemmer. Der gøres en undtagelse med Lin Solvang, da det har vist sig meget vanskeligt at skaffe en attest fra Norge. Dog gøres der et forsøg på at få en dansk attest med henvisning til, at Lin har boet mange år i Danmark. Afklaring af, hvem der er i hallen hvornår (andre end Gefion). Punktet er foranlediget af, at redskaberne i hal F/G ofte står anderledes end planlagt. Problemet synes at ligge hos N. Zahles lærere og gymnaster, men Sputnik kan muligvis også have del i problemet om mandagen. Helle påtog sig at skrive både til Zahle og til Sputnik. Planen om at fotografere en korrekt opstilling, laminere billederne og hænge dem op i hallen blev repeteret. Trænermøde i juni. Det blev besluttet, at der indkaldes til trænermøde mandag d. 16. juni kl. 20. Mødet afholdes i mødelokalet. Der indkøbes lidt drikkevarer og lidt frugt. Ellen Margrethe udsender indkaldelse. Trænermøde i august. Det blev besluttet, at der indkaldes til trænermøde søndag d. 17. august kl Da der åbenbart ikke er interesse blandt trænerne for, at mødet foregår uden for Centret, planlægges det foreløbigt som et møde i mødelokale 1-2. Det er et ønske, at Mats Mejdevi kontaktes med henblik på, at han kommer og laver et oplæg med følgende arbejdstitel Hvordan er man en god træner. Helle kontakter Mats. Ellen Margrethe bestiller lokale. Eventuel forplejning besluttes senere. Aflønning af dommere. På grund af Katias sygdom har Sidsel bedt om tilladelse til at hyre en fremmed dommer, Camilla Møntegård, til et DM d maj. Helle har givet Sidsel lov til at betale hende 400 kr. Den samme situation vil opstå i weekenden d maj. Sidsel har fået lov til at betale et tilsvarende beløb, hvis hun kan finde en dommer. Det er ikke afklaret, om meldingen på et MIG møde om, at der ikke mere skal betales bøde for manglende dommer, er anerkendt i DGF. Hjemmesiden er ikke ændret på dette punkt. Kort økonomisk oversigt. Birgitte orienterede om økonomien. Der er intet at bemærke. Kort nyt om hold og udvalg. MIG(HB/JB) Elias Rosted har overtaget MIG Trin 1a og Trin 1b for resten af sæsonen. Jacob og Marcus foreslår, at der næste sæson også åbnes for Freestyle om onsdagen. Der vil måske være åbent for Freestyle i juli måned. Der vil i givet fald være tale om en forsøgsperiode for at se, om der kommer nogen. Den af Kasper Fardan donerede løn sammen med de bevilligede kr. indsættes på en af Helle oprettet konto. Der er atter lidt utilfredshed med MIG træningen, denne gang på Trin 2. Der er planer om en bedre inddeling af drengene efter alder næste sæson. KIG(KA) Der henvises til den med indkaldelsen udsendte redegørelse fra Katia. Charlotte Thuesen er interesseret i at undervise KIG gymnaster i dans, hvis det kan passes ind på tidspunkter, hvor Charlotte er i hallen. Charlotte har i foråret koreograferet gulvøvelser til et par Elitepiger.

5 Side 5 af juni 2014 BMG(JB) Der er intet at berette. Spring (EP) Der er intet nyt. GLH (EP) Tumlinge er blevet aflyst d.8. og d. 29. april. Sebastian er klar til at tage holdet alene i maj. GLH 3 og 4 laver deres lille forældreopvisning allerede d. 15. maj, men de har stadig sidste træningsgang d. 22. maj. Svømning (EP) Helle har arrangeret, at et hold voksensvømmere fra Den Classenske Legatskole svømmer i noget af vores tid om lørdagen. Der er ingen penge blandet ind i dette arrangement. Vi har endelig fået tildelt et lille skab efter at have levet hele denne sæson med, at vort materiel har ligget i en plastik skraldebøtte med en hængelås. Støttehold (HB) Der er intet nyt. Hal- og materialeudvalg (KA/NA) Der er intet at berette. Forældreudvalg (ML) Martin vil opløse det nuværende forældreudvalg ved sæsonslut. Næste sæson vil både nuværende og kommende forældre få mulighed for at melde sig til udvalget. Sponsorudvalg (ML/LS) Der er intet at berette. Ad p. 21 Ad p. 22 Ad p. 23 Tjek af liste over fordelte opgaver. De fleste af de anførte opgaver er løst. Helle har fået oplyst, at det er Gefions ansvar at få indgraveret den vundne pokal fra DM. Gefion er ansvarlig for opbevaring til næste DM. Lin mangler stadig at få en nøgle. En plakat om forårsopvisning skal hænges op i hal F/G. Marian og Sidsel skal stadig have besked om at begynde planlægningen af næste sæson. Næste bestyrelsesmøde. Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag d. 2. juni kl. 19:30-21:30. Eventuelt. Bestemmelsen om, at forældre ikke må være i hallen under træningen, blev berørt. Det skal drøftes, om der måske skal lempes på denne bestemmelse næste sæson. Mødet sluttede kl. 22:40 Ellen Margrethe Pedersen Liste over besluttede opgaver: Nils sørger for at de godkendte redskaber bliver indkøbt. Nils laver et regneark over de redskaber, som er indkøbt i denne sæson. Nils køber et ekstra springbræt (drengebræt). FU sørger for, at der foreligger kontrakter med arbejdsbeskrivelse og lønforhold for den kommende sæson inden sommerferien. Helle og Ellen Margrethe vil holde et møde med Marian og Sidsel for nærmere planlægning af næste sæson. Sæsonstop for begynderholdene med udgangen af uge 25 skrives på hjemmesiden og udsendes i GOAS.

6 Side 6 af 6 Helle påtog sig at skrive både til Zahle og til Sputnik om manglende oprydning i hallen. Ellen Margrethe udsender indkaldelse til trænermøde i juni. Helle kontakter Mats, og beder ham holde et lille foredrag ved trænermødet i august. Ellen Margrethe bestiller lokale1-2 til trænermøde i august. Den vundne pokal fra DM skal indgraveres.(initialer mangler) Helle sørger for at få en nøgle til Lin. Martin sørger for, at en plakat om forårsopvisning hænges op i hal F/G. Ellen Margrethe giver Marian og Sidsel besked om at begynde planlægningen af næste sæson.

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

AGF GYMNASTIK. Gymnastikmappe 2015/16

AGF GYMNASTIK. Gymnastikmappe 2015/16 AGF GYMNASTIK Gymnastikmappe 2015/16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AGF Gymnastikafdelingen og bestyrelsen...4 AGF Gymnastik Bestyrelsen...5 Din kontaktperson i bestyrelsen...7 Foreningsgang i gymnastikafdelingen...7

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård 03-10-2013 Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre.

Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre. Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre. Til stede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Michael Jakobsen Mogens

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

2 Godkendelse af referat den 18 maj 2015. 4 Orientering udvalg-kasserer-sekretær

2 Godkendelse af referat den 18 maj 2015. 4 Orientering udvalg-kasserer-sekretær Bestyrelses møde d 4 juni 2015 v3 Deltagere: Alle minus Palle (Ferie) og Christian (Afbud) I det følgende: AS = Aalborg Sejlklub, BS = Bestyrelse, GF = General forsamling 1 Godkendelse af dagsorden OK

Læs mere