Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution."

Transkript

1 Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution

2 Indholdsfortegnelse Forundersøgelse og vurdering Side 2 1. INDLEDNING OG FORUDSÆTNINGER FAKTA VEDR. EJENDOMMEN BESIGTIGELSE OG VURDERING AF EJENDOMMEN ANBEFALINGER VEDR. NYINDRETNING AF EJENDOMMEN TIL INTEGRERET DAGSINSTITUTION DETALJEREDE ANBEFALINGER VEDR. OMBYGNING AF EJENDOMMEN TIL INTEGRERET DAGSINSTITUTION ØKONOMISK OVERSLAG OVER SAMLET OMBYGNIGSUDGIFT OVERSLAG OVER BARMARKSPROJEKT KONKLUSION Bilag: 1: Fotos af den eksisterende ejendom 2: BBR-oplysninger 3: ELO-rapport fra : Plantegning af stue- og kælderetage

3 Forundersøgelse og vurdering Side 3 1. Indledning og forudsætninger SPECTRAS AS har efter aftale med Forvaltningen for Børn & Unge i Assens Kommune foretaget en indledende vurdering af mulighederne for ombygning af det tidligere rådhus i Aarup til integreret dagsinstitution. Vurderingen af ejendommen er baseret dels på besigtigelser og drøftelser med relevant tekniske personale dels gennemgang af relevant skriftligt materiale, herunder eksisterende tegningsmateriale, ELO-rapport fra 2005 samt brug af egne erfaringstal vedr. indretning af dagsinstitutioner. Det forudsættes generelt, at der ikke forefindes skimmelsvamp, asbest eller råd i konstruktionen og forurening på grunden.

4 Forundersøgelse og vurdering Side 4 2. Fakta vedr. ejendommen. Ejendommen er beliggende Indre Ringvej 2 i Aarup og er opført i Der er i 2006 foretaget en ombygning, som efter vore oplysninger alene omfatter ændring i den indvendige indretning af ejendommen. Grundens størrelse kendes ikke. Det bebyggede areal i stueplan udgør m 2, og kælderarealet er på 565 m 2. Kælderloftet er mindre end 1,25 m over terræn og klassificeres derfor ikke som bebygget areal. Kælderarealet benyttes alene til depot og teknik. Ejendommens klimaskærm består af ydervægge opført i cementmursten og builtup tag med folie. Taget er jf. tegningsmateriale efterisoleret i 1993, således at den samlede isoleringstykkelse er 150 mm. I BBR-oplysningerne for ejendommen er desuden anført 3 mindre bygninger eller udhuse, alle opført efter 2006: 32 m 2 pavillon til møder 9 m 2 udhus til cykelparkering 32 m 2 pavillon til kontorer Det skal undersøges om pavillonerne er lejede eller ejes af Assens Kommune. Til ejendommen er der et parkeringsanlæg med plads til ca. 75 stk. biler. Ejendommens varmeforsyning består dels af et varmluftanlæg dels af et radiatoranlæg. Varmluftanlægget forsyner ca. 60 % af ejendommen med varme, som blæses ind via riste i facaden. Udsugningen foregår over loft med tilslutning til 2 stk. tagventilatorer. Ristene i facaden er udført med spjæld, således at det er muligt at regulere indblæsningshastighederne i tilfælde af træk eller lignende. Det er i forbindelse med vor besigtigelse oplyst, at ejendommens varmetab er stort, og det derfor er nødvendigt at opvarme bygningen ved selv høje udendørstemperaturer. Det er i forbindelse med besigtigelsen oplyst, at ejendommen ikke har mangler af brandteknisk karakter, men vi har ikke fået udleveret dokumentation i form af brandsyn eller lignende. Forholdet bør undersøges nærmere. I ELO-rapporten fra 2005 er bl.a. oplyst, at bygningens varme- og elforbrug er højt.

5 Forundersøgelse og vurdering Side 5 3. Besigtigelse og vurdering af ejendommen Vore besigtigelser af ejendommen er foretaget i uge 38 og 39 i 2009, og der henvises bl.a. til Bilag 1, som viser udvalgte fotos af ejendommen. I forbindelse med besigtigelsen er følgende bygningsdele visuelt registreret og vurderet: 1. Tag og tagkonstruktion 2. Udvendige facader, træværk, vægge og vinduer 3. Rumhøjder 4. Overflader i stueetagen og kælderetagen 5. Indeklima 6. Tekniske anlæg og energiforbrug 7. Adgang, parkeringsplader, udendørs anlæg og belysning Ad 1: Taget og afdækning af murkroner m.m. fremstår uden skader. Murkronen er opført med en zinkafdækning med underliggende betonoverligger og muret væg. Betonoverliggeren fremstår med lodrette revner pr. ca mm, sandsynligvis forårsaget af spændinger mellem murstensvæggen og betonoverliggeren. Tagdækningen er jf. tegningsmateriale udført som folie i Ad 2: Ejendommens udvendige facader er generelt konstruktivt godt beskyttet pga. et stort tagudhæng på ca. 2 m. Følgende bygningsdele trænger til mindre reparationer: Murstensvægge, lokalt (revner og begyndende nedbrydning af cementsten) Fugtophobning ved afdækning af limtræsbjælker (fugt) Fugtophobning og evt. råd i vinduesrammer ved ankomsten Vinduesrammerne er generelt slidte, og det bør vurderes om vinduespartierne skal skiftes generelt. Vinduerne er flere steder udført som faste partier.

6 Ad 3: Rumhøjden i stueetagen er ca. 3,0 m. Forundersøgelse og vurdering Side 6 Ad 4: Indvendige overflader i stueetagen består af Gulve: Ydervægge: Indvendig vægge: Lofter: Belysning: tæpper i kontormiljø og i kantine klinker i ankomst og forbindelsesgang mellem ankomst og kantineområde malede murstensvægge lette vægge i kontormiljø og tunge vægge mellem ankomst og kantine og i østlig fløj nedsænkede akustiklofter planforsænkede armaturer i loftet i kombination med pendler Indvendige overflader i kælderen består af Gulve: Vægge og lofter: Belysning: Betongulve, støvbundet/malede Beton, malet Lysstofrør Ad 5: Det nuværende indeklima i kontormiljøerne oplyses at være generet af temperaturproblemer og trækgener fra indblæsningen i facadens brystningspartier. I dele af bygningen f.eks. i kantinen er der ikke tidssvarende ventilation. Ejendommen er forsynet med et godt dagslys langs med facaderne, men pga. den store bygningsdybde er dagslyset i de indre områder begrænset. Dette suppleres dog ved et par store ovenlysvinduer, placeret i taget centralt i ejendommen. Ad 6: Ventilationsanlægget har en lav virkningsgrad på både ventilatorer og varmegenvinding set i forhold til nye anlæg. Kedelanlægget vurderes at være funktionsdygtigt, men med en relativ lav virkningsgrad. Ad 7: Der er niveaufri adgang til ejendommen. Udendørs anlæg består af besfæstede arealer mod nord og græsarealer mod syd og vest. Vejanlæg, parkeringsanlæg og de øvrige udendørs belægninger vurderes at være i rimelig stand og uden større behov for omgående renovering.

7 Forundersøgelse og vurdering Side 7 Den udendørs belysning er ikke kontrolleret.

8 Forundersøgelse og vurdering Side 8 4. Anbefalinger vedr. nyindretning af ejendommen til integreret dagsinstitution Vi anbefaler, at forslag til nyindretning af ejendommen på nuværende tidspunkt vurderes på basis af følgende 2 overordnede forudsætninger: Der bør være min. 8 m 2 bruttoareal pr. barn svarende til Kvalitetskrav B i BUPLs branchevejledning vedr. nybyggeri og indretning af dagsinstitutioner. 2 stk. grupperum sammenlægges med henblik på deling af toilet, garderobe og tørrerum. Det samlede bruttoareal bør efter vore oplysninger være ca. 75 m 2. Ud fra ovenstående forudsætninger bliver det samlede antal børn (1200 m 2 /8 m 2 ) = max. 150 børn. Det antages i det følgende, at ejendommen kan huse i alt 140 børn med 20 i hver gruppe (børnehave eller vuggestue). Arealbehovet for den integrerede dagsinstitution i stueplan bliver herefter ca. Ankomst m.m. 100 m 2 8 stk. grupperum inkl. øvrige funktioner 600 m 2 Køkken og kantine 100 m 2 2 stk. fællesrum 150 m 2 1 stk. funktionsrum 50 m 2 Personalelokaler inkl. lederkontor 150 m 2 Teknik, bryggers og rengøring 50 m 2 I alt m 2 Kælderarealet på 565 m 2 foreslås indrettet med 1 ekstra teknikrum og depoter som bestående. Øvrige funktioner som skal etableres i tilknytning til den integrerede dagsinstitution: 1,50 m højt hegn inkl. dobbelt låge omkring ejendommen. Cykelparkering (f.eks. nuværende cykelskur) Kiss and ride (nuværende parkeringsareal) Overdækket udeareal ved grupperum (f.eks. anvendelse af nuværende udhæng) Krybberum på ca. 75 m 2 Depoter på ca. 50 m 2 (f.eks. i kælderen eller i nuværende pavilloner) Legerum

9 Forundersøgelse og vurdering Side 9 5. Detaljerede anbefalinger vedr. ombygning af ejendommen til integreret dagsinstitution. Vi anbefaler, at følgende krav indgår i den detaljerede planlægning af den integrerede dagsinstitution: Særlige pædagogiske principper (indgår ikke i denne rapport) Det nuværende energiforbrug reduceres, hvor det er teknisk og økonomisk forsvarligt Der etableres en central ankomst og køkkenfunktion Der etableres et godt indeklima og arbejdsmiljø Der anvendes sunde og vedligeholdelsesvenlige overflader Der anvendes slidstærke overflader Der etableres radiatorvarme og evt. gulvvarme, hvor det er muligt Der etableres mekanisk ventilering af alle lokaler Der etableres nyt belysningsanlæg med bevægelsesdetektorer Forslag til overordnet disponering: Der etableres 2 stk. vuggestuegrupper inkl. personalefunktioner østlig fløj ca. 150 m 2. Indretning jf. afsnit 4. Der etableres 6 stk. børnehavegrupper og personalefunktioner i vestlig fløj ca. 600 m 2. Indretning jf. afsnit 4. Fællesrum og funktionsrum placeres i vestlig fløj. Der etableres et nyt ventilationsaggregat i den nuværende teknikkælder. Der etableres et nyt ventilationsaggregat i det nuværende depotrum (sikringsrum) i kælderetagen. Der etableres ny naturgaskedel og vandbaseret radiatoranlæg med synlig installation i stueetagen. Renovering af ejendommens automatikanlæg tilsluttes CTS

10 Forslag til bygningsmæssige arbejder: Forundersøgelse og vurdering Side 10 Taget efterisoleres med ca mm isolering. Folien udskiftes samtidig. (Tilbagebetalingstiden vurderes at være ca. 5 år) Alle vinduesbånd udskiftes, og der etableres adgangsdøre til alle grupperum. (tilbagebetalingstiden for nye vinduer vurderes at være ca. 7 år) Der foretages lokal renovering af udvendige overflader. Alle indvendige vægge demonteres og der opsættes nye lette vægge. Alle tæpper fjernes og erstattes med linoleumsgulve. Alle loftsplader udskiftes (skinnesystem genanvendes) Belysningsarmaturer udskiftes/ændres, hvor det er nødvendigt. Etablering af udendørs anlæg mod syd og vest ekskl. legeinventar. Anbefaling vedr. øvrige bygningsarbejder, som kan overvejes: Hybridventilation (periodevis ventilering af ejendommen via åbninger i vinduer uden anvendelse af mekanisk ventilering)

11 Forundersøgelse og vurdering Side Økonomisk overslag over samlet ombygnigsudgift. Alle beløb er kr. ekskl. moms. (prisniveau K3, 2009) Udgiftstype Omfang Enhedspris Totalpris Demontering af vægge, tæpper og loftsplader Udlægning af nye gulve m incl. spartling Nye indvendige vægge i m stueplan inkl. maling, døre Maling af indvendige ydervægge og ved ankomst og kantine Omforandring af lysinstallationer i lofter 2 stk. nye ventilationsanlæg Ny gaskedel og radiatoranlæg Nye vinduesbånd og døre 400 m Opgradering af automatikanlæg/cts Efterisolering af tag m Renovering af udvendige 100 m overflader Installation af varslings- og ABA-anlæg Nye vvs-installationer for toiletter i terrængulv Renovering af køkken og kantine, afsat Nyt hegn, etablering af krybberum, anlæg m.m., afsat Samlet håndværkerudgift Afsat til uforudseelige udgifter, udlæg m.m. ca. 15 % af kr Projekteringsudgift ca % af kr Samlet ombygningsudgift, afrundet

12 Forundersøgelse og vurdering Side Overslag over barmarksprojekt For god ordens skyld vurderes også etableringsudgiften i forbindelse med et barmarksprojekt for en integreret dagsinstitution for 140 børn. Forudsætninger: Byggeri ca m 2. Grundstørrelse ca m 2, heraf ca m 2 afsat til vejanlæg og parkeringsareal. Alle beløb er kr. ekskl. moms. (prisniveau K3, 2009). Udgiftstype Omfang Enhedspris Totalbeløb Grundkøb 1 Ikke vurderet Byggemodning Byggeri inkl legeområde Vej- og parkeringsanlæg inkl. belysning og beplantning Uforudseelige udgifter m.m. sættes til ca. 8 % af ca. kr. 14 mio. Projekteringsudgift sættes til ca. 10 % ca. kr. 15 mio. Samlet etableringsudgift, afrundet

13 Forundersøgelse og vurdering Side Konklusion Vi har i de foregående afsnit dokumenteret nedenstående vurderinger: Ombygning af det tidligere rådhus i Aarup til integreret dagsinstitution til ca. 140 børn vurderes at kunne realiseres for ca. kr. 6,0 mio. ekskl. moms. Opførelse af integreret dagsinstitution til 140 børn som barmarksprojekt vurderes at kunne realiseres for ca. kr. 17 mio. ekskl. moms og ekskl. udgift til grundkøb. Vor analyse er foretaget med udgangspunkt i bygningsteknisk vurdering af den eksisterende ejendom og en forventet indretning af den integrerede dagsinstitution med plads til 140 børn. Analysen er foretaget uden hensyn til særlige pædagogiske hensyn og bør derfor suppleres og konkretiseres med en egentlig analyse af ejendommens egnethed i samarbejde med udvalgte repræsentanter fra Børn & Unge Forvaltningen. Aarhus den

MASTERPLAN BØRNEHAVER

MASTERPLAN BØRNEHAVER Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato 2011-08-11 MASTERPLAN BØRNEHAVER Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato 2011-08-11 MASTERPLAN BØRNEHAVER MASTERPLAN BØRNEHAVER Revision 00 Dato

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el SIDE 1 AF 19 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gillestedvej 7 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-133282 Energikonsulent: Christian Schmidt Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012

Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012 Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012 Analyse af daginstitutioner I forbindelse med budgetforliget for 2012 var der en række diskussioner om kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet.

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.3 MWh. Fjernvarme, 2958 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.3 MWh. Fjernvarme, 2958 kwh el SIDE 1 AF 15 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bakkegårdsvej 8 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107524 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el SIDE 1 AF 18 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sdr Fælledvej 4 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113051 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 17 Adresse: Rådhusgade 3 Postnr./by: 8300 Odder BBR-nr.: 727-050183-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

EF JYLLANDSVEJ 10-12B

EF JYLLANDSVEJ 10-12B EF JYLLANDSVEJ 10-12B SAG NR. 01.1641.40 31. MAJ 2011 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET KONKLUSION 4 Tag

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

BBR-nr.: 461-275966 Energimærkning nr.: 200012783 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-275966 Energimærkning nr.: 200012783 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Niels Bohrs Alle 23 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-275966 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.540 kwh el -890 kwh fjernvarme 6.588 kwh el -3.400 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.540 kwh el -890 kwh fjernvarme 6.588 kwh el -3.400 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Ringvej 1 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-000803-001 Energikonsulent: Holger Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 23 MWh Fjernvarme, 22 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 23 MWh Fjernvarme, 22 kwh el SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Majdalen 1 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-296649 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

FORELØBIGT PROGRAMOPLÆG. Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling

FORELØBIGT PROGRAMOPLÆG. Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling TEGLHUSET til- og ombygning til boliger for borgere med sindslidelse. FORELØBIGT PROGRAMOPLÆG 7. februar 2014 Udarbejdet af: Helsingør kommune Side

Læs mere

Energimærke. Adresse: Longelsevej 16 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Longelsevej 16 Postnr./by: SIDE 1 AF 23 Adresse: Longelsevej 16 Postnr./by: 5900 Rudkøbing BBR-nr.: 482-001003-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Abel Cathrines Gade 27 Postnr./by: 1654 København V BBR-nr.: 101-009440-001 Energikonsulent: Anja Wilhelm Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 14 MWh Fjernvarme, 6990 kwh el. 2.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 14 MWh Fjernvarme, 6990 kwh el. 2.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karen Blixens Vej 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-070234 Energikonsulent: Christian Holm Jørgensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Hyldemosen Udarbejdet for KAB Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: 26369126 Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls

Læs mere

BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN

BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN BLOMMEGRENEN, ODENSE SØ. Rapportdato: 10.02.2012 Side 2/20 EJENDOMMENS BELIGGENHED Ejendommen er Blommegrenen 145-165 og Stammen 30-34, Odense

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 105 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-040823 Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blok 49, 51 og 53 Snogebæksvej 23 8210 Aarhus V Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Kløvermarken 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011076-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7,58 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7,58 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Skolekobbel 42 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001746-001 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: SIDE 1 AF 21 Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-331045-510 Energikonsulent: Henning Tinggaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere