Udvikling af Dansk Handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009"

Transkript

1 Udvikling af Dansk Handicap Teknisk Udvalg og Teknisk Afdeling i Dansk Sejlunion har lagt mange ressourcer i at udvikle og teste den nyste version af Dansk Handicap (DH) målereglen. Målet har som altid været at forbedre reglen, så der sikres en fair regel til gavn for de mange sejlere, som deltager i aftenkapsejladser og distancekapsejladser over hele landet. Det teoretiske grundlag, som DH reglen er baseret på, er revideret på grundlag af den nyeste teori fra Delft serien, som baseres på forsøgsresultater med båd modeller. Ved at benytte disse nye resultater opnås en mere korrekt handicapberegning og forhåbentlig morsommere kapsejlads. Endvidere er der internt i programmet justeret, således at der skiftes sejlføring ved den kurs, hvor sejlføringen på den enkelte båd med lænsestel giver større fart end krydsstel. Der opnås ved beregningen optimal fart ved alle kurser mellem kryds og læns samt en glidende overgang ved skiftet mellem de forskellige mulige sejlføringer. Ændringen betyder tillige, at både, som ikke fører spiler, får godskrevet bidraget fra det spilede forsejl på læns og derved vil skulle sejle hurtigere fremover. DH2009 beregningen reber også sejlene, når de er for store til at båden kan sejles optimalt. Der kan altså ikke længere tjenes billige point på måletallet ved at indmåle for store sejl. Dansk Sejlunion 1

2 DH 2009: Hvad er der justeret i DH2009 i forhold til DH2007 Udviklingen af Dansk Handicap (DH) målereglen er gennemført i perioden Der er justeret på følgende områder, som beskrevet og vist med fed i det følgende: 1. Ansvar 2. Bølgemodstande 3. Sejlkoefficienter og ny formler for Center of Effort 4. Spilerstraf og blanketing faktor, DH regel Sideligslængde på den asymmetriske spiler, DH regel Optimal fart 7. Ændring af kapsejladsregel (RRS) 51 og 52, DH regel 3.1 pkt Ny DH regel 3.1 pkt Ny DH regel 3.1 pkt Svingkøl, DH regel 3.2, 4.1.3, og ny 4.7 pkt Rigningsfaktor, RF, DH regel 3.4.1, og J-mål, DH regel Skrogudbygninger, DH regel Kølvægt, DH regel DH 1.5 Ansvar For at kunne beregne korrekte sømiletider er det en betingelse, at de benyttede båddata så nøjagtigt som muligt svarer til bådens virkelige dimensioner og at disse ligger indenfor de gældende betingelser for den evt. brug af DS standard båddata. Bådejeren/skipperen har ansvaret for, at disse principper for sportsmanship og fair play overholdes. DS og klubberne påtager sig intet som helst økonomisk ansvar i forbindelse med udstedelse af målebrev/klassebevis, ej heller for eventuelle fejltagelser eller forsømmelser fra DS, TU s eller målers side DH BEREGNINGSPROGRAM ændring: Bølgemodstanden på bådens skrog er justeret ved at benytte den nye teori fra Delft serien, som baseres på resultater fra tankforsøg med båd modeller. En del af teorien er beskrevet i bogen Principles of Yacht Design DH BEREGNINGSPROGRAM ændring: Sejlkoefficienterne, som indgår i beregningen af vindkræfterne i sejlene, er justeret således at de udtrykker forholdet mellem de fremad rettede (lift) og krængende (drag) kræfter. De benyttede sejlkoefficienter er relateret til bådens virkelige sejlarealer og ikke til trekantarealer, som ved de tidligere sejlkoefficienter. Desuden er der ny formler for Center of Effort, dvs. formler til beregning af hvor de resulterende vindkræfter angriber sejlene. 2

3 Dette betyder, at der i DH beregningen nu bruges virkelige sejlarealer og ikke trekantarealer. Der bliver ikke tale om at skulle måle sejlene om, da alle sejlmål er til stede for at kunne beregne sejlarealerne for storsejl, forsejl, asymmetrisk spiler (gennaker) og symmetrisk spiler hver for sig. 4. DH BEREGNINGSPROGRAM og Spilerstraffen, som var sidste led i formlen for arealberegning af symmetrisk og asymmetrisk spiler, er fjernet. Den var et forsøg på at tage højde for, at en lang spilerstage (SPL) eller bovspryd (TPS) i forhold til en mindre afstand mellem mast og forstag (J), får spileren til at fange vinden bedre. Der er spekuleret en del i at undgå spilerstraf ved at gøre J lige så stor som SPL og TPS. Dette er nu et afsluttet kapitel. Da SPL og TPS herefter ingen indvirkning har på DH beregningen (hvad de bør have), bruges SPL og TPS i stedet som regulator for størrelsen af en ny blanketing faktor for spileren. Blanketing faktoren udtrykker hvor stor en del af spileren, som ikke er dækket af storsejlet. Når SPL og/eller TPS er mindre end eller lig med J, medfører blanketing faktoren, at spileren viser 80 % af sit areal i vinden. Når SPL og/eller TPS er større end J, reguleres blanketing faktoren trinløst indtil en 100 % udnyttelse af spileren Ny formel: SA = 0,06 * [2 * SLB + ((SFB + SMGB) / 2)] ^ DH BEREGNINGSPROGRAM og Om den asymmetriske spiler gælder, at den ene sideligslængde skal være større end eller lig med 1,05 gange den anden sideligslængde - altså, SLU >= 1,05 * SLE. For at sikre normale dimensioner på den asymmetriske spiler tilføjes, at SLU ikke skal tages mindre end 1,40 * SLE ved beregningen af sømiletider dvs. SLU<= 1,40 * SLE. I praksis kan SLU dog være mindre, men dette har ingen indflydelse på beregningsresultatet Areal af symmetrisk og asymmetrisk spiler, SA SLU skal ikke tages mindre end 1,40 * SLE ved beregningen af sømiletider dvs. SLU<= 1,40 * SLE. For at benytte den samme beregningsmetode som andre måleregler ændres den ækvivalente sideligslængde på den asymmetriske spiler til SLB = 0,5*(SLU+SLE) i stedet for SLB = (0,6*SLU+0,4*SLE). SLB bliver herved lidt kortere og gennaker arealet mindre Areal af symmetrisk og asymmetrisk spiler, SA Ny regeltekst: SLB skal tages som den største af SL eller 0,5*(SLU + SLE) eller (0,96 * ISP) ved beregning af sømiletider. 3

4 6. DH BEREGNINGSPROGRAM ændring: Optimal fart Sømiletiderne TA (generel bane) og TAUD (op-ned bane) har tidligere været beregnet med storsejl og forsejl som krydsstel og storsejl og spiler som lænsestel med et fast spilerskift ved kursen 120 til vinden. I DH 2009 skiftes der i stedet sejlføring ved den kurs, hvor sejlføringen på den enkelte båd med lænsestel giver større fart end krydsstel. Dette opnås ved at beregne den optimale fart ved alle kurser, som fås ved at kombinere de største farter ved hver af disse fire sejlføringer: 1. Storsejl og forsejl 2. Storsejl og spilet forsejl 3. Storsejl og gennaker 4. Storsejl og spiler Der opnås altså optimal fart ved alle kurser mellem kryds og læns samt en glidende overgang ved skiftet mellem disse fire sejlføringer i beregningen. Ændringen betyder tillige, at både, som ikke fører spiler, vil få godskrevet bidraget fra det spilede forsejl på læns og derfor vil skulle sejle hurtigere i DH2009. DH2009 beregningen reber også sejlene, når de er for store til at båden kan sejles optimalt. Det vil fx sige, at de store forsejl, der tidligere er målt ind og som fik båden til at krænge for meget (vindstyrke 6 m/s), nu rebes indtil båden sejler med optimal fart og krængning. Der kan altså ikke længere tjenes billige point på måletallet ved at indmåle for store sejl. 7. For at tillade flytning af ballasten på både med flytbar vandballast og svingkøl systemer ændres kapsejladsregel (RRS) 51 ved at indføjes en ny regel 3.1 pkt. 4. Det bliver mere almindeligt på større sejlbåde at bruge elektrisk drevne anordninger ombord og da det hverken medfører forbedringer af fart eller bådhåndtering, ændres tillige RRS 52 ved at indføjes en ny regel 3.1 pkt. 4. Ny 3.1 pkt. 4 Kapsejlads- og beregningsbestemmelser Ny regeltekst: RRS 51 gælder ikke for den flytbare ballast, der indgår i flytbar vandballast og svingkøl systemerne på de både, som er målt med disse systemer. RRS 52 gælder ikke under DH. Det er tilladt at justere og betjene rullesejl ved hjælp af elektrisk drevne rulleanordninger på forsejlets forstag og storsejlets mast eller bom samt stramme- eller hejseanordninger på den løbende rig, dvs. skøder (spil), fald, bagstag, checkstag og hækstag. Desuden er det tilladt at bruge elektrisk drevet positionsanordning til svingkøl og pumper til flytning af vandballast samt vind eller elektrisk dreven selvstyrer

5 8. For at tydeliggøre de gældende forhold og samle de gamle regler 3.1 pkt. 4 og 3.1 pkt. 5 i en ny 3.1 pkt. 5 indføjes denne tekst. Ny 3.1 pkt. 5 Kapsejlads- og beregningsbestemmelser Ny regeltekst: Sømiletiderne for symmetriske og asymmetriske spilere beregnes som om de alene føres med en spilerstage (SPL), der kan svinges til luv på læns kurser. Når asymmetriske spilere kun føres enten fra halsens fastgørelsespunkt ved stævn eller bovspryd (forreste ende af TPS) og ikke med spilerstage (SPL), må bådens gennemsnitsfart forventes at blive mindre end farten svarende til dens beregnede sømiletid For at tydeliggøre de gældende forhold indføjes en ny tekst regel 3.1 pkt. 9. Ny 3.1 pkt. 9 Kapsejlads- og beregningsbestemmelser Ny regeltekst: Justering af stående rig, dvs. vant og forstag, under kapsejlads er ikke tilladt. Hvis båden i henhold til afsnit fører sit krydsforsejl på et inderforstag agten for det forreste forstag (J), som kan afmonteres, gælder denne regel kun for det inderforstag DH BEREGNINGSPROGRAM og REGEL ændring Som forberedelse til evt. indførelse Svingkøl (canting keel) tilføjes følgende. 3.2 Stabilitetsvurdering, SV Ved den 90 krængningsprøve skal sænkekølen skal være helt nede og låst. Ved den 90 krængningsprøve skal al den flytbare vandballast være pumpet over i den ene ballast tank og ikke kunne løbe ud herfra. Når båden krænger 90, skal den fyldte ballast tank være i den side af skroget, der er under vand. Ved den 90 krængningsprøve skal svingkølen være svunget maksimalt ud til siden og låst i denne position. Når båden krænger 90, skal kølen være svunget til den side af skroget, der er under vand Skrogets retgird under vand, G Vingekøl, sænkekøl og svigkøl er tilladt. Sænkekølen skal være helt nede og låst ved både måling og kapsejlads. Svingkølen skal være nede i lodret position og låst ved måling Kølfaktor, KF Kølfaktoren, KF, er en kategorisering af den lodrette placering af kølens tyngdepunkt (VCG). KF har følgende betydning: 5

6 Normalt tyngdepunkt, en køl, der set forfra, er omtrent lige tyk fra top til bund (se fig. 24A) Lavt tyngdepunkt, en køl, der set forfra, bliver langsomt tykkere nedadtil (se fig. 24B) Bulb, en køl, der har torpedo eller bulb forneden (se fig. 24C) Svingkøl, en køl, der har torpedo eller bulb som kan svinge til luv (se fig. 24C) [svingkølen indtegnes i fig. 24C med stiplet linie] Kølfaktor, som ikke er angivet, anses i beregningen for bulb køl (se fig. 24C) Ny 4.7 pkt. 12 Sænkekølen skal ved målingen være helt nede og låst (også ved kapsejlads). Svingkølen skal ved målingen være nede i lodret position og låst. 11. DH BEREGNINGSPROGRAM og For at tage hensyn til fordelen ved en lettere rig, hvor der bruges fiber, dvs. PBO (Zylon), aramid (Kevlar) eller kulfiber til den stående rigning, indføjes en ny rigningsfaktor, RF. Ordforklaring, definitioner i flg. Udstyrsreglerne: Rig = mast og rigning Rigning = stående og løbende rigning Stående rigning = vant, stag og forstag Løbende rigning = fald, hækstag, bagstag, checkstag, udhal, skøde og spilergaj. Den nye rigningsfaktor (RF) og den gamle mastefaktor (MF) har følgende indflydelse på stabilitetsberegningen: Mast af aluminium, træ, stål, MF = 0, giver ingen vægtreduktion af rig - Mast af kulfiber, MF = 1, giver 25 % vægtreduktion i forhold til alu. mast og stål rigning - Stående rigning af stål, RF = 0, giver ingen vægtreduktion af rig - Stående rigning af fiber, RF = 1, giver 10 % vægtreduktion i forhold til alu. mast og stål rigning Tilladte materialer Tilladte materialer Træ, naturfibre, armeret beton og uforstærket plast Støbejern, stål, bly, kobber og deres legeringer samt bronze, messing, monel og aluminium i standardserie 5000 og 6000 Plast forstærket med fibre af ethvert af følgende materialer: Glas, polyester, polyamid (Nylon), polyethylen, aramid (Kevlar) og naturfibre Højstyrke kulfiber må anvendes i følgende dele uden korrektion af sømiletiderne: Ror, rorstammer, kvadranter, piedestaler, rat og rorpinde Sejlpinde, flynderplader og tilbehør til sejl (fx øjer, ringe, slæder, løjerter og lign.) Storsejlsbom, spilerstage, jockystage, dækfittings og fittings på rundholter med undtagelse af spil-tromler, spindler og gear Skrog, dæk, aptering, køldødtræ og kølskafter Højstyrke kulfiber og enhver anden type fiber må anvendes i følgende dele, når der korrigeres i sømiletiderne: Master (og integreret støbt struktur fx til fastgørelse af salingshorn), salingshorn og strutter. Stående rigning, dvs. vant, stag og forstag (og integreret struktur fx til terminaler for fastgørelse af rigningen). 6

7 Se også afsnit Tilladte konstruktionsmetoder Tilladte konstruktionsmetoder Anvendes sandwich opbygning i skrog og dæk, må der som kærnemateriale alene anvendes træ eller plastskum. Dog må der på både med LOA større end 17 meter i skrog- og dækstruktur anvendes kærnemateriale af aramid papir honeycomb (bi-cellestruktur). Til aptering må der på alle både anvendes kærnemateriale af træ, plastskum eller ikke-metalliske former for honeycomb. Til den del af den stående rigning, som det ikke er tilladt at justere under kapsejlads, må der bruges stålwire og stålrod (rod = stang) eller kulfiber eller enhver anden type fiber. Se afsnit 3.1 pkt Mastefaktor, MF Mastematerialefaktor, MF og Rigningsfaktor RF MF har følgende betydning: Mast af aluminium, stål og træ, giver ingen korrektion af sømiletiden Mast af plast forstærket med kulfiber, giver en korrektion af sømiletiden pga. den mindre mastevægt. Brug af kulfiber i storsejlsbom, spilerstage og jockystage vil ikke medføre korrektion af sømiletiden. RF har følgende betydning: Stående rigning (vant og forstag) af stål giver ingen korrektion af sømiletiden Stående rigning (vant og forstag) af kulfiber og enhver anden type fiber giver en korrektion af sømiletiden pga. den mindre rig vægt. Hvis båden benytter et Standardskrog DS (se afsnit 4.6 og 5.3.5) og derefter fx skifter en aluminium mast og stål rigning ud med en kulfiber mast og fiber rigning, er det bådejers/skippers ansvar, at bådens deplacement holder sig indenfor de gældende grænser for benyttelse af standardskroget. I de tilfælde, hvor båden ikke er i overensstemmelse med standardskrog målene, skal båden komplet måles og vejes. Se afsnit DH BEREGNINGSPROGRAM og Forsejlsarealer, FA DH beregningen på Websejler har ukritisk været benyttet til at se konsekvensen af ændringer af måledata. Man har fx beregnet konsekvensen ved gradvist kun at ændre på J, hvorved TA blev mindre og mindre (hurtigere). En sådan ændring ville svare til, at man kun ændrede deplacementet, D, uden samtidig at ændre skrogets flydemål tilsvarende (flydemål: STF, AF, FBSB, FBBB, UDFSB, UDFBB, OF og AF). Eller kun gjorde fribordshøjderne (FBSB og FBBB) mindre uden at ændre resten af målene. For at imødegå dette problem indføjes en ny beregningsregel for J. Ny regeltekst: J skal ikke tages mindre end 0,20 * LOA ved beregningen af sømiletider

8 Vandliniebredde, B Der er forekommet tilfælde, hvor skrogudbygningerne, UDHBmax og UDHmax, ikke er målt korrekt. For at imødegå dette tilføjes en måle og beregningsmetode. Ny regeltekst: Størrelsen af skrogudbygninger måles og beregnes af måleren ved hjælp af disse formler: UDHBmax = 0,5 * ([Største bredde ved dæk, målt ved SBmax] ([Største skrogbredde uden evt. fenderlister, målt ved SBmax] / 0,96)) UDHmax = 0,5 * ([Bredde ved dæk, målt noget andet sted] ([Skrogbredde uden evt. fenderlister, målt samme sted] + [Største skrogbredde uden evt. fenderlister, målt ved SBmax] * 0,04)) UDHBmax og UDHmax skal ikke tages mindre end 0,00 (nul) ved beregningen af sømiletider Kølvægt Fremover benyttes bådenes virkelige kølvægt og ikke default K = D/3. Denne regeltekst slettes: Hvis K er mindre en D/3, korrigeres K til Kcorr, som sættes til D/3, der i stedet benyttes ved beregning af sømiletiderne

KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE SPÆKHUGGER KLUBBEN DANSK SEJLUNION KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE SPÆKHUGGER KLUBBEN S KLASSEREGLER Spækhuggeren blev konstrueret

Læs mere

FORSIDE. Er klar mangler kun et fornuftigt billede!!

FORSIDE. Er klar mangler kun et fornuftigt billede!! FORSIDE Er klar mangler kun et fornuftigt billede!! 1 Udstyrsregler for kapsejlads 2013-2016 1. udgave 2013 Dansk Sejlunion, 2013 Oversat fra engelsk af Erik Salling og Flemming Nielsen. I tilfælde af

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE Ouantum Sails 2012 Grafisk tilrettelæggelse Flemming Hansen www.sejlernyt.dk Tegninger og foto: Quantum Sails

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004

UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004 UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004 The Equipment Rules of Sailing for 2001-2004 1 DANSK SEJLUNION International Sailing Federation Oversat fra engelsk af Erik Salling og Flemming Nielsen/Dansk Sejlunion.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DTU kursus 41260: Yachtsejlads - teori og praksis Hold 8

Indholdsfortegnelse. DTU kursus 41260: Yachtsejlads - teori og praksis Hold 8 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Beskrivelse af VPP 5 Forsøg 11 Vægtberegning 11 Kræfterne fra sejlene. 12 Beskrivelse af målinger på vandet 13 Krængningsforsøg 16 Krængningsforsøgets

Læs mere

Regelkursus 2009-2012

Regelkursus 2009-2012 Regelkursus 2009-2012 Marts 2009 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

OVERSIGT MEDLEM AF: DANSK SEJLMAGERMESTER FORENING, DANBOAT OG DANSK INDUSTRI. Informationsguiden er sidst redigeret januar 2007

OVERSIGT MEDLEM AF: DANSK SEJLMAGERMESTER FORENING, DANBOAT OG DANSK INDUSTRI. Informationsguiden er sidst redigeret januar 2007 OVERSIGT MEDLEM AF: DANSK SEJLMAGERMESTER FORENING, DANBOAT OG DANSK INDUSTRI. Informationsguiden er sidst redigeret januar 2007 Her bor Quantum Sails... 5 Quantum Sails Danmark... 6 Cruising linie...

Læs mere

2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst.

2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst. 2005.04.01. Side 1 WAYFARER. INTERNATIONALE KLASSEREGLER. af Wayfarer International Committee. Oversat til dansk af SWS. Del I Formål og fortolkning. 1.1 Formålet med klassereglerne er at sikre, at kapsejlads

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

Trimguide til cruisingsejlads

Trimguide til cruisingsejlads Trimguide til cruisingsejlads www.northsails.dk Nye sejl Nye sejl Nye sejl giver ekstra sejlglæde Det er dejligt at få nye, flotte og velfungerende sejl, der er lette at trimme. Og trimningen er vigtig

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

Tre både i prøvesejlads

Tre både i prøvesejlads Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 9/97. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Artikler og billeder i Bådnyt må ikke benyttes ved salgsvirksomhed. Der er ikke her tale om salgsvirksomhed. Betingelsen

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

1 5. MARTS 2009 NUMMER 2

1 5. MARTS 2009 NUMMER 2 1 5. MARTS 2009 NUMMER 2 2 F R A F O R R E T N I N G S F Ø R E R E N Husk at oplyse den rigtige Adresse Har du glemt at oplyse din nye adresse til K.A.S.? Opkrævninger, BARKASSER med mere, kommer retur

Læs mere

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet LEMVIG SEJLKLUB Postbox 173 7620 Lemvig Sejladsudvalget Januar

Læs mere

BÅDMAGASINET s KAPSEJLADSSKOLE 2007-08

BÅDMAGASINET s KAPSEJLADSSKOLE 2007-08 BÅDMAGASINET s KAPSEJLADSSKOLE 2007-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Optimere chancerne inden start...2 Startskuddet og de første 5-10 minutter...4 Efter de første 5-10 minutter: Resten af vejen til krydsmærket...7

Læs mere

Vindkræfter på Containerskibe

Vindkræfter på Containerskibe Vindkræfter på Containerskibe Polyteknisk Midtvejsprojekt Udarbejdet af: Ingrid Marie Vincent Andersen s031820 Vejleder: Poul Andersen Udarbejdet i samarbejde med FORCE Technology, Lyngby 1. juni 2007

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Fiskeri med Snurrevod

Fiskeri med Snurrevod Kapitel 4 side 64 Fiskeri med Snurrevod Snurrevodsfiskeri har været meget udbredt i Danmark, men er nu tildels på retur. Det er i et vist omfang blevet afløst af en anden form for snurrevodsfiskeri»flyshooting«-

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Skibsteknisk beregningsgrundlag

Skibsteknisk beregningsgrundlag Skibsteknisk beregningsgrundlag Udarbejdet af Hans Otto Kristensen Trafikministeriet 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 BEREGNINGSMETODE... 1 CONTAINERSKIBE Generel beskrivelse...3 Servicefart...

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Sejlads for Begyndere

Sejlads for Begyndere Sejlads for Begyndere Svend Albrechtsen Sejlads for begyndere 2007 Svend Albrechtsen og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres

Læs mere

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 LITTERATUR C. L. L. Harboe: Dansk Marine-Ordbog, 1839 ( 1979) Maritimt leksikon Jens Kusk Jensen: Haandbog i praktisk Sømandsskab,

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2014 C(2014) 6494 final ANNEXES 7 to 8 BILAG til Kommissionens delegerede forordning af XXX om supplering og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN

20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN TEKST JAKOB JOHANNSEN FOTO PER HEEGAARD 20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN bygget på SammE måde Som En trækajak og med En drejelig kulfibermast adskiller trimaranen barracuda, Sig fra de fleste andre fartøjer.

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere