STRATEGI - OPGAVER OG ANSVAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI - OPGAVER OG ANSVAR"

Transkript

1 STRATEGI - OPGAVER OG ANSVAR SSP KØBENHAVN

2 forord Hermed præsenteres SSP Københavns strategi for det kriminalpræventive arbejde rettet mod børn og unge i kommunen. For at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats er det naturligt at samle de seks parter: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Politi samt Kriminalforsorgen, der hver især har ansvar for og indflydelse på børn og unges trivsel og opvækst. Strategien definerer hvilke typer af indsatser, der skal benyttes samt prioriteringen af disse for at forebygge og nedbringe kriminalitet og uroskabende adfærd blandt børn og unge i København. Strategien præciserer fokusområder i den kommende periode og tydeliggør funktions- og ansvarsområder for de forskellige niveauer i organisationen. Strategien er primært udformet som arbejdsgrundlag for lokaludvalgsmedlemmer og beslutningstagere i SSP København, men vil også være relevant for andre medarbejdere, der arbejder kriminalitetsforebyggende. Strategien er gældende for under hensyntagen til ændringer i interne og eksterne strukturer. København den 28. november 2012 Administrerende direktør Anette Laigaard Socialforvaltningen Administrerende direktør Else Sommer Børne- og Ungdomsforvaltningen Politidirektør Johan Reimann Københavns Politi Administrerende direktør Carsten Haurum Kultur- og Fritidsforvaltningen Direktør Kaj Ove Christiansen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2

3 indhold Udfordringen... 4 Målsætning og målgrupper... 5 Indsatser og metode... 5 Prioritering af indsatser og fokusområder... 8 Organisering af SSP arbejdet... 9 Funktions- og ansvarsområder...11 Parternes forpligtigelser Samarbejdsparter

4 Udfordringen Kriminalitetsbilledet i København Kriminaliteten har gennem en årrække været faldende for unge under 18 år i København. Den brede gruppe af unge begår mindre kriminalitet. Udfordringen består i at fastholde denne positive udvikling. Centrale temaer i den forbindelse er fortsat opmærksomhed på generelle teenagertemaer som rusmidler, risikoadfærd og risikomiljøer. Den alvorlige kriminalitet begås overvejende af en mindre gruppe af socialt belastede unge, der typisk kommer fra meget ressourcesvage familier. Nogle af disse unge finder sammen lokalt i flere bydele i København, hvor de er utryghedsskabende, begår meget kriminalitet og ofte er i direkte konflikt med borgere, institutioner, boligselskaber mv. i deres nærområde. I modsætning til kriminalitetsudviklingen for teenagere, er kriminaliteten for de 18 til 25årige stigende. Som en særlig tendens i København ses det i flere bydele, at udsatte mænd herunder unge mænd periodevis grupperer sig og skaber stor utryghed lokalt og påvirker unge under 18 år. Nogle af disse grupper har relationer til mere organiserede bandemiljøer. Som en særlig udfordring i København kan det konstateres, at konflikter mellem toneangivende ungdomsgrupper samt konflikter mellem grupper af unge mænd påkalder sig stor opmærksomhed fra unge i andre bydele og derigennem har potentiale til at sprede sig. Effektfulde kriminalpræventive metoder Det kriminalitetsforebyggende arbejde udvikler sig løbende både med hensyn til målgrupper, organisation og metoder. Evidensbaseret udvikling og praksis vil de kommende år være hovedtema på det kriminalpræventive felt nationalt. SSP København vil gøre systematisk brug af denne viden samtidig med at organisationen til stadighed anvender den bedst mulige viden og erfaring på de områder, hvor der ikke foreligger konkrete forskningsresultater. Nye samarbejdsparter SSP har traditionelt været et myndighedssamarbejde. Den generelle udvikling på SSP området går i retning af yderligere inddragelse af aktører. Det boligsociale område og privatskoler er store aktører, der på nuværende tidspunkt ikke er fast forankret i SSP samarbejdet i København, men som begge er i berøring med SSP s målgruppe. Udfordringen for SSP København er at vurdere samarbejdspotentialet sammen med disse parter samt eventuelt udvikle forslag til organisatorisk ramme. Frivillige organisationer viser i stigende grad interesse for at bidrage til arbejdet med socialt udsatte unge. Der kan i forhold til disse være behov for, at SSP København udvikler fleksible samarbejdsmodeller. 4

5 Målsætning og målgrupper Målsætningen for SSP samarbejdet er at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt og bydækkende netværk af fagpersoner, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag. Målet med SSP samarbejdet er at: Forebygge og reducere ungdomskriminalitet Forebygge og reducere utryghedsskabende ungeadfærd Imødegå akutte lokale ungeuroligheder SSP København skal udgøre en organisatorisk ramme, hvor kommunale og statslige myndigheder effektivt koordinerer kriminalpræventivt samarbejde i København. Det er endvidere målsætningen at inddrage relevante eksterne samarbejdsparter, hvor det kan styrke indsatsen. Målgrupperne for SSP samarbejdet er: Unge i alderen 10 til 18 år Unge i alderen 18 til 25 år Forældre til unge under 18 år Borgere generelt SSP Københavns målsætninger og mål bidrager til opfyldelse af Københavns Kommunes Sikker By program. Indsatstyper og metode For at løse udfordringen i forhold til at forebygge kriminalitet i København bedst muligt, kan SSP København benytte en række indsatstyper og metoder. Som det fremgår af de beskrevne kriminalitetsudfordringer, er kriminalitetsbilledet i København forskelligartet og komplekst, hvilket nødvendiggør en flerstrenget tilgang til opgaveløsningen. Indsatstyper Nationale anbefalinger fra Det Kriminalpræventive Råd fremhæver, at SSP samarbejdet med fordel kan organisere indsatser i følgende tre typer; generelle indsatser, gruppeindsatser og individindsatser. Særligt for SSP København er herudover, at organisationen er tillagt en beredskabsfunktion og forventes at igangsætte indsatser ved voldsomme hændelser eller akutte uroligheder, der vedrører unge. SSP København vil i den kommende periode benytte alle fire indsatstyper for at forebygge og reducere kriminaliteten og sikre størst mulig grad af tryghed. Indsatstyper Generelle indsatser Gruppeindsatser Individindsatser Beredskab Generelle indsatser Bydækkende eller lokale oplysende indsatser rettet mod bredere grupper af unge i alderen 10 til 18 år og deres forældre. Formålet med de generelle indsatser er at fastholde den positive udvikling, hvor unge generelt begår mindre kriminalitet. Centrale temaer for de generelle indsatser er: Rusmidler, tyveri og trusler. Indsatserne bygger primært på følgende metodetilgange: Undervisning på skoler i social pejling og risikoadfærd Lokale kampagner Ung til ung kommunikation 5

6 Individindsatser Indsatserne er dels rettet mod den enkelte unge i alderen 10 til 18 år, der udviser bekymrende adfærd eller begår kriminalitet. Dels rettet mod 18 til 25årige, der begår kriminalitet. Indsatserne bygger primært på følgende metodetilgange: Enkeltsagskoncept for 10 til 18årige SSP+ koncept for 18 til 25årige Gruppeindsatser Som en særlig udfordring for København er der i flere bydele grupperinger, der udviser utryghedsskabende adfærd, begår kriminalitet og er i konflikt med lokalområdet. Nogle af grupperne består af unge under 18 år, og andre grupper består af over 18årige. I de bydele, der er kendetegnet ved udfordringer i forhold til grupperinger, arbejdes med følgende metoder. 10 til 18årige Screening af gruppen Korterevarende relationsskabende aktivitetsforløb Brobygning til fritidstilbud eller foreningsliv Individorienteret indsats 18 til 25årige Screening af gruppen Dialogmøder med gruppen Individorienterede indsatser I Enkeltsagskonceptet rettes fokus på den unges skolegang, fritidsliv, fritidsjob og forældreinvolvering. I SSP+ konceptet rettes fokus på uddannelse, jobmuligheder, forsørgelsesgrundlag og boligsituation. Beredskab SSP København iværksætter lokale og bydækkende akutindsatser ved uroligheder eller alvorlige hændelser, der involverer unge. Beredskabsplaner udarbejdes og implementeres efter fast koncept. For alle indsatser, der omhandler unge under 18 år, lægges der vægt på, gennem oplysning og dialog, at inddrage forældrene aktivt i løsningen af ungeproblemstillinger. Afrapportering SSP København bidrager løbende til orientering af det politiske niveau om udviklingen i byen generelt og i de enkelte byområder gennem kvartalsvise afrapporteringer fra urolige områder i København. 6

7 Model til forebyggelse Til at prioritere indsatserne og sikre en fælles forståelsesramme benytter SSP København en forebyggelsesmodel, der strukturerer det samlede forebyggelsesarbejde i tre niveauer. Opbygning Det nederste niveau er opbygning. Indsatser på dette niveau er af samfundsmæssige og almennyttig karakter og begrundes sjældent med direkte kriminalitetsforebyggende mål. Det er fx grundlæggende ydelser fra forvaltningerne. Indsatser på dette niveau medvirker til at skabe tryghed og stabilitet, hvor kriminel adfærd har svært ved at udspringe fra. Forebyggelse Det midterste niveau i modellen er forebyggelse. Indsatser her har til formål at forebygge uhensigtsmæssig adfærd eller situationer. Indsatser her kan fx være fokus på risikofaktorer og sociale overdrivelser, som kan danne grundlag for senere kriminel adfærd. Kriminalitetsforebyggelse Trekantens øverste niveau er kriminalitetsforebyggelse. Målet for indsatser på dette niveau er at forebygge konkret kriminel adfærd, hvor personer kan idømmes en straf. SSP Beredskab Kriminalitetsforebyggelse SSP individindsatser SSP gruppeindsatser SSP generelle indsatser Forebyggelse Opbygning Afrapportering 7

8 Prioritering af indsatser og fokusområder SSP København vil i perioden imødegå de udfordringer, der kendetegner København ved at forstærke de kriminalitetsforebyggende indsatser og gøre disse til særligt fokusområde. De forebyggende og opbyggende indsatser fastholdes på nuværende niveau. Kriminalitetsforebyggende indsatser sættes i fokus Kriminalitetstruede og kriminelle unge For at styrke den koordinerede myndighedsindsats på individniveau og rette yderligere fokus på de få unge, der begår meget kriminalitet, udvides enkelsagsbehandlingen med målgruppen 16 og 17årige. Utryghedsskabende og kriminelle grupper under 18 år I bydele, der kendetegnes ved grupperinger af under 18årige, skal det fortsat prioriteres højt at opsøge disse og arbejde målrettet på at tilknytte gruppen til organiserede fritidstilbud og øvrige aktiviteter. Særlige opmærksomhedspunkter for nødvendig identifikation af grupper er omfattende hærværk, chikane af borgere og institutioner samt gaderøverier. Utryghedsskabende og kriminelle grupper over 18 år Indsatsen overfor uroskabende og toneangivende grupper i alderen 18 til 25 år forstærkes. SSP København vil som et nyt initiativ dels kortlægge disse grupper lokalt dels udvikle et nyt dialogkoncept, hvor myndighederne ved længerevarende uro indkalder gruppen til en drøftelse for at løsne op for de spændinger, der typisk er mellem en sådan gruppe og lokalområdet. Den dialogbaserede tilgang skal supplere den individorienterede SSP+ indsats. Dialogmøder gennemføres af SSP ledergrupperne og sekretariatet. Dialogmøder anvendes, hvor det med fordel kan supplere en politiindsats. Ledergrupperne vil blive tilbudt træning i brug af dialogkonceptet. Håndtering af akutte og voldsomme hændelser København rammes med mellemrum af akutte og voldsomme hændelser, der påvirker unge og nærområder markant. Hændelserne kan være; bandeopgør, drab, ildspåsættelser mv. Ofte knytter hændelser sig til bestemte bydele, men kan opstå overalt i København. Det er centralt, at myndighederne fælles hurtigt og afbalanceret kan forhindre situationen i at eskalere ved at igangsætte indsatser målrettet unge, forældre og borgere generelt. For at styrke SSP Københavns nuværende beredskab, vil alle ledergrupper blive trænet i krisehåndtering. 8

9 Organisering af SSP arbejdet Københavns organisation SSP København bygger på et samarbejde mellem seks organisationer med hver deres organisationskultur. Samarbejdsparternes forskellighed og evne til at bidrage med deres særlige kompetencer danner grundlaget for SSP København. Samarbejdet i SSP bygger på respekt, ligeværdighed, dialog og tillid mellem parterne for derigennem at handle ansvarligt, hurtigt og effektivt til gavn for børn og unge. Organisationsplan I SSP Københavns struktur indgår repræsentanter fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Politiet, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på et strategisk, taktisk og udførende niveau. Kriminalforsorgen deltager på taktisk og udførende niveau. SSP København består af 400 fagpersoner. Bestyrelse Direktører og vicedirektører fra de fire deltagende forvaltninger og Københavns Politi SSP sekretariatet Sekretariatschef, souschef, 3 SSP konsulenter, 2 SSP+ konsulenter, sekretær og kommunikationsmedarbejder 14 ledergrupper Politileder, områdechef fra Socialforvaltningen, områdechef Børne-og Ungdomsforvaltningen/skoleleder og klubleder, Kultur-/fritidsleder 1 SSP+ ledergruppe Kriminalforsorgsleder, Kriminalforsorgen, Kbh. Afdelingsleder, Jobcenter, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Områdechef, Socialcenter Kbh. Afdelingsleder, Ungdommens Uddannelsesvejledning. Centerchef, Center for Forebyggende og Rådgivende aktiviteter. Afdelingsleder, DKA, Københavns Politi. Faglig chef, Børnefamiliecenter Kbh. Leder, 18+ Enheden 16 lokaludvalg Medarbejdere fra skole og fritidsinstitutioner, familieteam og ungemedarbejdere, politiets kontaktfolk og nærbetjente, biblioteker og kulturhuse 5 SSP+ grupper Beskæftigelseskonsulent fra Jobcenter, vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, sagsbehandlere fra Socialforvaltningen fra hhv. børne-og voksenområdet, 18+ enheden Socialforvaltningen, sagsbehandlere fra Kriminalforsorgen 9

10 Geografisk organisering Udgangspunktet for SSP arbejdet i København er et tæt og fælles forpligtende samarbejde forankret i lokalområderne. Det grundlæggende SSP arbejde rettet mod unge under 18 år er organiseret i 16 bydele. For arbejdet med 18+ målgruppen er organisationen inddelt i fem distrikter, der dækker de 16 bydele. 11. Brønshøj/Husum og Tingbjerg 10. Vanløse 12. Bispebjerg 4. Ydre Østerbro 6. Ydre Nørrebro 5. Indre Nørrebro 3. Indre Østerbro 2. Christianshavn Frederiksberg Kommune 1. Indre By SSP lokalområder 7. Vesterbro 13. Sundby Nordøst 9. Valby 14. Sundby Sydøst 8. Sydhavnen 15. Sundby Sydvest 16. Sundby Nordvest SSP+ lokalområder 10

11 FUNKTIONS- OG ANSVARSOMRÅDER SSP bestyrelse Bestyrelsen udgør det strategiske niveau og har det overordnede ansvar for SSP samarbejdet i København. Herunder bl.a. at sikre en struktur, der gør organisationen handlekraftig ud fra prioriterede opgaver og fokusområder. Ansvar for Strategi for SSP København At styrke SSP arbejdet internt At fremme SSP arbejdet udadtil Økonomi At drøfte kvartalsvis afrapportering fra bydelene At sikre målopfyldelse for SSP arbejdet SSP sekretariat Sekretariatet er placeret i organisationen som en stabsfunktion, der er formidler af bestyrelsens beslutninger. Sekretariatet har den daglige rådgivende, koordinerende og metodeudviklende funktion i forhold til organisationen. Ansvar for Udvikling og drift af SSP og SSP+ Rådgivning til lokaludvalg og ledergrupper vedr. SSP årsplaner og større projekter At initiere beredskab ved lokale og bydækkende kriser/uroligheder med deltagelse af unge At afrapportere kvartalsvis til fagudvalg om urolige områder i København At formidle erfaringer og viden på tværs af organisationen Evalueringer Kommunikationsopgaver og pressehåndtering At afholde årsmøde, basiskursus for nye SSP medarbejdere, seminarer mv. Administration af økonomi, herunder fundraising At sikre samarbejde med relevante eksterne parter samt SSP organisationer i andre kommuner SSP ledergruppe Ledergruppen har lokalt ansvaret for det kriminalitetsforebyggende arbejde i SSP lokaludvalgene, endvidere at handle på alvorlige enkeltsager samt igangsætte præventive indsatser ved akut opstået uro med deltagelse af unge. Ledergruppen skal sikre, at indsatserne tilpasses det kriminalitetsbillede, der tegner lokalområdet. Ansvar for At udarbejde årsplan med lokaludvalget og godkende denne inden årsskiftet, herunder sikre balancen mellem indhold og ressourcer i årsplanen Løbende at følge op på realiseringen af årsplanens indsatser og sikre fremdrift i SSP arbejdet lokalt At indgå i dialogmøder med 18+ grupperinger Rekruttering af kvalificerede medlemmer til lokaludvalget, herunder sekretær At afstemme ansvarsfordeling og opfølgning i alvorlige enkeltsager Kvartalsvis afrapportering om egen bydel til de politiske fagudvalg Lokal pressehåndtering At lokaludvalgsmedlemmer kommer på basiskursus At afholde et årligt ungenetværks seminar 11

12 SSP lokaludvalg Lokaludvalget har til opgave at beskrive, tilrettelægge, koordinere og gennemføre en effektiv kriminalpræventiv indsats til gavn for lokalområdets børn og unge. Dette skal ske i tæt samarbejde med ledergruppen. Lokaludvalget skal koordinere og iværksatte tværfaglige indsatser med udgangspunkt i de centrale forvaltningers forpligtelser. Ansvar for Udarbejdelse af årsplan Praktisk gennemførelse af årsplanernes indsatser Evaluering af indsatserne Håndtering af akut opståede lokale problemstillinger At handle på enkeltsager Afholdelse af månedlige møder Udveksling af erfaring og viden fra egen arbejdsplads og forvaltning SSP+ ledergruppe SSP+ ledergruppen har ansvar for det kriminalitetsforebyggende samarbejde på individniveau for 18 til 25årige. Ansvar for At sikre det faglige niveau i SSP+ indsatsen i SSP+ grupperne At håndtere komplicerede sager der ikke kan løses i SSP+ grupperne Kortlægge 18+ grupperinger Løbende evaluering af samarbejdet Sager der relaterer sig til National Exit SSP+ gruppe SSP+ gruppen udarbejder og gennemfører individorienterede handleplaner for voksne i alderen 18 til 25 år, som har begået gentagen alvorlig eller personfarlig kriminalitet. Ansvar for At udarbejde individorienterede handleplaner med særligt fokus på uddannelse, job, økonomi og bolig At gennemføre handleplanerne i samarbejde med den unge og medarbejdere fra kommunens forvaltninger og Kriminalforsorgen 12

13 Parternes forpligtelser Børne- og Ungdomsforvaltningen Formål Børne- og Ungdomsforvaltningen deltager i SSP-arbejdet for at fremme det gode og trygge børne- og ungdomsliv og for at forebygge, at kriminalitet bringer større børn og unge i en livssituation hvor de ikke magter at gennemføre en ungdomsuddannelse. Indsatser Skoler inkl. ungdomsskolen Skolens almene socialpædagogiske og forebyggende indsats via bl.a. AKT-indsats, klasselærerfunktion og forældresamarbejde Deltagelse i SSP s ledergrupper og lokaludvalg Undervisningslektioner og temadage i særlige kriminalpræventive emner ved behov Forældreinvolvering/hjemmebesøg ved kriminalitet eller bekymring herfor Særligt tilpassede undervisningsforløb og aktiviteter for unge i SSP s målgruppe Akutindsats ved voldsomme hændelser i lokalområdet Medvirken i enkeltsager UU vejledningen Personlig uddannelsesvejledning til unge, herunder opsøgende indsats Afklaringsforløb med hensyn til personlige kompetencer Medvirken i enkeltsager Deltagelse i SSP s lokalgrupper ved behov Deltagelse i SSP+ Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Akutindsats ved voldsomme hændelser i lokaleområdet ved fx krisehåndtering Medvirken i enkeltsager med fx Pædagogisk Psykologisk Vurdering(PPV) Lovgivning BUFs kriminalpræventive opgaver er beskrevet i Folkeskolelovens, Dagtilbudslovens og Vejledningslovens bemærkning om den almene social-pædagogiske opgave overfor børn og unge med behov. Klubber Klubbernes almene socialpædagogiske og forebyggende indsats Deltagelse i SSP s ledergrupper og lokaludvalg Opsøgende gadeplansarbejde med udsatte unge som målgruppe Involvering af lokale unge og ungegrupper i klubtilbud og særlige aktiviteter på gaden Akutindsats ved voldsomme hændelser i lokalområdet Medvirken i enkeltsager 13

14 Socialforvaltningen Socialforvaltningens kompetence i SSP sammenhæng kan beskrives ud fra 3 grundforhold: Lovgivning, organisation og tilbud til borgerne. Målgrupper Målgruppen for Socialforvaltningens arbejde kan i nærværende sammenhæng beskrives på denne måde: Børn og unge under 18 år (og pågældendes familie) - i ganske særlige tilfælde op til 23 år - med behov for et målrettet, individuelt tilrettelagt forløb. Mere konkret drejer det sig om unge med sociale og psykiske problemer, herunder problemer med kriminalitet og misbrug. Socialforvaltningens arbejde er principielt altid rettet mod individuelle personer. Organisation Børnefamiliecenter København (BFCK) har ansvaret for indsatsen for de ca børn og unge med sociale eller psykiske vanskeligheder, der modtager særlig støtte. BFCK består af 8 lokale enheder med borgerkontakt samt en stabsenhed. Særligt om 18+ arbejdet (18-25 år) Socialforvaltningen deltager i 18+ samarbejdet på følgende måde: Socialcenter København deltager sammen med BFCK i SSP+ samarbejdet Socialforvaltningens Center for Forebyggelse og Rådgivning er driftsansvarlig for 5 18+centrene: Tre på Nørrebro og et i Tingbjerg, samt en satellit til Tingbjergcenteret i Voldparken. Socialforvaltningen er driftsansvarlig for Enheden for Kriminalpræventive programmer (tidligere 18+enheden). Enheden driver to programmer: Exitprogrammet og Kriminalpræventiv Indsats for unge Voksne. Exitprogrammet er i særlig grad målrettet til unge med bandetilknytning. Lovgivning Socialforvaltningens kompetence er bestemt af Lov om social service navnlig bestemmelserne i kap.11 om Særlig støtte til børn og unge, samt af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det er medarbejderne i den lokale BFCK enhed, der beslutter, iværksætter og følger op på brugen af de handlemuligheder, der er nævnt nedenfor. 14 Tilbud til børn, unge og deres familier De midler, som de lokale BFCK enheder - indenfor rammerne af lovgivningen og de udmeldte budgetter - betjener sig af, kan beskrives på denne måde. En bred vifte af handlemuligheder lokalt. Fx: Socialrådgiverne på skolerne, Ungerådgivninger, gadeplansmedarbejdere, faste kontaktpersoner, Den Korte Snor. En bred vifte af handlemuligheder, som står til rådighed for alle BFCK enheder. Fx: Døgninstitutioner og Rådgivende og Forebyggende institutioner: Døgnvagten, U-turn, Spydspidsen. Pigegruppen, Københavnerteamet etc.

15 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Formål Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen deltager i SSP-arbejdet for at mindske kriminalitet særligt blandt unge og derved inkludere dem i samfundet gennem job, uddannelse eller opkvalificering. Herudover bidrager SSP-arbejdet til Inklusionspolitikken for Københavns Kommune til at arbejde frem mod målet om et mere trygt København for alle grupper og at flere skal opleve at høre til i København. Beskæftigelsesindsatsen er rettet mod borgere over 18 år. Hvorimod de tværgående indsatser er rettet mod borgere over og under 18 år. Beskæftigelsesindsatsen Kommunal fritidsjobformidling Job og Uddannelse til dømte og varetægtsfængslede unge Udgående beskæftigelsesindsats Krimiteam En indgang for unge i Jobcenter København SSP+ Exit Tværgående indsatser Hotspot Ydre Nørrebro Hotspot Indre Nørrebro Viden*Inklusion*København (VINK) Handleplan det gode ungdomsliv forebyggelse af social kontrol. Monitorering Tryghedsindeks for København Lovgivning Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen deltager i SSP-arbejdet bl.a. med udgangspunkt i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tilbud mv.), Lov om aktiv socialpolitik (kontanthjælp m.v.), Lov om arbejdsløshedsforsikring (dagpenge m.v.) og Lov om sygedagpenge (sygedagpenge m.v.). 15

16 Kultur- og Fritidsforvaltningen Formål Kultur- og Fritidsforvaltningen deltager i SSP samarbejdet med det formål at bidrage til det langsigtede kriminalpræventive arbejde ved at give flere børn og unge mulighed for et aktivt kultur- og fritidsliv. Forvaltningen skal således være en aktiv medspiller i løsningen af udfordringer på bl.a. integrations-, sundheds- og det sociale område for herigennem at skabe nem og lige adgang til kultur- og fritidslivet. Indsatser Kultur- og Fritidsforvaltningens rolle i SSP sammenhæng relaterer sig til de af forvaltningens ansvarsområder, der involverer: Idrætsanlæg Kulturhuse Folkeoplysningsområdet (folkeoplysende foreninger) Lokale indsatser så som FerieCamp, Foreningsdage, ForeningsGuider, KulturGuider mm. Biblioteker Museer I Kultur- og Fritidsforvaltningen er det besluttet, at deltagelse er obligatorisk i følgende SSP ledergrupper: Indre Nørrebro, Ydre Nørrebro, Tingbjerg/Brønshøj- Husum, Bispebjerg, Valby, Sydhavnen, Sundbyøster og Sundbyvester. I de resterende ledergrupper og lokaludvalgene er det lagt ud til institutionerne at vurdere om og hvor meget, de ønsker at deltage i SSP. Lovgivning Kultur- og Fritidsforvaltningen er lovgivningsmæssigt ikke forpligtet til at iværksætte indsatser af kriminalpræventiv karakter. 16

17 Københavns Politi Formålet Københavns Politi er repræsenteret i SSP København med det formål at udføre kriminalpræventive indsatser i tæt samarbejde med Københavns Kommune. Københavns Politi deltager med personale og ledelse fra Den Kriminalpræventive Afdeling og lokalpolitistationerne. Indsatser Københavns Politi har etableret en særlig enhed Den Kriminalpræventive Afdeling der har til opgave at udføre kriminalpræventivt arbejde. I SSP sammenhæng bidrager Den Kriminalpræventive Afdeling med: Tilbyder generel kriminalpræventiv undervisning på skoler i Københavns Politikreds i flertalsmisforståelser, risikoadfærd, tyveri, røveri, straffeattester etc. Målrettet kriminalpræventiv undervisning for udvalgte klasser med afsæt i lokale problemstillinger Deltagelse i særlige aktivitetsforløb målrettet udsatte grupper af unge Hjemmebesøg i forbindelse med SSP enkeltsagskoncept Deltager i SSP indsatser målrettet forældre Indgår i SSP Københavns beredskabsplaner I SSP sammenhæng bidrager lokalpolitiet med: Tryghedsskabende indsatser ved Din Betjent Indgår i SSP Københavns beredskabsplaner Ledelsen fra lokalpolitistationerne er permanent repræsenteret i SSP ledergrupperne. Ved aktivering af beredskab indtræder ledelsen fra Den Kriminalpræventive Afdeling ligeledes i SSP ledergrupperne. Lovgivning I Lov om politiets virksomhed 2 nr. 1 fastlægges det, at politiet har til opgave at forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed. Bestemmelsen omfatter politiets forebyggende virksomhed, herunder politiets holdningsbearbejdende vejledende og generelt forebyggende arbejde, som for eksempel politiets kriminalitetsforebyggende og kriminalpræventive virksomhed og SSP samarbejdet. 17

18 Kriminalforsorgen Formål Kriminalforsorgens afdelinger i København (KiF) er indtrådt i SSP København i Formålet med samarbejdet er at sikre en sammenhængende indsats mellem Kriminalforsorgen og kommunale aktører for unge, der skal afsone, står for løsladelse eller er i tilsyn. Dette gennemføres i regi af SSP+, hvor unge mellem 17½ og 25 år, der har begået alvorlig kriminalitet, tilbydes helhedsorienteret indsats med fokus på uddannelse, job, økonomi og bolig. Formålet med samarbejdet er: At medvirke til at sikre koordination mellem Kriminalforsorgens tilsynssager og SSP+ handleplanerne for unge i alderen 17½-25 år. At medvirke til at sikre større helhed og kvalitet i den unges plan for at modvirke recidiv til kriminalitet. Indsats KiF har ansvar for tilsynet med betinget dømte, samfundstjeneste dømte, prøveløsladte, behandlingsdømte og fodlænkeafsonere. Hensigten med tilsynet er at støtte og motivere den dømte til at leve en kriminalitetsfri tilværelse, så der ikke sker tilbagefald til ny kriminalitet. Kriminalforsorgen er forpligtet til at udarbejde handleplaner og til at tage initiativ til, at planerne i de fælles sager koordineres med kommunerne, med henblik på at understøtte en langsigtet indsats og sikre kontinuitet i samarbejdet over for fælles klienter. I samarbejdet mellem KiF og SSP København: etableres der kontakt mellem SSP+ konsulenterne og socialrådgivere i KiF, med henblik på udveksling af oplysninger af relevans for det kriminalitetsforebyggende arbejde i forbindelse unge voksne, der har eller får sag i KiF. deltager socialrådgivere fra KiF i møder i de 5 SSP+ grupper, når der på mødet er dagsordensat sager, der er eller bliver en aktiv sag i KiF. deltager KiF i SSP+ ledergruppen med en repræsentant. Lovgivning Samarbejdet er hjemlet i loven om Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge hvorefter SSP-samarbejdet er udvidet til også at omfatte Kriminalforsorgen. Udvekslingen af oplysninger mellem Kriminalforsorgen og SSP+ sker på grundlag af bestemmelserne i Retsplejelovens 115 om videregivelse af oplysninger om enkeltpersoner, som må anses for nødvendige i det kriminalitetsforebyggende samarbejde. Ud over den hjælp og støtte der ydes gennem tilsynet, har den unge tillige mulighed for at få tilknyttet en mentor, der kan støtte den unge i at strukturere sin hverdag. 18

19 Samarbejdsparter SSP København har indgået formaliserede samarbejdsaftaler med en række eksterne parter, der dels bidrager til de kriminalpræventive indsatser dels bistår med faglig ekspertise. 19

20 Samarbejdsparter indsatser og beredskab Folkesundhed København Folkesundhed København og SSP København er sammen parterne bag undervisningsforløbet En teenager i familien, som tilbydes til 7. til 9.klasses elever og deres forældre på alle folkeskoler i København. En teenager i familien har fokus på unge og rusmidler og indgår i SSP Københavns generelle indsatser. Naturstyrelsen Naturstyrelsen og SSP København driver fælles aktivitetscenter Tur/Natur i Uggeløse skov, hvor fysiske aktiviteter bruges som redskab til at danne relationer til udsatte unge. Tur/Natur centret er til brug for SSP Københavns gruppeindsatser. Det Nationale Exit Program Det Nationale Exit Program er en rammemodel for exit-forløb til bande- og rockermedlemmer, der ønsker at bryde ud af miljøet. SSP København er repræsenteret i exit enheden i Københavns Politikreds. SSP København forestår koordineringen mellem forvaltningerne i exit sager. Indsatsen i Det Nationale Exit Program er individorienteret. Samarbejdsparter - viden og erfaring Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd (DKR) og SSP København har indgået aftale om at DKR fra 2013 systematisk tilfører SSP København nyeste nationale og internationale forskningsresultater og evidensbaseret viden indenfor det kriminalpræventive felt. SSP sekretariatet vil på den baggrund være ambassadør for udbredelsen af nyeste viden i det kriminalitetsforebyggende arbejde i København. SSP Samrådet SSP København er medlem af SSP samrådet, hvor alle SSP organisationer i Danmark udveksler praksiserfaring. I regi af samrådet er der etableret et særligt storbysamarbejde mellem udvalgte større byer i Danmark. Cross Cultures Project Association, CCPA CCPA ønsker gennem formaliseret samarbejdsaftale med SSP København at formidle erfaringer fra det danske SSP samarbejde til nyt myndighedssamarbejde på Balkan. CCPA er en humanitær organisation, som har til formål at bringe dialog og forståelse mellem grupperinger i kriseområder. Københavns Brandvæsen Københavns Brandvæsen og SSP København vurderer kvartalsvis brandhændelser, der kan relatere sig til unge. Københavns Brandvæsen indgår i SSP Københavns ledergrupper i forbindelse med udarbejdelse af SSP handleplaner ved alvorlige hændelser med ildspåsættelse. Samarbejdet er en del af SSP Københavns beredskab. Sikker By SSP København og Sikker By programmet er integreret i et tæt samarbejde, således at der skabes sammenhæng mellem SSP Københavns målsætninger og Sikker Bys ansvar for det politisk-strategiske arbejde i Københavns Kommune. 20

21

22

23

24 SSP KØBENHAVN SSP sekretariatet Stormgade 20, København V Tlf

SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN

SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN STRATEGI 2016 2017 FORORD Hermed præsenteres SSP Københavns strategi for det kriminalpræventive arbejde rettet mod børn og unge i Københavns Kommune. For at sikre en helhedsorienteret

Læs mere

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD SSP AKUTBEREDSKAB AKUTBEREDSKAB SSP INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD København rammes med mellemrum af akutte og voldsomme hændelser, der påvirker unge og nærområder markant. Hændelserne kan være; opgør mellem

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Kære Marialise

Kære Marialise Socialforvaltningen Kære Marialise På baggrund af Socialudvalgets temadrøftelse om den kriminalpræventive indsats på Nørrebro 8. maj 2013 har du stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: 1. Hvad er

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Tryghedsindeksscore

Tryghedsindeksscore Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2014 Tryghedsindekset Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet

Læs mere

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen,

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier NOTAT Bilag 1. Udfordringer omkring Bellahøj Til Økonomiudvalget Problemstilling Der har siden 2011 foregået en gradvis

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem år i København

Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem år i København Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem 18-25 år i København Formålet med et fælles koncept for 18+ væresteder i København er at give de eksisterende og kommende væresteder

Læs mere

Ny SSP-struktur i Kolding Kommune

Ny SSP-struktur i Kolding Kommune Ny SSP-struktur i Kolding Kommune SSP-ledergruppen Politimesteren Vicepolitimesteren Børne- og uddannelsesdirektøren Skolechefen Social- og beskæftigelsesdirektøren Områdechefen for rådgivningsafsnittet

Læs mere

Fælles orientering til politikere Status maj 2015

Fælles orientering til politikere Status maj 2015 Partnerskab til forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner samt Vestegnens Politi Fælles orientering til politikere Status maj 2015 KØBENHAVNS VESTEGNS Hvorfor

Læs mere

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN 2 INDHOLD Indledning... 4 Enkeltsagsbehandlingen i lokaludvalg og ledergrupper... 7 Niveau 1 Bekymrende adfærd... 8 Niveau 2 Førstegangskriminalitet...

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

...37 2 +6...37 2 "...38 20 0*!*<) 0...38 2(!=*(!...38 2,...38 2...39 2"!#$%!&...41

...37 2 +6...37 2 ...38 20 0*!*<) 0...38 2(!=*(!...38 2,...38 2...39 2!#$%!&...41 2 ...4...5...5...6...7...9...11...11!...14 "!#$%!&...15 &'! #()*!...16 +, -...16!...20 "!#$%!&...20 4.2.3 &'! #()*!...20 +-...21 './0!& ).%&*...21!...22 "!#$%!&...22 &'! #()*!...23 +...23 1...24 2...25

Læs mere

Partnerskaber i perspektiv

Partnerskaber i perspektiv Partnerskaber i perspektiv Lea Bryld, Københavns Kommune, Sikker By og Jan Bjørn, Københavns Politi Den Trygge Kommune 13. marts 2014 Baggrund for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune December 2016 Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service (Serviceloven)

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Partnerskabsaftalen For et trygt Indre Nørrebro 2014/15. PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2014/15

Partnerskabsaftalen For et trygt Indre Nørrebro 2014/15. PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2014/15 2014/15 PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2014/15 Københavns Kommune, repræsenteret ved Center for Sikker By, SSP København og Hotspot Indre Nørrebro (Hotspot indgår indtil udgangen af 2014), og Københavns

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN INDHOLD Indledning side 3 Enkeltsagsbehandlingen i lokaludvalg og ledergrupper side 4 Niveau 1 Bekymrende adfærd side 5 Niveau 2 Førstegangskriminalitet side 7 Niveau

Læs mere

Partnerskabsaftale For et trygt Indre Nørrebro

Partnerskabsaftale For et trygt Indre Nørrebro 2015 Partnerskabsaftale PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2015 Københavns Kommune, repræsenteret ved Center for Sikker By og SSP København, og Københavns Politi forlænger med denne aftale det forpligtende

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013

Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed NOTAT Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013 Borgerrepræsentationen godkendte den 10. februar 2011 Sikker

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne Socialdistriktsbaserede møder, hvor der udveksles oplysninger om kriminalitetstruede unge mellem politi og kommune

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet. Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge. Viden til gavn

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet. Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge. Viden til gavn Redskaber målrettet SSP-samarbejdet Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge Viden til gavn Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37

Læs mere

En Vej Ind. Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø

En Vej Ind. Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø En Vej Ind Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø V / N U U R A D I I N S. H U S S E I N, FA M I L I E - O G B E S K Æ F T I G E L S E S F O R VA LT N I N G E

Læs mere

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2011 Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro Forord Denne handlingsplan for Hotspot Indre

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014. www.sspodense.dk

Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014. www.sspodense.dk Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014 Indhold Hvordan I kan hjælpe os. Vores tilgang. De to spor i KOMspot. Spørgsmål og dialog. Hvordan I kan hjælpe os. Hvilke

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING af børn og unge under 18 år S P... SKOLE... SOCIAL... POLITI FORORD Kriminalitetsforebyggelse og forebyggelse af børn og unges trivsel har en høj prioritet i Holstebro Kommune.

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli der er færre der oplyser, at de har begået kriminalitet. Til gengæld er andelen Sagsbehandler: MBI

Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli der er færre der oplyser, at de har begået kriminalitet. Til gengæld er andelen Sagsbehandler: MBI Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli 2012 Overordnet er udviklingen indenfor ungdomskriminalitet gået den helt rigtige vej over de sidste 20 år. Der er færre der registreres for kriminalitet, og

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde / Projektledere Mette Nielsen og Sidsel Kier Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen 1. november 2017 Københavns Kommune Borgercenter Børn og Unge

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Indledning Landsbyggefonden gav i marts 2007 foreløbigt tilsagn om et tilskud på 1.988.000 kr. til projekt Job-holdet, et to-årigt udviklingsprojekt, der

Læs mere

Udlændinge, integrations og boligministeriet

Udlændinge, integrations og boligministeriet 1 Overblik over organisering af SSP-området i Assens Kommune Justitsministeriet Udlændinge, integrations og boligministeriet Ministerie for børn, undervisning og ligestilling NFC nationalt forebyggels

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013

Virksomhedsplan 2012-2013 Virksomhedsplan 2012-2013 Social inklusion af børn og unge i HotSpotcentret HotSpotcentret arbejder løbende på at øge inklusionen og finde nye veje til at fastholde og genintegrere børn og unge i skole,

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Temadag. Om problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland. Aalborg, mandag d. 12. december 2016.

Temadag. Om problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland. Aalborg, mandag d. 12. december 2016. Temadag Om problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland Aalborg, mandag d. 12. december 2016. Formål med temadagen Indblik i regionale indsatser og udfordringer ift. problemskabende

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Fredensborg Kommunes EXIT-strategi

Fredensborg Kommunes EXIT-strategi Fredensborg Kommunes EXIT-strategi Sagsnummer: 13/14351 Sagsansvarlig: HEB Beslutningstema: Beslutning om fortsættelse af kommunens individorienterede indsatser for at hjælpe medlemmer af kriminelle og

Læs mere