3... juni 2013 ESMA/2013/606. Retningslinjer. Aflønningspolitik og -praksis (MiFID) 3. juni 2013 ESMA/2013/606

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3... juni 2013 ESMA/2013/606. Retningslinjer. Aflønningspolitik og -praksis (MiFID) 3. juni 2013 ESMA/2013/606"

Transkript

1 3. juni 2013 ESMA/2013/606 Retningslinjer Aflønningspolitik og -praksis (MiFID) 3... juni 2013 ESMA/2013/606

2 Dato: 3. juni 2013 ESMA/2013/606 Indhold Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis (MiFID) 3 I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III. Formål 5 IV. Efterlevelse af retningslinjerne og indberetningsforpligtelser 5 V. Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis (MiFID) 5 V.I Virksomhedsledelse og udformning af aflønningspolitik og -praksis inden for rammerne af MiFID's krav vedrørende god forretningsskik og interessekonflikter 5 V.II. Kontrol af risici, som aflønningspolitik og -praksis skaber 9 V.III Retningslinje for kompetente myndigheders tilsyn med og håndhævelse af aflønningspolitik og -praksis 11 Tillæg I: Eksempler til belysning af aflønningspolitikker og -praksisser, der kan skabe vanskeligt håndterbare konflikter 12 ESMA CS rue de Grenelle Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

3 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis (MiFID) I. Anvendelsesområde 1. Disse retningslinjer finder anvendelse på: a. investeringsselskaber (som defineret i artikel 4, stk. 1, pkt. 1, i direktivet om markeder for finansielle instrumenter "MiFID"), herunder kreditinstitutter, der tilbyder investeringsservice, UCITS administrationsselskaber og eksterne forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF), når de tilbyder investeringsservice i form af individuel porteføljeforvaltning eller accessoriske tjenesteydelser (i den i artikel 6, stk. 3, litra a), og litra b), i UCITS-direktivet og artikel 6, stk. 4, litra a), og litra b, i AIFMD anvendte forstand), og b. kompetente myndigheder. 2. Disse retningslinjer finder anvendelse i forbindelse med levering af investeringsservice, der er anført i afsnit A i bilag I i MiFID og accessoriske tjenesteydelser, der er opført i afsnit B heri. 3. Disse retningslinjer omhandler situationer, hvor der leveres tjenesteydelser til detailkunder, og bør ligeledes, i det omfang de er relevante, finde anvendelse på tjenesteydelser, når der leveres tjenesteydelser til professionelle kunder. 4. Disse retningslinjer finder anvendelse fra 60 kalenderdage efter den i stk. 11 anførte dato for indberetningskravet. II. Definitioner 5. Medmindre andet er angivet, har de i direktivet om markeder for finansielle instrumenter anvendte begreber samme betydning i disse retningslinjer. Endvidere finder følgende definitioner anvendelse: kompetent myndighed Direktivet om markeder for finansielle instrumenter Gennemførelsesdirektiv for MiFID Den myndighed, der i henhold til artikel 48 i direktivet om markeder for finansielle instrumenter er udpeget til at varetage de opgaver, der er omhandlet i MiFID. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF. Kommissionens direktiv 2006/73/EF af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv. ESMA-forordningen Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF 3

4 den daglige ledelse Relevant(e) person(er) 1 Aflønning kvantitative kriterier kvalitative kriterier Den eller de personer, der reelt leder investeringsselskabets forretninger (jf. artikel 2, stk. 9, i gennemførelsesdirektivet for MiFID). Personer, der kan have en væsentlig indflydelse på den leverede tjenesteydelse og/eller selskabets adfærd, herunder personer, der er front-office medarbejdere med direkte kundekontakt, salgspersonale, og/eller andet personale, der er direkte involveret i levering af investeringsservice og/eller accessoriske tjenesteydelser, hvis aflønning kan skabe uhensigtsmæssige incitamenter til at handle mod deres kunders bedste interesse. Det omfatter personer, der fører tilsyn med salgspersonalet (såsom linjechefer), som kan føle sig motiveret til at lægge pres på salgspersonalet, eller finansanalytikere, hvis materiale kan anvendes af salgspersonalet til at formå kunder til at foretage investeringsbeslutninger. Personer involveret i klagebehandling, behandling af ansøgninger, kundefastholdelse og i produktdesign og -udvikling, er andre eksempler på "relevante personer". Relevante personer omfatter til selskabet tilknyttede agenter. 2 Alle former for betalinger eller fordele, der ydes direkte eller indirekte af selskaber til relevante personer i forbindelse med levering af investeringsservice og/eller accessoriske tjenesteydelser til kunder. Det kan enten være finansielle (såsom kontanter, kapitalandele, optioner, annulleringer af lån til relevante personer ved afskedigelse, pensionsbidrag, aflønning af tredjeparter, f.eks. gennem "carried interest"-modeller, lønforhøjelser) eller ikke-finansielle (såsom karriereforløb, sygeforsikring, rabatter eller særlige godtgørelser for bil eller mobiltelefon, generøse udgiftskonti, seminarer på eksotiske steder osv.). Med henblik på disse retningslinjer, primært talmæssige eller finansielle data, der anvendes til at bestemme en relevant persons aflønning (f.eks. værdien af solgte instrumenter, salgsmængder, fastlæggelse af mål for salg eller nye kunder, osv.). Med henblik på disse retningslinjer, primært andre kriterier end kvantitative kriterier. Det kan også vedrøre talmæssige eller finansielle data, der anvendes til at vurdere kvaliteten af den relevante persons resultater og/eller service over for kunden, f.eks. afkast på kundens investeringer, meget lavt antal klager over et langt tidsrum, osv. 6. Retningslinjerne afspejler ikke absolutte forpligtelser. Af denne grund anvendes ofte ordet "bør". Dog anvendes ordene "skal" eller "kræves", når der beskrives krav i MiFID eller gennemførelsesdirektivet for MiFID. 1 Selvom "relevant person" er defineret i artikel 2, stk. 3, i gennemførelsesdirektivet for MiFID, er fokus for disse retningslinjer aflønningen af alle personer, der er involveret i levering af investeringsservice og/eller accessoriske tjenesteydelser - navnlig sådanne, der kan have en væsentlig indflydelse på den leverede service og på risikoprofilen for selskabets adfærd, og/eller som kan påvirke selskabets adfærd. 2 Se stk. 49, side 16, i CESR, Inducements: report on good and poor practices, 19. april 2010 (ref. CESR/10-295). Ifølge dette stykke har et investeringsselskab i henhold til artikel 23 i MiFID det fulde og ubetingede ansvar for dets tilknyttede agenter. Under disse omstændigheder kan kompensationen af den tilknyttede agent ses som en intern betaling i selskabet, der ikke falder ind under reglerne om incitamenter. 4

5 III. Formål 7. Formålet med disse retningslinjer er at sikre en konsistent og forbedret gennemførelse af de eksisterende regler i MiFID om interessekonflikter og god forretningsskik på aflønningsområdet. På den ene side bør aflønningspolitik og -praksis sikre, at kravene i artikel 13, stk. 3, og artikel 18 i MiFID vedrørende interessekonflikter overholdes. Og på den anden side bør de ligeledes sikre overholdelse af reglerne i artikel 19 i MiFID om god forretningsskik. 8. ESMA forventer, at disse retningslinjer kommer til at fremme større konvergens i fortolkningen af, og tilsynsmetoderne for, MiFID's regler om interessekonflikter og god forretningsskik på aflønningsområdet ved at sætte fokus på en række vigtige forhold, og derved forøge værdien af eksisterende standarder. Ved at bidrage til at sikre, at selskaberne overholder reguleringsstandarderne, forventer ESMA en tilsvarende styrkelse af investorbeskyttelsen. IV. Efterlevelse af retningslinjerne og indberetningsforpligtelser Retningslinjernes status 9. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i henhold til artikel 16 i ESMA-forordningen. I henhold til ESMA-forordningens artikel 16, stk. 3, skal de kompetente myndigheder og deltagerne på det finansielle marked bestræbe sig bedst muligt på at efterleve disse retningslinjer. 10. De kompetente myndigheder, som er omfattet af disse retningslinjer, bør efterleve dem ved at indarbejde dem i deres tilsynspraksis, herunder også, når særlige retningslinjer primært er rettet mod deltagere på de finansielle markeder. Krav om indberetninger 11. De kompetente myndigheder, som disse retningslinjer finder anvendelse for, skal give meddelelse til ESMA om, hvorvidt de efterlever disse retningslinjer eller har til hensigt at efterleve disse retningslinjer, og, i tilfælde af at de ikke efterlever dem, angive deres begrundelse herfor, senest to måneder efter offentliggørelsen af ESMA's oversatte versioner, til Hvis ESMA ikke har modtaget svar inden denne dato, vil de kompetente myndigheder blive anset for ikke at efterleve retningslinjerne. En formular for meddelelse findes på ESMA's websted. 12. Deltagere på de finansielle markeder er ikke forpligtede til at meddele, om de efterlever retningslinjerne. V. Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis (MiFID) V.I Virksomhedsledelse og udformning af aflønningspolitik og -praksis inden for rammerne af MiFID's krav vedrørende god forretningsskik og interessekonflikter 13. Ved udformningen eller revisionen af aflønningspolitikker og -praksisser bør selskaberne tage risici vedrørende god forretningsskik og interessekonflikter, der måtte opstå, i betragtning. Et selskabs aflønningspolitik og -praksis bør kobles sammen med effektive pligter for ledelsen vedrørende interessekonflikter (såsom at undgå interessekonflikter, der opstår som følge af selskabets aflønningspolitik og -praksis) og vedrørende god forretningsskik, således at det sikres, at kundernes 5

6 interesser ikke forringes som følge af selskabets kort-, mellem- og langsigtede aflønningspolitik og - praksis. 14. Aflønningspolitikken og -praksissen bør udformes på en måde, der ikke skaber incitamenter, der kan forlede relevante personer til at fremme deres egne interesser, eller selskabets interesser (f.eks. gennem egne placeringer 3, eller hvor et selskab promoverer salget af produkter, der er mere lukrative for det), til potentiel skade for kunder. 15. Derudover er det, hvor selskabernes aflønningspolitik og -praksis kobler aflønning direkte sammen med salget af specifikke finansielle instrumenter eller af en specifik kategori af finansielt instrument, usandsynligt, at sådanne selskaber i denne situation kunne påvise, at de overholder kravene i MiFID vedrørende god forretningsskik eller interessekonflikter. 16. Selskaberne bør ved udformningen af deres aflønningspolitik og -praksis tage alle faktorer i betragtning, herunder, men ikke begrænset til, den rolle som relevante personer udfylder, den type produkter, der tilbydes, samt distributionsmetoderne (f.eks. med eller uden rådgivning, personlig kontakt eller kontakt via telekommunikation), således at det undgås, at risici for potentiel overtrædelse af reglerne for god forretningsskik eller interessekonflikter kommer til at påvirke deres kunders interesser negativt, og således at det sikres, at selskabet håndterer eventuelle relaterede restrisici på en forsvarlig måde. 17. Ved udformningen af selskabernes aflønningspolitik og -praksis bør de sikre, at forholdet mellem aflønningens faste og variable komponenter er hensigtsmæssigt i forhold til hensynet til deres kunders bedste interesse: en høj variabel aflønning, baseret på kvantitative kriterier, kan forøge den relevante persons fokus på kortsigtede gevinster snarere end kundens bedste interesse. Desuden bør den eksisterende aflønningspolitik og -praksis åbne op for en fleksibel politik for variabel aflønning, herunder i det nødvendige omfang muligheden for slet ikke at betale nogen variabel aflønning. 18. Ved vurdering af resultatet i relation til fastlæggelse af en variabel aflønning bør selskaberne ikke alene tage salget udtrykt i mængde i betragtning, da dette kan skabe interessekonflikter, der i sidste instans kan virke til ugunst for kunden. Ved fastlæggelsen af aflønningen for tilknyttede agenter kan selskaberne tage de tilknyttede agenters særlige status (normalt som selvstændige handelsagenter) og de respektive landes særlige kendetegn i betragtning. 4 Dog bør selskabernes aflønningspolitik og - praksis i sådanne tilfælde fortsat definere passende kriterier, der skal anvendes til vurdering af relevante personers resultater. En sådan vurdering bør være baseret på kvalitative kriterier, der tilskynder de relevante personer til at handle i kundens bedste interesse. 19. Hvis aflønningen helt eller delvis er variabel, bør der i selskabernes aflønningspolitik og -praksis defineres passende kriterier, der skal bruges til at bringe de relevante personers, eller selskabers, interesse i overensstemmelse med kundernes interesse. I den forbindelse bør selskaberne overveje kvalitative kriterier, der tilskynder de relevante personer til at handle i kundens bedste interesse. 5 Eksempler på kvalitative kriterier omfatter overholdelse af lovgivningsmæssige krav (navnlig regler 3 Den praksis, der går ud på, at selskaber sælger egne finansielle instrumenter såsom kernekapital, præferenceaktier, hybride værdipapirer og gældsinstrumenter (enten i selskabet selv eller i en anden enhed i samme koncern) til deres egne kunder. 4 Specifikke regler for aflønning af tilknyttede agenter kunne f.eks. udledes af national lovgivning til gennemførelse af RÅDETS DIREKTIV af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter (86/653/EØF). 5 I forlængelse af CRD III's princip G, hvori det hedder, at hvor aflønningen er resultatbaseret, er den samlede aflønning baseret på en kombination af vurderingen af den enkeltes og den pågældende forretningsenheds resultater og af kreditinstituttets samlede resultater, og ved vurdering af enkeltpersoners resultater, tages der højde for både finansielle og ikke-finansielle kriterier. 6

7 for god forretningsskik, og i særdeleshed undersøgelse af egnetheden af de instrumenter, som relevante personer sælger til kunder) og interne procedurer, redelig behandling af kunder og kundetilfredshed. 20. Ved bestemmelsen af relevante personers resultater bør selskaberne også tage hensyn til resultatet af deres aktiviteter i forhold til overholdelsen af reglerne for god forretningsskik og generelt til pligten til at tage hensyn til deres kunders bedste interesse. 21. Udformningen af aflønningspolitikken og -praksissen bør godkendes af den daglige ledelse, eller hvor det er hensigtsmæssigt, af bestyrelsen, efter høring af compliancefunktionen, og der bør gennemføres passende funktioner, der skal fremme en effektiv virksomhedsledelse. Den daglige ledelse bør være ansvarlig for gennemførelsen af aflønningspolitikken og -praksissen og for forebyggelse og håndtering af eventuelle relevante risici, som en aflønningspolitik og -praksis kan skabe Ydermere bør der i selskabernes aflønningspolitik og -praksis fastlægges og bevares foranstaltninger, der gør det muligt effektivt at identificere, hvor den relevante person undlader at handle i kundens bedste interesse, og at træffe afhjælpningsforanstaltninger. 23. Relevante personer bør fra starten gøres klart bekendt med de kriterier, der vil blive anlagt til at fastlægge størrelsen af deres aflønning og bestemme de skridt, der skal tages, bl.a. med hensyn til tidsintervallet, for deres resultatvurderinger. De kriterier, der anlægges af selskaberne til at vurdere relevante personers resultater, bør være tilgængelige, forståelige og bør registreres. 24. Selskaberne bør undgå at fastlægge en unødigt kompliceret politik og praksis (f.eks. kombinationer af forskellige politikker og praksisser, eller ordninger med mange elementer, der forøger risikoen for, at relevante personers adfærd ikke vil være drevet af ønsket om at handle i kundernes bedste interesse, og at de kontroller, der er etableret, ikke vil være lige så effektive i forhold til at identificere risici til skade for kunden). Dette kan potentielt føre til inkonsistente metoder og forhindre, at compliancefunktionen får en reel viden om eller kontrol med politikkerne. I bilag I til retningslinjerne er anført eksempler, der afspejler aflønningspolitikker og -praksisser, der giver anledning til vanskeligt håndterbare risici på grund af deres kompleksitet, og til stærke incitamenter til at sælge specifikke produkter. 25. Selskaberne bør have en skriftlig aflønningspolitik, som bør revideres med jævne mellemrum. 26. Selskaberne bør sikre, at de organisatoriske foranstaltninger, som de træffer vedrørende lanceringen af nye produkter eller tjenesteydelser, tager behørigt hensyn til deres aflønningspolitik og -praksis og til de risici, som disse produkter eller tjenesteydelser kan udgøre. Navnlig bør selskaberne, inden lanceringen af et nyt produkt, vurdere, om de aflønningsforhold, der vedrører distributionen af dette produkt, er i overensstemmelse med selskabets aflønningspolitik og -praksis og således ikke udgør en risiko i forhold til god forretningsskik og interessekonflikter. Denne proces bør dokumenteres i tilstrækkeligt omfang af selskaberne. 6 I forlængelse af CRD III's princip C, hvori det hedder, at kreditinstituttets ledelsesorgan i sin egenskab af tilsynsførende instans vedtager og med jævne mellemrum reviderer de generelle principper for aflønningspolitikken og er ansvarligt for dens gennemførelse. 7

8 27. Eksempler på god praksis: - Den variable del af den udbetalte aflønning beregnes og tildeles på et lineært grundlag og afhænger således ikke af, at målsætningen om "alt eller intet" er opfyldt. I visse tilfælde beslutter selskabet at udbetale den variable løn i flere trancher over et passende tidsrum for at regulere for og medregne resultaterne på lang sigt. - Et selskab har fundamentalt ændret komponenterne i den variable aflønning. Den variable komponent af aflønningen er nu baseret på kvalitative kriterier og afspejler mere præcist, hvilken adfærd man ønsker, at medarbejderne bør udvise i forhold til at handle i kundernes bedste interesse. - De i beregningen af variabel aflønning af relevante personer anvendte referencer er fælles for alle solgte produkter og omfatter kvalitative kriterier. - I tilfælde af en åben investering uden investeringshorisont udskydes aflønningen i nogle år, eller indtil produktet indløses. - Udbetalingen af den variable aflønning kan knyttes sammen med investeringshorisonten eller udskydes for at sikre, at aflønningen afspejler det endelige afkast for kunden, og der ydes i givet fald en tilpasset variabel aflønning. - Ansatte betales både i forhold til mængden af solgte produkter og et effektivt afkast af disse produkter for kunden over en passende tidshorisont. I dette tilfælde anvendes vurderingen af finansielle data som en målestok for kvaliteten af den leverede tjenesteydelse. 28. Eksempler på dårlig praksis: - Et selskab er begyndt at tilbyde rådgivere en specifik yderligere aflønning for at tilskynde kunder til at ansøge om nye fondsprodukter, som selskabet har en særlig interesse i. Dette indebærer ofte, at den relevante person bliver nødt til at foreslå kunderne at sælge produkter, som den pågældende ellers ville anbefale kunderne at beholde, således at kunderne kan investere i disse nye produkter. - Ledere og medarbejdere modtager en stor bonus, der er knyttet til et specifikt produkt. Som følge heraf sælger selskabet dette specifikke produkt, uanset om det produkt er egnet for de kunder, det tilbydes til. Advarsler fra den risikoansvarlige overhøres, fordi investeringsprodukterne genererer høje afkast for selskabet. Når de risici, der var blevet identificeret, opstår, er produkterne allerede blevet solgt, og bonusserne er allerede blevet udbetalt. - Den variable komponent af den samlede aflønning er udelukkende baseret på solgte mængder og øger den relevante persons fokus på kortsigtede gevinster snarere end på kundens bedste interesse. - Relevante personer involverer sig i hyppige køb og salg af finansielle instrumenter i en kundes portefølje med det formål at tjene yderligere løn uden at tage hensyn til, om denne aktivitet er hensigtsmæssig for kunden. Tilsvarende fokuserer relevante personer på salget af produkter, der har en kort investeringshorisont med det formål at optjene løn ved geninvestering af produktet efter kort tid, i stedet for at tage hensyn til et produkts egnethed for en kunde. 8

9 V.II. Kontrol af risici, som aflønningspolitik og -praksis skaber 29. Selskaberne bør oprette passende kontrolforanstaltninger for overholdelse af deres aflønningspolitik og -praksis, således at det sikres, at den medfører de ønskede resultater. Kontrolforanstaltningerne bør gennemføres overalt i selskabet og skal gøres til genstand for periodisk revision. Sådanne kontrolforanstaltninger bør omfatte en vurdering af kvaliteten af den tjenesteydelse, som kunden modtager - f.eks. gennem overvågning af opkald til telefonsalg, undersøgelse af rådgivning og kundeporteføljer for at kontrollere egnetheden, eller gennem en løbende gennemgang af anden kundedokumentation. 30. I de tilfælde, hvor der kunne opstå en potentiel eller faktisk skade for kunden som en konsekvens af specifikke forhold i selskabernes aflønningspolitik og -praksis, bør selskaberne tage passende skridt til at håndtere potentielle risici i tilknytning til god forretningsskik og interessekonflikter ved at revidere og/eller ændre disse specifikke forhold, og oprette passende kontrolforanstaltninger og indberetningsmekanismer, således at der tages passende skridt til at afbøde sådanne potentielle risici i tilknytning til god forretningsskik og interessekonflikter. 31. Selskaberne bør sikre, at der er indført hensigtsmæssige og gennemsigtige rapporteringslinjer overalt i selskabet eller koncernen, således at der kan sættes ind ved eskalerende problemer, hvor der er risiko for, at kravene i MiFID vedrørende interessekonflikter og god forretningsskik ikke overholdes. 32. Compliancefunktionen bør inddrages i udformningen af aflønningspolitikken og -praksissen, før den anvendes på relevante personer. For at kontrollere udformningen af aflønningspolitik og -praksis og godkendelsesprocessen herfor, bør compliancefunktionen godkende, at selskaberne lever op til kravene i MiFID vedrørende god forretningsskik og interessekonflikter, og den bør have indsigt i alle relevante dokumenter. Personer, der er involveret i kontrolfunktioner, bør være uafhængige af de forretningsenheder, som de fører tilsyn med, have passende beføjelser, og bør kompenseres i overensstemmelse med opnåelsen af de mål, der er knyttet til deres funktioner, uafhængigt af resultaterne for de forretningsområder, som de kontrollerer Selskabets aflønningspolitik og -praksis bør ligeledes have den daglige ledelses fulde opbakning, eller, i det omfang det er relevant, bestyrelsens, således at der kan tages passende skridt til at sikre, at relevante personer reelt overholder politikkerne og procedurerne for interessekonflikter og god forretningsskik. 34. Ved outsourcing af levering af investeringsservice bør selskaberne tage kundens bedste interesse i betragtning. Hvis et selskab ønsker at bruge et andet selskab til levering af tjenesteydelser, bør det kontrollere, at det andet selskabs aflønningspolitik og -praksis følger en strategi, der er i overensstemmende med dets egne retningslinjer. 35. Eksempler på god praksis: - Et selskab anvender en bred vifte af information om overvågning af forretningskvalitet og salgsmønstre, herunder tendens- og root cause-analyse, til at indkredse områder med forøget risiko og til at støtte en risikobaseret tilgang til salgsovervågning, med særligt fokus på relevante 7 Se ESMA's "Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function requirements" [ESMA/2012/388], og EBA's Guidelines on Internal Governance. 9

10 personer, der fremviser gode resultater. Selskabet sikrer, at resultaterne af sådanne analyser dokumenteres og indberettes til den daglige ledelse sammen med forslag til afhjælpende foranstaltninger. - Et selskab bruger værktøjer til informationsindsamling til at vurdere de investeringsafkast, som kunder har modtaget over forskellige tidshorisonter, for så vidt angår investeringsservice leveret af relevante personer, som aflønnes gennem variabel aflønning. Der ville blive etableret god praksis, når det er en vurdering af disse oplysninger, og ikke et salgsmål, der indgår som en faktor i begrundelsen for variabel aflønning. - Et selskab vurderer årligt, om de informationsstyringsværktøjer, det bruger, i tilstrækkeligt omfang medtager de kvalitative data, der kræves for at fastlægge den variable aflønning, som det betaler til relevante personer. - For at vurdere, om selskabets incitamentsordninger er hensigtsmæssige, gennemfører selskabet et program, hvor et udsnit af kunder kontaktes kort tid efter, at et salg, der involverer en personlig salgsproces, er afsluttet, og hvor selskabet ikke er i stand til at overvåge båndede telefonsalgssamtaler, med det formål at teste, om salgspersonen har handlet ærligt, redeligt og professionelt i kundens bedste interesse. - Personer med høj indtjening og personer, der leverer topresultater, anses for at udgøre en potentielt højere risiko, og som følge heraf undersøges disse nøjere; og oplysninger om f.eks. tidligere complianceresultater, klager eller annulleringsdata anvendes til direkte kontrol af compliance. Resultaterne påvirker udformningen/revisionen af aflønningspolitikken og - praksissen. 36. Eksempel på dårlig praksis: - Et selskab forlader sig primært på kvantitative data som kriterier for vurdering af den variable aflønning. - Et selskab undlader at overvåge, vurdere eller forebygge de risici, der er et resultat af, at en del af eller hele den variable aflønning baseres på kvantitative data. - Den daglige ledelse har fastlagt forskellige strategiske mål, der skal nås i et givet år. Alle mål synes udelukkende at fokusere på finansielle eller kommercielle aspekter uden at tage hensyn til den potentielle skade på selskabets kunder. Aflønningspolitikken vil lægge sig op ad disse strategiske mål og vil derfor have et stærkt kortsigtet og forretningsorienteret fokus. - Trods den omhu, der er udvist ved udformningen og vurderingen af aflønningspolitik og -praksis, er der fortsat politikker og praksisser, der påfører kunden skade ved at skabe risici, der skal indkredses og afhjælpes. 37. I bilag I til disse retningslinjer gives der eksempler til belysning af aflønningspolitikker og - praksisser, der ville skabe stærke incitamenter til at sælge specifikke produkter, og hvor selskaberne derfor ville have vanskeligt ved at påvise, at de overholder kravene i MiFID. De risici vedrørende god forretningsskik og interessekonflikter, der er forbundet med disse eksempler, bør indgå i selskabernes overvejelser, når de udformer og gennemfører deres aflønningspolitik og -praksis. 10

11 V.III Retningslinje for kompetente myndigheders tilsyn med og håndhævelse af aflønningspolitik og -praksis 38. Hvis kompetente myndigheder, gennem deres tilsynsaktivitet, finder belæg for dårlig praksis, der strider mod reglerne i MiFID i relation til disse retningslinjer, bør de overveje, hvilke passende forholdsregler, der skal tages. 39. De kompetente myndigheder bør gennemgå, hvordan selskaberne planlægger at opfylde, gennemføre og fastholde deres aflønningspolitik, og hvilke passende forholdsregler, der tages for at sikre kundernes bedste interesse i denne henseende. 11

12 Bilag I: Eksempler til belysning af aflønningspolitikker og -praksisser, der kan skabe vanskeligt håndterbare konflikter Visse særlige aflønningselementer (f.eks. betalingsgrundlaget, periodiske resultatbaserede konkurrencer for relevante personer) indebærer en højere risiko for potentiel skade for kunderne end andre (specielt elementer, som kan være blevet udformet med det formål at påvirke relevante personers adfærd, navnlig salgspersonalet). Eksempler på aflønningspolitikker og -praksisser, der udgør en høj risiko, og som det generelt vil være vanskeligt at håndtere, og hvor det ville være vanskeligt for et selskab at dokumentere overholdelse af MiFID, omfatter: 1. Incitamenter, der ville kunne påvirke relevante personer til at sælge, eller "oversælge", et produkt eller en produktkategori frem for et andet, eller til at udføre unødvendig/upassende køb eller salg for investoren: især situationer, hvor et selskab lancerer et nyt produkt eller presser på med et specifikt produkt (f.eks. månedens produkt eller "in house-produkter") og motiverer relevante personer til at sælge dette specifikke produkt. Hvor incitamentet er forskelligt for forskellige typer produkter, er der en stor risiko for, at relevante personer vil favorisere salget af det produkt, der giver den største aflønning i forhold til et andet produkt, uden at tage hensyn til, hvad der er i kundens bedste interesse. a. Eksempel: Et selskab har en aflønningspolitik og -praksis, der er knyttet til individuelle produktsalg, hvor den relevante person modtager incitamenter på forskellige niveauer afhængigt af det specifikke produkt eller kategorier af produkter, som den pågældende sælger. b. Eksempel: Et selskab har en aflønningspolitik og -praksis, der er knyttet til individuelle produktsalg, hvor den relevante person modtager samme incitamenter for en hel række af produkter. Imidlertid sætter selskabet den incitamentsbetaling, der betales for salget af visse produkter, i vejret i visse begrænsede perioder, således at det falder sammen med en PR- eller markedsføringsaktivitet. c. Eksempel: Incitamenter, der ville kunne påvirke relevante personer (som f.eks. måske udelukkende er provisionslønnet) til at sælge investeringsforeningsbeviser i stedet for andele i investeringsselskaber hvor begge produkter kan være lige egnede for kunder - fordi salget af investeringsforeningsbeviser udløser væsentligt højere provisioner. 2. Uhensigtsmæssige krav, der har indvirkning på, om der udbetales incitamentsbetalinger: en aflønningspolitik og -praksis f.eks. med krav om, at der skal nås en kvote for mindstesalg af en række produkter, før der kan optjenes nogen bonus overhovedet, vil sandsynligvis være uforenelig med pligten til at handle i kundens bedste interesse. Betingelser, der skal være opfyldt, før der bliver udbetalt en incitamentsbetaling, kan forlede relevante personer til at sælge uhensigtsmæssigt. F.eks. hvor der ikke kan optjenes en bonus ved salg, medmindre et mindste salgsmål er nået for hver af flere forskellige produkttyper, kan det have indflydelse på, om der anbefales egnede produkter. Et andet eksempel er, hvis der foretages en reduktion i en bonus eller incitamentsbetalinger, der er optjent, fordi et sekundært mål eller tærskel ikke er blevet opfyldt. a. Eksempel: Et selskab har relevante personer, der sælger en vifte af produkter, der opfylder forskellige kundebehov, og produktsortimentet er opdelt i tre "kurve" alt efter arten af kundebehov. Relevante personer kan optjene incitamentsbetalinger for hvert solgt produkt, imidlertid kommer der ikke ved slutningen af hver månedsperiode nogen incitamentsbetaling til udbetaling, hvis de ikke har nået mindst 50 % af salgsmålet for hver "kurv". 12

13 b. Eksempel: Et selskab sælger produkter med en række tilvalgselementer. Den relevante person modtager incitamentsbetalinger for alle salg, men med en ekstrabetaling, såfremt kunden tilkøber et tilvalgselement. Imidlertid kommer der ved udgangen af hver måned ikke noget incitamentsbeløb til udbetaling, såfremt de ikke har opnået en "indtrængningsrate" på mindst 50 % af de produkter, der sælges med et tilvalgselement. 3. Variable lønninger, hvor ordningerne for grundløn varierer (op eller ned) for relevante personer ud fra resultatet i forhold til salgsmål: I sådanne tilfælde kan hele den relevante persons løn i realiteten blive variabel aflønning. a. Eksempel: Et selskab vil reducere en relevant persons grundløn betydeligt, såfremt den pågældende ikke opfylder specifikke salgsmål. Derfor er der risiko for, at den pågældende vil gennemføre uhensigtsmæssige salg for at undgå at komme i denne situation. Tilsvarende kan relevante personer blive stærkt motiverede til at sælge ved udsigten til at modtage en stigende grundløn og dermed forbundne fordele. 4. Aflønningspolitikker og -praksisser, der skaber et uforholdsmæssigt afkast af marginale salg: hvis relevante personer er tvunget til at opnå et mindste salg, før der kan optjenes incitamentsbetalinger, eller incitamentsbetalingerne forhøjes, forøges risikoen. Et andet eksempel ville være ordninger, der omfatter "acceleratorer", hvor overskridelse af en tærskel forøger procentsatsen for optjent bonus. I visse tilfælde betales incitamentsbeløb med tilbagevirkende kraft baseret på alle salg ud over dem, der overstiger en vis tærskel, hvorved der potentielt skabes incitamenter for relevante personer til at sælge bestemte produkter under visse omstændigheder. a. Eksempel: Et selskab foretager accelererede incitamentsbetalinger til relevante personer for hvert produkt, der sælges i en kvartalsperiode, som følger: 0-80 % af målet ingen betalinger % af målet 50 EUR pr. salg % af målet 75 EUR pr. salg % af målet 100 EUR pr. salg >120 % af målet 125 EUR pr. salg Dette eksempel kan ligeledes finde anvendelse, hvor den relevante person får en stigende andel i provision eller genereret indkomst. b. Eksempel: Et selskab har den samme accelererede skala som selskabet i eksempel a., men stigningen i betalinger pr. salg finder anvendelse med tilbagevirkende kraft på alle salg i kvartalet, f.eks. forhøjes de incitamentsbetalinger, der er påløbet til dato med 50 EUR pr. salg, ved en overskridelse af 91 % af målet til 75 EUR pr. salg. Dette skaber en række "cliff edge"- punkter, hvor ét yderligere salg, der kræves for at nå op på en højere målværdi, udløser en uforholdsmæssig stigning i incitamentsbetalingen. 13

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Retningslinjer. for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Retningslinjer. for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter EBA/GL/2015/18 22/03/2016 EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Retningslinjer for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter 1 Retningslinjer for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for krydssalg

Retningslinjer Retningslinjer for krydssalg Retningslinjer Retningslinjer for krydssalg 11/07/2016 ESMA/2016/574 DA Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Anvendelsesområde... 3 3 Modtagere... 3 4 Efterlevelse, indberetningspligt og anvendelsesdato...

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1)

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1) BEK nr 922 af 29/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles krav om, at PenSam A/S som leverandør til de øvrige selskaber i koncernen, skal være underlagt

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger om CRA-forordningens anvendelsesområde 17. juni 2013 ESMA/2013/720. Dato: 17. juni 2013 ESMA/2013/720 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901.

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901. Kunngerðablaðið B 13. juli 2015. Nr. 901. Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder samt finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71,

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsordninger ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for visse aspekter af egnethedskravene ifølge MiFID. 25. juni 2012 ESMA/2012/387

Retningslinjer. Retningslinjer for visse aspekter af egnethedskravene ifølge MiFID. 25. juni 2012 ESMA/2012/387 Retningslinjer Retningslinjer for visse aspekter af egnethedskravene ifølge MiFID 25. juni 2012 ESMA/2012/387 Dato: 25. juni 2012 ESMA/2012/387 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam A/S. Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede 1 Status for disse retningslinjer Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i Europa-

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger vedrørende skriftlige aftaler mellem medlemmer af CCP-kollegier ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

Anvendelsesområde. Lønpolitik

Anvendelsesområde. Lønpolitik Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger 1)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for visse aspekter af kravene til compliancefunktionen ifølge MiFID. 25 juni 2012 ESMA/2012/388

Retningslinjer. Retningslinjer for visse aspekter af kravene til compliancefunktionen ifølge MiFID. 25 juni 2012 ESMA/2012/388 Retningslinjer Retningslinjer for visse aspekter af kravene til compliancefunktionen ifølge MiFID 25 juni 2012 ESMA/2012/388 Dato: 25 juni 2012 ESMA/2012/388 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Bank A/S

Lønpolitik for PenSam Bank A/S Lønpolitik for PenSam Bank A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Bank A/S, der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

Resume af lønpolitik. Juni 2016

Resume af lønpolitik. Juni 2016 Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort beskrivelse af indhold... 4 3. Ansvarlig for tildeling af løn og goder... 5 4. Tildeling af løn og goder... 5 5. Tilsyn og seneste revision af lønpolitik...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser EIOPA-BoS-16/071 DA Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser 1/12 Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2,

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

HENSTILLINGER KOMMISSIONEN. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 30. april 2009 om aflønningspolitik i finanssektoren. (EØS-relevant tekst) (2009/384/EF)

HENSTILLINGER KOMMISSIONEN. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 30. april 2009 om aflønningspolitik i finanssektoren. (EØS-relevant tekst) (2009/384/EF) L 120/22 Den Europæiske Unions Tidende 15.5.2009 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 30. april 2009 om aflønningspolitik i finanssektoren (EØS-relevant tekst) (2009/384/EF) KOMMISSIONEN

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016 BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0019 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0013 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s Generalforsamling 18. marts 2016 Sampension KP Livsforsikring a/s Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s 1. Baggrund og formål Formålet med denne lønpolitik er at fastlægge principper og rammer

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2016

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2016 Dette er en oversættelse af Danske Bank Group's Remuneration Policy, March 2016. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version er den engelske version gældende. Danske Bank-koncernens

Læs mere

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Skrevet af Michael Møller Nielsen Publiceret 25 Aug 2016 Finanstilsynet har den 12. juli 2016 sendt et lovforslag i høring, der

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Lønpolitik. November 2016

Lønpolitik. November 2016 Lønpolitik November 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELLE AFLØNNINGSPRINCIPPER... 3 3. AFLØNNING AF BESTYRELSEN... 4 4. AFLØNNING AF DIREKTIONEN... 4 5. VÆSENTLIGE RISIKOTAGERE M.FL.... 5 6. AFLØNNINGSUDVALG...

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Retningslinjer for en se-igennem-metode

Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA-BoS-14/171 DA Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab Side 1 af 6 Indhold Indledning Formål... 1 Indhold... 1 Indledning... 1 Formål... 1 Afgrænsning... 2 Referencer... 2 Ændringshistorik... 3... 4 Indledning... 4 Aflønning af bestyrelsen, direktionen samt

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1Hammershøj8830 Tjele Telefon 8799 3000CVR-nr. 31843219 Politik til imødegåelse af interessekonflikter Politik til imødegåelse af interessekonflikter. Vedtaget på bestyrelsesmøde

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer EBA/GL/2015/20 03/06/ 2016 Retningslinjer Begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395,

Læs mere