Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører"

Transkript

1 De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning for medlemsstater og programmyndigheder Vejledning for støttemodtagere Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører Version 2: August 2014 (opdateret på grundlag af bemærkninger fra oversætterne) 1

2 Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 8 Kapitel 1. Lokaludvikling styret af lokalsamfundet hvorfor? Kapitel 2. Hvordan iværksætter man lokaludvikling styret af lokalsamfundet i løbet af otte grundlæggende trin? Kapitel 3. Hvordan støtter man partnerskaberne for lokaludvikling styret af lokalsamfundet i at klare de nye udfordringer? Kapitel 4. Hvorfor og hvordan gennemfører man lokaludvikling styret af lokalsamfundet i byerne? Kapitel 5. Hvorfor og hvordan gennemfører man lokaludvikling styret af lokalsamfundet med henblik på social inklusion? Kapitel 6. Hvordan koordinerer man med andre fonde? Kapitel 7. Hvordan gør man lokaludvikling styret af lokalsamfundet sikrere, hurtigere og lettere at udføre for lokale aktionsgrupper?

3 Figurer Figur 1: Spiraldiagram over triaden af område, partnerskab og strategi for lokaludvikling styret af lokalsamfundet i et givet tidsrum Figur 2: Fastlæggelse af grænser Figur 3: Forretningsenheder med Rathmor shopping centre bagved ejet af den sociale virksomhed Creggan Enterprises Derry/Londonderry UK Figur 4: Forholdet mellem sektorpolitikker, integrerede byudviklingspolitikker og lokaludvikling styret af lokalsamfundet Figur 5: Diagram brugt i Monteveglio til at kommunikere principperne i deres cirkulære økonomi Figur 6: Alba Iulia, blok 2 før og efter (kilde: EU 50 casestudier) Figur 7: Byfornyet socialt område i en park i Terrassa Figur 8: Luftfoto af Silicon Roundabout i Shoreditch, East London Figur 9: En del af den kreative heksekedel i Tallinn, Estland Figur 10: Amersfoort, Nederlandene, partnerskaber for bæredygtige fødevarer Figur 11: Lokale arbejder på et kort i en Planning for Real-øvelse (kilde: communityplanning.net) Figur 12: Koordinatorens rolle som igangsætter i den lokale aktionsgruppe i byer Figur 13: Berlins 34 områder udvalgt til bydelsforvaltning Figur 14: Arealmæssige former for lokaludvikling styret af lokalsamfundet i et byområde og et land-by-område Figur 15: Innovationsspiralen ifølge "My Generation at Work" Figur 16: Job Point Berlin Figur 17: Grafik over My generation at Work "Go For It" Figur 18: Deltagelsesbaseret budgetlægning i Cascais, Portugal Figur 19: Koordinering af LAG og FLAG Figur 20: Multi- eller monofinansieringstrin Figur 21: Et enkelt ansvarligt organ koordinerer fire fonde Figur 22: Potentielle forbindelser mellem bestyrelserne i LAG'erne, som støttes af forskellige fonde Figur 23: LAG'er og FLAG'er med samme afgrænsning Figur 24: Territorial afgrænsning Figur 25: Fælles geografiske grænser Figur 26: FLAG'er og LAG'er i samarbejde om fælles problemstillinger Figur 27: Udmøntningssystemet til lokaludvikling styret af lokalsamfundet

4 Bokse Boks 1: Eksempler på løsninger på forskellige udfordringer gennem iværksættelse af lokaludviklingsstrategier Boks 2: Artikel 33 i forordningen om fælles bestemmelser om lokaludviklingsstrategier Boks 3: Eksempler på afgrænsning af området fra Portugal og Finland Boks 4: Eksempel på en strategi med en integreret karakter: My Generation URBACT Boks 5: Innovationsklynge i West Corks LEADER-strategiplan Boks 6: Målretning og overvågning på IRD Duhallow Boks 7: Eksempel på deltagelsesbaseret proces med henblik på udarbejdelse af lokaludviklingsstrategi i en spansk LEADER-gruppe fra Jerte Valley Boks 8: Eksempel på en handlingsplan, der kræves i henhold til EFF's akse 4 i Frankrig Boks 9: Eksempel på et peer-evalueringssystem hos LAG Kasvu i Finland Boks 10: De lokale aktionsgruppers opgaver Boks 11: Kapacitetsopbygning i Nordøstlapland FLAG Boks 12: Partnerskab i finske LAG'er Boks 13: Udvælgelse af projekter i North Highlands LEADER+-partnerskab Boks 14: Udvælgelse af operationer og betaling hos LEADER-LAG'er i den spanske region Aragonien Boks 15: Udvælgelse af operationer og betaling hos finske FLAG'er Boks 16: Eksempel på forberedelsesstøtte til FLAG'er i Estland Boks 17: Regler for samarbejdsaktiviteter blandt LAG'er i Sverige og Polen Boks 18: Monteveglio, en overgangsbevægelse med opbakning fra byens forvaltning Boks 19: Duisburg Marxloh (DE) en deltagelsesbaseret tilgang til integreret byudvikling Boks 20: Terrassa, Cataluña, Spanien Boks 21: Shoreditch Trust og kreativt kvarter, London Boks 22: Alston Cybermoor - en digital by i landlige omgivelser Boks 23: Tilgange til lokaludvikling styret af lokalsamfundet med henblik på social inklusion i Limerick, Irland Boks 24: Lokal beskæftigelses- og integrationsplan i Stor-Narbonne, Frankrig Boks 25: Casas Primeiro (først en bolig), Lissabon, Portugal Boks 26: Romaintegration i Cserehát, Ungarn Boks 27: Positiv integration i Riace, Calabrien, Italien Boks 28: South Tyrone Empowerment Programme integrerer indvandrere via en rettigheds- og indflydelsesbaseret tilgang Boks 29: Koordinering på regionalt plan i Polen Boks 30: Konsekvenser af multi- og monofinansiering for koordineringen af fonde på lokalt plan Boks 31: Koordinering af EU-fonde i Tyrol, Østrig Boks 32: Et planlægningskort til lokaludvikling styret af lokalsamfundet Boks 33: Multisektorplanlægning i Andalusien og det sydøstlige Corks multifondplatform Boks 34: Koordinering mellem FLAG'er og LAG'er i Almeria øst, Spanien Boks 35: Forvaltning af LAG'er og FLAG'er gennem et enkelt organ Pays, Frankrig, lokaludviklingsagenturer i Grækenland Boks 36: Tekniske koordineringsudvalg i Jerte Valley, Spanien Boks 37: Afgrænsningstilgang til komplementære strategier anvendt af italienske LAG'er og FLAG'er Boks 38: Samarbejde mellem FLAG'er og LAG'er i Østfinland Boks 39: Finansielle løsninger tilpasset til lokaludvikling styret af lokalsamfundet i Polen Boks 40: ELY-centre i Finland effektiv administration og fordeling af beføjelser hos de lokale fiskeriaktionsgrupper (FLAG) Boks 41: Eksempler på paraplyordninger fra Skotland, Finland og Sverige

5 Boks 42: De tre typer forenklede omkostningsmodeller Boks 43: Staerken Vor Ort: Brug af faste beløb til at betale for driftsomkostninger

6 Vigtigste akronymer og forkortelser CLLD Community-led Local Development - lokaludvikling styret af lokalsamfundet CPR Common Provision Regulation - forordning om fælles bestemmelser ELFUL Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne EFF Den Europæiske Fiskerifond EHFF Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ENRD European Network for Rural Development - det europæiske netværk for landdistriktudvikling EFRU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ESF Den Europæiske Socialfond ESI-fonde De europæiske struktur- og investeringsfonde (ELFUL, EHFF, EFRU, ESF og Samhørighedsfonden) EU Den Europæiske Union FARNET European Fisheries Areas Network - netværket af fiskeriområder FLAG Lokal fiskeriaktionsgruppe IB Intermediate Body bemyndiget organ ITI Integreret territorial investering LAG Lokal aktionsgruppe LDS Local Development Strategy lokaludviklingsstrategi LEADER Liaisons entre Actions de Développement de l'economie Rurale MA Managing authority forvaltningsmyndighed SCO Simplified cost options forenklede omkostningsmodeller 6

7 Om denne vejledning Dette dokument er udarbejdet af lokaludviklingseksperterne Paul Soto og Peter Ramsden og redigeret af Europa-Kommissionen 1. Eksperter, der deltog i fokusgruppemøderne: Reiner Aster, Urszula Budzich-Szukała, Laura Collini-Tesserae, John Grieve og Katalin Kolosy, har også bidraget. Denne vejledning skal lette gennemførelsen af lokaludvikling styret af lokalsamfundet og fremme god praksis. Den er ikke retligt bindende for de enheder, der medvirker til udmøntningen af ESI-fondene, eller medlemsstaterne, men rummer retningslinjer og henstillinger og afspejler bedste praksis. Den berører ikke national lovgivning og bør læses og kan tilpasses denne under hensyntagen til de nationale retlige rammer. Denne vejledning berører ikke Domstolens og Rettens fortolkninger eller Kommissionens afgørelser. 1 Generaldirektoraterne for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion, for Maritime Anliggender og Fiskeri og for Regionalpolitik og Bypolitik. I det følgende benævnt "ESI-fondenes GD'er". 7

8 Indledning Formålet med vejledningen Denne vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD) blev udgivet i begyndelsen af programmeringsperioden for for at give personer, der medvirker direkte i lokale aktionsgrupper, en række praktiske værktøjer og forslag til, hvordan man iværksætter lokaludvikling styret af lokalsamfundet i en række forskellige sammenhænge. Denne vejledning supplerer "Guidance on Community-led Local Development in European Structural and Investment Funds" 2, som er udgivet af ESI-fondenes generaldirektorater med henblik på at hjælpe medlemsstaternes myndigheder med at skabe betingelserne for effektiv udnyttelse af lokaludvikling styret af lokalsamfundet i deres partnerskabsaftaler og med at udforme den i deres respektive programmer. Denne vejledning bør også rumme relevante argumenter, som byer og samfundsorganisationer kan bruge til at hævde, at lokaludvikling styret af lokalsamfundet er et effektivt redskab til at løse nogle af deres udfordringer, og til at illustrere, hvordan ESF og EFRU kan udnyttes. Hvad angår eksisterende partnerskaber inden for LEADER og FARNET (netværket af fiskeriområder), skal vejledningen være en hjælp til at udforme mere målrettede og resultatorienterede strategier af højere kvalitet, som kan tilpasses skiftende betingelser som følge af udefrakommende faktorer. Vejledningen er inspireret af den nye resultatramme for opfyldelse af målsætningerne for Europa 2020-strategien. Vejledningen er rettet mod en målgruppe af lokale aktører og fagfolk og især koordinatorer og formænd for lokale aktionsgrupper. Den bør dog også være nyttig for forvaltningsmyndigheder og andre interessenter, der medvirker ved gennemførelsen af lokaludvikling styret af lokalsamfundet, og som har brug for yderligere indsigt i nogle af de væsentlige problemstillinger, som folk i marken kommer ud for. Den er tiltænkt både nye partnerskaber i byerne og social inklusion og de over eksisterende LEADER- og FARNET-partnerskaber. Kapitel 1 handler om, hvorfor det kan betale sig at iværksætte lokaludvikling styret af lokalsamfundet i den hastigt omskiftelige situation, som Europas lokalområder står i. Kapitel 2 fører læseren gennem de otte trin, der skal gennemføres for at iværksætte lokaludvikling styret af lokalsamfundet, illustreret ved en spiral, der forbinder de tre grundelementer strategi, partnerskab og område. Kapitel 3 er rettet mod eksisterende partnerskaber, især de ca LEADER- og FARNETgrupper. Her undersøges det, hvordan man retter lokaludvikling styret af lokalsamfundet til efter de nye udfordringer. Der tages udgangspunkt i den erkendelse, at de lokale forhold ved starten af denne programmeringsperiode adskiller sig afgørende fra situationen i de to foregående programmeringsperioder. Populært sagt: "Plejer er død" på grund af krisen. Der er brug for nytænkning og udforskning af nye tilgange, især til, hvordan man udnytter 2 Se: 8

9 lokaludvikling styret af lokalsamfundet til jobskabelse og løsning af udfordringer på kort og langt sigt, som er kommet med krisen. Kapitel 4 handler om, hvorfor og hvordan man gennemfører lokaludvikling styret af lokalsamfundet i byerne i forhold til de specifikke udfordringer, disse står over for, f.eks. med hensyn til strategien, hvordan man identificerer byens centrale udfordringer og udnytter lokaludvikling styret af lokalsamfundet til at udforme og gennemføre en lokal forandringsstrategi, med hensyn til partnerskabet, hvordan man udnytter lokaludvikling styret af lokalsamfundet til at opbygge effektive alliancer i en bymæssig sammenhæng, og med hensyn til områderne, hvordan man effektivt afgrænser aktionerne inden for byen. Kapitel 5 handler om, hvorfor og hvordan man gennemfører lokaludvikling styret af lokalsamfundet med henblik på social inklusion. Lokaludvikling styret af lokalsamfundet sættes i relation til social inklusion. Dernæst undersøges en række forskellige fokuspunkter for lokaludvikling styret af lokalsamfundet med blik på social inklusion, og hvordan man griber sammenhængen mellem strategi, partnerskab og område an i forbindelse med social inklusion. I kapitlet ses der også på, hvordan lokaludvikling styret af lokalsamfundet kan fremme social inklusion, og det illustreres, hvordan det kan foregå i praksis, med henvisning til en række sociale udfordringer såsom marginaliserede grupper, migranter og hjemløse samt aktiv aldring og unge. Kapitel 6 handler om, hvordan man koordinerer med andre fonde og forbedrer resultaterne. På baggrund af stadigt strammere offentlige budgetter er det afgørende at få mest muligt ud af eksisterende initiativer og sikre, at de tilpasses de lokale behov. Koordineringen mellem lokale initiativer er obligatorisk, men der er mange måder og niveauer, det kan foregå på, herunder fuld udnyttelse af fælles finansiering. Nærmere bestemt handler kapitlet om, hvordan man opbygger synergi i udformningen og gennemførelsen af strategien, hvordan partnerskaberne kan forene kræfterne uden at udvande deres egne primære målsætninger, og hvordan man definerer den lokale afgrænsning, der passer bedst til de forskellige problemer, man vil løse. Kapitel 7 handler om, hvordan lokaludvikling styret af lokalsamfundet kan gennemføres sikrere, hurtigere og lettere. Der er bred enighed om, at den administrative byrde er blevet for tung, og at dette påvirker små partnerskaber inden for lokaludvikling styret af lokalsamfundet uforholdsmæssigt meget, fordi de har begrænsede budgetter. Kravene kan medføre forsinkelser, manglende fleksibilitet og hyppige forstyrrelser af medarbejderne, så de ikke kan tage sig af deres primære opgave med at fremme og udvikle gode projekter. Revisionsretten understregede i sin beretning 3 om LEADER, at lokale partnerskaber er forpligtede til at handle på en fair og gennemsigtig måde og til at begrænse risici. Dette kapitel handler om, hvordan man afvejer enkelhed over for risiko for at gøre lokaludvikling styret af lokalsamfundet lettere, hurtigere og sikrere for alle aktører. 3 9

10 Kapitel 1. Lokaludvikling styret af lokalsamfundet hvorfor? Lokaludvikling styret af lokalsamfundet er et begreb, som Europa-Kommissionen bruger til at beskrive en metode, som vender traditionel topstyret udviklingspolitik på hovedet. I en lokaludvikling styret af lokalsamfundet overtager de lokale styringen og danner et lokalt partnerskab, som udformer og gennemfører en integreret udviklingsstrategi. Strategien er udformet til at bygge på lokalsamfundets sociale, miljømæssige og økonomiske styrker eller "aktiver" frem for blot at kompensere for problemerne. Hertil modtager partnerskabet langsigtet støtte, og det bestemmer selv, hvordan den skal bruges. Det er ikke tilfældigt, at anvendelsen af principperne bag lokaludvikling styret af lokalsamfundet har bredt sig gennem de seneste 20 år fra en lille klynge af 200 LEADERpilotprojekter til ca partnerskaber (både LEADER og EFF's akse 4 (Den Europæiske Fiskerifond)), der stort set dækker hver eneste krog af Europas landdistrikter og en stor del af kysten. De samlede offentlige og private investeringer, som understøttes af disse partnerskaber, er også steget og har nået ca. 8,6 mia. EUR i perioden Der investeres i en lang række primært små projekter, tusinder af firmaer og job og en betydelig forbedring af lokale tjenester og miljøet. Uden for Europa støtter Verdensbanken også projekter ved hjælp af en lignende lokalsamfundsdrevet metode i 94 lande med en samlet investering på næsten 30 mia. USD 4. Principperne i lokaludvikling styret af lokalsamfundet er ikke kun blevet konsolideret, men mere end ti gange så detaljerede over fire på hinanden følgende perioder. Denne erfaring viser, både hvornår og hvor metoder med lokaludvikling styret af lokalsamfundet fungerer godt, og hvordan de kan tilføre nationale og regionale programmer merværdi. Den har afsløret de begrænsninger, der er for lokaludvikling styret af lokalsamfundet, og afdækket områder, hvor det er sværere at opnå resultater. I denne forbindelse er der en vældig god anledning til at udvide brugen af lokaludvikling styret af lokalsamfundet til byerne og til at udnytte den til at udvikle lokale svar på nogle af de mest presserende sociale og miljømæssige problemer, som Europas borgere står over for i dag. Desuden er der betydelig plads til at forøge virkningen af lokaludvikling styret af lokalsamfundet for folks tilværelse ved at koordinere pengestrømmen fra fire store EU-fonde. Her følger otte grunde til at benytte lokaludvikling styret af lokalsamfundet. 1. Lokaludvikling styret af lokalsamfundet sætter folk med et behov eller en udfordring i førersædet. Strategierne udformes, og projekterne udvælges af lokale enheder. Det er det mest særegne træk ved lokaludvikling styret af lokalsamfundet og den største fordel. Sammenlignet med andre klassiske lokale tilgange bliver folk, der før var passive støttemodtagere i henhold til en politik, nu aktive partnere og drivkræfter i deres egen udvikling. Det giver en række fordele at inddrage folk i en udviklingspolitisk "koproduktion": Folk, som blev opfattet som problemet, får beføjelse til at blive en del af løsningen. Deres direkte erfaring kombineret med andre interessenters synspunkter kan bidrage til, at politikkerne bliver langt bedre tilpasset de reelle behov og muligheder. 4 Susan Won: "What have been the impacts of the World Bank Community Driven Development Programs?" The World Bank Social Development Department. Sustainable Development Network. Maj

11 Deres deltagelse i processen øger deres kapacitet til at handle og tage konstruktive initiativer. Dette fremkalder en følelse af lokal identitet og stolthed samt en følelse af ejerskab til og ansvar for aktiviteterne. At deltage som en ligeværdig partner i partnerkredsen bygger bro og opbygger tillid mellem folk, private virksomheder, offentlige institutioner og sektorbaserede interessegrupper. Dette immaterielle menneskelige og sociale udbytte danner grundlag for at opnå mere konkrete materielle resultater. I øjeblikket har alle offentlige institutioner i Europa akut brug for at finde måder at opbygge tillid og fremkalde engagement på blandt lokalbefolkningen. 2. Lokaludvikling styret af lokalsamfundet kan være svaret på stigende diversitet og kompleksitet. Denne diversitet beskrives ofte som en hovedhjørnesten i den europæiske samfundsmodel, men udfordringen består i at finde måder at bevare den på og gøre den til et aktiv frem for en belastning. På visse områder vokser forskellene mellem lande og regioner, og det bliver mere og mere vanskeligt at håndtere dem gennem standardpolitikker udstukket ovenfra selv om de udmøntes gennem et lokalt kontor. For at tage blot et enkelt eksempel varierer ungdomsarbejdsløsheden nu fra 7,5 % i Tyskland til 56 % i Spanien og 62,5 % i Grækenland 5. Forskellene mellem bydele, byer og regioner i samme land kan også være enorme, så man i strategier til afhjælpning af ungdomsarbejdsløshed skal tage højde for forskelle i måden, økonomien og arbejdsmarkedet er indrettet på i hvert område. Fordi strategier for lokaludvikling styret af lokalsamfundet udformes, og projekter udvælges, af lokalbefolkningen, kan løsningerne skræddersys til lokale behov, og partnerskaberne kan drives af de lokale interessenters energi, herunder lokalsamfundets unge. 3. Strategier for lokaludvikling styret af lokalsamfundet kan være mere fleksible end andre tilgange. Visse offentlige myndigheder er bekymrede for, at delegeringen af bestemte beslutninger til lokale partnerskaber kan gøre gennemførelsen af lokaludvikling styret af lokalsamfundet for kompleks. Lokaludvikling styret af lokalsamfundet er imidlertid blevet forenklet og gjort mere alsidig, idet det nu er muligt at programmere den under et "tematisk mål" og samtidig arbejde på at nå et, flere eller samtlige økonomiske, sociale og miljømæssige mål for Europa strategien 6. Ligeledes behøver de aktiviteter, der støttes i henhold til lokaludvikling styret af lokalsamfundet, ikke at være bundet af de standardforanstaltninger, der er beskrevet i programmerne, så længe aktiviteterne er i overensstemmelse med de overordnede målsætninger for programmerne. Det er ikke nødvendigt at trække skarpe skillelinjer mellem støttemidlerne, så længe der er systemer til at sikre, at støttemodtagerne ikke kræver godtgørelse for samme udgift hos flere forskellige EUfinansieringskilder. 4. Anvendelsesområdet for lokaludvikling styret af lokalsamfundet er blevet udvidet, så også lokale strategier kan fokusere på udfordringer såsom social inklusion, klimaforandringer, segregering af romaer og andre ugunstigt stillede grupper, 5 Eurostat News Release on Youth Unemployment. 31. maj Tal for april Der er 11 økonomiske, sociale og miljømæssige "tematiske mål" i forordningen om fælles bestemmelser, som omsætter de generelle mål for Europa 2020-strategien i en række specifikke mål og prioriteringer for "de europæiske struktur- og investeringsfonde". 11

12 ungdomsarbejdsløshed, underprivilegerede byområder, forbindelser mellem land og by osv. Selv om metoden med lokaludvikling styret af lokalsamfundet oprindelig blev udviklet i landdistrikterne gennem støtte fra ELFUL (Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter) og derefter benyttet til fiskeri- og kystområder gennem EFF-støtte, er der nu lejlighed til at udvide metoden til områder, der normalt har fået støtte fra ESF (Den Europæiske Socialfond) og EFRU (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling). Det indebærer tilpasninger af den måde, hvorpå strategier, partnerskaber og områder udformes. Det handler kapitel 3 og 4 i denne vejledning om. 5. Lokaludvikling styret af lokalsamfundet bygger på forbindelserne mellem sektorer og aktører på måder, som har en multiplikatoreffekt på den lokale udvikling og de gængse programmer. Lokaludviklingsstrategierne styret af lokalsamfundet bør ikke ses som isolerede øer i programhavet. Tværtimod udgør de også redskaber til styrkelse af resultaterne af nationale og regionale programmer for udvikling af landdistrikterne og bæredygtige byudviklingsstrategier finansieret efter artikel 7 i EFRU-forordningen. Som sådan kan de udgøre en del af en indsats parallelt med andre redskaber, herunder integreret territorial investering (ITI). Ikke desto mindre opstår strategier for lokaludvikling styret af lokalsamfundet ofte af bestemte problemstillinger eller bekymringer i lokalsamfundet såsom traditionelle erhverv i nedgang (landbrug og fiskeri), fremmedgjorte unge, klimaforandringer eller ringe boliger og offentlige tjenester. Fordelen ved lokaludvikling styret af lokalsamfundet er, at den gør det muligt at tage fat på en eller flere af problemstillingerne i en lokal sammenhæng og mobilisere alle relevante politikker og aktører. Dette kan nedbryde flere slags grænser eller hindringer for lokal udvikling, herunder: mellem forskellige lokale offentlige forvaltningsenheder mellem lokale offentlige og private organisationer og civilsamfundsorganisationer mellem institutioner på henholdsvis lokalt og højere plan såsom regionale og nationale forvaltninger og højere læreanstalter mellem områder med problemer og områder med muligheder. Selv om lokaludvikling styret af lokalsamfundet sætter de mennesker, der står med udfordringen, i førersædet, betyder det ikke, at de skal klare det hele selv. Den hjælper dem med at bygge bro og forhandle med dem, der har større kapacitet til at løse problemerne. 6. Lokaludvikling styret af lokalsamfundet handler om nyskabelser og resultater, der sikrer en varig forandring. Det første skridt består sædvanligvis i at opbygge kapaciteten og ressourcerne i lokalsamfundet til at tage initiativ. Lokaludvikling styret af lokalsamfundet kan også bruges til at dække nogle af de små investeringer i infrastruktur, som er forudsætningen for nyskabelse og videreudvikling. Men disse er generelt et middel til at nå målet. Den deltagelsesbaserede tilgang med mange interessenter, der kendetegner lokaludvikling styret af lokalsamfundet, medfører en anderledes efterspørgsels- eller behovsdrevet måde at betragte udfordringerne på, hvor brugernes erfaring forbindes med de forskellige typer leverandørers mere specialiserede viden. Lokaludvikling styret af lokalsamfundet kan have et bredere persongalleri end Tordenskjolds soldater til at generere nye idéer og finansiere de små frø, der skal spire, og de pilotprojekter, der skal til for at teste idéerne i praksis. Når projekterne lykkes, kan de også være løftestang for mere gængse private og offentlige midler. 12

13 7. Deltagelse i lokaludvikling styret af lokalsamfundet åbner for adgang til et stort og voksende europæisk netværk og korpus af erfaringer. Gennem de sidste 20 år har eksisterende LEADER- og FARNET-partnerskaber og europæiske, nationale og regionale netværk udviklet en betydelig række metoder, vejledninger, værktøjskasser og casestudier, som kan være til stor hjælp for nye partnerskaber. Som nævnt har også internationale organisationer som Verdensbanken lang erfaring og har udviklet mange nyttige metodologiske håndbøger. Vi giver gennem hele denne vejledning links til mange af disse redskaber og ressourcer, som udgør en organisk fond af viden. Nye partnerskaber på nye felter og områder vil også bringe friske indsigter og tanker med sig, og derfor anbefaler Kommissionen at styrke og strømline de vigtige foranstaltninger til støtte for samarbejdet og netværkssamarbejdet blandt aktørerne i lokaludvikling styret af lokalsamfundet. 8. Lokaludvikling styret af lokalsamfundet er et finansielt attraktivt redskab til gennemførelse af lokal udvikling. Kommissionen anerkender, at lokal udvikling er en langsigtet proces, som normalt strækker sig over flere finansieringsperioder, og den anbefaler en lige så langsigtet finansiel forpligtelse over for opbygning af kapacitet og aktiver i lokalområdet. Lokale partnerskaber ses derfor ikke som engangsprojekter, som opløses efter endt finansieringsperiode, men som led i en proces, hvor lokalsamfundene ledes ind på et mere bæredygtigt spor. Ligeledes mener Kommissionen, at lokale budgetter til lokaludvikling styret af lokalsamfundet skal have en vis kritisk masse for at kunne gøre en forskel, dvs. budgetter, der generelt ikke er mindre end ca. 3 mio. EUR i syv år i samlet offentlig finansieringsforpligtelse i enhver given finansieringsperiode. Men dette budget kan og skal måske også være større i byområder og andre mere tætbefolkede områder. Det er også værd at bemærke, at EU's medfinansieringssats for EFRU, ESF og EHFF kan forhøjes, hvis medlemsstaterne afsætter en hel prioritetsakse eller EU-prioritet til lokaludvikling styret af lokalsamfundet. Det betyder, at medlemsstaterne skal bidrage mindre med nationale midler end standardstøtten. 13

14 Kapitel 2. Hvordan iværksætter man lokaludvikling styret af lokalsamfundet i løbet af otte grundlæggende trin? Den nuværende udgave af lokaludvikling styret af lokalsamfundet er blevet praktiseret i over 20 år af LEADER i landdistrikterne og 3-5 år af EFF's akse 4 i kyst- og fiskeriområder. Programmer, som indeholder elementer af lokaludvikling styret af lokalsamfundet, har også eksisteret i byerne i mange år med støtte fra EFRU (gennem URBAN- og URBACTprogrammerne) og til fremme af social inklusion gennem ESF (EQUAL, lokale beskæftigelsesinitiativer og territoriale beskæftigelsespagter). Som et resultat heraf er der udarbejdet en række vejledninger og håndbøger til at hjælpe de lokale partnerskaber gennem de første kritiske skridt med at sætte gang i processen med lokaludvikling styret af lokalsamfundet. Det drejer sig bl.a. om onlineværktøjet LEADER Toolkit 7, startvejledningen til FARNET 8 og URBACT Local Support Group Toolkit 9. Der vil i hele vejledningen blive henvist til disse uden at gentage indholdet af dem, som fungerer i sig selv. Den tid og de ressourcer, der er nødvendige for at iværksætte en strategi og et partnerskab for lokaludvikling styret af lokalsamfundet, afhænger i høj grad af den lokale sammenhæng og den erfaring og kapacitet, der findes hos lokale aktører og organisationer. Men selv i erfarne lokalsamfund tager hele processen normalt mellem et halvt og et helt år at gennemføre ordentligt. Processen er kompleks, men det skyldes snarere, at lokalsamfundene selv er meget forskellige og komplekse, end at tilgangen er mere kompliceret end andre. I den forberedende fase kan der blive afdækket mange skjulte idéer, ressourcer og muligheder, og den er kritisk for den fremtidige succes. I denne forbindelse kan den støtte, der tilbydes i den nye forordning til forberedelsesfasen, spille en afgørende rolle for at sikre succes på et senere tidspunkt. Igangsætning af en proces med lokaludvikling styret af lokalsamfundet kan opdeles i en række på hinanden følgende trin eller runder, hvor man udformer og definerer tre grundelementer: strategien, partnerskabet og området. Disse tre kaldes sommetider triaden i en given lokaludvikling styret af lokalsamfundet, og måden, hvorpå de opfattes og spiller sammen, danner grundlag for det græsrodsbaserede paradigmeskift, som er grundlaget for lokaludvikling styret af lokalsamfundet. Disse grundlæggende trin 10 kan gengives ved en spiral som vist i figur 1: Spiraldiagram over triaden af område, partnerskab og strategi for lokaludvikling styret af lokalsamfundet i et givet tidsrum. 7 LEADER-værktøjskassen: 8 FARNET Vejledning 1. Områdebaseret udvikling i EU's fiskeriområder. Startvejledning for lokale fiskeriaktionsgrupper. FARNET Vejledning 4, Vejen til succes. https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/sites/default/files/documents/farnet%20startup%20guide%20da.pdf 9 URBACT Local Support Group Toolkit. Juni Disse trin kan naturligvis opdeles og grupperes anderledes afhængigt af situationen. 14

15 Figur 1: Spiraldiagram over triaden af område, partnerskab og strategi for lokaludvikling styret af lokalsamfundet i et givet tidsrum. 1. Beslut, hvad du vil ændre (strategi) Lokaludvikling styret af lokalsamfundet vender op og ned på konventionelle topstyrede udviklingsmetoder ved at tage udgangspunkt i visionen om, hvor de lokale aktører gerne vil hen i fremtiden, og hvad de mener, der skal ændres, for at det lykkes. Reaktionen på de lokale behov kommer først, og finansieringen ses som et middel til at nå målet. At opnå klar enighed om, hvad det er, man ønsker at ændre, er det første og vigtigste trin i udformningen af strategien og bør ikke forhastes. Der findes en bred vifte af deltagelsesbaserede teknikker, som kan hjælpe med at sikre dette (se afsnittene om strategi i kapitel 3, 4, 5 og 6). Derimod er konventionel lokaludvikling ofte finansieringsdrevet. Lokale organer ansøger om finansiering på baggrund af deres afvigelse fra det nationale gennemsnit med hensyn til nærmere angivne indikatorer. I dette scenarie er lokale agenturer blot det sidste led i kæden af organer, der udmønter midler og leverer tjenester. 2. Opbyg tillid og alliancer med folk, der kan hjælpe med at gennemføre forandringen (partnerskab) Dette trin foregår normalt parallelt med beslutningen om, hvad lokalsamfundet ønsker at ændre. Det kræver kontakt ansigt til ansigt og tilstrækkelig tid til at afdække de primære bekymringer, skjulte dagsordener og den skepsis, som historisk set ligger dybt i de fleste lokalsamfund. Her kan det hjælpe at bruge formelle redskaber som interessentanalyser til at kortlægge forskellige interessenter efter en række egenskaber, f.eks. hvor stor interesse i og kapacitet de har til at påvirke resultaterne 11. Diskussioner mellem personer eller i grupper kan hjælpe med at klarlægge fælles mål på længere sigt samt aktiviteter på kortere sigt, som kan 11 URBACT Local Support Group Toolkit: 15

16 bruges til hurtige sejre og til at skabe opbakning. De kan også bidrage til at afklare, hvem der er god til hvad, og hvor stort engagementet er til at oprette et formelt partnerskab. Før man kaster sig ud i at oprette en formel partnerskabsstruktur, er det nyttigt at opbygge tillid og høste erfaring med samarbejde gennem en uformel arbejdsgruppe, som kan føre tilsyn med de følgende trin (se afsnittene om partnerskab i kapitel 3, 4, 5 og 6). 3. Afgræns dit område (område) Her adskiller lokaludvikling styret af lokalsamfundet sig igen fra de traditionelle topstyrede metoder på den måde, at målområderne ikke behøver at følge foruddefinerede administrative grænser. De nationale eller regionale myndigheder bør imidlertid oplyse om, hvilken type område der vil være støtteberettiget, eller opstille klare udvælgelseskriterier. Inden for disse vide rammer skal de lokale aktører afgøre, hvad der er den bedst egnede afgrænsning, for at de kan nå deres mål. Det betyder, at de først og fremmest skal sikre, at området er stort nok og har en tilstrækkelig kritisk masse til at nå målene, og for det andet, at det ikke er for stort, sådan at lokalsamfundet risikerer at miste grebet om det. Endelig bør det være sammenhængende i fysisk, social og/eller økonomisk henseende og med hensyn til målene for strategien. De fysiske grænser, som dannes af kystlinjer, vandområder eller bjergkæder, falder dog ikke nødvendigvis sammen med placeringen af lokale erhvervsklynger såsom fiskeri eller landbrug, funktionsbestemte områder såsom arbejdskraftoplande eller med benyttelsen af grundlæggende tjenester. Ligeledes kan historiske grænser mellem kommuner i tætbebyggede byområder eller i udkanten af byen være en hindring for en effektiv indsats. Mange områder konfronteres med problemer, som går på tværs af lokale, regionale eller nationale administrative grænser. Derfor arbejder forskellige lokale projekter ofte på tværs af lidt forskellige landområder. Det er grundlæggende op til de lokale aktører at tage hensyn til disse faktorer og skabe et realistisk kompromis om de grænser for lokaludviklingsområdet, som kan give de bedste muligheder for at nå målene for strategien (se afsnittene om områder i kapitel 3, 4, 5 og 6). 4. Udarbejd en lokal forandringsstrategi baseret på lokalbefolkningens inddragelse og behov (strategi) Når der er opnået bred enighed om, hvad lokalsamfundet ønsker at ændre, hvem der kan hjælpe med at opnå det, og hvordan lokaludviklingsområdet i store træk ser ud, kan man dykke mere ned i detaljerne med hensyn til, hvordan man opnår resultatet gennem udarbejdelse af en lokal strategi. Dette kræver objektive beviser og fakta om styrker, svagheder, muligheder og trusler for området samt fuld inddragelse af lokalsamfundet, så befolkningen forstår, hvordan disse faktorer påvirker deres primære behov, og hvordan de kan gribes an. Lokaludviklingsstrategien bliver til en køreplan for gennemførelsen af lokaludvikling styret af lokalsamfundet, og partnerskaberne udvælger og støtter normalt projekter alt efter det bidrag, de yder for at nå målene for strategien. For at støtte forberedelsen af strategier af høj kvalitet har Kommissionen medtaget en liste over centrale elementer, som strategierne skal indeholde, og har styrket en række af hovedprincipperne i lokaludvikling styret af lokalsamfundet. Disse er 16

17 beskrevet og forklaret med eksempler i kapitel 5 (se også afsnittene om strategier i kapitel 3, 4, 5 og 6). 5. Aftal en partnerskabsstruktur, og klarlæg, hvem der gør hvad (partnerskab) Lokalsamfundene er forskellige med hensyn til kapacitet, tradition for samarbejde og/eller konflikt og institutionel kultur. Erfaringen viser, at det derfor er afgørende at udforme partnerskabet, så det passer til den lokale virkelighed. Ikke desto mindre er der to brede modeller. I den første oprettes en helt ny juridisk enhed bestående af lokale partnere. Enheden kan have forskellige former afhængigt af situationen (dog er de fleste nonprofitorganisationer). Uanset hvilken juridisk form man vælger, skal enheden rumme en bred repræsentation af strategiens lokale berørte parter, og den skal være åben, gennemsigtig og ansvarlig over for både lokalbefolkningen og støtteyderne. Den nøjagtige balance mellem de involverede partnere og deres beslutningskompetence afhænger af lokale omstændigheder, men som tidligere nævnt er det et centralt træk ved lokaludvikling styret af lokalsamfundet, at partnerskaberne ikke bør være domineret af en enkelt offentlig eller privat interessegruppe. Den anden model kan benyttes, når der ikke er behov for eller ønske om at skabe en yderligere struktur, og/eller når det tydeligvis vil være en fordel at trække på en erfaren partners administrative kapacitet. I dette tilfælde kan den erfarne partner blive det ansvarlige organ i juridiske og administrative henseender, mens de øvrige partnere danner en slags beslutningstagningsudvalg eller udvælgelseskomité for projekter. Dog bør de samme principper om repræsentativitet, åbenhed, ansvarlighed og gennemsigtighed gælde her som i den første model. For at sikre, at de deltagelsesbaserede og effektive partnerskaber faktisk gennemfører deres strategier af høj kvalitet, har Kommissionen også udarbejdet en liste over de primære opgaver, som de bør udføre. Disse bliver gennemgået nærmere i kapitel 5 ved hjælp af en række eksempler. Hvert partnerskab skal overveje, om det har de kvalifikationer og den erfaring i området, der skal til for at udføre disse funktioner, eller om det er nødvendigt at supplere med hjælp udefra. Begge ovennævnte modeller kan bruges til at koordinere mere end én finansieringsstrøm. Det forklares i kapitel 6 (se også afsnittene om partnerskaber i kapitel 3, 4, 5 og 6). 6. Juster grænserne (område) Under forberedelsen af lokaludviklingsstrategien og opbygningen af partnerskabet vil det komme til at stå klart, at visse problemer kan løses bedre ved at inddrage andre dele af det geografiske område. Det kan f.eks. være nødvendigt i et landdistrikt at inddrage en lokal markedsby, eller det kan være nødvendigt for et underprivilegeret byområdes vedkommende at overveje forbindelser til områder, hvor der udbydes lokale arbejdspladser og tjenester. Ligeledes kan en potentielt nyttig allieret i partnerskabet befinde sig lige uden for områdets oprindelige afgrænsning. Det er måske også muligt at øge synergien mellem lokale initiativer finansieret af forskellige EU-fonde ved at justere deres grænser derefter. Endelig kan de nationale eller regionale kriterier for udvælgelse af områder til lokaludvikling styret af lokalsamfundet kræve en vis justering af definitionen af området. 17

18 Af alle disse grunde bør den nøjagtige afgrænsning af foranstaltningen ses som noget flydende, der kan tilpasses efter skiftende omstændigheder. Faktisk giver lokaludvikling styret af lokalsamfundet de lokale partnerskaber en række alternativer til løsning af problemer af forskelligt omfang. Lokale partnerskaber, der grænser op til hinanden, kan f.eks. hver for sig fokusere på de aktioner, der finansieres af en bestemt fond, men så udnytte samarbejdsforanstaltningerne eller søge en anden fond i fællesskab med henblik på at afhjælpe problemer, der bedst løses på et andet, grænseoverskridende plan. Lokaludvikling styret af lokalsamfundet giver et fleksibelt udvalg af tiltag til at sikre, at grænserne passer til de til enhver tid fremherskende lokale behov frem for at være lagt fast på et givet tidspunkt. Under alle omstændigheder skal man dog være forsigtig, hvis man udvider området. De fleste tvingende omstændigheder vil presse området større, men det bør ikke ske på bekostning af fornemmelsen af lokal identitet og reel inddragelse af lokalsamfundet (se afsnittene om områder i kapitel 3, 4, 5 og 6). 7. Udarbejd en handlingsplan og en støtteansøgning (strategi) Når først partnerskabet er nået til enighed om, hvad det ønsker at ændre, og har fastlagt en klar "interventionslogik", der viser, hvordan denne ændring kan måles, og hvilke typer aktioner der kan få det til at lykkes, skal partnerskabet udmønte disse overordnede hensigter i en realistisk handlingsplan og en støtteansøgning. Der findes mange detaljerede vejledninger i, hvordan man gennemfører dette trin 12. På dette trin står alle ansøgere over for den udfordring, at de skal tilvejebringe tilstrækkelige oplysninger til at gøre planen troværdig og samtidig opretholde fleksibiliteten til at kunne tilpasse sig uforudsete omstændigheder. Medlemsstaterne, regionerne og de lokale partnerskaber håndterer denne udfordring på forskellig vis. Det er imidlertid vigtigt at vise, at tidsplanen og de menneskelige og finansielle ressourcer, der er afsat til de primære aktivitetstyper, svarer til de behov, der tidligere er identificeret, og har en rimelig chance for at udvirke den ønskede forandring. Ligeledes skal partnerskabet demonstrere, at det besidder de kvalifikationer, systemer og procedurer, der kan sikre, at planen kan gennemføres på en effektiv og gennemsigtig måde (se afsnittene om strategi i kapitel 3, 4, 5 og 6). 8. Etabler et system til periodisk gennemgang, evaluering og ajourføring af strategien Siden forberedelsen af den sidste runde af lokaludviklingsstrategier begyndte i 2007, har situationen for de lokale partnerskaber i mange lande været svært påvirket af den økonomiske krise. Men selv i perioder med relativ stabilitet har partnerskaberne brug for mekanismer til måling af, i hvilken grad de når de forventede resultater og lærer af hidtidige fejl og succeser. Revisionsretten argumenterede i sin gennemgang af LEADER for, at man skulle forbedre overvågning, selvevaluering og ekstern evaluering af lokaludviklingsstrategier og indarbejde dem i de normale aktiviteter for at opnå en øvelse-gør-mester-effekt. 12 Se eksempelvis: LEADER FARNET:https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/tools/implementing-axis-4 URBACT 18

19 Mens dette er et område, som stadig kræver videreudvikling, findes der en række nyttige vejledninger og værktøjskasser til, hvordan man kan gøre det uden at drukne i bølger af irrelevante data og links (se også afsnittene om strategi i kapitel 3, 4, 5 og 6). Det tager tid og kræfter at udføre disse otte trin korrekt. Men Kommissionen har øget forberedelsesstøtten hertil (se kapitel 5.3., afsnittet om forberedelsesstøtte). Og selv om de har gjort det før, sætter de lokale aktører generelt pris på og nyder processen med at udarbejde en fælles køreplan for fremtiden. 19

20 Kapitel 3. Hvordan støtter man partnerskaberne for lokaludvikling styret af lokalsamfundet i at klare de nye udfordringer? 3.1. Indledning Dette kapitel er primært rettet mod eksisterende partnerskaber i landdistrikter og fiskeriområder til hjælp med at udnytte de nye forordninger til at håndtere nogle af de nye udfordringer, de står over for. Men kapitlets indhold er også relevant for nye partnerskaber i byerne og dem, der arbejder med social inklusion. I mange medlemsstater er situationen for lokalsamfundene ved starten af programmeringsperioden dramatisk anderledes end den, de stod i forud for de to forudgående programmeringsperioder. Stillet over for alvoren i den økonomiske krise er mange eksisterende lokale partnerskaber tvunget til at finde ekstra kilder til finansiering til blot at fortsætte arbejdet eller at overleve. Men med de voksende samfundsmæssige, miljømæssige og økonomiske udfordringer er det simpelthen ikke en realistisk løsning for mange lokalsamfund på længere sigt at gøre, som man plejer. Derudover er der efter flere programmeringscykler risiko for en vis desillusionering og udbrændthed hos lokalsamfundet i visse områder. Sammen med forandringer i de eksterne forhold er mange af erfaringerne fra LEADER og EFF's akse 4 blevet taget i betragtning og har ført til en række ændringer i de nye forordninger. Således er et antal specifikke træk ved lokaludvikling styret af lokalsamfundet blev forstærket, bl.a. som reaktion på Revisionsrettens beretning om LEADER. Hvis disse ændringer bliver gennemført ordentligt, vil de forbedre de lokale partnerskabers evne til at håndtere nogle af de nye udfordringer, de står over for. Imidlertid viser erfaringen, at den nødvendigvis præcise formulering i EU-forordningerne kan blive genstand for forskellige og ofte fejlagtige fortolkninger på nationalt, regionalt og lokalt plan. I dette kapitel forsøger vi derfor at gøre to ting kort fortalt. For det første kortlægger vi i grove træk nogle af de centrale forandringer i de eksterne forhold, som lokale partnerskaber må leve med, og nogle af de nye løsningsmodeller, som de må overveje at støtte. For det andet forsøger vi at give en mere fyldig forklaring på, hvad Kommissionen forstår ved nogle af de centrale bestemmelser i forordningen, og at give eksempler på, hvordan disse kan bruges på lokalt plan til at afhjælpe nogle af de udfordringer, der er blevet identificeret i det første afsnit De nye udfordringer, som lokale partnerskaber står over for Der er nu bred enighed om, at Europa står over for en række langsigtede globale udfordringer, som omfatter faldende konkurrenceevne i forhold til vækstøkonomierne, global opvarmning og udtømning af ressourcer, stagnerende eller faldende realløn og levestandard for en stor del af befolkningen, stigende ulighed og social polarisering og trusler mod sundheden og de sociale sikringsordninger fra bl.a. befolkningsaldringen og demografiske forandringer. Europa 2020-strategien blev udviklet for at hjælpe med at løse nogle af disse store problemstillinger, og de elleve tematiske mål for forordningen om fælles bestemmelser er udformet til at sikre, at ESI-fondene retter ressourcerne mod de mest presserende problemer. 20

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5

Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5 Europa-Kommissionen Forenkling Samhørighedspolitik for 2014-2020 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Hvad er forenkling? 3 Hvordan kan forenkling opnås? 4 Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5 1 Harmonisering

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor Issue 1 September 2014 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europakommissionen. Denne udgivelse afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke blive holdt ansvarlig for brug af

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken

Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK REGIONALUDVIKLING Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken UNDERSØGELSE

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder Lone Kristensen og Jørgen Primdahl Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Hvorfor nye plantilgange? Behov for nye opdaterede

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.- AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN 14.-15. MARTS

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE GINIE: Geografisk Informations- Netværk i Europa IST-2000-29493 Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE Rapport D 2.11.1 (a) Januar 2004 Projektkoordinator: University

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere