Evalueringsrapport fra projekt "Læs og skriv på Specialskolen Tejbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport fra projekt "Læs og skriv på Specialskolen Tejbjerg"

Transkript

1 Evalueringsrapport fra projekt "Læs og skriv på Specialskolen Tejbjerg Af Helga Borgbjerg Hansen Evalueringsrapporten er udarbejdet på baggrund af løbende tests og indsamlet empiri, der består af elevernes skriftlige produkter før, under og efter projektets gennemførelse samt et interview med lærer Jimmy Davidsen. Rapporten fremstår som det teoretiske grundlag for indlægget En autentisk beretning om projektet Skriv og Læs på Specialskolen Tejbjerg, (Juul Glud, Borgbjerg Hansen, 2014), og kan med fordel læses i forlængelse heraf. Rapporten består af en introduktion til projektet, herunder formål og mål, en evaluering af de konkrete mål og af formålet, herunder en analyse og en fortolkning, for afslutningsvis at angive læseteoretiske og didaktiske anbefalinger på baggrund af evalueringen. App en Skriv og Læs er udviklet af folkeskolelærer Janus Madsen, som gennem de sidste 15 år har udviklet undervisningsmaterialer. Udviklingen af app en er støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen, som har muliggjort et tæt samarbejde med et hold forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Projektet blev ledet af lektor og ph.d. Jeppe Bundsgaard med speciale i it, dansk og didaktik og resulterede i en positiv evaluering af app en og den praksis, der kan udvikle sig omkring brugen af den. Den læseteoretiske baggrund for udviklingen af app en er hentet i emergent literacy-traditionen, som tilskriver børn, at de meget tidligt og før skolestart kan tilegne sig skriftsproglige færdigheder, hvis skriftsproget er en integreret del af deres hverdag. (Fast, 2009). Der er således tale om en funktionel tilgang til børnenes brug af app en. Formålet med projektet er, at eleverne får lyst til at arbejde med skriftsproget. De konkrete mål for projektet Specialskolen Tejberg er, at eleverne lærer: at kende bogstavernes form at kende bogstavernes lyd at kende læseretningen at en tekst er opbygget af bogstaver, ord og sætninger at afskrive ord at skrive små ord selv Evalueringen har til formål at dokumentere elevernes skriftsproglige fremgang i arbejdet med app en med henblik på en vurdering af, hvordan elevernes fortsatte skriftsproglige udvikling kan understøttes via denne app. Rammen for evalueringen er Niels Egelunds definition af evalueringsbegrebet, se figur 1. 1

2 Evaluering Måling Vurdering Test Figur 1. (Egelund, N. hos Kølsen, de Witt, Mayland, 2008). Egelund differentierer begrebet evaluering i de fire områder, evaluering, vurdering, måling og test, som via modellen kan anskueliggør, hvordan en evaluering både består af områderne hver for sig og af områderne i sin helhed. Evaluering er det mest brede begreb, og handler som sagt om, hvorvidt systemet opnår de intenderede formål. Vurdering er endnu bredere end måling, og omfatter et bredere sortiment af vurderingsmetoder. Vurdering svarer på spørgsmålet: hvordan klarer eleven sig totalt set på et område? Måling betegner en lidt bredere form for testning. Eleven måles i forhold til tidligere præstationer med en numerisk beskrivelse. Test betegner en systematisk procedure for at måle en bestemt egenskab relateret til et gennemsnit. I evalueringen af de konkrete mål benyttes Egelunds begreb måling. Den enkelte måling foretages før, under og efter projektet og benyttes som et didaktisk redskab til at foretage endnu en måling. I evalueringen af formålet med projektet benyttes Egelunds begreb vurdering, som er endnu bredere end måling. Denne vurdering foregår løbende ud fra iagttagelse af tegn på elevernes motivation, når der arbejdes med app en Skriv og Læs. Her indgår interviewet med lærer Jimmy Davidsen som det væsentligste bidrag. Målingerne eksemplificeres med fire af de i alt seks elevers præstationer før, under og efter projektet. 2

3 Eksempel 1: Majse, før, under og efter projektet Eksempel 1: Oliver, før, under og efter projektet Eksempel 1: Laura, før, under og efter projektet 3

4 Eksempel 1: Louise, før, under og efter projektet Analyse og fortolkning af elevernes præstationer i de tre målinger Som det fremgår af de fire eleveksempler viser målingerne før, under og efter projektet en skriftsproglig fremgang, som giver anledning til både en kvantitativ og en kvalitativ analyse. Den kvantitative analyse viser, at samtlige eleverne skriver mere både i målingen under projektet og i målingen efter de otte uger, sammenlignet med målingen før projektet. Det er dog først efter de otte uger, at elevernes skriftlige produktion vokser markant sammenlignet med før-målingen. I tre af de fire eleveksempler er der desuden en signifikant forskel på målingerne under projektet og efter projektet. Denne forskel på målingerne under og efter kan give anledning til at overveje, hvordan tidsfaktoren kan indgå som et didaktisk greb, når det viser sig, at eleverne profiterer af at få tilstrækkelig tid, når de udsættes for et nyt læremiddel. I den kvantitative analyse ses desuden både en progression i sætningsopbygningen og et større skriftligt ordforråd hos den enkelte elev. Disse to målbare resultater kan føres tilbage til punkt 4 i den målsætning, der blev fastlagt for projektet. Signifikant for projektet er, at eleverne har formået at producere meget mere under og efter projektet, end de formåede før projektet, og at elevernes nye færdigheder går i andre retninger end den retning, de opstillede mål foreskrev. Den kvalitative analyse foretages på baggrund af Adams syv niveauer inden for den sproglige opmærksomhed, hvor det pragmatiske udgør det laveste niveau. Niveauer er: 1. Pragmatik, 2. Syntaks, 3. Ordgrænser, 4. Morfemer, 5. Stavelser, 6. Onset - rime, 7. Sproglyde. (Adam, 1990, hos Hansen, 2009). Målingerne af elevernes udvikling viser, at eleverne opnår færdigheder i sproglig opmærksomhed, idet det skrevne i målingen før projektet formuleres ud fra pragmatiske niveau, og det skrevne i målingerne efter projektet formuleres ud fra det syntaktisk niveau. Denne tendens er tydelig i målingen efter projektets afslutning, idet elevernes skriftlige produktioner viser tegn på, at: - eleverne skriver flere bogstaver - eleverne skriver ord 4

5 - eleverne skriver sætninger - eleverne skriver med ordgrænser Signifikant og overraskende har eleverne dels udviklet flere og mere relevante færdigheder for at skrive og læse, end de færdigheder, der var opstillet før projektets begyndelse, dels udviklet forudsætninger i den kronologi, som anbefales inden for læseforskningen. (Adam, 1990, hos Hansen, 2009). Evaluering af formålet med projektet Formålet med projektet var, at eleverne fik lyst til at arbejde med skriftsproget. Evalueringen af formålet foretages på baggrund af Egelunds begreb vurdering, og ud fra interviewet med lærer Jimmy Davidsen. Jeg er overrasket over, hvad app en har gjort ved undervisningen. Det er tydeligt, at der er blevet arbejdet godt med de sproglige forudsætninger, bare på en anden måde end sædvanlig. Jeg kunne kalde det for aktionsundervisning. En meget meningsskabende arbejdsform, hvor eleverne hjælpes ind i en reel kontekst, hvor skriftsproget giver mening for dem. Alle børn er enige om at det har været sjovt at arbejde med Skriv og Læs, de vil mægtig gerne fortælle om de mange bøger, de har haft lavet, de kan huske de bøger, de har lavet (de har lavet mange lange bøger), det er deres personlige bøger. Alle ville gerne vise deres bøger og var stolte af disse. De har alle læst op, mens de har fulgt teksten med fingeren Jimmy Davidsen giver desuden udtryk for, at det betyder meget for eleverne, at det skrevne indhold er personligt, at billederne til teksten er taget af eleverne selv, at app'en er let og enkel i sin opbygning, og at eleverne får umiddelbar feedback på det skrevne. (Interview med Jimmy Davidsen, foretaget af Marianne Juul Glud, 2014). Det kan antages, at app en Skriv og Læs har givet eleverne mulighed for at profitere af en funktionel tilrettelagt undervisning, idet deres motivation for skriftsprogligt arbejde er steget markant i projektet. Det kan tyde på, at den læseteoretiske baggrund for app en understøtter læring for elever, der har udfordringer med skriftsproget. Læseteoretiske anbefalinger på baggrund af evalueringen Anbefalingerne foretages på baggrund af to modeller, som begge tager udgangspunkt i et lingvistisk syn på læseprocessen. Den første model, figur 2, er udarbejdet i forbindelse med inddragelse af ipad i undervisningen på Specialskolen Tejbjerg. Figur 2. (Glud, Thorsted, 2013). 5

6 Modellen bygger som nævnt på en lingvistisk opfattelse af læseudviklingen og understøttes af Uta Friths Sekstrinsmodel. Friths forskning omhandlende elever i læsevanskeligheder, viser, at eleverne, der ikke har forudsætningerne for at blive sprogligt opmærksomme, bør stimuleres sprogligt hele vejen gennem deres læseudvikling, både når de skal opnå skrive- og læsefærdigheder, og hvis de skal opretholde disse færdigheder. I målingen af elevernes skriftlige arbejde under og efter projektet viser det sig, at eleverne til trods for deres formodede udfordringer i forhold til at blive sprogligt opmærksomme har bevæget sig fra trin 1, logografisk læsning til trin 2 fonologisk læsning jævnfør Høiens læseudviklingsmodel. (Hansen, 2011). Trin 1 er kendetegnet ved følgende: På dette trin læses ordene ved hjælp af deres form og kendetegn. Børn i førskoleområdet kan tidligt genkende symboler som MacDonald, deres egne navne og enkelte ord og bogstaver, som symboliserer konkreter i hverdagen. Børnenes interesse for skriftsproget kan vækkes og udvikles meget tidligt, hvis de voksne omkring barnet udnytter skriftsproget i en funktionel sammenhæng. (Söderberg, 1988, Liberg, 1997). Trin 2 er kendetegnet ved følgende: Der er god grund til at stimulere elevernes egne skriveforsøg, idet mange forskere peger på, at eleverne skriver sig ind i læsningen. (Hagtvet, 1988, 2009, Hagtvet & Pálsdóttir, 1992, Frost, 1998, Nielsen, 1998, Bjørk & Liberg, 1999, Tragetorn, 2001.) Det vigtigste er naturligvis, at eleverne får interesse får skriftsproget, udvikler en sproglig opmærksomhed og opdager skriftsprogets funktionelle betydning. (Hansen, 2011). Anbefalingerne vil desuden bygge på Den udvidede triangelmodel, figur 3. Figur 3. (Hansen, 2009). De sorte pile i modellen viser den ortografisk strategi, også benævnt den direkte vej. De grå pile i modellen viser den fonologiske strategi, også benævnt den indirekte vej. Den tykke sorte pil mellem de ortografiske processer og de kontekstuelle processer illustrerer den kontekstafhængighed, som læsere uden tilstrækkelige ortografiske færdigheder er afhængig af. (Hansen, 2009). 6

7 I målingen af elevernes skriftlige arbejde efter projektet fremgår det, at eleverne fra næsten udelukkende at benytte sig af kontekstuelle processer, benævnt den direkte vej, ændrer fremgangsmåden til også at bestå af både meningsprocesser og af sprogligt opmærksomhedsprocesser, den indirekte vej. Antagelsen herfor er, at ændringen er sket på baggrund af et induktivt og funktionelt princip for tilrettelæggelsen af undervisningen. (Winther-Jensen et al, 2013). De læseteoretiske anbefalinger er, at eleverne fortsat bør undervises efter et funktionelt og induktivt princip, hvor målene for undervisningen bør følge de retningslinjer for sproglige opmærksomhedsniveauer, som ifølge Adams er relevante, og desuden hvad angår både kvantitative og kvalitative målinger løbende bør justeres. Projektet har vist, at eleverne selv sætter standarden for de kvantitative målinger, som kan foretages, idet de er motiverede for målinger af, hvor mange bøger, de skriver. Projektet har også vist, at der kan sættes standarder for elevernes færdigheder i sproglig opmærksomhed, til trods for de sproglige udfordringer eleverne kan opleve. Didaktiske anbefalinger Den didaktiske ramme er Mads Hermansens tre læringsdimensioner henholdsvis feedback og feedforward, habitus og refleksion og møje og overskud, illustreret i en modelkonstruktion, figur 2. Figur 2. (Hermansen, hos Illeris, (2012). Hermansen mener, at den lærende har behov for både feedback og feedforward i nu et. Nu et er illustreret som midten af kuben, hvor også de to evighedstegn mødes. Der er således tale om, at den lærende konstant pendulerer mellem de tre begrebspar. (Hermansen, hos Illeris, (2012). Begrebet habitus er hentet hos Pierre Bourdieu og er princippet bag alle de menneskelige handlinger, som er resultatet af ubevidste og irrationelle overvejelser. (Gregersen, Mikkelsen, 2007). Dette kan giver anledning til didaktiske anbefalinger med henblik på de fremtidige didaktiske overvejelser i arbejdet med app en Skriv og Læs. Hvis der arbejdes ud fra den antagelse, at eleverne før projektet fortrinsvis havde en møje- og habitus-tænkning, der kan give sig udslag i store anstrengelser uden en belønning, og hvis der arbejdes ud fra antagelsen om, at app en Skriv og Læs via sin opsætning giver eleverne den nødvendige og umiddelbare feedback og feedforward, der befordrer en refleksion og overskud - 7

8 tænkning, bør der forsat arbejdes med denne app. Til en uddybning af den anbefaling inddrages modellen af begrebsparret møje og overskud, figur 3. møje overskud NU Figur 3. (Hermansen, hos Illeris, (2012). Hermansen vil med modellen illustrere, at møjen kommer før overskud, når opgaven er en udfordring. Der foregår konstant en proces mellem møje og overskud i en læringsproces, og der ud over forudsætter det en vis grad af møje at komme i overskud. (Hermansen, hos Illeris, (2012). Det kan anbefales, at eleverne har figuren som redskab til at markere, hvorvidt de kan mærke, hvordan og hvornår de flytter sig fra møje til overskud i nu et. Brugen af app en Skriv og læs har været medskabende for udviklingen af et skriftsprogsmiljø på Specialskolen Tejbjerg, og gennemførelsen af projektet viser, at app en med fordel kan introduceres på andre skoler, hvor der arbejdes med at skabe et motiverende skriftsprogsmiljø. 8

9 Litteraturliste Fast, Carina (2009): Literacy - i familie, børnehave og skole. Århus: Forlaget Klim. Gregersen, Camilla, Mikkelsen, Stinus Storm (2007): Ingen arme, ingen kager! En Bourdieuinspireret praksisanalyse af skolen sociale sortering. Unge Pædagoger. Hansen, Helga (2009): Hvordan kan it bruges i undervisningen af elever med læse- og skrivevanskeligheder? Landsforeningen af Læsepædagoger. Hansen, Helga (2011): Dansk: læsning- indføring i praksisanbefalinger med baggrund i dansk og international forskning. I Specialpædagogik. En grundbog. Christiansen, Jørgen, Mårtensson, Brian, Pedersen, Torben red. Hans Reitzels Forlag. Hermansen, Mads (2012): Om læring - minimalisme i læringsteori. I Illeris, Knud (red.), 49 tekster om læring, Samfundslitteratur. Kølsen, de Witt, Camilla, Mayland, Lise (2008): Evalueringsdidaktik- sammenhængen mellem mål og evaluering. I Almen didaktik-i læreruddannelsen og lærerarbejde. Lund. Jens H., Rasmussen, Torben Nørregaard, red. Kvan. Winther-Jensen, Thyge. Holm-Larsen, Signe (2013): Didakik, lærerfaglighed, skole og læring. Upress Links se=&id=&startside=&forumid 9

Læsbare læremidler EUD

Læsbare læremidler EUD Læsbare læremidler EUD Kristine Kabel Stig Toke Gissel Dorthe Carlsen 2009 1 1. Indledning... 7 2. Projektdesign... 10 2.1 Handling som udgangspunkt for handlingsanvisninger... 12 3. Målgruppens læsefærdigheder...

Læs mere

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Birthe Lund - Annie Aarup Jensen Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Hvert år laver biblioteket ansøgninger

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Viljen til læsning læsevanskeligheder belyst gennem et erfaringsperspektiv. Ph.d.-afhandling af Aase Holmgaard Vejleder: Eva Gulløv

Viljen til læsning læsevanskeligheder belyst gennem et erfaringsperspektiv. Ph.d.-afhandling af Aase Holmgaard Vejleder: Eva Gulløv Viljen til læsning læsevanskeligheder belyst gennem et erfaringsperspektiv Ph.d.-afhandling af Aase Holmgaard Vejleder: Eva Gulløv Danmarks Pædagogiske Universitet, oktober 2007 INDLEDNING... 5 AFHANDLINGENS

Læs mere

At skrive sig ind i læsningen

At skrive sig ind i læsningen At skrive sig ind i læsningen af Marianne Borup Langhøjskolen, Hvidovre Eksamensopgave til Læsevejlederuddannelsen, 1. modul: Indsigt i børns sproglige udvikling, læsning og skrivning herunder læse- og

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Martha Mottelson & Per Fibæk Laursen Februar 2012 Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Den aktuelle udfordring Folkeskolen har altid haft formål, der har omfattet andet og mere end læring af faglige

Læs mere

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik AF THOMAS THORNING (red.) METTE MOLBÆK, KRISTIAN HORSLUND, BIRGIT MADSEN, JESPER HUST 2 - Et udviklingsarbejde

Læs mere

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Artikel som afslutning på FoU: Niveaudeling og undervisningsdifferentiering, 2011. Baggrunden er et udviklingsprojekt under Ministeriet

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Faglig Læsning i Matematikfaget

Faglig Læsning i Matematikfaget Faglig Læsning i Matematikfaget Udarbejdet af: Mette Strandgård Christensen - Forår 2012 Studienummer: 116443 Vejleder: Mette Vedelsby, University College Sjælland Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen?

Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen? Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013 Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen? Billede: Vibe Fauerholdt Frederiksen, Æblekoncentrat PD-afgangsprojekt af Ellen

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

En analyse af læsesyn i et kritisk literacy- og dannelsesperspektiv.

En analyse af læsesyn i et kritisk literacy- og dannelsesperspektiv. Kandidat uddannelsen i Didaktik mshp Dansk Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Århus Universitet Læsning eller literacy? En analyse af læsesyn i et kritisk literacy- og dannelsesperspektiv. Reading

Læs mere