MetNord JV Relevante underentreprenører. Sagsnr Dokumentnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MetNord JV Relevante underentreprenører. Sagsnr Dokumentnr"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse MetNord JV Relevante underentreprenører Tilladelse til midlertidig udledning af overskudsvand til Københavns Havn, Nordbassinet i forbindelse 4 dages pumpetest i boring PRC02 i Trelleborggade, Nordhavn Sagsnr Dokumentnr I forbindelse med projektering af grundvandssænkningsanlæg for udgravning af stationsskakt for den kommende metrostation i Nordhavn/Århusgade er Metroselskabet blevet opmærksom på en grundvandsforurening i området omkring Trelleborggade (tidligere Redhavnsvej, se bilag 1). Med henblik på vurdering af muligheden for afgrænsning af forureningen ved den kommende grundvandssænkning vil MetNord JV udføre et 4 dages pumpeforsøg i boring PRC02 (se bilag 2). Pumpetesten indebærer håndtering af m 3 overskudsvand, som skal udledes til havnen eller afledes til kloak. Metroselskabet har på vegne af MetNord JV ansøgt om udledningstilladelse til havnen. MetNord JV har ønsket at udføre pumpetesten i uge 17. Selve afværgepumpningen med udledning til havnen vil MetNord søge om på et senere tidspunkt. Ansøgning Følgende materiale har ligget til grund for udledningstilladelsen: Ansøgning om bortledning og udledning af overskudsvand fra pumpetest. Metroselskabet, 13. april Anmodning om supplerende oplysninger. Center for Miljøbeskyttelse, mail af 13. april Supplerende oplysninger. MetNord JV, mail af 14. april Udledningstilladelse for overfladevand og overskudsvand fra etablering af sekantpæle og jordankre på Nordhavn metrobyggeplads. Center for Miljøbeskyttelse, 22. december 2014 (sagsnr ). Udledningstilladelsen omfatter: Udledning af vand fra 4-dages pumpetest i boring PRC02. Vilkår: På baggrund af det foreliggende materiale meddeler Center for Miljøbeskyttelse tilladelse efter Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010, 28, stk.1 til udledning af vand på følgende vilkår: Miljø ved større byggeog anlægsprojekter Njalsgade Postboks København V Telefon EAN nummer

2 1. Der må udledes m 3 overskudsvand med et maximalt flow på 50 m 3 /time fra udførelse af 4-dages pumpetest i boring PRC Vandet fra pumpetesten skal renses i sedimentationsanlæg og kulfilter eller lignende inden udledning. Renseanlægget skal være godkendt af Center for Miljøbeskyttelse inden opstart af pumpetest. 3. Vandbehandlingsanlægget skal etableres som et lukket system med minimal risiko for afdampning af flygtige organiske stoffer til omgivelserne. Sedimentationsanlæg skal være forsynet med overdækning som vist i bilag 6, eller lignende. 4. Der må ikke anvendes flokkuleringsmidler eller andre vandbehandlingskemikalier i forbindelse med pumpetesten. 5. Udløbet skal etableres under vandoverfladen og udformes således, at havbundsmateriale ikke kan ophvirvles. 6. Udledning skal ske i det udledningspunkt der er aftalt med By&Havn for udledning af vand fra Nordhavn metrobyggepladsen. 7. Der skal etableres siltgardin i tilknytning til udløbspunktet. 8. Udledningen må ikke give anledning til uacceptabel farve, lugt eller uklarhed i de anvendte havnebassiner. 9. Koncentrationen af Total Kvælstof må ikke overstige 8 mg/l i udløbet. 10. I forbindelse med pumpetesten skal der udtages stikprøver af det udledte vand: Ved opstart af pumpetest (Dag 1 eller dag 2) Ved afslutning af pumpetest (Dag 4) Prøverne skal udtages ved indløb til kulfiltre og udløb fra kulfiltre. 11. Vandprøverne skal analyseres for: Suspenderet stof Total-kvælstof Total-kulbrinter Klorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter BTEXN Cyanid (total og syreflygtig) Jern, Arsen, barium, bly, cadmium, kobber, krom, kviksølv, nikkel og zink Side 2 af 6

3 12. På baggrund af analyseresultater vil der blive opstillet emissionsgrænser for relevante forureningsparametre for den efterfølgende afværgepumpning. 13. Prøvetagning og analyse skal udføres af akkrediteret laboratorium. Prøvetagningen kan dog efter aftale med Center for Miljøbeskyttelse udføres af ikke-akkrediteret personale. Prøvetagningen skal udføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 231 af 15. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger og DS/ISO :2004 om vejledning i prøvetagning af spildevand. 14. Analyseresultater skal sendes til Center for Miljøbeskyttelse så snart, de foreligger fra laboratoriet. 15. Affald fra vandbehandlingsanlægget skal håndteres efter gældende affaldsregler og anvises af Center for Miljøbeskyttelse. 16. Denne tilladelse udløber ved udledningens ophør dog senest den 1. maj Senest en uge efter udledningens ophør meddeles dette skriftligt til Center for Miljøbeskyttelse. Side 3 af 6

4 Projektbeskrivelse MetNord JV skal i forbindelse med anlæggelsen af Nordhavn Metrostation foretage grundvandskontrol for udgravningen. På nabogrunden i Den Røde By er der registreret en kraftig forurening med klorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter i grundvandet. For at undgå mobilisering af forureningen i forbindelse med den kommende grundvandssænkning på byggepladsen har MetNord planlagt en afværgeforanstaltning i form af pumpeboring i det forurenede område. Forud for denne afværgepumpning vil MetNord udføre en pumpetest i en af de etablerede boringer. Der indgår fem andre boringer i testen (PRC01, M21, M22, M25 og M26) men disse boringer benyttes udelukkende til datalogging. Vandet fra udførelse af de tre nye boringer (PRC01, PRC02 og M26) er blevet opsamlet i palletanke og kørt til behandling hos SMOKA. Jord- og grundvandsforurening Boring PRC02 ligger på en V1-kortlagt matrikel (ID-nr.: ) i Nordhavnen, hvor der har været industrielle aktiviteter som eksempelvis bådeoplagspladser, olieoplag, maskin- og autoværksteder, træindustri og lakkerier. Der er i forbindelse med en tidligere undersøgelse af Den Røde By (Riffelsyndikatet) og i forundersøgelsesboringer (se bilag 3) konstateret betydelig grundvandsforurening med klorerede opløsningsmidler i området. Der er ligeledes konstateret spor af BTEXN og cyanid (boring M25), men ikke pesticider eller phenoler. Rensningsforanstaltninger Beskrivelse af renseanlæg MetNord JV har planlagt at etablere et renseanlæg bestående af forsedimentation efterfulgt af tre Cyclesorb HP2 aktivkulfiltre (se bilag 4) med granuleret aktivt kul (GAC) af mærket Filtrasorb 400. MetNord har angivet at det valgte kulfilter kan rense grundvandet effektivt for klorerede opløsningsmidler - både de tunge fraktioner som PCE (Tetrachlorethylen) og TCE (Trichlorethylen) og de lettere nedbrydningsfraktioner som DCE (dichlorethylen) og vinylklorid. MetNord forventer desuden også en mindre sorption af metaller som barium, chrom og kobber. Der er ikke planlagt nogen ph-justering i renseanlægget. Dimensioneringsgrundlag Der er dimensioneret tre Cyclesorb HP2 filtre (se bilag 5) i vandbehandlingsanlægget, hver med en kapacitet på 14 m 3 /t, hvilket giver en samlet kapacitet på 42 m 3 /t. Med de koncentrationer af cis- DCE, der er målt i de tre nærmeste boringer (30 µg/l i pumpeboring Side 4 af 6

5 PRC02 stigende til en sum på µg/l i M25A) forventes en kraftig overkapacitet. Rensningseffekt for relevante forureningsparametre MetNord har vedlagt en isotherm-graf fra producenten af Filtrasorb 400. Konservativt forventes kullene at have en kapacitet på 20 g/100 g chlorerede forbindelser, svarende til 20 %. Der er 3 x 900 kg Filtrasorb 400 i de tre kulfiltre, hvilket svarer til en kapacitet på 540 kg klorerede opløsningsmidler. Med en max målt koncentration på µg/l eller 2 g/m 3 er den maksimale sum af klorerede opløsningsmidler ca. 10 kg, hvilket giver en overkapacitet med en faktor 50. Med en sum af klorerede forbindelser i boring PRC02 på ca. 35 µg/l, er overkapaciteten 0,2 kg til 540 kg kapacitet eller gange. Udledningspunkt Vandet pumpes ud i et rørsystem og direkte videre til udledningspunkt i havnen. MetNord benytter, efter aftale med By&Havn, udledningspunktet for byggepladsen, idet der p.t. ikke udledes vand til havnen herfra (alt vand recirkuleres). MetNord har ikke foreslået nogen alternativ tilslutning til kloak i tilfælde af, at Center for Miljøbeskyttelse ikke kan meddele en udledningstilladelse. Miljøteknisk vurdering Center for Miljøbeskyttelse har på baggrund af forundersøgelserne og de analyserapporter der er vedlagt ansøgningen fra MetNord vurderet, at vandet fra pumpetesten kan udledes til Nordbassinet på betingelse af der sker en effektiv rensning for klorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter. MetNord er derfor blevet bedt om at sende supplerende oplysninger om den ansøgte rensemetode med aktiv-kul. Center for Miljøbeskyttelse har gennemgået det supplerende materiale og godkendt den foreslåede rensning. Center for Miljøbeskyttelse forventer også en vis rensning/adsorption af sporstoffer/tungmetaller i de tre kulfiltre og har vurderet, at det er tilstrækkeligt i forhold til niveauet i boring PRC02 (se analyserapport i bilag 4). Center for Miljøbeskyttelse vurderer på baggrund af ph i boring PRC02 (se bilag 4) og den begrænsede vandmængde/korte varighed for pumpetesten, at ph-neutralisering ikke er nødvendig inden udledning til havnen. Analyseresultaterne fra pumpetesten vil danne grundlag for Center for Miljøbeskyttelses fastsættelse af emissionsgrænser for den efterfølgende afværgepumpning. Side 5 af 6

6 Vandbehandlingsanlægget skal forsynes med tætsiddende overdækning (se bilag 6), således at afdampning af miljøfremmede stoffer til omgivelserne minimeres. Konklusion På baggrund af ovenstående vurderer Center for Miljøbeskyttelse, at det er miljømæssigt forsvarligt at give tilladelse til ansøgte udledning af vand fra pumpetest til Nordbassinet. Klageadgang Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Lov nr. 552 af 6. juni 2014 om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven, 14 c. Dog kan afgørelsen påklages af Metroselskabet. Metroselskabet kan klage over afgørelsen til Miljøministeren. Send klagen til: Københavns Kommune, Byens Anvendelse, Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13 Postboks København V Vi sørger for at sende klagen videre til Miljøministeren sammen med det materiale, der er brugt i sagsbehandlingen. Søgsmål Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven 101, stk. 1. Tilladelsen annonceres på Annonceringsportalen for Københavns Kommune. Kopi: o Metroselskabet I/S o MetNord JV o By & Havn Side 6 af 6

7 Bilag 1: Oversigtskort

8 Bilag 2: Placering af boring PRC02

9 Bilag 3: Placering af undersøgelsesboringer

10 Bilag 4: Analyserapport for boring PRC01 og PRC02

11 Bilag 5: 2 aktiv-kulfilter

12 Bilag 6: Overdækning af sedimentationscontainer

I forbindelse med anlæg af metroens afgrening til Nordhavn skal der etableres en station i Århusgade.

I forbindelse med anlæg af metroens afgrening til Nordhavn skal der etableres en station i Århusgade. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse MetNord JV Relevante underentreprenører Tilladelse til midlertidig udledning af vand fra etablering af sekantpæle og jordankre samt overfladevand

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse, MSBA Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse, MSBA Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , -METRONORD- MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA AFVÆRGEANLÆG FOR DEN RØDE BY VED NORDHAVN STATION JULI 2015 Center for Miljøbeskyttelse, MSBA Njalsgade 13, Postboks 380,

Læs mere

METROSELSKABET I/S Metrovej KØBENHAVN S. Sagsnr Dokumentnr

METROSELSKABET I/S Metrovej KØBENHAVN S. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse METROSELSKABET I/S Metrovej 5 2300 KØBENHAVN S Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand fra prøvepumpning i boring

Læs mere

Dokumentationskrav til muck produceret af TBM#1 og TBM#2 på strækningen fra Rådhuspladsen til København Hovedbanegård

Dokumentationskrav til muck produceret af TBM#1 og TBM#2 på strækningen fra Rådhuspladsen til København Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Dokumentationskrav til muck produceret af TBM#1 og TBM#2 på strækningen fra Rådhuspladsen

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse meddeler hermed tilladelse til udførelse af 6 A-boringer efter 19 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK 1189 af 27/9-2016).

Center for Miljøbeskyttelse meddeler hermed tilladelse til udførelse af 6 A-boringer efter 19 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK 1189 af 27/9-2016). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse METNORD JV I/S Sundkrogsgade 16 2150 Nordhavn Tilladelse til udførelse af 6 A-boringer ved Krauseparken 07-10-2016 Sagsnr. 2016-0260673

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , - METROSELSKABET - MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK VED UDFØRELSE AF BORING OG PUMPETEST I KRAUSEPARKEN JULI 2015 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380,

Læs mere

Metroselskabet, Cityringen, Kongens Nytorv, Transfertunnel, Midlertidig tilladelse til afledning af vand til kloak fra grundvandskontrolanlæg

Metroselskabet, Cityringen, Kongens Nytorv, Transfertunnel, Midlertidig tilladelse til afledning af vand til kloak fra grundvandskontrolanlæg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT NCC Danmark Relevante underentreprenører Metroselskabet, Cityringen, Kongens Nytorv, Transfertunnel, Midlertidig tilladelse til afledning

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse, MSBA Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse, MSBA Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , -METRONORD- MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA GRUNDVANDSKONTROLANLÆG VED NORDHAVN STATION JUNI 2015 Center for Miljøbeskyttelse, MSBA Njalsgade 13, Postboks 380, 1502

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , - CITYRINGEN MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA ETABLERING AF 15 BORINGER FOR GRUNDVANDSSÆNKNING UNDER ETABLERING AF TRANSFERTUNNEL PÅ KONGENS NYTORV JUNI 2017 Center

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , - METROSELSKABET - MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK I FORBINDELSE MED TESTSTØBNING AF SEKANTPÆLE I ÅRHUSGADE OKTOBER 2014 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA GRUNDVANDSKONTROLANLÆG VED GAMMEL STRAND (GLS) APRIL 2016 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V

Læs mere

Hjørring Kommune. Forsvarets ejendomsstyrelse Arsenalvej 55. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Forsvarets ejendomsstyrelse Arsenalvej 55. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune Forsvarets ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring TILLADELSE TIL Hjørring den 10-11-2016 Sagsnr.: 06.11.01-G01-14-16 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon

Læs mere

Copenhagen Metro Team I/S Metrovej København S Sagsnr Dokumentnr.

Copenhagen Metro Team I/S Metrovej København S Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S cmt@cmt-cityringen.dk Relevante underentreprenører 23-09-2016 Sagsnr.

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , REVIDERET MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA GRUNDVANDSKONTROLANLÆG VED KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD (STAMPESGADE) DECEMBER 2015 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13,

Læs mere

København Havn, Redmolen

København Havn, Redmolen København Havn, Redmolen Ansøgning om ny udledningstilladelse Geo projekt nr. 200155 Rapport 5, 2018-08-17 Geo ansøger hermed, på vegne af By & Havn (Bygherre) om ny udledningstilladelse for grundvandssænkningen

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , - METROSELSKABET - MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA UDFØRELSE AF 5 MONITERINGSBORINGER PÅ TUNNELSTRÆKNINGEN MELLEM KONGENS NYTORV OG MARMORKIRKEN JUNI 2015 2015-0147152

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , REVIDERET MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA GRUNDVANDSKONTROLANLÆG VED NØRREBROPARKEN (NØP) DECEMBER 2015 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502

Læs mere

J.nr.: K21 KJU/jha

J.nr.: K21 KJU/jha Miljøkontrollen Kontor for Jordforurening og Anlægsaktiviteter Flæsketorvet 68 Postboks 259 1502 København V Dato J.nr.: 023316-211404 K21 KJU/jha Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til

Læs mere

1. Der må infiltreres m 3 grundvand der oppumpes fra matr.nr. 7000bz, 7000bæ, 7000r, og 6317b Udenbys Klædebo Kvarter, København.

1. Der må infiltreres m 3 grundvand der oppumpes fra matr.nr. 7000bz, 7000bæ, 7000r, og 6317b Udenbys Klædebo Kvarter, København. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse METNORD JV I/S Sundkrogsgade 16 2150 Nordhavn Tilladelse til infiltration af grundvand i forbindelse med etablering af transfertunnel til

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Skanska Øresund A/S Havneholmen 29 1561 København V Att. Jesper Brandt Jesper.brandt@skanska.dk 27-04-2015 Sagsnr. 2015-0084922 Dokumentnr.

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af Sika-i-Flow ved udførelse af grouting på Cityringens byggeplads Havneholmen

Tilladelse til anvendelse af Sika-i-Flow ved udførelse af grouting på Cityringens byggeplads Havneholmen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse, Center for Miljøbeskyttelse Miljø ved Større Bygge- og Anlægsprojekter Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S cmt@cmt-cityringen.dk

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af borevand i forbindelse med klimatilpasning af Gentofterenden under Farum-banen, matr.

Tilladelse til midlertidig udledning af borevand i forbindelse med klimatilpasning af Gentofterenden under Farum-banen, matr. Gentofte Kommune v/park og Vej Bernstorffsvej 161 2920 Gentofte Att. Stine Berg Andersen 22. september 2017 Sagsnr. GEO-2017-00769 Tilladelse til midlertidig udledning af borevand i forbindelse med klimatilpasning

Læs mere

Archiland A/S Rentemestervej 23A 2400 København NV. Att: Hasse K. Davidsen

Archiland A/S Rentemestervej 23A 2400 København NV. Att: Hasse K. Davidsen Archiland A/S Rentemestervej 23A 2400 København NV Att: Hasse K. Davidsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til reinfiltration

Læs mere

Per Aarsleff A/S Industriholmen Hvidovre Sagsnr Dokumentnr

Per Aarsleff A/S Industriholmen Hvidovre Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Hvidovre MetroSyd, Ny Ellebjerg, CRSH5-TWK, Midlertidig tilslutningstilladelse for afledning af

Læs mere

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag.

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag. Koncern Miljø Region hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Aruwa Bendsen Sagsnr.: 08010414 Den 19-03-2012 1. Udledningstilladelse Region Hovedstaden har med brev af 5. maj 2011 ansøgt om fornyet

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , - METROSELSKABET - MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK I FORBINDELSE MED TØRLÆGNING OG SPUNSNING VED ETABLERING AF ELEVATORER PÅ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD AUGUST 2015 Center

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , - METROSELSKABET MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL KLOAK FOR VAND FRA DRIFT AF TUNNELBOREMASKINER OG SKAKTRELATEREDE AKTIVITETER PÅ METROBYGGEPLADSEN ØSTER SØGADE JUNI 2016 Center for Miljøbeskyttelse

Læs mere

Archiland A/S Rentemestervej 23A 2400 København NV. Att: Hasse K. Davidsen

Archiland A/S Rentemestervej 23A 2400 København NV. Att: Hasse K. Davidsen Archiland A/S Rentemestervej 23A 2400 København NV Att: Hasse K. Davidsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Revideret tilladelse til reinfiltration

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , - VEJDIREKTORATET - MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL KLOAK FRA BORINGER TIL FORUNDERSØGEL- SER FOR NORDHAVNSTUNNELEN NOVEMBER 2015 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse, Metro Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse, Metro Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , -CITYRINGEN- MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA GRUNDVANDSKONTROLANLÆG VED ØSTERPORT AUGUST 2014 Center for Miljøbeskyttelse, Metro Njalsgade 13, Postboks 380, 1502

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet.

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København 31-03-2014 Sagsnr. 2014-0064211 Dokumentnr. 2014-0064211-1 IKO/JAN Tilladelse

Læs mere

Furesø Kommune Teknisk Forvaltning

Furesø Kommune Teknisk Forvaltning Furesø Kommune Teknisk Forvaltning Tilladelse til tilslutning af renset afværgevand fra afværgeboring hos Statoil A/S, Farum Bytorv 76, 3520 Farum til offentlig spildevandsledning/regnvandsledning Statoil

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , REVIDERET MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR VAND TIL KLOAK FRA CITYRINGENS BYGGEPLADS NØRREBRO STATION FEBRUAR 2016 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf. 33

Læs mere

Sagsnr K

Sagsnr K Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Katarina Hantzi Dato 26. oktober 2017 Sagsnr. 06.01.05-K08-15-17 BY OG LANDSKAB Tilladelse til midlertidig tilslutning af oppumpet grundvand fra Vestergade,

Læs mere

Vilkår for tilladelsen

Vilkår for tilladelsen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 28-05-2014 Barslund A/S Jesper Froberg, jfr@barslund.dk Sagsnr. 2014-0077515 Dokumentnr. 2014-0077515-10 Midlertidig tilladelse til udledning

Læs mere

Pumpeydelse Samlet vandmængde

Pumpeydelse Samlet vandmængde Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 141.120 m³ grundvand 05. oktober 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand tilladelse til

Læs mere

Skuldelev, beliggende Mosevej 8, 4050 Skibby. Boring nr. B804

Skuldelev, beliggende Mosevej 8, 4050 Skibby. Boring nr. B804 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Katarina Hantzi Dato 26. oktober 2017 Sagsnr. 06.01.05-K08-15-17 BY OG LANDSKAB Tilladelse til midlertidig tilslutning af oppumpet grundvand fra vejareal

Læs mere

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse NOTAT Projekt Slambehandling Renseanlæg Lynetten Kunde Biofos A/S Notat nr. 1 Dato 2014-06-10 Til Fra Københavns kommune, Center for miljøbeskyttelse Mikkel Ankerstjerne Dalgaard 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR ANVENDELSEN AF DRYFLOC EM 235 PÅ CITYRINGENS BYGGEPLADS HAVNEHOLMEN NOVEMBER 2014 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf. 33 66 33 66, e-mail:

Læs mere

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse NCC/SMET Østerbro Tunnel Konsortiet I/S Tobaksvejen 2 A 2860 Søborg Relevante underentreprenører 15-09-2015

Læs mere

Sagsnr K

Sagsnr K Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Katarina Hantzi Dato 26. oktober 2017 Sagsnr. 06.01.05-K08-15-17 BY OG LANDSKAB Tilladelse til midlertidig tilslutning af oppumpet grundvand fra vejareal

Læs mere

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag.

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag. Koncern Miljø Region hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Aruwa Bendsen Sagsnr.: 08010414 Den 19-03-2012 1. Udledningstilladelse Region Hovedstaden har med brev af 5. maj 2011 ansøgt om fornyet

Læs mere

Tilslutningstilladelsen omfatter: Afledning af grundvand fra bortledning, etablering af boringer og pumpetest i forbindelse med grundvandssænkning.

Tilslutningstilladelsen omfatter: Afledning af grundvand fra bortledning, etablering af boringer og pumpetest i forbindelse med grundvandssænkning. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Hoffmann A/S Fabriksparken 66 2600 Glostrup Carsten Niebuhrs Gade 45, Ny pumpestation, Midlertidig tilslutningstilladelse for afledning

Læs mere

1. Der må etableres 20 boringer (EBROVK-RW01 til EBROVK- RW20) med det formål at udføre miljøtekniske undersøgelser.

1. Der må etableres 20 boringer (EBROVK-RW01 til EBROVK- RW20) med det formål at udføre miljøtekniske undersøgelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse TUNN3L JV I/S 4. december 2018 Sagsnr. 2018-0309027 Tilladelse til 27 A-boringer på Enghave Brygge, København SV efter 19 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Tilladelsen er tidsbegrænset til 1. juli Herefter ophører den uden yderligere varsel.

Tilladelsen er tidsbegrænset til 1. juli Herefter ophører den uden yderligere varsel. Nørregaard ApS Tevringevej 49 5462 Morud Att: Anders Nielsen Teknik, Erhverv og Kultur 10. juni 2016 Sagsnummer 480-2016-21856 Dokument nr. 480-2016-183063 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 14048 Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i Herlev Bygade 90 2730 Herlev HOFOR A/S, Vand Ørestads Boulevanrd 35 2300 København S Att.: Bibi Shabeer Sendt til miljøafdelingen miljoe@hofor.dk 10. august 2015 Journalnr. 163-2015-46506 CVR 10073022

Læs mere

Tilladelse til udledning af grundvand direkte til Harrestrup Å

Tilladelse til udledning af grundvand direkte til Harrestrup Å Rådhusparken 2 2600 Glostrup HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att. Jens Rasmussen www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Sendt til jera@hofor.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

19-tilladelse til anvendelse af produkter for bagstøbning af tunnelelementer i forbindelse med tunnelboringen på metroafgreningen til Nordhavn

19-tilladelse til anvendelse af produkter for bagstøbning af tunnelelementer i forbindelse med tunnelboringen på metroafgreningen til Nordhavn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse, Center for Miljøbeskyttelse MetNord JV Århusgade 121 2150 Nordhavn Relevante underentreprenører 13-05-2016 Sagsnr. 2016-0214737 Dokumentnr.

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , NORDHAVNSVEJ - TILKOBLINGSANLÆG MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF OVERSKUDSVAND FRA GRUNDVANDSSÆNKNING OG SIMPEL TØRHOLDELSE AF BYGGEGRUBE TIL KLOAK JUNI 2016 Center for Miljøbeskyttelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg II) til Æbelholt Å

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg II) til Æbelholt Å Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg II) til Æbelholt Å Sagsnr.: 36832 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Tilladelse til udledning af renset

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å Sagsnr.: 219-2013-42519 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg I) til Mejerigrøften

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg I) til Mejerigrøften Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg I) til Mejerigrøften Sagsnr.: 219-2013-36832 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk Sagsnr.: 219-2013-33737 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til

Læs mere

3. Der må maksimalt afledes 750 m 3 til Moserenden med et maksimalt flow på 10 m 3 /time (svarende til ca. 2,78 l/s).

3. Der må maksimalt afledes 750 m 3 til Moserenden med et maksimalt flow på 10 m 3 /time (svarende til ca. 2,78 l/s). ORBICON A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Sandra Roost 26. NOVEMBER 2018 JOURNALNUMMER 06.11.01-P19-1-18 KS SIAGUDMU MIDLTERTIDIG UDLEDNINGSTILLADELSE AF GRUNDVAND FRA PRØVE- PUMPNING PÅ TROMMESLAGERVEJ

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand fra byggefelt 1.05 på Sandkaj, Århusgadekvarteret til Frihavnen, Københavns Havn

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand fra byggefelt 1.05 på Sandkaj, Århusgadekvarteret til Frihavnen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Ejendomsselskabet Sandkajen, København ApS Att. Villy Vraa Nielsen vvn@stubkjaer-invest.dk Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , - METROSELSKABET - MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA UDFØRELSE AF BORINGER TIL GRUNDVANDSKONTROL VED NORDHAVN STATION FEBRUAR 2015 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade

Læs mere

29-04-2015. NCC-SMET Islands Brygge 20 2300 København S. Sagsnr. 2015-0063861. Relevante underentreprenører. Dokumentnr.

29-04-2015. NCC-SMET Islands Brygge 20 2300 København S. Sagsnr. 2015-0063861. Relevante underentreprenører. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse, Center for Miljøbeskyttelse Miljø ved Større Bygge- og Anlægsprojekter NCC-SMET Islands Brygge 20 2300 København S Relevante underentreprenører

Læs mere

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011.

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011. Naur Losseplads Vembvej 12 7500 Holstebro Sendt med digital post til cvr. nr. 29189927 Virksomheder J.nr. MST-1272-01245 Ref. LOBMA/BEVCH Den 6. april 2017 Påbud om supplement til eksisterende egenkontrolprogram

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

4. Jorden, som lægges op i miler, skal analyseres med 1 prøve pr. 30 ton. Milerne må være max. 5 meter brede og 2,5 meter høje.

4. Jorden, som lægges op i miler, skal analyseres med 1 prøve pr. 30 ton. Milerne må være max. 5 meter brede og 2,5 meter høje. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Jord og affald A. Enggaard A/S Egsagervej 16 8230 Åbyhøj Sendt til: Nicolaj.b@enggaard.dk 22-11-2016 Sagsnr. 2016-0389198 Dokumentnr. 2016-0389198-3 Tilladelse

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af lænsevand fra Sluseholmen Syd, Karré T til Sydhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af lænsevand fra Sluseholmen Syd, Karré T til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse ARKITEKTGRUPPEN A/S Hollufgårds Allé 12, Neder Holluf 5220 Odense SØ Midlertidig tilladelse til udledning af lænsevand fra Sluseholmen

Læs mere

Tillæg til Tilslutningstilladelse til afledning af afværgevand fra oprensning af lud hos Kemetyl A/S, Søndre Molevej 14, 4600 Køge

Tillæg til Tilslutningstilladelse til afledning af afværgevand fra oprensning af lud hos Kemetyl A/S, Søndre Molevej 14, 4600 Køge Tillæg til Tilslutningstilladelse til afledning af afværgevand fra oprensning af lud hos Kemetyl A/S, Søndre Molevej 14, 4600 Køge Natur og Miljø Juli 2014 1 Teknisk Forvaltning Dato Sagsnummer Dokumentnummer

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Stenholt Vandværk til vandløb

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Stenholt Vandværk til vandløb Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Stenholt Vandværk til vandløb Sagsnr.: 219-2013-2741 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand

Læs mere

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VALBY VANDKULTURHUS, JULIUS ANDERSENS VEJ 1, MATR. NR VALBY.

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VALBY VANDKULTURHUS, JULIUS ANDERSENS VEJ 1, MATR. NR VALBY. MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VALBY VANDKULTURHUS, JULIUS ANDERSENS VEJ 1, MATR. NR. 2123 VALBY. Marts 2010 Center for Miljø i Københavns Kommune, Kalvebod Brygge 45,

Læs mere

PARADIGME - AFVÆRGEPROJEKTER

PARADIGME - AFVÆRGEPROJEKTER PARADIGME - AFVÆRGEPROJEKTER Adresse Dato Journalnr. Tilladelse til afledning af afværgevand til offentlig kloak fra matr. nr. [xx], [adresse] [Ansøger] har med brev af xx.xx.200x på vegne af [f.eks. bygherren

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Skovshoved Havns, Skovshoved pumpestation

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Skovshoved Havns, Skovshoved pumpestation Novafos Blokken 9 3460 Birkerød CVR. nr. 31884993 15. januar 2018 Sagsnr. EMN-2017-05039 Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Skovshoved Havns, Skovshoved pumpestation Rambøll

Læs mere

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor.

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. Lovliggørelse, efter miljøbeskyttelseslovens 19, af nedsivning af overfladevand

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarme Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 09.07.2015

Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Byggefelt H, Teglholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Byggefelt H, Teglholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse REKA Gruppen A/S Att. Klaus Thomassen kt@reka.dk Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Byggefelt H, Teglholmen, til Københavns

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , REVIDERET MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA GRUNDVANDSKONTROLANLÆG VED VIBENSHUS RUNDDEL (VHR) MARTS 2016 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand fra byggefelt 1.12 til Frihavnen, Københavns Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand fra byggefelt 1.12 til Frihavnen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Pensam Erhvervsejendomme ApS Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Sendes kun pr. e-mail: spd@pensam.dk 22-06-2015 Sagsnr. 2015-0119663 Dokumentnr.

Læs mere

PwC København Strandvejen Hellerup Att.: Mette Frost Boelskift Sender kun pr Sagsnr.

PwC København Strandvejen Hellerup Att.: Mette Frost Boelskift Sender kun pr Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse PwC København Strandvejen 44 2900 Hellerup Att.: Mette Frost Boelskift Sender kun pr. e-mail: mfp@pwc.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning

Læs mere

Rensning med kulfilter er det altid den mest miljørigtige løsning?

Rensning med kulfilter er det altid den mest miljørigtige løsning? Rensning med kulfilter er det altid den mest miljørigtige løsning? Jesper Damgaard, afd. for Groundwater and Geoscience 1 Problemstillingen Byudvikling i havnenære områder Arealer ofte forurenede (V1 og

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand samt lænsevand fra Marmorvej 7A-17C til Yderhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand samt lænsevand fra Marmorvej 7A-17C til Yderhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NCC Construction Danmark A/S Att. Tobias Berner Hansen tbh@ncc.dk 14-07-2015 Sagsnr. 2015-0155310 Dokumentnr. 2015-0155310-2 Midlertidig

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af betonprodukter ved støbning af renselag på Orientkaj metrostation i forbindelse med anlæg af metro til Nordhavn

Tilladelse til anvendelse af betonprodukter ved støbning af renselag på Orientkaj metrostation i forbindelse med anlæg af metro til Nordhavn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Miljø ved Større Bygge- og Anlægsprojekter MetNord JV I/S Århusgade 121 2150 Nordhavn Relevante underentreprenører Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig bortledning af oppumpet grundvand ved Kulbroen, Arni Magnussons Gade 6, matr. nr og 1695a Udenbys Vester Kvarter

Tilladelse til midlertidig bortledning af oppumpet grundvand ved Kulbroen, Arni Magnussons Gade 6, matr. nr og 1695a Udenbys Vester Kvarter KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att. Malu Cordius (maco@hofor.dk) Tilladelse til midlertidig bortledning af oppumpet grundvand

Læs mere

Sendt pr. mail til: Anne Krag, Ole Mikkelsen,

Sendt pr. mail til: Anne Krag, Ole Mikkelsen, Teknik- og Miljøafdelingen COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sendt pr. mail til: Anne Krag, akra@cowi.com

Læs mere

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr.

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr. Frederiksberg Forsyning Att.: Herman Juhl Sendt pr. mail til: hju@frb-forsyning.dk Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Amager Strandvej 112 til Øresund

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Amager Strandvej 112 til Øresund KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Casa A/S Ove Jensens Alle 35 8700 Horsens Att. Claus Back Christensen Sendes kun pr. e-mail: info@casa-as.dk 12-08-2015 Sagsnr. 2015-0031124

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Stubkaj og Sundkaj til Kronløbsbassinet, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Stubkaj og Sundkaj til Kronløbsbassinet, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Kronløbsøen Projekt P/S Arne Jacobsens Allé 7 2300 København S Att.: Jens Damgaard Pedersen Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand/lænsevand fra Nokken til Sydhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand/lænsevand fra Nokken til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 23-09-2016 Energinet.dk Att.: Sabina Raiani Hansen Sendes kun pr. e-mail: sah@energinet.dk Sagsnr. 2016-0279123 Dokumentnr. 2016-0279123-6

Læs mere

Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Frederikskaj 2 til Teglværkshavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Frederikskaj 2 til Teglværkshavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 24-04-2017 MT Højgaard Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg Att.: Anne Kruse Damsgaard Sendes kun pr. e-mail: akd@mth.dk Sagsnr. 2017-0120260

Læs mere

19-tilladelse til anvendelse af 4 produkter fra CONDAT i forbindelse med tunnelboringen på metroafgreningen til Nordhavn

19-tilladelse til anvendelse af 4 produkter fra CONDAT i forbindelse med tunnelboringen på metroafgreningen til Nordhavn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse, Center for Miljøbeskyttelse MetNord JV Århusgade 121 2150 Nordhavn Relevante underentreprenører 11-02-2016 Sagsnr. 2015-0240952 Dokumentnr.

Læs mere

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Hvidovre 19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten,

Læs mere

HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius. Sagsnr Dokumentnr

HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius VVM-screening af indvinding af grundvand som varmekilde i varmepumpe i ydre

Læs mere

Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Afgørelse

Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Afgørelse Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Afgørelse Tilladelse til midlertidig udledning af renset grundvand til Stenløse Å. Region Hovedstaden har ansøgt Egedal Kommune om tilladelse

Læs mere

Tilladelse til udførelse af A-boringer i forbindelse med forundersøgelserne til etablering af en skybrudstunnel ved Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård

Tilladelse til udførelse af A-boringer i forbindelse med forundersøgelserne til etablering af en skybrudstunnel ved Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 KØBENHAVN S Tilladelse til udførelse af A-boringer i forbindelse med forundersøgelserne til etablering

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af lænsevand fra kanaludgravninger på Sluseholmen til Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af lænsevand fra kanaludgravninger på Sluseholmen til Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 06-12-2016 Lars Bock/MOE for grundejer Danica Sendes kun pr. e-mail: lbo@moe.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af lænsevand fra

Læs mere

Midlertidig tilladelse til bortledning af grundvand samt udførelse af boringer ved Krauseparken

Midlertidig tilladelse til bortledning af grundvand samt udførelse af boringer ved Krauseparken KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse METNORD JV I/S Relevante underentreprenører Midlertidig tilladelse til bortledning af grundvand samt udførelse af boringer ved Krauseparken

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand/lænsevand fra Artillerivej 186 til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand/lænsevand fra Artillerivej 186 til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 14-09-2016 Energinet.dk Att.: Sabina Raiani Hansen Sendes kun pr. e-mail: sah@energinet.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet

Læs mere

Vilkår 3 ændres fra: 3. Der må være aktiviteter på virksomheden indenfor normal arbejdstid

Vilkår 3 ændres fra: 3. Der må være aktiviteter på virksomheden indenfor normal arbejdstid KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse 07-07-2015 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 KØBENHAVN S Vilkårsændring af vilkår 3, udvidet driftstid - Norrecco, Kattegatvej 35,

Læs mere

CG JENSEN A/S - Fabriksparken v. G Fabriksparken Glostrup Att.: Claus Juel Hansen; Sagsnr.

CG JENSEN A/S - Fabriksparken v. G Fabriksparken Glostrup Att.: Claus Juel Hansen; Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CG JENSEN A/S - Fabriksparken v. G Fabriksparken 37 2600 Glostrup Att.: Claus Juel Hansen; cjh@cgjensen.dk Forlængelse af midlertidig tilladelse

Læs mere

Vedr.: Matr.nr. af Frederiksberg,. Tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak.

Vedr.: Matr.nr. af Frederiksberg,. Tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak. Vedr.: Matr.nr. af Frederiksberg,. Tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak. På vegne af Dem har Krüger med brev af 17. november 2003 forespurgt Miljøafdelingen om vand fra udlagte drænledninger

Læs mere