Bilag 5: Redegørelse for sikring af hensynet til patientsikkerhed og patientforhold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5: Redegørelse for sikring af hensynet til patientsikkerhed og patientforhold."

Transkript

1

2 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Nyt OUH Journal nr.: 10/7675 Dato: 27. maj 2010 Udarbejdet af: Boris Søgaard Hansen Telefon: Notat Bilag 5: Redegørelse for sikring af hensynet til patientsikkerhed og patientforhold. 1. Hensynet til patientsikkerhed og patientforhold i Region Syddanmark I Region Syddanmark arbejdes der målrettet med patientsikkerhed og patientforhold på flere niveauer. Regionalt, på de enkelte sygehusmatrikler, på de enkelte afdelinger og også i forbindelse med planlægningen af sygehusbyggerier herunder konkret i forhold til de enkelte projekter. Centralt er dog, at arbejdet med patientsikkerhed er forankret i ledelsessystemet og omdrejningspunktet er afdelingsniveauet. Region Syddanmark har etableret to institutioner der med hver deres afsæt arbejder med patientsikkerhed og patientforhold: Center for Kvalitet og Innovationscentret for Brugerinddragelse. Begge institutioner har både et tværeregionalt fokus og fokus på konkrete projekter. Center for Kvalitet. Region Syddanmark har etableret Center for Kvalitet som den regionale tænketank for kvalitetsudvikling i regionen. Center for Kvalitet oprettedes i 2007 som en regional institution, der på risisikostyringsområdet skal medvirke til at regionale målsætninger på patientsikkerhedsområdet opnås, bl.a. gennem: - udarbejdelse og monitorering af strategi- og handleplaner for patientsikkerhed (både reaktiv og proaktiv indsats) - koordinering af det regionale arbejde på patientsikkerhedsområdet, herunder via udviklingsopgaver og spidskompetencer - indsamle, analysere og formidle data på regionalt niveau - kompetenceudvikling (undervisning) - udvikling af analyseværktøjer - vidensformidling - styrke fokus på patientsikkerhed - forskning på området i samspil med SDU. Innovationscenter for brugerinddragelse. Region Syddanmark har i december 2009 etableret et Innovationscenter for brugerinddragelse. Innovationscentret skal under inddragelse af de eksisterende erfaringer regionalt, nationalt og internationalt bidrage til udviklingen af byggekoncepter, herunder indretning og bestykning i de kommende nybyggerier og ombygninger på sygehusområdet. Innovationscentrets brugerinddragelse i forbindelse med sygehusbyggeri omfatter både inddragelse af patienter, pårørende og personale. Omfanget og metoden for brugerinddragelse vil være forskellige alt efter byggeriets fase. Brugerinddragelse skal således bidrage til at afprøve og fastlægge de overordnede og de konkrete krav til: 1. areal- og indretningsmæssige behov og løsninger

3 2. logistiske og funktionelle løsninger 3. konceptuelle løsninger 4. driftsløsninger for sygehusene 5. aktivitets- og kapacitetsmæssige behov for rum og areal 6. teknologiske og velfærdsteknologiske løsninger I dette arbejde indgår konkret fokus på patientsikkerhed og patientforhold i forbindelse med afprøvning af nye byggekoncepter, gennem planlægning af hensigtsmæssige arbejdsprocesser og gennem den fysiske dimensionering af bygninger og indretning af lokaler som understøtter patientsikkerhed. Idé- og planlægningsgrupper vedr. nyt sygehusbyggeri. I forbindelse med planlægningen af de nye sygehusbyggerier i Region Syddanmark blev der i foråret 2008 nedsat en række idé- og planlægningsgrupper der på en række faglige områder udarbejdede generelle principper for planlægningsgrundlaget for de nye sygehuse, herunder en række overvejelser vedrørende forhold med direkte betydning for patientsikkerhed og patientforhold. Vedrørende de specifikke faglige områder blev der i dette arbejde beskrevet fremtidens gode patientforløb for nedenstående faglige områder: Medicinske patientforløb Hjertemedicinske patientforløb Neurologiske patientforløb Mave-tarm kirurgiske patientforløb Ortopædkirurgiske patientforløb Gynækologiske/obstetriske Pædiatriske patientforløb Patienter med kronisk sygdom For hver af disse områder udarbejdedes visioner og anbefalinger rettet mod: Patientfokuserede forløb Høj professionel kvalitet Reduceret ventetid Kontinuitet for såvel patienter som medarbejdere / sammenhængende patientforløb Tværsektoriel og tværfaglig samarbejde Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem kommune, praksis og sygehus Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem faggrupper I ovenstående indgår overvejelser om det nødvendige setup (fysisk som organisatorisk) og teknologier der skal understøtte en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af patientforløb. I forlængelse heraf indgår også overvejelser omkring fremtidens sengeafsnit og sengestue med henblik på standarder og ønskede funktioner i forhold til patientbehandling, patientvelfærd, pårørende, personale og arbejdsgange. Udover overvejelser omkring de kliniske faglige områder er der i arbejdet også opstillet overvejelser vedrørende tværgående kliniske funktioner, såsom operationsstue, anæstesi/intensiv, billeddiagnostik Side af 10 2

4 Laboratorium. Heri indgår overvejelser omkring kvalitetssikring, effektive og hensigtsmæssige arbejdsgange, arbejdsmiljø og teknologi. Anbefalingerne i det ovenstående arbejde er medgået som en del af det faglige input til sygehusenes gennemførelsesplaner i forbindelse med etableringen af ny sygehusstruktur i Region Syddanmark og i planlægningen af nyt sygehusbyggeri. Spørgsmålet om patientsikkerhed og patientforhold har i dette arbejde været en underlæggende præmis. Regionale spor og projekter FAM / Efter FAM. Region Syddanmark har en ambition om at skabe et sammenhængende, patientorienteret, tidssvarende, kvalitetsbevidst, effektivt og konkurrencedygtigt sundhedsvæsen. Regionsrådet har omsat denne vision i en lang række konkrete tiltag. En del af det arbejde har været at beskrive, hvordan de fælles akutmodtagelser skulle organiseres og dimensioneres. I rapporten Fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark er beskrevet hvorledes regionen vil organisere akutbehandlingen. Rapportens konklusioner vedrørende organiseringen af de fælles akutmodtagelser berører en række forhold med betydning for patientsikkerhed og patientforhold. Det drejer sig blandt andet om: der indføres tidsstyrede standardiserede patientforløb for at sikre flow og kvalitet der indføres patientnær mobil teknologi for at sikre fleksibilitet og hurtig udredning der fokuseres specifikt på sektorovergange for at øge patientsikkerheden sikring af optimal overlevering af patienter fra FAM til andre afdelinger på sygehuset, til eget hjem eller til andet sygehus (stafetmetoden) anbefalinger vedrørende den fysiske indretning af FAM med overvejelser om arkitektur, kravene til lokalemæssig fleksibilitet samt teknologi og IT I forlængelse af rapporten om etablering af fælles akut modtagelser i Region Syddanmark udarbejdes i foråret 2009 en rapport om organiseringen af sygehusene i Region Syddanmark udover de fælles akutmodtagelser ( Sygehuse i Region Syddanmark et nyt fagligt og organisatorisk grundkoncept ). Idet etableringen af de fælles akutmodtagelser får store konsekvenser for det øvrige sygehus tegner rapporten et spor for den fremtidige organisering og indretning af sygehusene i regionen. Den centrale anbefaling i rapporten er at organisationen bør tilpasses patientforløbene og ikke omvendt. Med andre ord er udgangspunktet sammenhængende patientforløb og en værdikædetankegang, hvor opgaven er at optimere de processer som er værdiskabende for patienten. En lang række af rapportens anbefalinger omhandler forhold af direkte betydning for patientsikkerhed og patientforhold. Disse anbefalinger omhandler både designmæssige/fysiske forhold, organisatoriske forhold, logistiske forhold og teknologiske forhold. Ambition: Værdikædetankegang, Hvad ønskes opnået: Hvor opgaven er at optimere de processer, som Side af 10 3

5 er værdiskabende for patienten Standardiserede tidsstyrede patientforløb Patientnær mobil teknologi Stafetmetoden Specialiserede teams Fuldt integrerede IT-systemer Fokuseringen på sammenhængende patientforløb Indførelse af enestuer Etablering af driftssikrede integrerede ITløsninger State of the art IT-løsninger Patientinformation Evidensbaseret design Sikring af flow og kvalitet Sikring af fleksibilitet og hurtig udredning Fokuseres specifikt på sektorovergange for at øge patientsikkerheden Mere integreret samspil mellem specialer og faggrupper, der i teams varetager hele patientforløbet For at sikre overblik, flow og kvalitet For at understøtte og sikre flow, effektivitet, kvalitet og patientsikkerhed Enestuer gøres til en grundlæggende præmis for indretningen af sygehusene for at hæve kvaliteten i behandlingen, patientsikkerheden og understøtte patientens autonomi og integritet Muliggør hurtige patientforløb af høj kvalitet Nødvendighed af hensyn til patientlogistik, patientforløb, patientsikkerhed og patienttilfredshed Patienter bør have let og fuld adgang til informationer om eget patientforløb og bør selv kunne have indflydelse på dette gennem booking af tider, kommentering, elektronisk patientdagbog etc. Indtænkes i indretningen af sygehuset, herunder kunst, musik, lys og materialer både af hensyn til patienter som personale Ovenstående ambitioner er en del af visionen for et nyt sygehuskoncept i Region Syddanmark, som skal yderligere kvalificeres i form af en videre bearbejdning af konceptet. Hensynet til patientsikkerhed og patientforhold har således fra start af indgået som et væsentligt element i planlægningsprocessen i forbindelse med planlægningen af de nye sygehuse i Region Syddanmark. Side af 10 4

6 2. Forbedring af patientsikkerheden og patientforhold i forbindelse med nyt sygehusbyggeri Patientsikkerhed handler om at beskytte patienten mod skader eller risiko for skader i forbindelse med undersøgelse, behandling, rehabilitering og pleje i sundhedssektoren. Patientsikkerhed er relevant i forbindelse med en lang række forhold ved byggeri Eksempelvis i forbindelse med indretning og størrelse af sengestuer og medicinrum, gulvbelægning, adgang til håndvaske og spritdispensere osv. Design af den fysiske struktur og arkitektur på sygehuset er en meget effektiv handling til at forbedre patientsikkerheden, og det er derfor vigtig at denne dimission bliver medtænkt i det ny sygehusbyggeri Evidensbaseret design. De designmæssige anbefalinger med høj grad af evidens jf. business casen opstillet i forhold til effekt/fordele. Det er udgangspunktet, at arkitekturen på sundhedsområdet i Region Syddanmark baserer sig på tankegodset vedrørende evidensbaseret sygehusdesign. Dette er en tankegang, som blandt andet store sygehusorganisationer i USA er langt fremme med. Betegnelsen evidensbaseret design bliver først og fremmest brugt om at skabe miljøer som er terapeutiske og afstressende og som giver et effektivt personale med betydning for patienten. 1 Arkitekturen i sygehuset skal i forlængelse heraf understøtte den helbredende proces samt et godt arbejdsmiljø herunder med effekt for patientsikkerhed og patientforhold. Tabel: De designmæssige anbefalinger med høj grad af evidens, på baggrund af Center for Health Design, Georgia Institute of Technology 2008 The Business Case for Building Better Hospitals through evidence-based design. Designmæssige anbefalinger Patientforhold Patientsikkerhed Arbejdsmiljø En-sengsstuer Understøtter patientens autonomi og sikkerhed Forebygger forstyrrelser fra medpatienter af patientsøvn som fremmer helbredelsesproces. Forebygger hospitals erhvervede infektioner og smittespredning. Reducerer medicineringsfejl Reducerer distraherende faktorer, misforståelser og brist i kommunikation Reducerer tid til beskæftigelse med utilsigtede hændelser Forbedre patient diskretion, kontakt og fortrolighed til personale og pårørende, da de kan opholde sig hos den syge uden at forstyrre Forbedre vilkår for målrettet kommunikation med patient og pårørende Øger personaleeffektivitet på stue og afsnit med målrettet indsats Øger personaletilfredshed med 1 Rapport om Fælles Akutmodtagelse (FAM) i Region Syddanmark, august 2009 Side af 10 5

7 andre patienter. Forbedre kommunikation med patient og pårørende at skabe kontinuitet, da de kan opholde sig på stuen uden at forstyrre medpatienter Reducerer patient stress Plads til familie op pårørende Reducerer patient og pårørende stress, samt øge kontakt mellem patient op pårørende uden at forstyrre andre patienter. Involvere/inddrage pårørende i patientforhold Rum der kan tilpasses patientens behov og behandling Modtagelsesprocedure, samtaler og journalskrivning m.m. kan foretages på stuen under fuld diskretion. Undersøgelser og behandling kan foretages på stuen det reducerer flytning og transporter Reducerer overgange med risici for informations tab Reducerer fejl Behandlings- og plejekrævende patienter får øget plads til udstyr og hjælpemidler. Hensyn til børn- og børnefamilier. Isolationspatienter Bariatriske patienter Patient badeværelser Bedre pladsforhold og eget bad/toilet med direkte adgang fra patientstue reducerer risiko for faldulykker Reducerer patientfald og forlænget indlæggelse Reducerer skader på personalet Reducerer personalet anvender tid på utilsigtet hændelse Mindsket risiko for fald, da patient ikke skal forstyrre medpatienter ved toiletbesøg. Bad og toilet kan udstyres få faldsikring er inkluderet. Rengøring af patientstue Fordel af stue kan gøres rent efter udskrivelse af patient Reducerer luftbårne infektioner Reducerer luftbårne infektioner Installer loftsmonterede lifte i hovedparten af patientstuer Optimal forflytning af patient Understøtter ergonomiske arbejdsvilkår Installer mulighed for håndvask / afspritning ved Reducerer infektioner såfremt håndhygiejnen faciliteter placeres tæt med patientens seng og ved Reducerer infektioner Reducerer infektioner Side af 10 6

8 hver patient døren til stuen. Støjreduktion Reducerer patient stress Lavt støjniveau fremmer helbredelsesproces. Reducerer personale stress Reducerer personale stress, mindsker risiko for forglemmelser, misforståelser og brist i kommunikation Kunst og udsmykning som fx musik og farver Reducerer patient stress Reducerer oplevet patientsmerte og medicinforbrug Reducerer personale stress Reducerer personale stress Patienter og pårørende stiller krav til kvalitet, komfort og æstetik samt krav om faciliteter der signalerer diskretion Plads til at pårørende kan være tilstede og overnatte Naturlig lys i patient og personaleområder Reducerer patientbekymring og depression Reducerer liggetid Øger personaletilfredshed Funktionsrettede kontor faciliteter - kontor tæt på patienterne Indretning af arbejdspladser til personale på stuen Skaber tryghed hos patienten Øger personalet tid til direkte patientpleje Øger personalet tid til direkte patientpleje Øger personalet tid til direkte patientpleje, kommunikation bliver mere åben og direkte, da der ikke skal tages hensyn til med patienter. Patientsikkerhed indtænkes fra starten således at arkitektur, indretning og design er med til at beskytte patienterne mod skade. Byggeriet skal åbne for fleksibilitet mht. indretning med ny teknologi og skabe muligheder for hensigtsmæssige arbejdsprocesser, der lever op til kvalitetsstandarderne, såvel internationale som nationale. De fysiske rammer fremtidssikrer den stationære og ambulante forebyggelse, diagnostik, pleje og behandling. I samarbejdet med mange fagprofessionelle skal det være muligt at tilpasse rammerne til den enkelte patients behov. Det er vigtigt at bygninger og indretning af lokaler understøtter patientsikkerheden ud fra den bedste viden og evidens. Det vil blandt andet sige: - Placeringen af funktioner, afdelinger mv. understøtter faglige miljøer, vidensdeling og læring. - Lokalerne skal indrettes på basis af eksisterende faglige standarder og vejledninger - Principper for patientsikkerhed bør ligge til grund for design af nye faciliteter og indkøb af udstyr mhp. risikostyring og forebyggelse af utilsigtede hændelser - Lokalerne indrettes med fokus på muligheden for at forbedre hygiejnen og undgå infektioner. - Informationsteknologien skal understøtte personalet i det kliniske arbejde og sikre, at dokumentation og registrering kan foregå så enkelt som muligt Side af 10 7

9 - Indretningen sker med opmærksomhed på eksisterende viden om og erfaringer med, hvordan lys, kunst, farver og grønne områder påvirker patienternes sundhed og velbefindende. En lang række øvrige forhold (udover designmæssige) har også betydning for patientsikkerhed og patientforhold. Det drejer sig om organisatoriske forhold (arbejdstilrettelæggelse), tilrettelæggelse af patientforløb, logistik og teknologi. 3. Patientsikkerhed og patientforhold i forhold til Nyt OUH Patientsikkerhed handler om at forebygge, at der sker fejl og skader - utilsigtede hændelser -, når patienter behandles eller på anden måde er i kontakt med sundhedsvæsenet. En utilsigtet hændelse kan fx være en patient, der får noget forkert medicin. Utilsigtede hændelser sker, når mange mennesker skal arbejde sammen om komplekse opgaver, og sikkerhed ikke er tænkt tilstrækkeligt ind i arbejdsgangene. Hvor starter arbejdet med patientsikkerhed på Nyt OUH? For Nyt OUH s vedkommende starter arbejdet med patientsikkerhed ved Visionen for Nyt OUH. Denne vision er udgangspunktet for hele arbejdet med planlægning af projekt Nyt OUH, og den virker som et pejlemærke for dén retning som projekt Nyt OUH gerne vil udstikke: Opførelsen af et universitetshospital, hvor mennesket er i centrum. Visionen for Nyt OUH er: Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket, herunder patienten. En del af arbejdsvisionen for Nyt OUH er patientperspektivet. Dette perspektiv indebærer bl.a. at der skal være fokus på patientsikkerheden, så antallet af fejl, skader og utilsigtede hændelser minimeres således at risikoen for patienten bliver mindst mulig. Hvordan tiltag gøres konkret for patientsikkerhed på Nyt OUH? Fremtidens sengeafsnit vil på Nyt OUH bestå af af en-sengs-stuer. Der er en række klare fordele knyttet til dette: - hensynet til den enkelte patient - hensynet til patientens pårørende - patientsikkerhed Med hensyn til patientsikkerhed bliver en-sengs-stuer og enestuer i flere studier fremhævet som et afgørende og væsentligt element heroverfor. Blandt andet fremhæves det, at: - der er en mindre risiko og misforståelse i kommunikation som dermed kan forebygge medicineringsfejl. Side af 10 8

10 - der er lavere risiko for forglemmelser, stress og andre fejlfremmende betingelser som konsekvens af uforstyrretheden på enestuen. - der er øget kontakt mellem patient og pårørende, hvilket betyder at orienterede pårørende kan forebygge fejl. - der bliver erhvervet færre infektioner på en-sengs-stuer. Risikoområder Der findes allerede i dag kendte risikoområder som: o Fald o Medicinering o Infektioner o Overgange intern og ekstern o Kommunikation o Overvågning og observation o Kliniske arbejdsgange Disse kendte kritiske risikoområder skal samtidig medtænkes i designet og planlægningen af projekt Nyt OUH. I nedenstående oversigt er opstillet de tiltag der arbejdes med i forhold til projekt Nyt OUH for så vidt angår patientsikkerhed. Designmæssige anbefalinger Indførelse af enestuer og en-sengs-stuer Patientforhold - patientens autonomi - uforstyrrethed - diskretion, kontakt og fortrolighed mellem patient, personale og pårørende Patientsikkerhed Forebygger: - erhvervede infektioner og smittespredning - medicineringsfejl Arbejdsmiljø Reducerer: - misforståelser og brist i kommunikation Øger: - personale-effektivitet på stuen og sengeafsnittet Status Indbygge infektionshygiejne i byggeriet - en lav grad af infektioner og smittespredning - at der kan omstilles hurtigt ved ændringer i infektionsmøsntre - også personale imod infektioner og smitte Organisation og arbejdstilrettelæggelse Standardiserede tidsstyrede patientforløb - hurtig start på den rette behandling af - et effektivt behandlingsforløb - at personalet ved at det er et hurtigt og effektivt Side af 10 9

11 Designmæssige anbefalinger Patientforhold Patientsikkerhed Arbejdsmiljø Status Specialiserede teams Fokuseringen på sammenhængende patientforløb patient behandlingsforløb der sættes ind med. Logistiske anbefalinger Medicinrobot/pillemaskine Sikrer at patienten får den rigtige medicin i den rette dosering. Minimerer risikoen for fejlmedicinering som følge af at personalet ikke skal håndtere mange slags medcin med efterfølgende dosering. Teknologiske anbefalinger Patientnær mobil teknologi Fuldt integrerede ITsystemer Etablering af driftssikrede integrerede ITløsninger State of the art ITløsninger Side af 10 10

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Patientsikkerhed og enestuer

Patientsikkerhed og enestuer Patientsikkerhed og enestuer Danske Regioners Generalforsamling 2009 Workshop 4: Regionernes sygehusbyggeri fredag den 24. april 2009 Elisabeth Brøgger Jensen Mag.art. kultursociolog elisabeth.broegger.jensen@regionh.dk.

Læs mere

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed?

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? december 2008 Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? Baggrund I aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2008 er fremtidens

Læs mere

- uddannelse - udvikling - samarbejde

- uddannelse - udvikling - samarbejde Vision Nyt OUH Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket/patienten. Mennesket først Hospitalets fokus skal være bredere

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 1 Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed (Gennemførelsesplan) - vedtaget september 2008 Hvorfor

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort Strategi for Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Version 11. december 2009 Sundhedsfaglig strategi Patient- og samarbejdsstrategi Produktivitetsstrategi Enhedsstrategi AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet 6 strategiske temaer: a) Høj kvalitet i kerneydelserne løbende måling af kvaliteten. b) Ledelse en afgørende forudsætning. c) Læring fra viden til handling. d)

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Sundhedsaftale 2011-2014

Sundhedsaftale 2011-2014 Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden 28. februar 2011 Sundhedsaftalens formål Sundhedsaftalen

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet?

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Erfaringer med implementering af DDKM gennem anvendelse af BSC og standardiserede patientforløb Majbritt Westerlin Larsen Afdelingssygeplejerske,

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Patientinventering på Aalborg Sygehus KVALITET svaret på sundhedsvæsenets udfordringer? Tirsdag den 28.november 2011

Patientinventering på Aalborg Sygehus KVALITET svaret på sundhedsvæsenets udfordringer? Tirsdag den 28.november 2011 Patientinventering på Aalborg Sygehus KVALITET svaret på sundhedsvæsenets udfordringer? Tirsdag den 28.november 2011 Aalborg Sygehus Der er ca. 6.500 (5700) ansatte på Aalborg Sygehus Alle lægefaglige

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene

Notat om Region Sjællands koncept Patienten som partner og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Dato: 7. november 2016 Brevid: 3089673 Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Et medlem af Regionsrådet har stillet 12 spørgsmål

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Sygehusbyggeri Byggeri til effektiv drift i fremtiden Mahad Huniche

Sygehusbyggeri Byggeri til effektiv drift i fremtiden Mahad Huniche Sygehusbyggeri Byggeri til effektiv drift i fremtiden Mahad Huniche Oplæg til Danske Regioner 28. august 1013 Netværksdagene 2013 for godt sygehusbyggeri Bygning af fremtidens sygehuse Udformningen af

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Et sammenhængende sundhedsvæsen Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling. Et sammenhængende sundhedsvæsen Civilsamfund Sygehuse Arbejdsmarked Privatklinik Borger/ patient Kommuner Praksissektoren Sundhedshuse De store udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater:

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: 18. marts 2009 Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: Introduktion til sundhedsområdet 1 Oplæg ved sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet i bred forstand.

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen

Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen juni 2007 Fotos: Anne-Li Engström Foto s. 13: Region Nordjylland Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner Oplag: 600 Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Kvalitet for og med patienten

Kvalitet for og med patienten Kvalitet for og med patienten Region Syddanmarks Kvalitetsprogram Region Syddanmarks Kvalitetsprogram er en fælles ramme for de fem sygehus i regionen. Ambitionen med programmet er at skabe større værdi

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

De fysiske rammers betydning for gode patientforløb i den medicinske afdeling. Et inspirationsnotat til Evidensbaseret Design i DNU-processen

De fysiske rammers betydning for gode patientforløb i den medicinske afdeling. Et inspirationsnotat til Evidensbaseret Design i DNU-processen De fysiske rammers betydning for gode patientforløb i den medicinske afdeling. Et inspirationsnotat til Evidensbaseret Design i DNU-processen Side 1/5 Jens F. Dahlerup 1, overlæge, dr.med.; Claus Thomsen

Læs mere

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014 Indledning Glostrup Kommune er igennem Sundhedsloven forpligtet til at arbejde med utilsigtede hændelser (UTH): LBK nr. 913 af 13/07/2010. Der er rapporteringspligt for alle UTH, der sker i forbindelse

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

27-april-09 KrP. Region Syddanmark Damhaven Vejle. Høringssvar vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. Indledende bemærkninger

27-april-09 KrP. Region Syddanmark Damhaven Vejle. Høringssvar vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. Indledende bemærkninger 27-april-09 KrP Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Høringssvar vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark Indledende bemærkninger Regionsrådet i Region Syddanmark har sendt Rapport om

Læs mere

Sygehusplanlægning I Region Syddanmark

Sygehusplanlægning I Region Syddanmark Sygehusplanlægning I Region Syddanmark Region Syddanmark, januar 2010 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Sygehusplanlægning i Region Syddanmark... 4 1.1 Akutplan og gennemførelsesplan... 4 1.2 Specialeplanlægning...

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Præsentations indhold Baggrund for centerdannelse Centre ved Sygehus Sønderjylland Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb Akut- og Forløbspakker Det videre

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Rammer for Midlertidig fælles Akutmodtagelse i Svendborg

Rammer for Midlertidig fælles Akutmodtagelse i Svendborg Afdeling: Økonomi- og Planlægningsstaben Udarbejdet af: Anja Klinge Søndergaard Journal nr.: 2-52-00076-2008 E-mail: anja.soendergaard@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 8. juli 2009 Telefon: 6541 2053 Notat

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Til sundhedsministeriet Den 13. oktober 2016 The Danish Nurses Organization Sankt Annæ Plads 30 DK-1250 København K Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Tak for muligheden for at indgive

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

»10 bud på effektivitetsforbedringer. Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler

»10 bud på effektivitetsforbedringer. Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler »10 bud på effektivitetsforbedringer Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler »Hvordan får vi produktive og effektive hospitaler? Medicin 15% Lønninger 57% Varekøb mv 10% Serviceenheder 18% Kilde:

Læs mere

SUPERSYGEHUSE. Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby. www.dnu.rm.dk

SUPERSYGEHUSE. Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby. www.dnu.rm.dk SUPERSYGEHUSE Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby www.dnu.rm.dk Et sygehus, der giver behandling i verdensklasse En mulighed der er for at lukke de små sygehuse, så vi

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus HVAD OG HVORFOR - i forhold til patientoplevelsen - Kunst på Det Nye Universitetshospital - Trygfondens Familiehus - Kort om DNU

Læs mere

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen D. 16. oktober 2008 Fremtidens medicoteknik skal indtænkes i det kommende sygehusbyggeri i Region Syddanmark. Arbejdsproces

Læs mere

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder:

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder: 5. Oktober 2007 Udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i kvalitetsreformen I Kvalitetsreformen lægges der op til udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser således at:

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Patientsikkerhedsrundering Afdeling. Formål: Kigge, være nysgerrig på hverdagen og undersøge om vi gør vi det vi siger vi gør

Patientsikkerhedsrundering Afdeling. Formål: Kigge, være nysgerrig på hverdagen og undersøge om vi gør vi det vi siger vi gør Patientsikkerhedsrundering Afdeling. Formål: Kigge, være nysgerrig på hverdagen og undersøge om vi gør vi det vi siger vi gør Område og mulige spørgsmål Referencer Notater Patientsikkerhed organisering

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere