IKT-2.21 STANDARD FOR DIGITAL AFLEVERING AF LANDMÅLTE DATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKT-2.21 STANDARD FOR DIGITAL AFLEVERING AF LANDMÅLTE DATA"

Transkript

1 DTU Campus Service IKT-2.21 STANDARD FOR DIGITAL AFLEVERING AF LANDMÅLTE DATA INDHOLD 28. november 2016 Version 1 Udarbejdet af MMKS (Niras) Kontrolleret af MHFR (Niras) Godkendt af JOLIND 1 Indledning Anvendelsesområde Opmåling Metode Nøjagtigheder Fikspunkter Etablering af nye fikspunkter Referencesystem / koordinatsystem Dokumentation Fil format og opdeling ESRI SHP filer (GIS filer) AutoCAD DWG filer (CAD filer) Datastruktur Geometriske krav og regler Datamodel Koter Objekttyper (lagstruktur) Første ordens fikspunkter på Lyngby campus Bestillingsskema Afleveringsdokumentation DTU objekttype liste Danmarks Tekniske Universitet Nils Koppels Allé Tlf DTU Campus Service Bygning Kgs. Lyngby

2 1 INDLEDNING Standar formål er at sikre, at DTU Campus Service (DTU CAS) modtager ensartet leverancer i forbindelse med opmålings- og afsætningsopgaver. Vejledningen beskriver hvilke krav DTU CAS stiller til de leverancer der i forbindelse med en opmåling/afsætning skal leveres til BIM kontoret. Bestiller af opgaven kan have yderligere krav, som ligeledes skal opfyldes. Kravene er delt i følgende grupper: Emne Kapitel Opmåling (og afsætning) Afsnit 2 Referencesystemer / koordinatsystemer Afsnit 3 Dokumentation Afsnit 4 Fil formater og struktur Afsnit 5 Datastruktur Afsnit Anvendelsesområde Vejledningen skal anvendes til alle opmåling og afsætningsopgaver udført på DTU s områder, som bestilles af DTU eller deres samarbejdspartere. Undtagelser til vejledningen kan aftales med BIM kontoret i DTU Campus Service (DTU CAS). Vejledningen omtaler primært opmålinger, men skal ligeledes anvendes til afsætningsopgaver. 2

3 2 OPMÅLING I dette afsnit beskrives hvilke minimum krav der er til selve opmålingerne. Opgavebestilleren kan have yderligere krav. I forbindelse med afsætninger, supplere dette afsnit opgavestillerens krav til afsætningen. 2.1 Metode Opmålingsmetoden er valgfrit, så længe de enkelte opmålinger overholder nøjagtighedskravet, som aftales ved opgavestart. Hvilket betyder, at opmålinger kan bl.a. foretages ud fra opstilling over kendt punkt, fri opstilling eller direkte GPS måling. Den valgte opmålingsmetode skal fremgå af dokumentationen. Til kvalitetskontrol af direkte GPS målinger og andre målemetoder, hvor fikspunkter ikke anvendes direkte, skal der altid måles mindst et kendt fikspunkt. Det anbefales at det første og sidste punkt der måles er til et kendt fikspunkt. Disse målinger skal fremgå af dokumentationen. 2.2 Nøjagtigheder Opmålingsnøjagtigheden af de målte objekter opdeles i tre kategorier: Geometrisk nøjagtigheds kategori Plan nøjagtighed (middelfejl) Højdenøjagtighed (middelfejl) Pilhøjde (plan og højde) Beskrivelse Den maksimale tilladte middelfejl i planen. Den maksimale tilladte middelfejl i højden. Pilhøjden er den maksimale tilladte afvigelse mellem en linjes faktiske forløb og det tilsvarende registrerede/interpolerede forløb. Pilhøjden anvendes bl.a. til vektorisering af cirkelformede objekter. F.eks. vil en rund skorsten registreres som en cirkel, men da cirkler ikke er tilladte, skal den omdannes til vektorer, den maksimale forskel mellem cirklens og vektorernes forløb er pilhøjden. Nøjagtighederne aftales ved opgavebestilling. Desuden aftales det om resultaterne af opmålingerne skal leveres i 2D eller 3D. Hvis der måles flere typer objekter, kan nøjagtighedskravene varierer. Det anbefales, at der mht. nøjagtigheder skelnes mellem veldefinerede og ikke veldefinerede objekter (kantsten vs. buske). 3

4 2.3 Fikspunkter DTU vedligeholder en database over kendte fikspunkter og deres nøjagtigheder. Hvis der i forbindelse med opmålingen er behov for fikspunkter, skal fikspunkterne fra DTU s database anvendes. Databasen består af lokale 1. og 2. ordens fikspunkter samt af DTU godkendte fikspunkter fra andre kilder. DTU s fikspunktsdatabase indeholder ikke 3. ordens fikspunkter. DTU s 1. ordens reference fikspunkter er indmålt med stor nøjagtighed, hvor der efterfølgende er foretaget en indbyrdes netmåling og netudjævning af alle 1. ordens netværkets fikspunkter. Oversigt over de eksisterende 1. ordens fikspunkter, ses i bilag 1. Et 2. ordens fikspunkt, etableres vha. måling til 1. ordens fikspunkter og efterfølgende netudjævning (metoden kaldes fortætning). Et 1. ordens fikspunkt har en bedre nøjagtighed end et 2. ordens fikspunkt. Mængden og kvaliteten af eksisterende fikspunkter er meget varierende fra campus til campus. På Lyngby campus er der etableret et lokalt 1. ordens fikspunksnet, hvor fikspunkterne har en indbyrdes relativ nøjagtighed bedre end 2 mm. Hvis der på Lyngby Campus er behov for yderligere fikspunkter anbefales det at det gøres ved en fortætning af DTU s eksisterende 1. ordens fikspunkter. Nye fikspunkter, skal altid etableres vha. netmåling til eksisterende 1. ordens fikspunkter og efterfølgende netudjævning. Som udgangspunkt, er de nye fikspunkters nøjagtighed defineret af den pågældende opmålingsopgave. Nøjagtigheden af nye fikspunkter skal altid dokumenteres, jævnfør afsnit 2.4. Der må gerne etableres 3. ordens fikspunkter (fortætning af 2. ordens fikspunkter). De vil blive behandlet, som projekt fikspunkter og vil ikke blive inkluderet i DTU s fikspunktsdatabase. Det skal klart fremgå i dokumentationen, hvis der er etableret 3. ordens fikspunkter. Etablering af nye fikspunkter (både 1. og 2. ordens punkter) skal koordineres med DTU Campus Service se afsnit 1.1. Hvis der i opmålingen er anvendt fikspunktet, skal det angives hvilke fikspunkter der er anvendt. Hvis der er eksisterende fikspunktet, som er gået tabt, meldes dette tilbage til DTU Campus Service. 4

5 Hvis der anvendes eksisterende fikspunkter, som ikke er inkluderet i DTU s fikspunktsdatabase, da skal oplysninger om de anvendte fikspunkter videregives til DTU, så punkterne kan inkluderes i databasen. 2.4 Etablering af nye fikspunkter I forbindelse med opmålingen, kan der opstå behov for etablering af nye fikspunkter, f.eks. fordi der i det pågældende område ikke er nogle eksisterende brugbare fikspunkter, fordi de er gået tabt eller fordi de eksisterende ikke er nøjagtige nok. Hvis der etableres nye fikspunkter, skal informationer om fikspunkterne leveres tilbage til DTU. Dette inkludere informationer om netudjævningsmetoden og dets resultater. Hvis der i forbindelse med netudjævningen beregnes nye koordinater til eksisterende 2. ordens fikspunkter, da skal de nye koordinater meldes tilbage til DTU. Fikspunkternes koordinater skal altid angives i DKTM og i det lokale koordinatsystem der evt. anvendes på sitet. Højden angives i DVR90. Hvis der skal opmåles i et projektspecifikt koordinatsystem, da skal de fikspunkter der anvendes i det projektspecifikke koordinatsystem også opmåles i det gældende referencesystem for campusset, jævnfør Tabel 1. Nye fikspunkter skal så vidt det er muligt etableres som punkter, der kan genfindes. Fikspunkterne kan etableres vha. jernrør med markering, afmærkning på bygning eller søm i eksisterende belægning. Der tages et foto af det nye fikspunkt, som vedlægges dokumentationen. Dokumentation om nye fikspunkter afleveres til DTU. Dokumentationen skal indeholde: Fikspunktskoordinater i DKTM og evt. det lokale koordinatsystem. Evt. koten på fikspunktet i DVR90 (med angivelse af anvendt geoide). Fikspunktets afmærkningstype jernrør, søm. Foto af afmærkningen. Netberegningens resultater (nøjagtigheder) 5

6 3 REFERENCESYSTEM / KOORDINATSYSTEM Opmålingen skal foretages i det referencesystem som er gældende på det pågældende site eller i et referencesystem, som kan konverteres til det pågældende referencesystem. Jævnfør Tabel 1. F.eks. ved GPS måling på DTU Lyngby, måles der i DKTM og koordinaterne transformeres til DTU-LOK. Koordinaterne i begge referencesystemer afleveres. Opmålingerne skal leveres i DKTM/ETRS89 og eventuelt i det lokale koordinatsystem der er gældende på sitet (se nedenstående tabel). Koterne skal leveres i DVR90, med angivelse af anvendt geoide. Campus Lyngby Ballerup Risø Lokalt koordinatsystem DTU LOK se DTU IKT-2.51 Notat om DTU LOK Lyngby Intet lokalt koordinatsystem RISØ-LOK se DTU IKT-2.52 Notat om DTU LOK Risø Tabel 1 - Lokale koordinatsystemer 6

7 4 DOKUMENTATION Sammen med opmålingerne skal der leveres en dokumentation på opmålingen. Dokumentationen skal være på dansk og skal som minimum indeholde nedenstående, dog er felterne E og F kun relevante, hvis der er ændringer til fikspunkterne. Emne Beskrivelse A. FILER Beskrivelse af indholdet af de filer der leveres. B. MÅLEDATO Datoer for opmålingerne. C. MÅLEMETODE Anvendt målemetode, f.eks. GPS, totalstation, nivellement. D. ANVENDTE FIKSPUNKTER E. ÆNDRINGER TIL FIKSPUNKTER F. NET BEREGNING (FIKSPUNKTER) G. NØJAGTIGHED OG AFVIGELSER Angivelse af anvendte fikspunkter. Hvis der ikke er anvendt fikspunkter i forbindelse med selve opmålingen (f.eks. direkte GPS), skal der vha. den anvendte metode måles til mindst et fikspunkt og afvigelserne skal inkluderes i dokumentationen. Metoden og resultaterne beskrives i punkt G (Nøjagtighed) og H (Kvalitetssikring). Her skal det angives, hvis der i forbindelse med opmålingen er etableret nye fikspunkter, beregnet nye koordinater til eksisterende eller at der er fikspunkter der ikke kan findes. Foto af nye fikspunkter inkluderes, samt hvordan de er afmærket. Hvis der er foretaget beregning af nye eller eksisterende fikspunkter, da skal dokumentationen for netberegningen inkluderes i dokumentationen. Opnået nøjagtigheder (plan og højde) på opmålingerne. Skal som minimum være identiske med det aftalte. Eventuelle afvigelser beskrives og begrundes. H. KVALITETSSIKRING Kort beskrivelse af den udførte kvalitetssikring i forbindelse med hele opgaven. Dette inkluderer også kontrol af fuldstændigheden. Kvalitetssikringen af etablering og genberegning af fikspunkter, beskrives detaljeret. I. PERSONALE Navne på de personer, som har udført opgaven. J. DIVERSE Andre oplysninger, som er relevante for opmålingerne. Tabel 1. Indhold af dokumentation af opmålingen. Felter med fed skrift er obligatoriske. Felterne E og F er kun relevante hvis der er ændringer til fikspunkter (ændrede eller nye). 7

8 5 FIL FORMAT OG OPDELING Data skal altid leveres i ESRI SHP fil format. Supplerende leverancer i andre filformater er tilladte, f.eks. AutoCAD DWG, men data skal altid leveres som ESRI SHP filer. I dette afsnit beskrives kravene til ESRI SHP filerne og til AutoCAD DWG filer. Andre GIS og CAD filer skal følge de beskrevne generelle regler. 5.1 ESRI SHP filer (GIS filer) ESRI SHP understøtter ikke flere geometrityper i samme fil, derfor skal SHP filer leveres opdelt i geometrityperne. Der kan foretages en yderligere valgfri opdeling, f.eks. i etaper, områder eller faser. Filen skal navngives efter følgende nomenklatur: Filnavn: <Opgavenavn>_<dato>_<valgfri tekst>_<geometritype>.shp Filnavnet må kun bestå af ikke danske speciel bogstaver, bindestreg(-) og understregning (_). Mellemrum og andre specielle tegn (f.eks. %!*&) er ikke tilladt. Datoer i filnavnet skrives som: ÅÅÅÅMMDD f.eks (24. november 2015). Geometritype i filnavnet, kan have følgende værdier: linjer, punkter og flader. SHP filens koordinatsystem skal sættes til: EPSG:4095 (ETRS89 / DKTM3). Koter skal være i DVR90. Data i SHP format må ikke leveres i DTU LOK (hverken plan eller højde). SHP filens tekst encoding skal sættes til UTF-8. 8

9 SHP filen skal minimum indeholde de attributter som er skrevet med fed skrift i nedenstående tabel. Attributter med kursiv, skal kun inkluderes hvis opmålingen er inklusiv højder. Z_DVR90 anvendes kun til punkter. Attribut Beskrivelse Felttype LAGNAVN TEKST Z_DVR90 OPR_dato PLAN HOEJDE LAG_SPEC Objekttype navn fra anvendt lag specifikation. For DTUs lagspecifikation se bilag 4. Tekst som er relevant for det specifikke objekt, f.eks. husnummer og fikspunktnummer. Punkter med koter, angives koten i meter. Koten skal være angivet i DVR90. Oprindelsesdato for objektet (dato for opmåling). Skrevet som ÅÅÅÅMMDD. Generel plan nøjagtigheden i meter. Identisk med plannøjagtigheden angivet i dokumentationen for opmålingen. Generel højde nøjagtighed i meter. Identisk med højdenøjagtigheden angivet i dokumentationen for opmålingen. Anvendt lagstrukturs specifikation, f.eks. DTU (bilag 4), BIPS eller DDA. Tekst (string), 80 Tekst (string), 80 Decimaltal (real), Width: 6, precision: 3 Heltal (integer), 8 Decimaltal (real), Width: 6, precision: 3 Decimaltal (real), Width: 6, precision: 3 Tekst (String), 80 Tabel 2 Attributter, som GIS filerne, som minimum skal indeholde. 9

10 5.2 AutoCAD DWG filer (CAD filer) DWG filen skal ikke opdeles pr. geometritype, men samles i for opgaven relevante filer. Den valgfrie tekst bruges til yderligere opdeling af filerne. DWG fil navn: <Opgavenavn>_<dato>_<valgfri tekst>_<refsys>.dwg Datoer i filnavnet skrives som: ÅÅÅÅMMDD. Filnavnet må ikke indeholde danske speciel bogstaver, mellemrum og andre specielle tegn (f.eks. %*?&). Bindestreg(-) og understregning (_) er tilladt. Data skal leveres i DKTM3 og evt. DTU LOK. Referencesystemet angives i filnavnet (RefSys). Koter skal leveres i DVR90, med mindre andet aftales. DWG filen skal leveres i mindst en version ældre end den nyeste version. DWG filen skal være i mm. Der må ikke være tilknyttet reference filer eller inkluderet objekter, som ikke er en del af opmålingen. Reference data o. lign. leveres i særskilte filer. Objekterne skal opdeles på layers, som følger den valgte lagstandard, f.eks. DTUs egen (bilag 4), BIPS eller DDA. 10

11 6 DATASTRUKTUR Følgende afsnit beskriver kravene til repræsentationen af de opmålte objekter. 6.1 Geometriske krav og regler Et objekt skal repræsenteres som enten punkt, linje eller flade. Geometrityperne skal overholde følgende krav. Geometritype Punkt Krav Et punkt skal bestå af kun ét koordinatsæt. En linje består af mindst en vektor, som er defineret ved et startpunkt og et slutpunkt. En linje kan bestå af flere sammenhængende vektorer. En linje kan starte og slutte i samme punkt, forudsat at linjen består af flere end to vektorer. En linje må ikke krydse eller skære sig selv. En flade skal bestå af mindst tre vektorer, som tilsammen danner et areal der er større end 0 og hvor start- og slutpunktet er identiske. Randen af et fladeobjekt må ikke krydse eller skære sig selv. En flade består af én ydre begrænsning og ingen eller indtil flere indre huller. Et hul er en integreret del af fladen og skal have samme objekttype som den ydre begrænsning. Spline, cirkel og cirkelbue må ikke forekomme. Alle objekter leveres som punkter eller opbygget af vektorer. Et cirkelformet objekt skal dog registreres som cirkel og inden levering vektoriseres med en pilhøjde svarende til det i opgavebeskrivelsen beskrevet krav. Identiske objekter (dubletter) må ikke forekomme. Sammenhængende linjer med samme objekttype skal samles til ubrudte objekter, f.eks. kantsten (kørebanekant). 11

12 6.2 Datamodel Datamodellerne for GIS og CAD er meget forskellige og da det er muligt at levere i henholdsvis GIS (ESRI SHP) og CAD formater, er det nødvendigt at håndtere enkelte geometri typer forskelligt i henholdsvis CAD og GIS. Data skal leveres i henhold til GIS datamodellen, dvs. objekter skal enten være et punkt, linje eller en polygon. I det tilfælde, hvor der også skal leveres en CAD fil, da skal CAD filerne forholde sig til GIS filerne på følgende måde: CAD filerne skal opdeles i LAYERS/LEVELS vha. værdierne i attributten: LAGNAVN. Værdier i attributten TEKST skal vises som tekst i CAD filen, på det layer, som er angivet i LAGNAVN attributten. BLOCKS (CELLER) skal navngives og placeres på det LAYER (LEVEL), som er angivet i LAGNAVN attributten. GIS geometrityperne oversættes til CAD vha. de principper der er beskrevet i nedenstående tabel. Tilladt geometrityper Underinddeling Oversat til CAD Bemærkning Punkt Punkt med tekst som attribut, f.eks. husnummer Tekst med punktet som indsætningspunkt. Kun teksten skal være synlig. Tekst pile må ikke anvendes i CAD. Punkt symbol. F.eks. en nedløbsrist. Symbol (block/cell). Block/cell navnet skal være identisk med attributværdien i LAGNAVN. Punkt (linje uden længde) bør ikke anvendes i CAD. r eller linjestykker Polygoner Lukkede arealer 6.3 Koter Hvis der i forbindelse med opmålingen er målt koter, da skal de målte objekter leveres som 3D geometrier. I ESRI SHP filen skal geometrien leveres som et 3D objekt, hvor der er koter på hvert vertex/node i objektet. Objekter, hvor der ikke er koter, skal tildeles en dummy kote på

13 Angivelse af koten vha. tekster er tilladt i CAD filen, i GIS filen anvendes et 3D punkt til angivelse af koten. Punktet skal tildeles en attribut med koten, attributten navgives som Z efterfulgt af højdesystemet, f.eks. Z_DVR Objekttyper (lagstruktur) Til opdeling af de målte objekter skal der anvendes en lag standard. Der findes forskellige mere eller mindre officielle lag standarder, f.eks. BIPS og DDA. Begge er dog meget fagspecifikke, derfor er der oprettet en lag standard til generelt brug på opgaver for DTU. Med mindre andet aftales, da skal den i bilag 4 lag standard anvendes. Objekttyperne er inddelt i grupper, disse grupper har ingen praktisk betydning for leverancerne. Grupperne kan ikke anvendes til opdeling af leverance filerne, disse skal følge geometrityperne. I bilag 4 ses de lag navnene, som de enkelte objekttyper skal navngives efter, desuden angives hvilken geometritype objektet skal repræsenteres ved. Listen er udarbejdet med udgangspunkt i Vejdirektoratets objektliste. Listen er ikke komplet og derfor kan der med BIM kontoret aftales tilføjelser til listen. Enkelte objekttyper kan repræsenteres som enten flader eller linjer alt afhængigt om objektet er fuldstændigt eller ej. I videst mulig omfang, skal de dog foreligge som lukkede flader. Eksempelvis bygninger skal repræsenteres, som en flade, men hvis kun en del af objektet er opmålt, f.eks. en facade, da skal objektet (bygning) repræsenteres som en linje. Et objekt må aldrig være repræsenteret af to geometrityper, f.eks. må en bygning ikke være repræsenteret som både linjer og som en flade. Objekttyper, som kan repræsenteres af to geometrityper, der er den primære geometritype markeret med fed i bilag 4. Ligeledes er der objekter, som i forbindelse med nogle opgaver ønskes opmålt som et punkt objekt og til andre opgaver, som linjer. Derfor giver lag specifikationen mulighed for at registrerer enkelte objekttyper som henholdsvis punkt eller linje. Kun en bestemt geometritype er tilladt pr. opgave, dvs. der skal ved opgave start vælges hvilken geometritype det pågældende objekttype skal repræsenteres ved. Objekttyper, hvor det kan vælges hvilken geometritype der er relevant for den aktuelle opgave, der er den primære geometritype markeret med fed kursiv skrift i Bilag 4. Hvis intet andet aftales, skal denne geometritype anvendes. Anvendte fikspunkter skal inkluderes i filen, som punkter med tilhørende punktnummer, som tekst i attributten Tekst. 13

14 FØRSTE ORDENS FIKSPUNKTER PÅ LYNGBY CAMPUS Nr. Type DKTM3 DVR90 DTU LOK Bemærkning North [m] East [m] Kote [m] North [m] East [m] DTU-01 Jordspyd i brønd DTU-02 Jordspyd i brønd DTU-03 Jordspyd i brønd DTU-04 Jordspyd i brønd DTU-05 Jordspyd i brønd DTU-06 Jordspyd i brønd DTU-07 Jordspyd i brønd DTU-08 Bolt i brønd DTU-09 Jordspyd i brønd DTU-10 Jordspyd i brønd DTU-11N 360 -prisme på skorsten Prismekonstant for 360 -prisme er +2mm DTU-11S 360 -prisme på skorsten Prismekonstant for 360 -prisme er +2mm DTU-12 Armeringsjern i brønd L-001 Jordspyd i brønd, Letbane Punkt må ikke anvendes, brug punkt DTU-02 Etableret i forbindelse med letbanen Fikspunkternes indbyrdes spændinger efter netudjævning er under 2 mm. Anden ordens fikspunkter kan rekvireres hos CAS. Yderligere information omkring fikspunkterne kan rekvireres hos CAS. 14

15 BESTILLINGSSKEMA BESTILLING AF OPMÅLING ELLER AFSÆTNING Tidspunkt for anmodning Dato: Opgavenavn Campus Tidsfrist Kontaktperson inkl. kontaktoplysninger Beskrivelse af opgaven KRAV TIL OPMÅLING (AFSÆTNING) Krav til dimension (2D/3D) (med eller uden højder) Nøjagtighed på veldefinerede objekter (husk at angive enhed) Plan (xy) Højde (kote) Pilhøjde ved kurver Nøjagtighed på ikke veldefinerede objekter (husk at angive enhed) Plan (xy) Højde (kote) Pilhøjde ved kurver REFERENCESYSTEM / KOORDINATSYSTEM Data skal, som minimum leveres i DKTM/ETRS89 og det eventuelle lokale koordinatsystem for det pågældende campus. Se Tabel 1 og DTU IKT-2.51 og 2.52 for detaljer. Slet de koordinatsystemer der ikke er relevante i nedenstående liste. Plan koordinatsystem 1 Plan koordinatsystem 2 DKTM/ETRS89 (krav) Evt. lokalt koordinatsystem Plan koordinatsystem 3 Højde system 1 Højde system 2 DVR 90 (krav) Evt. lokalt koordinatsystem Højde system 3 15

16 DOKUMENTATION Foruden de i afsnit 4 stillede krav til dokumentation. Ønskes følgende opfyldt. DATASTRUKTUR Anvendt lagstruktur (sæt mindst et kryds) Bemærkning DTU s lagspecifikation (bilag 4) Bips DDA (Det Digitale Anlæg) Anden standard Bemærkning til tilladte geometrityper FILFORMATER Filformat 1 (ESRI SHP) Filformat 2 (DWG) inkl. version. Filformat 3 (andre formater) 16

17 AFLEVERINGSDOKUMENTATION AFLEVERINGSDOKUMENTATION Tidspunkt for anmodning Opgavenavn Campus Tidsfrist Kontaktperson inkl. kontaktoplysninger Beskrivelse af opgaven Afleveret Dato: Dato: FILNAVN INDHOLD MÅLING ANVENDT METODE DATO ANVENDTE FIKSPUNKTER BEMÆRKNING NYE / ÆNDREDE FIKSPUNKTER DOKUMENTATION (INKL. NETBEREGNING) OPNÅET NØJAGTIGHED KRAV OPNÅET BEMÆRKNING Nøjagtighed på veldefinerede objekter (husk at angive enhed) Plan (xy) Højde (kote) Pilhøjde ved kurver Nøjagtighed på ikke veldefinerede objekter (husk at angive enhed) Plan (xy) Højde (kote) 17

18 UDFØRT KVALITETSSIKRING METODEBESKRIVELSE PERSONALE ARBEJDSOPGAVE DIVERSE 18

19 DTU OBJEKTTYPE LISTE OBJEKTTYPE LAGNAVN (AUTOCAD LAYER) TYPE BESKRIVELSE FIKSPUNKTER Plan/højdefikspunkt OPM_FIKSPKT Punkt Punktnr. i attributten TEKST Planfikspunkt OPM_PLANPKT Punkt Punktnr. i attributten TEKST Højdefikspunkt OPM_KOTEPKT Punkt Punktnr. i attributten TEKST Afsætningspunkter OPM_AFSPKT Punkt Punktnr. i attributten TEKST DTM ELEMENTER Terrænpunkt DTM_PKT Punkt Brudlinje DTM_BRUDLINJE VEJ-, STI- OG SPORANLÆG Kote angives som værdi i attributten Z_DVR90. Kørevej befæstet TRAFIK_VEJKANT_BEFAESTET Se Figur 2 Kørevej ubefæstet TRAFIK_VEJKANT_UBEFAESTET Vej diverse TRAFIK_VEJKANT_DIVERSE Vejmidte TRAFIK_VEJMIDTE Se Figur 2 Kørebane afmærkning TRAFIK_AFMAERKNING Se Figur 2 Cykelsti TRAFIK_CYKELSTI Sti TRAFIK_STI Helle TRAFIK_HELLE Se Figur 2 Kantsten TRAFIK_KANTSTEN Se Figur 2 Kantsten (top) TRAFIK_KANTSTEN_TOP Se Figur 2 Autoværn TRAFIK_AUTOVAERN Se Figur 2 Parkering TRAFIK_PARKERING Anden belægning TRAFIK_ANDEN_BELAEGNING også belægnings skift Fortov TRAFIK_FORTOV Bagkant (Se Figur 2) Overkørsel TRAFIK_OVERKOERSEL Jernbanetrace TRAFIK_JERNBANE_TRACE terræn, skønnede spormidte Jernbaneskinne TRAFIK_JERNBANE_SKINNE skinne inderside BYGNINGER, BYGVÆRKER Bygning mur Bygnings tag (ved terræn) Bygning tag (ved tagudhæng) BYG_BYGNING_MUR BYG_BYGNING_MUR_LINJE BYG_BYGNING_TAG_BUND BYG_BYGNING_TAG_BUND_LINJE BYG_BYGNING_TAG_TOP BYG_BYGNING_TAG_TOP_LINJE Bygnings detalje BYG_BYGNING_DETALJE Trappe (fri) BYG_TRAPPE Støttemur BYG_STOETTEMUR Se Figur 2 (top og bund) BYG_DRIVHUS Drivhus BYG_DRIVHUS_LINJE Bygværker BYG_BEYGVAERK Anlæg diverse BYG_ANLAEG Beholder - tank BYG_TANK-SILO BYG_TANK-SILO_LINJE Høfde BYG_HOEFDE 19

20 Kajkant BYG_KAJKANT Underjordisk anlæg Bassin Rampe Skur Halvtag BYG_UNDERJORD_ANLAEG BYG_UNDERJORD_ANLAEG_LINJE BYG_BASSIN BYG_BASSIN_LINJE BYG_RAMPE BYG_RAMPE_LINJE BYG_SKUR BYG_SKUR_LINJE BYG_HALVTAG BYG_HALVTAG_LINJE Pæl - søjle BYG_SOEJLE Skorsten NATUR BYG_SKORSTEN BYG_SKORSTEN_LINJE Hegn NATUR_HEGN Levende hegn NATUR_HEGN_LEVENDE Se Figur 2 Plankeværk stakit NATUR_STAKIT Støjskærm NATUR_STOEJSKAERM Skrænt top NATUR_SKRAENT_TOP Skrænt bund NATUR_SKRAENT_BUND Grøft NATUR_GROEFT Se Figur 2 Vandløb kanal NATUR_VANDLOED_VANDSPEJL Se Figur 2 Vandløb bund NATUR_VANDLOEB_BUND Se Figur 2 Sø (vandlinje) NATUR_SOE dagens vandstand Løvtræ (indmålt) Nåletræ (indmålt) Fritliggende sten (Statue og lign.) FLADEAFGRÆNSNING NATUR_TRAE_LOEV NATUR_TRAE_LOEV_PUNKT NATUR_TRAE_NAALE NATUR_TRAE_NAALE_PUNKT NATUR_STATUE NATUR_STATUE_PUNKT Punkt Punkt Punkt Brugsgrænse AREAL_BRUGSGRAENSE Beplantningslinje AREAL_BEPLANTNING Se Figur 2 Skov AREAL_SKOV AREAL_SKOV_LINJE Krat/bevoksning AREAL_KRAT Kystlinje AREAL_KYST TEKNIK Mast TEKNIK_MAST Punkt Lysmast TEKNIK_MAST_LYS Punkt Højspændingsmast TEKNIK_MAST_EL Punkt Trafiklys TEKNIK_MAST_TRAFIKLYS Punkt Mastefundament TEKNIK_MAST_FUNDAMENT Flagstang TEKNIK_FLAGSTANG Punkt Brønd dæksel TEKNIK_BROEND Punkt 20

21 Nedløbsrist TEKNIK_NEDLOEBSRIST Punkt Brandstander TEKNIK_BRAND Punkt Fundament sokkel TEKNIK_SOKKEL Se Figur 2 Vejskilt TEKNIK_SKILT_PKT Punkt Se Figur 2 Skilt (linje) TEKNIK_SKILT_LINJE Se Figur 2 Ventilationsrist TEKNIK_VENTILATIONSRIST Vindmølle TEKNIK_VINDMOELLE FORSYNING Gas ledning FORS_GAS_LEDNING linje Gas forsyning Komponent FORS_GAS_KOMP punkt gul stander Fjernvarme FORS_FJERNVARME linje Tlf kabelskab FORS_TLF_SKAB punkt Tlf kabelrende tracé FORS_TLF_KABEL linje Fiberkabel FORS_TLF_FIBERKABEL linje Afløb FORS_KLOAK linje Vandforsyning FORS_VAND linje Diverse ledning FORS_DIVERSE linje Installationsskab FORS_EL_SKAB mål evt. fundament FORS_EL_SKAB_LINJE Højspændingsledning FORS_EL_LEDNING linje TEKSTER Punkt Navne (tekst) TEKST_NAVN punkt Navn i attributten TEKST Diverse tekst TEKST_DIVERSE punkt Tekst i attributten TEKST Punktnummer (f.eks. bygnings nummer) TEKST_PKT_NR punkt Nr. som værdi i attributten TEKST 21

22 Figur 2 22

Notat. DTU CAS DTU FIKSPUNKTER Beskrivelse af fikspunkter INDHOLD. 1 Baggrund Etablering af de fysiske fikspunkter... 4

Notat. DTU CAS DTU FIKSPUNKTER Beskrivelse af fikspunkter INDHOLD. 1 Baggrund Etablering af de fysiske fikspunkter... 4 Notat DTU CAS DTU FIKSPUNKTER Beskrivelse af fikspunkter April 2017 Udarbejdet af MMKS Kontrolleret af MHFR og LRLA Godkendt af MMKS INDHOLD 1 Baggrund... 2 1.1 Resultater... 3 2 Etablering af de fysiske

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører.

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Indhold Generelt.... 1 Automatisk/manuel tilknytning af kortdata og gravstedsdata.... 1 To niveauer af geokodning.... 2 Geometrityper....

Læs mere

DTU Campus Service DTU - BYGHERRERÅDGIVNING IKT Beskrivelse af DTU LOK koordinatsystemet. Den oprindelige definition af DTU-LOK er desværre gået tabt.

DTU Campus Service DTU - BYGHERRERÅDGIVNING IKT Beskrivelse af DTU LOK koordinatsystemet. Den oprindelige definition af DTU-LOK er desværre gået tabt. Notat DTU Campus Service DTU - BYGHERRERÅDGIVNING IKT Beskrivelse af DTU LOK koordinatsystemet 17. februar 2015 Projekt nr. 210914 Dokument nr. 1212704515 Version 5 Udarbejdet af MMKS 1 INDLEDNING Da DTU

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører.

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Indhold Generelt.... 2 Hvor kan der fås mere hjælp?... 2 Automatisk/manuel tilknytning af kortdata og gravstedsdata.... 2 To niveauer af geokodning....

Læs mere

Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata. Ver April 2017

Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata. Ver April 2017 Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata Ver. 3.0 - April 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning... 3 1.1 Spildevand... 3 1.2 Vand... 3 1.3 Kontaktoplysninger... 3 2 Spildevand... 4 2.1

Læs mere

FOT-3. Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper. Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur

FOT-3. Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper. Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur FOT-3 Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur Formål og mål med gruppens arbejde At fastlægge en samlet specifikation

Læs mere

STRATEGI - renhold. Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter:

STRATEGI - renhold. Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter: STRATEGI - renhold Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter: Vejkategori (Motorvej, motortrafikvej og Hovedlandevej) Årsdøgntrafik ( A, B, C og D) Lokalitet (By/Land/Ramper) er (, R02 osv...)

Læs mere

FOT standard. Navngivning bør ligge tæt på FOT-standard. Aabenraa Kommune GIS & Kort gbla/13-02-2008

FOT standard. Navngivning bør ligge tæt på FOT-standard. Aabenraa Kommune GIS & Kort gbla/13-02-2008 FOT standard Navngivning bør ligge tæt på FOT-standard. Mit forslag er at Feature class starter med FOT, TKR (Teknisk Kort Rest) hvis der ikke sker opdatering i det mere eller TK, hvis der opdateres. Klassen

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 12/02531-22 Søren Hauge Krabbe skra@vd.dk +45 7244 2351 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG F IKT-TEKNISK SPECIFIKATION FOR OPMÅLING OG MODELLERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER PROJEKT ID: KU_xx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION:

Læs mere

Registrering af markskader

Registrering af markskader SIDE 1 AF 5 INSTRUKTION Registrering af markskader 1. FORMÅL Instruktionen er en beskrivelse af de ydelser, entreprenører/rådgivere/museer skal levere til Vejdirektoratet i forbindelse med registrering

Læs mere

Vejledning i Dokumentation af Fiber infrastruktur i Banedanmark v1.0

Vejledning i Dokumentation af Fiber infrastruktur i Banedanmark v1.0 Vejledning i Dokumentation af Fiber infrastruktur i Banedanmark v1.0 Version 1.0 Ole Saunte Teknisk Drift Telefon osae@bane.dk Projektleder 8234 0000 banedanmark.dk Amerika Plads 15 Direkte Rapportskabelon

Læs mere

Danske koordinatsystemr (referencesystemer) MicroStation V8i. Begreber

Danske koordinatsystemr (referencesystemer) MicroStation V8i. Begreber Danske koordinatsystemr (referencesystemer) MicroStation V8i Begreber 1 Columbus tog fejl! - jorden er flad når vi tegner i MicroStation!!! Geodætiske begreber definition af jorden Jordens overflade Jordens

Læs mere

Dokumentation af sikrings kabler i GIS-, SAP og Proarc system

Dokumentation af sikrings kabler i GIS-, SAP og Proarc system Dokumentation af sikringskabler i GIS-, SAP- og Proarc system Indhold: Ændringslog... 2 Forkortelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Dokumentation... 3 3. Krav til indmåling og dataliste til GIS... 3 3.1 Krav

Læs mere

Access version 1.5 Totalstation Opstilling Opmåling Afsætning

Access version 1.5 Totalstation Opstilling Opmåling Afsætning Access version 1.5 Totalstation Opstilling Opmåling Afsætning Juli 2010 Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Opstilling Opstilling af selve instrumentet Instrumentet opstilles på stativet og stilles

Læs mere

Følgende er en detaljeret beskrivelse af webapplikationen Valdemar, hvordan den er bygget op og hvordan den bruges.

Følgende er en detaljeret beskrivelse af webapplikationen Valdemar, hvordan den er bygget op og hvordan den bruges. Danmarks fikspunktsregister Valdemar. Vejledning Følgende er en detaljeret beskrivelse af webapplikationen Valdemar, hvordan den er bygget op og hvordan den bruges. Hvis du er ny som bruger af applikationen,

Læs mere

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester, 2012

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester, 2012 Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og yggeri og Anlæg, 1. semester, 2012 LCG-1. Introduktion til landmåling 1. Danmarks fikspunktsregister (I) 2. Horisontalretningsmåling

Læs mere

IKT grundlag og krav. Entreprise Jord- og belægningsarbejder. Holstebromotorvejen Mejrup - Tvis Holstebro N - Aulum.

IKT grundlag og krav. Entreprise Jord- og belægningsarbejder. Holstebromotorvejen Mejrup - Tvis Holstebro N - Aulum. IKT grundlag og krav Entreprise 6714.201 Jord- og belægningsarbejder Holstebromotorvejen Mejrup - Tvis Holstebro N - Aulum April 2016 IKT grundlag og krav 1. GENERELT... 1 1.1. Projektweb... 1 2. Digitale

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA

Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 1 af 13 I:\GIS\DGP\dokumentation\Systemlinie i DGP og Vejman.dk ALU-LUC-NIA_nov2012.doc Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september

Læs mere

MIA-måleblade i GeoCAD

MIA-måleblade i GeoCAD NOTE 1-2004 WWW.GeoCAD.dk MIA-måleblade i GeoCAD Udarbejdelse af måleblade til import fra MIA drejer sig primært om at få sat en tabel op til DSFLoversættelse, der benytter de af KMS definerede DSFL-koder.

Læs mere

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Digitalt materiale At have et brugbart grundlag til projektering og anlæg. Inden produktion af nedenstående planer aftales specifikke

Læs mere

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel FOT3 - ny grundkortstandard Set fra en Data-producent synsvinkel Indlæg på Bentleyuser.DK årsmøde 2007 d. 13.11.2007 1 FOT - Fælles Objekt Typer FOT standard Proces startet i 1997 af KL og Boligministeriet:

Læs mere

Vejledning til kommunerne om: Ændringsudpegning til brug for ajourføring af GeoDanmak-data i 2017

Vejledning til kommunerne om: Ændringsudpegning til brug for ajourføring af GeoDanmak-data i 2017 Vejledning til kommunerne om: Ændringsudpegning til brug for ajourføring af GeoDanmak-data i 2017 Baggrund... 2 1A. Årlig udpegning af bygning og vindmølle.... 3 1B. Løbende ajourføringer i FOT2007 af

Læs mere

Stort Bygværk - Tunneler

Stort Bygværk - Tunneler Stort Bygværk - Tunneler Indhold 3D-model: 3D-model som indeholder den ydre geometri af det større bygværk, samt modelerede funktionselementer som linjer, overflader eller objekter. Det skal være muligt

Læs mere

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Indhold: OPRET NYT JOB...4 JOBNAVN OG STIFINDER...4 DK SYSTEM2000 - UTM OG KP2000...5 DK SYSTEM 34...5 ØVRIGE JOB EGENSKABER...6 KOPIER

Læs mere

Kortstandarder hos KortCenter.dk

Kortstandarder hos KortCenter.dk Halkhoved Plantage Sæby Glyngøre Kortstandarder hos KortCenter.dk Bysted Nautrup Dur Harre Å Vile KortCenter.dk Juni 2009 Harre Indhold af dette hæfte: 1. Indledning side 1 2. Standarder side 1 3. TK-standarder

Læs mere

Specifikation FOT 4.0.1. Version: FOT 4.0.1 20091022

Specifikation FOT 4.0.1. Version: FOT 4.0.1 20091022 Specifikation FOT 4.0.1 Version: FOT 4.0.1 20091022 Indholdsfortegnelse. 1.0 Forord... 1 2.1. Geometriske krav og regler...2.1.1 2.1.1 Koordinat- og højdesystem...2.1.1 2.1.2 3D-koordinatsæt...2.1.1 2.1.3

Læs mere

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk 19. juni 2015 Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data

Læs mere

Danmarks Højdemodel 2007, DHM-2007/Terræn

Danmarks Højdemodel 2007, DHM-2007/Terræn P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel 2007, DHM-2007/Terræn Data version 1.0 - December 2009 Oktober 2014 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: kms@kms.dk

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

Specifikation FOT 4.0

Specifikation FOT 4.0 Specifikation FOT 4.0 Version: 20090328 Indholdsfortegnelse 1.0 Forord...1 2.1. Geometriske krav og regler...2.1.1 2.1.1 Koordinat- og højdesystem...2.1.1 2.1.2 3D-koordinatsæt...2.1.1 2.1.3 Udefineret

Læs mere

Uddybende spørgsmål til MUD-GIS kravspecifikation

Uddybende spørgsmål til MUD-GIS kravspecifikation Uddybende spørgsmål til MUD-GIS kravspecifikation I forbindelse med tilbudsafgivelse er COWI stødt på følgende spørgsmål, som ønskes afklaret, inden det endelige tilbud afgives. Geometrityper Understøttelse

Læs mere

Geokodning af bygninger i FOT2007

Geokodning af bygninger i FOT2007 Kontakt: amc@kl.dk Ref: sabje@kms.dk Oktober 2010 Geokodning af bygninger i FOT2007 Baggrund Notatet indeholder retningslinjer, som FOT2007 anbefaler, at FOTdanmarks medlemmer forholder sig til i forbindelse

Læs mere

Vejle Spildevand. Registreringsvejledning for nyanlæg Til opmålingsdata

Vejle Spildevand. Registreringsvejledning for nyanlæg Til opmålingsdata Vejle Spildevand Registreringsvejledning for nyanlæg Til opmålingsdata Revisionsdato: 11-11-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelle kontaktoplysninger... 3 2. Generelle krav... 4 2.1

Læs mere

Kort10. - en del af den geografiske infrastruktur. Produktblad. juni 2006. Kort10 som fælles geografisk reference

Kort10. - en del af den geografiske infrastruktur. Produktblad. juni 2006. Kort10 som fælles geografisk reference Kort10 - en del af den geografiske infrastruktur Produktblad juni 2006 Kort10 som fælles geografisk reference 2 Kort10, produktblad juni 2006 Kort10 en del af den geografiske infrastruktur Kort10 er en

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. august 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Building Tomorrow. Earthship

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Building Tomorrow. Earthship VIA UNIVERSITY COLLEGE Building Tomorrow Earthship Afgangsprojekt,. Forår 2012 Landmålingsopgaver i forbindelse med etablering af Earthship hus. Her udføres situationsopmåling, nivellement, skelkonstatering

Læs mere

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data.

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. I dag: Digital projektering -formål Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. Dagens emner Hvad er et digitalt kort? Digitale grunddata

Læs mere

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde Af Morten M. Sørensen, NIRAS HVEM ER JEG? Morten Sørensen (1974), mmks@niras.dk Civilingeniør fra DTU 2001 (GIS og Geologi) Fra 2001 ansat i BlomInfo nu NIRAS i Allerød.

Læs mere

TOP10DK Det solide grundlag

TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK er betegnelsen for Kort & Matrikelstyrelsens landsdækkende topografiske grundkortdatabase. TOP10DK er et fælles reference grundlag og kan anvendes af alle, der har behov

Læs mere

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Bentleyuser.dk årsmøde 2009 Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Emner Hvilke CAD-standarder findes der? Scene 1: Eksempel på et projekt som ikke anvender IKT Hvad går galt!

Læs mere

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Digitalt materiale At have et brugbart grundlag til projektering og anlæg. Inden produktion af nedenstående planer aftales specifikke

Læs mere

Konverteringsrelaterede: - Huller - ARC - Spline. Punkter Symbolets indsættelsespunkt Tegnede symboler Kodefejl Enkeltpunkter

Konverteringsrelaterede: - Huller - ARC - Spline. Punkter Symbolets indsættelsespunkt Tegnede symboler Kodefejl Enkeltpunkter Vejledning i DATAKONVERTERING og DATAOPRYDNING/-TILRETNING Denne vejledning omhandler DFF-EDBs anbefalede behandling af filer med oprindelse fra CAD- og GIS-programmer. Kapitlerne i vejledningen er farvekodet

Læs mere

SPECIFIKATION AF FÆLLES OBEJEKTTYPER (FOT) version 1.0 1 af 92. Specifikation for Fælles Objekt Typer (FOT) version 1.0

SPECIFIKATION AF FÆLLES OBEJEKTTYPER (FOT) version 1.0 1 af 92. Specifikation for Fælles Objekt Typer (FOT) version 1.0 SPECIFIKATION AF FÆLLES OBEJEKTTYPER (FOT) version 1.0 1 af 92 Specifikation for Fælles Objekt Typer (FOT) version 1.0 SPECIFIKATION AF FÆLLES OBEJEKTTYPER (FOT) version 1.0 2 af 92 Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Vejledning til oversigtskort.

Vejledning til oversigtskort. TDC Planudlevering Vejledning til oversigtskort. Oversigtskortet er en hjælp til dig, så du kan samle de tilsendte planer, og se hvilke planer, der er relevante for dig at udskrive og benytte. TDC har

Læs mere

SPECIFIKATIONER FOR TEKNISKE KORT TK99

SPECIFIKATIONER FOR TEKNISKE KORT TK99 SPECIFIKATIONER FOR TEKNISKE KORT TK99 Et udvalg under kommunalteknisk chefforening 2. udgave Februar 2000 SPECIFIKATIONER FOR TEKNISKE KORT TK99 AUC, DSFL, KMS, KTC, FULS, Kommuner, Amter og DE FOTOGRAMMETRISKE

Læs mere

Quick Guide for TopSURV RTK

Quick Guide for TopSURV RTK Quick Guide for TopSURV RTK GRS-1 GNSS og TopSURV v7.x Version 1.00 August 2010 1 Topcon hurtig guide til GNSS GRS-1 GPS+Glonass Modtager. GRS-1 Skrivebord, Windows mobile 6.1 Start for navigering til

Læs mere

Bygningsdelkatalog (anlæg) med informationsniveauer (LOD) Version 1.1 / Januar 2015

Bygningsdelkatalog (anlæg) med informationsniveauer (LOD) Version 1.1 / Januar 2015 Bygningsdelkatalog (anlæg) med informationsniveauer (LOD) Version 1.1 / Januar 2015 Forord Efter den store succes med Bygningsdelkataloget med informationsniveauer (LOD) for byggeri, blev det besluttet

Læs mere

Standardisering af vejlængder

Standardisering af vejlængder Dato 16. december 2015 Sagsbehandler Marie Lanng Pallisgaard Mail mpa@vd.dk Telefon +45 7244 7409 Dokument 15/18308-1 Side 1/5 Standardisering af vejlængder Definition af vejlængder Et par indledende definitioner

Læs mere

Kortlægning og opmåling ved udbygning af Motorring 3 i København

Kortlægning og opmåling ved udbygning af Motorring 3 i København Kortlægning og opmåling ved udbygning af Motorring 3 i København Af Landinspektør Torben Weinkouff Rasmussen, Vejdirektoratet, Anlægsområdet twr@vd.dk Udbygning af en eksisterende motorvej i bymæssig område

Læs mere

Krav til DanDas xml-filer for levering af filer til Vejle Spildevand

Krav til DanDas xml-filer for levering af filer til Vejle Spildevand Krav til DanDas xml-filer for levering af filer til Vejle Spildevand Vejle Spildevand A/S Drift og anlæg Dato: 29.april 2014 Revision: 4 Indledning Vejle Spildevand har mange forskellige samarbejdspartnere,

Læs mere

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG C IKTTEKNISK CADSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG C) IKTTEKNISK

Læs mere

Bilag. Opmåling af Kloak

Bilag. Opmåling af Kloak Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Bilag Opmåling af Kloak Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Version 03.05.2016 Side 1 af 6 1 Indledning De leverede data har en stor værdig for Kalundborg Forsyning, da de dagligt

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Stamdata... 3 3. Data der skal overdrages til D&V-formål... 3 3.1 Datastruktur...

Læs mere

Instruks for indmåling og datalevering samt føring af indmålingsskitser

Instruks for indmåling og datalevering samt føring af indmålingsskitser Kolding, den 29. april 2015 Instruks for indmåling og datalevering samt føring af indmålingsskitser 0. Instruksens formål og målgruppe Formålet med denne instruks er at være en kortfattet kravsbeskrivelse

Læs mere

Kravspecifikation Ledningsregistrering

Kravspecifikation Ledningsregistrering Kravspecifikation Ledningsregistrering Dato 31. oktober 2012 Ansvarlig utso Opmåling Dokumentnummer D5849-12/2.0 For at Rebild Forsyning skal få så ensartet datagrundlag som muligt, skal alt opmåling af

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Terræn

Danmarks Højdemodel, DHM/Terræn P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Terræn Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

Ændringer i opsætning af GeoCAD-tabeller ved indførelsen af MIA3 og minimaks

Ændringer i opsætning af GeoCAD-tabeller ved indførelsen af MIA3 og minimaks NOTE 2-2008 WWW.GeoCAD.dk Ændringer i opsætning af GeoCAD-tabeller ved indførelsen af MIA3 og minimaks Indførelsen af minimaks ved Kort- & Matrikelstyrelsen den 10. september 2008 vil medføre en række

Læs mere

25-10-2011 1 af 49. Manual til ACU og Trimble 5600

25-10-2011 1 af 49. Manual til ACU og Trimble 5600 25-10-2011 1 af 49 Manual til ACU og Trimble 5600 25-10-2011 2 af 49 Manual til måling med Trimble ACU-controller (Ver. 10,72) 1: Opstart 2: Opmåling 3: Afsætning Punkter Linier 4: Robotfunktion 5: Satsmåling

Læs mere

Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT

Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT Underbilag 1.7 Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT Version 1 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation Serviceområder, arealer og udstyr 28. maj 2013 Udgave 1.1

vejman.dk Brugerdokumentation Serviceområder, arealer og udstyr 28. maj 2013 Udgave 1.1 vejman.dk Brugerdokumentation Serviceområder, arealer og udstyr 28. maj 2013 Udgave 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Oversigt... 3 2.1 Geometri versus administrative stedfæstelser... 3 2.2 Serviceområder...

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Vejledning i udfyldelse af måleridentifikationsskemaer. Gældende fra: 20. Januar 2015 Campus Service DTU Nils Koppels Allé DTU, Bygning 413 DK-2800

Læs mere

VEJLEDNING TIL REGISTRERING AF INDMÅLINGSDATA FOR VEJUDSTYR, ITS OG SIGNALANLÆG

VEJLEDNING TIL REGISTRERING AF INDMÅLINGSDATA FOR VEJUDSTYR, ITS OG SIGNALANLÆG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. april 2013 13/19400-1 Nighat Ali nia@vd.dk 72447522 VEJLEDNING TIL REGISTRERING AF INDMÅLINGSDATA FOR VEJUDSTYR, ITS OG SIGNALANLÆG DGP DIGITALE GRUNDPLANER

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

Bilag 6. Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S

Bilag 6. Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S Bilag 6 Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S Mette Kjærsgaard, Matrikel- og Juraområdet, KMS KORT & MATRIKELSTYRELSEN

Læs mere

Udgivet: 01.09.2011 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Godkendt: 21.06.11

Udgivet: 01.09.2011 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Godkendt: 21.06.11 Udgivet: 01.09.2011 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Godkendt: 21.06.11 Ansvar for indhold: Niels Norman Dam 01.01.01 J.nr. 11-02699 Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Landmåling på banen

Læs mere

Vejledning til ændringsudpegning

Vejledning til ændringsudpegning Vejledning til ændringsudpegning I forbindelse med ændringsudpegninger er der for at gøre udpegningerne ens fra kommunerne lavet en kort vejledning, som skal give en afklaring af, hvornår man bruger de

Læs mere

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Indhold Nøglefunktioner i LAND4... 2 LAND4 og AutoCAD... 2 LAND4-versioner og AutoCAD-versioner... 2 Koteringsfunktioner... 2 Lagstruktur... 3 Tegneformater... 3 Areal,

Læs mere

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Indholdsfortegnelse Formål... 1 Firma standarder... 1 Revision... 1 EDB- Organisation... 1 CAD- system... 2 Biblioteksstruktur... 2 Serverens

Læs mere

Vejledning til justering af OP3

Vejledning til justering af OP3 Sidst ændret 16_09_2015 Vejledning til justering af OP3 Baggrund GeoDanmarks nye forretningsmodel gældende fra 2015 lægger stor vægt på homogenitet i GeoDanmark data. Som følge heraf er der i den nye forretningsmodel

Læs mere

Bilag 3: FOTajour-vejledning 1.0

Bilag 3: FOTajour-vejledning 1.0 Bilag 3: FOTajour-vejledning 1.0 Lavet af: Thorbjørn Vang Søndergaard, Kolding Kommune Rasmus Klog, Vejle Kommune Anita Enevoldsen, Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 2 Import af data og opsætning

Læs mere

Opgavebeskrivelse til Rammeaftale vedrørende ajourføring af kortmateriale for intensivt plejede arealer 2015

Opgavebeskrivelse til Rammeaftale vedrørende ajourføring af kortmateriale for intensivt plejede arealer 2015 Bilag 1 Opgavebeskrivelse til Rammeaftale vedrørende ajourføring af kortmateriale for intensivt plejede arealer 2015 Version 1 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE YDELSER...

Læs mere

Introduktion til matrikulære data

Introduktion til matrikulære data Introduktion til matrikulære data Matrikulære data kan deles op i tre grupper: - elementer i basismatriklen - temaer - øvrige elementer Elementer i basismatriklen omfatter elementer, der indgår i den matrikulære

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Overflade

Danmarks Højdemodel, DHM/Overflade P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Overflade Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR RÅDGIVER

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR RÅDGIVER VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR RÅDGIVER Side 1 af 7 VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR RÅDGIVERE Gældende fra 3. november 2016 Version

Læs mere

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR VEJLEDNING I AFLEVERING DV-DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØRER Gældende fra 03. juni 2016 Version 3.0 khoango

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

FORMAT - DXF - EKSPORT

FORMAT - DXF - EKSPORT Indledning og indhold Denne vejledning omhandler hvorledes data er formateret gennem DXF-eksport-funktionerne i DFF-EDB Ledningsregistrering. Bemærk at denne beskrivelse og vejledning er udarbejdet Januar

Læs mere

Kortlægning og afsætning

Kortlægning og afsætning Projektrapport Gruppe L5AAL-02 2012 Kortlægning og afsætning Betavej og Den gamle Golfbane Landinspektørstudiet Aalborg Universitet December 2012 Titel: Kortlægning og afsætning Betavej og Den gamle Golfbane

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Campus Service. 2.0 IKT standard

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Campus Service. 2.0 IKT standard Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Campus Service 2.0 IKT standard 2.0 IKT STANDARD INDHOLD: 1. Indledning... 2 1.1 Orientering... 2 1.2 Projektspecifikke forhold... 2 1.3 Projektets stamdata... 2 2.

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017 Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering Maj 017 Side 1 af 8 IKT GRUNDLAG OG KRAV 1 Generelt IKT Grundlag og krav beskriver følgende for alle parter

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 1 CCS en helhedsbetragtning Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 2 Før CCS CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 3 ECer CCS 4 Objekter Bro Enfamilieshus Søjle Stue Vægsystem 5 Objekt over 6d Objekter er ualængig

Læs mere

Nyheder i MagiCAD 2010.5 til AutoCAD Generelle nyheder VIGTIGT!

Nyheder i MagiCAD 2010.5 til AutoCAD Generelle nyheder VIGTIGT! Nyheder i MagiCAD 2010.5 til AutoCAD Den nye version af MagiCAD til AutoCAD 2011 er frigivet. Kunder med subskription aftale har allerede fået en mail med oplysninger om hvordan den nye version kan downloades.

Læs mere

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation Afleveringsansvarlig Bilag nr. : ProjektID: Dato: 23.09.2011 Byggesag: Revision: IKT-teknisk sspecifikation 1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale af D&Vdokumentation

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Ændringsudpegning til brug for ajourføring af GeoDanmark-data i 2016.

Ændringsudpegning til brug for ajourføring af GeoDanmark-data i 2016. 12. maj 2016 Vejledning til kommunerne om: Ændringsudpegning til brug for ajourføring af GeoDanmark-data i 2016. Baggrund: Forretningsmodellen indeholder en forpligtelse for kommunerne til at udpege de

Læs mere

Aalborg Universitet København. Landinspektøruddannelsen 4. semester, 2. del. Detaljeret opmåling. Ballerup centrum, Linde Allé, Centrumgaden

Aalborg Universitet København. Landinspektøruddannelsen 4. semester, 2. del. Detaljeret opmåling. Ballerup centrum, Linde Allé, Centrumgaden 1 Detaljeret opmåling Ballerup Centrum, Linde Allé og Centrumgaden Aalborg Universitet København Landinspektøruddannelsen 4. semester, 2. del Detaljeret opmåling Ballerup centrum, Linde Allé, Centrumgaden

Læs mere

Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU

Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU Praktiske erfaringer med IKT-tekniske specifikationer Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU Praktiske erfaringer med IKT-tekniske specifikationer. Bygherre IKT-teknisk kommunikations-,cad-, udbuds-

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Bilag 5.2. SLKS CAD-manual. Den

Bilag 5.2. SLKS CAD-manual. Den Bilag 5.2 SLKS CAD-manual Den 8.12.2016 Indhold 1. Orientering... 3 2. Grundlag for cad-produktionen... 5 2.1 Fil- og mappestruktur... 5 2.2 Koordinat-, højde og modulsystemer... 5 2.2.1 Generelt... 5

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Forbedret dialog til definition af objektkoder i masker (dm), herunder mulighed for at søge efter objektkoder, og farvekoder for de enkelte grupper.

Forbedret dialog til definition af objektkoder i masker (dm), herunder mulighed for at søge efter objektkoder, og farvekoder for de enkelte grupper. NYHEDSBREV 3-2012 WWW.GeoCAD.dk Dato: 20. december 2012 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s julenyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCADprogrammerne. GeoCAD vil samtidig ønske alle

Læs mere

Ny navnestandard for vejelementer

Ny navnestandard for vejelementer Af Civilingeniør Marianne Rask CAD-koordinator Transport, Veje & Jernbaner Carl Bro as TMC-DIB bestyrelsesmedlem mar@carlbro.dk Tlf : 43 48 66 73 Ny navnestandard for vejelementer Danmark: Blandt vejingeniører,

Læs mere

Selection Udvælgelse. For at markere mere end en polygon, holdes Ctrl samtidig. Klik på næste polygon. Gentag for i alt 5 polygoner.

Selection Udvælgelse. For at markere mere end en polygon, holdes Ctrl samtidig. Klik på næste polygon. Gentag for i alt 5 polygoner. Selection Udvælgelse Der er flere metoder til at udvælge data i GIS. I de følgende opgaver arbejdes med 3 kategorier: Select med mus Select med udtryk Select med Spatial Query Åbn filen Markblok.shp fra

Læs mere

Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02

Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02 Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02 1 INDLEDNING... 2 GENERELT... 3 2.1 FILFORMATER... 3 2.2 PROJEKTIONER... 3 2.3 DATAMODEL... 3 2.4 KOLONNER OG FELTER... 3 2.5 GEOMEDIA TABELNAVNE...

Læs mere