Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde"

Transkript

1 Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/ /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et tilbud. Derfor gennemføres et begrænset udbud i to trin: 1. En udvælgelsesfase (kaldes også annonceringsfase), hvor virksomheder, der gerne vil prækvalificeres, kan byde ind. Denne fase resulterer i en udvælgelse af et antal leverandører, der får mulighed for at afgive egentlige tilbud. 2. En tildelingsfase (også kaldet tilbudsfasen), hvor de prækvalificerede virksomheder afgiver egentlige tilbud, som resulterer i valg af leverandør. Denne udbudsform anvendes hyppigt, når ordregiveren ønsker at begrænse antallet af tilbud, f.eks. fordi der er tale om en kompliceret opgave, fordi der er mange potentielle leverandører på området, eller fordi der konkurreres på andet end prisen. UDBUDSRÅDET Sekretariatet Bilag A- og bilag B-ydelser Tjenesteydelser er i EU s udbudsdirektiv delt op i to kategorier: bilag A- ydelser og bilag B-ydelser. Bilag A-ydelser er fuldt ud omfattet af udbudsdirektivet, mens bilag B-ydelser er undtaget nogle dele af direktivet. Bl.a. er myndigheder ikke forpligtet til at offentliggøre i EU-tidende, når den ønsker at indgå en kontrakt om bilag B-ydelser eller til at overholde bestemte frister selvom ydelsernes kontraktværdi er højere end tærskelværdien. Bilag B- ydelser omfatter bl.a. social-, sundheds- og undervisningsområdet. EU s udbudsdirektiv Udbudsdirektivet regulerer, hvordan offentlige myndigheder skal indgå kontrakter med private leverandører. Indgåelse af en aftale om en privat aktørers løsning af en offentlig opgave skal ske på baggrund af et udbud, når aftalen overstiger tærskelværdien (se også tærskelværdier). Direktivet fastsætter en række procedureregler for gennemførelse af udbuddet, herunder tidsfrister, angivelse af tildelingskriterier og vægtning heraf. Funktionsudbud Ved funktionsudbud stiller den ordregivende myndighed krav til funktionen af den leverede ydelse i stedet for at stille krav til de aktiviteter, der skal føre til leveringen af ydelsen (aktivitetsudbud). Et eksempel på et funktionskrav er, at græsset må være 3 cm. højt. Et traditionelt aktivitetsbaseret krav vil i stedet være: græsset skal slås én gang hver anden uge. Funkti-

2 2/6 onsudbud er således karakteriseret ved at have en kravspecifikation, der indeholder funktionskrav. Udbudsreglerne gælder på samme måde for funktionsudbud som for andre typer af udbud. IKU IKU står for Indikator for Konkurrenceudsættelse og dækker over, hvor stor en andel af kommunernes opgaver, som kommunerne udbyder. Regeringen har som målsætning, at der skal skabes konkurrence om 31,5 % af kommunernes opgaver i Se også Konkurrenceudsættelse. Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud er en uafhængig administrativ klageinstans og dermed et domstolslignende klagenævn. Klagenævnet behandler klager om overtrædelse af udbudsreglerne, dvs. udbudsdirektiverne, EF-traktaten og tilbudsloven. Klagenævnet for Udbud har til forskel fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen beføjelser til at træffe afgørelser eller udstede sanktioner. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derimod et uformelt klagesystem, som behandler klager over udbud, hvor der endnu ikke er skrevet kontrakt, eller hvor en kontrakt er indgået uden udbud. Koncession En koncession er en særlig type kontrakt mellem en offentlig myndighed og en virksomhed, der særligt forekommer i forbindelse med en bygge- og anlægsopgave. Indgåelse af en koncessionsaftale er reguleret af udbudsdirektivet. Koncessioner er karakteriseret ved, at virksomheden (koncessionshaveren) får ret til at udnytte det færdige bygge- eller anlægsarbejde som vederlag for udførelse af opgaven for den offentlige myndighed. Konkurrenceudsættelse Konkurrenceudsættelse betyder, at man skaber konkurrence om udførelsen af en opgave, fx kørsel af handicappede, ved at sende den i udbud. Ved udbud testes, hvorvidt den offentlige myndighed eller en privat aktør kan levere opgaven bedst til prisen. Formålet med at sende opgaver i udbud er at skabe konkurrence om opgaveløsningen og herigennem sikre den bedste opgaveløsning til prisen. Konkurrenceudsættelse er ikke det samme som udlicitering. Konkurrencepræget dialog Konkurrencepræget dialog er en udbudsform, som kun kan bruges ved særligt komplekse opgaver. Den konkurrenceprægede dialog sondrer mellem en dialogfase, hvor ordregiver drøfter mulige løsninger med udvalgte leverandører, og en tilbudsfase hvor der afgives et bindende tilbud på den bedste løsning.

3 3/6 Kontrolbud Et kontrolbud giver en offentlig myndighed mulighed for at konkurrere på lige vilkår med de eksterne, private leverandører om løsningen af en given opgave, der er sat i udbud. Et kontrolbud bruges til at vurdere, om den offentlige myndighed eller en privat aktør kan løse opgaven bedst til prisen. Hvis myndighedens bud er det bedste tilbud, kan den beslutte at udføre opgaven selv og annullere udbuddet. Konsortium At indgå et konsortium indebærer, at to eller flere virksomheder slutter sig sammen for i fællesskab at byde på en offentlig opgave, som ellers ville have været for stor til at løse enkeltvis. Konsortier kan give de mindre virksomheder mulighed for at vinde tilbud, som ellers ville tilfalde større virksomheder. Offentlig konkurrence Offentlig konkurrence indebærer, at der skabes konkurrence om løsningen af offentlige opgaver. Formålet med offentlig konkurrence og reglerne om udbud er at sikre, at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter, og at offentlige myndigheder køber varer og tjenesteydelser bedst til prisen. Når en offentlig myndighed skaber konkurrence om en opgave, vil myndigheden enten indgå i et offentligt-privat samarbejde med en privat aktør om løsning af opgaver, eller vælge at løse opgaven selv på baggrund af et kontrolbud. Offentlige indkøb Offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser hos private virksomheder tegner sig årligt for ca. 280 mia. kr. Offentlige institutioner har et ansvar for at sikre, at der købes ind bedst til prisen, så skatteydernes penge forvaltes bedst muligt. Gennem de seneste år er en stigende del af det offentlige indkøb blevet koordineret og effektiviseret ved, at flere offentlige institutioner foretager udbud og indkøb af varer og tjenester i fællesskab. Offentligt udbud Et offentligt udbud er den hyppigst forekomne udbudsform, og alle interesserede leverandører kan komme med tilbud på baggrund af annoncering i aviser og fagblade (fx Udbudsavisen). EU-udbud skal også offentliggøres i EU-Tidende. Ordren tildeles ud fra de offentliggjorte tildelingskriterier. Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI) OPI er er en samarbejdsform, hvor offentlige institutioner og private virksomheder sammen udvikler innovative løsninger på fælles problemer. Det særlige ved OPI-samarbejde sammenlignet med andre former for offentligprivat samarbejde er, at deltagerne kan karakteriseres som udviklingspartnere i modsætning til en relation, hvor en af parterne er leverandør og en anden aftager.

4 4/6 Offentligt-privat partnerskab (OPP) OPP er en form for samarbejde, som er karakteriseret ved, at finansiering, etablering og drift sammentænkes i udbuddet af en bygge- eller anlægsopgave. OPP adskiller sig fra andre udbud ved også at lade den private part stå for finansieringen og driften (og ikke blot etableringen) og er kendetegnet ved en stor anlægssum og en lang kontraktperiode på fx 30 år. Målet med OPP er at opnå en bedre totaløkonomi, herunder bedre vedligeholdelse, en bedre risikodeling mellem den offentlige myndighed og OPP-selskabet og fremme af nytænkning hos den private leverandør. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udviklet en standardmodel for OPP og betjener OPPkontaktpunktet, som giver myndigheder og virksomheder svar på en række grundlæggende spørgsmål om OPP. Offentligt-privat samarbejde (OPS) I et offentligt-privat samarbejde, OPS, inddrages en privat aktør i arbejdet med at levere (dele af) en offentlige opgave. Den mest udbredte form for OPS er at sætte kommunale og regionale opgaver i udbud. Andre former for OPS er offentligt-private partnerskaber, OPP, eller frit valgs-ordninger for borgerne. PLI PLI står for Privat Leverandør Indikator og er et mål for andelen af ydelser, som kommunerne har købt hos private leverandører. PLI en inkluderer ikke de opgaver, som kommunen selv har vundet gennem et kontrolbud. PLI en måler dermed ikke, hvor stor en andel af kommunens opgaver, der reelt er blevet skabt konkurrence om gennem udbud. Privatisering Når en offentlig myndighed privatiserer en opgave, overgår hele opgaven fra myndigheden til en privat leverandør. Privatisering adskiller sig fra udlicitering ved, at privatisering indebærer en overførsel af både ansvar og udførsel af opgaven, mens myndigheden ved en udlicitering fortsat har ansvaret for at opgaven bliver løst tilfredsstillende, men blot har udliciteret udførelsen af opgaven. Rammeaftale En rammeaftale er en kontrakt, som indgås mellem en eller flere offentlige myndigheder og en afgrænset gruppe leverandører. Ved en rammeaftale kan en offentlig myndighed indkøbe bestemte varer eller ydelser direkte fra leverandørerne når behovet opstår, uden at gennemføre nye udbud for hvert indkøb. Servicepartnerskab Et servicepartnerskab er en længerevarende aftale mellem en offentlig myndighed og en privat leverandør om vedligeholdelse af offentlige anlæg. Et servicepartnerskab er en form for driftspartnerskab, hvori kerneydelsen fx plejeopgaver indgår, og er typisk baseret på en kontrakt med åbne funkti-

5 5/6 onskrav. Servicepartnerskaber er velegnede til at håndtere offentlige driftsopgaver, som enten er komplekse eller har et stort behov for innovation og udvikling. Spørgmål Spørgsmål om udbudsregler kan rettes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Hotline for Udbud på tlf tirsdag og torsdag fra kl Spørgsmål om offentlig-private partnerskaber kan rettes til OPPkontaktpunktet på tirsdag og torsdag kl eller via kontaktformularen på Statens indkøbscirkulære Cirkulæret om indkøb i staten udstikker en række overordnede mål og krav for effektivt indkøb i det offentlige. Det fremgår bl.a. af cirkulæret, at ministerierne har pligt til at anvende centralt koordinerede indkøbsaftaler, fx rammeaftaler, hvor de er indgået af Statens Indkøb. Tilbudsloven Tilbudsloven gælder for indkøb af varer og tjenesteydelser, der repræsenterer en værdi over kr. og under Udbudsdirektivets tærskelværdi. Tilbudsloven er ligesom EU s udbudsdirektiv med til at sikre, at der skabes konkurrence om offentlige indkøb, og at opgaver løses bedst til prisen. Tildelingskriterier Tildelingskriterier er de kriterier, som ordregiveren anvender til at udvælge den leverandør, der skal have tildelt opgaven. Der skelnes mellem to tildelingskriterier: Laveste pris og det mest økonomiske fordelagtige tilbud. Sidstnævnte kan rumme en lang række underkriterier som eksempelvis kan være kvalitet, teknisk bistand og service eller leveringstid. Traktatens principper EF-traktaten rummer en række grundlæggende bestemmelser, som gælder for alle offentlige myndigheder i forbindelse med indgåelse af kontrakter med private aktører. Det drejer sig dels om ligebehandlingsprincippet, som indebærer et forbud mod diskrimination og forskelsbehandling af andre EUborgere og virksomheder. Dels drejer det sig om gennemsigtighedsprincippet, som indebærer gennemsigtighed i processen hvor en offentlig opgave kommer i udbud og tildeles en leverandør. Tærskelværdi En tærskelværdi er en beløbsgrænse, som en given kontrakt skal overstige for at være omfattet af udbudsdirektivets regler. Tærskelværdien varierer for forskellige typer kontrakter og er forskellige for statslige og regionale/kommunale kontakter. Tærskelværdien for varekøb i regionale og kommunale kontrakter er kr. i 2011.

6 6/6 Udbudsplatform Udbudsplatformen er en elektronisk platform, hvor myndigheder får pligt til annoncere indkøb af offentlige opgaver (varer og tjenesteydelser) over kr. Dermed bliver alle danske udbud og annonceringer efter tilbudsloven samlet ét sted. Udbudsplatformen kommer også til at indeholde et kontaktpunkt for små og mellemstore virksomheder, så de kan finde samarbejdspartnere til i fællesskab at byde på offentlige opgaver. Endelig vil Udbudsplatformen indeholde en varslingsfunktion, hvor ordregivere på frivillig basis kan indberette fremtidige indkøbsplaner, så mindre virksomheder kan holde sig orienterede om, hvilke opgaver, der kommer i udbud. Udbudsplatformen lanceres i første kvartal Udlicitering At udlicitere en opgave vil sige, at en offentlig myndighed skaber konkurrence om løsningen af en given opgave ved at annoncere efter tilbud fra private aktører. Efter en udbudsrunde uddelegerer myndigheden udførelsen af en opgave til en ekstern, privat aktør. Myndigheden bevarer det overordnede ansvar for opgaven og dens finansiering, mens den private aktør står for produktion, levering, personaleansvar mv. Udlicitering er ikke det samme som privatisering. Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier vedrører tilbudsgiverens tekniske og økonomiske formåen ikke deres forslag til, hvordan de vil løse opgaven. Teknisk formåen kan fx være faglig dygtighed og erfaring og økonomisk formåen kan fx være fremlæggelse af regnskaber. Udvælgelseskriterierne er en række mindstekrav, som ordregiveren bruger enten til at begrænse antallet af virksomheder, der skal prækvalificeres (ved begrænsede udbud) eller til at frasortere virksomheder, som ikke overholder de mindstekrav, som ordregiveren har stillet (offentlige udbud).

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager Analyse klagemønstret i udbudsklagesager 2012 Titel: Analyse af klagemønstret i udbudsklager Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere