Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger."

Transkript

1 Notat Høringsnotat - høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 og udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 13. juni 2016 Det følger af medieaftalen for og tillægsaftalen om digital radio mv., at der skal udbydes sendemuligheder til landsdækkende kommerciel radio på DAB. Det fremgår af tillægsaftalen, at programmerne skal udsendes i DAB+-formatet, og at de landsdækkende kommercielle radioer som minimum skal dække 80 procent af landet (indendørs). Partierne bag medieaftalen for har besluttet, at sendemulighederne skal udbydes samlet til en gatekeeper, som får ansvar for etablering og drift af sendenettet. Kulturministeriet har gennemført en høring over et udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 og et udkast til en revideret bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed. Der redegøres i nærværende notat for de indkomne bemærkninger og Kulturministeriets kommentarer hertil. Der var ved høringsfristens udløb d. 13. april 2016 modtaget 13 høringssvar. Alle høringssvar på nær et enkelt vedrører udkastet til bekendtgørelse om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger. Generelt Danske Medier kvitterer for et fint og gennemarbejdet udkast, der på mange måder tager hånd om de spørgsmål, der skal stilles og besvares ved tildeling af tilladelse til en gatekeeper. Teracom udtrykker tilfredshed med, at bekendtgørelsen sikrer en høj grad af transparens for alle parter og noterer med tilfredshed, at ministeriet har søgt inspiration og viden i Storbritannien. Kulturministeriet har ingen bemærkninger. Dok. nr. 16/

2 Side 2 Indholdsleverandørers muligheder for at byde Bauer Media, Borch Teknik og Danske Medier noterer med tilfredshed, at der er lagt op til, at indholdsleverandører kan byde på rollen som gatekeeper enten alene eller i samarbejde med andre. Danske Medier finder kravet om vandtætte skotter mellem gatekeeper og indholdsleverandører indlysende og uproblematisk. Kulturministeriet har ingen bemærkninger. Dækningsgrad Bauer Media, Danske Medier og Open Channel finder dækningskravene for høje. Bauer Media og Open Channel finder desuden, at et krav om befolkningsmæssig dækning er mere hensigtsmæssigt end et krav om geografisk dækning. Bauer Media begrunder dette med, at det ikke er rentabelt at dække vejstrækninger og landområder uden beboelse, når der stadigvæk er et meget lavt antal DAB-radioer i den danske bilpark. Danske Medier foreslår, at der i opstartsfasen stilles krav om en befolkningsmæssig dækning på 70 procent eller en geografisk dækning på 60 procent. Bauer Media foreslår et krav om en befolkningsmæssig dækning på 70 procent i opstartsfasen. Open Channel foreslår en befolkningsmæssige dækning på 66 procent i opstartsfasen. Danske Medier foreslår en langsom indfasning af dækningskravet, så gatekeeper pålægges et stigende dækningskrav over en årrække f.eks. således, at der først stilles krav om 80 procent indendørs dækning, når FM-båndet slukkes. En lavere befolkningsmæssig dækning vil ifølge Bauer Media og Danske Medier reducere omkostningerne til drift af sendenettet og betaling af musikrettigheder, hvilket vil gøre radioernes forretning mere rentabel og gøre det nemmere for gatekeeper at tiltrække flere kunder og nye initiativer. Teracom støtter kravet om en dækningsgrad på minimum 80 procent af Danmarks geografiske areal og opfordrer til, at højere dækningsgrad bliver et skønhedskriterium. Teracom opfordrer dog samtidig til at overveje at fjerne kravet om indendørs dækning med henblik på at gøre sendemulighederne mere kommercielt attraktive. De kommercielle DAB-kanaler, der sendes i den DAB-kapacitet, som er tilknyttet FM5 og FM6, har i dag en indendørs dækning på ca. 95 procent af Danmarks geografiske areal. Der var på baggrund af tillægsaftalen til medieaftalen for om digital radio lagt op til at nedsætte dækningsgraden for de landsdækkende kommercielle radioer til en indendørs dækning på minimum 80 procent af Danmarks geografiske areal. Dette vil ifølge Kulturministeriets oplysninger medføre en betydelig reduktion i distributionsudgifterne i forhold til i dag.

3 Side 3 Kulturministeriet anerkender, at en højere dækningsgrad kan være et relevant skønhedskriterium og imødekommer på den baggrund opfordringen til, at der også lægges vægt på, om ansøgerne tilbyder at dække mere end 80 procent af Danmarks geografiske landareal (opgjort som indendørs dækning). Kriteriet vil blive tillagt en vægt på 5 procent og som følge heraf nedjusteres vægtningen af radiogatekeepers forretningsmæssige kompetencer fra 25 til 20 procent. Broadcastere, der ønsker at sende i en mindre del af landet vil kunne benytte sendemulighederne i den regionalt opdelte DAB-blok 3. Der gennemføres i 2016 et nyt udbud af ledige sendemuligheder i DAB-blok 3. DAB/DAB+ Teracom er enig i, at DAB+ skal benyttes som format, da DAB+ i stigende grad er det anvendte format overalt i Europa, og da overgangen til DAB+ er afgørende for hensynet til mangfoldigheden og muligheden for at sikre en bæredygtig forretningsmodel. Bauer Media vurderer, at det kun er 50 procent af radioerne på markedet, der er DAB+ klar, og Bauer Media finder det på den baggrund ødelæggende for reklameomsætningen at overgå til DAB+ formatet. Bauer Media mener, at det alene bør være gatekeepers kunder, der beslutter, om de vil overgå til DAB+ formatet. Borch Teknik finder, at beslutningen om at udsende i DAB+ med fordel kan udskydes, indtil der på grund af kapacitetsproblemer er behov. Open Channel anbefaler, at kravet, om at de landsdækkende kommercielle kanaler skal sendes i DAB+, først skal træde i kraft, når DR skifter til DAB+. Bauer Media anfører videre, at der i DAB-formatet vil kunne sendes 16 kanaler i DAB-blok 1 med samme lydkvalitet som, hvis der blev sendt 16 kanaler i DAB+ formatet. Kulturministeriet henviser til, at det fremgår af tillægsaftalen om digital radio, at DR s kanaler og de landsdækkende kommercielle kanaler skal overgå til DAB+ formatet, og at dette skal ske på samme tid. Kulturministeriet henviser til, at det af Branchen Forbruger Elektronik (BFE) i undersøgelsen Forbrugere og Forbrugerelektronik fra 2014 anslås, at maksimalt 20 procent af det samlede antal DAB-radioer på daværende tidspunkt ikke kunne modtage DAB+ kanaler. Det vurderes, at der i 2017, hvor der lægges op til en overgang til DAB+, vil være færre DAB-radioer, som ikke kan modtage DAB+, da der vurderes at ske en løbende udskiftning af de ældste DAB-radioer. Der henvises desuden til, at der ifølge tillægsaftalen om digital radio iværksættes en informationskampagne om digital radio og til, at information om DAB+ formatet vil kunne indgå i denne kampagne. Det er en forudsætning for, at de kommercielle kanaler kan udsendes med en mindre dækningsgrad end public service-kanalerne, at public service-kanalerne samles i én blok, hvilket nødvendiggør udsendelse i DAB+, da det udelukkende er ved at anvende DAB+, at der er plads til public service-kanalerne i én DAB-blok.

4 Side 4 Det er Kulturministeriets vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt at stille krav om, at også de kommercielle radiokanaler skal udsendes i DAB+ fra det tidspunkt, hvor public service-kanalerne sendes i DAB+, da det giver mulighed for betydeligt flere kommercielle radiokanaler, hvilket betyder, at borgerne i højere grad vil kunne opleve, at de får noget til gengæld for at udskifte deres radio. Desuden vil en samtidig overgang til DAB+ for public service-kanalerne og de landsdækkende kommercielle kanaler være lettere at kommunikere til radiolytterne. Det er ifølge Kulturministeriets oplysninger ikke som Bauer Media anfører teknisk muligt at sende 16 kanaler i DAB-formatet i én DAB blok med en lyd af samme kvalitet, som kan opnås med 16 kanaler i DAB+-formatet. Lydstyrke og -kvalitet DR opfordrer til, at der i tilladelsen til DAB-blok 1 indsættes et krav om, at tilladelseshaverne skal indgå i dialog med andre distributører af DAB-radio om at fastsætte ens niveauer for lydstyrke afhængig af kanaltype. Open Channel anbefaler, at der stilles krav om, at musikradioer skal sendes i stereo og, at taleradioer skal sendes i mono. Kulturministeriet finder ikke, at opfordringer til dialog om ens niveauer for lydstyrke er egnet til at indgå i bekendtgørelsen, men Kulturministeriet videregiver gerne opfordringen om koordinering af lydstyrke til radiobranchen på førstkommende møde i Kulturministeriets brancheforum for digital radio. Kulturministeriet anerkender, at taleradio generelt kan sendes med en lavere lydkvalitet end musikradio, men da mange radiokanaler indeholder en blanding af tale og musik, finder Kulturministeriet det uhensigtsmæssigt at skulle skelne skarpt mellem tale og musikradio, som der lægges op til i forslaget om at stille krav om, at musikradio sendes i stereo og taleradio i mono. Kulturministeriet finder det i 6, stk. 2, foreslåede krav om, at tilladelseshaver skal sikre en lydkvalitet af en acceptabel og tidssvarende standard mere hensigtsmæssigt. Mangfoldighed Bauer Media finder ikke, at det, som det fremgår af 4, stk. 4, bør være gatekeepers rolle at sikre et varieret udbud af radiokanaler. Det er ifølge Bauer Media helt essentielt, at en radioaktør kan tilpasse sig markedet bl.a. ved at lave nødvendige formatændringer og justeringer for at trimme sin forretning, uden at dette skal aftales eller f.eks. godkendes af gatekeeper. Bauer Media finder det også vigtigt, at det er muligt at konkurrere stationer imellem inden for samme programgenre. Teracom finder derimod, at et væsentligt formål med digitaliseringen af radiomediet er at sikre øget mangfoldighed og finder på den baggrund, at der bør lægges ekstra meget vægt på, at en ansøger dokumenterer, at man faktisk kan fylde DAB-blokken med indhold, der bidrager hertil. Teracom opfordrer til, at der søges inspiration i Storbritannien, hvor ansøgere skal byde ind med konkrete

5 broadcastere, som ønsker at få distribueret deres radiokanal, ligesom ansøgere kan fremvise allerede undertegnede aftaler/hensigtserklæringer med disse om distribution af deres radiokanaler. Teracom finder, at en ansøger som minimum bør kunne fremlægge hensigtserklæringer fra kommende broadcastere og fremvise en sendeplan for, hvilke kanaler, som vil blive distribueret på DAB-blok 1. Teracom foreslår, at dette kriterium vejer væsentligt mere end de foreslåede 25 procent for at afspejle målsætningens vigtighed. Side 5

6 Side 6 Borch Teknik anfører, at det er vanskeligt for en potentiel gatekeeper at vurdere de økonomiske forhold i DAB-blok 1, når der samtidig er en etablering af DAB-blok 3 i gang, og derfor er det ifølge Borch Teknik vanskeligt at lave planer for udnyttelse af sendemulighederne. DJBFA/ Komponister og sangskrivere finder, at det eksplicit bør nævnes, at der skal lægges særlig vægt på et mangfoldigt udbud af dansk musik. Kulturministeriet bemærker, at der ikke i bekendtgørelsesudkastet er lagt op til, at ansøgere, der tilbyder et mangfoldigt udbud af kommercielle radiokanaler, foretrækkes fremfor ansøgere, der i mindre grad kan bidrage hertil. Dette hænger sammen med, at det ved udbuddet af sendemuligheder til kommerciel radio vurderes at være mest hensigtsmæssigt, at de kommercielle radioer har mulighed for at udvikle de radiokanaler, som er kommercielt bæredygtige. Kulturministeriet anerkender ud fra disse betragtninger de kommercielle radioaktørers behov for at kunne tilpasse sig markedet. Kulturministeriet er på den baggrund indstillet på at lade den foreslåede 4, stk. 4, om, at tilladelseshaver så vidt muligt skal distribuere et udbud af varierende radiokanaler, udgå. Kulturministeriet finder i øvrigt ikke anledning til at indarbejde et eksplicit krav om, at der skal lægges særlig vægt på et mangfoldigt udbud af dansk musik. I forhold til ønsket om, at det bliver et krav, at ansøgerne skal kunne fremvise allerede undertegnede aftaler/hensigtserklæringer fra kommende broadcastere, vurderer Kulturministeriet, at dette er mindre relevant, når der ikke lægges op til, at ansøgerne skal vurderes på, om de tilbyder et mangfoldigt udbud af kommercielle radiokanaler. Dertil kommer, at et sådant krav ville gøre ansøgningsproceduren relativt krævende for ansøgerne og broadcasterne. Sidstnævnte vil formentlig i ansøgningsperioden blive mødt med ønsket om at indgå aftaler/hensigtserklæringer fra flere forskellige gatekeeperansøgere. Kulturministeriet finder ikke anledning til at justere skønhedskriteriernes vægtning. Erfaring med distribution af tv Bauer Media finder ikke, at erfaring med distribution af tv som gatekeeper bør være kvalificerende, da opgaven som radiogatekeeper er en helt anden end opgaven som tv-gatekeeper. Det er derfor ifølge Bauer Media helt andre hensyn og erfaringer, der skal trækkes på som radiogatekeeper end som tv-gatekeeper. Bauer Media er dog enig i, at den tekniske drift af et tv-sendenet og et radiosendenet skal være kvalificerende, da de fleste tekniske grundprincipper er de samme. Danske Medier foreslår, at erfaring med etablering og teknisk drift af radiosendenet vægte højere end erfaring med etablering og teknisk drift af tvsendenet.

7 Side 7 Det har ikke været hensigten, at erfaringer med rollen som tv-gatekeeper skulle være kvalificerende, men udelukkende tanken, at erfaring med etablering og teknisk drift af jordbaserede radio- og tv-sendenet skulle være kvalificerende. Kulturministeriet anerkender, at dette ikke fremgår tydeligt nok af bekendtgørelsesudkastet og foreslår på baggrund af høringen at lade formuleringen i 12, stk. 1, om at ansøger skal redegøre for eventuel erfaring med distribution af radio eller tv som gatekeeper, som er den formulering, der skaber forvirring, udgå, således at der udelukkende stilles krav om, at ansøger jf. 12, stk. 2, skal redegøre for erfaring med etablering og teknisk drift af jordbaserede radio- eller tv-sendenet. Kulturministeriet er også indstillet på at mødekomme ønsket om, at erfaring med etablering og teknisk drift af radiosendenet skal vægtes højere end erfaring med etablering og teknisk drift af tv-sendenet. Prissætning Teracom opfordrer til, at ansøgerne vurderes på, om de har principper om at behandle radiostationerne fair og på gennemsigtige vilkår. Kulturministeriet henviser til, at det fremgår af 8 i bekendtgørelsesudkastet, at det er et krav, at tilladelseshaver indgår aftaler med indholdsleverandører på transparente, objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Det fremgår endvidere af 14 og 21 nr. 3, at ansøgerne bedømmes på deres redegørelse for, hvordan de vil sikre, at opgaven som gatekeeper udføres på objektive forretningsmæssige betingelser uden hensyn til eventuel ejermæssig tilknytning til interesser i virksomheder, der er aktive på det danske radiomarked, og på ansøgernes eventuelle redegørelse for hvilke specifikke forholdsregler de vil træffe for ikke at få adgang til konkurrencefølsomme oplysninger om andre indholdsleverandører. Informationsindsats Teracom opfordrer til, at ansøgernes planer om markedsføring af DAB+ som platform vægtes i udvælgelsen af den kommende gatekeeper. Teracom opfordrer desuden til også at pålægge broadcasterne at medvirke til en informationsindsats. Kulturministeriet henviser til, at det fremgår af bekendtgørelsesudkastet, at gatekeeper skal samarbejde med relevante parter om samordning af informationsindsatser i forbindelse med overgangen til DAB+, fremme af digital radiolytning og sluk for FM-radio. Det fremgår endvidere, at gatekeeper over hele tilladelsesperioden skal stille information til rådighed for borgerne, om hvor og hvordan kanalerne i DAB-blok 1 kan modtages. Kulturministeriet finder ikke, at ansøgernes planer for markedsføring af DAB+ er et hensigtsmæssigt skønhedskriterium, da skønhedskriterierne efter Kulturministeriets vurdering bør være kriterier, der vedrører gatekeepers evne til at varetage sine kerneopgaver. Markedsføring af DAB+ er efter Kulturministeriets vurdering ikke blandt disse.

8 Side 8 Kulturministeriet finder det ikke rimeligt at pålægge broadcastere i den kommercielle DAB-blok at medvirke til en informationsindsats, da hverken DR, Radio24syv eller de lokale kommercielle broadcastere er pålagt at skulle medvirke hertil. Det er dog Kulturministeriets forventning, at alle broadcastere vil medvirke i de kommende informationsindsatser, da der er en fælles interesse i at give radiolytterne bedst mulig information. Udformning af udbudsmaterialet Radio- og tv-nævnet oplyser, at Radio- og tv-nævnet i sit udbudsmateriale vil beskrive, hvorledes nævnet vil behandle ansøgningerne, og hvorledes ordningen og opfyldelsen af særligt de krav, der fastsættes på baggrund af ansøgningerne forventes administreret. Kulturministeriet tager oplysningerne til efterretning. Ansøgningsprocessen Teracom vurderer, at ansøgningsprocessen vil være tidskrævende og mener, at ansøgerne bør have minimum fem måneder fra bekendtgørelsens ikrafttræden til indgivelse af ansøgningen. Kulturministeriet er indstillet på at imødekomme ønsket om at afsætte god tid til ansøgningsprocessen og anerkender, at der kunne være behov for en 5-måneders ansøgningsproces, hvis der, som Teracom foreslår, blev stillet krav om, at ansøgerne skulle kunne fremvise aftaler med eller hensigtserklæringer fra med broadcasterne. Kulturministeriet lægger imidlertid op til en mindre krævende ansøgningsprocedure og finder på den baggrund og af hensyn til den samlede tidsplan en ansøgningsperiode på tre måneder passende. Radio- og tv- nævnets løbende afgørelser Teracom opfordrer til, at Radio- og tv-nævnets afgørelser træffes hurtigt, hvis der f.eks. er indgået kontrakt med ny broadcaster. Kulturministeriet bemærker, at det følger af 14 i bekendtgørelse om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet, at Radio- og tv-nævnets formand tilrettelægger nævnets arbejde og leder forhandlingerne på nævnets møder. Formanden fastsætter tid og sted for møderne og påser, at de for nævnet forelagte sager fremmes med tilbørlig hurtighed. Udnyttelse af kapaciteten til radiokanaler Borch Teknik finder bestemmelsen, om tilladelseshaver i det omfang der er efterspørgsel, og der kan opnås enighed om aftaler om økonomi mv. skal udnytte kapaciteten i DAB-blok 1 til distribution af radiokanaler meget uklar. Borch Teknik finder, at manglende kapacitetsudnyttelse kun kan forklares ved manglende interesse for at blive programudbyder i Danmark.

9 Side 9 Formålet med bestemmelsen i - 4, stk. 3, er at søge at sikre, at gatekeeper i videst muligt omfang til hver en tid udnytter den kapacitet, der er til rådighed. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med 23, stk. 3, hvorefter tilladelseshaver årligt overfor Radio- og tv-nævnet skal redegøre for, hvilke foretagender, der i løbet af året har ønsket at blive distribueret i DAB-blok 1. Tilladelseshaver skal endvidere redegøre for, med hvilke begrundelser foretagender er blevet afvist. Økonomiske konsekvenser for DR DR bemærker, at det videre forløb vedrørende udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 afhængig af den konkrete udformning mv. vil kunne have væsentlige økonomiske konsekvenser for DR. Kulturministeriet lægger til grund, at eventuelle udgifter afholdes indenfor DR s nuværende økonomiske ramme. Tekniske forhold Ændringer af sendemuligheder, frekvenser, signaler mv. Teracom finder, at bestemmelsen om, at gatekeeper skal acceptere ændringer i tilladelsen i relation til sendemuligheder, frekvenser og signaler, herunder overgang til en anden standard for digital radio, er for upræcis. Teracom ønsker det præciseret hvilke ændringer, som ministeriet konkret ønsker at gardere sig imod. Der lægges, som det fremgår, op til, at der skal udstedes en distributionstilladelse af en varighed på 12 år. På grund af tilladelsens lange løbetid og den hurtige teknologiske udvikling, er det vanskeligt nærmere at præcisere, hvilke ændringer der eventuelt vil kunne blive aktuelle. Det kan dog bemærkes, at bestemmelsen kun vil blive anvendt, såfremt afgørende kulturpolitiske hensyn taler for at foretage ændringer. ID er DR finder, at ID erne Ensemble ID og Linkage Set Number (LSN) også bør følge tilladelsen, da de ellers vil kunne misbruges på samme måde som PI-koder på FM. Selvom ID erne reguleres af en myndighed, skal det ifølge DR være muligt for den enkelte operatør at have medbestemmelse i valget af ID er for at skabe mulighed for service following mellem f.eks. FM og DAB. Kulturministeriet vil på baggrund af DR s ønske indarbejde Ensemble ID og LSN på linje med Service ID erne i bekendtgørelsen. Senderdata og positioner

10 Side 10 DR tilbyder at levere en oversigt over senderdata for DAB-blok 1 sendenettet (type, sendeeffekt og alder) og står til rådighed for yderligere oplysninger om sendere og fællesudnyttelse af antennesystemer, der evt. kan medtages i bekendtgørelsen. DR foreslår derudover, at der i bekendtgørelsen henvises til Energistyrelsens Frekvenstilladelse H kanal 12C, så gatekeeper har mulighed for at vurdere, hvorvidt de nuværende DAB-sendepositioner ønskes. Kulturministeriet finder ikke de nævnte oversigter mv. egnede til at indgå i bekendtgørelsen. Gatekeepers koordinering med Energistyrelsen og DR DR finder, at gatekeeper i bekendtgørelsen bør opfordres til hurtigt at kontakte Energistyrelsen med oplysninger om de ønskede sendepositioner og udstrålingsparametre, så Energistyrelsen hurtigt kan vurdere hvorvidt koordinering med nabolandene er nødvendig og hvilken indflydelse det evt. måtte have for, hvornår nettet kan være operationelt. DR foreslår endvidere, at det i bekendtgørelsen fremgår, at gatekeeper opfordres til snarest muligt at kontakte DR, hvis gatekeeper ønsker at erhverve DR s sendere samt ønsker at fællesudnytte eksisterende antennesystemeri det eksisterende DAB-sendenet. Kulturministeriet finder ikke, at opfordringer til gatekeeper til hurtigt at tage kontakt til Energistyrelsen og DR er egnede til at indgå i bekendtgørelsen. Dækningsberegningsmodellen DR foreslår, at det indsættes som et krav, at der skal anvendes protection level 3A for DAB+. DR gør opmærksom på, at der er fejl i henvisningerne i anneks 1, og at værdierne ikke er ens for antenneforstærkning i tabel 2 og 3. DR anbefaler, at værdien fra tabel 2 på 2,9 dbi anvendes i forbindelse med antenneforstærkning for mobilmodtagelse. Dette er den samme værdi, som anvendes i de britiske planlægningsparametre. Kulturministeriet vil på baggrund af DR s ønske præcisere, at der skal anvendes protection level 3A. Kulturministeriet vil i øvrigt rette fejlene i henvisningerne i anneks 1 og tabel 3. Værdien på 2,9 dbi for antenneforstærkning vil blive anvendt. Teknologi- og tjenesteneutralitet Open Channel mener, at bekendtgørelsesudkastet er i strid med EU s fælles rammebestemmelse om teknologi- og tjenesteneutralitet. Open Channel finder, at bekendtgørelsesudkastet diskriminerer andre broadcast-teknologier, som er både mere udbredte og mere spektrumeffektive end DAB/DAB+.

11 Kulturministeriet har efter mangeårig praksis udbudt sendemuligheder til radio og tv på specifikke teknologiske platforme, hvilket ikke er i strid med EU s rammebestemmelse om teknologi og tjenesteneutralitet. Side 11

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Notat 20. marts 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Kulturstyrelsen sendte den 27. januar 2014 et udkast til

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

Hvorfor digital radio?

Hvorfor digital radio? Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Hvorfor digital radio? Foretræde for Kulturudvalget den 7. oktober 2015 v/ Laila Kelp Rasmussen BFE er brancheorganisation for leverandører af forbrugerelektronik

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 4. februar 2015 Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 Kulturstyrelsen udsendte den 16. december 2014 en høring over modeller

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 BEK nr 686 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/01010-55 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Radio-

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Notat. Kulturudvalget 2015-16 L 138 Bilag 1 Offentligt

Notat. Kulturudvalget 2015-16 L 138 Bilag 1 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 L 138 Bilag 1 Offentligt Notat 26. januar 2016 Høringsnotat høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene

Læs mere

Notat. Udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Notat. Udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 Notat 10. marts 2016 Udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 I medfør af 3, stk. 3 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Jette Fievé Chefkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 33 jfi@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Sendt per mail: medi@kulturstyrelsen.dk Aalborg, den 5. november 2015 Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København.

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Radio- og tv-nævnet har i december måned 2006 afsluttet et udbud af lokal-tv på følgende

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 18. december 2013 Sagsnr.: 2013-021914 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

NOTAT. Lokal radio fra 2010. Resumé. Problemstilling. Til Kulturministeriet Medier og Idræt

NOTAT. Lokal radio fra 2010. Resumé. Problemstilling. Til Kulturministeriet Medier og Idræt NOTAT Til Kulturministeriet Medier og Idræt Mediesekretariatet 17. februar 2010 Erik Nordahl Svendsen Chefkonsulent Lokal radio fra 2010 ens@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3330 Resumé Notatet

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder BEK nr 1287 af 08/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-18229-119 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1325 af 30/11/2007

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Evalueringsrapport om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Evalueringsrapport om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 15. december 2016 Radio- og tv-nævnet Evalueringsrapport om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 Morten Stephensen mos@slks.dk +45 33 74 52 32 Jour. nr.

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr.: 2014-002802 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Den sandsynlighed, der herefter er for at alle punkter inden for en pixel er dækket, betegnes stedsandsynligheden.

Den sandsynlighed, der herefter er for at alle punkter inden for en pixel er dækket, betegnes stedsandsynligheden. Model for beregning af dækning af DAB sendenet Til brug for implementering af beslutningerne i tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 om digital radio mv. af 28. april 2015, har Kulturministeriet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

Rapport om digital radio

Rapport om digital radio Rapport om digital radio Udarbejdet af Kulturstyrelsen 19. januar 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen

Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen Baggrund På Gudenåkomitéens møde, blev det besluttet, at Sekretariatet til indeværende møde skulle undersøger hvorvidt en godkendelsesmodel

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 NORDISK STANDPUNKT OM SKJULT REKLAME, 10. MAJ 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk EMBEDSMANDSUDVALGET FOR DIGITALT TV København den 6. februar 2007 Høring af sekretariatsudkast til rapport fra Embedsmandsudvalget vedrørende udbud af digitalt tv Mediesekretariatets første udkast til

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen 29. august 2014 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K Radio- og tv-nævnet Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Att: adm. Direktør

Læs mere

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, fastsættes: 1. Radio- og tv-nævnet

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

EUROPEAN COMMISSION. Bruxelles, den 25.7.2012 C(2012) 5056 final

EUROPEAN COMMISSION. Bruxelles, den 25.7.2012 C(2012) 5056 final EUROPEAN COMMISSION Bruxelles, den 25.7.2012 C(2012) 5056 final Vedr.: Statsstøttesag SA.33659 (2011/NN) Danmark Digital Audio Broadcasting-sendenet i Danmark Hr. udenrigsminister Kommissionen skal hermed

Læs mere

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar.

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Notat 24. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv og bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning:

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning: #split# Plan og Miljø Dato: 27. marts 2015 Sags. nr.: 88.12.00-P19-1-15 Sagsbeh.: Jørgen W. Pedersen Lokaltlf.: +4599455513 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

2012/1 BTL 136 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 8. maj 2013. Betænkning. over

2012/1 BTL 136 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 8. maj 2013. Betænkning. over 2012/1 BTL 136 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 8. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 2140 1015 KBH. K WWW.KUM.DK. Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 157 Offentligt

KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 2140 1015 KBH. K WWW.KUM.DK. Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 157 Offentligt KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 24 5 KBH. K WWW.KUM.DK Medieudspil_omslag3.indd Medieudspil_omslag3.indd Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 57 Offentligt MEDIER TIL TIDEN FLERE MULIGHEDER, MERE

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 16: Lov om radiofrekvenser Lov om radiofrekvenser 1) Lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på anvendelse af radiofrekvenser

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse Radio- og tv-nævnet 27. oktober 2015 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Dir.tlf. 33 73 33 35 lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM5 A/S H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att. Jim Receveur Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr.: 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

NOTAT. Medieaftale for 2012-2014

NOTAT. Medieaftale for 2012-2014 NOTAT 9. oktober 2012 Medieaftale for 2012-2014 Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) og Venstre, Danske Folkeparti, Enhedslisten og Det

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Uddannelsesprojekt: Transmission af livekoncerter

Uddannelsesprojekt: Transmission af livekoncerter Roskilde Weekendradio Uddannelsesprojekt: Transmission af livekoncerter Målet med projektet har været at give musikudøvere mulighed for at få indblik i og viden om, hvordan radiomediet kan transmitterer

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor

Læs mere

Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt

Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt Open Channel ApS Drejervej 17, 3. 2400 København NV Folketinget Att: Kultur- og mediepolitiske ordførere Christiansborg 1240 København K København

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 25. marts 2011 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper.

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper. Formål Indkøbspolitikken danner rammen for alle Skanderborg Kommunes indkøb, såvel for den centrale som for den decentrale organisation, herunder de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Udkast Til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Udkast Til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Udkast Til Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ingen bemærkninger til vedhæftede.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ingen bemærkninger til vedhæftede. Fra: D-POL - Enhedspostkasse Sendt: 16. december 2014 11:10 Til: Medier - Postkasse Cc: Kia Moos Emne: Høring over den fremtidige distributionsmodel i DAB-blok 1 (please note the English summary) Uddannelses-

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere