HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012"

Transkript

1 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild) og Sag 289/2009 Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild) mod Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 11. september I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Niels Grubbe, Poul Dahl Jensen, Henrik Waaben og Lars Hjortnæs. Påstande Sø- og Handelsrettens dom er anket af begge parter. Danske Spil A/S har nedlagt følgende påstande:

2 - 2-1) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. skal anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens 1, 3, 5 og 18 og/eller varemærkelovens 4 ved at have markedsført sig som vist i sagens bilag 1, 2, 3 og AJ. 2) Stadfæstelse af den indankede dom for så vidt angår påstand 2 (Ladbrokes forbydes at markedsføre sig på det danske marked ved brug af sagens bilag 1, 2 og/eller 3). 3) Ladbrokes skal betale Danske Spil kr. med procesrente fra sagens anlæg. 4) Ladbrokes skal i 60 dage på og/eller øvrige Ladbrokes-hjemmesider rettet mod det danske marked tydeligt gengive berigtigende meddelelser om, at markedsføringen i sagens bilag 1, 2 og/eller 3 har været uretmæssig, principalt med den tekst, der er angivet i sagens bilag 4, subsidiært på en måde og i et omfang, der er fastsat af Højesteret. Ladbrokes har over for Danske Spils påstande gentaget sin frifindelsespåstand og sine subsidiære påstande. Ladbrokes har nedlagt følgende selvstændige påstande: 1) Danske Spil skal anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens 1, 3 og 5, og/eller fællesskabstraktatens artikel 49 ved at have markedsført sig som vist i sagens bilag G og bilag 28. 2) Danske Spil skal betale Ladbrokes kr. med procesrente fra sagens anlæg. 3) Danske Spil skal i 60 dage på og på Danske Spils øvrige hjemmesider rettet mod det danske marked samt i de trykte danske medier, hvor den i sagens bilag 28 viste markedsføring har været bragt, tydeligt gengive berigtigende meddelelser om, at markedsføringen i sagens bilag G og bilag 28 har været uretmæssig, principalt med den tekst, der er angivet i sagens bilag H, subsidiært på en måde og i et omfang, der er fastsat af retten. Danske Spil har over for Ladbrokes selvstændige påstande gentaget sin frifindelsespåstand. Anbringender Danske Spils påstande vedrørende Ladbrokes markedsføringskampagne

3 - 3 - Danske Spil har navnlig anført, at Ladbrokes reklamekampagne i maj-september 2008 som eksemplificeret ved det fremlagte markedsføringsmateriale fra hjemmesiden (bilag 1), stilladsreklamen (bilag 2), pressemeddelelsen af 5. maj 2008 (bilag 3) og reklamefilmen (bilag AJ) var langvarig og omfattende og rettet mod det danske marked og Danske Spil. Der er tale om sammenlignende reklame, og Ladbrokes bestræber sig bevidst på at signalere, at man er og står for det samme som Danske Spil, blot med de to forskelle at Ladbrokes giver større gevinster og bedre service end Danske Spil. Ladbrokes har herved handlet i strid med markedsføringslovens 1, stk. 1, 3, stk. 1 og 2, og 5, stk. 2, især nr. 1, 3 og 5. Udtrykket samme spil er urigtigt og vildledende og opfylder ikke kravene til sammenlignende reklame, idet Ladbrokes ikke udbød nøjagtigt samme spil som Danske Spil og ikke redegjorde for forskellene. Udtrykket bedre service er subjektivt, og dets rigtighed kan ikke dokumenteres, og det opfylder derfor ikke kravene til sammenlignende reklame. Ladbrokes har i øvrigt ikke bedre service end Danske Spil, der har et stort forhandlernet med personlig betjening og uddannede forhandlere. Udtrykket samme tryghed er ligeledes subjektivt, og dets rigtighed kan ikke dokumenteres. Udtrykket større gevinster er vildledende og opfylder ikke kravene til sammenlignende reklame, allerede fordi der ikke er 100 % sammenfald mellem parternes udbud af spil, og Ladbrokes kampagne ikke angik et konkret spil eller oplyste om forskellene mellem spillene. Skulle gevinststørrelser sammenlignes, skulle Ladbrokes også have oplyst, at Danske Spil betaler en væsentlig del af bruttoindtægten til den danske stat og derigennem uddeler store beløb til almennyttige formål. Ladbrokes har endvidere handlet i strid med varemærkelovens 4 og markedsføringslovens 18 ved at bruge ordene Danske spil i markedsføringsmaterialet, idet brugen skaber risiko for forveksling med Danske Spils varemærke og snylter på Danske Spils renommé. I maj 2008 havde Danske Spil opnået ordmærkeret til Danske Spil for spil mv., idet dette var et indarbejdet og velkendt kendetegn hos omsætningskredsen og bredt i befolkningen. Der må herved lægges vægt på, at kendskabsgraden til Danske Spil var 81 % i 2. kvartal 2008, at Danske Spils omsætning var ca. 10,5 mia. kr. i 2006 og ca. 11,2 mia. kr. i 2007, at Danske Spil i 2007 og 2008 havde en markedsandel på over 50 % inden for det totale danske spillemarked og på over 80 % inden for sportsspil, at Danske Spil i perioden fra 2004 til 2008 brugte mio. kr. årligt på annoncering og var blandt de 5-9 største annoncører her i landet, at Danske Spil i perioden fra den 1. juli 2006 til den 1. juli 2008 blev omtalt i over artikler, at betegnelsen Danske Spil pr. 1. maj 2008 var indarbejdet og utvetydigt blev

4 - 4 - forbundet med Danske Spil ifølge brancheerklæringer fra Nærbutikkernes Landsforening, De Samvirkende Købmænd og Dansk Erhverv, at Danske Spils navn efter navneskiftet fra Dansk Tipstjeneste i 2006 fremtrådte ved enhver markedsføring af enkeltprodukter, og at der i juni 2008 var registreret over en kvart million netspilskunder på Det gør ingen forskel, at spil blev skrevet med lille s, idet bl.a. Ladbrokes pressemeddelelse af 5. maj 2008 gør det klart, at kampagnen angår Danske Spil. Brugen af Danske Spils ordmærke var ikke nødvendig for at kunne markedsføre Ladbrokes produkter og var derfor ikke berettiget i medfør af varemærkelovens 5. Danske Spil har krav på erstatning og vederlag for den retsstridige markedsføring i medfør af markedsføringslovens 20, stk. 2 og 3, og varemærkelovens 43, stk. 1. På grund af Danske Spils størrelse og velkendthed og kampagnens synlighed og budskab kunne betalingskravet være langt større end kr., som dækker et skønnet omsætningstab, renomméskade og markedsforstyrrelse. Det er nødvendigt for at genoprette skaden på Danske Spils renommé og stilling på markedet, at Ladbrokes pålægges at berigtige udsagnene i markedsføringsmaterialet. Ladbrokes har til støtte for frifindelsespåstanden navnlig anført, at Danske Spil ikke har varemærkeret efter varemærkeloven eller kendetegnsret efter markedsføringsloven til de enkelte ord eller ordsammensætningen Danske Spil, der alene er en generisk betegnelse. Danske Spil har alene fået registreret en række figurlige udformninger af DANSKE SPIL som varemærker. Selv om det antages, at Danske Spil har en varemærkeret eller kendetegnsret til Danske Spil, foreligger der ikke en krænkelse heraf. Ladbrokes brug af betegnelsen Danske spil er således en henvisning til den generiske betegnelse for spil på danske begivenheder og er derfor lovlig i medfør af varemærkelovens 5 og EF-varemærkeforordningens artikel 12. Endvidere er Ladbrokes brug i reklamerne af betegnelsen Danske spil ikke i strid med varemærkelovens 4 og/eller markedsføringslovens 1, 3, 5 og 18. Udsagnet bedre service udgik hurtigt af markedsføringen. Rigtigheden af de øvrige udsagn samme spil, samme tryghed og større gevinster kan dokumenteres, og udsagnene er derfor ikke vildledende eller i strid med reglerne om sammenlignende reklame.

5 - 5 - Retmæssigheden af udsagnene og udformningen af Ladbrokes markedsføringskampagne skal endvidere ses i lyset af den tone for sammenligning med andre spiludbydere, som Danske Spil havde slået an i sin kampagne. Ladbrokes må på denne baggrund have en høj grad af frihed til at svare igen på antydningerne om lyssky og kriminelle aktiviteter hos lovligt etablerede udbydere i andre EU-lande. Ladbrokes påstande vedrørende Danske Spils markedsføringskampagne Ladbrokes har navnlig anført, at en række udsagn i det fremlagte annoncemateriale (bilag 28) og Danske Spils reklamefilm (bilag G) er vildledende og i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1 og 3, og ikke opfylder betingelserne for sammenlignende reklame, jf. markedsføringslovens 5, stk. 2, nr. 5. Reklamefilmens billedside forbinder tydeligt udenlandske spiludbydere med lyssky/mafialignende foretagender, og lydsiden indeholder bl.a. udsagn som nu hedder vi Danske Spil, ikke Filippinske Spil, Italienske Spil eller nogen som helst andre spil. De trykte reklamer hentyder kraftigt til, at andre spiludbydere end Danske Spil er amatører, mafia eller i øvrigt de forkerte lommer. Reklamematerialet indeholder således en urimelig, misvisende og uberettiget nedvurdering af udenlandske spiludbydere, herunder Ladbrokes virksomhed, og anklager dem uberettiget for at udføre kriminel virksomhed. Reklamematerialet indeholder endvidere en opfordring til at købe dansk på bekostning af tjenesteydelser fra virksomheder, som er lovligt etablerede i andre EU-lande, hvilket er i strid med den dagældende TEF artikel 49 (nu TEUF artikel 56) om tjenesteydelsernes frie bevægelighed. Danske Spil skal overholde traktatbestemmelsen, idet den danske stat ejer 80 % af aktiekapitalen i Danske Spil. Det følger af EU-Domstolens praksis, at det er i strid med den dagældende bestemmelse i TEF artikel 28 (nu TEUF artikel 34) om varernes frie bevægelighed, hvis offentlige virksomheder eller offentlige organer råder forbrugerne til at købe indenlandske produkter alene på grund af deres nationale oprindelse eller søger at nedsætte værdien af varer fra andre lande i forbrugernes øjne. Tilsvarende må gælde for tjenesteydelser. Ladbrokes har krav på kompensation for den retsstridige markedsføring i medfør af markedsføringslovens 20, stk. 2 og 3. Der må lægges vægt på den meget grove misrekommandering, som Danske Spils reklamekampagne har udsat Ladbrokes for.

6 - 6 - Det er nødvendigt for at genoprette skaden på Ladbrokes renommé, at Danske Spil pålægges at berigtige udsagnene i markedsføringsmaterialet. Der må lægges vægt på, at Ladbrokes bl.a. er blevet omtalt som glad amatør og sammenlignet med mafiaen. Danske Spil har til støtte for frifindelsespåstanden navnlig anført, at formålet med Danske Spils reklamekampagne efter navneskiftet i 2006 var at kommunikere det nye navn og kvalificere kendskabet til Danske Spil som en pålidelig dansk virksomhed med en lang historie og som en virksomhed, hvis overskud gives tilbage til danskerne. Kampagnen er ikke sammenlignende reklame, og kampagnen er heller ikke miskrediterende over for Ladbrokes, som hverken direkte eller indirekte omtales i kampagnen. Det var et element i kampagnen at fokusere på Danske Spils ansvarlighed og spil inden for kontrollerede og etiske rammer i overensstemmelse med bevillingen, og det gjorde man ved en fremhævelse i forhold til ulovlig spilleaktivitet, som er et reelt og kendt problem i andre lande. Det skete på en karikeret og humoristisk måde, som nok kunne give associationer til kriminelle aktiviteter, men som ikke var møntet på etablerede udenlandske udbydere som Ladbrokes, der ikke burde føle sig ramt. Kampagnen ligger inden for de rammer for udsagn, der følger af den kommercielle ytringsfrihed, og kampagnen blev heller ikke af forbrugerne opfattet som rettet mod f.eks. Ladbrokes. Der foreligger ikke en overtrædelse af den dagældende bestemmelse i TEF artikel 49, idet markedsføringen af Danske Spils navneændring ikke er en opfordring til at købe dansk på bekostning af tjenesteydelser fra andre lande, og markedsføringen med afsæt i virksomhedens navn er en sædvanlig privatretlig, forretningsmæssig disposition og ikke en bindende retsakt eller en kollektiv bestemmelse. Artikel 49 retter sig mod staten, og ingen offentlig myndighed har været involveret i Danske Spils reklamefilm. Supplerende sagsfremstilling Sagens bilag 1 viser en annonce for Ladbrokes bragt på Ladbrokes hjemmeside med følgende tekst: Hvad er Ladbrokes? Danske spil med engelske odds. Ladbrokes er grundlagt i England i 1886 og er i dag et af verdens største spilleselskaber med over ansatte.

7 - 7 - Sagens bilag 2 viser den i Sø- og Handelsrettens dom omtalte stilladsreklame for Ladbrokes opsat på Søtorvet i København. Sagens bilag 3 er den pressemeddelelse af 5. maj 2008 fra Ladbrokes, som er citeret i Sø- og Handelsrettens dom. Sagens bilag AJ er en reklamefilm for Ladbrokes. I filmen nævnes sloganet Danske spil Engelske odds. Endvidere omtales statsmonopolet, og der vises et papirklip af en gul terning, der foldes ud. Sagens bilag G er den reklamefilm for Danske Spil, som er omtalt i Sø- og Handelsrettens dom. Sagens bilag 28 indeholder de i Sø- og Handelsrettens dom omtalte eksempler på reklameannoncer for Danske Spil. I en af annoncerne lyder teksten således: Spil om penge er ikke noget, man kan overlade til begejstrede amatører. De fleste kan holde styr på et slag Gris eller vinde en bajer i Meyer. Måske endda bevare overblikket i en gang Tænkeboks med 16 terninger, hvis det skal være rigtig festligt. Men forestil dig lige 255 millioner transaktioner om året, hvor penge skifter hænder, men ikke må havne i de forkerte lommer. Det er det, der er vores arbejde. I annoncen er vist et billede af Al Capone med følgende billedtekst: I forbudstiden tjente den amerikanske mafia mere på hasardspil end spiritus. De øvrige annoncer i bilag 28 indeholder ingen referencer til udenlandske udbydere.

8 - 8 - For Højesteret er forevist Danske Spils reklamefilm (bilag G) samt yderligere eksempler på reklameindslag fra Danske Spil. Endvidere er forevist den danske reklamefilm fra Ladbrokes (bilag AJ) samt en tilsvarende svensk reklamefilm fra Ladbrokes. Af en annoncestatistik udarbejdet af Gallup Adfacts fremgår, at Dansk Tipstjeneste/Danske Spil i årene var blandt de 5-9 største annoncører i Danmark og i disse år brugte mio. kr. årligt på annoncering. Det er oplyst, at betegnelsen Danske Spil efter navneskiftet i 2006 blev anvendt ved enhver markedsføring af Danske Spils produkter, og der er fremlagt flere eksempler herpå. Af en undersøgelse foretaget for Danske Spil af udviklingen i befolkningens kendskab til Danske Spil efter navneskiftet fra Dansk Tipstjeneste i 2006 fremgår bl.a., at der i 2. kvartal 2008 var uhjulpet og hjulpet kendskab til navneskiftet hos sammenlagt 81 % af de adspurgte. I et brev af 22. april 2009 fra Nærbutikkernes Landsforening til Danske Spil hedder det bl.a.: Danske Spil A/S har siden 1. juli 2006 kontinuerligt anvendt betegnelsen Danske Spil som virksomhedsnavn og ved markedsføring af sine spilprodukter. Danske Spil A/S produkter forhandles i dag hos ca af vores medlemmer over hele landet. Det er vores opfattelse, at Danske Spil som betegnelse allerede kort efter lanceringen i 2006 blev og fortsat er et særdeles velkendt og indarbejdet varemærke, der i forbrugernes bevidsthed fremtræder som et kendetegn for Danske Spil A/S og dets produkter. I et brev af 22. april 2009 fra De Samvirkende Købmænd til Danske Spil hedder det bl.a.: DSK er blevet bedt om, at afgive en udtalelse om købmændenes opfattelse og forståelse af betegnelsen Danske Spil. Jeg kan oplyse, at Danske Spil A/S produkter i dag forhandles hos et flertal af medlemmerne hos DSK, der bl.a. omfatter SuperBest, Spar, Rema 1000, 7-Eleven, Kiwi Minipris, Løvbjerg, ABC Lavpris mv. Jeg kan bekræfte, at Danske Spil A/S siden sommeren 2006 har været opfattet og forstået som det nationale spilleselskab og at butikkerne meget hurtigt anvendte det nye navn Danske Spil i stedet for Dansk Tipstjeneste, der ellers havde været i brug siden slutningen af 1940 erne. I et brev af 24. februar 2010 fra Dansk Erhverv til Danske Spil hedder det bl.a.: Dansk Erhverv er blevet forelagt spørgsmålet, om betegnelsen Danske Spil per 1. maj 2008 var alment kendt i detailhandlen for Danske Spil A/S produkter, der består af

9 - 9 - forskellige betalingsspil, herunder lotto, tips og en række andre sports- og underholdningsspil med gevinstchance. Dansk Erhverv repræsenterer som erhvervsorganisation langt den største del af den danske detailhandel. Dansk Erhverv repræsenterer blandt andre Dansk Supermarked (Føtex, Netto, Bilka), Rema 1000, Aldi, Lidl mv., og Danske Spil A/S spilprodukter forhandles af en meget stor del af Dansk Erhvervs medlemmer landet over. Vi er bekendt med, at Danske Spil A/S siden juli 2006 har anvendt betegnelsen Danske Spil som både virksomhedsnavn og ved salg og markedsføring af sine spilprodukter, og Dansk Erhverv kan bekræfte, at betegnelsen Danske Spil per 1. maj 2008 var indarbejdet i en sådan grad, at betegnelsen i detailhandlen både blandt Dansk Erhvervs medlemmer og af forbrugerne entydigt og utvetydigt blev forbundet med Danske Spil A/S spilprodukter. Danske Spil havde en omsætning på knap 10 mia. kr. i 2005 og godt 11 mia. kr. i Ifølge en fremlagt markedsundersøgelse foretaget af Data Intelligence for Danske Spil i oktober 2008 var Danske Spils markedsandel i 2007 og 2008 over 50 % inden for Danske Spils totale forretningsområde og over 80 % inden for sportsspil. Af yderligere materiale er bl.a. fremlagt et kort over den geografiske spredning i hele landet af de forhandlere af Danske Spils produkter, der fandtes pr. 31. december 2007, en opgørelse af antallet af netspilskunder på i perioden fra januar 2005 til marts 2010, en undersøgelse af seertal til Lotto-trækninger i tv og en opgørelse fra Infomedia, hvoraf det fremgår, at Danske Spil (med store begyndelsesbogstaver) var omtalt i artikler i perioden fra den 1. juli 2006 til den 1. juli Forklaring Til brug for Højesteret har Frederik Preisler supplerende forklaret bl.a., at formuleringerne i dommen er strammet en del op i forhold til, hvad han mener, at han forklarede i Sø- og Handelsretten. Eksempelvis kan man ikke sige, at ingen kendte Danske Spil. Ifølge målinger på daværende tidspunkt var ca. 60 % af de adspurgte bekendt med Danske Spil. Han husker ikke den nøjagtige procent, men det var deromkring. Han husker heller ikke, om der i disse målinger var tale om et hjulpet eller uhjulpet kendskab. Baggrunden for kampagnen var, at Danske Spil ønskede kendskabet til Danske Spil kvalificeret. I gengivelsen af hans forklaring for Sø-

10 og Handelsretten nævnes eksempelvis også i sammenhæng med reklamefilmen, at billedet af en Al Capone-lignende type var et godt, fængende billede. Al Capone-billedet blev imidlertid kun brugt i annoncekampagnen. Det indgik således slet ikke i filmen. Sø- og Handelsretten har med andre ord rodet de forskellige elementer fra annoncekampagnen og filmen sammen. Da Danske Spil henvendte sig til reklamebureauet, var navneskiftet til Danske Spil allerede gennemført. Opgaven til reklamebureauet var at kvalificere og detaljere kendskabet til Danske Spil. Det var altså meningen, at det skulle nuanceres, hvad Danske Spil var og stod for. Et af problemerne var, at Danske Spil også kunne forstås som en betegnelse og ikke kun som et egennavn. Selve kampagnen blev gennemført i andet halvår af Effekten af kampagnen var rimelig umiddelbar og kunne konstateres allerede ved årsskiftet. En del af overvejelserne omkring udformning af kampagnen handlede om at pege på, at der andre steder i verdenen fandtes ulovlige spil, hvilket stod i modsætning til det, der var tilfældet på det danske spillemarked. Efter dommen blev de tvunget til at tage en sekvens ud, hvor der blev henvist til ulovlige spil. Sø- og Handelsretten har misforstået kampagnen derved, at Sø- og Handelsretten har forstået kampagnen som en miskreditering af udenlandske spiludbydere. Dette var imidlertid ikke tilfældet. En del af kampagnen gik ud på at pege på, at der rundt i verdenen, hvor der ikke er monopol, er problemer med ulovlige spil. Det var ikke hans opfattelse, at forbrugerne kunne misforstå kampagnen på samme måde, som Sø- og Handelsretten har gjort. En efterfølgende test og analyse af kampagnen lavet af TNS Gallup i perioden 13. oktober til 15. oktober 2007 giver heller ikke dækning for Sø- og Handelsrettens opfattelse af kampagnen. I filmen er der en scene, hvor der siges, at Danske Spil håndterer mange milliarder dagligt, uden at pengene havner i de forkerte hænder. Dette skal ikke opfattes som en miskreditering af udenlandske spiludbydere, men alene som et udsagn om det, der er godt ved Danske Spil, og om Danske Spils kompetence. Det er hans opfattelse, at kampagnen lykkedes, og at Danske Spils navn blev slået fast. Kendskabet til Danske Spil blev kvalificeret. Højesterets begrundelse og resultat Ladbrokes markedsføringskampagne

11 Det ordmærke, Danske Spil, som Danske Spil påstår at have varemærkeret til, består af en sammensætning af to almindelige generiske ord Danske og Spil, og ordmærket har uanset anvendelsen af store begyndelsesbogstaver i hvert ord ikke i sig selv det fornødne særpræg for at kunne være et varemærke. Spørgsmålet er derfor, om der gennem mærkets anvendelse er skabt det særpræg, som er fornødent for et varemærke, jf. varemærkelovens 3, stk. 3. En fremlagt annoncestatistik viser, at Dansk Tipstjeneste/Danske Spil i perioden fra 2004 til 2008 var blandt de 5-9 største annoncører her i landet, og at man årligt brugte mio. kr. på annoncering. Det må samtidig lægges til grund, at betegnelsen Danske Spil efter navneskiftet i 2006 blev anvendt ved enhver markedsføring af Danske Spils enkeltprodukter. Ifølge en fremlagt markedsundersøgelse var 81 % af de adspurgte i 2. kvartal 2008 uhjulpet eller hjulpet bekendt med, at Dansk Tipstjeneste nu hed Danske Spil. To andre markedsundersøgelser viser en tilsvarende høj kendskabsgrad blandt de adspurgte i Det fremgår af erklæringer fra Nærbutikkernes Landsforening og Dansk Erhverv, at betegnelsen Danske Spil pr. 1. maj 2008 var indarbejdet og almindeligt anvendt af forhandlere og forbrugere som betegnelse for Danske Spil og dets produkter. Det fremgår endvidere af en erklæring fra De Samvirkende Købmænd, at medlemsbutikkerne meget hurtigt efter navneskiftet i 2006 anvendte det nye navn Danske Spil i stedet for Dansk Tipstjeneste. Det er oplyst, at der pr. 31. december 2007 var forhandlere af Danske Spils produkter geografisk jævnt fordelt over hele landet. Ifølge Danske Spils årsrapport for 2007 var selskabets omsætning godt 10 mia. kr. i 2006 og godt 11 mia. kr. i Det fremgår af en fremlagt markedsundersøgelse, at Danske Spil i 2007 og 2008 havde markedsandele på over 50 % inden for sit totale forretningsområde og på over 80 % inden for sportsspil. Højesteret finder det herefter godtgjort, at Danske Spil i maj 2008, hvor Ladbrokes markedsføringskampagne blev indledt, var indarbejdet som varemærke. Danske Spil havde således på dette tidspunkt erhvervet varemærkeret til betegnelsen Danske Spil i medfør af varemærkelovens 3, stk. 3. Danske Spil var på dette tidspunkt også indarbejdet som selskabsnavn. Spørgsmålet er herefter, om Danske Spils varemærke og selskabsnavn er blevet krænket.

12 Det overordnede slogan i den markedsføringskampagne, som Ladbrokes gennemførte i perioden fra maj til september 2008, var Danske spil med engelske odds eller Danske spil Engelske odds. I dette slogan anvendes ordene Danske spil som udgangspunkt som en generisk betegnelse for spil med tilknytning til Danmark, eksempelvis spil på danske sportsbegivenheder. Ordene Danske spil var dog selv om det sidste ord blev skrevet med lille begyndelsesbogstav samtidig egnet til at lede tanken hen på Danske Spils varemærke og selskabsnavn Danske Spil, hvilket efter kampagnens indhold og baggrund også må antages at have været tilsigtet fra Ladbrokes side. Efter den sammenhæng, i hvilken ordene Danske spil blev anvendt, er der imidlertid ikke grundlag for at antage, at der var risiko for forveksling på den måde, at Ladbrokes reklamer af forbrugerne blev opfattet som hidrørende fra Danske Spil, eller således at forbrugerne kunne få den opfattelse, at der bestod en kommerciel forbindelse mellem Ladbrokes og Danske Spil. Højesteret finder, at der ved anvendelsen af dette slogan heller ikke var tale om en utilbørlig udnyttelse af det renommé og den goodwill, der er knyttet til varemærket og selskabsnavnet Danske Spil. For så vidt det omhandlede slogan anses for i sig selv at være en sammenlignende reklame, må det herved tages i betragtning, at anvendelse af en anden virksomheds varemærke eller selskabsnavn i en sammenlignende reklame som udgangspunkt er lovlig, jf. markedsføringslovens 5 forudsætningsvis. Af det anførte følger, at Ladbrokes anvendelse af det nævnte slogan ikke i forhold til Danske Spil indebar en overtrædelse af varemærkelovens 4 eller markedsføringslovens 18. Der skal dernæst tages stilling til, om Ladbrokes på anden måde har overtrådt markedsføringsloven. I en del af Ladbrokes markedsføringsmateriale (bl.a. i stilladsreklamen, bilag 2) var det nævnte slogan suppleret således, at der ved ordene Danske spil var tilføjet Samme spil/samme tryghed, og at der ved ordene Engelske odds var tilføjet Større gevinster/bedre service. I Ladbrokes pressemeddelelse af 5. maj 2008 (bilag 3), hvor man introducerede markedsføringskampagnen, anføres det bl.a., at målet med kampagnen er at nå den

13 del af den danske befolkning, der stadig betaler overpris, når de spiller hos statens spillemonopol, og at fortælle, at vi tilbyder nøjagtigt de samme spil med den samme høje sikkerhedsstandard som statsmonopolet, men blot til langt bedre odds og gevinstchancer. Højesteret tiltræder, at disse dele af markedsføringskampagnen har karakter af sammenlignende reklame, som derfor skal opfylde betingelserne efter markedsføringslovens 5, stk. 2. Af de grunde, som er anført af Sø- og Handelsretten, tiltræder Højesteret endvidere, at udtrykkene i stilladsreklamen samme spil, samme tryghed, bedre service og større gevinster og de lignende udsagn i pressemeddelelsen er i strid med markedsføringslovens 5, stk. 2, nr. 1 og 3, samt 1 og 3, stk. 1. Højesteret finder derimod, at der ikke er tale om miskreditering af Danske Spil eller om utilbørlig udnyttelse af Danske Spils renommé. Annoncen på Ladbrokes hjemmeside (bilag 1) indeholder kun udsagnet Hvad er Ladbrokes? Danske spil med engelske odds. Dette slogan er, for så vidt det opfattes som en sammenlignende reklame, et korrekt udsagn og indebærer derfor ikke en overtrædelse af markedsføringslovens 5 eller andre bestemmelser i markedsføringsloven. I Ladbrokes reklamefilm (bilag AJ) nævnes sloganet Danske spil Engelske odds. Endvidere omtales statsmonopolet, og der vises et papirklip af en gul terning, der foldes ud. Højesteret finder, at reklamefilmen ikke indebærer en overtrædelse af markedsføringsloven. Danske Spils markedsføringskampagne Af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, tiltræder Højesteret, at Danske Spils markedsføringskampagne som vist i reklamefilmen (bilag G) er i strid med markedsføringslovens 1, 3 og 5. Højesteret finder derimod, at annoncematerialet i bilag 28 ikke indebærer en overtrædelse af markedsføringsloven. Der er ikke grundlag for at antage, at Danske Spils markedsføringskampagne indebærer en overtrædelse af TEF artikel 49 (nu TEUF artikel 56). Sanktioner

14 Af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, tiltræder Højesteret, at ingen af parterne skal betale erstatning eller vederlag til den anden part. Under hensyn til karakteren af de udsagn, der er fundet at være i strid med markedsføringsloven, tiltræder Højesteret endvidere, at der ikke er grundlag for at pålægge nogen af parterne at foretage en berigtigelse. Samlet resultat Højesteret tager herefter Danske Spils påstande 1 og 2 og Ladbrokes påstand 1 delvis til følge som nedenfor bestemt, mens begge parter i øvrigt frifindes. Efter sagens udfald skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten eller Højesteret til den anden part. Thi kendes for ret: Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. skal anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens 1, 3 og 5 ved at have markedsført sig som vist i sagens bilag 2 og 3 og forbydes at markedsføre sig på det danske marked ved brug af bilag 2 og 3. Danske Spil A/S skal anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens 1, 3 og 5 ved at have markedsført sig som vist i bilag G. I øvrigt frifindes begge parter for de påstande, der er nedlagt af den anden part. Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten eller Højesteret til den anden part. --oo0oo-- Udskriftens rigtighed bekræftes. Højesteret, den

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 11. september 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 11. september 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. CAL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 11. september 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Bjarne Egedal,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - LDH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 3. april 2007 blev af retten i sagen V-160-05 Diesel Denmark ApS (Advokat Robin Philip) mod 1) 2F Silkeborg ApS 2) Outlet Kolding ApS 3) Fabric Esbjerg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. marts 2010 V-58-09 Søstrene Grene Import A/S (Advokat Claus Madsen) mod IGOS A/S (Advokat Max G. Sørensen) Indledning Sagens spørgsmål er,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. november 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Torben Svanberg og Henrik Gundelach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - BEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. november 2011 V-29-11 1) Fagligt Fælles Forbund 2) Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen (begge advokat Peter Giersing) mod 1) Det

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) samt medlemmerne direktør Kai Wöldike Bested og

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

DOM. Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Sagens hovedspørgsmål er, om Synoptik har opnået varemærkeret til betegnelserne Aldersrabat

DOM. Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Sagens hovedspørgsmål er, om Synoptik har opnået varemærkeret til betegnelserne Aldersrabat - BEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. oktober 2011 V-95-10 Synoptik A/S (advokat Kolja Staunstrup) mod Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Indledning Sagens hovedspørgsmål

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN Københavns Byret Adv. AS 0100-91190-00012-08 Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. december 2009 i sag NN og NN Sagens baggrund og parternes påstande. Anklageskrift er modtaget den 17. februar 2009. Principalt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)).

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)). Vederlag på 30.000 kr. og godtgørelse på 15.000 kr. til fotograf samt bøde på 10.000 kr. for politisk partis uberettigede brug af fotografi af et andet partis leder i forbindelse med annoncer i dagblade.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere