ÆNDRINGSFORSLAG 1-124

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSFORSLAG 1-124"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Retsudvalget /0157(COD) ÆNDRINGSFORSLAG Udkast til betænkning Kurt Lechner (PE v02-00) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis (KOM(2009)0154 C7-0236/ /0157(COD)) AM\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 AM_Com_LegReport PE v /65 AM\ doc

3 1 Paolo Bartolozzi Henvisning 1 under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 61, litra c), og artikel 67, stk. 5, andet led, under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 81, stk. 3, Or. it Begrundelse Da arv i nogle medlemsstater henhører under familieretten, synes det hensigtsmæssigt at fastsætte visse garantier ved at have hjemmel i artikel 81, stk. 3, i TEUF, hvori fastslås, at "foranstaltninger vedrørende familieret med grænseoverskridende virkninger[fastlægges]af Rådet efter en særlig lovgivningsprocedure. Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet." 2 Angelika Niebler Betragtning 8 (8) Denne forordnings anvendelsesområde bør omfatte alle civilretlige spørgsmål vedrørende arv, dvs. enhver form for overgang af ejendele ved dødsfald, hvad enten det drejer sig om en viljesbestemt overgang ved testamente eller arvepagt eller om lovbestemt overgang af ejendele som følge af dødsfald. (8) Denne forordnings anvendelsesområde bør omfatte alle civilretlige spørgsmål vedrørende arv, dvs. enhver form for første overgang af aktiver fra arvelader til de arveberettigede, hvad enten det drejer sig om en viljesbestemt overgang ved testamente eller arvepagt eller om lovbestemt overgang af ejendele som følge af dødsfald. AM\ doc 3/65 PE v01-00

4 3 Kurt Lechner Betragtning 8 (8) Denne forordnings anvendelsesområde bør omfatte alle civilretlige spørgsmål vedrørende arv, dvs. enhver form for overgang af ejendele ved dødsfald, hvad enten det drejer sig om en viljesbestemt overgang ved testamente eller arvepagt eller om lovbestemt overgang af ejendele som følge af dødsfald. (8) Denne forordnings anvendelsesområde bør omfatte alle civilretlige spørgsmål vedrørende arv, dvs. enhver form for overgang af formuegoder, rettigheder og forpligtelser ved dødsfald, hvad enten det drejer sig om en viljesbestemt overgang ved testamente eller arvepagt eller om lovbestemt overgang af ejendele som følge af dødsfald. 4 Klaus-Heiner Lehne Betragtning 9 (9) Gyldigheden og virkningerne af gaver er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I). De bør derfor udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde ligesom andre rettigheder og goder, der opstår eller erhverves på anden måde end ved arv. Det tilkommer imidlertid den arvelov, der udpeges i medfør af denne forordning, at fastslå, om en gave eller anden form for disposition inter vivos med øjeblikkelig retsvirkning kan afstedkomme en pligt til tilbageførsel, nedsættelse eller inddragelse i beregningen af arvelodderne i henhold til arveloven. (9) Gyldigheden og virkningerne af gaver er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I). De bør derfor udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde ligesom andre rettigheder og formuegoder, der opstår eller erhverves på anden måde end ved arv. Det tilkommer imidlertid den arvelov, der udpeges i medfør af denne forordning, at fastslå, om en gave eller anden form for disposition inter vivos kan afstedkomme en pligt til tilbageførsel, nedsættelse eller inddragelse i beregningen af arvelodderne i henhold til arveloven. PE v /65 AM\ doc

5 5 Angelika Niebler Betragtning 10 (10) Selv om denne forordning bør omfatte den måde, hvorpå en tingslig rettighed til materielle og immaterielle formuegenstande kan erhverves i henhold til den lov, der skal anvendes på arvesagen, bør den udtømmende liste over tingslige rettigheder, der kan forefindes i medlemsstaternes nationale lovgivning, som i princippet er reguleret af loven på det sted, hvor formuegenstandene befinder sig, henhøre under de nationale lovvalgsregler. Tinglysning af disse rettigheder, navnlig tilrettelæggelsen af ejendomsregistret og virkningerne af, om der er sket optagelse i dette register, som ligeledes reguleres af den stedlige lov, bør også udelukkes. (10) Selv om denne forordning bør omfatte den måde, hvorpå aktiver første gang overgår fra arveladeren til de arveberettigede ved dødsfald i henhold til den lov, der skal anvendes på arvesagen, bør den udtømmende liste over tingslige rettigheder og procedurerne for erhvervelse af tingslige rettigheder, der kan forefindes i medlemsstaternes nationale lovgivning, som i princippet er reguleret af loven på det sted, hvor formuegenstandene befinder sig, henhøre under de nationale lovvalgsregler. Der bør i overensstemmelse med de anerkendte principper i den internationale privatret foretages en tilpasning. Tinglysning af disse rettigheder, navnlig tilrettelæggelsen af ejendomsregistret og virkningerne af, om der er sket optagelse i dette register, som ligeledes reguleres af den stedlige lov, bør også udelukkes. 6 Klaus-Heiner Lehne Betragtning 10 (10) Selv om denne forordning bør omfatte den måde, hvorpå en tingslig rettighed til materielle og immaterielle (10) Den udtømmende liste over tingslige rettigheder, der kan forefindes i medlemsstaternes nationale lovgivning, AM\ doc 5/65 PE v01-00

6 formuegenstande kan erhverves i henhold til den lov, der skal anvendes på arvesagen, bør den udtømmende liste over tingslige rettigheder, der kan forefindes i medlemsstaternes nationale lovgivning, som i princippet er reguleret af loven på det sted, hvor formuegenstandene befinder sig, henhøre under de nationale lovvalgsregler. Tinglysning af disse rettigheder, navnlig tilrettelæggelsen af ejendomsregistret og virkningerne af, om der er sket optagelse i dette register, som ligeledes reguleres af den stedlige lov, bør også udelukkes. som i princippet er reguleret af loven på det sted, hvor formuegenstandene befinder sig, bør henhøre under de nationale lovvalgsregler. Der bør i overensstemmelse med de anerkendte principper i den internationale privatret foretages en tilpasning. 7 Klaus-Heiner Lehne Betragtning 12 (12) De europæiske borgeres stigende mobilitet taget i betragtning og for at fremme en forsvarlig retspleje i Den Europæiske Union og sikre en reel tilknytning mellem arven og den medlemsstat, der udøver kompetencen, bør nærværende forordning bestemme, at kompetencen for hele boet skal tilkomme retterne i den medlemsstat, hvor afdøde havde sit sidste sædvanlige opholdssted. Af samme årsager bør denne forordning åbne mulighed for, at den kompetente ret undtagelsesvis og på visse betingelser kan henvise en sag til retten i den medlemsstat, hvori afdøde var statsborger, hvis denne anden ret er bedre i stand til at behandle sagen. (12) De europæiske borgeres stigende mobilitet taget i betragtning og for at fremme en forsvarlig retspleje i Den Europæiske Union og sikre en reel tilknytning mellem arven og den medlemsstat, der udøver kompetencen, bør nærværende forordning bestemme, at kompetencen for hele boet uanset om der er tale om tvistemål eller ej skal tilkomme retterne i den medlemsstat, hvor afdøde havde sit sædvanlige opholdssted. Af samme årsager bør denne forordning åbne mulighed for, at den kompetente ret på visse betingelser kan henvise en sag til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvori afdøde var statsborger, hvis denne myndighed er bedre i stand til at behandle sagen. PE v /65 AM\ doc

7 8 Kurt Lechner Betragtning 12 (12) De europæiske borgeres stigende mobilitet taget i betragtning og for at fremme en forsvarlig retspleje i Den Europæiske Union og sikre en reel tilknytning mellem arven og den medlemsstat, der udøver kompetencen, bør nærværende forordning bestemme, at kompetencen for hele boet skal tilkomme retterne i den medlemsstat, hvor afdøde havde sit sidste sædvanlige opholdssted. Af samme årsager bør denne forordning åbne mulighed for, at den kompetente ret undtagelsesvis og på visse betingelser kan henvise en sag til retten i den medlemsstat, hvori afdøde var statsborger, hvis denne anden ret er bedre i stand til at behandle sagen. (12) De europæiske borgeres stigende mobilitet taget i betragtning og for at fremme en forsvarlig retspleje i Den Europæiske Union og sikre en reel tilknytning mellem arven og den medlemsstat, der udøver kompetencen, bør nærværende forordning bestemme, at kompetencen for hele boet skal tilkomme retterne i den medlemsstat. I tilfælde af tvister bør kompetencen tilfalde retterne i den medlemsstat, hvor afdøde på tidspunktet for dødsfaldet havde sit sædvanlige opholdssted. Såfremt arvelader har gjort brug at sin lovvalgsret i overensstemmelse med artikel 17, bør retterne i medlemsstat, hvor den pågældende er statsborger, have kompetence, hvis alle parter anmoder herom. Hvis medlemsstater også giver mulighed for domstolskompetence i ubestridte sager, bør domstolskompetencen finde tilsvarende anvendelse under forudsætning af, at ønskerne fra alle de involverede parter respekteres; i givet fald bør den ret, der oprindelig var kompetent, erklære sig for inkompetent. Såfremt de involverede parter ønsker at løse arvespørgsmål udenretligt, bør kompetencereglerne ikke være til hinder herfor. 9 Klaus-Heiner Lehne AM\ doc 7/65 PE v01-00

8 Betragtning 12 a (ny) (12a) Udtrykket "ret" dækker alle de myndigheder, der udøver retslige funktioner, som f.eks. i visse retssystemer notarer, der fungerer som dommere, eller personer, der udpeget af en ret til bobehandlingen. Sådanne myndigheder bør derfor være underlagt de samme kompetenceregler og deres afgørelser bør, for så vidt angår denne forordning, betragtes som retsafgørelser. 10 Luigi Berlinguer Betragtning 12 a (ny) (12) Ved fastlæggelsen af det sædvanlige opholdssted tages der hensyn til afdødes forhold på dødstidspunktet og i årene forud, idet der tages hensyn til varigheden og regelmæssigheden af opholdene på dette sted samt omstændighederne og årsagerne. Or. it 11 Luigi Berlinguer Betragtning 12 b (ny) PE v /65 AM\ doc

9 (12) Sædvanligt opholdssted betyder især det sted, hvor en person bor permanent, dvs. midtpunktet for den pågældendes familie og sociale liv, snarere end det sted, hvor personen normalt arbejder. Or. it 12 Diana Wallis Betragtning 18 a (ny) Begrundelse (18) Ved gave givet af arvelader i levende live bør gavemodtageren og tredjemand være beskyttet mod virkningerne af senere ændringer til den gældende arveret. Et krav om omstødelse af en gavedisposition i henhold til den lov, der er gældende for bobehandlingen, bør kun tillades i det omfang, at gavedispositionen ville kunne omstødes i henhold til den lovgivning, der på det tidspunkt, hvor gaven blev givet, hypotetisk var gældende for gavegiverens dødsbo; Se ændringsforslag til artikel 19a. 13 Marielle Gallo Betragtning 19 AM\ doc 9/65 PE v01-00

10 (19) Den formelle gyldighed af dødsdispositioner er ikke omfattet af denne forordning. Den formelle gyldighed er reguleret af bestemmelserne i Haagerkonventionen af 5. oktober 1961 om lovkonflikter vedrørende formen for testamentariske dispositioner, for så vidt angår de medlemsstater, der har ratificeret den. (19) Den formelle gyldighed af dødsdispositioner reguleres af bestemmelserne i Haagerkonventionen af 5. oktober 1961 om lovkonflikter vedrørende formen for testamentariske dispositioner, for så vidt angår de medlemsstater, der har ratificeret konventionen. Endvidere bør bestemmelser om den formelle gyldighed af testamentariske dispositioner i denne konvention, der ligeledes finder anvendelse på arvepagter, indarbejdes i nærværende forordning. Or. fr 14 Kurt Lechner Betragtning 19 (19) Den formelle gyldighed af dødsdispositioner er ikke omfattet af denne forordning. Den formelle gyldighed er reguleret af bestemmelserne i Haagerkonventionen af 5. oktober 1961 om lovkonflikter vedrørende formen for testamentariske dispositioner, for så vidt angår de medlemsstater, der har ratificeret den. (19) Bestemmelser om den formelle gyldighed af testamentariske dispositioner, herunder arvepagter, bør indarbejdes i forordningen. 15 Kurt Lechner Betragtning 19 a (ny) PE v /65 AM\ doc

11 (19a) Bestemmelser om den lov, der finder anvendelse på testationsret, bør indarbejdes i forordningen. 16 Klaus-Heiner Lehne Betragtning 20 (20) For at lette anerkendelsen af arverettigheder erhvervet i en medlemsstat bør lovvalgsreglen begunstige gyldigheden af arvepagter ved at anerkende vekslende tilknytninger. Tredjemænds berettigede forventninger bør tilgodeses. (20) Medlemsstaterne bør anerkende de arvepagter, der er gyldige i henhold til den lov, der skal anvendes i medfør af denne forordning, og de rettigheder, der erhverves i henhold til sådanne aftaler. Særlige lovvalgsregler bør fastsættes for at fastslå, hvilken lov der finder anvendelse på spørgsmål vedrørende den materielle gyldighed og bindende virkning af arvepagter samt på de øvrige juridiske spørgsmål, der specifikt vedrører arvepagter; Disse regler bør tilsvarende gælde for fælles testamenter, hvor dette er relevant. 17 Marielle Gallo Betragtning 20 a (ny) (20a) Hvad angår fast ejendom bør lovgivningen i den medlemsstat, hvor AM\ doc 11/65 PE v01-00

12 boets ejendel befinder sig, finde anvendelse på foranstaltninger vedrørende registrering i det offentlige register af overgangen efter arv af en tingslig rettighed og virkningerne af denne registrering. Or. fr 18 Angelika Niebler Betragtning 21 (21) I den udstrækning det er foreneligt med denne forordnings overordnede formål og for at lette overgangen af en tingslig rettighed i medfør af arveloven, bør denne forordning ikke være til hinder for anvendelsen af visse udtømmende, ufravigelige lovmæssige bestemmelser, der er gældende dér, hvor ejendelen er beliggende. (21) Denne forordning berører ikke anvendelsen af ufravigelige lovmæssige bestemmelser, der er gældende dér, hvor ejendelen er beliggende, med henblik på at sikre overgangen af en tingslig rettighed 19 Angelika Niebler Betragtning 21 a (ny) (21a) I forbindelse med arv, som er fast ejendom eller registreret i offentlige registre, berører denne forordning ikke bestemmelser i lokal lov, som vedrører stiftelse eller overgang af tingslige rettigheder eller disses registrering i registre i det omfang, der foreligger en PE v /65 AM\ doc

13 stiftelses- eller overførselsakt eller en retsafgørelse alene eller sammen med en registrering i et register. 20 Paolo Bartolozzi Betragtning 24 (24) Når det er begrundet i almene hensyn, bør det i ekstraordinære tilfælde være muligt for medlemsstaternes retter at undlade at anvende fremmed ret i en konkret sag, når det ville være i strid med ufravigelige retsprincipper i domslandet (ordre public). Retterne bør imidlertid ikke kunne anvende denne ordre publicundtagelse for at undlade at anvende loven i en anden medlemsstat eller afvise at anerkende eller fuldbyrde en retsafgørelse, et officielt bekræftet dokument, et retsforlig eller et europæisk arvebevis fra en anden medlemsstat, når dette strider mod Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 21, som forbyder enhver form for forskelsbehandling. (24) Når det er begrundet i almene hensyn, bør det være muligt for medlemsstaternes retter at undlade at anvende fremmed ret i en konkret sag, når det ville være i strid med ufravigelige retsprincipper i domslandet (ordre public). Or. it Begrundelse Den pågældende regel skal omformuleres, da den fremstår som et forsøg på at aflede opmærksomheden fra det fundamentale kriterium om respekt for grundlæggende retsprincipper i domslandet. Dette koncept er faktisk af stor betydning i de forskellige retlige og forfatningsmæssige traditioner i medlemsstaterne. 21 Klaus-Heiner Lehne AM\ doc 13/65 PE v01-00

14 Betragtning 24 (24) Når det er begrundet i almene hensyn, bør det i ekstraordinære tilfælde være muligt for medlemsstaternes retter at undlade at anvende fremmed ret i en konkret sag, når det ville være i strid med ufravigelige retsprincipper i domslandet (ordre public). Retterne bør imidlertid ikke kunne anvende denne ordre publicundtagelse for at undlade at anvende loven i en anden medlemsstat eller afvise at anerkende eller fuldbyrde en retsafgørelse, et officielt bekræftet dokument, et retsforlig eller et europæisk arvebevis fra en anden medlemsstat, når dette strider mod Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 21, som forbyder enhver form for forskelsbehandling. (24) Når det er begrundet i almene hensyn, bør det i ekstraordinære tilfælde være muligt for medlemsstaternes retter at undlade at anvende fremmed ret, når det åbenbart ville være i strid med ufravigelige retsprincipper i domslandet (ordre public). Retterne bør imidlertid ikke kunne anvende denne ordre publicundtagelse for at undlade at anvende loven i en anden medlemsstat eller afvise at anerkende eller fuldbyrde en retsafgørelse, et officielt bekræftet dokument, et retsforlig eller et europæisk arvebevis fra en anden medlemsstat, når dette strider mod Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 21, som forbyder enhver form for forskelsbehandling. Mindre forskelle i retten om tvangsarv berettiger principielt ikke til at undlade at anvende retten i en anden medlemsstat. 22 Angelika Niebler Betragtning 26 (26) For at tage hensyn til de forskellige måder, hvorpå spørgsmål om arv løses i medlemsstaterne, bør denne forordning sikre anerkendelse og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter. Officielt bekræftede dokumenter kan imidlertid ikke sidestilles med retsafgørelser, for så vidt angår deres anerkendelse. Anerkendelse af officielt bekræftede dokumenter betyder, at (26) For at tage hensyn til de forskellige måder, hvorpå spørgsmål om bevisførelsen for arvingestatus eller bobestyreres beføjelser løses i medlemsstaterne, bør denne forordning sikre fri cirkulation og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter. Officielt bekræftede dokumenter kan imidlertid ikke sidestilles med retsafgørelser, for så vidt angår deres PE v /65 AM\ doc

15 de nyder samme beviskraft angående indholdet i dokumentet og samme retsvirkning som i oprindelseslandet, hvortil kommer en formodning om gyldighed, der kan bortfalde i tilfælde af anfægtelse. Denne gyldighed kan således altid anfægtes ved retten i den medlemsstat, hvor det officielt bekræftede dokument er udfærdiget, på de proceduremæssige betingelser, der er fastsat af denne medlemsstat. anerkendelse. Officielt bekræftede dokumenter bør nyde samme formelle beviskraft inden for rammerne af bestemmelserne i oprindelses- og fuldbyrdelsesmedlemsstaten. Den retlige disposition, som et officielt bekræftet dokument er baseret på, bør ikke være omfattet af reglerne i kapitel V; den retlige gyldighed og virkningerne af en sådan retlig disposition bør udelukkende reguleres af de lovvalgsregler, der er fastsat i kapitel III og den arvelovgivning, som lovvalgsreglerne kræver. 23 Marielle Gallo Betragtning 26 (26) For at tage hensyn til de forskellige måder, hvorpå spørgsmål om arv løses i medlemsstaterne, bør denne forordning sikre anerkendelse og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter. Officielt bekræftede dokumenter kan imidlertid ikke sidestilles med retsafgørelser, for så vidt angår deres anerkendelse. Anerkendelse af officielt bekræftede dokumenter betyder, at de nyder samme beviskraft angående indholdet i dokumentet og samme retsvirkning som i oprindelseslandet, hvortil kommer en formodning om gyldighed, der kan bortfalde i tilfælde af anfægtelse. Denne gyldighed kan således altid anfægtes ved retten i den medlemsstat, hvor det officielt bekræftede dokument er udfærdiget, på de proceduremæssige betingelser, der er fastsat af denne medlemsstat. (26) For at tage hensyn til de forskellige måder, hvorpå spørgsmål om arv løses i medlemsstaterne, bør denne forordning sikre fri cirkulation og fuldbyrdelsen af officielt bekræftede dokumenter. Officielt bekræftede dokumenter kan imidlertid ikke sidestilles med retsafgørelser, for så vidt angår deres anerkendelse. Den fri cirkulation af officielt bekræftede dokumenter betyder, at de nyder samme beviskraft angående indholdet i dokumentet og samme retsvirkning som i oprindelseslandet, hvortil kommer en formodning om gyldighed, der kan bortfalde i tilfælde af anfægtelse. Denne gyldighed kan således altid anfægtes ved retten i den medlemsstat, hvor det officielt bekræftede dokument er udfærdiget, på de proceduremæssige betingelser, der er fastsat af denne medlemsstat. Or. fr AM\ doc 15/65 PE v01-00

16 24 Klaus-Heiner Lehne Betragtning 27 (27) En hurtig, billig og effektiv afvikling af internationale arvesager i Den Europæiske Union indebærer, at arvinger, legatarer, bobestyrer og kurator skal have mulighed for let og udenretsligt at føre bevis for deres stilling i de medlemsstater, hvor boets ejendele befinder sig. For at lette den frie bevægelighed for et sådant bevis i Den Europæiske Union bør der med denne forordning indføres en ensartet model for det europæiske arvebevis, og det bør fastsættes, hvilken myndighed der er kompetent til at udstede et sådant. Af hensyn til subsidiaritetsprincippet bør et sådant bevis ikke træde i stedet for interne procedurer i medlemsstaterne. Forordningen bør derimod præcisere, hvordan det forholder sig til sådanne procedurer. (27) En hurtig, billig og effektiv afvikling af internationale arvesager i Den Europæiske Union indebærer, at arvinger, legatarer, bobestyrer og kurator skal have mulighed for let og udenretsligt at føre bevis for deres stilling i de medlemsstater, hvor boets ejendele befinder sig. For at lette den frie cirkulation for et sådant bevis i Den Europæiske Union bør der i grænseoverskridende tilfælde med denne forordning indføres en ensartet model for det europæiske arvebevis, og det bør fastsættes, hvilken myndighed der er kompetent til at udstede et sådant. Denne myndighed kan være en ret, som defineret i nærværende forordning, eller en anden myndighed, som f.eks. en notar. Den kompetente myndighed fastlægges af den medlemsstat, hvis retter er kompetente i henhold til denne forordning. Af hensyn til subsidiaritetsprincippet bør et sådant bevis ikke træde i stedet for interne procedurer i medlemsstaterne. Forordningen bør derimod præcisere, hvordan det forholder sig til sådanne procedurer. 25 Paolo Bartolozzi Betragtning 34 PE v /65 AM\ doc

17 (34) I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig artikel 21, ifølge hvilken enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering, er forbudt. Denne forordning bør anvendes af medlemsstaternes retter under fuld overholdelse af disse rettigheder og principper. (34) Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Or. it Begrundelse Denne henvisning bør fjernes, da den fører til etablering af et slags hierarki mellem de principper, der er fastsat i chartret om grundlæggende rettigheder, og antyder, at princippet om forbud mod forskelsbehandling har en form for privilegeret status. 26 Arlene McCarthy Artikel 1 stk. 1 a (nyt) 1a. Det Forenede Kongerige anvender ikke denne forordning på nogen måde, der kan påvirke ejendomsrettigheder, interesser eller aktiver, som skabes eller overføres som et resultat af gaver eller tilsvarende dispositioner foretaget af arvelader i levende live, medmindre sådanne gaver eller dispositioner er foretaget til fordel for en arveladers AM\ doc 17/65 PE v01-00

18 Begrundelse arving eller arveberettiget og i overensstemmelse med lovvalgsreglerne i henhold til kapitel III. Det er ikke acceptabelt, at en donation eller gave fra afdøde i levende live kan kræves tilbagebetalt, hvilket vil føre til krav mod velgørende organisationer. 27 Sebastian Valentin Bodu Artikel 1 stk. 2 (2) Ved "medlemsstat" forstås i denne forordning alle medlemsstater med undtagelse af Danmark [ Det Forenede Kongerige og Irland]. (2) Ved "medlemsstat" forstås i denne forordning medlemsstaterne med undtagelse af Danmark [ Det Forenede Kongerige og Irland]. Or. ro 28 Klaus-Heiner Lehne Artikel 1 stk. 3 litra f f) rettigheder og goder, der opstår eller overdrages på anden måde end ved arv, såsom gaver, sameje mellem flere personer med begunstigelse af længstlevende, pensionsordninger, forsikringspolicer og lignende ordninger, jf. dog artikel 19, stk. 2, litra j) f) rettigheder og formuegoder, der opstår eller overdrages på anden måde end ved arv, herunder gaver, sameje mellem flere personer med begunstigelse af længstlevende, pensionsordninger, forsikringspolicer og lignende ordninger, jf. dog artikel 19, stk. 2, litra j) PE v /65 AM\ doc

19 29 Klaus-Heiner Lehne Artikel 1 stk. 3 litra h h) selskabers, foreningers og andre juridiske personers opløsning, udløb og fusionering h) afvikling, nedlæggelse og fusion af selskaber, foreninger og andre juridiske personer; 30 Diana Wallis Artikel 1 stk. 3 litra i i) oprettelse, drift og afvikling af trusts i) oprettelse, drift og afvikling af trusts, undtagen trusts oprettet ved testamentariske dispositioner eller i henhold til reglerne for den legale arvefølge; Begrundelse Der er god grund til medtage testamentariske trusts og lovpligtige trusts i denne forordnings anvendelsesområde (jf. Max Planck Institute for Comparative and International Private Law: Comments on the Proposal, s. 27) 31 Klaus-Heiner Lehne Artikel 1 stk. 3 litra i AM\ doc 19/65 PE v01-00

20 i) oprettelse, drift og afvikling af trusts i) oprettelse, drift og afvikling af trusts, med undtagelse af trusts, der er oprettet ved testamentariske dispositioner eller en lovbestemt overgang af ejendele som følge af dødsfald; 32 Angelika Niebler Artikel 1 stk. 3 litra j j) arten af tingslige rettigheder til et gode og tinglysning af sådanne rettigheder. j) arten af tingslige rettigheder og procedurerne for erhvervelse af tingslige rettigheder, registrering af tingslige rettigheder i et offentligt register eller tinglysning heraf samt virkningerne af registrering eller manglende registrering af en tinglig rettighed i et offentligt register. 33 Angelika Niebler Artikel 2 litra a a) "arv": enhver form for overgang af ejendele ved dødsfald, hvad enten det drejer sig om en viljesbestemt overførsel ved testamente eller arvepagt eller om lovbestemt overgang af ejendele som følge af dødsfald a) "arv": enhver form for første overgang af formuegoder, rettigheder og forpligtelser fra arvelader til de arveberettigede ved dødsfald, hvad enten det drejer sig om en viljesbestemt overførsel ved testamente eller arvepagt PE v /65 AM\ doc

21 eller om overgang ved arv uden testamente. 34 Klaus-Heiner Lehne Artikel 2 litra b b) "ret": enhver retsmyndighed eller enhver kompetent myndighed i medlemsstaterne, der udøver en retslig funktion i arveretlige anliggender. Med retter sidestilles også andre myndigheder, der af de offentlige myndigheder er bemyndiget til at udøve offentlige beføjelser på områder, der henhører under retternes kompetence som omhandlet i denne forordning udgår 35 Sebastian Valentin Bodu Artikel 2 litra b b) "ret": enhver retsmyndighed eller enhver kompetent myndighed i medlemsstaterne, der udøver en retslig funktion i arveretlige anliggender. Med retter sidestilles også andre myndigheder, der af de offentlige myndigheder er bemyndiget til at udøve offentlige beføjelser på områder, der henhører under retternes kompetence som omhandlet i denne forordning b) "ret": enhver retsmyndighed eller enhver kompetent myndighed i medlemsstaterne, der udøver en retslig funktion i arveretlige anliggender. Med retter sidestilles også andre myndigheder eller personer (som f.eks. notarer), der af de offentlige myndigheder er bemyndiget til at udøve offentlige beføjelser på områder, der henhører under retternes kompetence som omhandlet i denne forordning AM\ doc 21/65 PE v01-00

22 Or. ro Begrundelse Notarius publicus eksisterer i hele Den Europæiske Union, og en af deres opgaver generelt er bobehandling. Denne specifikke henvisning til dem tydeliggør, at de er kompetente til at udstede et europæisk arvebevis som personer, der selv om de ikke er myndigheder, i henhold til delegation har fået beføjelse hertil. 36 Marielle Gallo Artikel 2 litra b b) "ret": enhver retsmyndighed eller enhver kompetent myndighed i medlemsstaterne, der udøver en retslig funktion i arveretlige anliggender. Med retter sidestilles også andre myndigheder, der af de offentlige myndigheder er bemyndiget til at udøve offentlige beføjelser på områder, der henhører under retternes kompetence som omhandlet i denne forordning b) "ret": "ret": enhver retsmyndighed eller enhver kompetent myndighed i medlemsstaterne eller en af retten udpeget person eller instans, hvis afgørelse er anerkendt af denne ret, og som udøver en retslig funktion i arveretlige anliggender. Med retter sidestilles også andre myndigheder, der af de offentlige myndigheder er bemyndiget til at udøve offentlige beføjelser på områder, der henhører under retternes kompetence som omhandlet i denne forordning Or. fr 37 Klaus-Heiner Lehne Artikel 2 litra c c) "arvepagt": en aftale, der med eller uden modydelse - overdrager, ændrer eller tilbagekalder rettigheder i den forventede arv for en eller flere parter i aftalen c) "arvepagt": en aftale, der er oprettet skriftligt eller som følge af gensidige testamenter med eller uden modydelse - og som overdrager, ændrer eller tilbagekalder rettigheder i den forventede PE v /65 AM\ doc

23 arv for en eller flere parter i aftalen 38 Klaus-Heiner Lehne Artikel 2 litra d d) "fælles testamenter": testamenter, der er oprettet af to eller flere personer i samme dokument enten til begunstigelse af tredjemand og/eller som en gensidig disposition d) "fælles testamenter": testamenter, der er oprettet af to eller flere personer i et dokument enten til begunstigelse af tredjemand og/eller som en gensidig disposition 39 Klaus-Heiner Lehne Artikel 2 litra e e) "oprindelsesstaten": den medlemsstat, hvori retsafgørelsen er truffet, retsforliget er godkendt eller indgået, eller det officielt bekræftede dokument er udstedt ( (Vedrører ikke den danske tekst) 40 Angelika Niebler Artikel 2 litra f AM\ doc 23/65 PE v01-00

24 (f) "medlemsstat, som anmodningen rettes til": den medlemsstat, hvori retsafgørelsen, retsforliget eller det officielt bekræftede dokument søges anerkendt og/eller fuldbyrdet f) "fuldbyrdelsesstaten": den medlemsstat, hvori retsafgørelsen, retsforliget eller det officielt bekræftede dokument søges anerkendt og/eller fuldbyrdet 41 Marielle Gallo Artikel 2 litra g g) "retsafgørelse": enhver afgørelse truffet af en ret i en medlemsstat på det arveretlige område, uanset hvordan den betegnes, såsom dom, kendelse eller fuldbyrdelsesordre, herunder om fastsættelse af sagsomkostninger, som foretages af en embedsmand ved retten g) "retsafgørelse": enhver foranstaltning eller afgørelse truffet af en ret i en medlemsstat eller en af retten udpeget og godkendt person eller instans på det arveretlige område, uanset hvordan den betegnes, såsom dom, kendelse eller fuldbyrdelsesordre, herunder fastsættelse af sagsomkostninger, som foretages af en embedsmand ved retten; Or. fr 42 Klaus-Heiner Lehne Artikel 2 litra g g) "retsafgørelse": enhver afgørelse truffet af en ret i en medlemsstat på det arveretlige område, uanset hvordan den betegnes, såsom dom, kendelse eller fuldbyrdelsesordre, herunder om fastsættelse af sagsomkostninger, som g) "retsafgørelse": enhver afgørelse truffet af en ret i en medlemsstat på det arveretlige område, uanset hvordan den betegnes, såsom dom, kendelse, foranstaltning eller fuldbyrdelsesordre, herunder om fastsættelse af sagsomkostninger, som PE v /65 AM\ doc

25 foretages af en embedsmand ved retten foretages af en embedsmand ved retten 43 Sebastian Valentin Bodu Artikel 2 litra h indledning h) "officielt bekræftet dokument": et dokument, der er formelt udfærdiget eller registreret som et officielt bekræftet dokument, hvor den officielle bekræftelse: h) "officielt bekræftet dokument": et dokument, der er udfærdiget eller registreret i overensstemmelse med lovpligtige formkrav, hvor den officielle bekræftelse: Or. ro Begrundelse Et begreb kan ikke defineres ved at anvende det samme begreb. 44 Klaus-Heiner Lehne Artikel 2 litra i i) Europæisk arvebevis : et bevis, der er udstedt af den kompetente ret i medfør af kapitel VI i denne forordning. i) Europæisk arvebevis : et bevis, der er udstedt af den kompetente ret eller myndighed i medfør af kapitel VI i denne forordning. 45 Francesco Enrico Speroni AM\ doc 25/65 PE v01-00

26 Artikel 2 litra i a (nyt) ia) "sædvanligt opholdssted": det sted, hvor arveladeren tilbragte størstedelen af sit liv i de sidste 730 dage inden sin død Or. it 46 Marielle Gallo Artikel 3 Artikel 3 Retter Dette kapitels bestemmelser finder anvendelse på enhver ret i medlemsstaterne, men finder kun anvendelse på udenretslige myndigheder i det omfang, det er relevant. udgår Or. fr 47 Francesco Enrico Speroni Artikel 4 Med forbehold af nærværende forordnings bestemmelser er retterne i den medlemsstat, på hvis område den afdøde havde sit sædvanlige opholdssted på dødstidspunktet, kompetente til at træffe afgørelse i arveretlige anliggender. Med forbehold af nærværende forordnings bestemmelser er retterne i den medlemsstat, hvori den afdøde var statsborger på dødstidspunktet, kompetente til at træffe afgørelse i arveretlige anliggender. PE v /65 AM\ doc

27 Horisontal ændring, der skal anvendes på hele teksten i stedet for kriteriet om "sædvanligt opholdssted") Or. it 48 Klaus-Heiner Lehne Artikel 4 Med forbehold af nærværende forordnings bestemmelser er retterne i den medlemsstat, på hvis område den afdøde havde sit sædvanlige opholdssted på dødstidspunktet, kompetente til at træffe afgørelse i arveretlige anliggender. Med forbehold af nærværende forordnings bestemmelser er retterne i den medlemsstat, på hvis område den afdøde havde sit sædvanlige opholdssted på dødstidspunktet, kompetente til at træffe afgørelse i arvespørgsmål vedrørende afdødes samlede bo. 49 Marielle Gallo Artikel 5 stk Når loven i én medlemsstat er valgt af afdøde til at finde anvendelse på arven efter vedkommende i overensstemmelse med artikel 17, kan den kompetente ret i medfør af artikel 4 på anmodning fra en part, eller hvis den anser retterne i den medlemsstat, hvis lov er valgt, for bedre at være i stand til at træffe afgørelse i arvesagen udsætte sagen og opfordre parterne til at rette en anmodning til retterne i denne medlemsstat. 1. Når loven i én medlemsstat er valgt af afdøde til at finde anvendelse på arven efter vedkommende i overensstemmelse med artikel 17, udsætter den kompetente ret i medfør af artikel 4 sagen på anmodning fra en part, eller hvis retterne i den medlemsstat, hvis lov er valgt, bedre er i stand til at træffe afgørelse i arvesagen, og opfordrer parterne til at rette en anmodning til retterne i denne medlemsstat. AM\ doc 27/65 PE v01-00

28 Or. fr 50 Klaus-Heiner Lehne Artikel 5 stk Når loven i én medlemsstat er valgt af afdøde til at finde anvendelse på arven efter vedkommende i overensstemmelse med artikel 17, kan den kompetente ret i medfør af artikel 4 på anmodning fra en part, eller hvis den anser retterne i den medlemsstat, hvis lov er valgt, for bedre at være i stand til at træffe afgørelse i arvesagen udsætte sagen og opfordre parterne til at rette en anmodning til retterne i denne medlemsstat. 1. (Vedrører ikke den danske tekst) 51 Klaus-Heiner Lehne Artikel 5 stk Den kompetente ret i medfør af artikel 4 fastsætter en frist for at indbringe sagen for retterne i den medlemsstat, hvis lov er valgt i henhold til stk. 1. Er sagen ikke indbragt inden udløbet af denne frist, fortsætter den ret, ved hvilken sagen er anlagt, med at udøve sin kompetence. 2. Den kompetente ret, ved hvilken sagen i medfør af artikel 4 er indbragt, fastsætter en frist for parterne til at indbringe sagen for retterne i den medlemsstat, hvis lov er valgt i henhold til stk. 1. Er sagen ikke indbragt inden udløbet af denne frist, fortsætter den ret, ved hvilken sagen er anlagt i medfør af artikel 4, med at udøve sin kompetence. PE v /65 AM\ doc

29 52 Klaus-Heiner Lehne Artikel 5 a (ny) Artikel 5a Valg af værneting Uanset artikel 5 kan parterne, når en medlemsstat er valgt af arveladeren til at finde anvendelse på arven efter vedkommende i overensstemmelse med artikel 17, aftale, at retten eller retterne i denne medlemsstat er kompetente til at træffe afgørelse om arven efter arveladeren. 53 Klaus-Heiner Lehne Artikel 5 b (ny) Artikel 5b Afkald på kompetence Såfremt arvesagen indbringes ex officio for retterne i den medlemsstat, på hvis område arveladeren havde sit sædvanlige opholdssted på dødstidspunktet, og hvis parterne er enige om at indbringe sagen for retterne i den medlemsstat, hvis lovgivning er valgt af arveladeren i overensstemmelse med artikel 5a, eller at indbringe arvesagen for en anden kompetent myndighed i den pågældende medlemsstat, skal retterne, hvor sagen er AM\ doc 29/65 PE v01-00

30 indbragt ex officio, erklære sig inkompetente. 54 Klaus-Heiner Lehne Artikel 6 stk. 1 a (nyt) I de i stk. 1, litra a)-c), anførte tilfælde omfatter kompetencen den samlede arv. 55 Marielle Gallo Artikel 6 a (ny) Artikel 6a Forum necessitatis Hvis ingen ret i en medlemsstat er kompetent i medfør af artikel 4 eller 6, kan en medlemsstats retter i undtagelsestilfælde træffe afgørelse i arvesagen, hvis en sag ikke med rimelighed kan anlægges eller føres eller viser sig umulig at føre i et tredjeland, som sagen er nært knyttet til. Or. fr PE v /65 AM\ doc

31 56 Marielle Gallo Artikel 9 Artikel 9 Kompetence for retterne på stedet, hvor ejendelene befinder sig Når medlemsstatens retter i henhold til loven i den medlemsstat, hvor ejendelene befinder sig, skal træffe tingsretlige foranstaltninger i forbindelse med overdragelsen af ejendelen, dennes optagelse eller overførsel i ejendomsregistret eller i tingbogen, er retterne i denne medlemsstat kompetente til at træffe sådanne foranstaltninger. udgår Or. fr 57 Diana Wallis Artikel 16 overskrift Hovedregel Hovedregler, når der ikke er foretaget lovvalg 58 Paulo Rangel Artikel 16 overskrift AM\ doc 31/65 PE v01-00

32 Hovedregel Hovedreglerne, når der ikke er foretaget lovvalg 59 Diana Wallis Artikel 16 Medmindre andet er bestemt i denne forordning, er det loven i den medlemsstat, hvor afdøde havde sit sædvanlige opholdssted på dødstidspunktet, der skal anvendes på hele boet. Medmindre andet er bestemt i denne forordning, er det loven i den medlemsstat, hvor afdøde havde sit sædvanlige opholdssted på dødstidspunktet og havde haft sit opholdssted der i en periode på mindst fire år umiddelbart før sin død, der skal anvendes på arveladerens samlede bo. 60 Paulo Rangel Artikel 16 Medmindre andet er bestemt i denne forordning, er det loven i den medlemsstat, hvor afdøde havde sit sædvanlige opholdssted på dødstidspunktet, der skal anvendes på hele boet. Medmindre andet er bestemt i denne forordning, er det loven i den medlemsstat, hvor afdøde havde sit sædvanlige opholdssted på dødstidspunktet og havde haft sit opholdssted der i en periode på mindst fire år umiddelbart før sin død, der skal anvendes på hele boet. PE v /65 AM\ doc

33 61 Evelyn Regner Artikel 16 Medmindre andet er bestemt i denne forordning, er det loven i den medlemsstat, hvor afdøde havde sit sædvanlige opholdssted på dødstidspunktet, der skal anvendes på hele boet. Medmindre andet er bestemt i denne forordning, er det loven i den medlemsstat, hvor afdøde i mindst to år havde haft sit sædvanlige opholdssted på dødstidspunktet, der skal anvendes på hele boet. 62 Tadeusz Zwiefka Artikel 16 stk. 1 a (nyt) Anvendelsen af den lov, der i medfør af stk. 1 finder anvendelse på boet, må ikke medføre, at medlemmer af den afdødes familie fuldstændig fratages den beskyttelse, der tilkommer dem, i henhold til ufravigelige bestemmelser om tvangsarv eller tilsvarende foranstaltninger i lovgivningen i den stat, hvor den afdøde var statsborger på dødstidspunktet. 63 Diana Wallis Artikel 16 stk. 1 a (nyt) AM\ doc 33/65 PE v01-00

34 I alle andre tilfælde er det loven i den stat, hvor den afdøde var statsborger på dødstidspunktet, der skal finde anvendelse på hele boet. Denne lov finder også anvendelse, hvis den afdøde havde sit sædvanlige opholdssted i mere end én stat på dødstidspunktet. 64 Diana Wallis Artikel 16 stk. 1 b (nyt) Hvor det klart fremgår af afdødes samlede situation, at vedkommende på dødstidspunktets åbenbart havde en nærmere tilknytning til en anden medlemsstat end den stat, hvis lovgivning ellers skulle anvendes på boet i medfør af denne artikel, anvendes undtagelsesvis lovgivningen i denne anden stat. 65 Paulo Rangel Artikel 16 stk. 1 a (nyt) I alle andre tilfælde er det loven i den stat, hvor den afdøde var statsborger på dødstidspunktet, der skal finde anvendelse på hele boet. Denne lov finder også PE v /65 AM\ doc

35 anvendelse, hvis den afdøde havde sit sædvanlige opholdssted i mere end én stat på dødstidspunktet. 66 Paulo Rangel Artikel 16 stk. 1 b (nyt) Hvor det klart fremgår af afdødes samlede situation, at vedkommende på dødstidspunktets åbenbart havde en nærmere tilknytning til en anden medlemsstat end den stat, hvis lovgivning ellers skulle anvendes på boet i medfør af denne artikel, anvendes undtagelsesvis lovgivningen i denne anden stat. 67 Evelyn Regner Artikel 16 stk. 1 a (nyt) I alle andre tilfælde er det loven i den stat, hvor den afdøde var statsborger på dødstidspunktet, der skal finde anvendelse. Denne lov finder også anvendelse, hvis den afdøde havde sit sædvanlige opholdssted i mere end én stat. AM\ doc 35/65 PE v01-00

36 68 Evelyn Regner Artikel 16 stk. 1 b (nyt) Hvor det klart fremgår af afdødes samlede situation, at vedkommendes nærmeste tilknytning var til en anden stat anvendes lovgivningen i denne anden stat på hele boet. 69 Diana Wallis Artikel 17 stk En person kan vælge, at det er loven i den medlemsstat, hvor den pågældende er statsborger, der skal anvendes i behandlingen af hele den pågældendes bo. 1. En person kan vælge, at det er den nationale lovgivning i den medlemsstat (bortset fra reglerne om international privatret), hvori den pågældende på det tidspunkt, hvor lovvalget træffes, er statsborger, der skal anvendes i behandlingen af hele den pågældendes bo. Lovvalget bliver også gyldigt, hvis personen på dødstidspunktet er statsborger i den stat, hvis lov den pågældende har valgt. 70 Kurt Lechner Artikel 17 stk. 1 a (nyt) PE v /65 AM\ doc

37 1a. Lovvalget bliver også gyldigt, hvis personen på dødstidspunktet er statsborger i den stat, hvis lov den pågældende har valgt. Lovvalget skal være tilstrækkeligt klart under anvendelse af generelt anerkendte fortolkningskriterier. 71 Klaus-Heiner Lehne Artikel 17 stk Lovvalget for boet skal være udtrykkeligt og indeholdt i en erklæring, der opfylder formkravene til en dødsdisposition. 2. Lovvalget skal være udtrykkeligt og indeholdt i en erklæring, der opfylder formkravene til en dødsdisposition eller skal utvetydigt fremgå af ordlyden af en dødsdisposition. 72 Angelika Niebler Artikel 18 stk Anvendelsen af den lov, der bestemmes i medfør af denne artikel, berører på ingen måde de rettigheder, som en person, der ikke er part i arvepagten, og som i medfør af den lov, der skal anvendes efter artikel 16 eller 17, har krav på tvangsarv eller en anden rettighed, som personen 4. Det retssystem, der fastsættes i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3, vedrører kun arvepagters materielle gyldighed, den bindende virknings art og omfang, fortolkning samt annullering af og tilbagetræden fra arvepagter. AM\ doc 37/65 PE v01-00

38 ikke kan fratages af arvelader. 73 Marielle Gallo Artikel 18 a (ny) Artikel 18a Den formelle gyldighed af dødsdispositioner En dødsdisposition er gyldig for så vidt angår formen, hvis dispositionen opfylder de formkrav, der er foreskrevet i den nationale ret: a) i den stat, hvor testator foretog den, eller b) i en stat, hvor testator var statsborger enten på det tidspunkt, hvor den pågældende foretog dispositionen, eller på dødstidspunktet, eller c) i en stat, hvor testator havde domicil enten på det tidspunkt, hvor den pågældende foretog dispositionen, eller på dødstidspunktet, eller d) i en stat, hvor testator havde sit sædvanlige opholdssted enten på det tidspunkt, hvor den pågældende foretog dispositionen, eller på dødstidspunktet, eller e) for så vidt angår fast ejendom på det sted, hvor ejendommen er beliggende. 2. Disse bestemmelser finder tilsvarende anvendelse på arvepagter. Or. fr PE v /65 AM\ doc

39 74 Klaus-Heiner Lehne Artikel 18 a (ny) Artikel 18a Den formelle gyldighed af dødsdispositioner 1. En dødsdisposition er gyldig for så vidt angår formen, hvis dispositionen opfylder de formkrav, der er foreskrevet i den nationale ret: a) i den stat, hvor testator foretog den, eller b) i en stat, hvor testator var statsborger enten på det tidspunkt, hvor den pågældende foretog dispositionen, eller på dødstidspunktet, eller c) i en stat, hvor testator havde domicil enten på det tidspunkt, hvor den pågældende foretog dispositionen, eller på dødstidspunktet, eller d) i den stat, hvor testator havde sit sædvanlige opholdssted enten på det tidspunkt, hvor den pågældende foretog dispositionen, eller på dødstidspunktet, eller e) for så vidt angår fast ejendom i den stat, hvor ejendommen er beliggende. 2. Stk. 1 finder også anvendelse på testamentariske dispositioner, der tilbagekalder en tidligere testamentarisk disposition. Tilbagekaldelsen er også gyldig for så vidt angår formen, hvis den er i overensstemmelse med en af de love, i henhold til hvilken den tilbagekaldte testamentariske disposition var gyldig i henhold til stk I denne artikel anses enhver bestemmelse, der begrænser de tilladte former for testamentariske dispositioner AM\ doc 39/65 PE v01-00

40 på grundlag af testators alder, nationalitet eller andre personlige forhold, for at vedrøre formspørgsmål. Det samme gælder de egenskaber, som vidner skal besidde, for at en testamentarisk disposition er gyldig. 75 Angelika Niebler Artikel 19 stk Den lov, der fastlægges i medfør af kapitel III, finder anvendelse på arv og boskifte, fra arvefaldet til endelig udlodning af arven til de arveberettigede. 1. Den lov, der fastlægges i medfør af dette kapitel, finder anvendelse på arv og boskifte, fra arvefaldet til den første udlodning af arv fra arvelader til de arveberettigede. 76 Angelika Niebler Artikel 19 stk. 2 litra f f) overdragelse af boets ejendele og rettigheder til arvinger og legatarer, herunder vilkårene og virkningerne af arvens eller legatets vedgåelse eller frasigelse f) første overgang fra arvelader til arvinger og i givet fald legatarer af de aktiver, rettigheder og forpligtelser, herunder vilkårene og virkningerne af arvens eller legatets vedgåelse eller frasigelse, jf. dog artikel 20a; PE v /65 AM\ doc

41 77 Marielle Gallo Artikel 19 stk. 2 litra f f) overdragelse af boets ejendele og rettigheder til arvinger og legatarer, herunder vilkårene og virkningerne af arvens eller legatets vedgåelse eller frasigelse f) overgang af boets ejendele og forpligtelser til arvinger og legatarer, herunder vilkårene og virkningerne af arvens eller legatets vedgåelse eller frasigelse, jf. dog artikel 20a; Or. fr 78 Marielle Gallo Artikel 19 stk. 2 litra g g) arvingers, bobestyreres og kuratorers beføjelser, især i forhold til salg af ejendele, betaling af fordringshavere g) forvaltningen af aktiver, navnlig med hensyn til arvingers, bobestyreres og kuratorers beføjelser, især i forhold til salg af ejendele, betaling af fordringshavere Or. fr 79 Diana Wallis Artikel 19 a (ny) Artikel 19a Omstødelse af gaver givet i levende live 1. Et krav om omstødelse af gave givet i levende live kan kun gøres gældende i henhold til den lovgivning, der finder AM\ doc 41/65 PE v01-00

42 Begrundelse anvendelse på arvesagen, i det omfang, at en sådan omstødelse også kunne kræves i henhold til den lovgivning, der i henhold til nærværende forordning, ville have været gældende for gavegiverens dødsbo på det tidspunkt, hvor gaven blev givet. 2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, er det lovvalg, der er truffet af gavegiveren i overensstemmelse med artikel 17, 18, stk.3, og artikel 18a, stk.3, kun gyldigt, såfremt gavemodtageren havde kendskab til lovvalget på det tidspunkt, hvor gaven blev givet. Der foreslås en lovvalgsregel vedrørende omstødelse af gave givet af arvelader i levende live for at beskytte gavemodtageren og tredjeparter mod en senere ændring af den gældende arveret. Et krav om omstødelse af en gavedisposition i henhold til den lovgivning, der finder anvendelse på arvesagen, bør kun tillades i det omfang, at gavedispositionen ville kunne omstødes i henhold til den lovgivning, der på det tidspunkt, hvor gaven blev givet, hypotetisk var gældende for gavegiverens dødsbo (jf. Max Planck Institute for Comparative and International Private Law: Bemærkninger til forslaget. s. 85). 80 Angelika Niebler Artikel 20 a (ny) Artikel 20a Formueret Denne forordning berører ikke anvendelsen af de retsforskrifter i en stat, hvor arv, der er fast ejendom eller registreret i offentlige registre, befinder sig, og hvor retsforskrifterne vedrører formulering eller overdragelse af ejerskab eller andre tingslige rettigheder til sådan arv eller registrering af denne i et PE v /65 AM\ doc

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.10.2009 KOM(2009) 154 endelig 2009/0157 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om kompetence, lovvalg, anerkendelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 23.2.2011 2009/0157(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2009)0154),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2009)0154), P7_TA-PROV(2012)0068 Arv og det europæiske arvebevis ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. juli 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0127 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0127 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0127 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2011 KOM(2011) 127 endelig 2011/0060 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om kompetence, lovvalg, anerkendelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-16

ÆNDRINGSFORSLAG 6-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.11.2010 2010/0067(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 6-16 Udkast til udtalelse Angelika Niebler (PE448.858v01-00) om forslag til Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte BEK nr 976 af 26/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-773-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0059(CNS) 7.5.2012. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling.

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0059(CNS) 7.5.2012. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2011/0059(CNS) 7.5.2012 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Retsudvalget om udkast til Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 106-135

ÆNDRINGSFORSLAG 106-135 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 25.9.2012 2011/0060(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 106-135 Udkast til betænkning Alexandra Thein (PE494.575v01-00) Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0399 Offentligt Sammenskrivning af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 24-37

ÆNDRINGSFORSLAG 24-37 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2011/0059(CNS) 2.4.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 24-37 Udkast til udtalelse Marina Yannakoudakis (PE478.403v01-00) om udkast til Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 20.9.2011 2010/0383(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 Udkast til udtalelse Evelyn Regner (PE469.974v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2011 KOM(2011) 126 endelig 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Forslag til RÅDETS FORORDNING om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0107 Bilag 1 Offentligt Enhed Kontoret for Familier Sagsbehandler LTH Sagsnr. 2015-8195 Dato 05-04-2016 Grund- og nærhedsnotat Forslag til Rådets forordning om kompetence,

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0106 Bilag 1 Offentligt Enhed Kontoret for Familier Sagsbehandler LTH Sagsnr. 2015-8195 Dato 05-04-2016 Grund- og nærhedsnotat Forslag til Rådets forordning om kompetence,

Læs mere

Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning

Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning Opdateret 1. juni 2005 Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning (Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3473 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3473 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3473 - RIA Bilag 2 Offentligt Enhed Familier Sagsbehandler Lars Thøgersen Sagsnr. 2015-8195 Dato 24-05-2016 Samlenotat vedrørende de sager inden for Social- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0154 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0154 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0154 Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. februar 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsbeh: Jacob Christian Gaardhøje Sagsnr.: 2009-775-0021 Dok.: JCG40440 G R U N D N

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Den 30. marts 2011 J.nr.: 2011-8012-00014 Sagsbehandler: LATH G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Vedrørende: Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser

Læs mere

N O T A T om undertegnelse af en revideret konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

N O T A T om undertegnelse af en revideret konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 364 Offentligt Lovafdelingen Dato: 19. april 2012 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsbeh: Michelle Argir Simonsen Sagsnr.: 2011-773-0001 Dok.: 362819 N O T A T om undertegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 2 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2012-1209 lth 15. november 2012 Bidrag til samlenotat vedrørende de sager inden

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.3.2005 KOM(2005) 82 endelig GRØNBOG om lovvalg og kompetence i skilsmissesager (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} DA DA GRØNBOG om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R0044 DA 08.04.2009 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 10.5.2012 2011/0314(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/0251(COD) 27.1.2011. fra Retsudvalget. til Økonomi- og Valutaudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/0251(COD) 27.1.2011. fra Retsudvalget. til Økonomi- og Valutaudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 27.1.2011 2010/0251(COD) UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om short selling og

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 2 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2012-1209 lth 15. november 2012 Bidrag til samlenotat vedrørende de sager inden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Indholdsfortegnelse I. DEL DEN LEGALE ARVERET

Indholdsfortegnelse I. DEL DEN LEGALE ARVERET Indledning 1. Lidt terminologi 29 2. Kort oversigt over arverettens historie 30 3. Den arveretlige litteratur 33 I. DEL DEN LEGALE ARVERET Kap. 1. Slægtens arveret 1. Arvefølge og arvedeling 37 1.1. De

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE ood EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/0067(CNS) 8.10.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Retsudvalget om

Læs mere

Den Nordiske Dødsbokonvention

Den Nordiske Dødsbokonvention Den Nordiske Dødsbokonvention Som affattet ved bekendtgørelse nr. 976 af 26/08/2015 Den nye BEK 976/2015 Den gamle BEK 348/1976 Artikel 1 ændret helt Bestemmelserne i denne konvention finder anvendelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv BEK nr 1443 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Civilstyrelsen, j.nr. 13-300-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 37-42

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 37-42 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0113(COD) 4.3.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 37-42 Udkast til udtalelse Antonio López-Istúriz White (PE400.443v01-00) forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0059 (CNS) 8115/16 JUSTCIV 70 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. april 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Gennemførelse af omarbejdet

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2011 KOM(2011) 125 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fjernelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem NOTAT PE 462.498 DA

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 28-33

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 28-33 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2006/0135(CNS) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 28-33 Udkast til betænkning Evelyne Gebhardt (PE400.282v01-00) om

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt DA C 203 E/86 De Europæiske Fællesskabers Tidende 27.8.2002 Rådets forordning om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav

Læs mere

Forældres afkald på arv fra barn

Forældres afkald på arv fra barn - 1 Forældres afkald på arv fra barn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1746 Mit spørgsmål drejer sig om en situation, hvor en afdød person ikke efterlod sig ægtefælle eller børn,

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2011/0435(COD) 10.7.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 Udkast til udtalelse Licia Ronzulli (PE489.564v01-00) om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. 2012/1 LSV 202 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-4000-0033 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. maj 2013 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 5.9.2003 L 222/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.3.2010 KOM(2010) 105 endelig 2010/0067 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 26. marts 2002

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 26. marts 2002 Europaudvalget 2001-02 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 533 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Europaudvalget

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

Den nye Domsforordning

Den nye Domsforordning Den nye Domsforordning Domskonventionen 1968 Domsforordningen 2000 Domsforordningen Baggrund og historik Den nye Domsforordning 2012 Dobbelte instrumenter Kompetencereglerne Sagsøgte med bopæl i EU Sagsøgte

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0445 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0445 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0445 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.7.2011 KOM(2011) 445 endelig 2011/0204 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte vedtagne EU-retsakter Dato: 1. maj 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.9.2006 KOM(2006) 473 endelig 2004/0172 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1818 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret Disposition 1. Domstolene og retssikkerheden Juridisk Forening den 24. november 2014 Professor, dr.jur. Jens Kristiansen 2. De EU-retlige krav

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Den 30. marts 2011 J.nr.: 2011-8012-00014 Sagsbehandler: LATH G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Vedrørende: Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser

Læs mere