Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand. oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Energistyrelsens afgørelse af 18. september 2007 stadfæstes. Tønder Kommune (herefter benævnt klager) har ved brev af 11. oktober 2007 indbragt Energistyrelsens afgørelse af 18. september 2007 for Energiklagenævnet. Ved afgørelsen meddelte Energistyrelsen afslag på dispensation til opførelse af en biomassefyret kedelcentral i Tønder. Sagens problemstilling Klager ønsker at opføre en biomassefyret kedelcentral i et område, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasfyret kraftvarmeanlæg. Sagen drejer sig således om, hvorvidt klager i henhold til projektbekendtgørelsens 28 (bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) skal have dispensation fra bekendtgørelsens 15, stk. 2, vedrørende brændselsvalg. Grundlaget for vurderingen er det af Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. udarbejdede projektforslag 2, 2. udgave af 18. september 2006 med samfundsøkonomiske beregninger, der senest er revideret den 5. september 2007.

2 Sagens forløb Den 18. december 2002 ansøgte Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Tønder Kommune om godkendelse af et projektforslag af 13. december 2002 om etablering af en biomassefyret kedelcentral (> 1 MW), der skulle producere varme ( det store værk ). I projektforslaget blev varmeforsyningen alene baseret på den nye flisfyrede kedelcentral og uden varmeleverancer fra et af virksomheden Brdr. Hartmann A/S ejet kraftvarmeværk, der var baseret på naturgas. Dette kraftvarmeværk havde hidtil leveret varmen til Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Projektet indebar således et ændret brændselsvalg fra naturgas til biomasse. Den 28. april 2003 anmodede Tønder Kommune Energistyrelsen om dispensation fra forudsætningsskrivelsen af 13. september 1990 om generelle forudsætninger for brændselsvalg og samproduktion i fjernvarmeværker m.v. for så vidt angik bestemmelser om brændselsvalg, idet kommunen med dispensationen ønskede at kunne godkende projektforslaget. Side 2 af 21 Den 23. maj 2003 meddelte Energistyrelsen afslag på kommunens ansøgning om dispensation. Energistyrelsen bemærkede, at den generelle forudsætningsskrivelses punkt 5 gav Energistyrelsen mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra forudsætningerne, og at udgangspunktet var, at forudsætningerne om brændselsvalg i den generelle forudsætningsskrivelse skulle overholdes. Med tillægget af 1. juli 1997 til den generelle forudsætningsskrivelse (skrivelse af 1. juli 1997 fra Miljø- og Energiministeriet til samtlige kommunalbestyrelser om mulighed for anvendelse af biomasse i naturgasområder) var der dog mulighed for, at der kunne etableres biomassekraftvarme på en ikke gasbaseret teknologi i de områder, som tidligere efter generelle eller specifikke forudsætningsskrivelser var forudsat naturgasfyret, såfremt både kommunen, fjernvarmeværket og biomasseleverandørerne fandt det hensigtsmæssigt. Styrelsen anførte i sin afgørelse, at denne mulighed alene gjaldt for kraftvarmeanlæg, og at der derfor ikke var åbnet adgang for anvendelse af biomasse i varmeanlæg, som den i sagen omhandlede kedelcentral, der alene var varmeproducerende. Energistyrelsen fandt på den baggrund ikke, at der forelå en særlig situation, der tillod en dispensation i henhold til punkt 5 i den generelle forudsætningsskrivelse. Der henvises til Energiklagenævnets afgørelse af 21. december 2005 (j.nr ), s. 2 ff., hvor Energistyrelsens afgørelse citeres. Den 19. juni 2003 klagede Tønder Kommune til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afslag af 23. maj 2003 på dispensation. Den 14. december 2004 ophævede Energiklagenævnet Energistyrelsens afgørelse af 23. maj 2003 vedrørende afslag på dispensation til projektforslaget (j.nr ). Nævnet fandt, at der var principielle betænkeligheder forbundet med at godtage administrative forskrifter (den generelle forudsætningsskrivel-

3 se), der har betydning for privates retsstilling, herunder forsyningsselskabers, medmindre de var behørigt kundgjort. Energistyrelsen kunne derfor ikke håndhæve den generelle forudsætningsskrivelse overfor Tønder Kommune, der herefter kunne godkende det omhandlede projektforslag, såfremt det opfyldte de i loven og i medfør heraf fastsatte og kundgjorte regler. Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. havde efter udarbejdelsen af projektforslaget udarbejdet et revideret projektforslag, hvor selskabet skulle aftage overskudsvarme fra Brdr. Hartmann A/S kombineret med varme fra en nyetableret biomassefyret kedelcentral ( det lille værk ). Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. ansøgte Energistyrelsen om dispensation til gennemførelse heraf. Styrelsen gav afslag på denne ansøgning, som kommunen herefter påklagede til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet ophævede Energistyrelsens afgørelse den 15. december 2004 (j.nr ), idet styrelsens begrundelse i det væsentligste og i resultatet bestod i en henvisning til den generelle forudsætningsskrivelse, der ikke var behørigt kundgjort. Energiklagenævnet meddelte, at Tønder Kommune kunne godkende projektforslaget, såfremt det opfyldte de i loven og i medfør heraf fastsatte og kundgjorte regler. Side 3 af 21 Ved stævning af 25. januar 2005 indbragte Brdr. Hartmann A/S ved advokat Katja Høegh, Advokatfirmaet Plesner, begge afgørelser for Østre Landsret med påstand om ophævelse af begge afgørelser ( det store værk (j.nr )) og ( det lille værk (j.nr )). I forhold til afgørelsen af 14. december 2004 ( det store værk (j. nr )) gjorde Brdr. Hartmann A/S bl.a. gældende, at virksomheden ikke var blevet hørt i forbindelse med nævnets behandling af sagen, og at den manglende kundgørelse af forudsætningsskrivelsen ikke havde de virkninger, nævnet havde anført. Den 18. februar 2005 genoptog Energiklagenævnet sagen om det projektforslag, hvor nævnet havde truffet afgørelse den 14. december 2004 ( det store værk (j. nr )), idet Brdr. Hartmann A/S ikke var blevet partshørt under behandlingen af sagen for nævnet. Den 21. december 2005 ophævede Energiklagenævnet sin tidligere afgørelse af 14. december 2004 ( det store værk (j.nr )) og stadfæstede Energistyrelsens afgørelse af 23. maj Nævnet fandt nu, at Tønder Kommune i sin sagsbehandling var forpligtet til at følge den generelle forudsætningsskrivelse. Nævnet var endvidere enig med Energistyrelsen i, at der ikke forelå særlige forhold ved det ansøgte anlæg, der kunne begrunde en dispensation. Nævnet bemærkede især, at anlægget havde meget dårlige samfundsøkonomiske resultater (j. nr )). Den 30. januar 2006 traf Tønder Kommune afgørelse om ikke at godkende det af Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. udarbejdede projektforslag af 13. december 2002 om etablering af en biomassefyret kedelcentral. Kommunen begrundede afslaget med, at man tog Energiklagenævnets afgørelse af 21. december 2005 ( det store værk (j.nr )) til efterretning. Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. indbragte kommunens afgørelse for Energiklagenæv-

4 net. Nævnet fandt, at spørgsmålet om dispensation fra den generelle forudsætningsskrivelse ved Energiklagenævnets afgørelse af 21. december 2005 (j.nr ), var endeligt administrativt afgjort. Ved afgørelse af 21. december 2005 ophævede Energiklagenævnet den tidligere afgørelse af 15. december 2004 ( det lille værk (j.nr )) og hjemviste sagen til fornyet behandling i Energistyrelsen. Nævnet fandt ved afgørelsen af 21. december 2005, at der ud fra en samlet vurdering af projektforslaget fra 2003 og dets samfundsøkonomiske beregninger fra 2001, med stor sandsynlighed var sket ændringer i forudsætningerne af betydning for resultatet af den samfundsøkonomiske vurdering og dermed for vurderingen af en dispensationsansøgning. Nævnet fandt herefter, at sagen på grund af de ændrede forhold burde behandles på ny i Energistyrelsen (j.nr ). Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har efterfølgende opdateret projektforslaget. Den seneste udgave er fra den 18. september 2006, og de samfundsøkonomiske beregninger er senest opdateret den 5. september Side 4 af 21 Energistyrelsen traf den 18. september 2007 afgørelse i sagen ( det lille værk ) og meddelte herved afslag på ansøgningen om dispensation til opførelse af en biomassefyret kedelcentral i Tønder. Denne afgørelse er ved brev af 11. oktober 2007 indbragt for Energiklagenævnet af Tønder Kommune. Energiklagenævnets afgørelser er offentliggjort på Den påklagede afgørelse Energistyrelsen traf den 18. september 2007 afgørelse i sagen. Vedrørende vurderingen af om der kan gives dispensation udtalte Energistyrelsen følgende: [] Efter at have gennemgået sagen har Energistyrelsen truffet afgørelse vedrørende ansøgningen om dispensation fra forudsætningsskrivelsens forudsætninger om brændselsvalg. Styrelsen kan meddele, at dispensationsansøgningen er afslået. Energistyrelsens vurdering og afgørelse Energistyrelsen skal indledningsvis bemærke, at styrelsen af Energiklagenævnet har fået hjemvist sit afslag af den 4. maj 2004 på Tønder Kommunes ansøgning om dispensation til opførelse af en biomassefyret kedelcentral. Energistyrelsen finder derfor -

5 uanset den manglende afklaring af, om der indgås en aftale med Brdr. Hartmann A/S om levering af varme - anledning til at behandle Tønder Kommunes opdaterede projektforslag med henblik på meddelelse af eventuel dispensation. Den generelle forudsætningsskrivelses punkt 5 giver Energistyrelsen mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra forudsætningerne. Det fremgår af punkt 3.1. i den generelle forudsætningsskrivelse hvad angår energiform at: "a. Anlæg, der er beliggende i eller i nærheden af naturgasforsynede områder skal forsynes med naturgas. " "b. Anlæg, der er beliggende i eller i nærheden af eksisterende kraftvarmeforsynede områder skal forsynes med kraftvarme. " Det fremgår videre af punkt i den generelle forudsætningsskrivelse, at Side 5 af 21 "Den gældende områdeafgrænsning mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen forudsættes som udgangspunkt opretholdt, medmindre samfundsøkonomiske hensyn taler imod. I så fald skal der optages forhandlinger mellem de berørte forsyningsselskaber med henblik på at ændre forsyningsområderne. Det forudsættes, at en revision af områdeafgrænsningen foretages, såfremt det kan ske, uden at parternes økonomiske forhold forrykkes væsentlig. " Det fremgår endelig af punkt 5 i den generelle forudsætningsskrivelse, at "Energistyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forudsætningerne. Det opdaterede projektforslag af den 18. september 2006 som revideret den 4. marts 2007 og den 5. september 2007 omfatter etablering af en "lille" biomassefyret kedelcentral, der sammen med overskudsvarme fra Brdr. Hartmann A/S og eksisterende gas- og oliefyrede kedler skal dække Tønder Fjernvarmeselskabs varmebehov. Forsyningen med overskudvarmen fra Brdr. Hartmann A/S har l. prioritet, det biomassefyrede 2. prioritet, mens de gas- og oliefyrede kedler får 3. prioritet. I projektforslaget erstattes således eksisterende varmeproduktion på basis af olie og naturgas med biomassebaseret varmeproduktion, mens udnyttelsen af overskudsvarmen fra Brdr. Hartmanns kraftvarmeanlæg ikke ændres ved etablering af den biomassefyrede kedelcentral.

6 Ved at give 1. prioritet til overskudsvarmen sikres, at den samfundsøkonomisk bedste forsyning - overskudvarmen fra Brdr. Hartmanns kraftvarmeanlæg - udnyttes fuldt ud. Projektforslaget udviser en samfundsøkonomisk omkostning for C02-reduktionen (skyggepris) på 199 kr. pr. ton C02, hvilket overstiger såvel den forventede langsigtede pris for C02-kvoter som den aktuelle markedspris for C02-kvoter. Både den aktuelle kvotepris (juli/august 2007) og den forventede langsigtede pris ligger på 150 kr. pr. ton C02. Det betyder, at projektforslagets C02-reduktion kan gennemføres billigere ved andre tiltag og dermed ikke kan betragtes som en effektiv måde at reducere C02- udledningen på. Som nævnt ovenfor, har overskudsvarmen fra Brdr. Hartmann 1. prioritet. Prisbestemmelserne i varmeforsyningsloven betyder imidlertid, at en dyrere varmeleverance ikke kan fortrænge en billigere varmeleverance, jf. Energitilsynets svar af den 13. juni 2007 til Brdr. Hartmann, som er modtaget i kopi af Tønder Fjernvarmeselskab ved advokat Henrik Seligmann og Tønder Kommune. Det fremgår ligeledes af tilsynets brev, at varmeforsyningsloven ikke hjemler adgang til at dispensere fra lovens prisbestemmelser. Dermed kan overskudsvarme fra Brdr. Hartmann, der - jf. projektforslaget - er dyrere end varme fra den biomassefyrede kedelcentral, ikke prioriteres højere end varmen fra den biomassefyrede kedelcentral. I praksis vil overskudsvarmen derfor ikke kunne udnyttes fuldt ud, hvilket vil føre til en forringelse af projektforslagets samfundsøkonomi. Side 6 af 21 Projektforslagets selskabsøkonomiske beregninger udviser en besparelse i den balancerede varmepris, der for en såkaldt standardforbruger (forbrug 18.1 MWh/år) udgør kr. årligt. Der er således for varmeforbrugerne en økonomisk fordel ved, at projektet realiseres. Besparelses skal dog ses i lyset af, at Tønder Fjernvarmeselskabs forbruger i henhold til Energitilsynets prisstatistik - også under den nuværende forsyningsform - har en af Danmarks laveste fjernvarmepriser. Herefter finder Energistyrelsen, at der i den konkrete sag vedrørende anvendelse af overskudsvarme samt opførelse af en biomassefyret kedelcentral, ikke foreligger en særlig situation, der betinger en dispensation, jf. punkt 5 i den generelle forudsætningsskrivelse. []

7 Klagen Tønder Kommune har ved brev af 11. oktober 2007 klaget over Energistyrelsens afgørelse af 18. september Klager er af den opfattelse, at Energiklagenævnet bør ophæve Energistyrelsens afgørelse således, at der meddeles tilladelse til at iværksætte projektet med overskudsvarme fra Brdr. Hartmann A/S virksomhed og det biomassefyrede kedelanlæg. Til støtte for, at projektforslaget bør godkendes, har klager navnlig anført følgende: Projektforslagets selskabsøkonomiske beregninger - der viser en besparelse i den balancerede varmepris på kr. årligt - er en væsentlig besparelse for borgerne i Tønder. Samlet set er der tale om et samfundsøkonomisk godt projekt. Den samfundsøkonomiske omkostning for C0 2-reduktionen er på 199 kr. pr. ton CO 2, hvilket vurderes til at være en god samfundsøkonomi for et sådant tiltag. Det vil efter kommunalbestyrelsens opfattelse være forkert udelukkende at sammenligne med markedsprisen på C0 2- kvoter og -kreditter, der i mange tilfælde forventeligt vil være et billigere alternativ end nationale drivhusgasreduktionstiltag. I stedet bør overvejelser omkring den specielle situation vedr. varmeforsyningen i Tønder vægtes højt. Det bemærkes endvidere, at der er en betydelig usikkerhed for så vidt angår den langsigtede C0 2-kvortepris, herunder hvad der sker efter første forpligtelsesperiode under Kyoto-protokollen. Side 7 af 21 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har ved brev af 16. oktober 2007 meddelt, at Tønder Fjernvarmeselskab ønsker at støtte Tønder Kommunes påstand i klagesagen. Energistyrelsens bemærkninger til klagen Energistyrelsen er ved brev af 5. december 2007 fremkommet med bemærkninger til klagen. Energistyrelsen har navnlig anført følgende: Ved Energistyrelsens behandling af dispensationsansøgninger indgår bl.a. overvejelser om forholdet til varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, herunder samfundsøkonomien, om der er tale om miljøvenlig energi, og om der er tale om samproduktion af el og varme. En dispensation vil normalt være betinget af, at projektforslaget i særlig grad imødekommer et eller flere af disse forhold. Som det fremgår af Energistyrelsens afgørelse af 18. september 2007, har styrelsen i den konkrete sag vedrørende anvendelse af overskudsvarme og opførelse af

8 en biomassefyret kedelcentral ikke fundet, at der foreligger en særlig situation, der betinger en dispensation. Tønder Kommune anfører, at projektforslagets C0 2- reduktionsomkostning på 199 kr. pr. ton CO 2 anses som værende et samfundsøkonomisk godt projekt. Dette er Energistyrelsen ikke enig i, idet denne pris overstiger såvel den forventede langsigtede pris for CO 2-kvoter som den aktuelle markedspris for CO 2-kvoter (juli/august 2007) på 150 kr. pr. ton CO 2. Tønder Fjernvarme A.m.b.a. s bemærkninger til klagen Advokat Henrik Seligmann, Advokatfirmaet Skøde Knudsen & Partnere, er på vegne af Tønder Fjernvarme A.m.b.a. ved brev af 21. december 2007 fremkommet med bemærkninger til klagen. Til støtte for, at projektforslaget bør godkendes, anføres navnlig følgende: Det er fjernvarmeselskabets udgangspunkt, at situationen i Tønder indebærer, at en ændring af varmeforsyningen ikke kan rummes inden for de givne rammer. Energistyrelsen har ikke taget højde for dette i sin vurdering af, om der skal gives dispensation. Det er fjernvarmeselskabets opfattelse, at der bør gives dispensation, når reglerne indebærer mulighed herfor. Energistyrelsens begrundelse for, at der gives afslag på dispensation er mangelfuld. Styrelsen forholder sig ikke til de forhold, der taler for dispensation. Det er herefter fjernvarmeselskabets opfattelse, at Energistyrelsen sagsbehandling er fejlbehæftet. Side 8 af 21 På tidspunktet for etableringen af den nuværende forsyningssituation i 1994 forelå der en aftale mellem Brdr. Hartmann A/S og Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. om levering af overskudsvarme. Der var således ikke på daværende tidspunkt noget grundlag for at give et pålæg til Brdr. Hartmann A/S om fortsat levering af varme. Situationen er imidlertid en anden nu, idet Brdr. Hartmann A/S ikke kunne vedstå aftalen. Det forhold, at Brdr. Hartmann A/S ikke har en forsyningspligt gennem aftale eller gennem offentligt pålæg, betyder en afgørende forringelse af forsyningssikkerheden i Tønder. Såfremt Brdr. Hartmann A/S ikke kan opretholde varmeleverancen, vil etableringen af et alternativ tage op til 2 år. I den mellemliggende periode vil varmen skulle fremstilles til en uacceptabel høj pris. Energistyrelsen har lagt vægt på, at den forbrugerøkonomiske besparelse skal ses i lyset af, at forbrugerne i Tønder i forvejen har en fordelagtig varmepris. Styrelsen anfører, at Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har en af Danmarks laveste fjernvarmepriser. Fjernvarmeselskabet skal her gøre opmærksom på, at der er tale om en sammenblanding af forbrugerpriser og varmekøbspriser. Det er endvidere fjernvarmeselskabets opfattelse, at det ikke er realistisk, at en eventuel

9 urimelig pris vil kunne kontrolleres gennem Energitilsynets virksomhed, idet der er tale om, at samproduktionen sker til både virksomheden selv og til salg af el og til fjernvarmen. Brødrene Hartmann A/S bemærkninger til klagen Ved brev af 4. februar 2008 er Brdr. Hartmann A/S fremkommet med bemærkninger til klagen. Brdr. Hartmann A/S har navnlig bemærket følgende: Det afgørende for Brødrene Hartmann A/S' videre forhandlingsmuligheder er Energitilsynets svarskrivelse af 25. september Energitilsynet fastslog herved, at de fastlagte leveranceforhold var i strid med bestemmelserne i 21, stk. 4, i varmeforsyningsloven. Det vil herefter være i strid med varmeforsyningsloven, hvis en dyrere varmeleverance fortrænger en billigere varmeleverance. Det er herefter Brødrene Hartmanns A/S' opfattelse, at en dispensation i forbindelse med opførelse af en biomassefyret kedelcentral i Tønder i realiteten vil indebære hel eller delvis lukning af kraftvarmeværket. Det vil være tilfældet, uanset om der er tale om et stort flisværk, et lille flisværk eller et mini-flisværk. Varmeforsyningslovens 21, stk. 4, udelukker Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. og Brødrene Hartmann A/S i at udarbejde en gensidig forsynings- og samarbejdsaftale, der tilgodeser de for alle parter relevante forhold, herunder forsyningssikkerhed, energi, miljø og samfundsøkonomi. Side 9 af 21 DONG Gas Distribution A/S bemærkninger til klagen Dong Gas Distributions A/S har ved af 6. februar 2008 meddelt, at Dong Gas Distributions A/S ikke har bemærkninger til klagen. Retsgrundlaget Varmeforsyningslovens formål er beskrevet i lovens 1 (lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning med senere ændringer), som har følgende ordlyd: [] Kap. 1. Formål og definition 1. Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand samt at formindske energiforsyningens afhængighed af olie. Stk. 2. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål ske med henblik på at fremme samproduktionen af varme og elektricitet mest muligt. []

10 Lovens 2 definerer, hvad der forstås ved kollektive varmeforsyningsanlæg. Af 2 fremgår således følgende: [] 2. Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås virksomhed, der driver følgende anlæg med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand: 2) Anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp fra kraftvarme-værker, affaldsforbrændingsanlæg, industrivirksomheder, geotermiske anlæg m.v. [] Om varmeforsyningsplanlægning fremgår følgende: Side 10 af 21 [] 3. Det påhviler kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. [] Om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg fremgår endvidere følgende: [] 4. Kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg. [] Projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) trådte i kraft den 1. januar 2006, jf. 32, stk. 1. Samtidig hermed ophævedes de generelle forudsætningsskrivelser, jf. 32, stk. 2, nr Om kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg fremgår bl.a.:

11 [] 3. Projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Tilsvarende gælder vedligeholdelses- og reparationsarbejder på et kollektivt varmeforsyningsanlæg, der i væsentlig grad indebærer en forbedring af anlæggets drifts- og energiøkonomi samt levetid. 6. Kommunalbestyrelsen skal for projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af 3, anvende forudsætningerne i dette kapitel, herunder bl.a. sørge for, at projektet, i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af planlægningen efter kapitel 2, de i kapitel 3 fastsatte forudsætninger og de i 21, stk. 1, nr. 10, nævnte samfundsøkonomiske analyser samt de efter 23 modtagne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Stk. 2. Forudsætter projektet anvendelse af de i lovens 6, stk. 3, og 7 nævnte regler, skal kommunalbestyrelsen vurdere reglernes anvendelse i forhold til projektets økonomi og opfyldelsen af energipolitiske målsætninger mv. [] Side 11 af 21 Om godkendelsespligtige projekter fremgår følgende af bilaget til projektbekendtgørelsen: [] Bilag 1 Godkendelsespligtige projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg efter varmeforsyningslovens kapitel 2 1) Produktions- og behandlingsanlæg 1.4) Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af kraft-varmeanlæg/centraler med en eleffekt op til 25 MW.

12 [] For godkendelse af varmeproduktionsanlæg, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraftvarmeanlæg eller varmeanlæg, gælder endvidere følgende: [] 15. Ved etablering af varmeproduktionsanlæg til levering af varme til et fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraft-varme-anlæg eller varmeanlæg, skal kommunalbestyrelsen ved godkendelse af projekter anvende kriterierne i stk. 2-4 for fastlæggelse af brændselsvalg. Stk. 2. Ved etablering af varmeproduktionsanlæg efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen kun godkende brændslerne naturgas og mineralsk olie, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. Ved etablering af varmeproduktionsanlæg efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen godkende biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse forudsat, at brændslet anvendes på en kraft-varme-producerende produktionsenhed baseret på disse brændsler. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan ved etablering af udvidet varmeproduktionskapacitet, som er nødvendiggjort af et øget varmebehov, godkende anvendelse af CO2 -afgiftsfrit brændsel for anlæg, der alene er dimensioneret til at dække det øgede varmebehov, jf. dog 13. [] Side 12 af 21 Projektbekendtgørelsens 28 giver Energistyrelsen mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra reglerne i bekendtgørelsen: [] Dispensation 28. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i bekendtgørelsen, eksempelvis ved udviklings- eller demonstrationsprojekter. [] Før projektbekendtgørelsen trådte i kraft, hjemlede den generelle forudsætningsskrivelse i punkt 5 mulighed for at give dispensation fra forudsætningsskrivelsen:

13 [] 5. Dispensation Energistyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for forudsætningerne. [] Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) fra december Om dispensation fra projektbekendtgørelsens regler, 28, fremgår følgende: [] Dispensation 28. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i bekendtgørelsen, eksempelvis ved udviklings- eller demonstrationsprojekter. Side 13 af 21 Energistyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i projektbekendtgørelsen, eksempelvis ved udviklings- eller demonstrationsprojekter, jf. 28. En dispensation kræver en ansøgning fra den kommune, som skal godkende projektet for det kollektive varmeforsyningsanlæg. Der kan være flere årsager til en dispensationsansøgning, herunder: Et ønske om at demonstrere og/eller udvikle nye løsninger til varmeforsyning. Et ønske om at opnå/opretholde en grøn profil. Et ønske om fleksibilitet i varmeforsyningen (mht. brændsler og teknologi) Det skal bemærkes, at en dispensation fra Energistyrelsen ikke betyder, at styrelsen hermed har taget stilling til om projektet kan godkendes i henhold til anden lovgivning. Endvidere har Energistyrelsen ikke taget stilling til eventuelle klager fra berørte parter.

14 Som eksempler på projektforslag, hvortil Energistyrelsen har givet dispensation efter 28, fordi der vurderedes at være tale om udviklings- eller demonstrationsprojekter kan nævnes følgende: 1. Fjernvarmeforsyning af et nyt boligområde. Kommunen ønskede at godkende en løsning der bl.a. inkluderede solvarme på trods af, at løsningen ikke havde den bedste samfundsøkonomi af de betragtede alternativer. En del af fjernvarmen til det nye boligområde kom fra et solfangeranlæg. Dette medførte samfundsøkonomiske meromkostninger i forhold til en fjernvarmeforsyning uden solvarme. Energistyrelsen vurderede på det foreliggende grundlag, at der var tale om et projekt med en væsentlig demonstrationsværdi og gav derfor kommunalbestyrelsen dispensation fra 6 i bekendtgørelsen i den videre behandling af sagen. 2. Et kraftvarmeværks demonstration af tilsatsfyring med høj biomasseandel, som lå inden for de prioriterede indsatsområder i energipolitikken. Anlægget kunne udnytte biomasseandele på og til ca. 60 pct. som tilsatsfyring sammen med kul. I andre danske kraftvarmeanlæg med tilsatsfyring af halm, var andelen af halm typisk kun i størrelsen pct. Kraftvarmeværket demonstrerede således, hvordan biomasseandelen i kraftvarmeanlæg kunne øges ud over de pct. Kraftvarmeværkets demonstration lå inden for de prioriterede indsatsområder i energipolitikken, som netop ønskede at fremme en øget biomasse-anvendelse til kraftvarmeproduktion. [] Side 14 af 21 Energiklagenævnets praksis Energiklagenævnet har i forbindelse med tidligere sager behandlet spørgsmålet om dispensation, herunder de af Energistyrelsen opstillede overordnede retningslinier for, hvilke forhold der indgår i en vurdering af, om der kan gives dispensation. J.nr Sagen drejede sig om en klage fra Tønder Kommune vedrørende en ansøgning om dispensation til opførelse af en biomassefyret kedelcentral i Tønder ( det store værk ). Energistyrelsen havde i sin afgørelse lagt vægt på, at der ved behandlingen af dispensationsansøgninger bl.a. indgår overvejelser om forholdet til varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, herunder samfundsøkonomien, om der er tale om miljøvenlig energi, og om der er tale om samproduktion af el og varme. En dispensation vil efter styrelsens vurdering normalt være betinget af, at projektforslaget i særlig grad imødekommer et af disse forhold.

15 Energiklagenævnet udtalte i afgørelse, at nævnet kan tilslutte sig disse overordnede retningslinjer for vurderingen af dispensationssager. J.nr Sagen drejede sig om en klage fra Tønder Kommune vedrørende en ansøgning om dispensation til opførelse af en biomassefyret kedelcentral i Tønder ( det lille værk ) nævnets tidligere behandling af nærværende sag. Sagen blev hjemvist til Energistyrelsen med henblik på, at de samfundsøkonomiske beregninger blev opdateret. Energiklagenævnet bemærkede afslutningsvis, at dispensationsadgangen i den generelle forudsætningsskrivelse bør administreres på en sådan måde, at muligheden for dispensations ikke reelt afskæres. Energiklagenævnets bemærkninger Retsgrundlaget Energiklagenævnet hjemviste ved afgørelse af 21. december 2005 Energistyrelsens afgørelse af 4. maj 2004 om afslag på dispensation i forbindelse med opførelsen af en biomassefyret kedelcentral i Tønder til fornyet behandling. Side 15 af 21 Energistyrelsen traf den 18. september 2007 fornyet afgørelse i sagen. Styrelsens afgørelse er truffet på baggrund af Energiministeriets forudsætningsskrivelse af 13. september 1990 om generelle forudsætninger for brændselsvalg og samproduktion i fjernvarmeværker mv., Miljø- og Energiministeriets forudsætningsskrivelse af 1. juli 1997 om mulighed for anvendelse af biomasse i naturgasområderne, principperne i Energistyrelsens Generelle forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger, september 1999 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet (januar 2007). Projektbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2006 og ophævede bl.a. Energiministeriets forudsætningsskrivelse af 13. september 1990 om generelle forudsætninger for brændselsvalg og samproduktion i fjernvarmeværker mv. samt Miljø- og Energiministeriets forudsætningsskrivelse af 1. juli 1997 om mulighed for anvendelse af biomasse i naturgasområderne, jf. bekendtgørelsens 32, stk. 2, nr Energiklagenævnet hjemviste Energistyrelsens afgørelse af 4. maj 2004 under henvisning til, at projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger var fra 2001, og at der med stor sandsynlighed var sket ændringer i disse forudsætninger af betydning for den samfundsøkonomiske beregning og dermed for vurderingen af dispensationsansøgningen. Energiklagenævnet fandt, at sagen havde ændret karakter i en sådan grad, at vurderingen af sagen med inddragelse af de ændrede forhold burde ske i Energistyrelsen som første instans.

16 På baggrund heraf har Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. udarbejdet et opdateret projektforslag af 18. september Tønder Kommune indsendte ved brev af 28. september 2006 projektforslaget til Energistyrelsen. Det er Energiklagenævnets opfattelse, at Energistyrelsens behandling af det opdaterede projektforslag på grund af de ændrede faktuelle forudsætninger må betragtes som en ny sag. Energiklagenævnet finder derfor, at retsgrundlaget ved Energistyrelsens fornyede behandling af nærværende ansøgning om dispensation til opførelse af en biomassefyret kedelcentral i Tønder retteligt burde have været gældende ret på tidspunktet for sagens fornyede behandling. Energistyrelsen burde således have truffet afgørelse i henhold til projektbekendtgørelsen og dennes forudsætninger. Projektbekendtgørelsen er en videreførelse af forudsætningerne i de generelle forudsætningsskrivelser, og indholdet af projektbekendtgørelsens regler og de generelle forudsætningsskrivelser er i al væsentlighed det samme. Energiklagenævnet skal i den forbindelse særligt bemærke, at der ikke i forhold til dispensationsadgangen i projektbekendtgørelsens 28 på trods af den ændrede ordlyd synes forudsat en indskrænkning eller udvidelse i dispensationsadgangen i forhold til den generelle forudsætningsskrivelses bestemmelse herom. Energiklagenævnet skal hertil anføre, at angivelsen af dispensationstilfælde i projektbekendtgørelsens 28 (udviklings- og demonstrationsprojekter) alene må betragtes som en eksemplificering af mulige dispensationstilfælde, jf. bestemmelsens ordlyd. Dette kan således ikke betragtes som en udtømmende opregning af de tilfælde, hvor dispensation kan gives. Side 16 af 21 Energiklagenævnet finder derfor ikke, at Energistyrelsens valg af retsgrundlag har haft betydning for sagens materielle afgørelse. Projektforslaget Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. s projektforslag 2, 2. udgave, forudsætter, at virksomheden Brdr. Hartmann A/S overskudsvarme gives 1. prioritet svarende til ca. 64 % af det årlige varmeproduktionsbehov. Det ny biomassefyrede kedelanlæg gives 2. prioritet svarende til ca. 30 % af varmeproduktionsbehovet. Resten fremstilles på eksisterende naturgas- og oliekedler. Energiklagenævnet lægger herefter til grund, at det i projektforslaget beskrevne biomassefyrede kedelanlæg ikke er en spids- og reservelastcentral. Det lægges endvidere til grund, at Brdr. Hartmann A/S kraftvarmeværk er et naturgasbaseret decentralt kraftvarmeværk. Projektbekendtgørelsens 15 omhandler etablering af varmeproduktionsanlæg samt fastlæggelse af brændselsvalg. Det følger af 15, stk. 1, at kommu-

17 nalbestyrelsen skal anvende kriterierne i 15, stk. 2-4, ved fastlæggelse af brændselsvalg ved etablering af varmeproduktionsanlæg til levering af varme til et fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraftvarmeanlæg. Kommunalbestyrelsen kan i disse tilfælde kun godkende brændslerne naturgas og mineralsk olie. Kommunalbestyrelsen kan endvidere godkende biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse hvis brændslet anvendes på en kraftvarmeproducerende produktionsenhed, der er baseret på disse brændsler. Såfremt der er tale om udvidet varmeproduktionskapacitet, som er nødvendiggjort af et øget varmebehov, kan kommunalbestyrelsen tillige godkende anvendelsen af CO 2-afgiftsfrit brændsel, såfremt anlægget alene er dimensioneret til at dække det øgede varmebehov. Projektforslaget omhandler et anlæg, der udelukkende producerer varme, og som skal levere varme til et fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraftvarmeanlæg. Der er endvidere ikke tale om, at kapacitetsudvidelsen er nødvendiggjort af et øget varmebehov. Tønder Kommune kan således ikke godkende projektforslaget ud fra de givne forudsætninger i projektbekendtgørelsen. Tønder Kommunes eventuelle godkendelse af det omhandlede projektforslag forudsætter således, at Energistyrelsen imødekommer ansøgningen om dispensation fra projektbekendtgørelsens forudsætninger om brændselsvalg, ligesom de øvrige betingelser i projektbekendtgørelsen skal være opfyldte. Side 17 af 21 Dispensation Energiklagenævnet lægger til grund, at Tønder Kommunes dispensationsansøgning angår projektbekendtgørelsens 15 om brændselsvalg. Energiklagenævnet skal herefter indledningsvis bemærke, at Energistyrelsen i henhold til projektbekendtgørelsens 28 træffer afgørelse om, hvorvidt der kan gives dispensation fra reglerne i projektbekendtgørelsen. I henhold til projektbekendtgørelsens 24 er det herefter op til kommunalbestyrelsen at foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Energistyrelsens afgørelse vedrørende Tønder Kommunes dispensationsansøgning er påklaget til Energiklagenævnet, og nævnet skal således tage stilling til, hvorvidt der i henhold til projektbekendtgørelsens 28 kan gives dispensation til opførelse af en biomassefyret kedelcentral i Tønder. Energiklagenævnet skal, ligesom Energistyrelsen, derimod ikke i den forbindelse foretage egentlige energimæssige, samfundsøkonomiske og miljømæssige beregninger af projektet. Det fremgår af projektbekendtgørelsen 28, at Energistyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra reglerne i projektbekendtgørelsen, eksempelvis ved udviklings- og demonstrationsprojekter. Ifølge vejledningen til projektbe-

18 kendtgørelsens 28 kan baggrunden for en dispensationsansøgning bl.a. være et ønske om fleksibilitet i varmeforsyningen mht. brændsler og teknologi. Ved Energistyrelsens behandling af dispensationsansøgninger indgår bl.a. overvejelser om forholdet til varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, herunder samfundsøkonomien, om der er tale om miljøvenlig energi, og om der er tale om samproduktion af el og varme. En dispensation vil normalt være betinget af, at projektforslaget i særlig grad imødekommer et eller flere af disse forhold. Energiklagenævnet har tidligere ved afgørelse af 21. december 2005 (j.nr ) anført, at nævnet kan tilslutte sig Energistyrelsens overordnede retningslinier for vurderingen af dispensationsansøgninger. Nævnet har endvidere ved afgørelse af 21. december 2005 (j.nr ) bl.a. bemærket, at dispensationsadgangen skal administreres på en sådan måde, at dispensation ikke reelt afskæres. Dette er fortsat nævnets opfattelse. Side 18 af 21 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har anført, at det forhold, at Brdr. Hartmann A/S ikke gennem aftale eller offentligt pålæg har en forsyningspligt, betyder en afgørende forringelse af forsyningssikkerheden i Tønder. Det anføres endvidere, at etablering af et alternativt anlæg vil tage op til to år, såfremt Brdr. Hartmann A/S ikke vil være i stand til at opretholde varmeleverancen. Tønder Kommune har i forlængelse heraf anført, at hensynet til forsyningssikkerheden i Tønder skal tillægges en ganske betydelig vægt ved vurderingen af dispensationsansøgningen. Energiklagenævnet bemærker hertil, at opregningen af de forhold, som Energistyrelsen ifølge de ovenfor nævnte overordnede retningslinier kan tillægge vægt, ikke er udtømmende. Hensynet til forsyningssikkerheden er ikke direkte nævnt i varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, men det er underforstået ved lovens formål, at forsyningssikkerheden skal sikres, se også hertil Bent Ole Gram Mortensen m.fl., Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning, 1. udgave (2006), side 187. Energiklagenævnet finder derfor, at hensynet til forsyningssikkerheden kan indgå i vurderingen af, om der skal gives dispensation fra projektbekendtgørelsens regler. Af projektbekendtgørelsens 3 fremgår, at kommunalbestyrelsen skal godkende projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen. Bilaget omfatter efter punkt 1.4. opførelse, udvidelse og nedlæggelse af kraftvarmeanlæg. Det fremgår af varmeforsyningslovens 2, stk. 1, nr. 2, at der ved kollektivt varmeforsyningsanlæg forstås en virksomhed, der driver anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp fra kraftvarmeværker, industrivirksomheder mv., med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Brdr. Hartmann A/S na-

19 turgasbaserede decentrale kraftvarmeværk er således i henhold til 2, stk. 1, nr. 2, et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Brdr. Hartmann A/S vil således ikke uden videre kunne nedlægge virksomhedens industrielle kraftvarmeanlæg, idet nedlæggelse heraf vil kræve Tønder Kommunes godkendelse. Energiklagenævnet bemærker endvidere, at det i henhold til varmeforsyningslovens 3 påhviler kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Efter varmeforsyningslovens 4, stk. 1, godkender kommunalbestyrelsen projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg. Tønder Kommune har således som led i kommunens pligt til varmeplanlægning mulighed for at udarbejde eller foranledige udarbejdet et projektforslag for et naturgasbaseret anlæg, som i henhold til projektbekendtgørelsens regler vil kunne godkendes og herved sikre eventuelle risici ved forsyningssikkerheden. Tønder Kommune ses ikke at have benyttet denne mulighed. Side 19 af 21 Under henvisning til det ovenfor anførte og under henvisning til, at der i øvrigt ikke i sagen er oplysninger, som underbygger, at der foreligger omstændigheder, som gør, at Brdr. Hartmann A/S ikke fremover vil være i stand til at opretholde varmeleverancen, finder Energiklagenævnet, at hensynet til forsyningssikkerheden efter omstændighederne ikke kan tillægges nogen afgørende vægt i den konkrete sag. For så vidt angår spørgsmålet om forbrugerøkonomiske besparelser er det hverken i varmeforsyningsloven eller projektbekendtgørelsen udtrykkelig anført, at hensynet til, at et projektforslag medfører en besparelse for varmeforbrugerne, kan tillægges vægt. Hensynet kan dog indfortolkes i den generelle samfundsøkonomiske vurdering, hvor det vil kunne inddrages som et lovligt kriterium, se også hertil Bent Ole Gram Mortensen m.fl., Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning, 1. udgave (2006), side 186. Navnlig under hensyntagen til, at varmeforbrugerne i Tønder i henhold til Energitilsynets prisstatistik og i henhold til Dansk Fjernvarmes seneste prisstatistik har fjernvarmepriser, der ikke overstiger landsgennemsnittet for selskaber, der får varme fra decentrale kraftvarmeværker, finder Energiklagenævnet, at hensynet til den forbrugerøkonomiske besparelse ikke i det konkrete tilfælde er et tungtvejende hensyn. Energistyrelsen anfører, at projektforslagets prioriteringsordning er i strid med varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Energistyrelsen henviser herved til, at varmeforsyningsloven ikke hjemler adgang til at dispensere fra lovens prisbestemmelser. Dermed kan overskudsvarmen fra Brdr. Hartmann A/S, der er dyrere end varmen fra den biomassefyrede kedelcentral, ikke prioriteres højere end varmen fra den biomassefyrede kedelcentral. Projektforsla-

20 gets prioriteringsordning medfører således, at overskudsvarmen fra Brdr. Hartmann A/S ikke vil kunne udnyttes fuldt ud. Energiklagenævnet bemærker hertil, at den i projektforslaget beskrevne prioriteringsordning alene vil have betydning for den pris, som Brdr. Hartmann A/S vil kunne kræve for overskudsvarmen (substitutionsprisen), såfremt projektforslaget godkendes, jf. også herved Energitilsynets udtalelse af 29. marts Den i projektforslaget beskrevne prioriteringsordning er herved ikke i strid med varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Varmeforsyningslovens prisbestemmelser som det tilkommer Energitilsynet at påse overholdelsen af har således ikke direkte betydning for muligheden for at anvende den af Brdr. Hartmann A/S producerede overskudsvarme. Energiklagenævnet finder derfor ikke, at hensynet til varmeforsyningslovens prisbestemmelser er et relevant kriterium at inddrage i nærværende dispensationsvurdering. For så vidt angår spørgsmålet om anvendelse af den langsigtede C0 2-kvotepris som sammenligningsgrundlag ved projektets samfundsøkonomiske analyse, har virksomheden ECON Analyse i 2005 for Energistyrelsen udarbejdet en analyse af den langsigtede C0 2-kvotepris (Notat , Langsigtede CO 2- priser). I analysen konkluderes det, at et sandsynligt niveau for en middelpris frem til 2030 er 150 kr. pr. ton CO 2. Det fremgår af Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, januar 2007, at Energistyrelsen indtil videre har valgt at anvende denne værdi på 150 kr. pr. ton som det bedste skøn for den gennemsnitlige markedspris for CO 2-kvoter i alle årene fra 2005 og frem. Den langsigtede CO 2-kvotepris er en skønnet gennemsnitlig markedspris for CO 2-kvoter, beregnet ud fra hvordan den fremtidige udvikling i prisen for CO 2-kvoter forventes at være. Den langsigtede CO 2-kvotepris er således forbundet med betydelig usikkerhed, ligesom markedsprisen for CO 2- kvoter er svingende. I Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, februar 2008, har Energistyrelsen således også justeret beregningsforudsætningen for CO 2-kvoteprisen til 175 kr. pr. ton CO 2 fra 2008 og frem. Side 20 af 21 Uanset, at de forventede CO 2-kvotepriser er forbundet med betydelig usikkerhed, finder Energiklagenævnet, at den forventede gennemsnitlige CO 2- kvotepris kan tjene som sammenligningsgrundlag ved vurderingen af, om et givent tiltag er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Energiklagenævnet skal herved navnlig pege på, at den forventede gennemsnitlige CO 2-kvotepris synes at være den mest anvendelige reference i denne sammenhæng. Energiklagenævnet finder herefter, at projektforslaget med dets CO 2-reduktion på 199 kr. pr. ton CO 2 selvom, det sammenlignes med den nyligt opjusterede pris på 175 kr. ikke kan anses for at være et samfundsøkonomisk fordelagtigt tiltag. Efter en konkret vurdering finder Energiklagenævnet, at der ikke foreligger særlige omstændigheder i henhold til projektbekendtgørelsens 28, der kan

21 begrunde en dispensation fra projektbekendtgørelsens forudsætninger. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at projektforslaget ikke kan anses for at være et samfundsøkonomisk fordelagtigt tiltag. Dette er ikke i sig selv til hinder for, at der gives dispensation i henhold til projektbekendtgørelsens 28. Energiklagenævnet finder imidlertid, at projektforslaget ikke i særlig grad tilgodeser de øvrige forhold i varmeforsyningslovens formålsbestemmelse miljøvenlig energi eller samproduktion af el og varme. Samtidig finder Energiklagenævnet, at de hensyn, der af Tønder Kommune er angivet som bærende hensyn bag projektforslaget (forsyningssikkerhed og forbrugerøkonomi), i det konkrete tilfælde ikke kan anses for så tungtvejende hensyn, at de kan tillægges afgørende betydning. Energiklagenævnet stadfæster herefter Energistyrelsens afgørelse af 17. september Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 18. september 2007 stadfæstes. Side 21 af 21 Sagen har været behandlet på nævnets møde den. Afgørelsen er truffet efter 26, stk. 1, i lov om varmeforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 af lov om varmeforsyning med senere ændringer. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om varmeforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende sagsøger. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. lov om varmeforsyning 26, stk. 4. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Tina Alander Lindfors Fuldmægtig

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 (Varmeforsyning) Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Give Kommune over Energistyrelsen af 2. april 2004 Dispensation fra forudsætningsskrivelse til opførelse af biomassefyret kedelanlæg

Give Kommune over Energistyrelsen af 2. april 2004 Dispensation fra forudsætningsskrivelse til opførelse af biomassefyret kedelanlæg (Varmeforsyning) Give Kommune over Energistyrelsen af 2. april 2004 Dispensation fra forudsætningsskrivelse til opførelse af biomassefyret kedelanlæg Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 194 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Varmeplanlægning og forudsætninger) I

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Nørre Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Middelfart

Læs mere

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes.

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Aalborg Kommunes

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen Varmeplanlægning Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen 2 Det vi vil tale om. Kommunernes sagsbehandling og godkendelse af projektforslag Reglerne om varmeplanlægning Kollektive varmeforsyningsanlæg

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. [XXX] Kastrupvej 41 A Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST 05122012 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 3, stk. 2, 4, stk. 2, 5, 9, stk. 1, 15, 20, stk. 2, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Lemvig Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Nævnets tidligere afgørelse af 15. december 2004 i sagen stadfæstes.

Nævnets tidligere afgørelse af 15. december 2004 i sagen stadfæstes. (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S af 22. juli 2003 over Nørre-Rangstrup Kommune af 24. juni 2003 Nedlæggelse af naturgasfyret blokvarmecentral ved Arrild Svømmehal og etablering af træpillefyret kedel

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg Til: [XXX] samt div. naboer Viftrup Biogas v/knud Christensen Ringkøbing-Skjern Kommune, (j.nr. 2014030042TB/201501011TB) Sendt pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

NOTAT 28. februar 2013

NOTAT 28. februar 2013 Kristian Raun Larsen Advokat Sagsnr. 043551-0006 djur/gsc T +45 72 27 33 27 krl@bechbruun.com NOTAT 28. februar 2013 Ophævelse af tilslutningspligt efter planloven 1. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt (Varmeforsyning) Offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hejnsvig

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Nørre Aaby Kraftvarmeværk Amba Grønnegade 7 5580

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere