Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart"

Transkript

1 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade Nørre Aaby Telefon Direkte Fax Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: Notat Notat vurdering af projektforslag Ø-vængerne Middelfart Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart 1. Baggrund Cowi har på vegne af Middelfart Fjernvarme fremsendt projektforslag med ønske om at en del af ø-vængerne i Middelfart forsynes med fjernvarme frem for naturgas, som det er udlagt til jf. gældende varmeforsyningsplan. Det øgede fjernvarmebehov forudsættes dækket ved forsyning fra Middelfart fjernvarme. 2. Det ansøgte Middelfart Fjernvarme A.m.b.a. ansøger som projektansvarlig om udvidelse af forsyningsområdet for fjernvarme i Middelfart til at omfatte yderligere en del af ø-vængerne i Middelfart. Udvidelsen af fjernvarmeforsyningsområdet omfatter Anholtvej, Bjørnøvænget, Drejøvænget, Skarøvænget, Vejrøvænget, Strømøvænget, Fejøvænget, Tunøvænget, Siøvænget, Lyøvænget, Sandøvænget, Skrillinge Strand, Hestehaven, Omøvænget, Bogøvænget, Vorsøvænget, Alrøvænget, Hjarnøvænget, Endelavevej og Østre Hougvej nr. 115 og 117.

2 Udvidelsen omfatter i alt 575 boliger samt 1 offentlig institution, hvoraf 475 er tilsluttet naturgasnettet. De ejendomme, der ikke er tilsluttet naturgasnettet, opvarmes med olie 54 stk samt med el og varmepumper 46 stk. I projektforslagets beregninger forudsættes at 90 % af de forbrugere som på nuværende tidspunkt anvender naturgas, 95 % som anvender gasolie og 60 % som anvender elektricitet tilsluttes fjernvarme. Det foreslås ikke ifølge projektforslaget at pålægge de berørte ejendomme forsyningspligt til fjernvarme, men at lade det være et tilbud, som ejerne af ejendommene kan gøre brug af i stedet for eller samtidig med fortsat anvendelse af naturgas. Som følge af, at der uanset projektforslagets gennemførelse fortsat vil være forbrugere tilkoblet den individuelle naturgasforsyning, er der ikke indregnet udgifter til fjernelse af naturgasledninger i projektforslaget. Hvis områdeafgrænsningen ændres, vil Middelfart Fjernvarme A.m.b.a. være forpligtet til at sikre ejendommene tilslutningsmulighed og varmeforsyning, hvorimod naturgasselskabet kun vil være forsyningspligtig over for tilsluttede brugere. Projektets gennemførelse kræver etablering af distributionsnet i det nævnte område. Projektforslagets gennemførelse kræver ikke, at der skal foretages arealerhvervelse, men forudsætter myndighedernes tilladelse til fremføring af ledninger i vejarealer og andre offentlige arealer. 2

3 Tidsplan for projektets gennemførelse er at der etableres forsyningsledning og distributionsnet i hele projektområdet i det første år. Stikledningerne etableres i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere, som i projektforslaget forudsættes at ske i løbet af 10 år. Det øgede varmebehov dækkes med varme fra Middelfart Fjernvarme, som i projektet forudsættes leveret som 98% fra TVIS og 2% produceret på spidslastkedler. Vurderingen på de energi- og miljømæssige konsekvenser over den 20-årige beregningsperiode viser ifølge projektforslaget, at opvarmningen af området med fjernvarme i stedet for naturgas medfører et øget brændselsforbrug på MWh. Miljømæssigt medfører opvarmning med fjernvarme ifølge projektforslaget en lokal forøgelse af CO2-udledningen på tons. Globalt set vil der ske en reduktion på tons CO 2, som følge af, at en forøget produktion på Skærbækværket vil fortrænge el produceret på et andet anlæg (kvoteordningen). Gennemførelse af projektforslaget vil endvidere medføre en reduktion i SO2-, NOx- og partikel-udledningen på henholdsvis 33 ton, 16 ton og 1 ton. Den samfundsøkonomiske gevinst ved opvarmning med fjernvarme i stedet for naturgas udgør ifølge projektforslaget 16,2 mio. kr. over beregningsperioden på 20 år. Som reference er anvendt opvarmning ved individuel naturgasfyring og olie iht. den aktuelle opvarmningsform i de eksisterende boliger. De virksomhedsøkonomiske beregninger viser ifølge projektforslaget, at der under forudsætning af den forventede tilslutning til fjernvarme vil være en økonomisk gevinst for Middelfart Fjernvarme ved at forsyne området. Resultatet heraf betyder lavere varmepriser for alle værkets fjernvarmeforbrugere. De forbrugerøkonomiske forhold vil ligeledes være positive ved en konvertering. Der opnås besparelser på ca. 15% i forhold til naturgas og ca. 35% ift. olie. For nærmere oplysninger vedrørende det foreslåede projekt henvises til projektforslaget, med bilag. 3. Retsgrundlaget for afgørelsen Af 4, stk. 1, i varmeforsyningsloven, (jf. lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 med senere ændringer), fremgår det: 4. Kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg. [...]. I varmeforsyningslovens 5 er der hjemmel for Økonomi- og erhvervsministeren til efter forhandling med de kommunale organisationer at fastsætte regler om bl.a. behandlingen af sager efter 4 i varmeforsyningsloven, hvilken hjemmel m.fl. er udnyttet til udstedelse af Bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, (projektbekendtgørelsen). Af 3, stk. 1, 1. pkt., i projektbekendtgørelsen fremgår det, at projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Af punkt 3.1 i bilaget til bekendtgørelsen fremgår det, at etablering, udvidelse, indskrænkning eller bortfald af distributionsnet eller forsyningsområder er godkendelsespligtige projekter. Vedrørende forudsætningerne for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg fremgår det af 6, i projektbekendtgørelsen, at 3

4 6. Kommunalbestyrelsen skal for projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af 3, anvende forudsætningerne i dette kapitel, herunder bl.a. sørge for, at projektet, i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. 24. Formålsbestemmelsen i varmeforsyningsloven lyder som følger: 1. Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Stk. 2. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål ske med henblik på at fremme samproduktionen af varme og elektricitet mest muligt. Særligt vedrørende godkendelse af projekter for distributionsnet fremgår det af 7 i projektbekendtgørelsen: 7. Projekter for naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet kan kun godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis projektet ud fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, jf. dog stk Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1, dog godkende projekter, der er omfattet af stk. 1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentligt, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1 og 2, ikke godkende etablering af naturgasforsyning i eksisterende mindre bysamfund uden for kollektivt forsynede områder. Disse byer skal friholdes til biomassebaseret fjernvarme, kraft-varme eller tilsvarende miljøvenlig forsyning. Vedrørende kriterierne for godkendelse fremgår det endvidere af 22, 1. pkt., og 24, stk. 1, i projektbekendtgørelsen: 22. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at projektbehandlingen koordineres med den fysiske planlægning, region-, kommune- og lokalplanlægningen, og at godkendte projekter indgår ved revision af kommuneplaner og udarbejdelse af lokalplaner i det omfang, dette er påkrævet. [...]. 24. Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af planlægningen efter kapitel 2, de i kapitel 3 fastsatte forudsætninger og de i 21, stk. 1, nr. 10, nævnte samfundsøkonomiske analyser samt de efter 23 modtagne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. [...] Delegation Jf. projektbekendtgørelsen er det Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning vedr. projekter iht. projektbekendtgørelsen. Byrådet har delegeret beslutning vedr. projektgodkendelse af transmissions- og fordelingsledninger samt distributionsnet og forsyningsområder til Miljø- og Energiudvalget på baggrund af indstilling fra kommunaldirektøren (Natur- og Miljøforvaltningen). 4. Plangrundlaget m.v. for afgørelsen Det af projektet omhandlende område er ifølge de foreliggende oplysninger om varmeplanlægningen frem til 1990 for Middelfart Kommune udlagt til individuel naturgasforsyning. 4

5 Godkendelse af projektet forudsætter således, at betingelserne ifølge projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, er opfyldte. Der er ikke pålagt tilslutningspligt til naturgas i området. Vedrørende projektbehandlingens koordinering med den fysiske planlægning kan det oplyses, at projektområdet er omfattet af Byplanvedtægt nr.5 og Byplanvedtægt nr. 18 (delvis). Der er ikke i den fysiske planlægning forhold, som forhindrer vedtagelsen af projektet. 5. Høring Projektforslaget og efterfølgende supplerende oplysninger har været i høring hos Naturgas Fyn Distribution I/S som berørt forsyningsselskab. Naturgasselskabet har fremsendt høringssvar og udtalt sig imod en godkendelse af projektet. Det fremgår af høringssvarene at: - Betingelserne i projektbekendtgørelsens 7, stk. 2 er ikke opfyldt - Samfundsøkonomiske forhold taler ikke imod at opretholde områdeafgrænsningen - Der mangler at blive indregnet et varmetab fra Skærbækværket til projektområdet. - Energiforbruget er ikke retvisende, der bør indregnes en generel nedgang i energiforbruget på 1,5-2% pr. år - Miljøforhold forværres ved gennemførelse af projektforslaget - Takten for udskiftning af naturgaskedler i referencescenariet er urealistisk - Det anvendte brændselsforbrug er for lavt. - Investering i naturgasdistributionsnettet i ø-vængerne i Middelfart er opgjort til 15,1 mio.kr. i 1983 prisniveau inkl. en andel af de overordnede investeringer i Naturgasdistributionsnettet. - Uafskrevne investeringer i naturgasdistributionssystemet i Middelfart er opgjort til 60% af de samlede investeringer i Middelfart svarende til 9,1 mio. kr. - Projektforslaget indebærer efter Naturgas Fyn Distributions opfattelse en udhulning af foretagne investeringer - Det økonomiske tab er opgjort som mistede distributionsindtægter i perioden til 9,7 mio. kr. En reduktion i naturgasselskabets distributionsindtægter skal betales af de resterende naturgaskunder på Fyn. - 9,7 mio. kr er et væsentligt økonomisk tab. Middelfart Fjernvarme har ikke tilbudt kompensation herfor. - Naturgasselskabet finder desuden ikke de økonomiske aspekter af projektforslaget taget i betragtning at betingelserne for at ændre områdeafgrænsningen ifølge projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, er opfyldte. Naturgas Fyn Distribution har opgjort investeringerne i gasdistributionsnettet i projektområdet til 15,1 mio kr i 1983-niveau. De uafskrevne investeringer i distributionsnettet i Middelfart er opgjort ud fra en forholdsberegning af samtlige uafskrevne investeringer ift. samtlige investeringer i naturgasdistributionsnettet på Fyn svarende til 60%, hvilket svarer til 9,1 mio. kr. i gasdistributionsnettet i projektområdet. 6. Vurdering Generelle betragtninger om fordele og ulemper ved projektforslaget Projektforslaget lægger op til såkaldt dobbeltforsyning dvs. etablering af og adgang til mere end én kollektivt varmeforsyningsform i samme forsyningsområde. 5

6 Der skal således ifølge projektforslaget ikke være tilslutningspligt til fjernvarme, som blot skal være et tilbud til ejendomsejerne i området, der i øjeblikket for hovedpartens vedkommende er tilsluttet individuel naturgasforsyning. Da der ikke indføres tilslutningspligt til fjernvarmen er der en vis usikkerhed om hvor stor tilslutningen vil være. Det er i projektforslaget forudsat, at de eksisterende ejendomme og udbygning af området er sket over en periode på 10 år. Det er i beregningerne i projektforslaget forudsat, at 95% med oliefyr og 90% med naturgasfyr for boliger tilsluttes, samt 60%, der anvender elektricitet tilsluttes. Projektforslaget giver en samfundsøkonomisk fordel på 16,2 mio. kr. under de fastlagte forudsætninger. NGFD har i deres høringssvar givet udtryk for, at det er forkerte og urealistiske forudsætninger, der er lagt til grund for beregningerne i projektforslaget. Cowi har på vegne af Middelfart Fjernvarme kommenteret NGFD s bemærkninger til forudsætningerne: - Der mangler at blive indregnet et varmetab fra Skærbækværket til projektområdet. Cowi anfører hertil, at varmetabet fra TVIS til Middelfart fjernvarme ikke ændrer sig. Varmetab fra fjernvarmerør bestemmes alene af forskellen i temperaturen i fjernvarmevandet og i den omkringliggende jord samt fjernvarmerørets isoleringsstandard og længde. Ingen af de disse parametre planlægges ændret i TVIS' ledningsnet som følge af den marginale tilslutning i projektforslaget. Der bliver derfor heller ingen ændring i varmetabet i TVIS' net som skal indregnes. - Energiforbruget er ikke retvisende, der bør indregnes en generel nedgang i energiforbruget på 1,5-2% pr. år Kravet til energispareindsats er et krav der gælder i forhold til Middelfart Fjernvarmes samlede varmemarked. Sparekravet er ikke et krav til hver enkelt bolig. Konvertering til fjernvarme fra naturgasfyr, oliefyr og elvarme afføder i sig selv energisparepoint i henhold til bestemmelserne for energisparekrav. Konverteringen af projektområdet vil således være et værdifuldt bidrager til Middelfart Fjernvarmes opfyldes af energispareindsatsen. Forvaltningen er enig i, at energispareindsatsen skal ses som en samlet indsats. Visse områder/bygninger har et større besparelsespotentiale end bygninger i andre områder. Bygningerne i Ø-vængerne i dette projektforslag er etableret i perioden , hvor størstedelen er etableret Boliger fra denne periode har et vist energibesparelsespotentiale, primært ved udskiftning af vinduer og yderligere isolering af tag og vægge samt udskiftning af varmeinstallation. I SBI 2009:05 er det rentable energibesparelsespotentiale for boliger fra denne periode vurderet til ca. 20%. Middelfart kommune har fokus på arbejdet med energibesparelser i form af bla. Grøn erhvervsvækst samt ESCO light projektet, hvor der allerede er gennemført adskillige energirenoveringsprojekter, der har medført væsentlige energibesparelser. Middelfart kommune forventer fortsat at have stor fokus på energibesparelser og det forventes således, at energiforbruget til opvarmning vil mindskes over de kommende år. Det vurderes dog med baggrund af SBI 2009:05, at eventuelle energibesparelser i projektområdet ikke vil overstige, hvad der svarer til følsomhedsberegningen for 20% lavere tilslutning. Ved denne følsomhedsberegning viser projektforslaget fortsat en samfundsøkonomisk fordel. - Takten for udskiftning af naturgaskedler i referencescenariet er urealistisk Naturgas Fyn har til reference-beregningen i projektforslaget anført, at det er urealistisk, at re-investering i gaskedler følger tilslutningstakten i projekt-beregningen. Referenceberegningen skal regne på situationen, hvis projektet ikke gennemføres. NGFD anfører, at 6

7 standardlevetiden for naturgaskedler er minimum 20 år og at 20% af de installerede naturgaskedler på Fyn er mere end 20 år. De mener en mere realistisk udskiftningstakt vil være en jævn fordeling over projektperioden med ca. 20 gaskedler pr. år. Cowi har gennemført en følsomhedsberegning, hvor 20% af naturgasfyrene udskiftes i 2012 og de resterende 70% udskiftes jævnt over de efterfølgende 14 år. Beregningen viser, det samfundsøkonomiske overskud herved reduceres fra 16,2 mio. kr. til 13,9 mio kr. Der er ikke kendskab til den reelle alderssammensætning af naturgaskedlerne i projektområdet. Forvaltningen har lavet en overslagsberegning på, hvilken betydning ændring af udskiftningstakten har på det samfundsøkonomiske resultat. Overslagsberegningen viser, at den samfundsøkonomiske fordel herved reduceres med ca. 5 mio. kr, men projektforslaget udviser fortsat en samfundsøkonomisk fordel. Forvaltningen er enig i Cowis betragtning om, at forbrugere kan vælge at udskifte gasfyret af andre årsager end at det er udtjent, fx hvis anden opvarmningsform er økonomisk attraktiv, hvilket kan bevirke at der regnes på en højere tilslutningsgrad til fjernvarme i projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger. - Prisen for nyt gasfyr er for høj Naturgas Fyn anfører, at de anvendte priser for naturgas- og oliefyr på hhv og kr ekskl. Moms er for høje. Cowi har spurgt en VVS-leverandør om prisen og fået oplyst lavere priser end de priser, der indgår i beregningerne. Cowi henviser endvidere til priser fra Energistyrelsens Teknologidata fra maj 2012, hvor investering i naturgas- og oliefyr er oplyst til en højere pris end de priser, der indgår i beregningerne. Cowi mener således, at det er berettiget at fastholde de anvendte priser. Priser på fyr kan variere meget afhængig af fabrikat, kampagner o.lign. Det kan således være svært at fastsætte det rigtige prisniveau. Jf. de priser, der er oplyst i Energistyrelsens Teknologidata, som bla. er udarbejdet for at sikre et ensartet og alment accepteret og aktuelt grundlag for arbejdet med energiplanlægning, herunder scenarie-analyser og tekniske/økonomiske analyser, finder Middelfart kommune det acceptabelt at anvende de nævnte priser på naturgas- og oliefyr. - Det anvendte brændselsforbrug er for lavt. NGFD mener, at Skærbækværket har en elvirkningsgrad på 39 % og varmevirkningsgrad på 33 % i stedet for hhv. 46 % og 46 % som anvendt i projektforslaget. NGFD har beregnet dette ud fra oplysningerne om el- og varmeproduktion samt brændselsforbrug i Skærbækværkets grønne regnskab for Skærbækværket er et centralt kraftværk der kan producere el uden varmeudnyttelse, hvorfor den samlede elproduktion og det samlede naturgasforbrug ikke ukritisk kan lægges til grund for anlæggets virkningsgrader for kraftvarmeproduktion. Dong Energy har oplyst at for året 2011 har Skærbækværket en realiseret varmevirkningsgrad på 213 % ud fra en traditionel marginal betragtning. Når brændsel til varme er allokeret på denne måde vil resten af brændslet være anvendt til elproduktion og udnyttet med elvirkningsgrad på 43%. En varmevirkningsgrad på 213 % er udtryk for merbrændselsforbruget ved varmeudnyttelse fra et kraftværk i forhold til elproduktion uden varmeudnyttelse (kondensdrift). En følsomhedsanalyse med denne virkningsgrad viser en samfundsøkonomisk fordel til fjernvarmeforsyning på 24,6 mio. kr., altså en væsentlig forbedring i forhold til de 16,2 mio. kr. der er præsenteret i projektforslaget. Forudsætningerne for Skærbækværkets virkningsgrader i projektforslaget er således ganske konservative i forhold til de realiserede virkningsgrader. Der er gennemført følsomhedsberegninger for at vurdere, hvor følsomt projektforslaget er overfor ændring af nogle af projektets forudsætninger herunder lavere tilslutning og øgede anlægsudgifter. Projektforslaget udviser fortsat en samfundsøkonomisk fordel ved ændring af 7

8 forudsætningerne, og det vurderes således, at det er robust overfor ændringer i forudsætningerne. Ud over den beregnede samfundsøkonomiske fordel på 16,2 mio. kr. over 20 år består de øvrige mulige økonomiske fordele ved projektforslaget hvis forventningerne til tilslutningen til fjernvarme holder stik i en væsentligt forbedret selskabsøkonomi for Middelfart Fjernvarme samt en forbedret forbrugerøkonomi. Selskabsøkonomisk er projektforslaget robust overfor såvel lavere tilslutning som øgede anlægsudgifter. Forbrugerne vil opnå en besparelse på ca kr. årligt for en almindelig familiebolig på 148 m 2 ift. naturgas og en besparelse på ca kr. årligt ift. olie. I beregningerne er der indregnet afskrivning og forrentning af omkostningerne til installation af nye gas- og oliekedler samt fjernvarmeunits. I omkostningerne til fjernvarmeforsyning er endvidere indregnet tilslutningsbidrag iht. udmeldte tariffer. For eksisterende naturgaskunder der konverteres er der endvidere indregnet en omkostning til afkobling af stikledning til gas. Miljømæssigt medfører opvarmning med fjernvarme ifølge projektforslaget en lokal forøgelse af CO2-udledningen på tons. Globalt set vil der ske en reduktion på tons CO 2, som følge af, at en forøget produktion på Skærbækværket vil fortrænge el produceret på et andet anlæg (kvoteordningen). Gennemførelse af projektforslaget vil endvidere medføre en reduktion i SO2-, NOx- og partikel-udledningen på henholdsvis 33 ton, 16 ton og 1 ton. Retlige betragtninger Samfundsøkonomi, energi og miljø Kommunalbestyrelsen skal ifølge projektbekendtgørelsens 6, jf. 24, foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet og herunder påse, at det er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse - som kræver fremme af den mest samfundsøkonomiske herunder miljøvenlige anvendelse af energi til varme og varmt vand samt formindskelse af uafhængigheden af fossile brændsler - og at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Vedrørende den samfundsøkonomiske vurdering af projektet gælder det at projektforslaget udviser en positiv samfundsøkonomisk fordel på 16,2 mio. kr. Vedrørende de miljømæssige aspekter af projektforslaget kan det fastslås, at projektet i denne sammenhæng indebærer en fordel, idet det medfører en væsentlig formindskelse af den globale CO2-udledningen samtidig med at udledningen af SO2-, NOx- og partikel-udledningen reduceres ved projektforslaget. Ændring af områdeafgrænsning For at kunne godkende den ændring af områdeafgrænsningen, som projektforslaget forudsætter, skal kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, vurdere, at samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen og at områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentligt. Naturgasselskabet har under sagens behandling af Middelfart Kommune udtalt sig imod en godkendelse af projektet. Det fremgår af høringssvaret at Naturgasselskabet ikke finder de økonomiske aspekter af projektforslaget taget i betragtning at betingelserne for at ændre områdeafgrænsningen ifølge projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, er opfyldte. Som begrundelse herfor angiver selskabet bl.a. hensynet til allerede afholdte investeringer og af hensyn til den ulempe de mistede indtægter vil få for distributionsselskabets selskabsøkonomi og dermed tarifferne for de 8

9 resterende naturgaskunder. En reduktion i naturgasselskabets distributionsindtægter skal betales af de resterende naturgaskunder på Fyn. Projektforslaget udviser en positiv samfundsøkonomisk fordel på ca. 16,2 mio. kr. for fjernvarme i forhold til naturgas over 20 år. En samfundsøkonomisk fordel på 16,2 mio. kr. vurderes at være så stor en fordel, at det taler imod at opretholde den nuværende områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S har opgjort de økonomiske tab projektet vil medføre til 9,7 mio. kr. over projektperioden. Selskabet har desuden opgjort de uafskrevne investeringer i naturgasdistributionssystemet til 60% af de samlede investeringer i anlægsaktiver svarende til 9,1 mio. kr i projektområdet. NGFD s fordelingsnet, distributionsnet og stikledninger afskrives over 40 år fra år 2000, hvor selskabet overgik til at aflægge regnskab efter regnskabsloven, og hvor der skete en revurdering af anlægsaktiverne i forhold til de hidtil anvendte regnskabsprincipper. Revurderingen sket med henblik på en fastlæggelse af værdien af bla. de materielle anlægsaktiver i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper. NGFD s økonomiske tab ved gennemførelse af projektforslaget er ophjort til 9,7 mio. kr. i nutidsværdi. Ved beregning af tabet er forudsætningerne i projektforslaget lagt til grund, herunder antallet af kunder og forbrug, starttilslutning og opbygning af kundemassen, opstartsåret er 2013 og diskonteringsrenten 5%. Cowi har beregnet, at dette svarer til et gennemsnitligt tab på 0,75 mio kr. pr. år. Sat i forhold til NGFD s samlede omsætning i 2011 udgør det 0,39%. En omsætningsændring på 0,39% vurderer forvaltningen ikke forrykker NGFD s økonomi væsentligt. Da de mistede distributionsindtægter udgør mindre end 1% af den samlede omsætning vurderes det, at en ændring af områdeafgrænsningen ikke forrykker Naturgas Fyn Distributions økonomi væsentligt. Naturgas Fyn Distribution har opgjort uafskrevne investeringer i distributionsnettet i Middelfart ud fra en forholdsberegning af samtlige uafskrevne investeringer ift. samtlige investeringer i naturgasdistributionsnettet på Fyn, hvilket svarer til 60%. Naturgasnettet i Middelfart er etableret i Det er forvaltningens vurdering, at naturgasnettet således må forventes at være næsten fuldt afskrevet, og den anvendte metode til opgørelse af uafskrevne investeringer ikke kan gøres gældende ift. det konkrete projektområde. Det er således forvaltningens vurdering, at der ikke er tale om en udhulning af de foretagne investeringer. Der er i projektbekendtgørelsen ikke hjemmel til at kommunen kan stille krav om kompensation til naturgasselskabet ej heller, at kommunen skal initiere forhandlinger om kompensation. Hvis kommunen vurderer, at et projektforslag forrykker forsyningsselskabernes økonomi væsentligt må kommunen afslå at godkende projektet. På baggrund af ovenstående finder forvaltningen efter projektbekendtgørelsens 7 stk. 2, at områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentligt. Hovedhensyn Jf forvaltningslovens 24 skal afgørelsen indeholde en begrundelse samt angivelse af de hovedhensyn, der ligger til grund for godkendelsen 9

10 De hovedhensyn, der ligger til grund for forvaltningens vurdering af, hvorvidt områdeafgrænsningen medfører, at Naturgas Fyn Distributions økonomiske forhold forrykkes væsentligt er baseret på de oplysninger Naturgas Fyn Distribution er kommet med i forbindelse med høring af projektforslaget samt yderligere fremsendte oplysninger samt Energistyrelsens vejledning til projektbekendtgørelsen, herunder: Mistede indtægter fra distribution af gas til projektområdet udgør ca. 0,39% af Naturgas Fyn Distributions samlede omsætning i Naturgas Fyn Distribution har opgjort mistede distributionsindtægter i projektområdet, men har ikke anført størrelsen af de mulige økonomiske tab, selskabet måtte lide i tilfælde af projektforslagets godkendelse. Uafskrevne investeringer i projektområdet er opgjort som en andel af de samlede investeringsomkostninger på baggrund af en gennemsnitsbetragtning af den samlede tilbageværende gæld i hele naturgassystemet på Fyn i forhold til samtlige foretagne investeringer. Den konkrete saldo af gæld i det aktuelle projektområde er ikke oplyst. Naturgas Fyn Distribution har ikke oplyst, at gennemførelse af projektforslaget får andre konsekvenser for selskabet såsom nedskæringer eller personalereduktioner. Konklusion Konklusionen på Forvaltningens vurdering af projektforslaget efter projektbekendtgørelsens 6, jf. 24, jf. varmeforsyningslovens 1, har herefter været, at projektet ud fra en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering kan anses som mere fordelagtigt end at opretholde den gældende områdeafgrænsning. Endvidere finder Forvaltningen under ovenfor beskrevne omstændigheder, at betingelserne for ændring af områdeafgrænsningen ifølge projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, er opfyldte, idet det ikke kan fastslås, at samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen samt at Naturgas Fyn Distribution A/S økonomiske forhold forrykkes væsentligt. 7. Baggrund for sagsbehandling: - Projektforslag fra Middelfart Fjernvarme 2. marts Opdateret projektforslag 8. juni Supplerende oplysninger til projektforslaget fremsendt af Cowi den 15. juni 2012, 24. september 2012, 28. september Naturgas Fyn Distributions høringssvar af den 11. maj 2012, 13. juli 2012, 29. oktober

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008)

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) 1 Indholdsfortegnelse 1. Konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme...3 2. Sammenfatning...3 3. Potentialevurdering

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1.

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1. Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2013 Titel: Varmeplan Bornholm 2013 Udarbejdet af: Lay-out: Tryk: Journalnummer: Jesper Preuss Justesen Peter

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt N O T AT 20. marts 2015 J.nr. 2008/2015-0018 / 2015-972 Ref. RVN Center for Forsyning Høringsnotat vedr. udkast til forslag til ændring

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune

Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Statusrapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Frederikssund Kommune

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag efter varmeforsyningsloven

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere