Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart"

Transkript

1 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade Nørre Aaby Telefon Direkte Fax Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: Notat Notat vurdering af projektforslag Ø-vængerne Middelfart Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart 1. Baggrund Cowi har på vegne af Middelfart Fjernvarme fremsendt projektforslag med ønske om at en del af ø-vængerne i Middelfart forsynes med fjernvarme frem for naturgas, som det er udlagt til jf. gældende varmeforsyningsplan. Det øgede fjernvarmebehov forudsættes dækket ved forsyning fra Middelfart fjernvarme. 2. Det ansøgte Middelfart Fjernvarme A.m.b.a. ansøger som projektansvarlig om udvidelse af forsyningsområdet for fjernvarme i Middelfart til at omfatte yderligere en del af ø-vængerne i Middelfart. Udvidelsen af fjernvarmeforsyningsområdet omfatter Anholtvej, Bjørnøvænget, Drejøvænget, Skarøvænget, Vejrøvænget, Strømøvænget, Fejøvænget, Tunøvænget, Siøvænget, Lyøvænget, Sandøvænget, Skrillinge Strand, Hestehaven, Omøvænget, Bogøvænget, Vorsøvænget, Alrøvænget, Hjarnøvænget, Endelavevej og Østre Hougvej nr. 115 og 117.

2 Udvidelsen omfatter i alt 575 boliger samt 1 offentlig institution, hvoraf 475 er tilsluttet naturgasnettet. De ejendomme, der ikke er tilsluttet naturgasnettet, opvarmes med olie 54 stk samt med el og varmepumper 46 stk. I projektforslagets beregninger forudsættes at 90 % af de forbrugere som på nuværende tidspunkt anvender naturgas, 95 % som anvender gasolie og 60 % som anvender elektricitet tilsluttes fjernvarme. Det foreslås ikke ifølge projektforslaget at pålægge de berørte ejendomme forsyningspligt til fjernvarme, men at lade det være et tilbud, som ejerne af ejendommene kan gøre brug af i stedet for eller samtidig med fortsat anvendelse af naturgas. Som følge af, at der uanset projektforslagets gennemførelse fortsat vil være forbrugere tilkoblet den individuelle naturgasforsyning, er der ikke indregnet udgifter til fjernelse af naturgasledninger i projektforslaget. Hvis områdeafgrænsningen ændres, vil Middelfart Fjernvarme A.m.b.a. være forpligtet til at sikre ejendommene tilslutningsmulighed og varmeforsyning, hvorimod naturgasselskabet kun vil være forsyningspligtig over for tilsluttede brugere. Projektets gennemførelse kræver etablering af distributionsnet i det nævnte område. Projektforslagets gennemførelse kræver ikke, at der skal foretages arealerhvervelse, men forudsætter myndighedernes tilladelse til fremføring af ledninger i vejarealer og andre offentlige arealer. 2

3 Tidsplan for projektets gennemførelse er at der etableres forsyningsledning og distributionsnet i hele projektområdet i det første år. Stikledningerne etableres i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere, som i projektforslaget forudsættes at ske i løbet af 10 år. Det øgede varmebehov dækkes med varme fra Middelfart Fjernvarme, som i projektet forudsættes leveret som 98% fra TVIS og 2% produceret på spidslastkedler. Vurderingen på de energi- og miljømæssige konsekvenser over den 20-årige beregningsperiode viser ifølge projektforslaget, at opvarmningen af området med fjernvarme i stedet for naturgas medfører et øget brændselsforbrug på MWh. Miljømæssigt medfører opvarmning med fjernvarme ifølge projektforslaget en lokal forøgelse af CO2-udledningen på tons. Globalt set vil der ske en reduktion på tons CO 2, som følge af, at en forøget produktion på Skærbækværket vil fortrænge el produceret på et andet anlæg (kvoteordningen). Gennemførelse af projektforslaget vil endvidere medføre en reduktion i SO2-, NOx- og partikel-udledningen på henholdsvis 33 ton, 16 ton og 1 ton. Den samfundsøkonomiske gevinst ved opvarmning med fjernvarme i stedet for naturgas udgør ifølge projektforslaget 16,2 mio. kr. over beregningsperioden på 20 år. Som reference er anvendt opvarmning ved individuel naturgasfyring og olie iht. den aktuelle opvarmningsform i de eksisterende boliger. De virksomhedsøkonomiske beregninger viser ifølge projektforslaget, at der under forudsætning af den forventede tilslutning til fjernvarme vil være en økonomisk gevinst for Middelfart Fjernvarme ved at forsyne området. Resultatet heraf betyder lavere varmepriser for alle værkets fjernvarmeforbrugere. De forbrugerøkonomiske forhold vil ligeledes være positive ved en konvertering. Der opnås besparelser på ca. 15% i forhold til naturgas og ca. 35% ift. olie. For nærmere oplysninger vedrørende det foreslåede projekt henvises til projektforslaget, med bilag. 3. Retsgrundlaget for afgørelsen Af 4, stk. 1, i varmeforsyningsloven, (jf. lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 med senere ændringer), fremgår det: 4. Kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg. [...]. I varmeforsyningslovens 5 er der hjemmel for Økonomi- og erhvervsministeren til efter forhandling med de kommunale organisationer at fastsætte regler om bl.a. behandlingen af sager efter 4 i varmeforsyningsloven, hvilken hjemmel m.fl. er udnyttet til udstedelse af Bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, (projektbekendtgørelsen). Af 3, stk. 1, 1. pkt., i projektbekendtgørelsen fremgår det, at projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Af punkt 3.1 i bilaget til bekendtgørelsen fremgår det, at etablering, udvidelse, indskrænkning eller bortfald af distributionsnet eller forsyningsområder er godkendelsespligtige projekter. Vedrørende forudsætningerne for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg fremgår det af 6, i projektbekendtgørelsen, at 3

4 6. Kommunalbestyrelsen skal for projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af 3, anvende forudsætningerne i dette kapitel, herunder bl.a. sørge for, at projektet, i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. 24. Formålsbestemmelsen i varmeforsyningsloven lyder som følger: 1. Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Stk. 2. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål ske med henblik på at fremme samproduktionen af varme og elektricitet mest muligt. Særligt vedrørende godkendelse af projekter for distributionsnet fremgår det af 7 i projektbekendtgørelsen: 7. Projekter for naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet kan kun godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis projektet ud fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, jf. dog stk Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1, dog godkende projekter, der er omfattet af stk. 1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentligt, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1 og 2, ikke godkende etablering af naturgasforsyning i eksisterende mindre bysamfund uden for kollektivt forsynede områder. Disse byer skal friholdes til biomassebaseret fjernvarme, kraft-varme eller tilsvarende miljøvenlig forsyning. Vedrørende kriterierne for godkendelse fremgår det endvidere af 22, 1. pkt., og 24, stk. 1, i projektbekendtgørelsen: 22. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at projektbehandlingen koordineres med den fysiske planlægning, region-, kommune- og lokalplanlægningen, og at godkendte projekter indgår ved revision af kommuneplaner og udarbejdelse af lokalplaner i det omfang, dette er påkrævet. [...]. 24. Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af planlægningen efter kapitel 2, de i kapitel 3 fastsatte forudsætninger og de i 21, stk. 1, nr. 10, nævnte samfundsøkonomiske analyser samt de efter 23 modtagne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. [...] Delegation Jf. projektbekendtgørelsen er det Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning vedr. projekter iht. projektbekendtgørelsen. Byrådet har delegeret beslutning vedr. projektgodkendelse af transmissions- og fordelingsledninger samt distributionsnet og forsyningsområder til Miljø- og Energiudvalget på baggrund af indstilling fra kommunaldirektøren (Natur- og Miljøforvaltningen). 4. Plangrundlaget m.v. for afgørelsen Det af projektet omhandlende område er ifølge de foreliggende oplysninger om varmeplanlægningen frem til 1990 for Middelfart Kommune udlagt til individuel naturgasforsyning. 4

5 Godkendelse af projektet forudsætter således, at betingelserne ifølge projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, er opfyldte. Der er ikke pålagt tilslutningspligt til naturgas i området. Vedrørende projektbehandlingens koordinering med den fysiske planlægning kan det oplyses, at projektområdet er omfattet af Byplanvedtægt nr.5 og Byplanvedtægt nr. 18 (delvis). Der er ikke i den fysiske planlægning forhold, som forhindrer vedtagelsen af projektet. 5. Høring Projektforslaget og efterfølgende supplerende oplysninger har været i høring hos Naturgas Fyn Distribution I/S som berørt forsyningsselskab. Naturgasselskabet har fremsendt høringssvar og udtalt sig imod en godkendelse af projektet. Det fremgår af høringssvarene at: - Betingelserne i projektbekendtgørelsens 7, stk. 2 er ikke opfyldt - Samfundsøkonomiske forhold taler ikke imod at opretholde områdeafgrænsningen - Der mangler at blive indregnet et varmetab fra Skærbækværket til projektområdet. - Energiforbruget er ikke retvisende, der bør indregnes en generel nedgang i energiforbruget på 1,5-2% pr. år - Miljøforhold forværres ved gennemførelse af projektforslaget - Takten for udskiftning af naturgaskedler i referencescenariet er urealistisk - Det anvendte brændselsforbrug er for lavt. - Investering i naturgasdistributionsnettet i ø-vængerne i Middelfart er opgjort til 15,1 mio.kr. i 1983 prisniveau inkl. en andel af de overordnede investeringer i Naturgasdistributionsnettet. - Uafskrevne investeringer i naturgasdistributionssystemet i Middelfart er opgjort til 60% af de samlede investeringer i Middelfart svarende til 9,1 mio. kr. - Projektforslaget indebærer efter Naturgas Fyn Distributions opfattelse en udhulning af foretagne investeringer - Det økonomiske tab er opgjort som mistede distributionsindtægter i perioden til 9,7 mio. kr. En reduktion i naturgasselskabets distributionsindtægter skal betales af de resterende naturgaskunder på Fyn. - 9,7 mio. kr er et væsentligt økonomisk tab. Middelfart Fjernvarme har ikke tilbudt kompensation herfor. - Naturgasselskabet finder desuden ikke de økonomiske aspekter af projektforslaget taget i betragtning at betingelserne for at ændre områdeafgrænsningen ifølge projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, er opfyldte. Naturgas Fyn Distribution har opgjort investeringerne i gasdistributionsnettet i projektområdet til 15,1 mio kr i 1983-niveau. De uafskrevne investeringer i distributionsnettet i Middelfart er opgjort ud fra en forholdsberegning af samtlige uafskrevne investeringer ift. samtlige investeringer i naturgasdistributionsnettet på Fyn svarende til 60%, hvilket svarer til 9,1 mio. kr. i gasdistributionsnettet i projektområdet. 6. Vurdering Generelle betragtninger om fordele og ulemper ved projektforslaget Projektforslaget lægger op til såkaldt dobbeltforsyning dvs. etablering af og adgang til mere end én kollektivt varmeforsyningsform i samme forsyningsområde. 5

6 Der skal således ifølge projektforslaget ikke være tilslutningspligt til fjernvarme, som blot skal være et tilbud til ejendomsejerne i området, der i øjeblikket for hovedpartens vedkommende er tilsluttet individuel naturgasforsyning. Da der ikke indføres tilslutningspligt til fjernvarmen er der en vis usikkerhed om hvor stor tilslutningen vil være. Det er i projektforslaget forudsat, at de eksisterende ejendomme og udbygning af området er sket over en periode på 10 år. Det er i beregningerne i projektforslaget forudsat, at 95% med oliefyr og 90% med naturgasfyr for boliger tilsluttes, samt 60%, der anvender elektricitet tilsluttes. Projektforslaget giver en samfundsøkonomisk fordel på 16,2 mio. kr. under de fastlagte forudsætninger. NGFD har i deres høringssvar givet udtryk for, at det er forkerte og urealistiske forudsætninger, der er lagt til grund for beregningerne i projektforslaget. Cowi har på vegne af Middelfart Fjernvarme kommenteret NGFD s bemærkninger til forudsætningerne: - Der mangler at blive indregnet et varmetab fra Skærbækværket til projektområdet. Cowi anfører hertil, at varmetabet fra TVIS til Middelfart fjernvarme ikke ændrer sig. Varmetab fra fjernvarmerør bestemmes alene af forskellen i temperaturen i fjernvarmevandet og i den omkringliggende jord samt fjernvarmerørets isoleringsstandard og længde. Ingen af de disse parametre planlægges ændret i TVIS' ledningsnet som følge af den marginale tilslutning i projektforslaget. Der bliver derfor heller ingen ændring i varmetabet i TVIS' net som skal indregnes. - Energiforbruget er ikke retvisende, der bør indregnes en generel nedgang i energiforbruget på 1,5-2% pr. år Kravet til energispareindsats er et krav der gælder i forhold til Middelfart Fjernvarmes samlede varmemarked. Sparekravet er ikke et krav til hver enkelt bolig. Konvertering til fjernvarme fra naturgasfyr, oliefyr og elvarme afføder i sig selv energisparepoint i henhold til bestemmelserne for energisparekrav. Konverteringen af projektområdet vil således være et værdifuldt bidrager til Middelfart Fjernvarmes opfyldes af energispareindsatsen. Forvaltningen er enig i, at energispareindsatsen skal ses som en samlet indsats. Visse områder/bygninger har et større besparelsespotentiale end bygninger i andre områder. Bygningerne i Ø-vængerne i dette projektforslag er etableret i perioden , hvor størstedelen er etableret Boliger fra denne periode har et vist energibesparelsespotentiale, primært ved udskiftning af vinduer og yderligere isolering af tag og vægge samt udskiftning af varmeinstallation. I SBI 2009:05 er det rentable energibesparelsespotentiale for boliger fra denne periode vurderet til ca. 20%. Middelfart kommune har fokus på arbejdet med energibesparelser i form af bla. Grøn erhvervsvækst samt ESCO light projektet, hvor der allerede er gennemført adskillige energirenoveringsprojekter, der har medført væsentlige energibesparelser. Middelfart kommune forventer fortsat at have stor fokus på energibesparelser og det forventes således, at energiforbruget til opvarmning vil mindskes over de kommende år. Det vurderes dog med baggrund af SBI 2009:05, at eventuelle energibesparelser i projektområdet ikke vil overstige, hvad der svarer til følsomhedsberegningen for 20% lavere tilslutning. Ved denne følsomhedsberegning viser projektforslaget fortsat en samfundsøkonomisk fordel. - Takten for udskiftning af naturgaskedler i referencescenariet er urealistisk Naturgas Fyn har til reference-beregningen i projektforslaget anført, at det er urealistisk, at re-investering i gaskedler følger tilslutningstakten i projekt-beregningen. Referenceberegningen skal regne på situationen, hvis projektet ikke gennemføres. NGFD anfører, at 6

7 standardlevetiden for naturgaskedler er minimum 20 år og at 20% af de installerede naturgaskedler på Fyn er mere end 20 år. De mener en mere realistisk udskiftningstakt vil være en jævn fordeling over projektperioden med ca. 20 gaskedler pr. år. Cowi har gennemført en følsomhedsberegning, hvor 20% af naturgasfyrene udskiftes i 2012 og de resterende 70% udskiftes jævnt over de efterfølgende 14 år. Beregningen viser, det samfundsøkonomiske overskud herved reduceres fra 16,2 mio. kr. til 13,9 mio kr. Der er ikke kendskab til den reelle alderssammensætning af naturgaskedlerne i projektområdet. Forvaltningen har lavet en overslagsberegning på, hvilken betydning ændring af udskiftningstakten har på det samfundsøkonomiske resultat. Overslagsberegningen viser, at den samfundsøkonomiske fordel herved reduceres med ca. 5 mio. kr, men projektforslaget udviser fortsat en samfundsøkonomisk fordel. Forvaltningen er enig i Cowis betragtning om, at forbrugere kan vælge at udskifte gasfyret af andre årsager end at det er udtjent, fx hvis anden opvarmningsform er økonomisk attraktiv, hvilket kan bevirke at der regnes på en højere tilslutningsgrad til fjernvarme i projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger. - Prisen for nyt gasfyr er for høj Naturgas Fyn anfører, at de anvendte priser for naturgas- og oliefyr på hhv og kr ekskl. Moms er for høje. Cowi har spurgt en VVS-leverandør om prisen og fået oplyst lavere priser end de priser, der indgår i beregningerne. Cowi henviser endvidere til priser fra Energistyrelsens Teknologidata fra maj 2012, hvor investering i naturgas- og oliefyr er oplyst til en højere pris end de priser, der indgår i beregningerne. Cowi mener således, at det er berettiget at fastholde de anvendte priser. Priser på fyr kan variere meget afhængig af fabrikat, kampagner o.lign. Det kan således være svært at fastsætte det rigtige prisniveau. Jf. de priser, der er oplyst i Energistyrelsens Teknologidata, som bla. er udarbejdet for at sikre et ensartet og alment accepteret og aktuelt grundlag for arbejdet med energiplanlægning, herunder scenarie-analyser og tekniske/økonomiske analyser, finder Middelfart kommune det acceptabelt at anvende de nævnte priser på naturgas- og oliefyr. - Det anvendte brændselsforbrug er for lavt. NGFD mener, at Skærbækværket har en elvirkningsgrad på 39 % og varmevirkningsgrad på 33 % i stedet for hhv. 46 % og 46 % som anvendt i projektforslaget. NGFD har beregnet dette ud fra oplysningerne om el- og varmeproduktion samt brændselsforbrug i Skærbækværkets grønne regnskab for Skærbækværket er et centralt kraftværk der kan producere el uden varmeudnyttelse, hvorfor den samlede elproduktion og det samlede naturgasforbrug ikke ukritisk kan lægges til grund for anlæggets virkningsgrader for kraftvarmeproduktion. Dong Energy har oplyst at for året 2011 har Skærbækværket en realiseret varmevirkningsgrad på 213 % ud fra en traditionel marginal betragtning. Når brændsel til varme er allokeret på denne måde vil resten af brændslet være anvendt til elproduktion og udnyttet med elvirkningsgrad på 43%. En varmevirkningsgrad på 213 % er udtryk for merbrændselsforbruget ved varmeudnyttelse fra et kraftværk i forhold til elproduktion uden varmeudnyttelse (kondensdrift). En følsomhedsanalyse med denne virkningsgrad viser en samfundsøkonomisk fordel til fjernvarmeforsyning på 24,6 mio. kr., altså en væsentlig forbedring i forhold til de 16,2 mio. kr. der er præsenteret i projektforslaget. Forudsætningerne for Skærbækværkets virkningsgrader i projektforslaget er således ganske konservative i forhold til de realiserede virkningsgrader. Der er gennemført følsomhedsberegninger for at vurdere, hvor følsomt projektforslaget er overfor ændring af nogle af projektets forudsætninger herunder lavere tilslutning og øgede anlægsudgifter. Projektforslaget udviser fortsat en samfundsøkonomisk fordel ved ændring af 7

8 forudsætningerne, og det vurderes således, at det er robust overfor ændringer i forudsætningerne. Ud over den beregnede samfundsøkonomiske fordel på 16,2 mio. kr. over 20 år består de øvrige mulige økonomiske fordele ved projektforslaget hvis forventningerne til tilslutningen til fjernvarme holder stik i en væsentligt forbedret selskabsøkonomi for Middelfart Fjernvarme samt en forbedret forbrugerøkonomi. Selskabsøkonomisk er projektforslaget robust overfor såvel lavere tilslutning som øgede anlægsudgifter. Forbrugerne vil opnå en besparelse på ca kr. årligt for en almindelig familiebolig på 148 m 2 ift. naturgas og en besparelse på ca kr. årligt ift. olie. I beregningerne er der indregnet afskrivning og forrentning af omkostningerne til installation af nye gas- og oliekedler samt fjernvarmeunits. I omkostningerne til fjernvarmeforsyning er endvidere indregnet tilslutningsbidrag iht. udmeldte tariffer. For eksisterende naturgaskunder der konverteres er der endvidere indregnet en omkostning til afkobling af stikledning til gas. Miljømæssigt medfører opvarmning med fjernvarme ifølge projektforslaget en lokal forøgelse af CO2-udledningen på tons. Globalt set vil der ske en reduktion på tons CO 2, som følge af, at en forøget produktion på Skærbækværket vil fortrænge el produceret på et andet anlæg (kvoteordningen). Gennemførelse af projektforslaget vil endvidere medføre en reduktion i SO2-, NOx- og partikel-udledningen på henholdsvis 33 ton, 16 ton og 1 ton. Retlige betragtninger Samfundsøkonomi, energi og miljø Kommunalbestyrelsen skal ifølge projektbekendtgørelsens 6, jf. 24, foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet og herunder påse, at det er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse - som kræver fremme af den mest samfundsøkonomiske herunder miljøvenlige anvendelse af energi til varme og varmt vand samt formindskelse af uafhængigheden af fossile brændsler - og at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Vedrørende den samfundsøkonomiske vurdering af projektet gælder det at projektforslaget udviser en positiv samfundsøkonomisk fordel på 16,2 mio. kr. Vedrørende de miljømæssige aspekter af projektforslaget kan det fastslås, at projektet i denne sammenhæng indebærer en fordel, idet det medfører en væsentlig formindskelse af den globale CO2-udledningen samtidig med at udledningen af SO2-, NOx- og partikel-udledningen reduceres ved projektforslaget. Ændring af områdeafgrænsning For at kunne godkende den ændring af områdeafgrænsningen, som projektforslaget forudsætter, skal kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, vurdere, at samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen og at områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentligt. Naturgasselskabet har under sagens behandling af Middelfart Kommune udtalt sig imod en godkendelse af projektet. Det fremgår af høringssvaret at Naturgasselskabet ikke finder de økonomiske aspekter af projektforslaget taget i betragtning at betingelserne for at ændre områdeafgrænsningen ifølge projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, er opfyldte. Som begrundelse herfor angiver selskabet bl.a. hensynet til allerede afholdte investeringer og af hensyn til den ulempe de mistede indtægter vil få for distributionsselskabets selskabsøkonomi og dermed tarifferne for de 8

9 resterende naturgaskunder. En reduktion i naturgasselskabets distributionsindtægter skal betales af de resterende naturgaskunder på Fyn. Projektforslaget udviser en positiv samfundsøkonomisk fordel på ca. 16,2 mio. kr. for fjernvarme i forhold til naturgas over 20 år. En samfundsøkonomisk fordel på 16,2 mio. kr. vurderes at være så stor en fordel, at det taler imod at opretholde den nuværende områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S har opgjort de økonomiske tab projektet vil medføre til 9,7 mio. kr. over projektperioden. Selskabet har desuden opgjort de uafskrevne investeringer i naturgasdistributionssystemet til 60% af de samlede investeringer i anlægsaktiver svarende til 9,1 mio. kr i projektområdet. NGFD s fordelingsnet, distributionsnet og stikledninger afskrives over 40 år fra år 2000, hvor selskabet overgik til at aflægge regnskab efter regnskabsloven, og hvor der skete en revurdering af anlægsaktiverne i forhold til de hidtil anvendte regnskabsprincipper. Revurderingen sket med henblik på en fastlæggelse af værdien af bla. de materielle anlægsaktiver i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper. NGFD s økonomiske tab ved gennemførelse af projektforslaget er ophjort til 9,7 mio. kr. i nutidsværdi. Ved beregning af tabet er forudsætningerne i projektforslaget lagt til grund, herunder antallet af kunder og forbrug, starttilslutning og opbygning af kundemassen, opstartsåret er 2013 og diskonteringsrenten 5%. Cowi har beregnet, at dette svarer til et gennemsnitligt tab på 0,75 mio kr. pr. år. Sat i forhold til NGFD s samlede omsætning i 2011 udgør det 0,39%. En omsætningsændring på 0,39% vurderer forvaltningen ikke forrykker NGFD s økonomi væsentligt. Da de mistede distributionsindtægter udgør mindre end 1% af den samlede omsætning vurderes det, at en ændring af områdeafgrænsningen ikke forrykker Naturgas Fyn Distributions økonomi væsentligt. Naturgas Fyn Distribution har opgjort uafskrevne investeringer i distributionsnettet i Middelfart ud fra en forholdsberegning af samtlige uafskrevne investeringer ift. samtlige investeringer i naturgasdistributionsnettet på Fyn, hvilket svarer til 60%. Naturgasnettet i Middelfart er etableret i Det er forvaltningens vurdering, at naturgasnettet således må forventes at være næsten fuldt afskrevet, og den anvendte metode til opgørelse af uafskrevne investeringer ikke kan gøres gældende ift. det konkrete projektområde. Det er således forvaltningens vurdering, at der ikke er tale om en udhulning af de foretagne investeringer. Der er i projektbekendtgørelsen ikke hjemmel til at kommunen kan stille krav om kompensation til naturgasselskabet ej heller, at kommunen skal initiere forhandlinger om kompensation. Hvis kommunen vurderer, at et projektforslag forrykker forsyningsselskabernes økonomi væsentligt må kommunen afslå at godkende projektet. På baggrund af ovenstående finder forvaltningen efter projektbekendtgørelsens 7 stk. 2, at områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentligt. Hovedhensyn Jf forvaltningslovens 24 skal afgørelsen indeholde en begrundelse samt angivelse af de hovedhensyn, der ligger til grund for godkendelsen 9

10 De hovedhensyn, der ligger til grund for forvaltningens vurdering af, hvorvidt områdeafgrænsningen medfører, at Naturgas Fyn Distributions økonomiske forhold forrykkes væsentligt er baseret på de oplysninger Naturgas Fyn Distribution er kommet med i forbindelse med høring af projektforslaget samt yderligere fremsendte oplysninger samt Energistyrelsens vejledning til projektbekendtgørelsen, herunder: Mistede indtægter fra distribution af gas til projektområdet udgør ca. 0,39% af Naturgas Fyn Distributions samlede omsætning i Naturgas Fyn Distribution har opgjort mistede distributionsindtægter i projektområdet, men har ikke anført størrelsen af de mulige økonomiske tab, selskabet måtte lide i tilfælde af projektforslagets godkendelse. Uafskrevne investeringer i projektområdet er opgjort som en andel af de samlede investeringsomkostninger på baggrund af en gennemsnitsbetragtning af den samlede tilbageværende gæld i hele naturgassystemet på Fyn i forhold til samtlige foretagne investeringer. Den konkrete saldo af gæld i det aktuelle projektområde er ikke oplyst. Naturgas Fyn Distribution har ikke oplyst, at gennemførelse af projektforslaget får andre konsekvenser for selskabet såsom nedskæringer eller personalereduktioner. Konklusion Konklusionen på Forvaltningens vurdering af projektforslaget efter projektbekendtgørelsens 6, jf. 24, jf. varmeforsyningslovens 1, har herefter været, at projektet ud fra en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering kan anses som mere fordelagtigt end at opretholde den gældende områdeafgrænsning. Endvidere finder Forvaltningen under ovenfor beskrevne omstændigheder, at betingelserne for ændring af områdeafgrænsningen ifølge projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, er opfyldte, idet det ikke kan fastslås, at samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen samt at Naturgas Fyn Distribution A/S økonomiske forhold forrykkes væsentligt. 7. Baggrund for sagsbehandling: - Projektforslag fra Middelfart Fjernvarme 2. marts Opdateret projektforslag 8. juni Supplerende oplysninger til projektforslaget fremsendt af Cowi den 15. juni 2012, 24. september 2012, 28. september Naturgas Fyn Distributions høringssvar af den 11. maj 2012, 13. juli 2012, 29. oktober

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Nørre Aaby Kraftvarmeværk Amba Grønnegade 7 5580

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Nørre Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Middelfart

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Email: ngf@ngf.dk, gni@ngf.dk Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Vedr. J.nr. 1021-264 Klage over Assens Kommunes afgørelse af 19. februar 2010 om fjernvarmeforsyningsprojekt i Ebberup og Sønderby

Vedr. J.nr. 1021-264 Klage over Assens Kommunes afgørelse af 19. februar 2010 om fjernvarmeforsyningsprojekt i Ebberup og Sønderby Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Att.: Rasmus Aggersbjerg Kristensen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 14. oktober 2009 hjemvises.

Middelfart Kommunes afgørelse af 14. oktober 2009 hjemvises. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Naturgas Fyn Distribution A/S over Middelfart

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen Varmeplanlægning Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen 2 Det vi vil tale om. Kommunernes sagsbehandling og godkendelse af projektforslag Reglerne om varmeplanlægning Kollektive varmeforsyningsanlæg

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 194 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Varmeplanlægning og forudsætninger) I

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af transmissionsledning Volderslev 9. januar 2014 1/15 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Varmegenvinding på Dalum Kraftvarme 3/7 2014 1/25 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Projektgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS

Projektgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS Projektgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS Etablering af ny gasmotor 20/4 2015 1/11 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 MEMO TITEL Projektforslag for konvertering til fjernvarme i 14 energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 DATO 13. november 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Udnyttelse af overskudsvarme fra KiMs i Søndersø November 2014 1/24 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte.

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. Fra naturgas til...? Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. 1 Hvorfor? Kraftvarme mere energieffektivt end naturgas Selvforsyning med naturgas

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a [indsæt dato 2014] Sags id: 14/15166 Plan og Kultur Rådhus Allé 5 5610 Assens Kontaktperson: Mette Brogaard E-mail: mjoha@assens.dk Dir. tlf.: 6474 6881 Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby

Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby Plan og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Dato: 13.marts

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 7. april 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Infomateriale til kommuner

Infomateriale til kommuner Infomateriale til kommuner Disposition Det er tilladt at bruge naturgas Hvad siger nyeste bygningsreglement (BR15)? Afgørelser i Energiklagenævnet Der er naturgas nok Nordsøen Biogas i Danmark Der er bæredygtige

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere