SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING"

Transkript

1 SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING KOLLEKTIV TRAFIK ER IKKE EN PRIVAT SAG Beretning til generalforsamlingen oktober 2007 Til jer der kan huske sidste års generalforsamling var der en del debat om fremtiden. Vi kan ikke love at denne beretning giver mere ro i sindet. Der er nemlig stadig mange uafklarede forhold på vores arbejdsplads. Men brancheafdelingens generalforsamling er stedet hvor vi i fællesskab er toneangivende for retningen for buschaufførernes fælles fremtid. Den skriftlige beretning er et udpluk af det som bestyrelsen har arbejdet med i årets løb. Til gengæld er det svært at spå om fremtiden. Udlicitering At det er svært at spå om fremtiden, er ikke mindst forårsaget af, at vi nu står i den situation, som vi har snakket om i mange år. Nogen har vist besluttet at udlicitere dele af Århus Sporveje. Hvilke dele, hvornår og hvordan er stadig uvist. De fleste informationer om sagen får vi gennem pressen. I skrivende stund er dagsorden til et informationsmøde ændret, og MED udvalget ved ikke mere end kollegerne ved. MED udvalget er heller aldrig blevet hørt om beslutningen før den tilsyneladende er blevet truffet. Det er i strid med reglerne, hvilket KTO da også medgiver os. Problemet er, at vores nye arbejdsgiver siger, at beslutningen ikke er truffet i Midttrafik. Midttrafik henviser i stedet til Århus kommune, som tilsyneladende har truffet beslutningen, mens vi stadig var kommunalt ansatte. Rygterne fortæller også, at det er Århus kommune, som pludseligt satte udlicitering på stand by i hvert fald for en stund. Vi har aldrig fået indblik i den reelle dagsorden. Den skifter øjensynligt også, som vinden blæser. Vi ved ikke om ledelsen nåede sine mål men vi ved, at ledelsen til det sidste havde byrådets opbakning. Kun SF og Enhedslisten sagde fra og de var også de eneste der stemte imod udlicitering af Århus Sporveje. Den utydelige grænsende til hemmelige dagsorden, har til gengæld givet grobund for en masse rygter. Sammenholdt med de andre tiltag, som efter ledelsens udsagn har til formål at gøre os klar til konkurrence, bliver ledelsen ofte opfattet som skruppelløs. Om ledelsen er skruppelløs eller bare ret klodset, skal vi lade være usagt, men det er et faktum, at vi ikke har samlet på sejre i år, og at der er langt mellem de gode beretninger. Ny arbejdsgiver Sagen om udlicitering er blandt andet en af de situationer, som giver grund til at undre sig over, hvem der reelt er vores arbejdsgiver, og hvem der har ansvaret for de personalemæssige rettigheder, som også gælder for buschauffører. Ifølge vores ansættelsesbrev eller rettere tillægget til ansættelsesbrevet, så har vi fået ny arbejdsgiver pr. 1. januar nemlig Midttrafik. Der er ikke ændret i vores ansættelsesbreve i øvrigt, og ifølge tillægget er vi overflyttet med samme rettigheder som ved den gamle arbejdsgiver - Århus Kommune. Nyt MED udvalg Som konsekvens af, at vi er overgået til en ny arbejdsgiver, som også i sig selv er ny har en del af opgaven først på året, handlet om at få oprettet nye MED udvalg. Det skulle vise sig, at være en ikke helt enkel sag. Midttrafik er som udgangspunkt en myndighedsfunktion, som i princippet bestiller den kollektive trafik ved de respektive leverandører. Men Århus Sporveje er også en

2 offentlig institution, og som sådan skal vi referere til en offentlig myndighed. Efter nogen tovtrækkeri blev vi enige med Midttrafik om, at chaufførerne ved Århus Sporveje naturligvis skulle repræsenteres i det øverste MED udvalg i Midttrafik. Vi er repræsenteret ved sektorformand Jan Nonboe. Opsigelse af rettigheder På trods af, at vi er overført med sædvanlige rettigheder, så var vi kun lige netop overført til Midttrafik, da den første opsigelse af rettigheder blev meddelt. Ledelsen opsagde retten til livslangt frikort. Senest har ledelsen opsagt retten til at gå på orlov pr. 1. januar Begge sager er overdraget til FOA Århus. Ledelsen har, overfor FOA Århus fastholdt opsigelsen af livslangt frikort, og nu skal den sag så afgøres af forbundet. Retten til orlov er på vej til samme behandling, med mindre ledelsen anerkender, at orlovsrettighederne tidligst kan opsiges til overenskomstens udløb. Arbejdsplan Arbejdstidsaftaler skal aftales lokalt. Da ledelsen ikke vil komme med et forslag, som er acceptabelt for chaufførerne, har ledelsen besluttet, at de herefter planlægger arbejdsplaner efter overenskomsten fra 1989, som er den sidste overenskomst, som indeholdt en egentlig beskrivelse af vilkår for arbejdstidsplanlægning. Det er ikke rimeligt at påstå, at der siden sidste år, er gjort væsentlige forsøg på at få en ny arbejdstidsaftale. FOA har ganske vist været indkaldt til et møde med ledelsen, hvor det blev aftalt, at Sporvejene skulle udarbejde udkast til planer, som kunne danne grundlag for videre drøftelser. Men FOA har tilsyneladende stadig ikke set skyggen af sådan et forslag. Turnusperioder Et af de nye dilemmaer i forhold til en arbejdstidsaftale er tilsyneladende, at ledelsen ikke kan blive enig med sig selv om, hvad en turnusperiode er. Hvis FOA skal indgå en aftale, er det som minimum vigtigt, at vi kan gennemskue, om arbejdstiden er opgjort korrekt. Det ene øjeblik havde vi tre turnusperioder nemlig de som vi kender en sommerplan, en sommerferieplan og en vinterplan. Senest har ledelsen gjort gældende, at vi kun har to turnusperioder nemlig sommerplan og vinterplan. Denne definition havde tilsyneladende til formål, at visse chauffører kunne køre sommerferieplanen med forholdsvist flere timer som så skulle udlignes på den øvrige del af sommerplanen. Og senest har ledelsen så forkyndt, at der i fremtiden kun vil være en turnusperiode nemlig en årsplan. Det ville ifølge ledelsens definitioner kunne betyde, at vi så også arbejder med årsnormer. FOA har gjort gældende, at chaufførerne skal kunne opgøre deres timetal i kortere perioder end et år. Julen Hvordan chaufførerne skal arbejde i julen er endnu uvist. På trods af, at ledelsen selv har defineret de turnusperioder som lige nu gælder i hvert fald indtil en eventuel forhandling med KL eller en voldgift eventuelt mener noget andet så har ledelsen end ikke været i stand til at overholde sin egen definition. Vi har ikke fået en samlet vinterplan men i stedet en plan fra til 22. december. Ledelsen undskylder sig med computerproblemer, og lover dog, at vi i løbet af oktober får resten af planen. Men det er jo tankevækkende, at der tilsyneladende er brug for flere og flere planlæggere jo mere chaufførernes planer skal presses, og jo mere elektronik der benyttes til planlægningen. Tænk om de mange ressourcer i stedet var brugt til chauffører? Det er da vist ikke et urimeligt juleønske men i mellemtiden påser vi, at vi faktisk får nogle planer for julen så hurtigt som muligt, så chaufførerne også kan planlægge julen, sammen med familien. Pauser Som aftalt i forbindelse med et medlemsmøde, har FOA opsagt den decentrale pauseaftale. Aftalen var det sidste og eneste element, som var tilbage af de tidligere decentrale arbejdstidsaftaler. Opsigelsen af aftalen betød i praksis, at ledelsen pr. 28. juni skulle overgå til at planlægge med de pausebestemmelser, som fremgår af overenskomsten fra 1989 (som ledelsen selv mener, er den gældende overenskomst). Som konsekvens heraf, skal alle tjenestemændenes vagter planlægges, så der er minimum 25 minutters spisepause i hver vagt. Det kniber gevaldigt

3 for ledelsen, at overholde denne bestemmelse, hvorfor der er rejst konkrete sager i den anledning. Da ledelsen ikke er enig med FOA i, at den forvalter bestemmelsen forkert, er sagen videresendt til forbundet med henblik på en afklaring. Ferie Med opsigelsen af de tidligere arbejdstidsaftaler, har ledelsen også opsagt en tidligere aftale om, hvordan man tilrettelægger ferie. Herefter skal ferien tilrettelægges i henhold til den kommunale ferieaftale, men det kniber for ledelsen at overholde bestemmelserne. Det er forudsat, at medarbejderne skal høres om ferieønsker, og det er forudsat, at medarbejdernes ønsker i videst muligt omfang skal imødekommes. Men i praksis fordeler ledelsen stadig ferien, som ledelsen mener den skal fordeles. I den sammenhæng er der ikke taget behørigt hensyn til, at nogle vagtuger er længere end andre, så i praksis har mange chauffører oplevet, at der er afviklet alt for mange ferietimer i forhold til det antal uger der er afviklet. FOA mener, at ledelsen skal udvise langt større omsorg for, at antallet af timer og antallet af ferieuger går op. Sporvejsledelsen er ikke enig og derfor er sagen overgivet til forbundet. Konkret skal sagen rejses via KTO da der er tale om krænkelse af en KTO aftale. Afspadsering Også spørgsmålet om afspadsering, 37/3 tillæg m.v. er spørgsmål som der er rejst sager på. Ledelsen har selv valgt at udmønte 37/3 timerne således, at de opspares og afvikles i det efterfølgende ferieår. Men i praksis har ledelsen valgt i visse tilfælde at udbetale pengene med henvisning til arbejdskraftsituationen. Også denne sag er der uenighed om, og derfor er spørgsmålet om ledelsens ret til at disponere over medarbejdernes afspadsering også sendt i forbundet. Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet gav imidlertid chaufførerne ret i, at arbejdsplanlægningen er sikkerheds og sundhedsmæssig uforsvarlig. Arbejdstilsynet arbejder med en definition af arbejdsmiljømæssige belastningsfaktorer og konkluderer, at jo flere belastende elementer der indgår i en arbejdsplan, jo mere sundhedsskadelig er den. De belastende faktorer er defineret som lange vagter (over 8 timer) lange arbejdsperioder weekendvagter natarbejde og modursvagter. Arbejdstilsynet har senest påbudt ledelsen at råde bod på de uforsvarlige planer, men indtil videre er der intet sket i den retning. Ganske vist har sikkerhedsgruppen haft en del møder med ledelsen, men de konkrete bud på løsninger mangler fortsat. Arbejdsklimaundersøgelse Et af elementerne i Arbejdstilsynets påbud handler om, at ledelsen skal inddrage en uvildig arbejdsmiljørådgiver. Ledelsen valgte Crecea. I samarbejde med Crecea er der udarbejdet en arbejdsklimaundersøgelse. Rapporten gav ledelsen dumpekarakter, men rapporten bekræftede også, at arbejdsvilkårene er for ringe. ArbejdsPladsVurdering (APV) Senest er der gennemført en APV, som blot gentager det, som arbejdstilsynet og Creceas undersøgelse allerede har konkluderet. Sikkerhedsgruppen forestod at sammenskrive de mange bemærkninger fra kollegerne, og fremsendte efterfølgende rapporten til ledelsen, arbejdstilsynet,foa,3f og selvfølgelig til kollegerne. Personalechefen har ganske vist efterfølgende gjort gældende at der ikke er tale om en endelig rapport. Ledelsen har ret så langt, at der fortsat venter sikkerhedsudvalget en stor opgave, når der skal laves handlingsplaner på de fremstillede problemer, men selve vurderingen af arbejdsmiljømæssige belastninger, som denne gang er baseret på spørgeskemaer, som kollegerne har udfyldt, står ikke til at ændre, og endnu engang har ledelsen fået en kraftig påmindelse om, hvad ledelsesstilen gør ved kollegerne. Manglende tillid til ledelsen er igen gennemgående, men især hæfter vi os ved det forhold, at alt for mange kolleger klager over, at de har store problemer med at få privatlivet og arbejdet til at hænge sammen. Netop sammenhængen mellem arbejdsliv og privatliv har også været tema i de efterfølgende drøftelser i sikkerhedsudvalget men indtil videre uden at der er fremkommet

4 konkrete bud på løsninger. Det er ærgerligt, for der er stor sandsynlighed for, at netop dette problem har stor indflydelse på det stadigt alt for høje sygefravær. Vognudvalg Efter længere tids venten på godkendelse fra færdselsstyrelsen, er den nye bustype Solaris nu endeligt på gaden. Levering 2006 Busserne kører fra station Nord. Der har været nogle forskellige børnesygdomme blandt andet rettelser på kameraet (hurtige skift af billede) nu er der delt skærm med begge de bagerste døre, problemer med lyde fra de forskellige betjeninger m.v. Det er alt sammen noget, som man nu er rettet på den nye levering, af 22 busser af samme type, og som efterfølgende vil blive rettet på de fire først leverede busser, eneste problem der ikke er rettet er støj fra ventilation i taget, der vil blive efter - monteret regulering af samme for at mindske støjen. Beklædningsudvalget Der er af ÅS indkøbt et parti stof til årets levering af benklæder, (uden godkendelse i beklædningsudvalget) dette er af en kvalitet der ikke tilgodeser de chauffører der har bestilt vinter beklædning, alle der har bestilt vinter buks, (kraftig kvalitet) kan afhente 3 funktions undertøj uden pointtab (egenbetaling) i det omfang dette er nødvendigt. Voldsudvalg Busradioen er skiftet ud med mobiltelefoner. Igennem året har der imidlertid også været en række klager over Brandstationens betjening af busradioen. Manglende svar, og til tider også manglende handling gav anledning til en del utryghed ved brugen af radioen. Men det er nu ikke årsagen til, at vi nu har fået telefoner. Telefonerne er en del af en besparelse, som betyder, at personalelederne har overtaget Brands funktion. Om mobiltelefonerne har givet mere tryghed er dog uvist. Dels har der været ringe mulighed for at orientere sig om, hvordan telefonen fungerer dels har de første chauffører erfaret, at det også kan være svært at komme igennem på telefonen. Eksempelvis havde en del chauffører i starten indtalt beskeder på telefonsvareren, men ledelsen havde ikke tænkt på, at telefonsvareren skulle aflyttes. Mange chauffører klager også over, at der skal bruges uforholdsmæssigt mere tid på at få kontakt på telefonerne. Telefonerne kan jo kun bruges, når bussen holder stille, og det gør de sjældent. Mobiltelefonordningen bliver fulgt meget nøje af udvalget. Det er vigtigt, at vi er sikre på, at chaufførerne kan komme i kontakt med ledelsen, når der er behov for det, og vi håber at de første børnesygdomme er overstået. I forbindelse med trivselsundersøgelsen som er nævnt andet steds i beretningen er der kommet et meget kedeligt resultat frem. Ledelsen har selv fremhævet det problem, at nogle kolleger føler sig mobbet på arbejdspladsen. Til gengæld er der ikke sagt så meget om, at kolleger også har oplevet fysisk vold udøvet af kolleger. Bestyrelsen vil til alle tider fastholde, at vi skal videreføre 0- tolerancen ikke kun i forhold til vores passagerer, men bestemt også i forhold til hinanden. Men både trivselsundersøgelsen og APV en pegede også på, at flere chauffører oplever, at visse passagerers tolerance er blevet mindre. Utilfredshed med forsinkelser m.v. smitter af på chaufførerne. Bestyrelsen mener samtidig, at ledelsen har været alt for ivrige efter, at tørre ansvaret for diverse driftsproblemer af på chaufførerne. Mange passagerer refererer til sygdom som årsag til driftsproblemer, skønt mange andre forhold har haft betydning. Det fyldte desværre ikke lige så meget i medierne, da ledelsen endeligt medgav, at man manglede 60 kolleger ved Århus Sporveje samt at driften kun hang sammen, fordi mange chauffører kører overarbejde. Overarbejde Og rigtig mange chauffører kører overarbejde. Det er ærgerligt for mange af de korte vagter, som nogle chauffører kører før eller efter deres egen vagt er vagter, som sygemeldte kolleger har brug for, når de skal i gang igen. Og så er det bare beviseligt så usundt at arbejde over, og det er med stor sandsynlighed med til at holde sygefraværet oppe. Men ikke mindst er overarbejde en sikkerhedsrisiko. Arbejder man for meget, mister man med tiden koncentrationen, hvilket kan få betydning for passagererne og medtrafikanters sikkerhed.

5 Sygdom Men ledelsen er tilsyneladende også fortsat meget optaget af sygdom. Der er alt for langt mellem de gode beretninger om ledelsens håndtering af sygefravær, og fyresedlerne sidder stadig meget løst. Det betyder også, at ledelsen afskediger kolleger, som efter lægens udsagn, vil kunne køre bus igen, når de bliver raske. Der er sågar eksempler på, at kolleger bliver fyret på trods af en nært forestående raskmelding. Og på trods af, at der stadig køres alt for meget overarbejde, så er det svært at overtale ledelsen til at finde midlertidige skånetjenester, når chauffører er klar til at genoptage arbejdet eventuelt på deltid. Det betyder, at sygefraværet bliver unødigt forlænget med større risiko for en fyring. Det er stadig bestyrelsens opfattelse, at sygefraværet har sammenhæng med manglende hensyn til den enkeltes behov. Hvis der er lægelig dokumentation for, at en bestemt type sæder giver rygproblemer, så bør ledelsen også selv kunne forudse en sygemelding, hvis dette hensyn ikke respekteres. Fyringer Et utal af fyringer er anket og konkret ligger sagerne i forbundet, hvor man lige nu afventer en landsret, som skal tage stilling til to sager, som FOA foreløbigt har tabt i byretten. Vi kan ikke sige det højt nok det er vigtigt, at du tager en bisidder med, hvis du skal til samtale med ledelsen. Efter bestyrelsens opfattelse, er der for eksempler på, at ledelsen ikke overholder de gældende spilleregler, når de uddeler fyresedler. Netværksgruppe Det har helt sikkert været godt for de syge / fyrede chauffører, at kunne mødes i en netværksgruppe, hvor de dels kan støtte hinanden dels kan give hinanden inspiration til, hvordan man kommer videre efter Sporvejene. Det er bestemt ikke nogen grædeklub tvært imod. Mange har udtalt, at det har været godt at komme hjemmefra og erfare, at andre har det lige så svært med den nye situation. Farvel til fem tillidsrepræsentanter Aldrig i brancheafdelingen historie har vi haft et så omtumlet år. Vi måtte sige farvel til 5 tillidsfolk - heraf 3 på grund af sygdom. Blandt de opsagte tillidsrepræsentanter er også den tidligere formand Johnny Fischer. Johnny kunne ikke længere bære at se, hvordan kolleger blev opsagt på helt urimelige vilkår. til sidst påvirkede det hans eget helbred så meget, at han blev syg og senere fyret. Mange chauffører har sikkert allerede opdaget, at Johnny trods alt ikke er så langt væk. Han afprøver nu en tidligere HK uddannelse i FOA. Vi vil gerne her benytte lejligheden til at sige Johnny tak for hans indsats. Han brugte sig selv op for buschaufførerne og vi ønsker ham held og lykke med fremtiden. Også en stor tak til de øvrige tillidsmænd Ib Rudbjerg, Ralf Petersen, Steen Christensen og Bent- Aage Andersen. Vi har derfor også kunne sige velkommen til nye tillidsrepræsentanter i januar blev Chris valgt som ny tillidsmand på station syd og Hans som suppleant, velvidende at det kun ville vare kort tid, før end opgaven som tillidsmand ville blive aktuel for Hans. Begge er indgået i bestyrelsesarbejde på fuld styrke.

Sikkerhedsrepræsentanterne Århus Sporveje, Busselskabet Bryggervej 35, 8240 Risskov. Sikkerhedsrepræsentanternes Årsberetning 2008

Sikkerhedsrepræsentanterne Århus Sporveje, Busselskabet Bryggervej 35, 8240 Risskov. Sikkerhedsrepræsentanternes Årsberetning 2008 Sikkerhedsrepræsentanterne Århus Sporveje, Busselskabet Bryggervej 35, 8240 Risskov Sikkerhedsrepræsentanternes Årsberetning 2008 Indledning Årets sikkerhedsarbejde har haft igen i år et stort omfang.

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Sikkerhedsgruppen v/ Århus Sporveje, Busselskabet

Sikkerhedsgruppen v/ Århus Sporveje, Busselskabet 17. november 2006 Kommentarer til ledelsens svar i forhold til endelig rapport fra Arbejdstilsynet den 6. oktober 2006 vedr. arbejdstilrettelæggelsen for chauffører ved Århus Sporveje Indledning Sikkerhedsgruppen

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling Referat fra generalforsamling den 25. oktober 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsordenen 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg A) 1 stationsuafhængig

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 234 /

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 234 / Aktionsgruppens Mailservice Nr. 234 / 4.8.2007 Indhold 1. Nyheder. Nyheder. From: Villy Fink Isaksen To: Bendt Bendtsen ; 'Torben Høyer' Cc: 'Jan Nonbo' ; '(SR) Jean Philip Ricard' ; Torben Lund ; Alex

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 229 / 12.7.2007

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 229 / 12.7.2007 Aktionsgruppens Mailservice Nr. 229 / 12.7.2007 Indhold 1. Reaktion på et interview i JPÅrhus.. Reaktion på et interview i JPÅrhus. Direktør Høyer havde en hurtig reaktion på interviewet i JPÅrhus, som

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet Sygefraværssamtaler Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 Sygefraværssamtaler Lederen skal: - Afholde samtalen senest 4 uger efter 1. sygedag -Indkalde medarbejderen til personlig samtale (pr. tlf., brev,

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 U D K A S T Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra HMU-mødet den 31. august 2010. Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner TEKNIK-SERVICE Overenskomst for ambulanceuddannet personale FOA og Danske regioner Informationsmøder Vi ved, at uanset hvor meget materiale vi laver, vil der være en lang række uafklarede spørgsmål. Derfor

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 198 / 9.3.2007

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 198 / 9.3.2007 Aktionsgruppens Mailservice Nr. 198 / 9.3.2007 Indhold 1. Manglende information. 2. Nyheder. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Læserbrev / Pressemeddelelse. 5. Ansættelsesbrev? Manglende information.

Læs mere

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde.

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Omsorgspolitik Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Politikken er vedtaget i Økonomiudvalget den 16. maj 2007

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til?

Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til? F O A f a g o g a r b e j d e Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til? Denne Kort & Godt pjece henvender sig til dig som medlem af FOA. Pjecen informerer om: n Hvad Arbejdstilsynet kan. n Hvilken rolle,

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA gør meget mere end at sikre gode overenskomster og at arbejde politisk for medlemmernes interesser. Når du er medlem af FOA, står vi også klar til at hjælpe

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE ARBEJDSMARKED DANSKE REGIONER, KL OG FORHANDLINGSFÆLLESSKABET SEPTEMBER 2016 INDHOLD KEND DINE RETTIGHEDER OG PLIGTER....3 DEN DANSKE MODEL....4 DIN

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Korrekturlæsning på læserbreve.

Korrekturlæsning på læserbreve. Aktionsgruppens mailservice nr. 82 den 9. juli 2006 kl. 20.55 Indhold 1. Korrekturlæsning på læserbreve. 2. Chaufførernes egne oplevelser. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Billetkontrollørerne. Korrekturlæsning

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

Buschauffør. i Busselskabet Aarhus Sporveje

Buschauffør. i Busselskabet Aarhus Sporveje Buschauffør i Busselskabet Aarhus Sporveje Busselskabet Aarhus Sporveje er byens kollektive busselskab. Langt den største del medarbejderne er buschauffører, men vi har naturligvis mange andre faggrupper.

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Den gode opsigelse

Den gode opsigelse Den gode opsigelse I 2012 er en del frie skoler lukket. Der er endvidere en lang række skoler, der har overvejet eller gennemført personalereduktioner som følge af den pressede økonomi, faldende elevtal

Læs mere

Chaufførernes oplevelser

Chaufførernes oplevelser Aktionsgruppens mailservice nr. 81 den 7. juli 2006 kl. 10.35 Indhold 1. chaufførernes egne oplevelser 2. Læserbreve, meninger og debat. 3. Nyhedskilder. Chaufførernes oplevelser - skrevet af Michael Man

Læs mere

Arbejds- familie- og fritidsliv

Arbejds- familie- og fritidsliv Arbejds- familie- og fritidsliv Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse om balancen mellem arbejds-, familie- og fritidsliv. I undersøgelsen refereres ofte til familien. I dag kan familier tage

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Rudersdals kommunes sygepolitik

Rudersdals kommunes sygepolitik Sygepolitik Rudersdals kommunes sygepolitik Rudersdal Kommune er en attraktiv arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor balancen mellem arbejdsliv og privatliv prioriteres Ved sygdom

Læs mere

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Dagsorden, koordineringsmøde den 22. april 2009 Sted: TR- kontoret Station Nord Tid: 0930-1600 Referat fra koordineringsmødet den 22. april 2009 kl. 0930 1730 Tilstede: Ernst Jæger Frederiksen, Ghita Sørensen,

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant som bisidder August 2011 Gode råd til bisidderrollen Indhold Forord Bisidderrollen 3 Inden samtalen 4 Under samtalen 5 Efter samtalen 6 Få mere at vide 7 Som tillidsrepræsentant

Læs mere

Pas på den kollektive trafik. Det er nu du skal have klar besked om den kollektive trafik af dine politikere.

Pas på den kollektive trafik. Det er nu du skal have klar besked om den kollektive trafik af dine politikere. Pas på den kollektive trafik Det er nu du skal have klar besked om den kollektive trafik af dine politikere. Kollektiv trafik er ikke nogen privatsag Et velfungerende kollektivt trafiksystem er væsentligt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger:

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger: 1 Tilkendegivelse Som opmand i den faglige voldgiftssag: DI Overenskomst 1 v/di for Ferrosan A/S (advokat Sannie Skov Tvermoes) mod CO industri for Fagligt Fælles Forbund for fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress Efter stress - om at komme tilbage på arbejde efter stress En guide til borgere med stress INDLEDNING Det er svært at skulle på arbejde igen, efter at have været sygemeldt med stress. Der er mange spørgsmål,

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere