FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013"

Transkript

1 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

2

3

4 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej Helsingør Telefon: CVR: REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S TRYK Nofo Print Oplag: 500 stk. FORSIDE Forsyning Helsingør godkendte i 2013 en ny vandstrategi, som implementeres henover de kommende år. FOTO Operate A/S

5 FORSYNING HELSINGØR ÅRSRAPPORT Indhold LEDELSESBERETNING Forudsætningen for velfærd 06 Hoved- og nøgletal 07 Året, der gik 08 FORSYNINGSOMRÅDER El 16 Varme 21 Affald 24 Vand 29 Spildevand 32 FORSYNING HELSINGØR Om Forsyning Helsingør 38 Selskabsstruktur 40 Bestyrelse og direktion 41 Strategi 42 FINANSIELT REGNSKAB Anvendt regnskabspraksis 46 Regnskab 50 Noter 55 PÅTEGNING Ledelsespåtegning 60 Den uafhængige revisors erklæringer 61 REVISOR PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup ADVOKAT Horten Philip Heymans Allé Hellerup BANK Nordea Slotsgade Hillerød

6 06 ÅRSRAPPORT 2013 FORSYNING HELSINGØR Forsyning er forudsætningen for det moderne liv Forsyning Helsingør sørger for, at hverdagslivet for familien Helsingør kører, når vi leverer el, vand og varme og sørger for, at affald og spildevand kommer godt væk. På denne måde bidrager vi til at vores kunder oplever livskvalitet og komfort eller med andre ord vi leverer velfærd og værdi til gavn og glæde. Der er to sider af det at levere velfærd for Forsyning Helsingør. På den ene side leverer vi en vare, som gør, at Helsingørs familier fungerer og har det godt. På den anden side løser vi et miljøproblem, når vi renser spildevandet og tager hånd om affaldet og vel at mærke ved at vi bruger mindst mulig energi til dette og bruger ressourcerne i spildevandet og affaldet til produktion af strøm og varme. Det er dét, vi mener med at levere velfærd. Men Forsyning Helsingør leverer ikke bare velfærd. Vi gør det på en måde, som tilfører værdi for vores kunder, medarbejdere og ejere. Vi leverer omkostningseffektiv, kvalitetsbevidst og serviceminded forsyning samtidig med, at vi tilstræber lavest mulig miljøbelastning. Vi fokuserer samtidig på at udbygge de værdier, vi forvalter for vores ejere, som i sidste ende er borgerne i Helsingør Kommune. Det er dét, vi mener med værdi.

7 FORSYNING HELSINGØR ÅRSRAPPORT Hoved- og nøgletal Koncernen beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Hovedtal TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK Resultat Nettoomsætning Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal i pct. Bruttomargin 41,1 42,3 51,3 4,7 15,8 Overskudsgrad 0,3 0,9 2,5-6,0 4,4 Afkastningsgrad 0,1 0,2 0,4-0,9-0,8 Soliditetsgrad 79,2 79,9 81,8 84,8 84,6 Forrentning af egenkapital 0,3 0,2 0,3-1,00-0,9 Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. Ændring i regnskabspraksis grundet indregning af over-/underdækninger er ikke ændret for sammenligningstal for 2009.

8 08 ÅRSRAPPORT 2013 FORSYNING HELSINGØR Ledelsesberetning Året der gik Årsrapporten for Forsyning Helsingør A/S er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. Årsrapporten er udarbejdet, så den giver et samlet billede af økonomien og aktiviteterne i hele koncernen. Forsyning Helsingør A/S er etableret som en multiforsyningsvirksomhed ejet 100 pct. af Helsingør Kommune. Koncernen leverer ydelser inden for de fem områder el, varme, vand, spildevand og affald. Årets resultat og investeringer Den samlede omsætning for Forsyning Helsingør var 523 mio. kr. i 2013, mens omsætningen i 2012 var på 591 mio. kr. Udviklingen skyldes primært et generelt lavere aktivitetsniveau med stabile priser, samt at priserne på elmarkedet har været lave, hvorfor Helsingør Kraftvarmeværk i perioder har haft produktionen i ro. Selskabet har i 2013 investeret for 8,9 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. Varme Resultatet for 2013 udgør et resultat på 0,0 mio. kr. efter skat, og egenkapitalen udgør herefter 81 mio. kr. per 31. december Selskabet har i 2013 investeret for ca. 24,5 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. Helsingør Kraftvarmeværk A/S udgør et resultat på 0,0 mio. kr. efter skat, og en egenkapital udgør herefter 0,5 mio. kr. per 31. december Selskabet har i 2013 investeret for 4 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. Vand Resultatet for 2013 udgør et resultat på 0,0 mio. kr. efter skat, og egenkapitalen udgør herefter 623 mio. kr. per 31. december Selskabet har i 2013 investeret for ca. 26,8 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. Årets resultat er et overskud på 7,3 mio. kr. efter skat. Overskuddet stammer fra aktiviteterne indenfor el samt sideordnede aktiviteter. Egenkapitalen er på niveau med 2012 og er i ,4 mia. kr. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Samlet er der i koncernen investeret i nye anlægsaktiver for i alt 127 mio. kr. i Dette sikrer, at koncernens aktiver løbende udbygges og renoveres primært aktiver inden for produktions- og distributionsanlæg. Resultater på de fem forsyningsområder El Resultatet for 2013 udgør et resultat på 6,6 mio. kr. efter skat, og egenkapitalen udgør herefter 75,6 mio. kr. per 31. december I resultatet for selskabet udgør 1,9 mio. kr. udbytte fra Scanenergi A/S. Ejerandelen i Scanenergi A/S og Scanenergi Elsalg A/S findes i posten Andre kapitalandele, værdipapirer. Årets resultat på 7,3 mio. kr. efter skat er tilfredsstillende. Forsyning Helsingør har haft et godt forsyningsår med høj forsyningssikkerhed, og vi har holdt priserne i ro. Vi har i årets løb haft løbende fokus på at skabe et solidt strategisk og driftsmæssigt fundament for at indfri vores ambitiøse målsætninger. Derudover har vi arbejdet hårdt på at forberede et beslutningsgrundlag for vores bestyrelse og ejere i forhold til vores planer om at samle så mange af vores aktiviteter på Energivej som muligt. Samlet set har vi haft et godt 2013, hvor vi har haft høj forsyningssikkerhed og forberedt os på de kommende års udfordringer på forsyningsområdet. Jacob Brønnum, Adm. direktør

9 FORSYNING HELSINGØR ÅRSRAPPORT ca udsendte fakturaer Spildevand Resultatet for 2013 udgør et resultat på 0,0 mio. kr., og egenkapitalen udgør herefter mio. kr. per 31. december Selskabet har i 2013 investeret for ca. 54 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. I regnskabsåret er foretaget en korrektion af værdien af de materielle anlægsaktiver. Denne kan ses i noten for egenkapitalen som Korrektion primo. Korrektionen vedrører Forsyningssekretariatets rettelse af indgangsværdierne for ledninger som følge af en ændring af zone-inddelingen mellem land og by. Forsyning Helsingør er økonomisk set kommet godt igennem Resultatet for året er forbedret på grund af Forsyning Helsingørs kontinuerlige fokus på at øge effektiviteten. Omsætningen er i 2013 faldet, hvilket bl.a. skyldes, at et par store virksomheder har lukket eller ændret produktionsmetoder, flere el-kunder er gået over til solceller samt der er et større fokus på genanvendelse af vand. Forsyning Helsingør mener, at der er tale om en tendens i samfundet, hvor der er fokus på genanvendelse og vedvarende energi en tendens, vi hilser velkommen. Forsyning Helsingør ser frem til et spændende 2014, hvor vi vil have yderligere fokus på likviditet og cashflow. Jette Thelin, Økonomichef Affald Resultatet for 2013 udgør et resultat på 0,0 mio.kr., og egenkapitalen udgør herefter 31 mio. kr. per 31. december Selskabet har i 2013 investeret for ca. 4,1 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. Analyse af risici Forretningsmæssig risiko Koncernens resultat er påvirket af den pris, der betales til indkøb af el og gas. Disse indkøb handles typisk via aftaler med el- og gashandlere, hvor markedspriserne indgår. Herudover er der indgået samarbejde med Nordforbrænding I/S om levering af varme. Samtlige medarbejdere i koncernen er for 2013 ansat i Forsyning Helsingør Service A/S, som forestår aktiviteterne for datterselskaberne. Aktiviteterne for datterselskaberne er underlagt offentlig regulering, og der deltages derfor aktivt i relevante branchegrupper, ligesom der er dialog med de regulerende myndigheder. Driftsrisiko Operationel risiko håndteres gennem investeringsplanlægning og tilstandsbaseret vedligeholdelse, vagtordninger, beredskabsplaner, procedurebeskrivelser og forsikringer. Rente- og kreditrisici Der er indgået aftale med Helsingør Kommune om eksisterende lån i Forsyning Helsingør Varme A/S, og øvrige lån er optaget via kommunal lånegaranti hos KommuneKredit. Herudover er koncernen ikke påvirket af væsentlige rente- eller kreditrisici. Miljørisiko Koncernens drift omfatter anlæg, hvis drift forudsætter anvendelse af fx olie og andre produkter, som i skadessituationer kan medføre miljøforurening. Koncernens vedligeholdelses- og tilsynsrutiner for de pågældende anlæg forebygger i væsentligt omfang eventuelle miljøskader, hvorfor risici herfor anses for værende minimale.

10 10 ÅRSRAPPORT 2013 FORSYNING HELSINGØR Gns. priser for hvert af de fem områder for en almindelig familie Gennemsnitlig husstand i parcelhus på i 2013 (inklusive moms og afgifter) Fjernvarme: kr. Spildevand: kr. Affald: kr. Vand: kr. El: kr. Pris for en husstand total: kr. Særligt fokus i 2013 Byggerierne på Energivej, herunder masterplan og lokalplansgrundlag. Strategihandlingsplan, konkretisering af hvordan Forsyning Helsingør når sin vision om at blive Danmarks førende multiforsyningsvirksomhed i Fusion mellem Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Scanenergi Elsalg A/S. Køb af aktiepost i Scanenergi A/S. Organisationsudvikling, herunder snitflader og lederudvikling. Effektiviseringer i drift og administration. Høj forsyningssikkerhed med 24-7 service. Fortsat kabellægning af elluftledninger for at styrke forsyningssikkerheden og minimere ledningstab. Fortsat effektivisering og billigere produktion af fjernvarme. Fornyelse af ledningsnet for vand til minimering af vandspild og fortsat udbygning af sektioneringen til bedre styring, regulering og overvågning af vanddistributionen. Kloakering i Hornbæk og det åbne land. Ny vandstrategi hvordan sikres høj forsyningssikkerhed. Etablering af regnvandsbassiner til håndtering af regnvand og overløb af spildevand. Affaldssortering og genanvendelse af papir og træ har stået i selvbetjeningens tegn. Vi vil gøre det så let som muligt for vores kunder, og selvom vi stadig kan blive endnu bedre, synes jeg vi er nået langt i løbet af året. Nye løsninger til smartphones og forbedringer på vores hjemmeside har gjort det nemmere at være kunde i Forsyning Helsingør. Et andet vigtigt parameter for vores kunder er selvfølgelig, at pris og kvalitet hænger fornuftigt sammen. Vi har i Forsyning Helsingør et stort fokus på at holde priserne i ro og gerne sænke dem hvis det overhovedet er muligt. Derfor er det glædeligt, at vi siden 2012 har kunnet holde priserne i ro. 1 pct. er den samlede regning for en gennemsnitlig husstand i parcelhus steget igennem de sidste tre år og indregner man den almindelige prisudvikling, så er det faktisk blevet billigere at være kunde i Forsyning Helsingør. Kim Asker Larsen, Salgs- og markedschef

11 FORSYNING HELSINGØR ÅRSRAPPORT Forventninger til 2014 I 2014 fortsættes arbejdet med vores mission, vision og værdier. Der bliver igangsat en række strategiprojekter over den næste tre-årige periode inden for værdiskabelse, miljø & klima, kundefokus samt medarbejdere & kultur, som skal udvikle virksomheden i retning mod vores vision om at blive Danmarks førende multiforsyningsvirksomhed i I 2014 skal arbejdet med masterplanen for Energivej fortsættes, og bestyrelsen skal aflevere deres beslutningsgrundlag og indstillinger til den ordinære generalforsamling, som selskabet og byrådet afholder. Forsyning Helsingør vil også i 2014 have et stort fokus på at sikre høj forsyningssikkerhed og kvalitet i vores arbejde. Vi skal sikre miljøet og klimaet bedst muligt, arbejde mod effektiviseringer indenfor drift og administration samt udvikle nye produkter og selvbetjeningsmuligheder for vores kunder. For 2014 forventes den samlede omsætning for koncernen at blive ca. 700 mio. kr. med et forventet resultat på ca. 8,4 mio. kr. efter skat. Omsætningen svarer til niveauet for 2013, som uden koncern samhandel var 703 mio. kr. Investeringsomfanget forventes at udgøre ca. 192 mio. kr., så værdierne fortsat sikres og udvikles. Forbrugerpriser inkl. fast abonnement, moms og afgifter, årlige beløb El kwh Vand 140 m³ pr. år Spildevand 140 m³ pr. år Varme 130 m² Affald Samlede takster & priser FH

12 12 ÅRSRAPPORT 2013 FORSYNING HELSINGØR Efterfølgende begivenheder Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt andre forhold, der kan ændre vurderingen af årsrapporten for Fokus på god service og selvbetjening Forsyning Helsingør arbejder kontinuerligt med at forbedre vores kundeservice og kundeoplevelse, når de har spørgsmål, skal betale regninger eller skal flytte adresse. Siden etableringen af Forsyning Helsingør i 2009 har vi arbejdet med at strømline vores kundesystemer og fakturaer, så det er nemt og gennemskueligt for kunderne ligegyldigt hvilken forsyningsydelse Forsyning Helsingør leverer til kunden. I 2012 lavede Forsyning Helsingør en organisationsændring, hvor vi etablerede en ny Salgsog Markedsafdeling, som i endnu højere grad end tidligere skal sætte kunden i centrum. Forsyning Helsingør ønsker nemlig at agere, som om alle vores produkter og ydelser var udsat for konkurrence også selvom der i dag ikke er andre alternativer fx, når det handler om at komme af med sit affald eller spildevand. Den tilgang til vores kunder er blevet styrket i 2013, og den er med til at drive vores udvikling af nye ydelser og services. En bedre online oplevelse Forsyning Helsingørs hjemmeside, bliver løbende forbedret og udbygget. Langt de fleste af vores kunder foretrækker at betjene sig selv online uafhængigt af vores åbningstider. I 2013 har vi arbejdet med at forbedre kundernes oplevelse, når de besøger os online om det så er via deres smartphone eller deres computer. Forsyning Helsingør har øget udbuddet af selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden, og det er nu muligt at se og følge dit forbrug, tilmelde dig sms-tjenester, så du modtager en sms, når det er tid til at sætte storskrald eller haveaffald ud. I slutningen af 2013 er vi gået i gang med udviklingen af en ny hjemmeside, som går i luften i løbet af Den skal være med til at gøre oplevelsen for vores kunder endnu bedre specielt når det kommer til vores selvbetjeningsløsninger. Selvbetjening på farten Mange af vores kunder benytter i dag smartphones, og derfor har Forsyning Helsingør i 2013 stillet de første nye selvbetjeningsløsninger til rådighed som apps til Apples og Android smartphones. På appen minforsyning kan man se og følge sit forbrug, indberette aflæsninger af forbrug til Forsyning Helsingør, se sine regninger og meget mere. På appen Affaldsportal har man alle de vigtigste informationer om håndtering og afhentning af affald lige ved hånden. Man kan blandt andet tilmelde sig sms-ordning, læse vores affaldshåndbog og indberette manglende tømning af dagrenovation. Download-links til de to apps findes på vores hjemmeside. Gratis energitjek af dit hus 2013 var også det første år, hvor Forsyning Helsingør tilbød vores kunder et gratis energitjek af deres hus og efterfølgende rådgivning af, hvilke konkrete tiltag de kan udføre for at energioptimere deres hus. Forsyning Helsingørs energirådgiver aflægger kunden et besøg, gennemgår ejendommen og udarbejder derefter en energirapport, der beskriver, hvilke muligheder der er for energibesparelser generelt og et overslag på, hvad det vil koste at gennemføre forbedringerne. Det er en ordning, som både vores kunder og miljøet drager godt af og en ordning Forsyning Helsingør vil fortsætte de kommende år. Nyt el-produkt på hylden I 2013 lancerede vi et nyt el-produkt. Vi kalder det Spot- Måned, og det er et produkt, hvor prisen for el er variabel og følger prisudviklingen på el-markedet (Nordpool). Samtidigt blev det muligt for kunder udenfor vores eget el-netområde (primært Helsingør by) at købe forsyningsel hos Forsyning Helsingør og få det på den samme regning som vand, varme og affald. Samfundsansvar For Forsyning Helsingør er det naturligt at tage ansvar for miljøet og det lokalområde, vi arbejder i, og det ansvar tager vi med os hver dag, når vi træffer beslutninger og planlægger nye projekter. Forsyning Helsingør løfter et samfundsansvar, som er en indbygget del af de ydelser, vi leverer. Men vi har ikke en egentlig nedskrevet strategi eller politik for vores arbejde med samfundsansvar. Forsyning er en vare, som skal leveres og et miljøproblem, som skal løses. Det ser vi fx, når spildevandet skal renses, affaldet skal bortskaffes, og når varmen skal produceres med mindst mulig CO ² -udledning. På vandområdet drejer det sig fx om at sikre værdierne både grundvandet som ressource og de tekniske anlæg. Inden for spildevand arbejder vi på at imødekomme krav om rensningsgrad og at øge kapaciteten, så der kommer færrest mulige overløb til åer og havet.

13 FORSYNING HELSINGØR ÅRSRAPPORT Vi arbejder på en fortsat udbygning af fjernvarme, fordi det giver mindre miljøbelastning. Vi har i 2013 investeret i bedre og mere effektive produktionsanlæg, som reducerer miljøbelastningen ved produktion af varmt vand og el. På elområdet er der fortsat monopol for selve elnettet, mens der er frit marked for køb af selve strømmen. Vi arbejder hele tiden på at indkøbe el så fordelagtigt som muligt til glæde for vores forbrugere henvendelser til kundecenter Endelig skal vi hele tiden udvikle os på affaldsområdet, så vi i fællesskab med vores kunder sorterer affaldet optimalt og nyttiggør ressourcerne og energiindholdet i affaldet. Det giver både bedre økonomi og bedre miljø.

14

15

16 16 ENERGI ÅRSRAPPORT 2013 FORSYNING HELSINGØR Vi leverede i 2013 godt 111 mio. GWh til vores kunder i Helsingør by. Vi leverede halvdelen af den strøm, der blev brugt i Helsingør Kommune til både boliger, industri, handel og gadebelysning. EL En effektiv og bæredygtig el-forsyning Forsyning Helsingør ejer og driver elnettet i Helsingør by. Vi følger løbende udviklingen indenfor nye teknologier, der er med til at fremme en mere bæredygtig forsyning. Vi har fokus på energibesparelser, vedvarende energi og vilkårene på det frie elmarked. Forsyning Helsingør fortsatte i 2013 arbejdet med opsætning af fjernaflæste målere, som vil være en naturlig del af fremtidens elsystem. Vi vil nemlig være klar, når elbiler bliver en del af gadebilledet, og mange husstande har solceller på taget. Omstillingen til elbiler og lokal produktion af vedvarende energi stiller nye krav til driften af elnettet krav, som vi vil være forberedte på. 10 % af aktierne i Scanenergiselskaberne, der er nogle af Danmarks førende selskaber indenfor elsalg og energirådgivning overfor private og erhverv. For Forsyning Helsingørs kunder betyder samarbejdet, at de får adgang til gratis energirådgivning og nye el-produkter som fx Spotmåned og på sigt også andre el-produkter, som Forsyning Helsingør ikke tidligere har haft på hylderne. Forsyningssikkerhed Vi har i 2013 lagt godt meter lavspændingsnet i jorden. Det er et fald i forhold til 2012, men på niveau med 2011, hvor der blev lagt ca meter kabel i Elmarkedet Arbejdet med at forenkle elmarkedet er allerede igangsat af den systemansvarlige Energinet.dk med igangsættelse af DataHub-projektet. DataHubben skal give forbrugerne lettere adgang til egne data samt gøre det lettere at skifte el-leverandør. Derudover skal datatrafikken forenkles, så der opnås en forbedring af konkurrencen på elmarkedet. Næste fase i DataHub-projektet, kaldet Engrosmodellen, skulle have været sat i drift i efteråret 2014, men Energistyrelsen og Energinet.dk har besluttet at udskyde dette til efteråret I 2013 har vi fortsat kabellægningen af luftledninger og udskiftningen til LED-gadelys. Begge indsatser giver gevinster for miljøet og reducerer udgifter til drift og vedligehold. Samtidig har vi udført nogle markante lysprojekter i Helsingør blandt andet belysningen af domkirken og stationsforpladsen var desuden et godt driftsår med meget høj forsyningssikkerhed" Flere elprodukter og serviceydelser på hylderne Forsyning Helsingør og Scanenergi indgik i 2013 et strategisk samarbejde, hvor Forsyning Helsingør erhvervede Peter Kjær Madsen, Energichef

17 ENERGI FORSYNING HELSINGØR ÅRSRAPPORT

18 18 ENERGI ÅRSRAPPORT 2013 FORSYNING HELSINGØR Dækningsområde for El Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde jorden. Udsvingene i antallet af meter kabel, vi får lagt i jorden hænger sammen med Helsingør Kommunes rammebevilling til gadelys, som skifter fra år til år. At få kabellagt gamle udtjente luftledninger medfører en væsentlig bedre forsyningssikkerhed fx ved efterårsstorme som stormen Bodil og reducerer samtidig driftsomkostningerne på el-nettet både på grund af mindre vedligehold og mindre ledningstab. Forsyning Helsingør har i alt over 180 km lavspændingskabler og godt 90 km højspændingskabler i jorden. I alt mangler Forsyning Helsingør at kabellægge ca. 25 km luftledninger. I 2012 introducerede Forsyning Helsingør LED-teknologien i gadebelysningen, og arbejdet med at udskifte gadebelysningen fortsatte i LED-teknologien har nu nået et punkt, hvor kvaliteten og levetiden på lyskilderne er blevet så god, at det kan betale sig at vælge LEDløsninger. I gadelysanlæggets tid vil der således være store energibesparelser. I forhold til de gamle lyskildetyper sparer LED-teknologien op til % af det årlige energiforbrug. I 2013 installerede Forsyning Helsingør LED-gadelys på Rønnebær Allé og Færgestræde. I alt er ca. 100 lamper blevet udskiftet til LED.

19 ENERGI FORSYNING HELSINGØR ÅRSRAPPORT I 2013 har Forsyning Helsingør udført en række markante lysprojekter i Helsingør by. Vi har sat lys på domkirken, ombygget lamperne på Axeltorv og sat lys på stationsforpladsen. Der arbejdes løbende med driften i den gamle del af Helsingør by, hvor elnettet er af ældre dato. Det kræver omtanke at vedligeholde forsyningen uden unødvendige strømafbrydelser. Det er lykkedes Forsyning Helsingør at renovere det gamle elnet med et minimum af strømafbrydelser, hvilket vi er særdeles tilfredse med, da vi ved, hvor afhængige vores kunder er af strøm i deres dagligdag. Vigende el-salg De seneste år har Forsyning Helsingør oplevet en vigende transport af el i vores ledningsnet. I 2013 leverede vi 111 GWh mod godt 115 GWh i Tendensen skyldes et par af vores helt store kunder som fx Helsingør Sygehus er lukket, men generelt er årsagen også, at der opsættes og installeres bedre og mere el-besparende løsninger i hjemmet. Ønsker man et besøg af en energirådgiver, er det en gratis ydelse for vores private kunder. Endelig vil den lokale produktion fra solceller også bidrage til, at transporten af el i vores ledningsnet vil mindskes. Forsyning Helsingør fortsatte i 2013 udskiftningen af gadelyset til LEDteknologi meter luftledning blev gravet ned FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S HOVEDTAL I TUSINDE KR Omsætning Resultat Balancesum Egenkapital

20 20 ENERGI ÅRSRAPPORT 2013 FORSYNING HELSINGØR

21 ENERGI FORSYNING HELSINGØR ÅRSRAPPORT Vi leverer miljøvenlig fjernvarme til kunder i Helsingør-området. Vi leverer både til private husstande, skoler, institutioner og erhverv. Vi distribuerede varme, der er produceret på træflis, affald, naturgas og gasolie. VARME Et miljørigtigt valg Forsyning Helsingør leverer gode løsninger inden for al rumopvarmning i bygninger i Helsingør Kommune på en samfundsøkonomisk, privatøkonomisk og miljømæssig forsvarlig måde. Fjernvarme er ikke en energiform, men en moderne infrastruktur, der distribuerer energi fra forskellige produktionskilder. Forsyning Helsingør har indrettet varmeproduktionen, så vi sikrer, at vores kunder får så billig og miljøvenlig varme som muligt. Det handler om mere end bare pris Prisen på fjernvarme i Helsingør har været genstand for diskussion i Fjernvarmeprisen har historisk set været meget attraktiv i forhold til andre typer af opvarmning, som fx el, olie og naturgas. Fjernvarmen er stadig det økonomisk bedste alternativ i forhold til el og olie, men fra starten af 2013 blev taksten på naturgas sænket, så den ligger meget tæt på prisen for fjernvarme, når man sammenligner et standard forbrug for en familie. Den store forskel er belastningen af miljøet her vinder fjernvarmen klart, da vores produktion skal leve op til langt strengere miljøkrav til fx udledning, når vi producerer fra fx naturgas. Når varmen er produceret på affald og/eller træflis er vores produktion CO ² -venlig, og opvarmningen hos vores kunder skåner derfor miljøet for den CO ² -udledning, som fossile brændstoffer som fx naturgas medfører. De seneste tre år har Forsyning Helsingør fastholdt prisen på fjernvarme på trods af voldsomt stigende afgifter til staten, og medregner man den almindelige prisudvikling, er der faktisk tale om et reelt fald i fjernvarmeprisen. Sammenligner man Forsyning Helsingørs prisniveau med omkringliggende fjernvarmeselskaber, ligger vores fjernvarmepris i den billige ende. Når det er lykkedes Forsyning Helsingør at holde prisen i ro, så skyldes det et fortsat fokus på optimering og effektivisering af vores produktionsanlæg og ledninger samt strategiske samarbejder. Rettidig omhu og høj forsyningssikkerhed Det er både billigere og mindre generende for vores kunder, hvis Forsyning Helsingør med rettidig omhu renoverer og vedligeholder vores ledninger og produktionsanlæg, så de besværlige og dyre brud og afbrydelser på fjernvarmenettet undgås. Derfor har Forsyning Helsingør i 2013 igangsat en plan for renovering af fjernvarmerørene. Renoveringsplanen forventes at ligge klar i 2014, og den vil indeholde en langsigtet plan for renovering af Forsyning Helsingørs hovedledninger, så der kan fastholdes og sikres en høj forsyningssikkerhed. I 2013 har vi haft fokus på at optimere vores drift og vores anlæg både med hensyn til effektiviseringer og renoveringer. Samtidig forbereder vi os på fremtiden og lægger planerne for, hvor energien skal komme fra fremover. Peter Kjær Madsen, Energichef

22 22 ENERGI ÅRSRAPPORT 2013 FORSYNING HELSINGØR I 2013 havde Forsyning Helsingør 18 ledningsbrud, hvilket er en mindre stigning i forhold til Energimix til fjernvarme Forsyning Helsingør har i 2013 intensiveret overvågningen og den generelle indsats for at finde ledningsbrud og potentielle ledningsbrud. Forsyning Helsingørs overvågningssystem af hovedledningerne er blevet udvidet, og vi har indført en fast rutine for termografering af fjernvarmenettet. Begge initiativer er med til at sikre, at vi kan opdage brud og skader, inden de udvikler sig yderligere. Kraftvarme: Gas Kraftvarme: Affald Træflis, egne kedler Naturgas, egne kedler 68 pct. 8 pct. 14 pct. 10 pct. Termografering kan, som udgangspunkt, kun udføres om vinteren. Derfor har vi udvidet vores aktive overvågningssystem på hovedledningerne i varmenettet. Overvågningssystemet sender alarm til Forsyning Helsingør, når systemet registrerer forhøjet fugt omkring fjernvarmeledninger, da det kan være tegn på brud eller snarligt brud på fjernvarmerørene. Effektiv fjernvarme Forsyning Helsingør tilpasser og effektiviserer løbende vores anlæg og driftsrutiner i takt med nye teknologier og muligheder. I 2013 har Forsyning Helsingør investeret i nye pumper, ventiler og røggasafkølingsanlæg, som på årsbasis effektiviserer driften med over 3 mio. kr. På flisværket på H.P. Christensensvej og på Helsingør Kraftvarmeværk er der blevet installeret ventiler og pumper, som betyder, at varmt vand fra flisværket kan sendes til varmeakkumulatoren ved Helsingør Kraftvarmeværk. Det var ikke tidligere muligt, og det betyder, at Forsyning Helsingør kan spare op til 1 mio. kr. om året, fordi det varme fjernvarmevand nu kan komme fra flisværket, når elprisen er lav. De to varmeproducerende gaskedler på H.P. Christensensvej er samtidig blevet udstyret med røggaskølingsanlæg, som reducerer forbruget af naturgas med 10 pct. og betyder en årlig besparelse på ca. 2 mio. kr. Fremtidens fjernvarme varmt vand under jorden og biobrændsel? Hvor skal vores fjernvarme komme fra i de kommende år? Det spørgsmål har fyldt meget i Forsyning Helsingør i Forsyning Helsingør undersøger både en fast fjernvarmeforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, et kommende kraftvarmeværk på biobrændsel samt muligheden for at hente varmt vand op fra undergrunden. Det nuværende kraftvarmeværk på Energivej er ved at være udtjent. Anlægget er 20 år gammelt, og derfor er arbejdet med at planlægge lokalplansgrundlaget for en ny biomassekedel allerede i fuld gang. Planen er, at det skal køre på biobrændsel, som både vil reducere CO ² - udledningen og sænke priserne på fjernvarme, hvis den nuværende afgiftsstruktur ikke ændrer sig. Samtidig undersøger Forsyning Helsingør potentialet for at hente varmt vand direkte op fra undergrunden. Forsyning Helsingør har modtaget de første undersøgelser af jordlagene fra områderne omkring Helsingør og vil i starten af 2014 modtage yderligere undersøgelser, som vil være med til at danne grundlag for en beslutning om seismiske undersøgelser af jordlagene under Helsingør Kommune. FORSYNING HELSINGØR VARME* HOVEDTAL I TUSINDE KR Omsætning Resultat Balancesum Egenkapital *Hovedtallene dækker Helsingør Kraftvarmeværk A/S og Forsyning Helsingør Varme A/S, dog undtagen 2010, som kun omfatter Forsyning Helsingør Varme A/S.

Forsyning Helsingør A/S

Forsyning Helsingør A/S Forsyning Helsingør A/S Peter Kjær Madsen, Energichef Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 www.fh.dk Hvem er Forsyning Helsingør? Historien Forsyning Helsingør i tal Værdier

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2011

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2011 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2011 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 25 16 51 60 Redaktion Thomas Lungholt Fotos Jeppe Gudmundsen-Holmgreen Operate

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2014

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2014 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2014 FORSYNING HELSINGØR ÅRSRAPPORT 2014 05 Indhold LEDELSESBERETNING Forudsætningen for velfærd 06 Hoved- og nøgletal 07 Året, der gik 08 FORSYNINGSOMRÅDER El 16 Varme

Læs mere

LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND

LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND Fra energiproduktion på Naturgas, til Flis FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 10.9.15 Peter Kjær Madsen, energichef Forsyning Helsingør A/S FH har 5 forsyningsområder

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling 2015 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus.

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Planche 1: Selskabsdiagram MES Net A/S: Vor el-leverance i 2015 blev på 252,0 GWh, hvilket er lidt lavere

Læs mere

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S.

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. april 2016 Ordinær Generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

Bestyrelsesmøde 25. august 2014

Bestyrelsesmøde 25. august 2014 Bestyrelsesmøde 25. august 2014 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12/5-2014 & 16/6-2014 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning - Beretning

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

Afregning - 2012. Slutafregning for perioden 01.01.2012-31.12.2012. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Kunde

Afregning - 2012. Slutafregning for perioden 01.01.2012-31.12.2012. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Kunde Afregning - 2012 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25, 3000 Helsingør Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør CVR.nr.: 25 16 51 60 EAN.nr.: 5790001124854 Tlf.: 48 40 50 50 e-mail: kundeservice@fh.dk

Læs mere

FREMSYNET FINANSIERING. SK Forsyning

FREMSYNET FINANSIERING. SK Forsyning FREMSYNET FINANSIERING SK Forsyning DANVA 22. august 2013 Hvem er SK Forsyning? Selskabsstruktur SK Forsyning blev stiftet i 2008 ved en sammenlægning af Slagelse Forsyning og Korsør Forsyning SK Forsyning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 12.15 13.00 Sted: Forsyning Helsingør, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør I mødet deltager:

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S Onsdag, den 4. maj 2016 kl. 08.00 Slagelse Landevej 30, Korsør Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen,

Læs mere

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.14-30.09.15:

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.14-30.09.15: 1: Bestyrelsens arbejde i 2015 har (ligesom i de foregående år) været præget af høj aktivitet, og har blandt andet omfattet o 10 bestyrelsesmøder o 2 regnskabsmøder o 1 generalforsamling o 4 møder om Vandsektorloven

Læs mere

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Side 1 af 11 Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Vi glæder os over den stigende interesse der er for vores lille koncern - Fonden Langelands Elforsyning

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2015-31. maj 2016 Forslag til Budget for regnskabsåret 2016/17 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 6. maj 2015 kl. 08.00 Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

LÆSØ KOMMUNE Ejerstrategi for Læsø Forsyning A/S samt datterselskaber

LÆSØ KOMMUNE Ejerstrategi for Læsø Forsyning A/S samt datterselskaber LÆSØ KOMMUNE Ejerstrategi for Læsø Forsyning A/S samt datterselskaber Indledning LÆSØ KOMMUNE er eneejer af Læsø Forsyning A/S med datterselskaberne Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Elnet A/S og Læsø

Læs mere

Jeg og bestyrelsen kan endnu engang kan jeg konstatere, at 2015 er forløbet tilfredsstillende både driftsmæssigt og økonomisk.

Jeg og bestyrelsen kan endnu engang kan jeg konstatere, at 2015 er forløbet tilfredsstillende både driftsmæssigt og økonomisk. Bestyrelsesberetning 2015 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Tiden går stærkt, og det er nu 8. gang jeg aflægger bestyrelsesberetning for generalforsamlingen i Ribe Fjernvarme, og denne gang lidt anderledes

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Bestyrelsens beretning for

Bestyrelsens beretning for Bestyrelsens beretning for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Generalforsamling onsdag den 29. juni 2016. Velkommen til varmeværkets generalforsamling. Bestyrelsens beretning for Dybvad varmeværks 56 ens 20ende

Læs mere

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S 31.03.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Selskabets redegørelse for prioritering af værditilvækst... 1 1.1 Definition af værditilvækst... 1 1.2 Selskabets

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Beretning. Driftsåret 2016. 1. Nyudstykninger, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2016. Der var ingen byggeaktivitet i Golfparken i 2016. Der er bygget 2 huse på naboudstykningen. Området er udlagt

Læs mere

Strategi Strategi Favrskov Forsyning 31. marts

Strategi Strategi Favrskov Forsyning 31. marts Favrskov Forsyning 31. marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 FAVRSKOV FORSYNING 3 1.1 Mission 3 1.2 Vision 3 1.3 Fortællingen bag visionen 3 2 FOKUSOMRÅDER FREM MOD 2020 4 2.1 Tværgående fokusområder Favrskov

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN

Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN Fjernvarme Fyns produktionsanlæg Fjernvarme Fyn overtog produktionsanlæggene på Havnegade i 2015, og hovedopgaven på anlæggene er i dag varmeproduktion med

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE. Helsingør Kommune. Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S. Stillings- og kandidatprofil. August 2009

HELSINGØR KOMMUNE. Helsingør Kommune. Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S. Stillings- og kandidatprofil. August 2009 Helsingør Kommune Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S Stillings- og kandidatprofil August 2009 Partner Kresten Kloch, Konsulent Isabella Meyer Indholdsfortegnelse Stillingsbeskrivelse Side 2 Kandidatprofil

Læs mere

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 2 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER 4 3. EJERSTRATEGI 4 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER 5 5. ORGANISATION 5 6. VISION 6 7. MISSION 6 8. VÆRDIER 7 9. HOVEDSTRATEGI

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsopgørelse - 2013. Årsopgørelse for perioden 01.01.2013-31.12.2013. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Stig Dragholm

Årsopgørelse - 2013. Årsopgørelse for perioden 01.01.2013-31.12.2013. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Stig Dragholm Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25, 3000 Helsingør Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør CVR.nr.: 25 16 51 60 EAN.nr.: 5790001124854 Tlf.: 48 40 50 50 E-mail: kundeservice@fh.dk www.fh.dk

Læs mere

S & G MEDICAL A/S. Rørmosevej Allerød. Årsrapport 1. januar december 2015

S & G MEDICAL A/S. Rørmosevej Allerød. Årsrapport 1. januar december 2015 S & G MEDICAL A/S Rørmosevej 16 3450 Allerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2016 Tommy Knudsen Dirigent

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Indstilling. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2013 Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Der skal inden udgangen af maj

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Furesø Egedal Forsyning. Årsrapport for 2015

Furesø Egedal Forsyning. Årsrapport for 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 14 59 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/5 2016 Anne Margrethe

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN

Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN Fynsværket Fynsværket blev bygget i 1953. I 2015 blev det overtaget af Fjernvarme Fyn, og hovedopgaven er i dag varmeproduktion med el som biprodukt. Fynsværket

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Bjert Stenderup Vandværk

Bjert Stenderup Vandværk Andelsselskabet Bjert Stenderup Vandværk Generalforsamling Torsdag den 7. april 2011, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Dato: 26. august 2016 Tidspunkt: 14.45-15.45 Sted: Konventum, Gammel Hellebækvej nr. 70, 3000

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Indhold. Udgiver: Udgivelse: Titel Foto:

Indhold. Udgiver: Udgivelse: Titel Foto: Fakta om Forsyningsvirksomhederne - Læs om Forsyningsvirksomhederne som en forvaltning i Aalborg Kommune og som en del af Aalborg Forsyningkoncernen. Indhold Energi for milliarder En forvaltning i Aalborg

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Strategiske energiplanlægning

Strategiske energiplanlægning Strategiske energiplanlægning Sønderborg Fjernvarme Lidt historie.. Grundlagt 26. februar 1963 som forbrugerejet selskab Første oliefyrede central i drift inden udgangen af året Flere fusioner undervejs

Læs mere

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler Bilag 6 Baggrund fordele rationaler 1.1. Hvorfor en sammenlægning 1.2. Hvad gør vi Beslutningen om indgåelsen af nærværende sammenlægning af nomi, NVR og 4-S i DNS I/S (arbejdstitel for Det Nye Selskab)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Dato: 27. april 2016 Tidspunkt: 12.00 13.00 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, i Helsingør

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Disposition. Lidt om Hillerød Forsyning. Vores planer for fremtiden. Strategiske overvejelser. Spørgsmål

Disposition. Lidt om Hillerød Forsyning. Vores planer for fremtiden. Strategiske overvejelser. Spørgsmål Disposition Lidt om Hillerød Forsyning Vores planer for fremtiden Strategiske overvejelser Spørgsmål 1 Lidt om Hillerød Forsyning Egenkapital på ca. 2 mia. Omsætning på ca. 600 mio. Investeringer i 2013

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Resultatkrav. Alle byzoneområder er forsynet med fjernvarme, alle nye udstykningsområder indenfor eller i forbindelse med forsyningsområder

Resultatkrav. Alle byzoneområder er forsynet med fjernvarme, alle nye udstykningsområder indenfor eller i forbindelse med forsyningsområder &9(+)8316à():%61)*367=2-2+ &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med fremskaffelse og distribution af fjernvarme. Områdets udgifter skal lovgivningsmæssigt

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere