FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013"

Transkript

1 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

2

3

4 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej Helsingør Telefon: CVR: REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S TRYK Nofo Print Oplag: 500 stk. FORSIDE Forsyning Helsingør godkendte i 2013 en ny vandstrategi, som implementeres henover de kommende år. FOTO Operate A/S

5 FORSYNING HELSINGØR ÅRSRAPPORT Indhold LEDELSESBERETNING Forudsætningen for velfærd 06 Hoved- og nøgletal 07 Året, der gik 08 FORSYNINGSOMRÅDER El 16 Varme 21 Affald 24 Vand 29 Spildevand 32 FORSYNING HELSINGØR Om Forsyning Helsingør 38 Selskabsstruktur 40 Bestyrelse og direktion 41 Strategi 42 FINANSIELT REGNSKAB Anvendt regnskabspraksis 46 Regnskab 50 Noter 55 PÅTEGNING Ledelsespåtegning 60 Den uafhængige revisors erklæringer 61 REVISOR PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup ADVOKAT Horten Philip Heymans Allé Hellerup BANK Nordea Slotsgade Hillerød

6 06 ÅRSRAPPORT 2013 FORSYNING HELSINGØR Forsyning er forudsætningen for det moderne liv Forsyning Helsingør sørger for, at hverdagslivet for familien Helsingør kører, når vi leverer el, vand og varme og sørger for, at affald og spildevand kommer godt væk. På denne måde bidrager vi til at vores kunder oplever livskvalitet og komfort eller med andre ord vi leverer velfærd og værdi til gavn og glæde. Der er to sider af det at levere velfærd for Forsyning Helsingør. På den ene side leverer vi en vare, som gør, at Helsingørs familier fungerer og har det godt. På den anden side løser vi et miljøproblem, når vi renser spildevandet og tager hånd om affaldet og vel at mærke ved at vi bruger mindst mulig energi til dette og bruger ressourcerne i spildevandet og affaldet til produktion af strøm og varme. Det er dét, vi mener med at levere velfærd. Men Forsyning Helsingør leverer ikke bare velfærd. Vi gør det på en måde, som tilfører værdi for vores kunder, medarbejdere og ejere. Vi leverer omkostningseffektiv, kvalitetsbevidst og serviceminded forsyning samtidig med, at vi tilstræber lavest mulig miljøbelastning. Vi fokuserer samtidig på at udbygge de værdier, vi forvalter for vores ejere, som i sidste ende er borgerne i Helsingør Kommune. Det er dét, vi mener med værdi.

7 FORSYNING HELSINGØR ÅRSRAPPORT Hoved- og nøgletal Koncernen beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Hovedtal TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK Resultat Nettoomsætning Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal i pct. Bruttomargin 41,1 42,3 51,3 4,7 15,8 Overskudsgrad 0,3 0,9 2,5-6,0 4,4 Afkastningsgrad 0,1 0,2 0,4-0,9-0,8 Soliditetsgrad 79,2 79,9 81,8 84,8 84,6 Forrentning af egenkapital 0,3 0,2 0,3-1,00-0,9 Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. Ændring i regnskabspraksis grundet indregning af over-/underdækninger er ikke ændret for sammenligningstal for 2009.

8 08 ÅRSRAPPORT 2013 FORSYNING HELSINGØR Ledelsesberetning Året der gik Årsrapporten for Forsyning Helsingør A/S er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. Årsrapporten er udarbejdet, så den giver et samlet billede af økonomien og aktiviteterne i hele koncernen. Forsyning Helsingør A/S er etableret som en multiforsyningsvirksomhed ejet 100 pct. af Helsingør Kommune. Koncernen leverer ydelser inden for de fem områder el, varme, vand, spildevand og affald. Årets resultat og investeringer Den samlede omsætning for Forsyning Helsingør var 523 mio. kr. i 2013, mens omsætningen i 2012 var på 591 mio. kr. Udviklingen skyldes primært et generelt lavere aktivitetsniveau med stabile priser, samt at priserne på elmarkedet har været lave, hvorfor Helsingør Kraftvarmeværk i perioder har haft produktionen i ro. Selskabet har i 2013 investeret for 8,9 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. Varme Resultatet for 2013 udgør et resultat på 0,0 mio. kr. efter skat, og egenkapitalen udgør herefter 81 mio. kr. per 31. december Selskabet har i 2013 investeret for ca. 24,5 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. Helsingør Kraftvarmeværk A/S udgør et resultat på 0,0 mio. kr. efter skat, og en egenkapital udgør herefter 0,5 mio. kr. per 31. december Selskabet har i 2013 investeret for 4 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. Vand Resultatet for 2013 udgør et resultat på 0,0 mio. kr. efter skat, og egenkapitalen udgør herefter 623 mio. kr. per 31. december Selskabet har i 2013 investeret for ca. 26,8 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. Årets resultat er et overskud på 7,3 mio. kr. efter skat. Overskuddet stammer fra aktiviteterne indenfor el samt sideordnede aktiviteter. Egenkapitalen er på niveau med 2012 og er i ,4 mia. kr. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Samlet er der i koncernen investeret i nye anlægsaktiver for i alt 127 mio. kr. i Dette sikrer, at koncernens aktiver løbende udbygges og renoveres primært aktiver inden for produktions- og distributionsanlæg. Resultater på de fem forsyningsområder El Resultatet for 2013 udgør et resultat på 6,6 mio. kr. efter skat, og egenkapitalen udgør herefter 75,6 mio. kr. per 31. december I resultatet for selskabet udgør 1,9 mio. kr. udbytte fra Scanenergi A/S. Ejerandelen i Scanenergi A/S og Scanenergi Elsalg A/S findes i posten Andre kapitalandele, værdipapirer. Årets resultat på 7,3 mio. kr. efter skat er tilfredsstillende. Forsyning Helsingør har haft et godt forsyningsår med høj forsyningssikkerhed, og vi har holdt priserne i ro. Vi har i årets løb haft løbende fokus på at skabe et solidt strategisk og driftsmæssigt fundament for at indfri vores ambitiøse målsætninger. Derudover har vi arbejdet hårdt på at forberede et beslutningsgrundlag for vores bestyrelse og ejere i forhold til vores planer om at samle så mange af vores aktiviteter på Energivej som muligt. Samlet set har vi haft et godt 2013, hvor vi har haft høj forsyningssikkerhed og forberedt os på de kommende års udfordringer på forsyningsområdet. Jacob Brønnum, Adm. direktør

9 FORSYNING HELSINGØR ÅRSRAPPORT ca udsendte fakturaer Spildevand Resultatet for 2013 udgør et resultat på 0,0 mio. kr., og egenkapitalen udgør herefter mio. kr. per 31. december Selskabet har i 2013 investeret for ca. 54 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. I regnskabsåret er foretaget en korrektion af værdien af de materielle anlægsaktiver. Denne kan ses i noten for egenkapitalen som Korrektion primo. Korrektionen vedrører Forsyningssekretariatets rettelse af indgangsværdierne for ledninger som følge af en ændring af zone-inddelingen mellem land og by. Forsyning Helsingør er økonomisk set kommet godt igennem Resultatet for året er forbedret på grund af Forsyning Helsingørs kontinuerlige fokus på at øge effektiviteten. Omsætningen er i 2013 faldet, hvilket bl.a. skyldes, at et par store virksomheder har lukket eller ændret produktionsmetoder, flere el-kunder er gået over til solceller samt der er et større fokus på genanvendelse af vand. Forsyning Helsingør mener, at der er tale om en tendens i samfundet, hvor der er fokus på genanvendelse og vedvarende energi en tendens, vi hilser velkommen. Forsyning Helsingør ser frem til et spændende 2014, hvor vi vil have yderligere fokus på likviditet og cashflow. Jette Thelin, Økonomichef Affald Resultatet for 2013 udgør et resultat på 0,0 mio.kr., og egenkapitalen udgør herefter 31 mio. kr. per 31. december Selskabet har i 2013 investeret for ca. 4,1 mio. kr. i nye materielle anlægsaktiver. Analyse af risici Forretningsmæssig risiko Koncernens resultat er påvirket af den pris, der betales til indkøb af el og gas. Disse indkøb handles typisk via aftaler med el- og gashandlere, hvor markedspriserne indgår. Herudover er der indgået samarbejde med Nordforbrænding I/S om levering af varme. Samtlige medarbejdere i koncernen er for 2013 ansat i Forsyning Helsingør Service A/S, som forestår aktiviteterne for datterselskaberne. Aktiviteterne for datterselskaberne er underlagt offentlig regulering, og der deltages derfor aktivt i relevante branchegrupper, ligesom der er dialog med de regulerende myndigheder. Driftsrisiko Operationel risiko håndteres gennem investeringsplanlægning og tilstandsbaseret vedligeholdelse, vagtordninger, beredskabsplaner, procedurebeskrivelser og forsikringer. Rente- og kreditrisici Der er indgået aftale med Helsingør Kommune om eksisterende lån i Forsyning Helsingør Varme A/S, og øvrige lån er optaget via kommunal lånegaranti hos KommuneKredit. Herudover er koncernen ikke påvirket af væsentlige rente- eller kreditrisici. Miljørisiko Koncernens drift omfatter anlæg, hvis drift forudsætter anvendelse af fx olie og andre produkter, som i skadessituationer kan medføre miljøforurening. Koncernens vedligeholdelses- og tilsynsrutiner for de pågældende anlæg forebygger i væsentligt omfang eventuelle miljøskader, hvorfor risici herfor anses for værende minimale.

10 10 ÅRSRAPPORT 2013 FORSYNING HELSINGØR Gns. priser for hvert af de fem områder for en almindelig familie Gennemsnitlig husstand i parcelhus på i 2013 (inklusive moms og afgifter) Fjernvarme: kr. Spildevand: kr. Affald: kr. Vand: kr. El: kr. Pris for en husstand total: kr. Særligt fokus i 2013 Byggerierne på Energivej, herunder masterplan og lokalplansgrundlag. Strategihandlingsplan, konkretisering af hvordan Forsyning Helsingør når sin vision om at blive Danmarks førende multiforsyningsvirksomhed i Fusion mellem Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Scanenergi Elsalg A/S. Køb af aktiepost i Scanenergi A/S. Organisationsudvikling, herunder snitflader og lederudvikling. Effektiviseringer i drift og administration. Høj forsyningssikkerhed med 24-7 service. Fortsat kabellægning af elluftledninger for at styrke forsyningssikkerheden og minimere ledningstab. Fortsat effektivisering og billigere produktion af fjernvarme. Fornyelse af ledningsnet for vand til minimering af vandspild og fortsat udbygning af sektioneringen til bedre styring, regulering og overvågning af vanddistributionen. Kloakering i Hornbæk og det åbne land. Ny vandstrategi hvordan sikres høj forsyningssikkerhed. Etablering af regnvandsbassiner til håndtering af regnvand og overløb af spildevand. Affaldssortering og genanvendelse af papir og træ har stået i selvbetjeningens tegn. Vi vil gøre det så let som muligt for vores kunder, og selvom vi stadig kan blive endnu bedre, synes jeg vi er nået langt i løbet af året. Nye løsninger til smartphones og forbedringer på vores hjemmeside har gjort det nemmere at være kunde i Forsyning Helsingør. Et andet vigtigt parameter for vores kunder er selvfølgelig, at pris og kvalitet hænger fornuftigt sammen. Vi har i Forsyning Helsingør et stort fokus på at holde priserne i ro og gerne sænke dem hvis det overhovedet er muligt. Derfor er det glædeligt, at vi siden 2012 har kunnet holde priserne i ro. 1 pct. er den samlede regning for en gennemsnitlig husstand i parcelhus steget igennem de sidste tre år og indregner man den almindelige prisudvikling, så er det faktisk blevet billigere at være kunde i Forsyning Helsingør. Kim Asker Larsen, Salgs- og markedschef

11 FORSYNING HELSINGØR ÅRSRAPPORT Forventninger til 2014 I 2014 fortsættes arbejdet med vores mission, vision og værdier. Der bliver igangsat en række strategiprojekter over den næste tre-årige periode inden for værdiskabelse, miljø & klima, kundefokus samt medarbejdere & kultur, som skal udvikle virksomheden i retning mod vores vision om at blive Danmarks førende multiforsyningsvirksomhed i I 2014 skal arbejdet med masterplanen for Energivej fortsættes, og bestyrelsen skal aflevere deres beslutningsgrundlag og indstillinger til den ordinære generalforsamling, som selskabet og byrådet afholder. Forsyning Helsingør vil også i 2014 have et stort fokus på at sikre høj forsyningssikkerhed og kvalitet i vores arbejde. Vi skal sikre miljøet og klimaet bedst muligt, arbejde mod effektiviseringer indenfor drift og administration samt udvikle nye produkter og selvbetjeningsmuligheder for vores kunder. For 2014 forventes den samlede omsætning for koncernen at blive ca. 700 mio. kr. med et forventet resultat på ca. 8,4 mio. kr. efter skat. Omsætningen svarer til niveauet for 2013, som uden koncern samhandel var 703 mio. kr. Investeringsomfanget forventes at udgøre ca. 192 mio. kr., så værdierne fortsat sikres og udvikles. Forbrugerpriser inkl. fast abonnement, moms og afgifter, årlige beløb El kwh Vand 140 m³ pr. år Spildevand 140 m³ pr. år Varme 130 m² Affald Samlede takster & priser FH

12 12 ÅRSRAPPORT 2013 FORSYNING HELSINGØR Efterfølgende begivenheder Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt andre forhold, der kan ændre vurderingen af årsrapporten for Fokus på god service og selvbetjening Forsyning Helsingør arbejder kontinuerligt med at forbedre vores kundeservice og kundeoplevelse, når de har spørgsmål, skal betale regninger eller skal flytte adresse. Siden etableringen af Forsyning Helsingør i 2009 har vi arbejdet med at strømline vores kundesystemer og fakturaer, så det er nemt og gennemskueligt for kunderne ligegyldigt hvilken forsyningsydelse Forsyning Helsingør leverer til kunden. I 2012 lavede Forsyning Helsingør en organisationsændring, hvor vi etablerede en ny Salgsog Markedsafdeling, som i endnu højere grad end tidligere skal sætte kunden i centrum. Forsyning Helsingør ønsker nemlig at agere, som om alle vores produkter og ydelser var udsat for konkurrence også selvom der i dag ikke er andre alternativer fx, når det handler om at komme af med sit affald eller spildevand. Den tilgang til vores kunder er blevet styrket i 2013, og den er med til at drive vores udvikling af nye ydelser og services. En bedre online oplevelse Forsyning Helsingørs hjemmeside, bliver løbende forbedret og udbygget. Langt de fleste af vores kunder foretrækker at betjene sig selv online uafhængigt af vores åbningstider. I 2013 har vi arbejdet med at forbedre kundernes oplevelse, når de besøger os online om det så er via deres smartphone eller deres computer. Forsyning Helsingør har øget udbuddet af selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden, og det er nu muligt at se og følge dit forbrug, tilmelde dig sms-tjenester, så du modtager en sms, når det er tid til at sætte storskrald eller haveaffald ud. I slutningen af 2013 er vi gået i gang med udviklingen af en ny hjemmeside, som går i luften i løbet af Den skal være med til at gøre oplevelsen for vores kunder endnu bedre specielt når det kommer til vores selvbetjeningsløsninger. Selvbetjening på farten Mange af vores kunder benytter i dag smartphones, og derfor har Forsyning Helsingør i 2013 stillet de første nye selvbetjeningsløsninger til rådighed som apps til Apples og Android smartphones. På appen minforsyning kan man se og følge sit forbrug, indberette aflæsninger af forbrug til Forsyning Helsingør, se sine regninger og meget mere. På appen Affaldsportal har man alle de vigtigste informationer om håndtering og afhentning af affald lige ved hånden. Man kan blandt andet tilmelde sig sms-ordning, læse vores affaldshåndbog og indberette manglende tømning af dagrenovation. Download-links til de to apps findes på vores hjemmeside. Gratis energitjek af dit hus 2013 var også det første år, hvor Forsyning Helsingør tilbød vores kunder et gratis energitjek af deres hus og efterfølgende rådgivning af, hvilke konkrete tiltag de kan udføre for at energioptimere deres hus. Forsyning Helsingørs energirådgiver aflægger kunden et besøg, gennemgår ejendommen og udarbejder derefter en energirapport, der beskriver, hvilke muligheder der er for energibesparelser generelt og et overslag på, hvad det vil koste at gennemføre forbedringerne. Det er en ordning, som både vores kunder og miljøet drager godt af og en ordning Forsyning Helsingør vil fortsætte de kommende år. Nyt el-produkt på hylden I 2013 lancerede vi et nyt el-produkt. Vi kalder det Spot- Måned, og det er et produkt, hvor prisen for el er variabel og følger prisudviklingen på el-markedet (Nordpool). Samtidigt blev det muligt for kunder udenfor vores eget el-netområde (primært Helsingør by) at købe forsyningsel hos Forsyning Helsingør og få det på den samme regning som vand, varme og affald. Samfundsansvar For Forsyning Helsingør er det naturligt at tage ansvar for miljøet og det lokalområde, vi arbejder i, og det ansvar tager vi med os hver dag, når vi træffer beslutninger og planlægger nye projekter. Forsyning Helsingør løfter et samfundsansvar, som er en indbygget del af de ydelser, vi leverer. Men vi har ikke en egentlig nedskrevet strategi eller politik for vores arbejde med samfundsansvar. Forsyning er en vare, som skal leveres og et miljøproblem, som skal løses. Det ser vi fx, når spildevandet skal renses, affaldet skal bortskaffes, og når varmen skal produceres med mindst mulig CO ² -udledning. På vandområdet drejer det sig fx om at sikre værdierne både grundvandet som ressource og de tekniske anlæg. Inden for spildevand arbejder vi på at imødekomme krav om rensningsgrad og at øge kapaciteten, så der kommer færrest mulige overløb til åer og havet.

13 FORSYNING HELSINGØR ÅRSRAPPORT Vi arbejder på en fortsat udbygning af fjernvarme, fordi det giver mindre miljøbelastning. Vi har i 2013 investeret i bedre og mere effektive produktionsanlæg, som reducerer miljøbelastningen ved produktion af varmt vand og el. På elområdet er der fortsat monopol for selve elnettet, mens der er frit marked for køb af selve strømmen. Vi arbejder hele tiden på at indkøbe el så fordelagtigt som muligt til glæde for vores forbrugere henvendelser til kundecenter Endelig skal vi hele tiden udvikle os på affaldsområdet, så vi i fællesskab med vores kunder sorterer affaldet optimalt og nyttiggør ressourcerne og energiindholdet i affaldet. Det giver både bedre økonomi og bedre miljø.

14

15

16 16 ENERGI ÅRSRAPPORT 2013 FORSYNING HELSINGØR Vi leverede i 2013 godt 111 mio. GWh til vores kunder i Helsingør by. Vi leverede halvdelen af den strøm, der blev brugt i Helsingør Kommune til både boliger, industri, handel og gadebelysning. EL En effektiv og bæredygtig el-forsyning Forsyning Helsingør ejer og driver elnettet i Helsingør by. Vi følger løbende udviklingen indenfor nye teknologier, der er med til at fremme en mere bæredygtig forsyning. Vi har fokus på energibesparelser, vedvarende energi og vilkårene på det frie elmarked. Forsyning Helsingør fortsatte i 2013 arbejdet med opsætning af fjernaflæste målere, som vil være en naturlig del af fremtidens elsystem. Vi vil nemlig være klar, når elbiler bliver en del af gadebilledet, og mange husstande har solceller på taget. Omstillingen til elbiler og lokal produktion af vedvarende energi stiller nye krav til driften af elnettet krav, som vi vil være forberedte på. 10 % af aktierne i Scanenergiselskaberne, der er nogle af Danmarks førende selskaber indenfor elsalg og energirådgivning overfor private og erhverv. For Forsyning Helsingørs kunder betyder samarbejdet, at de får adgang til gratis energirådgivning og nye el-produkter som fx Spotmåned og på sigt også andre el-produkter, som Forsyning Helsingør ikke tidligere har haft på hylderne. Forsyningssikkerhed Vi har i 2013 lagt godt meter lavspændingsnet i jorden. Det er et fald i forhold til 2012, men på niveau med 2011, hvor der blev lagt ca meter kabel i Elmarkedet Arbejdet med at forenkle elmarkedet er allerede igangsat af den systemansvarlige Energinet.dk med igangsættelse af DataHub-projektet. DataHubben skal give forbrugerne lettere adgang til egne data samt gøre det lettere at skifte el-leverandør. Derudover skal datatrafikken forenkles, så der opnås en forbedring af konkurrencen på elmarkedet. Næste fase i DataHub-projektet, kaldet Engrosmodellen, skulle have været sat i drift i efteråret 2014, men Energistyrelsen og Energinet.dk har besluttet at udskyde dette til efteråret I 2013 har vi fortsat kabellægningen af luftledninger og udskiftningen til LED-gadelys. Begge indsatser giver gevinster for miljøet og reducerer udgifter til drift og vedligehold. Samtidig har vi udført nogle markante lysprojekter i Helsingør blandt andet belysningen af domkirken og stationsforpladsen var desuden et godt driftsår med meget høj forsyningssikkerhed" Flere elprodukter og serviceydelser på hylderne Forsyning Helsingør og Scanenergi indgik i 2013 et strategisk samarbejde, hvor Forsyning Helsingør erhvervede Peter Kjær Madsen, Energichef

17 ENERGI FORSYNING HELSINGØR ÅRSRAPPORT

18 18 ENERGI ÅRSRAPPORT 2013 FORSYNING HELSINGØR Dækningsområde for El Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde jorden. Udsvingene i antallet af meter kabel, vi får lagt i jorden hænger sammen med Helsingør Kommunes rammebevilling til gadelys, som skifter fra år til år. At få kabellagt gamle udtjente luftledninger medfører en væsentlig bedre forsyningssikkerhed fx ved efterårsstorme som stormen Bodil og reducerer samtidig driftsomkostningerne på el-nettet både på grund af mindre vedligehold og mindre ledningstab. Forsyning Helsingør har i alt over 180 km lavspændingskabler og godt 90 km højspændingskabler i jorden. I alt mangler Forsyning Helsingør at kabellægge ca. 25 km luftledninger. I 2012 introducerede Forsyning Helsingør LED-teknologien i gadebelysningen, og arbejdet med at udskifte gadebelysningen fortsatte i LED-teknologien har nu nået et punkt, hvor kvaliteten og levetiden på lyskilderne er blevet så god, at det kan betale sig at vælge LEDløsninger. I gadelysanlæggets tid vil der således være store energibesparelser. I forhold til de gamle lyskildetyper sparer LED-teknologien op til % af det årlige energiforbrug. I 2013 installerede Forsyning Helsingør LED-gadelys på Rønnebær Allé og Færgestræde. I alt er ca. 100 lamper blevet udskiftet til LED.

19 ENERGI FORSYNING HELSINGØR ÅRSRAPPORT I 2013 har Forsyning Helsingør udført en række markante lysprojekter i Helsingør by. Vi har sat lys på domkirken, ombygget lamperne på Axeltorv og sat lys på stationsforpladsen. Der arbejdes løbende med driften i den gamle del af Helsingør by, hvor elnettet er af ældre dato. Det kræver omtanke at vedligeholde forsyningen uden unødvendige strømafbrydelser. Det er lykkedes Forsyning Helsingør at renovere det gamle elnet med et minimum af strømafbrydelser, hvilket vi er særdeles tilfredse med, da vi ved, hvor afhængige vores kunder er af strøm i deres dagligdag. Vigende el-salg De seneste år har Forsyning Helsingør oplevet en vigende transport af el i vores ledningsnet. I 2013 leverede vi 111 GWh mod godt 115 GWh i Tendensen skyldes et par af vores helt store kunder som fx Helsingør Sygehus er lukket, men generelt er årsagen også, at der opsættes og installeres bedre og mere el-besparende løsninger i hjemmet. Ønsker man et besøg af en energirådgiver, er det en gratis ydelse for vores private kunder. Endelig vil den lokale produktion fra solceller også bidrage til, at transporten af el i vores ledningsnet vil mindskes. Forsyning Helsingør fortsatte i 2013 udskiftningen af gadelyset til LEDteknologi meter luftledning blev gravet ned FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S HOVEDTAL I TUSINDE KR Omsætning Resultat Balancesum Egenkapital

20 20 ENERGI ÅRSRAPPORT 2013 FORSYNING HELSINGØR

21 ENERGI FORSYNING HELSINGØR ÅRSRAPPORT Vi leverer miljøvenlig fjernvarme til kunder i Helsingør-området. Vi leverer både til private husstande, skoler, institutioner og erhverv. Vi distribuerede varme, der er produceret på træflis, affald, naturgas og gasolie. VARME Et miljørigtigt valg Forsyning Helsingør leverer gode løsninger inden for al rumopvarmning i bygninger i Helsingør Kommune på en samfundsøkonomisk, privatøkonomisk og miljømæssig forsvarlig måde. Fjernvarme er ikke en energiform, men en moderne infrastruktur, der distribuerer energi fra forskellige produktionskilder. Forsyning Helsingør har indrettet varmeproduktionen, så vi sikrer, at vores kunder får så billig og miljøvenlig varme som muligt. Det handler om mere end bare pris Prisen på fjernvarme i Helsingør har været genstand for diskussion i Fjernvarmeprisen har historisk set været meget attraktiv i forhold til andre typer af opvarmning, som fx el, olie og naturgas. Fjernvarmen er stadig det økonomisk bedste alternativ i forhold til el og olie, men fra starten af 2013 blev taksten på naturgas sænket, så den ligger meget tæt på prisen for fjernvarme, når man sammenligner et standard forbrug for en familie. Den store forskel er belastningen af miljøet her vinder fjernvarmen klart, da vores produktion skal leve op til langt strengere miljøkrav til fx udledning, når vi producerer fra fx naturgas. Når varmen er produceret på affald og/eller træflis er vores produktion CO ² -venlig, og opvarmningen hos vores kunder skåner derfor miljøet for den CO ² -udledning, som fossile brændstoffer som fx naturgas medfører. De seneste tre år har Forsyning Helsingør fastholdt prisen på fjernvarme på trods af voldsomt stigende afgifter til staten, og medregner man den almindelige prisudvikling, er der faktisk tale om et reelt fald i fjernvarmeprisen. Sammenligner man Forsyning Helsingørs prisniveau med omkringliggende fjernvarmeselskaber, ligger vores fjernvarmepris i den billige ende. Når det er lykkedes Forsyning Helsingør at holde prisen i ro, så skyldes det et fortsat fokus på optimering og effektivisering af vores produktionsanlæg og ledninger samt strategiske samarbejder. Rettidig omhu og høj forsyningssikkerhed Det er både billigere og mindre generende for vores kunder, hvis Forsyning Helsingør med rettidig omhu renoverer og vedligeholder vores ledninger og produktionsanlæg, så de besværlige og dyre brud og afbrydelser på fjernvarmenettet undgås. Derfor har Forsyning Helsingør i 2013 igangsat en plan for renovering af fjernvarmerørene. Renoveringsplanen forventes at ligge klar i 2014, og den vil indeholde en langsigtet plan for renovering af Forsyning Helsingørs hovedledninger, så der kan fastholdes og sikres en høj forsyningssikkerhed. I 2013 har vi haft fokus på at optimere vores drift og vores anlæg både med hensyn til effektiviseringer og renoveringer. Samtidig forbereder vi os på fremtiden og lægger planerne for, hvor energien skal komme fra fremover. Peter Kjær Madsen, Energichef

22 22 ENERGI ÅRSRAPPORT 2013 FORSYNING HELSINGØR I 2013 havde Forsyning Helsingør 18 ledningsbrud, hvilket er en mindre stigning i forhold til Energimix til fjernvarme Forsyning Helsingør har i 2013 intensiveret overvågningen og den generelle indsats for at finde ledningsbrud og potentielle ledningsbrud. Forsyning Helsingørs overvågningssystem af hovedledningerne er blevet udvidet, og vi har indført en fast rutine for termografering af fjernvarmenettet. Begge initiativer er med til at sikre, at vi kan opdage brud og skader, inden de udvikler sig yderligere. Kraftvarme: Gas Kraftvarme: Affald Træflis, egne kedler Naturgas, egne kedler 68 pct. 8 pct. 14 pct. 10 pct. Termografering kan, som udgangspunkt, kun udføres om vinteren. Derfor har vi udvidet vores aktive overvågningssystem på hovedledningerne i varmenettet. Overvågningssystemet sender alarm til Forsyning Helsingør, når systemet registrerer forhøjet fugt omkring fjernvarmeledninger, da det kan være tegn på brud eller snarligt brud på fjernvarmerørene. Effektiv fjernvarme Forsyning Helsingør tilpasser og effektiviserer løbende vores anlæg og driftsrutiner i takt med nye teknologier og muligheder. I 2013 har Forsyning Helsingør investeret i nye pumper, ventiler og røggasafkølingsanlæg, som på årsbasis effektiviserer driften med over 3 mio. kr. På flisværket på H.P. Christensensvej og på Helsingør Kraftvarmeværk er der blevet installeret ventiler og pumper, som betyder, at varmt vand fra flisværket kan sendes til varmeakkumulatoren ved Helsingør Kraftvarmeværk. Det var ikke tidligere muligt, og det betyder, at Forsyning Helsingør kan spare op til 1 mio. kr. om året, fordi det varme fjernvarmevand nu kan komme fra flisværket, når elprisen er lav. De to varmeproducerende gaskedler på H.P. Christensensvej er samtidig blevet udstyret med røggaskølingsanlæg, som reducerer forbruget af naturgas med 10 pct. og betyder en årlig besparelse på ca. 2 mio. kr. Fremtidens fjernvarme varmt vand under jorden og biobrændsel? Hvor skal vores fjernvarme komme fra i de kommende år? Det spørgsmål har fyldt meget i Forsyning Helsingør i Forsyning Helsingør undersøger både en fast fjernvarmeforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, et kommende kraftvarmeværk på biobrændsel samt muligheden for at hente varmt vand op fra undergrunden. Det nuværende kraftvarmeværk på Energivej er ved at være udtjent. Anlægget er 20 år gammelt, og derfor er arbejdet med at planlægge lokalplansgrundlaget for en ny biomassekedel allerede i fuld gang. Planen er, at det skal køre på biobrændsel, som både vil reducere CO ² - udledningen og sænke priserne på fjernvarme, hvis den nuværende afgiftsstruktur ikke ændrer sig. Samtidig undersøger Forsyning Helsingør potentialet for at hente varmt vand direkte op fra undergrunden. Forsyning Helsingør har modtaget de første undersøgelser af jordlagene fra områderne omkring Helsingør og vil i starten af 2014 modtage yderligere undersøgelser, som vil være med til at danne grundlag for en beslutning om seismiske undersøgelser af jordlagene under Helsingør Kommune. FORSYNING HELSINGØR VARME* HOVEDTAL I TUSINDE KR Omsætning Resultat Balancesum Egenkapital *Hovedtallene dækker Helsingør Kraftvarmeværk A/S og Forsyning Helsingør Varme A/S, dog undtagen 2010, som kun omfatter Forsyning Helsingør Varme A/S.

Forsyning Helsingør A/S

Forsyning Helsingør A/S Forsyning Helsingør A/S Peter Kjær Madsen, Energichef Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 www.fh.dk Hvem er Forsyning Helsingør? Historien Forsyning Helsingør i tal Værdier

Læs mere

LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND

LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND Fra energiproduktion på Naturgas, til Flis FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 10.9.15 Peter Kjær Madsen, energichef Forsyning Helsingør A/S FH har 5 forsyningsområder

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Bestyrelsesmøde 25. august 2014

Bestyrelsesmøde 25. august 2014 Bestyrelsesmøde 25. august 2014 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12/5-2014 & 16/6-2014 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning - Beretning

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 24. april 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 17 Mødedato: Tirsdag den 24. april 2012, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE. Helsingør Kommune. Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S. Stillings- og kandidatprofil. August 2009

HELSINGØR KOMMUNE. Helsingør Kommune. Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S. Stillings- og kandidatprofil. August 2009 Helsingør Kommune Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S Stillings- og kandidatprofil August 2009 Partner Kresten Kloch, Konsulent Isabella Meyer Indholdsfortegnelse Stillingsbeskrivelse Side 2 Kandidatprofil

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 73 personer

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013 Svendborg Kraftvarme A/S Virksomhedsplan for 202-203 Forord Nærværende dokument er den første virksomhedsplan for Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplanen er udarbejdet det af selskabets direktion og

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE FAKTA OM FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE 2 Energi og miljø for milliarder Forsyningsvirksomhederne er Aalborgs leverandør af miljø- og energitjenester. Vi forsyner byens husstande og arbejdspladser med gas el

Læs mere

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER Oktober 2014 OM LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Lyngby-Taarbæk Forsynings opgave er at sikre rent drikkevand til alle forbrugere og sørge for at aflede og rense spildevandet,

Læs mere

Årsopgørelse - 2013. Årsopgørelse for perioden 01.01.2013-31.12.2013. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Stig Dragholm

Årsopgørelse - 2013. Årsopgørelse for perioden 01.01.2013-31.12.2013. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Stig Dragholm Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25, 3000 Helsingør Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør CVR.nr.: 25 16 51 60 EAN.nr.: 5790001124854 Tlf.: 48 40 50 50 E-mail: kundeservice@fh.dk www.fh.dk

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015 August 2015/PBA Indhold 1. Baggrund... 2 2. Kort om Langeland Forsyning A/S... 3 3. Stillingen... 4 4. Opgaver og ansvarsområder... 4 5. Kravprofil...

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Ingen stigning siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi var 780

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

VarmeNyheder. VarmeNyheder er Holte Fjernvarmes nyhedsbrev til fjernvarmekunderne. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om:

VarmeNyheder. VarmeNyheder er Holte Fjernvarmes nyhedsbrev til fjernvarmekunderne. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om: VarmeNyheder Holte Fjernvarme a.m.b.a. VarmeNyheder 10 Marts 2014 VarmeNyheder er Holte Fjernvarmes nyhedsbrev til fjernvarmekunderne. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om: Formandens klumme side

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

En virksomhed i vækst...

En virksomhed i vækst... En virksomhed i vækst... Kerteminde Forsyning A/S Kerteminde Forsyning A/S er selskabsdannet i marts måned 2009 med virkning fra 1. januar 2009. Selskabet er 100% ejet af Kerteminde Kommune og for selskabet

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser Indhold Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3 Samlet CO 2 miljøregnskab... 7 Indsatsområder i 2015-2016... 10 Side 2 af 14 Præsentation Holbæk Forsyning A/S er et Holdingselskab med seks underliggende

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. Vallensbæk den 26. november 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN

Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN 5 vigtige indsatsområder FREM MOD 2018 Effektiv forretningsdrift, samarbejde, sikker drift, øget kundefokus og strategisk kompetenceudvikling. Det er Halsnæs Forsynings

Læs mere

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme TotalVarme Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme Vi gør det let for jer fordi I får en samlet løsning med kraftvarme ekspertise inden for alle områder. Erfaring

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere