Budgetforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2015-2018"

Transkript

1 Budgetforslag Bemærkninger September 2014

2 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget Fritids- og Kulturudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Social- og Psykiatriudvalget Børne- og Skoleudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget Anlæg

3 4

4 Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Budgetoplæg og bemærkninger Området omfatter havnene på Askø, Fejø, Femø og Kragenæs samt Rødby Havn Trafikhavn. I forhold til det oprindelige budget for 2010 forventes nu følgende budgetreguleringer på driften af havne og lystbådehavne: Merudgifter til lønninger: 0,2 mio. kr. Oprensning og almindelig vedligeholdelse: 0,4 mio. kr Området dækker bl.a. drift af bygninger og pladser, vejvedligeholdelse samt vintertjeneste. Bemærkninger til Veje og Grønne områder: 5

5 Sammenfatning af budget 2015 Beløb i kr. netto (2015-priser) Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015 Tekniske korrektioner Besparelser 2015 Budget 2015 KMT-udvalget i alt - Drift Centrale områder i alt Driftsbesparelser Nye rammebesparelser 0 0 Ikke udmøntede driftsbesparelser (tidligere år) Miljø og Planlægning Miljøbeskyttelse m.v Erhvervsservice og iværksætteri Kollektiv trafik, havne m.v Busdrift m.v Færgedrift L.F. Airport Lystbådehavne Veje og grønne områder Fritidsområder Fritidsfaciliteter Vandløb Fælles funktioner m.v. (vejområdet) Vejbelysning Kommunale veje Vindmølle Bundvig Driftsbesparelserne i 2015 på i alt kr. er nu fordelt på de enkelte politikområder. 6

6 Klima, - Miljø- og Teknikudvalget Spareforslag kr. netto Driftsbesparelser Nye rammebesparelser Ikke udmøntede driftsbesparelser Miljø og Planlægning Hav Kvalitetsstyring Handle/indsatsplaner - vand Handle/indsatsplaner - natur Spildevandsplan Kollektiv trafik, havne m.v Movia Rammebesparelse på færgedriften Veje og grønne områder Ny teknik til ukrudtsbekæmpelse Ændring af varmeforsyning i bygning på Skolevej Rammebesparelse i øvrigt på Park og Vej Besparelser i alt

7 Klima, - Miljø- og Teknikudvalget Tekniske korrektioner kr. netto Miljø og Planlægning Kollektiv trafik, havne m.v Lolland Falster Airport: Tilpasning i h.t. godkendt budget i Airportudvalget d. 1. maj 2014 Færre indtægter fra salg af billetter på færgedriften Veje og grønne områder Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Overførsler til/fra andre udvalg uden kassevirkning Tekniske korrektioner i alt

8 Bemærkninger til Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets budgetoplæg for 2015 (drift) Klima, - Miljø- og Teknikudvalget halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Generelle bemærkninger: I ovenstående graf vises forventet regnskab 2014, korrigeret budget 2014 og budgetforslaget for Alle beløb er i 2015-priser. Der forventes et regnskabsresultat for 2014 på i alt 179,5 mio. kr. mod det korrigerede budget på 180,5 mio. kr. Der er overført overskud fra 2013 til 2014 på i alt 2,5 mio. kr. på områderne for Miljø og Planlægning og lystbådehavne. Af disse overførsler forventes 1,0 mio. kr. videreført til 2015 (Miljø og Planlægning). Det korrigerede budget for 2014 indeholder tillægsbevillinger pr for ca. 2,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører alene overførsler fra 2013 på ovennævnte områder. Budgetforslaget for 2015 for Klima, - Miljø- og Teknikudvalget udgør 175,4 mio. kr. Budgetforslaget er fordelt på områderne Miljø og Planlægning (6,1 mio. kr.), Kollektiv trafik, havne m.v. (69,7 mio. kr.), Veje/grønne områder (100,0 mio. kr.) og Vindmølle Bundvig (-0,5 mio. kr.). Budgetoplægget for 2015 indeholder det oprindelige budgetforslag på 175,8 mio. kr. (incl. ikke udmøntede driftsbesparelser fra tidligere år på 1,2 mio. kr.), tillagt tekniske korrektioner på 1,0 mio. kr. og fratrukket rammebesparelsen for 2015 på 1,4 mio. kr. 9

9 Udvalgets samlede budgetforslag for 2015 udgør herefter 175,4 mio. kr. Udvalget for Klima, - Miljø- og Teknikudvalget har fordelt driftsbesparelsen på i alt 2,6 mio. kr. således: Miljø og Planlægning 0,8 mio. kr. Busdrift 1,0 mio. kr. Færgedrift 0,4 mio. kr. Veje og grønne områder 0,4 mio. kr. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under de enkelte budgetområder. 10

10 Miljø og planlægning halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Miljø og planlægning: Området omfatter udgifter til naturforvaltningsprojekter, miljøbeskyttelse, badevandsanalyser, tilsyn og godkendelse af virksomheder og landbrug, administration og planlægning på områderne affald, vandforsyning, spildevand, udarbejdelse af handleplaner og indsatsplaner for natur og vand. Bærbare batterier, udgifter til skadedyrsbekæmpelse, fælleskommunal miljøvagt, tilskud til HLTV samt projekt CTF Community Testing Facilities (udvikling af energiteknologi) Det forventede regnskab for 2014 udgør 8,4 mio. kr. Heri er indregnet en forventet overførsel til 2015 på 1,0 mio. kr. Det korrigerede budget for 2014 udgør 9,4 mio. kr. Heri er indregnet et overført overskud fra 2013 til 2014 på 2,3 mio. kr. Det oprindelige budgetforslag for 2015 viser en udgift på 6,9 mio. kr. og er fordelt således: Miljøbeskyttelse m.v. 5,5 mio. kr. Erhvervsservice og iværksætteri 1,4 mio. kr. Der er på Miljøbeskyttelsesområdet indregnet en samlet besparelse på 0,8 mio. kr. vedr. Hav Kvalitetsstyring Handle/indsatsplaner for vand og natur samt Spildevandsplan. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. Det samlede budgetforslag for 2015 udgør herefter 6,1 mio. kr. 11

11 Busdrift m.v halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Busdrift m.v. Området omfatter læskure og ventesale samt betaling til Movia m.fl. Der forventes p.t. et regnskabsresultat i 2014 for området på 47,4 mio. kr., hvilket er lig det korrigerede budget. Det oprindelige budgetforslag for 2015 viser en udgift på 47,1 mio. kr. og er fordelt således: Læskure og ventesale 0,2 mio. kr. Busdrift 46,3 mio. kr Udkontering af IT-udgifter 0,6 mio. kr. Der er indregnet en samlet besparelse på 1,0 mio. kr. vedr. Kollektiv Trafik. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. Det samlede budgetforslag for 2015 udgør herefter 46,1 mio. kr. Bemærkninger til Movia`s budget 2015: Det samlede forslag indebærer, at der skal afsættes en budgetramme på kr. incl. ruterne til Fejø og Femø. Stigningen fra 2014 til 2015 i forhold til Movia`s forventning til 2014 er belastet af, at kompensationen til ungdomskort bortfalder til 2015, hvilket giver Lolland Kommune en merudgift på 1,0 mio. kr. samt, at den forsinkelse der har været i renteudviklingen i forhold til Nationalbankens indeks nu er indhentet, hvilket yderligere giver en udgift på 1,0 mio. 12

12 kr. i forhold til Andre forhold er ligeledes de almindelige pris- og lønfremskrivninger samt fald i vores billetindtægter. Vi har fra Movia fået oplyst, at Lolland Kommune vil få en positiv efterregulering fra 2013 på kr Denne er indarbejdet i budgetforslaget for Kollektiv trafik budget 2015 fordelt på ydelser (1.000 kr.) 2015 Movia almindelig rutekørsel Movia`s budgetoplæg Handicapkørsel Movia`s budgetoplæg Flextur Movia`s budgetoplæg Bidrag ydelse rejsekortlån 706 Rutekørsel Fejø + Femø Stoppesteder og ventehuse 198 Andel af administrationsudgifter 577 Kollektiv trafik i alt Efterregulering fra Kollektiv trafik budgetbehov 2015 i alt Bemærkninger: Ovenstående er udarbejdet på baggrund af Movia`s 1. behandling af budget Udgifterne til almindelig busdrift afregnes med Movia med 1/12 pr. måned og efterreguleres i år Udgifterne til flextur og handicapkørsel afregnes efter opgjort forbrug pr. måned. Der er indgået kontrakt med vognmand om kørsel på Fejø og Femø. Udgifterne til busdrift på Fejø og Femø afregnes med 1/12 af kontraktsummen pr. måned. 13

13 Færger og lufthavne halvår 2. halvår 20 mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Færgedrift Området omfatter driftsudgifter til færgeruterne Askø/Bandholm, Fejø/Kragenæs og Femø/Kragenæs. Det forventede regnskabsresultat 2014 for færgedriften udgør 20,1 mio. kr., hvilket er lig det korrigerede budget for I budgettet er indregnet driftsbesparelser på 0,6 mio. kr. vedrørende fælles udgifter, ledelse, administration m.v. Der er udarbejdet forslag til udmøntning af besparelsen. En væsentlig del af besparelsen er dog endnu ikke udmøntet på de respektive driftsområder under færgedriften. Udviklingen i billetindtægterne bliver ligeledes fulgt meget nøje. Det oprindelige budgetforslag for 2015 udgør 20,0 mio. kr. På baggrund af de seneste års regnskabsresultater for salg af færgebilletter, foreslås indtægtsbudgettet for 2015 og fremefter reduceret med 1,0 mio. kr. Der er endvidere indregnet en rammebesparelse på 0,4 mio. kr. under færgedriften, jvf. KMTudvalgets beslutning i mødet den 13. august Det korrigerede budgetforslag udgør herefter 20,6 mio. kr. Budgetforslaget under fællesområdet dækker bl.a. lønninger til overfartsledere og kontorpersonale, administrationsaftale med Nakskov Havn, ikke refusionsberettiget moms og leasingafgifter for billetmaskiner. 14

14 Budgetforslaget for de enkelte færgeoverfarter indeholder udgifter til fagpersonale, flexjobbere, lønsumsafgifter, brændstof, forsikringer, værftsophold, betalinger til havnene i Bandholm og Kragenæs, vedligeholdelse af færgelejer m.v. De budgetterede indtægter er tilskud fra Trafikstyrelsen (kompensation for gratis færgetransport), billetindtægter fra personer, biler, gods m.v. Lufthavne Området omfatter driftsudgifter vedr. Lolland Falster Airport, som drives efter overenskomst mellem Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune. Udgifterne fordeles ligeligt med 50 % af nettoudgifterne til hver kommune. Primo 2014 havde L.F. Airport et akkumuleret underskud på kr ,08. Det oprindelige budgetforslag for 2015 viser en nettoudgift på kr. hvilket udgør Lolland Kommunes andel. På Airportudvalgetsmøde den blev det godkendt, at de to kommuners egenbetaling skulle hæves til kr De samlede nettoudgifter til fordeling lyder således på kr. I 2014 er der forhandlet/indgået ny lejeaftale (forpagtning) til en pris á kr mod tidligere kr Dette har bevirket, at der er indlagt en yderligere udgift på kr , som indgår i den endelige fordeling de 2 kommuner imellem. Der er således indregnet nedennævnte tekniske budgetkorrektioner til området (mio. kr.): Tilpasning i h.t. godkendt budget 2015 i Airportudvalget d. 1/ ,04 Tekniske budgetkorrektioner i alt 0,04 15

15 Lystbådehavne 3,5 1. halvår 2. halvår 3,0 2,5 mio. kr. 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Lystbådehavne Området omfatter havnene på Askø, Fejø, Femø og Kragenæs. Det forventede regnskabsresultat for 2014 udgør 2,7 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indregnet et overført overskud fra 2013 på 0,1 mio. kr. Budgetforslaget for 2015 udgør 2,5 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. 16

16 Fritidsområder og fritidsfaciliteter halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Fritidsområder og fritidsfaciliteter Området omfatter drift og vedligeholdelse af grønne områder og idrætsanlæg. Det forventede regnskabsresultat for 2014 udgør 12,4 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget for Det forudsættes de indregnede besparelser vedrørende Masterplan m.v. kan effektueres i Budgetforslaget for 2015 udgør 12,2 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. Budgetforslaget for grønne områder omfatter alle udgifter i forbindelse med driften af parker, skove, grønne områder, græsarealer m.v., herunder omkostninger til lønninger, forsikringer, planter, mindre maskiner, værktøj, renholdelse, tømning af skraldespande m.v. Budgetforslaget for idrætsanlæg omfatter vedligeholdelse af boldbaner, offentlige atletikbaner, tennisbaner m.v. Omkostninger til klipning, vertikalskæring, luftning og opkridtning af boldbanerne, køb af mål, net og andet inventar, samt drift af lysanlæg. 17

17 Vandløbsvæsen 8 1. halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Vandløb Området omfatter drift og vedligeholdelse af vandløb og drænlag, lodsejerbidrag, naturpleje af fredede skove, naturområder, vandhuller og søer. På området forventes et regnskabsresultat i 2014 på 7,4 mio. kr., som er lig det korrigerede budget for Budgetforslaget for 2015 udgør 7,0 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. I detailbudgetterne for drænlagene, pumpestationer m.v. er indregnet følgende takster for 2015 (lodsejerbidrag excl. moms): Hummingen: 200,00 kr. Kramnitse: 300,00 kr. Sdr. Egebølle: 50,00 kr. Næsby Strand: 300,00 kr. Saksfjed: 400,00 kr. Lodsejerbidragene for drænlagene i Hummingen og Sdr. Egebølle er i 2015 foreslået nedsat med henholdsvis 100,00 kr. og 50,00 kr. excl. moms. 18

18 Udgifterne vedrører slåning og oprensning af vandløb, vedligeholdelse af riste og sluser, køb af brønde, dæksler m.m. 19

19 Vejbelysning halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Vejbelysning Området omfatter drift og vedligeholdelse af vejbelysningen på veje, stier og pladser, herunder betalinger vedrørende kontrakterne med SEAS-NVE og Lolland Energiservice om driften af vejbelysningen. Kontrakterne omfatter vedligeholdelse, tilsyn og elforbrug. Der forventes et regnskabsresultat i 2014 på 12,6 mio. kr., hvilket er lig det korrigerede budget for Budgetforslaget for 2015 udgør 12,7 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. 20

20 Fælles funktioner og kommunale veje halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Fælles funktioner og kommunale veje Området dækker bl.a. drift af bygninger, pladser, maskiner, vejvedligeholdelse samt vintertjeneste. På området forventes et regnskabsresultat i 2014 på 68,5 mio. kr. Regnskabsresultatet svarer til det korrigerede budget. Det oprindelige budgetforslag for 2015 udgør ligeledes 68,5 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. I budgetforslaget er indregnet en besparelse på 0,1 mio. kr. i forbindelse med ny teknik til ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer, stier m.v. Der skal dog investeres 0,2 mio. kr. i den nye teknik. Park og Vej forslår endvidere, at der installeres fjernvarme i bygningen på Skolevej 1, Nakskov. Den årlige besparelse til opvarmning er opgjort til 0,1 mio. kr., hvilket ligeledes er indregnet i budgetforslaget. Udgifterne til installation af fjernvarme udgør 0,5 mio. kr. Endelig er indregnet en rammebesparelse på 0,2 mio. kr. på driften af veje og grønne områder, som senere må fordeles på de respektive driftsområder. Den samlede besparelse på veje og grønne områder på i alt 0,4 mio. kr. er besluttet på KMTudvalget den 13. august Det korrigerede budgetforslag udgør herefter 68,1 mio. kr. 21

21 Budgetforslaget omfatter følgende aktiviteter: Renholdelse af torve i Nakskov, Maribo, Holeby og Rødby, køb af bænke, kummer m.v. Vedligeholdelse af maskiner, herunder køb, leje/leasing, køb af brændstof og lønninger til værkstedspersonale, omkostninger til administration (lønninger m.v.), vejmyndighedsopgaver - i alt 18,1 mio. kr. Vedligeholdelse af driftsbygninger og pladser i Nakskov, Søllested, Maribo og Rødby, herunder udgifter til el, vand, varme og rengøring i alt 1,6 mio. kr. Udgifter til vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove, kantsten, brønde, ledninger, rabatter, grøfter, skilte, kørebaneafmærkning, trafiklys og broer, trafiksikkerhed, færdselskampagner m.v. Aktiviteterne er asfaltlapninger, nye slidlagsbelægninger, fortovsrenoveringer, indkøb af skilte, rabatslåning, vedligeholdelse af afvandingssystemer og rastepladser, oprensning af grøfter og gadebrønde, beskæring af vejtræer/beplantning i alt 40,0 mio. kr. I henhold til betalingsvedtægten for spildevandsområdet betales et årligt vejafvandingsbidrag på 4 % af en del af de afholdte anlægsudgifter til ledningsrenoveringer m.v. Bidraget skal dække omkostningerne til afvandingen af det kommunale vejnet. Det er dog Forsyningssekretariatets opfattelse, at en betaling på 4 % i bidrag ikke dækker de faktiske omkostninger ved afvandingen af vejnettet. Forsyningssekretariatet har derfor besluttet, at Lolland Kommune skal betale det maximale bidrag, hvilket udgør 8 % af de afholdte anlægsudgifter på spildevandsområdet. Af de budgetterede udgifter til vejvedligeholdelse m.v. på 40,0 mio. kr. er derfor afsat 8,4 mio. kr. til vejafvandingsbidrag, hvilket er 8 % af forventede anlægsudgifter på 105,0 mio. kr. Vintervedligeholdelse på alle veje, stier og pladser. Vedligeholdelsen omfatter glatførebekæmpelse ved saltning og snerydning, herunder køb af salt, kontrakter med fremmede entreprenører og egne lønomkostninger i alt 8,4 mio. kr. 22

22 Vindmølle Bundvig 0,0 1. halvår 2. halvår -0,1 mio. kr. -0,2-0,3-0,4-0,5-0,6 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Vindmølle Bundvig Området omfatter driften af vindmølle, Bundvig. Det forventede regnskabsresultat for 2014 viser en indtægt på 0,5 mio. kr., svarende til det korrigerede budget for Indtægten vedrører overskud på vindmøllen. Budgetforslaget for 2015 udgør også 0,5 mio. kr. i indtægt. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. Budgetforslaget for vindmøllen indeholder udgifter til el, reparationer, selskabsskat m.v. Indtægterne vedrører salg af el. 23

23 24

24 Havneudvalget Budgetoplæg og bemærkninger Området omfatter havnene på Askø, Fejø, Femø og Kragenæs samt Rødby Havn Trafikhavn. I forhold til det oprindelige budget for 2010 forventes nu følgende budgetreguleringer på driften af havne og lystbådehavne: Merudgifter til lønninger: 0,2 mio. kr. Oprensning og almindelig vedligeholdelse: 0,4 mio. kr. Området dækker bl.a. drift af bygninger og pladser, vejvedligeholdelse samt vintertjeneste. Bemærkninger til Veje og Grønne områder: 25

25 Sammenfatning af budget 2015 Beløb i kr. netto (2015-priser) Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015 Tekniske korrektioner Besparelser 2015 Budget 2015 Havneudvalget i alt - Drift Centrale områder i alt Kollektiv trafik, havne m.v Rødbyhavn Havn Nakskov Havn

26 Havneudvalget Tekniske korrektioner kr. netto Kollektiv trafik, havne m.v Drift af Nakskov Havn Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Overførsler til/fra andre udvalg uden kassevirkning Tekniske korrektioner i alt

27 Budgetbemærkninger 2015 (drift) Havneudvalget Havneudvalget mio. kr. 1. halvår 2. halvår 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Generelle bemærkninger I ovenstående graf vises korrigeret budget for 2014, forventet regnskab for 2014 og budgetforslaget for Alle beløb er i 2015-priser. Der forventes et regnskabsresultat for 2014 på i alt -3,4 mio. kr. (overskud), hvilket er lig det oprindelige budgetterede for I forventningerne er forudsat et normalt driftsår for Nakskov Havn, jvf. bemærkningerne under Nakskov Havn. Budgetforslaget for 2015 udgør -3,3 mio. kr. (overskud). Budgetforslaget er fordelt på Rødbyhavn Havn (0,2 mio. kr.) og Nakskov Havn (-3,5 mio. kr.). Budgetoplægget for 2015 indeholder det oprindelige budgetforslag på 0,2 mio. kr., tillagt tekniske korrektioner på -3,5 mio. kr. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under de enkelte havne. 28

28 Rødbyhavn Havn 0,7 1. halvår 2. halvår 0,5 mio. kr. 0,3 0,1-0,1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Rødbyhavn Havn Det forventede regnskabsresultat for 2014 udgør 0,3 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget. Det oprindelige budgetforslag for 2015 viser en forventet nettoudgift på 0,2 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner til området. Udgifterne vedrører bl.a. lønninger, uddannelse, kontorhold, skatter & afgifter, forsikringer, drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel og bygninger, vedligeholdelse af kajanlæg m.v. Indtægterne vedrører bl.a. skibsafgifter, vareafgifter, arealleje, kranleje, havnepenge fra lystbåde m.m. 29

29 Nakskov Havn 1. halvår 2. halvår mio. kr. 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Nakskov Havn I ovenstående graf vises korrigeret budget for 2014, forventet regnskab for 2014 og budgetforslaget for Graferne for 2014 viser det oprindelige budgetterede overskud og forventede regnskabsresultat på -3,6 mio. kr., som herefter er fremskrevet til 2015-priser. Graferne er således et udtryk for et normalt driftsår for Nakskov Havn. I graferne er foreløbig forudsat en lineær fordeling af udgifter og indtægter henover året. Som bekendt har Lolland Kommune overtaget Nakskov Havn pr. 1. juli Ved overtagelsen havde Nakskov Havn en gæld til Lolland Kommune på 3,7 mio. kr. vedrørende lønninger til havnens personale, ligesom der var en momsgæld på 0,2 mio. kr. Gældsposterne udlignes ved et tilskud fra Lolland Kommune, hvorfor der forventes et driftsunderskud på Nakskov Havn i 2. halvår 2014 på 2,1 mio. kr. Byrådet har i sit møde den 20. maj 2014 meddelt bevillinger til driften m.v. i forbindelse med overtagelsen af Nakskov Havn. De viste grafer for 2014 er korrigeret for ovennævnte gældsposter. Budgetforslaget for 2015 for Nakskov Havn viser et budgetteret overskud på -3,5 mio. kr. Udgifterne på Nakskov Havn omfatter bl.a. lønninger, kontorhold, skatter, forsikringer, kurser, el, vand, varme. Drift og vedligeholdelse af løsøre (maskiner, biler, havnebåd m.m.), vedligeholdelse af kajanlæg, bygninger, sømærker m.v. Indtægterne omfatter bl.a. skibsafgifter, vareafgifter, arealleje, lagerleje, salg af serviceydelser (kranleje m.m.), salg af el, vand, dieselolie og havnepenge fra lystbåde. 30

30 Budgetopfølgning 2015 pr. 28. februar 2009 på Social- Fritidsog psykiatriudvalgets og Kulturudvalget område Marts 2009 Budgetoplæg Bemærkninger 31

31 Fritids- og Kulturudvalget Oversigt over budgetforslag kr. netto Korrigeret budget 2014* (fremskrevet til 2015 priser) Forventet regnskab 2014 (fremskrevet til 2015 priser) Basisbudget 2015 Tekniske korrektioner Besparelser 2015 Budget 2015 Fritids- og Kulturudvalget, total Centrale områder i alt Kultur Central pulje Museer Biograf Musikarrangementer - fælles Teater Andre kulturelle opgaver Refusioner Folkeoplysning Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Pulje t/idræt til udsatte børn Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeopl.loven Idræt Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Erhverv og turisme Naturvejlederprojekt i Nakskov Naturvejlederprojekt i Maribo Naturskolen i Maribo 0 Lodshuset på Albuen 0 Maribo Vandrehjem 0 Bandholm Camping 0 Maribo Camping Nakskov Boldklubs Kursus/Aktivitetscenter Anemonen, Maribo sø Turisme, drift af bygninger Landsbypuljen Turistbureauerne Maribo-Nakskov Vækst- og interessevaretagelse Talent og udviklingspulje

32 1.000 kr. netto Korrigeret budget 2014 (fremskrevet til 2015 priser) Forventet regnskab 2014 (fremskrevet til 2015 priser) Basisbudget 2015 Tekniske korrektioner Besparelser 2015 Budget 2015 Decentrale områder i alt Kultur Folkebiblioteker Musikskolen Refusioner Musikskolen Købelev Kulturcenter Brandstrup Kulturcenter Lokalhistoriske arkiver Local Motion Idræt Højrebyhallen Ravnsborghallen Ravnsborghallen cafeteria Rudbjerghallen Nakskov Svømmehal Holebyhallen Rødbyhavn Sportshal Østoftehallen Tekniske korrektioner kr. netto 2015 Fritid og Kultur 0 Erhverv og Turisme Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Fritid og Kultur -423 Musikskolens andel af husleje på Gyvelvej -206 Udmøntning af OPUS-besparelse -217 Sandby Skole (Kulturhus aftale) 200 Overførsler til/fra andre udvalg uden kassevirkning -223 Tekniske korrektioner i alt

33 Fritids- og Kulturudvalget total 1. halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Grafen viser Fritids- og Kulturudvalgets korr. budget 2014 samt forventet regnskab 2014 fremskrevet til 2015 priser samt budget Derudover er grafen delt op i 1. og 2. halvårs budgetår. Generelle bemærkninger Fritids- og Kulturudvalgets fremskrevne budget for 2015 udgør 65,688 mio. kr. derudover er der tekniske korrektioner på 0,206 mio. kr. vedrørende Musikskolens andel af huslejebetaling på Gyvelvej, udmøntning af OPUS-besparelse (decentralt) 0,217 mio. kr. samt Sandby skole hvis budget 0,200 mio. kr. overføres til kultur (kulturhus aftale) i alt udgør budgettet mio. kr. Budgettet fordeler sig således: Kultur Erhverv og turisme Decentrale områder 31,421 mio. kr. 4,625 mio. kr. 29,419 mio. kr. 34

34 Kulturel virksomhed Museer 5 1. halvår 2. halvår 4 mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Grafen viser museernes korr. budget 2014 samt forventet regnskab 2014 fremskrevet til 2015 priser samt budget Derudover er grafen delt op i 1. og 2. halvårs budgetår. Iflg. politisk beslutning om aftale, indgået med Guldborgsund Kommune, vedr. museumssamarbejde, udbetales der ifølge samdriftsaftale tilskud til Kunstmuseet Fuglsang og Museum Lolland Falster i Reventlow Museet er en del af Museum Lolland Falster. Der er afsat midler til Kunstmuseet Fuglsang, Museum Lolland Falster, Reventlow Musset, Det Gamle Trykkeri, Fonden til bevarelse af Skottes Smedje, Sprøjtehuset, Skibs- og Søfartsmuseet i Nakskov, Marinemuseet, Kappel Mølle, Historisk arbejdende Værksted og Polakkasernen. De små museer har iflg. beslutning i Masterplan fået driftsaftaler til

35 Teatre 5 1. halvår 2. halvår 4 mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Grafen viser teatrenes korr. budget 2014 samt forventet regnskab 2014 fremskrevet til 2015 priser samt budget Grafen er eksklusiv refusioner. Derudover er grafen delt op i 1. og 2. halvårs budgetår. Lolland Kommune har indgået egnsteateraftale med Egnsteatret, Nørregade-teatret, gældende fra Lolland Bibliotekerne udfører børneteater for netto kr pr. år. Herudover er der en børnekulturpulje, der skal afprøve nyere rammer for børnekultur end de kendte traditionelle. Desuden bogføres refusion vedr. Egnsteatret, Nørregade Teatret samt refusion for opsøgende børneteater. Biografer Der er indgået kontrakt med Søllested Bio til vedr. tilskud til dækning af lys, varme, vand, ejendomsskat, forsikringer og operatørløn. Musikarrangementer Der er budgetlagt til Lolland Musikskole, samt tilskud til Maribo Borgervæbning, Kammerensemblet, Storstrøms Symfoniorkester, Lolland Brandvæsens Orkester og Maribo Musikforening. Herudover er der i musikskolens budgetramme afsat budget til koncertvirksomhed, som udføres af Lolland Musikskole. Der er afsat budget til tilskud til øvrige musikarrangementer. Andre kulturelle opgaver Vedr. Digecentret i Rødby Havn er der indgået aftale mellem Biblioteket og centret vedr. udgifter på el, vand, varme og udenoms arealer. Der ydes tilskud til Femø Præstegård for kulturhus-funktion, Købelev Kulturcenter, Brandstrup Kulturcenter Birket Kulturhus samt div. forsamlingshuse. Ifølge Masterplanen lukkes Brandstrup Kulturcentr pr. 31. december 2013 dog kan gymnastiksalen samt bad og omklædningen forsat benyttes indtil tilbygningen af Brandstrup Stadionhus er foretaget. Der er indgået aftale mellem Nakskov Teatersal og CELF og Nakskov Gymnasium om benyttelse af teatersalen. Der er 9 lokalhistoriske Arkiver i Lolland Kommune, hvoraf de fleste drives ved ulønnet arbejdskraft og med hjælp fra lokale støtteforeninger. Der ydes tilskud og underskudsgaranti til kulturarrangementer fra frie kulturmidler. Det betyder, at det reelle forbrug oftest kendes ultimo kalenderåret, når projekternes regnskab indsendes. Der er vedrørende Elvermosekoncerter for årene budgetteret med max. Kr til underskudsdækning. Der er p.t. ikke taget stilling til evt. underskudsdækning fra 2014.(NB-skal lige undersøges). 36

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere