Budgetforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2015-2018"

Transkript

1 Budgetforslag Bemærkninger September 2014

2 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget Fritids- og Kulturudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Social- og Psykiatriudvalget Børne- og Skoleudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget Anlæg

3 4

4 Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Budgetoplæg og bemærkninger Området omfatter havnene på Askø, Fejø, Femø og Kragenæs samt Rødby Havn Trafikhavn. I forhold til det oprindelige budget for 2010 forventes nu følgende budgetreguleringer på driften af havne og lystbådehavne: Merudgifter til lønninger: 0,2 mio. kr. Oprensning og almindelig vedligeholdelse: 0,4 mio. kr Området dækker bl.a. drift af bygninger og pladser, vejvedligeholdelse samt vintertjeneste. Bemærkninger til Veje og Grønne områder: 5

5 Sammenfatning af budget 2015 Beløb i kr. netto (2015-priser) Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015 Tekniske korrektioner Besparelser 2015 Budget 2015 KMT-udvalget i alt - Drift Centrale områder i alt Driftsbesparelser Nye rammebesparelser 0 0 Ikke udmøntede driftsbesparelser (tidligere år) Miljø og Planlægning Miljøbeskyttelse m.v Erhvervsservice og iværksætteri Kollektiv trafik, havne m.v Busdrift m.v Færgedrift L.F. Airport Lystbådehavne Veje og grønne områder Fritidsområder Fritidsfaciliteter Vandløb Fælles funktioner m.v. (vejområdet) Vejbelysning Kommunale veje Vindmølle Bundvig Driftsbesparelserne i 2015 på i alt kr. er nu fordelt på de enkelte politikområder. 6

6 Klima, - Miljø- og Teknikudvalget Spareforslag kr. netto Driftsbesparelser Nye rammebesparelser Ikke udmøntede driftsbesparelser Miljø og Planlægning Hav Kvalitetsstyring Handle/indsatsplaner - vand Handle/indsatsplaner - natur Spildevandsplan Kollektiv trafik, havne m.v Movia Rammebesparelse på færgedriften Veje og grønne områder Ny teknik til ukrudtsbekæmpelse Ændring af varmeforsyning i bygning på Skolevej Rammebesparelse i øvrigt på Park og Vej Besparelser i alt

7 Klima, - Miljø- og Teknikudvalget Tekniske korrektioner kr. netto Miljø og Planlægning Kollektiv trafik, havne m.v Lolland Falster Airport: Tilpasning i h.t. godkendt budget i Airportudvalget d. 1. maj 2014 Færre indtægter fra salg af billetter på færgedriften Veje og grønne områder Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Overførsler til/fra andre udvalg uden kassevirkning Tekniske korrektioner i alt

8 Bemærkninger til Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets budgetoplæg for 2015 (drift) Klima, - Miljø- og Teknikudvalget halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Generelle bemærkninger: I ovenstående graf vises forventet regnskab 2014, korrigeret budget 2014 og budgetforslaget for Alle beløb er i 2015-priser. Der forventes et regnskabsresultat for 2014 på i alt 179,5 mio. kr. mod det korrigerede budget på 180,5 mio. kr. Der er overført overskud fra 2013 til 2014 på i alt 2,5 mio. kr. på områderne for Miljø og Planlægning og lystbådehavne. Af disse overførsler forventes 1,0 mio. kr. videreført til 2015 (Miljø og Planlægning). Det korrigerede budget for 2014 indeholder tillægsbevillinger pr for ca. 2,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører alene overførsler fra 2013 på ovennævnte områder. Budgetforslaget for 2015 for Klima, - Miljø- og Teknikudvalget udgør 175,4 mio. kr. Budgetforslaget er fordelt på områderne Miljø og Planlægning (6,1 mio. kr.), Kollektiv trafik, havne m.v. (69,7 mio. kr.), Veje/grønne områder (100,0 mio. kr.) og Vindmølle Bundvig (-0,5 mio. kr.). Budgetoplægget for 2015 indeholder det oprindelige budgetforslag på 175,8 mio. kr. (incl. ikke udmøntede driftsbesparelser fra tidligere år på 1,2 mio. kr.), tillagt tekniske korrektioner på 1,0 mio. kr. og fratrukket rammebesparelsen for 2015 på 1,4 mio. kr. 9

9 Udvalgets samlede budgetforslag for 2015 udgør herefter 175,4 mio. kr. Udvalget for Klima, - Miljø- og Teknikudvalget har fordelt driftsbesparelsen på i alt 2,6 mio. kr. således: Miljø og Planlægning 0,8 mio. kr. Busdrift 1,0 mio. kr. Færgedrift 0,4 mio. kr. Veje og grønne områder 0,4 mio. kr. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under de enkelte budgetområder. 10

10 Miljø og planlægning halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Miljø og planlægning: Området omfatter udgifter til naturforvaltningsprojekter, miljøbeskyttelse, badevandsanalyser, tilsyn og godkendelse af virksomheder og landbrug, administration og planlægning på områderne affald, vandforsyning, spildevand, udarbejdelse af handleplaner og indsatsplaner for natur og vand. Bærbare batterier, udgifter til skadedyrsbekæmpelse, fælleskommunal miljøvagt, tilskud til HLTV samt projekt CTF Community Testing Facilities (udvikling af energiteknologi) Det forventede regnskab for 2014 udgør 8,4 mio. kr. Heri er indregnet en forventet overførsel til 2015 på 1,0 mio. kr. Det korrigerede budget for 2014 udgør 9,4 mio. kr. Heri er indregnet et overført overskud fra 2013 til 2014 på 2,3 mio. kr. Det oprindelige budgetforslag for 2015 viser en udgift på 6,9 mio. kr. og er fordelt således: Miljøbeskyttelse m.v. 5,5 mio. kr. Erhvervsservice og iværksætteri 1,4 mio. kr. Der er på Miljøbeskyttelsesområdet indregnet en samlet besparelse på 0,8 mio. kr. vedr. Hav Kvalitetsstyring Handle/indsatsplaner for vand og natur samt Spildevandsplan. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. Det samlede budgetforslag for 2015 udgør herefter 6,1 mio. kr. 11

11 Busdrift m.v halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Busdrift m.v. Området omfatter læskure og ventesale samt betaling til Movia m.fl. Der forventes p.t. et regnskabsresultat i 2014 for området på 47,4 mio. kr., hvilket er lig det korrigerede budget. Det oprindelige budgetforslag for 2015 viser en udgift på 47,1 mio. kr. og er fordelt således: Læskure og ventesale 0,2 mio. kr. Busdrift 46,3 mio. kr Udkontering af IT-udgifter 0,6 mio. kr. Der er indregnet en samlet besparelse på 1,0 mio. kr. vedr. Kollektiv Trafik. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. Det samlede budgetforslag for 2015 udgør herefter 46,1 mio. kr. Bemærkninger til Movia`s budget 2015: Det samlede forslag indebærer, at der skal afsættes en budgetramme på kr. incl. ruterne til Fejø og Femø. Stigningen fra 2014 til 2015 i forhold til Movia`s forventning til 2014 er belastet af, at kompensationen til ungdomskort bortfalder til 2015, hvilket giver Lolland Kommune en merudgift på 1,0 mio. kr. samt, at den forsinkelse der har været i renteudviklingen i forhold til Nationalbankens indeks nu er indhentet, hvilket yderligere giver en udgift på 1,0 mio. 12

12 kr. i forhold til Andre forhold er ligeledes de almindelige pris- og lønfremskrivninger samt fald i vores billetindtægter. Vi har fra Movia fået oplyst, at Lolland Kommune vil få en positiv efterregulering fra 2013 på kr Denne er indarbejdet i budgetforslaget for Kollektiv trafik budget 2015 fordelt på ydelser (1.000 kr.) 2015 Movia almindelig rutekørsel Movia`s budgetoplæg Handicapkørsel Movia`s budgetoplæg Flextur Movia`s budgetoplæg Bidrag ydelse rejsekortlån 706 Rutekørsel Fejø + Femø Stoppesteder og ventehuse 198 Andel af administrationsudgifter 577 Kollektiv trafik i alt Efterregulering fra Kollektiv trafik budgetbehov 2015 i alt Bemærkninger: Ovenstående er udarbejdet på baggrund af Movia`s 1. behandling af budget Udgifterne til almindelig busdrift afregnes med Movia med 1/12 pr. måned og efterreguleres i år Udgifterne til flextur og handicapkørsel afregnes efter opgjort forbrug pr. måned. Der er indgået kontrakt med vognmand om kørsel på Fejø og Femø. Udgifterne til busdrift på Fejø og Femø afregnes med 1/12 af kontraktsummen pr. måned. 13

13 Færger og lufthavne halvår 2. halvår 20 mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Færgedrift Området omfatter driftsudgifter til færgeruterne Askø/Bandholm, Fejø/Kragenæs og Femø/Kragenæs. Det forventede regnskabsresultat 2014 for færgedriften udgør 20,1 mio. kr., hvilket er lig det korrigerede budget for I budgettet er indregnet driftsbesparelser på 0,6 mio. kr. vedrørende fælles udgifter, ledelse, administration m.v. Der er udarbejdet forslag til udmøntning af besparelsen. En væsentlig del af besparelsen er dog endnu ikke udmøntet på de respektive driftsområder under færgedriften. Udviklingen i billetindtægterne bliver ligeledes fulgt meget nøje. Det oprindelige budgetforslag for 2015 udgør 20,0 mio. kr. På baggrund af de seneste års regnskabsresultater for salg af færgebilletter, foreslås indtægtsbudgettet for 2015 og fremefter reduceret med 1,0 mio. kr. Der er endvidere indregnet en rammebesparelse på 0,4 mio. kr. under færgedriften, jvf. KMTudvalgets beslutning i mødet den 13. august Det korrigerede budgetforslag udgør herefter 20,6 mio. kr. Budgetforslaget under fællesområdet dækker bl.a. lønninger til overfartsledere og kontorpersonale, administrationsaftale med Nakskov Havn, ikke refusionsberettiget moms og leasingafgifter for billetmaskiner. 14

14 Budgetforslaget for de enkelte færgeoverfarter indeholder udgifter til fagpersonale, flexjobbere, lønsumsafgifter, brændstof, forsikringer, værftsophold, betalinger til havnene i Bandholm og Kragenæs, vedligeholdelse af færgelejer m.v. De budgetterede indtægter er tilskud fra Trafikstyrelsen (kompensation for gratis færgetransport), billetindtægter fra personer, biler, gods m.v. Lufthavne Området omfatter driftsudgifter vedr. Lolland Falster Airport, som drives efter overenskomst mellem Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune. Udgifterne fordeles ligeligt med 50 % af nettoudgifterne til hver kommune. Primo 2014 havde L.F. Airport et akkumuleret underskud på kr ,08. Det oprindelige budgetforslag for 2015 viser en nettoudgift på kr. hvilket udgør Lolland Kommunes andel. På Airportudvalgetsmøde den blev det godkendt, at de to kommuners egenbetaling skulle hæves til kr De samlede nettoudgifter til fordeling lyder således på kr. I 2014 er der forhandlet/indgået ny lejeaftale (forpagtning) til en pris á kr mod tidligere kr Dette har bevirket, at der er indlagt en yderligere udgift på kr , som indgår i den endelige fordeling de 2 kommuner imellem. Der er således indregnet nedennævnte tekniske budgetkorrektioner til området (mio. kr.): Tilpasning i h.t. godkendt budget 2015 i Airportudvalget d. 1/ ,04 Tekniske budgetkorrektioner i alt 0,04 15

15 Lystbådehavne 3,5 1. halvår 2. halvår 3,0 2,5 mio. kr. 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Lystbådehavne Området omfatter havnene på Askø, Fejø, Femø og Kragenæs. Det forventede regnskabsresultat for 2014 udgør 2,7 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indregnet et overført overskud fra 2013 på 0,1 mio. kr. Budgetforslaget for 2015 udgør 2,5 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. 16

16 Fritidsområder og fritidsfaciliteter halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Fritidsområder og fritidsfaciliteter Området omfatter drift og vedligeholdelse af grønne områder og idrætsanlæg. Det forventede regnskabsresultat for 2014 udgør 12,4 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget for Det forudsættes de indregnede besparelser vedrørende Masterplan m.v. kan effektueres i Budgetforslaget for 2015 udgør 12,2 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. Budgetforslaget for grønne områder omfatter alle udgifter i forbindelse med driften af parker, skove, grønne områder, græsarealer m.v., herunder omkostninger til lønninger, forsikringer, planter, mindre maskiner, værktøj, renholdelse, tømning af skraldespande m.v. Budgetforslaget for idrætsanlæg omfatter vedligeholdelse af boldbaner, offentlige atletikbaner, tennisbaner m.v. Omkostninger til klipning, vertikalskæring, luftning og opkridtning af boldbanerne, køb af mål, net og andet inventar, samt drift af lysanlæg. 17

17 Vandløbsvæsen 8 1. halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Vandløb Området omfatter drift og vedligeholdelse af vandløb og drænlag, lodsejerbidrag, naturpleje af fredede skove, naturområder, vandhuller og søer. På området forventes et regnskabsresultat i 2014 på 7,4 mio. kr., som er lig det korrigerede budget for Budgetforslaget for 2015 udgør 7,0 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. I detailbudgetterne for drænlagene, pumpestationer m.v. er indregnet følgende takster for 2015 (lodsejerbidrag excl. moms): Hummingen: 200,00 kr. Kramnitse: 300,00 kr. Sdr. Egebølle: 50,00 kr. Næsby Strand: 300,00 kr. Saksfjed: 400,00 kr. Lodsejerbidragene for drænlagene i Hummingen og Sdr. Egebølle er i 2015 foreslået nedsat med henholdsvis 100,00 kr. og 50,00 kr. excl. moms. 18

18 Udgifterne vedrører slåning og oprensning af vandløb, vedligeholdelse af riste og sluser, køb af brønde, dæksler m.m. 19

19 Vejbelysning halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Vejbelysning Området omfatter drift og vedligeholdelse af vejbelysningen på veje, stier og pladser, herunder betalinger vedrørende kontrakterne med SEAS-NVE og Lolland Energiservice om driften af vejbelysningen. Kontrakterne omfatter vedligeholdelse, tilsyn og elforbrug. Der forventes et regnskabsresultat i 2014 på 12,6 mio. kr., hvilket er lig det korrigerede budget for Budgetforslaget for 2015 udgør 12,7 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. 20

20 Fælles funktioner og kommunale veje halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Fælles funktioner og kommunale veje Området dækker bl.a. drift af bygninger, pladser, maskiner, vejvedligeholdelse samt vintertjeneste. På området forventes et regnskabsresultat i 2014 på 68,5 mio. kr. Regnskabsresultatet svarer til det korrigerede budget. Det oprindelige budgetforslag for 2015 udgør ligeledes 68,5 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. I budgetforslaget er indregnet en besparelse på 0,1 mio. kr. i forbindelse med ny teknik til ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer, stier m.v. Der skal dog investeres 0,2 mio. kr. i den nye teknik. Park og Vej forslår endvidere, at der installeres fjernvarme i bygningen på Skolevej 1, Nakskov. Den årlige besparelse til opvarmning er opgjort til 0,1 mio. kr., hvilket ligeledes er indregnet i budgetforslaget. Udgifterne til installation af fjernvarme udgør 0,5 mio. kr. Endelig er indregnet en rammebesparelse på 0,2 mio. kr. på driften af veje og grønne områder, som senere må fordeles på de respektive driftsområder. Den samlede besparelse på veje og grønne områder på i alt 0,4 mio. kr. er besluttet på KMTudvalget den 13. august Det korrigerede budgetforslag udgør herefter 68,1 mio. kr. 21

21 Budgetforslaget omfatter følgende aktiviteter: Renholdelse af torve i Nakskov, Maribo, Holeby og Rødby, køb af bænke, kummer m.v. Vedligeholdelse af maskiner, herunder køb, leje/leasing, køb af brændstof og lønninger til værkstedspersonale, omkostninger til administration (lønninger m.v.), vejmyndighedsopgaver - i alt 18,1 mio. kr. Vedligeholdelse af driftsbygninger og pladser i Nakskov, Søllested, Maribo og Rødby, herunder udgifter til el, vand, varme og rengøring i alt 1,6 mio. kr. Udgifter til vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove, kantsten, brønde, ledninger, rabatter, grøfter, skilte, kørebaneafmærkning, trafiklys og broer, trafiksikkerhed, færdselskampagner m.v. Aktiviteterne er asfaltlapninger, nye slidlagsbelægninger, fortovsrenoveringer, indkøb af skilte, rabatslåning, vedligeholdelse af afvandingssystemer og rastepladser, oprensning af grøfter og gadebrønde, beskæring af vejtræer/beplantning i alt 40,0 mio. kr. I henhold til betalingsvedtægten for spildevandsområdet betales et årligt vejafvandingsbidrag på 4 % af en del af de afholdte anlægsudgifter til ledningsrenoveringer m.v. Bidraget skal dække omkostningerne til afvandingen af det kommunale vejnet. Det er dog Forsyningssekretariatets opfattelse, at en betaling på 4 % i bidrag ikke dækker de faktiske omkostninger ved afvandingen af vejnettet. Forsyningssekretariatet har derfor besluttet, at Lolland Kommune skal betale det maximale bidrag, hvilket udgør 8 % af de afholdte anlægsudgifter på spildevandsområdet. Af de budgetterede udgifter til vejvedligeholdelse m.v. på 40,0 mio. kr. er derfor afsat 8,4 mio. kr. til vejafvandingsbidrag, hvilket er 8 % af forventede anlægsudgifter på 105,0 mio. kr. Vintervedligeholdelse på alle veje, stier og pladser. Vedligeholdelsen omfatter glatførebekæmpelse ved saltning og snerydning, herunder køb af salt, kontrakter med fremmede entreprenører og egne lønomkostninger i alt 8,4 mio. kr. 22

22 Vindmølle Bundvig 0,0 1. halvår 2. halvår -0,1 mio. kr. -0,2-0,3-0,4-0,5-0,6 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Vindmølle Bundvig Området omfatter driften af vindmølle, Bundvig. Det forventede regnskabsresultat for 2014 viser en indtægt på 0,5 mio. kr., svarende til det korrigerede budget for Indtægten vedrører overskud på vindmøllen. Budgetforslaget for 2015 udgør også 0,5 mio. kr. i indtægt. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner på området. Budgetforslaget for vindmøllen indeholder udgifter til el, reparationer, selskabsskat m.v. Indtægterne vedrører salg af el. 23

23 24

24 Havneudvalget Budgetoplæg og bemærkninger Området omfatter havnene på Askø, Fejø, Femø og Kragenæs samt Rødby Havn Trafikhavn. I forhold til det oprindelige budget for 2010 forventes nu følgende budgetreguleringer på driften af havne og lystbådehavne: Merudgifter til lønninger: 0,2 mio. kr. Oprensning og almindelig vedligeholdelse: 0,4 mio. kr. Området dækker bl.a. drift af bygninger og pladser, vejvedligeholdelse samt vintertjeneste. Bemærkninger til Veje og Grønne områder: 25

25 Sammenfatning af budget 2015 Beløb i kr. netto (2015-priser) Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015 Tekniske korrektioner Besparelser 2015 Budget 2015 Havneudvalget i alt - Drift Centrale områder i alt Kollektiv trafik, havne m.v Rødbyhavn Havn Nakskov Havn

26 Havneudvalget Tekniske korrektioner kr. netto Kollektiv trafik, havne m.v Drift af Nakskov Havn Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Overførsler til/fra andre udvalg uden kassevirkning Tekniske korrektioner i alt

27 Budgetbemærkninger 2015 (drift) Havneudvalget Havneudvalget mio. kr. 1. halvår 2. halvår 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Generelle bemærkninger I ovenstående graf vises korrigeret budget for 2014, forventet regnskab for 2014 og budgetforslaget for Alle beløb er i 2015-priser. Der forventes et regnskabsresultat for 2014 på i alt -3,4 mio. kr. (overskud), hvilket er lig det oprindelige budgetterede for I forventningerne er forudsat et normalt driftsår for Nakskov Havn, jvf. bemærkningerne under Nakskov Havn. Budgetforslaget for 2015 udgør -3,3 mio. kr. (overskud). Budgetforslaget er fordelt på Rødbyhavn Havn (0,2 mio. kr.) og Nakskov Havn (-3,5 mio. kr.). Budgetoplægget for 2015 indeholder det oprindelige budgetforslag på 0,2 mio. kr., tillagt tekniske korrektioner på -3,5 mio. kr. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under de enkelte havne. 28

28 Rødbyhavn Havn 0,7 1. halvår 2. halvår 0,5 mio. kr. 0,3 0,1-0,1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Rødbyhavn Havn Det forventede regnskabsresultat for 2014 udgør 0,3 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget. Det oprindelige budgetforslag for 2015 viser en forventet nettoudgift på 0,2 mio. kr. Der er ikke indregnet tekniske budgetkorrektioner til området. Udgifterne vedrører bl.a. lønninger, uddannelse, kontorhold, skatter & afgifter, forsikringer, drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel og bygninger, vedligeholdelse af kajanlæg m.v. Indtægterne vedrører bl.a. skibsafgifter, vareafgifter, arealleje, kranleje, havnepenge fra lystbåde m.m. 29

29 Nakskov Havn 1. halvår 2. halvår mio. kr. 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Alle beløb i 2015-priser Nakskov Havn I ovenstående graf vises korrigeret budget for 2014, forventet regnskab for 2014 og budgetforslaget for Graferne for 2014 viser det oprindelige budgetterede overskud og forventede regnskabsresultat på -3,6 mio. kr., som herefter er fremskrevet til 2015-priser. Graferne er således et udtryk for et normalt driftsår for Nakskov Havn. I graferne er foreløbig forudsat en lineær fordeling af udgifter og indtægter henover året. Som bekendt har Lolland Kommune overtaget Nakskov Havn pr. 1. juli Ved overtagelsen havde Nakskov Havn en gæld til Lolland Kommune på 3,7 mio. kr. vedrørende lønninger til havnens personale, ligesom der var en momsgæld på 0,2 mio. kr. Gældsposterne udlignes ved et tilskud fra Lolland Kommune, hvorfor der forventes et driftsunderskud på Nakskov Havn i 2. halvår 2014 på 2,1 mio. kr. Byrådet har i sit møde den 20. maj 2014 meddelt bevillinger til driften m.v. i forbindelse med overtagelsen af Nakskov Havn. De viste grafer for 2014 er korrigeret for ovennævnte gældsposter. Budgetforslaget for 2015 for Nakskov Havn viser et budgetteret overskud på -3,5 mio. kr. Udgifterne på Nakskov Havn omfatter bl.a. lønninger, kontorhold, skatter, forsikringer, kurser, el, vand, varme. Drift og vedligeholdelse af løsøre (maskiner, biler, havnebåd m.m.), vedligeholdelse af kajanlæg, bygninger, sømærker m.v. Indtægterne omfatter bl.a. skibsafgifter, vareafgifter, arealleje, lagerleje, salg af serviceydelser (kranleje m.m.), salg af el, vand, dieselolie og havnepenge fra lystbåde. 30

30 Budgetopfølgning 2015 pr. 28. februar 2009 på Social- Fritidsog psykiatriudvalgets og Kulturudvalget område Marts 2009 Budgetoplæg Bemærkninger 31

31 Fritids- og Kulturudvalget Oversigt over budgetforslag kr. netto Korrigeret budget 2014* (fremskrevet til 2015 priser) Forventet regnskab 2014 (fremskrevet til 2015 priser) Basisbudget 2015 Tekniske korrektioner Besparelser 2015 Budget 2015 Fritids- og Kulturudvalget, total Centrale områder i alt Kultur Central pulje Museer Biograf Musikarrangementer - fælles Teater Andre kulturelle opgaver Refusioner Folkeoplysning Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Pulje t/idræt til udsatte børn Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeopl.loven Idræt Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Erhverv og turisme Naturvejlederprojekt i Nakskov Naturvejlederprojekt i Maribo Naturskolen i Maribo 0 Lodshuset på Albuen 0 Maribo Vandrehjem 0 Bandholm Camping 0 Maribo Camping Nakskov Boldklubs Kursus/Aktivitetscenter Anemonen, Maribo sø Turisme, drift af bygninger Landsbypuljen Turistbureauerne Maribo-Nakskov Vækst- og interessevaretagelse Talent og udviklingspulje

32 1.000 kr. netto Korrigeret budget 2014 (fremskrevet til 2015 priser) Forventet regnskab 2014 (fremskrevet til 2015 priser) Basisbudget 2015 Tekniske korrektioner Besparelser 2015 Budget 2015 Decentrale områder i alt Kultur Folkebiblioteker Musikskolen Refusioner Musikskolen Købelev Kulturcenter Brandstrup Kulturcenter Lokalhistoriske arkiver Local Motion Idræt Højrebyhallen Ravnsborghallen Ravnsborghallen cafeteria Rudbjerghallen Nakskov Svømmehal Holebyhallen Rødbyhavn Sportshal Østoftehallen Tekniske korrektioner kr. netto 2015 Fritid og Kultur 0 Erhverv og Turisme Tekniske korrektioner med kassevirkning Overførsler til/fra udvalg uden kassevirkning: Fritid og Kultur -423 Musikskolens andel af husleje på Gyvelvej -206 Udmøntning af OPUS-besparelse -217 Sandby Skole (Kulturhus aftale) 200 Overførsler til/fra andre udvalg uden kassevirkning -223 Tekniske korrektioner i alt

33 Fritids- og Kulturudvalget total 1. halvår 2. halvår mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Grafen viser Fritids- og Kulturudvalgets korr. budget 2014 samt forventet regnskab 2014 fremskrevet til 2015 priser samt budget Derudover er grafen delt op i 1. og 2. halvårs budgetår. Generelle bemærkninger Fritids- og Kulturudvalgets fremskrevne budget for 2015 udgør 65,688 mio. kr. derudover er der tekniske korrektioner på 0,206 mio. kr. vedrørende Musikskolens andel af huslejebetaling på Gyvelvej, udmøntning af OPUS-besparelse (decentralt) 0,217 mio. kr. samt Sandby skole hvis budget 0,200 mio. kr. overføres til kultur (kulturhus aftale) i alt udgør budgettet mio. kr. Budgettet fordeler sig således: Kultur Erhverv og turisme Decentrale områder 31,421 mio. kr. 4,625 mio. kr. 29,419 mio. kr. 34

34 Kulturel virksomhed Museer 5 1. halvår 2. halvår 4 mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Grafen viser museernes korr. budget 2014 samt forventet regnskab 2014 fremskrevet til 2015 priser samt budget Derudover er grafen delt op i 1. og 2. halvårs budgetår. Iflg. politisk beslutning om aftale, indgået med Guldborgsund Kommune, vedr. museumssamarbejde, udbetales der ifølge samdriftsaftale tilskud til Kunstmuseet Fuglsang og Museum Lolland Falster i Reventlow Museet er en del af Museum Lolland Falster. Der er afsat midler til Kunstmuseet Fuglsang, Museum Lolland Falster, Reventlow Musset, Det Gamle Trykkeri, Fonden til bevarelse af Skottes Smedje, Sprøjtehuset, Skibs- og Søfartsmuseet i Nakskov, Marinemuseet, Kappel Mølle, Historisk arbejdende Værksted og Polakkasernen. De små museer har iflg. beslutning i Masterplan fået driftsaftaler til

35 Teatre 5 1. halvår 2. halvår 4 mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Korr. budget 2014 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Grafen viser teatrenes korr. budget 2014 samt forventet regnskab 2014 fremskrevet til 2015 priser samt budget Grafen er eksklusiv refusioner. Derudover er grafen delt op i 1. og 2. halvårs budgetår. Lolland Kommune har indgået egnsteateraftale med Egnsteatret, Nørregade-teatret, gældende fra Lolland Bibliotekerne udfører børneteater for netto kr pr. år. Herudover er der en børnekulturpulje, der skal afprøve nyere rammer for børnekultur end de kendte traditionelle. Desuden bogføres refusion vedr. Egnsteatret, Nørregade Teatret samt refusion for opsøgende børneteater. Biografer Der er indgået kontrakt med Søllested Bio til vedr. tilskud til dækning af lys, varme, vand, ejendomsskat, forsikringer og operatørløn. Musikarrangementer Der er budgetlagt til Lolland Musikskole, samt tilskud til Maribo Borgervæbning, Kammerensemblet, Storstrøms Symfoniorkester, Lolland Brandvæsens Orkester og Maribo Musikforening. Herudover er der i musikskolens budgetramme afsat budget til koncertvirksomhed, som udføres af Lolland Musikskole. Der er afsat budget til tilskud til øvrige musikarrangementer. Andre kulturelle opgaver Vedr. Digecentret i Rødby Havn er der indgået aftale mellem Biblioteket og centret vedr. udgifter på el, vand, varme og udenoms arealer. Der ydes tilskud til Femø Præstegård for kulturhus-funktion, Købelev Kulturcenter, Brandstrup Kulturcenter Birket Kulturhus samt div. forsamlingshuse. Ifølge Masterplanen lukkes Brandstrup Kulturcentr pr. 31. december 2013 dog kan gymnastiksalen samt bad og omklædningen forsat benyttes indtil tilbygningen af Brandstrup Stadionhus er foretaget. Der er indgået aftale mellem Nakskov Teatersal og CELF og Nakskov Gymnasium om benyttelse af teatersalen. Der er 9 lokalhistoriske Arkiver i Lolland Kommune, hvoraf de fleste drives ved ulønnet arbejdskraft og med hjælp fra lokale støtteforeninger. Der ydes tilskud og underskudsgaranti til kulturarrangementer fra frie kulturmidler. Det betyder, at det reelle forbrug oftest kendes ultimo kalenderåret, når projekternes regnskab indsendes. Der er vedrørende Elvermosekoncerter for årene budgetteret med max. Kr til underskudsdækning. Der er p.t. ikke taget stilling til evt. underskudsdækning fra 2014.(NB-skal lige undersøges). 36

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007 Udvalg: MILJØ- OG TEKNIKUDVALG samt KULTUR OG FRITIDSUDVALG Hovedfunktion/funktion: 00.28 Fritidsområder 2006 2007-2010 2007-priser (1.000 kr.) 2006 2007 2008 2009 2010 Udgift 10.345 10.845 9.195 9.195

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Teknik- og miljøudvalg. Veje og forsyning

Teknik- og miljøudvalg. Veje og forsyning Området kan opdeles i: Jordforsyning Fælles funktioner (vejområdet) Kommunale veje Havne Kystbeskyttelse Veje og forsyning En yderligere beskrivelse findes under hver af disse områder. Budgetbemærkninger

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere