Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup"

Transkript

1 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger fra bl.a. jobindsats.dk og kommunens fag- og økonomisystemer. Det er tilstræbt at anvende så aktuelle tal som muligt. Aktualiteten afhænger dog af opdateringsfrekvensen i de systemer, som oplysningerne trækkes fra Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) 5,4 4,5 Glostrup Region Hovedstaden Hele landet AMK-Øst rev. prognose rev. juni Figuren viser den overordnede ledighedsudvikling i Glostrup Kommune. Prognosen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forudser, at ledigheden i Glostrup fra december 2014 til december 2016 vil blive reduceret med 9 pct. og i december 2016 vil ligge på 4,8 pct. Glostrups ledighedsprocent er steget 0,3 pct-point siden december fra 5,1 til 5,4 pct og ligger 0,9 pct-point højere end gennemsnittet for Region Hovedstaden og gennemsnittet for hele landet. I de seneste 3 måneder er ledigheden steget en smule i Glostrup, stagneret i regionen og steget i hele landet. Side 1 af 21

2 Udvikling i kontaktforløb opgjort ultimo mdr. Nedenstående figur og tabel viser udviklingen i antallet af kontaktforløb i jobcenteret i hhv. og de første 4 måneder af År JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Gns Gennemsnittet for årets første 4 måneder ligger nogenlunde på niveau med gennemsnittet for hele. Ift til samme periode sidste år er der godt 100 kontaktforløb flere pr. måned i 2016 end i. Udvilingen dækker over en lille stigning i antallet af borgere på sygedagpenge og unge på uddannelseshjælp samt en stigning i antallet af personer omfattet af integrationsloven og borgere der er i jobafklaringsforløb. Derudover har der i årets første 4 måneder været en markant stigning i antallet af borgere, der ikke modtager en ydelse fra kommunen, men som alligevel søger råd og vejledning i jobcenteret sammenlignet med samme periode sidste år (se nedenstående figur og tabel). Som det kan ses af figuren skete denne stigning medio, hvorfor dette forventes udlignet i sammenligning med sidste år. Stigning skyldes bl.a. som beskrevet i seneste kvartalsstatistik, at Unge- og Uddannelsesenheden opretter de unge, der påbegynder uddannelse, i fagsystemet under Råd og vejledning, hvilket slår igennem under ingen ydelse. Årsagen hertil er, at hvis det fortsat skal være muligt at følge og støtte de unge, mens de er under uddannelse, skal der oprettes et kontaktforløb for dem, så sagsbehandlerne fortsat bliver adviseret om de unges forløb. Side 2 af 21

3 Udviklingen i antal kontaktforløb, ingen ydelse for og jan-apr 2016 År JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Gns Derimod har der, som det ses af figuren nedenfor, været et fald i antallet af kontaktforløb for forsikrede ledige dagpengemodtagere i de første 4 måneder af Det samlede antal dagpengemodtagere er faldet med 11,4 pctpoint fra 517 kontaktforløb i januar til 458 i april. Udviklingen i antal kontaktforløb, forsikrede ledige for og jan-apr 2016 Side 3 af 21

4 Udviklingen i antal kontaktforløb, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere for og jan-apr 2016 Som det ses i figuren ovenfor, ligger det samlede antal kontaktforløb for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere i de første 4 måneder af 2016 under niveauet for samme periode sidste år, men på samme niveau som i slutningen af. Side 4 af 21

5 Varighed på kontaktforløb fordelt på målgrupper Ingen ydelse Statusopgørelse pr I nedenstående tabel vises målgrupper fordelt på varighed. Varigheden tager udgangspunkt i det aktuelle kontaktforløb. Fleksjob og Aktivitetsparate Forsikrede Jobparate Aktivitetsparate Under 18 Selvforsørgendforløparaafklaring Ressource- Uddannelses- Job- Varighed Revalidend Sygedagpenge FØP ledighedsydelse ledige kontanthjælp kontanthjælp år udd.hjælp Integration Over 10 år Sum: Side 5 af 21

6 Ovenstående tabel viser varigheden af de aktuelle forløb i jobcenteret. Eksempelvis kan det aflæses, at der er mange forsikrede ledige, der er ledige i mindre end et år, hvilket viser det store flow af borgere, der i denne målgruppe. Der er også en stor del af de jobparate kontanthjælpsmodtagere, der har et ledighedsforløb på under et år, men flowet i denne gruppe er ikke så stort, som for dagpengemodtagerne. De aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fordeler sig mere bredt, og 23,1 pct. har et forløb, der har varet i mere end fem år. Antal langtidsledige Figuren nedenfor viser fordelingen af de langtidsledige i Glostrup Kommune på hhv. dagpenge og kontanthjælp. En langtidsledig er defineret som en person, der har været ledig i minimum 80 pct. af de seneste 52 uger. I de første 3 måneder af 2016 har der været en mindre stigning i antallet af langtidsledige for alle ydelsesgrupper. I samme periode er antallet af langtidsledige dagpengemodtagere ligeledes steget mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er næsten konstant. Den samlede stigning kan derfor kun delvist forklares af stigningen i antallet af langtidsledige dagpengemodtagere. Antal langtidsledige personer Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp 50 0 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Side 6 af 21

7 Andel langtidsledige ift. bruttoledige 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp Ovenstående figur viser, hvor stor en andel af de ledighedsberørte forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er langtidsledige ud fra ovenstående definition. Diagrammerne viser en stigende tendens i forhold til antallet af langtidsledige borgere. Tallene viser, at der har været en stigning på 13,8 pct.-point i andelen af langtidsledige dagpengemodtagere i perioden december til marts 2016, samt en stigning på 3,9 pctpoint i for alle ydelsesgrupper ift. den samlede gruppe af bruttoledige i samme periode. For kontanthjælp har der været et lille fald på 4,4 procent-point. Påbegyndte og afsluttede kontaktforløb i jobcenteret De nedenstående figurer og tabeller viser antallet af påbegyndte og afsluttede kontaktforløb i jobcenteret pr. måned, og samlet giver de et billede af det flow, der er i jobcenteret i løbet af et år. Samme borger kan godt gå igen flere gange, da der her er tale om forløb, ikke personer. Antallet af startede kontaktforløb årets første 4 måneder ligger under niveauet fra samme periode sidste år mens gennemsnittet for afsluttede forløb for de 4 måneder ligger på samme niveau som sidste år (hhv. 323 for perioden i og 319 for perioden i 2016) Påbegyndte kontaktforløb i jobcenteret Side 7 af 21

8 År JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Sum: Gns Afsluttede kontaktforløb i jobcenteret År JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Sum: Gns Udvalgte afslutningsårsager Nedenstående diagrammer viser udvalgte afslutningsårsager for og perioden Der kom 1024 borgere i ordinært arbejde i hele. I årets første knap 5 måneder er der kommet 461 i ordinært arbejde. Fortsætte tendensen fra de første 5 måneder af 2016 vil det samlede antal borgere afsluttet til ordinært arbejde ligge en smule over resultatet fra. Gennemsnitligt ville den ende på 1106 ordinære borgere for Denne udregning beror dog på en vis usikkerhed. Der er endnu kun afsluttet 28 borgere til ordinær uddannelse i Forklaringen på dette er, at de fleste afsluttes i andet halvår hvor de fleste af de videregående uddannelser starter op. Under kategorien Andet, findes flere af de nedenstående nævnte kategorier. For at få udspecificeret afslutningsårsagen i vores ledelsesinformation, skal sagsbehandleren registrere den konkrete årsag, når borgeren kontakter dem for at afslutte deres forløb. I mange tilfælde afslutter borgerne dog selv deres forløb ved at afmelde sig jobnet.dk eller via deres A-kasse, og her vælges ofte den brede kategori Andet som afslutningsårsag. Det betyder, at den ledige afmelder sig og bliver selvforsørgende og som oftest til ordinært arbejde. Side 8 af 21

9 Ordinært arbejde Ordinær uddannelse Raskmelding Andet Førtidspension Manglende rådighed Side 9 af 21

10 Antal samtaler FEB MAR APR 2016 FEB 2016 MAR 2016 APR Sum: Aflyste samtaler Afholdte samtaler Ovenstående tabel viser, at der sammenlagt i perioden februar 2016 april 2016 var planlagt 3911 og afholdt 2869 samtaler i jobcentret på tværs af målgrupper. Det er 159 færre planlagte samtaler og 83 færre afholdte samtaler end i samme periode for et år siden svarende til et fald på hhv. 3,9 og 2,8 pct. Som beskrevet i seneste status er antallet af samtaler generelt steget bl.a. som konsekvens af nye reformer der har intensiveret samtalefrekvensen. Aktiveringsgrad 1 Tabellen viser aktiveringsgraden for udvalgte målgrupper. De forsikrede ledige har en samlet aktiveringsgrad på 19,8 For de jobparate kontanthjælpsmodtagere ligger aktiveringsgraden på 47,8 pct, hvilket er en stigning på 21 pct-point set ift seneste status. Dette skyldes, at der har været fokus på at øge aktiveringsindsatsen for denne gruppe. Aktiveringsgraden for de uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere er 59,1 pct og de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere har en aktiveringsgrad på 73,8 pct hvilket er på niveau med seneste kvartalsstatistik. En stor del af de unge kommer i et særligt tilrettelagt forløb, herunder Uddannelsesshoppen under Unge- og Uddannelsesenheden. 1 Statusopgørelse pr Under LAB 2.7 er der kun medtaget dem, der ikke er i et fleksjob. I beregning af aktiveringsgrad indgår kap. 10, 11 og 12 tilbud. Side 10 af 21

11 Aktiveringsgrad 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 19,8% 47,8% 31,4% 80,0% 24,5% 48,6% 59,1% 73,8% 26,8% 15,3% 60,9% 102,7% 36,2% 0,0% Aktiveringsgrad fordelt på tilbud Nedenstående diagram viser fordelingen mellem den virksomhedsrettede aktivering og vejledning og opkvalificering pr. d Den virksomhedsrettede aktivering udgjorde 29,2 pct. og vejledning og opkvalificering udgjorde 58,7 pct. De resterende 12,1 pct. inkluderer en aktivitet som mentor, personlig assistance m.m. 70 Aktiveringsgrad , ,2 Virksomhedsrettede tilbud Vejledning og opkvalificering Udviklingen i antal og varighed for udvalgte målgrupper Nedenstående figurer viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken samt udviklingen i den gennemsnitlige varighed i uger i Glostrup Kommune sammenlignet med en række nabojobcentre (Albertslund, Side 11 af 21

12 Brøndby, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Rødovre og Vallensbæk/Ishøj) og i klyngen. Figurerne dækker a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge og alle ydelser under et. Kvartalsstatistik A-dagpenge, fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Glostrup Gennemsnit klyngen Gennemsnit nabojobcentre 0,5 0,0 A-dagpenge, gennemsnitlig varighed i uger 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 Glostrup Gennemsnit nabojobcentre Gennemsnit klynge 15,0 14,5 Side 12 af 21

13 Kontanthjælp, fuldtidspersoner i pct. arbejdsstyrken 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Glostrup Gennemsnit klynge Gennemsnit nabojobcentre 1,0 0,0 Kontanthjælp, gennemsnitlig varighed i uger 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Glostrup Gennemsnit nabojobcentre Gennemsnit klynge 0,0 Side 13 af 21

14 Uddannelseshjælp, fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Glostrup Gennemsnit klynge Gennemsnit nabojobcentre 0,0 Uddannelseshjælp, gennemsnitlig varighed i uger 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Glostrup Gennemsnit nabojobcentre Gennemsnit klynge 0,0 Side 14 af 21

15 Sygedagpenge, fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 Glostrup Gennemsnit klynge Gennemsnit nabojobcentre 2,3 2,2 Sygedagpenge, gennemsnitlig varighed i uger 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 Glostrup Gennemsnit nabojobcentre Gennemsnit klynge 7,5 Side 15 af 21

16 Alle ydelser under et, fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Gennemsnit klynge Glostrup Gennemsnit nabojobcentre 5,0 0,0 1. kvt kvt kvt kvt kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2016 Det har ikke været mulig at trække nyere tal på den gennemsnitlige varighed i uger for alle ydelser under et. Tilbagefald for udvalgte målgrupper Nedenstående tabel viser det gennemsnitlige tilbagefald for udvalgte målgrupper. Tilbagefaldsgraden opgøres ved at undersøge, hvilken andel, der efter et eller flere afsluttede kontaktforløb i perioden fra august til februar 2016, igen har et aktivt kontaktforløb pr Tilbagefald Ydelse D Mål 2016 Dagpengemodtagere 20,1 18,2 Jobparate konthj. 23,7 25,1 Aktivitetparate konthj. 15,2 13,0 Sygedagpengemodtagere 15,7 16,6 Side 16 af 21

17 Unge- og uddannelsesenhedens mål 1. Resultatmål: 95 pct. af ungdomsårgangen forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse Uændret fra seneste resultatopfølgning. De seneste tal fra Undervisningsministeriet for resultatmål 1 viser, at forventningen er, at 91 pct. af ungdomsårgangen for 2014 vil gennemføre en ungdomsuddannelse. Målsætningen omhandler, at 95. pct. af 9. klasseeleverne skal forventes at have minimum en ungdomsuddannelses efter 25 år, hvilket ministeriet udregner ud fra en profilmodel (fremskrivningsmodel). Forventningen for de forskellige år kan aflæses i tabellen herunder. Der er ingen officiel forklaring på faldet fra 2013 til Administrationen er i gang med at undersøge hvad der ligger bag ændringen i ministeriets fremskrivningsmodel. År/forventet procent Glostrup Resultatmål: Antallet af 24-årige der har fuldført eller er i gang med en kompetencegivende uddannelse øges med 2 pct. fra 2013 til og med 5 pct. fra 2013 til 2018 I Tabel 1 (nedefor) ses uddannelsesniveauet for de 24 årige i Glostrup Kommune. Der er både opgjort tal for antallet, der har fuldført uddannelse, og hvem der er i gang med uddannelse. Den unge indgår kun en gang i tabellen med det højeste uddannelsesniveau. Dvs. at en ung, som har fuldført grundskolen, og som er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, er talt med i kategorien I gang med erhvervskompetencegivende uddannelse. Tallet for september 2014 er medtaget for at kunne følge udviklingen men i den nedenstående gennemgang sammenholdes tallene fra 2013 og. Side 17 af 21

18 Tabel 1-24 årige bosiddende i Glostrup Kommune pr. 30.sep. 2013, 2014 og fordelt på uddannelsesstatus Uddannelsesstatus Antal 13 Andel 13 Antal 14 Andel 14 Antal 15 Andel 15 Fuldført erhvervskompetencegivende uddannelse , , ,8 I gang med erhvervskompetencegivende uddannelse 53 18, , ,3 Fuldført studiekompetencegivende uddannelse (men ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse) 18 6,2 21 7,2 17 5,4 I gang med studiekompetencegivende uddannelse (men ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse) 1 0,3 1 0,3 - - Fuldført ikke kompetencegivende uddannelse (over grundskole) ,7 19 6, ,8 I gang med ikke kompetencegivende uddannelse (over grundskole) 3 1,0 5 1,7 1 0,3 Fuldført grundskole 30 10,4 25 8,5 28 8,9 Andet (restgruppe af personer som ikke opfylder en af ovenstående) 6 2,1 2 0,7 4 1,3 Uden match med elevregisteret 12 4,2 13 4,4 23 7,3 I alt Kilde: Danmarks Statistik Tabellen giver et øjebliksbillede af de 24 årige, der bor i kommunen, således indeholder tabellen også unge, som ikke er vokset op i Glostrup, men er tilflyttet, ligesom dem der er fraflyttet ikke indgår. 46,8 pct. af de 24 årige har fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse 3 pr. 30. sep., hvilket er et lille fald i forhold til 2013, hvor det gjaldt for 47,8 pct. 19,3 pct. er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket er en stigning fra 2013, hvor 18,3 pct. var i gang. Dermed er restgruppen som ikke har fuldført eller er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse på 33,9 pct. af de 24-årige for både 2013 og. Tabellen viser også, at antallet af de 24 årige som kun har fuldført grundskolen og ikke er i gang med anden uddannelse har haft et fald fra 10,4 pct i 2013 til 8,9 pct i. I september 2013 var det 66,1 pct. af de 24 årige, der var i gang med eller havde fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse i september er tallet identisk. Således er målet for 2018 endnu ikke indfriet. 2 Ikke kompetencegivende uddannelse (over grundskole) er forberedende uddannelser, erhvervsfagligt grundforløb og ikke færdiggjort gymnasiale uddannelser (fx kun har taget 1.g). 3 Erhvervskompetencegivende uddannelse er: erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb, korte videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser, bachelor og lange videregående uddannelser. Side 18 af 21

19 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul 2014 Aug 2014 Sep 2014 Okt 2014 Nov 2014 Dec 2014 Jan Feb Mar Apr Maj jun-15 Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2016 Feb 2016 Mar Apr 2016 Kvartalsstatistik 3. Resultatmål: Antallet af kontant-/ uddannelseshjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) mellem 16 og 29 år reduceres med 15 pct. fra 2013 til og med 30 pct. fra 2013 til 2018 Antal kontant- og udd.hjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) år, Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år var i dec på 244 fuldtidspersoner. Antallet er i april 2016 faldet til 205, hvilket svarer til en reduktion på 16 pct. Målet for 2018 er således endnu ikke indfriet. 4. Resultatmål: Varigheden af kontant-/ uddannelseshjælpsforløb for unge mellem 16 og 29 år skal reduceres med 10 pct. fra 2013 til og med 20 pct. fra 2013 til 2018 Uddannelseshjælpen til unge under 30 år er først indført pr. 1. januar Opgørelsen for 2013 er derfor tal for unge kontanthjælpsmodtagere, år. Side 19 af 21

20 Gennemsnitlig varighed, uger. Kontant- og uddannelseshjælpforløb for unge ,4 24, I 2013 var den gennemsnitlige varighed pr. forløb på 26 uger. Dette tal var i reduceret til en gennemsnitlig varighed på 24,1 uger, hvilket svarer til en reduktion på 7,3 pct. Resultatmålet for 2018 er derfor endnu ikke nået. 5. Resultatmål: Antallet af ikke-tilbagefald for uddannelseshjælpsmodtagere skal øges med 15 pct. fra 2014 til 2018 Administrationen foreslår, at resultatmål 5 ændres således, at der fremover fokuseres på ikke-tilbagefald målt ved arbejdsmarkedsstatus for alle afsluttede forløb i et kvartal 6 måneder efter kvartalet er slut. Der måles på, hvor stor en procentdel af de unge som er fastholdt i beskæftigelse 4. Ændringen foreslås, idet der ikke forelægger tidssvarende data for ikke-tilbagefald for uddannelseshjælpsmodtagere. Administrationen foreslår samtidig, at målet ændres så der tages udgangspunkt i tallet fra 2014, da dette er de tidligste data der foreligger. Af afsluttede uddannelseshjælpsmodtagere i 2014 var 63,5 pct. forblevet i beskæftigelse, uddannelse og selvforsørgelse 6 måneder efter. Dette betyder, at målet er, at ikke-tilbagefaldet er steget til 73 pct i 2018 svarende til en stigning på 15 pct. Der måles således ift. ikke-tilbagefald 6 måneder efter Da tallet for ikke-tilbagefald er dynamisk, kan der ske en efterregulering af dette, herunder perioden der måles i forhold til. Som det kan aflæses i nedenstående tabel var 62,5 pct. af afsluttede forløb i 1. kvartal i beskæftigelse 6 måneder efter, hvorfor ikke-tilbagefaldet er faldet med 1,0 pct-point ift. det førnævnte 2014-niveau. 4 Beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse ligeledes SU-godkendte uddannelser, VEUF og selvforsørgelse. Side 20 af 21

21 Faldet i ikke-tilbagefald kan forklares ved, at der efter implementeringen af Kontanthjælpsreformen ultimo 2013 skete et markant fald i antallet af unge på ydelse i første halvår af Ikke-tilbagefald for Uddannelseshjælpsmodtagere 6 måneder efter 1. kvartal Pct. Beskæftigelse, uddannelse og selvforsørgelse 62,5 A-dagpenge. Kontanthjælp 31,9 Revalidering/Forrevalidering. Sygedagpenge 1,4 Fleksjob. Ledighedsydelse. Førtidspension mv. 4,2 Andet. I alt 100,0 Side 21 af 21

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup dec-14 feb-15 apr-15 jun-15 aug-15 okt-15 dec-15 feb-16 apr-16 jun-16 aug-16 okt-16 dec-16 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.6.214/LYVATO Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges Notat om målfastsættelse i BP2015 Dette notat beskriver hvordan administrationen beregner og giver forslag til konkrete måltal for de politiske mål i beskæftigelsesplanen. Der tages udgangspunkt i tal

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre.

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre. Bilag til beskæftigelsesplan 2016 Hermed fremlægges det statistiske udgangspunkt (juli 2015) for beskæftigelsesplanen 2016, der opgør ledighedsprocenten, antal forsørgede samt de beskæftigelsesrettede

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 3. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Dato: 4-2-21 bskps@herning.dk Unge ledige udvikling i målgrupper med mere. ruar 21 Med følgende notat gives en status på udviklingen i gruppen af unge ledige i Herning

Læs mere

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014 Glostrup, den 11. august 214 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 211 maj/juni 214 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 3. november 2015 November 2015 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 2015

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014 Kvartalsstatistik for 4. kvartal 214 Rødovre Jobcenter 23-2-215 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 5 Udvikling

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 22. JUNI 2015

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 22. JUNI 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 22. JUNI 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 2016

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.02.2015/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2014 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.4.214/PITHOM Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter Kvartalsredegørelse For 1. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter 12-05-2017 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Konklusion... 3 Nøgletal og kontaktforløb i 1. kvartal 2017... 4 Udvikling blandt arbejdsmarkedsparate

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 2. kvartal Rødovre Jobcenter 27-8- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udgifter til forsørgelse... 6 Udviklingen på arbejdsmarkedet...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Jobcenterets kvartalsstatistik 1. kvartal 2018

Jobcenterets kvartalsstatistik 1. kvartal 2018 Jobcenterets kvartalsstatistik 1. kvartal 2018 1 Introduktion... 3 Resultatopfølgning... 4 Alle ydelser under ét. Fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken... 4 Mål 1: Antallet af forsikrede ledige

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere