RESUMÉ. Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 87,5% og yderområdeprocenten til 51%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ. Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 87,5% og yderområdeprocenten til 51%"

Transkript

1 2. Videnspredningsaftalens tredje år Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde RESUMÉ Aalborg Universitet (AAU) Stærke erhvervssamarbejder Baggrund Vækstforum besluttede i april 2008 at indgå en treårig videnspredningsaftale med AAU, men besluttede samtid at dele projektet op i faser, så ansøger, på baggrund af erfaringer og resultater, skulle anmode Vækstforum om frigivelse midler fase for fase. Pilotperioden, som var første fase, og fase 2 (det andet år) er nu gennemført, og der ansøges derfor om frigivelse af midler til gennemførelse af projektets fase 3 (det tredje år). Formål og effekt AAU skal i stadig stigende grad gøre sin forskning anvendelig for erhvervslivet. Formålet er, at virksomhederne kommer til at se universitetet som en naturlig samarbejdspartner for udvikling og innovation. Dette skal ske gennem en indsats indenfor 13 områder, eksempelvis studenterprojekter og praktik, videnserviceydelser til virksomhederne, almen og erhverv Ph.D samt netværk etc. Økonomi Budget: Ansøgt: Ansøgt i %: 50,1 Tidsplan Start: 1. oktober 2011 Slut: 30. september 2012 Længde: 12 mdr. Sekretariatets vurdering Det er sekretariatets vurdering, at projektet overordnet har imødekommet de opstillede krav, og at andet år har været kendetegnet af fremdrift indenfor stort set alle indsatsområder. Jf. sekretariatets sammenfattende vurdering skal projektet i det tredje år sætte særligt fokus på aktiviteterne erhvervsph.d og karriererådgivning. Derudover vurderer sekretariatet, at der med fordel kan allokeres ressourcer til markedsføringen af de enkelte aktiviteter samt formidling af videnspredningsaftalen internt og eksternt. Sekretariatet vurderer, at der med fordel kan gennemføres en ekstern evaluering af projektets resultatmål og effekter som supplement til projektets egne analyser og afrapportering. Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 87,5% og yderområdeprocenten til 51% Sekretariatets indstilling Det indstilles, i overensstemmelse med Vækstforums oprindelige beslutning, at det bevilge projektets tredje år, i alt kr. Dog indstilles det, at de ikke-forbrugte midler i projektets andet år, svarende til kr., overføres til tredje år, så nettobevillingen til projektet bliver på kr. Derudover indstilles det, at der i foråret 2012 gennemføres en ekstern evaluering af projektet med fokus på opnåede resultatmål og effekter samt bæredygtigheden af projektet. - 8

2 Indstillingsudvalgets beslutning af 17. november 2011 Indstillingsudvalget tiltrådte sekretariatets indstilling, dog med den korrektion at den ovenfor nævnte eksterne evaluering af de opnåede resultatmål, effekter samt bæredygtigheden af projektet sættes i gang straks. Indstillingsudvalget accepterede i den forbindelse, at evalueringen kan finansieres ved hjælp af midler fra Vækstforums særlige analysepulje. Følgende deltog ikke i behandlingen, jf. habilitetsreglerne: Jørgen Basballe, Vibeke Stoustrup og Niels Maarbjerg. Vækstforums beslutning af 8. december 2011 Vækstforum tiltrådte Indstillingsudvalgets beslutning, jf. den særlige beslutningsprocedure. Følgende deltog ikke i behandlingen, jf. habilitetsreglerne: Jens Chr. Yde, Knud Størup, Lars Møller, Lauge Larsen, Lene Hansen, Mogens Gade, Knud Kristensen og Finn Kjærsdam - 9

3 SAGSFREMSTILLING Historik Vækstforum godkendte den oprindelige ansøgning på mødet de 29. april 2008 og besluttede at faseopdele projektet, så der først skulle gennemføres en pilotperiode, hvorefter ansøger, på baggrund af erfaringer og resultater, kunne anmode Vækstforum om frigivelse af bevillingen for projektets næste fase. Samme procedure gælder for frigivelsen af bevillingen for projektets 3. år. Tilsagnet blev udstedt den 2. april På grund af den forsinkede igangsættelse af projektets pilotperiode er projektperioden administrativ ændret: Pilotperioden: 1. oktober september 2010 (2 år) Projektets 2. år: 1. oktober september 2011 (1 år) Projektets 3. år: 1. oktober september 2012 (1 år) Der er på baggrund af gennemførelsen af pilotperioden og projektets 2. år udarbejdet en statusrapport for projektets erfaringer og foreløbige resultater, og der ansøges nu om frigivelse af midler til gennemførelse af projektets 3. og sidste år. Partnere og øvrige deltagere Der er indgået samarbejdsaftaler med regionens 11 kommuner, der udløber ultimo Det er ansøgers forventning, at samtlige aftaler vil blive fornyet. Projektbeskrivelse Baggrund Videnspredningsaftalen er en operationalisering af Samarbejdsaftale mellem AAU og Vækstforum, godkendt på Vækstforums møde den 28. september Formål Et væsentligt element i samarbejdsaftalen er, at AAU i stadig stigende grad skal gøre sin forskning og udvikling anvendelig for erhvervslivet. Aftalen tager derfor udgangspunkt i det forhold, at SMV er, i særlig grad i regionens yderområder, kun i begrænset omfang drager nytte af samarbejder med AAU. Det overordnede formål er derfor, at de enkelte virksomheder i den nordjyske region, kommer til at se universitetet som en naturlig samarbejdspartner for udvikling og innovation. Med andre ord skal universitet ud i virksomhederne og virksomhederne ind på universitetet. Hovedaktiviteter Til realisering af formålet er der identificeret 13 indsatsområder: Indsatsområde Beskrivelse 1 Netværk Styrke eksisterende netværk, øge deltagerantallet blandt både forskere og erhvervsfolk samt etablere nye netværk indenfor forskningsområder, der er relevante for det nordjyske erhvervsliv. 2 Studenterprojekter Øge kendskabet, hos virksomheder (ikke mindst SMV er), organisationer og de studerende, til muligheden for at indgå samarbejde om studenterprojekter. 3 Studenterpraktik Øge kendskabet til praktikmuligheder hos både virksomheder (ikke mindst SMV er), organisationer og studerende. 4 Erhvervs Ph.D Øge antallet af gennemførte Erhvervs Ph.D er i Nordjylland. 5 Forskningssamarbejde Styrke forskningssamarbejdet med det nordjyske erhvervsliv gennem udførelse af projekter, hvor virksomheden ønsker at få styrket en bestemt kompetence eller skabe en forskningsbaseret udvikling. 6 Videnserviceydelser Styrke universitets rolle som vækstmotor for regionen ved at kunne tilbyde en række ydelser som for eksempel adgang til laboratorier, udførelse af tests og brug af forskere som konsulenter. - 10

4 Indsatsområde Beskrivelse 7 Kommercialisering Omsætte den viden der genereres på AAU, til nye teknologier, tjenester og produkter i regionens virksomheder. Derfor skal flere opfindelser og mere viden fra AAU ud i de nordjyske virksomheder for at bliver videreudviklet og kommercialiseret. 8 Karriererådgivning Styrke erhvervsvejledningen og igennem en aktiv informationsindsats overfor de studerende gøre dem klart, at der findes et relevant og karriereudviklende arbejdsmarked i den nordjyske region. 9 Uddannelse Ændre på de forhold, der står i vejen for at få flere kandidater ud på det nordjyske jobmarked. 10 Ph.D Iværksætte flere PhD'er der ligger indenfor den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi. 11 Matchmakere / matchpoints Interne og eksterne matchmakere samt lokale mødesteder (matchpoints) skal give et godt udgangspunkt for øget formidling af videnspredningsaftalens tilbud til de nordjyske virksomheder. 12 Solution Camps Afholde praksisorienterede og løsningsprægede arrangementer, hvor virksomheder og de studerende mødes. Arrangementerne skal bidrage til at give de studerende større indsigt i hvad virksomhederne kan tilbyde og omvendt, give virksomhederne indsigt i, hvad højtuddannede i praksis kan bruges til. 13 International matchmaking Samarbejdsaftaler med danske innovationscentre i udlandet samt deltagelse i et nordisk erfaringsudvekslingsprojekt med involvering af 460 virksomheder i Skattegat/Skagerak-regionen, skal bidrage til at imødekomme virksomhedernes stadig større fokus på globale udfordringer og muligheder Organisation Projektsekretariatet AAU Innovation har ansvaret for projektsekretariatet. Projektledelse varetages pt. af områdeleder Per Hejgaard, i fraværet af Lise Mikkelsen (barsel). Projektsekretariatet har valgt at ansætte en sælger, Jørgen Walther, der har til opgave at sætte fokus på den første kontakt til SMV erne og med baggrund i mange års erfaringer fra det nordjyske erhvervsliv og i øjenhøjde med virksomhederne at formidle information om de ydelser, universitet tilbyder. Arbejdsgruppe Vækstsekretariatet indgår sammen med projektsekretariatet i en arbejdsgruppe, der følger projektets fremdrift. Arbejdsgruppen mødes kvartalvis. Følgegruppe Vækstsekretariatet indgår endvidere i en følgegruppe, der består af repræsentanter fra AAU, de nordjyske kommuner, erhvervslivet, Væksthus Nordjylland og Region Nordjylland. Følgegruppen mødes 2 gange årligt og har til opgave at følge projektets udvikling og rådgive i forhold til fordeling af ressourcer samt give anbefaling til Vækstforum vedrørende videreførelsen af projektet. Effekter og indikatorer I pilotperioden blev der udarbejdet et indikatorsæt for effektmåling indenfor de enkelte indsatsområder og gennemført en nulpunktsanalyse af omfanget af aktiviteter (stk. eller timer). Ved afslutning af pilotperioden blev der gennemført endnu en måling og på baggrund heraf opstillet mål for projektets 2. og 3. år. - 11

5 Aktivitetsmål Nulpunkt Opnået Mål Opnået Mål Indsatsområder Pilot 2. år 2. år 3. år Netværksmedl. (virksomheder) i alt (+) (+12) 451 (+46) 465 (+48) Studenterprojekter pr. semester (+18) 161 (+22) 115 (-46) 180 (+65) Studenterpraktik pr. semester (-3) 30 (+8) 25 (-5) 30 (+5) Erhvervs Ph.D'er i alt (0) 15 (+5) 22 (+7) 20 (-2) Forskningssamarbejder pr. semester (0) 80 (+11) 81 (+1) 85 (+4) Videnserviceydelser pr. semester (7) 80 (+3) 103 (+23) 115 (+12) Kommercialisering pr. semester (timer) (+90) 360 (+10) 958 (+598) 1000 (+2) Karriererådgivning pr. semester (timer) (+128) 550 (-38) 1640(+1090) 1700 (+60) Uddannelse pr. semester (timer) (-100) 400 (+200) 1112 (+712) 1700 (+588) Ph.D'er i alt (+1) 3 (+1) 4 (+1) Matchpoints i alt 9 9 (0) 11 (+2) 9 (-2) 11 (+2) Solutions Camps pr. semester 0 2 (+2) 4 (+2) 8 (+4) 8 (0) Interne matchmakere i alt (0) 22 (0) 24 (+2) 30 (+6) Eksterne matchmakere i alt (+4) 55 (+6) 55 (-1) 61 (+7) Int. matchmaking pr. semester (timer) (+1034) 3000 (+966) Af tabellen fremgår at nulpunktet for aktiviteterne var relativt lavt, og at der i selve pilotperioden kun blev opnået begrænsede resultater. Det skyldes imidlertid at der i pilotperioden var fokus på at få projektsekretariatet og organisationen på plads, herunder den interne infrastruktur på universitet. Desuden blev der brugt væsentlige ressourcer på at præcisere indsatområderne og udvikle metoder for hvordan indsatsområderne skulle styrkes samt effektmåling. Endeligt blev der brugt mange ressourcer på at indgå samarbejdsaftaler med de 11 nordjyske kommuner. Tilsammen har arbejdet i pilotperioden sikret at der i 2. og 3. år har kunne/kan arbejdes målrettet og kontinuerligt med indsatsområderne og hvilket også fremgår at de opnåede resultater. Af Vækstforum beslutning vedrørende bevillingen til projektets 2. år fremgår, at der i perioden skulle sættes ekstra fokus på indsatsområderne: Studenterpraktik, Forskningssamarbejder og ErhvervsPh.D. Studenterpraktik Det er ikke lykkedes projektsekretariatet at opnå det opstillede mål. Som udgangspunkt var der 25 studerende, der kom i praktik pr. semester. Ved afslutningen af året var det alene 22 pr. semester. Målet for projektets 2. år var derfor, at 30 studerende pr. semester skulle i praktik. Det mål blev ikke nået, da kun 25 studerende kom i praktik. Målet er igen for 3. år, at i alt 30 studerende skal i praktik pr. semester, og det er sekretariatets vurdering, at det med den eksisterende indsats burde kunne lykkes. Forskningssamarbejder Som udgangspunkt var der 69 forskningssamarbejder, og efter pilotperioden var dette uændret. Målet for projektets 2. år var at øge antallet med 11, og det er lykkedes. I alt 81 forskningssamarbejder er blevet initieret. Målet for 3. år er 85 samarbejder. Det er sekretariatets vurdering, at med den eksisterende indsats og ansættelse af sælgeren vil projektet kunne opnå målet. ErhvervsPh.D Der er kun blev forbrugt for ca kr. på indsatsområdet ErhvervsPh.D ud af et budget på kr. Sammenholdt med resultatet er det flot, at der er initieret yderligere 12 Erhvervs Ph.D er i projektets 2. år med så få ressourcer. - 12

6 Der vil blive gennemført en sidste måling ved afslutningen af projektet i september Sammenfattende vurdering Det er sekretariatets sammenfattende vurdering, at der er opnået gode aktivitetsmål også i projektets 2. år, og at projektet bidrager til at nedbryde nogle af de barrierer, der er for samarbejder mellem AUU og virksomhederne i regionen, ikke mindst for SMV er i yderområderne. På baggrund af de opnåede aktivitetsmål er det sekretariatets anbefaling, at projektet fortsat sætter særligt fokus på indsatsområderne ErhvervsPh.D og Karriererådgivning. ErhvervsPh.D er er nationalt højt prioriteret, og der er midler at hente til finansieringen heraf i Forsknings- og Innovationsstyrelsens ErhvervsPh.D-ordning. Via videnspredningsaftalen har Nordjylland en unik mulighed for at promovere ErhvervsPh.D er og assistere virksomhederne i at få aftaler med Ph.D er på plads og ansøge om midler til finansieringen heraf. Karriererådgivning er vejen frem. Det er afgørende at fange de studerende, allerede inden de har fået deres første job, og styre det nordjyske arbejdsmarkeds image og tydeliggøre de muligheder, der er for at gøre karriere i Nordjylland. Derudover fremgår det af projektets afrapportering for 2. år, at der med fordel kan afsættes flere ressourcer til markedsføringen af de enkelte indsatsområder men også for videnspredningsaftalen generelt. Det er afgørende, at der bliver sat trumf på, og at videnspredningsaftalens kompetencer bliver tydeliggjort internt på AAU, overfor de øvrige viden- og uddannelsesinstitutioner i Nordjylland, overfor det øvrige erhvervsfremmesystem og ikke mindst overfor de nordjyske virksomheder. Endeligt er det sekretariatets vurdering, at der skal afsættes midler til at gennemføre en ekstern evaluering af projektets opnåede resultater og effekter. Indtil nu har projektsekretariatet selv været ansvarlige for den årlige afrapportering og gennemførsel af en analyse af de opnåede aktivitetsmål. Imidlertid mener sekretariatet, at der skal gennemføres en ekstern evaluering i foråret 2012, så denne kan være med til objektivt at redegøre for projektets samlede effekter og komme med anbefalinger til, hvordan indsatsen fremadrettet vedligeholdes. - 13

7 Budget og finansiering Med udgangspunkt i de opnåede aktivitetsmål og det ansøgte budget har sekretariatet gennemgået de enkelte poster. Det er sekretariatets vurdering, at der er behov for et øget fokus på enkelte indsatsområder, og omvendt at nogle aktiviteter har opnået flotte resultater for det realiserede budget og derfor ikke behøver yderligere ressourcer. Sekretariatet har på den baggrund drøftet et revideret budget med ansøger, som er indforstået med nedennævnte budget. Budget Bevilling Tilsagn (pilot) Realiseret (pilot) Tilsagn (2. år) Realiseret (2. år) Ansøgt (3. år) Indstilling Indsatsområder: Netværk Studenterprojekter Studenterpraktikker Erhvervs PhD Forskningssamarbejde Videnserviceydelser Kommercialisering Karriererådgivning Uddannelse Ph.D Matchmakere/points Solution Camps Int.nal matchmaking Indsatsområderne Projektudvikling og ledelse Erhvervssamarbejder Administration og drift Infrastruktur Overhead Markedsføring Ekstern evaluering Budget i alt Finansiering Tilsagn (pilot) Realiseret (pilot) Tilsagn (2. år) Realiseret (2. år) Ansøgt (3. år) Indstilling Bevilling Regionale udviklingsmidler KASK-finansiering Egenfinansiering AAU Finansiering i alt Finansieringskilde: Regionale udviklingsmidler. - 14

8 Detaljeret vurdering (samlet score: 35 points ud af 40) Relevans: 5 points ud af 5 Det vurderes, at Videnspredningsaftalen er relevant i forhold til Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi, herunder indsatsområdet Stærke Erhvervssamarbejder. Derudover er Videnspredningsaftalen en direkte udmøntning at Samarbejdsaftalen mellem Vækstforum og AAU. Nyhedsværdi: 5 points ud af 5 Det var på det oprindelige ansøgningstidspunkt nyt at gennemføre en samlet og strategisk indsats for en viden- og uddannelsesinstitutions tredjebensaktiviteter. Projekter har vist sig at have en demonstrationsværdi, og der er nu på Tech Collage ved at blive gennemført et pilotprojekt med henblik på at undersøge mulighederne for at etablere et lignende projekt. Gennemførlighed: 5 points ud af 5 Der er etableret et projektsekretariat under AAU Innovation til gennemførelsen af projektet, som har vist sig at allokere de nødvendige ressourcer og stort set opnået de opstillede aktivitetsmål. Additionalitet: 4 points ud af 5 Universitet har en egenfinansiering på 50%, men det var ikke forud for projekt muligt at opnå alternativ finansiering. Idet kommunerne har indgået aftalerne med projektet og har en interesse i aktiviteterne, kunne der potentielt have været opnået en medfinansiering herfra. Effekter: 5 points ud af 5 Der er opstillet indikatorer for de 13 indsatsområder og pilotperioden, og 2. år har vist sig stort set at realisere de forventede effekter. De overordnede socio-økonomiske effekter, at de enkelte virksomheder i den nordjyske region, ikke mindst SMV er og virksomheder i yderområderne, kommer til at se universitetet som en naturlig samarbejdspartner for udvikling og innovation og på den måde får skabt øget produktivitet og vækst i regionen, vurderes at være en realistisk konsekvens af de gennemførte aktiviteter. Omkostningseffektivitet: 3 points ud af 5 I udgangspunkt har projektet i deres oprindelige ansøgning udvist omkostningseffektivitet, men i gennemførelsen af projektets pilotperiode og 2. år har det vist sig, at der er overbudgetteret en smule. Vækstsekretariatet har imidlertid overkommet denne problematik ved at modregne ikke forbrugte midler i bevillingen til den efterfølgende fase. Sammenhængskraft: 4 points ud af 5 Det er forventningen, at projektet rammer Region Nordjylland bredt. Det er imidlertid sekretariatets vurdering, at det via aftalerne med kommunerne burde være muligt at sætte trumf på indsatsen overfor SMV erne i yderområderne. Bæredygtighed: 4 points ud af 5 Der er etableret en fasttømret enhed på AAU til at videreføre projektet efter støttens ophør. Imidlertid er der behov for at finde alternativ finansiering, og projektets 3. og sidste år skal blandet andet afdække, hvordan aktiviteterne kan fastholdes. Bæredygtighed Sammenhængskraft Relevans Nyhedsværdi Gennemførlighed Omkostningseffektivitet Additionalitet Effekter - 15

9 10. Genbehandling FCH Test Center, Cemtec Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: RESUMÉ Cemtec Fonden Regionale Frontteknologier Energi Formål og effekt Vækstforum besluttede på sit møde den 7. juni 2011 at reservere henholdsvis 5 mio. kr. til Aalborg Universitet og 2,6 mio. kr. til Cemtec til deres bestræbelser på at etablere et nationalt testcenter for brændselsceller og brint. Cemtec og Aalborg Universitet har siden formuleret en fælles ansøgning, som danner grundlag for nærværende sagsfremstilling. Formålet med projektet er at øge konkurrenceevnen for aktørerne inden for brint- og brændselscellebranchen, hvilket skal ske ved at etablere FCH Test Center på Cemtec i Hobro, der kan understøtte kommercialiseringsprocessen ved at tilbyde test, information, uddannelse og certificering til danske, skandinaviske og europæiske aktører. Effekten af projektet vil være øget innovationskompetence hos de deltagende partnere samt etablering af et testcenter for brændselsceller og brint hos Cemtec i Hobro. Derudover forventer ansøger, at der i 2014 vil være skabt 27 nye arbejdspladser som følge af projektet. Økonomi Budget: Ansøgt: Ansøgt i %: 73,63 Tidsplan Start: Januar 2012 Slut: Juli 2014 Længde: 30 mdr. Sekretariatets vurdering Sekretariatet vurderer, at der er tale om et spændende projekt med store perspektiver dels for de deltagende aktører og dels for ambitionen om at tiltrække test- og udviklingsaktiviteter til Nordjylland inden for energiområdet. Dog vil projektet i den nuværende form kræve, at Vækstforum fraviger princippet om, at Vækstforum maksimalt støtter projekter med 50%. Der kan argumenteres for, at den virtuelle støtteprocent for projektet er lavere end den ansøgte støtteprocent, da der afholdes eller er afholdt relaterede udgifter udenfor projektet. Endelig skal Vækstforum godkende, at reservationen udløses, selvom der ikke har været indsendt fornyet ansøgning til Green Labs DK. Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 80 og yderområdeprocenten til 80%. Sekretariatets indstilling Det indstilles at imødekomme ansøgningen med en støtte på 72,8% af det samlede budget, max kr., som er det beløb, Vækstforum tidligere har reserveret fra Regionalfonden og de Regionale Udviklingsmidler. Støtten gives på betingelse af, at Cemtec i projektperioden opfører en bygning til erstatning for de lejemål, der bliver inddraget som følge af gennemførelsen af projektet, og at projektets partnere øger medfinansieringen med kr. som følge af reduktionen i den indstillede støtte, så den virtuelle støtteprocent bliver ca. 52%. - 53

10 Indstillingsudvalgets beslutning af 17. november 2011 Indstillingsudvalget tiltrådte sekretariatets indstilling. Støtten finansieres således: - Maksimal Regionalfondsstøtte jfr. beregningen over indtægtsskabende infrastruktur: Støtteberettigede udgifter korrigeret for nytidsværdi kr. x 50%: kr. - De regionale udviklingsmidler jfr. tidligere reservation: kr. Støtte i alt: kr. Følgende deltog ikke i behandlingen, jf. habilitetsreglerne: Jørgen Basballe og Niels Maarbjerg Vækstforums beslutning af 8. december 2011 Vækstforum tiltrådte Indstillingsudvalgets beslutning, jf. den særlige beslutningsprocedure. Følgende deltog ikke i behandlingen, jf. habilitetsreglerne: Finn Kjærsdam. - 54

11 SAGSFREMSTILLING Historik Vækstforum behandlede på sit møde den 7. juni 2011 to ansøgninger fra henholdsvis Aalborg Universitet og Cemtec om medfinansiering af Green Labs DK-midler til etablering af et nationalt center for brint og brændselsceller. Da det umiddelbart før Vækstforums møde stod klart, at Green Labs DK ikke valgte at støtte etableringen af et nationalt testcenter inden for dette område ved den aktuelle ansøgningsrunde, valgte Vækstforum at opretholde en reservation på samlet 7,6 mio. kr. for de to projektet med henblik på genfremsendelse af projektet til den næste ansøgningsrunde ved Green Labs DK. Cemtec og Aalborg Universitet meddelte, umiddelbart efter Vækstforums reservation blev kendt, at de ønskede mulighed for at påbegynde projektet i mindre målestok hurtigt med fokus på PEMteknologien, som er den teknologi, de nordjyske aktører er stærkest inden for, da der var en stor efterspørgsel blandt virksomhederne i brint og brændselscellebranchen efter et testcenter. Cemtec og Aalborg Universitet har herefter arbejdet på at tilpasse projektet til et projekt, der kan igangsættes hurtigt og uden støtte fra Green Labs DK. Resultatet af disse anstrengelser er nærværende ansøgning, hvor de to projekter er skrevet sammen til et samlet projekt med Cemtec som ansøger og med deltagelse af en række virksomheder som partnere. Det fælles projekt indeholder en række ændringer i forhold til de tidligere fremsendte ansøgninger. Det skyldes dels den udvikling, der er sket i den mellemliggende periode, og dels at det nye projekt i højere grad er målrettet virksomheder, end det var tilfældet i de tidligere ansøgninger. Nedenfor er beskrevet de væsentligste ændringer. Projektet indeholder ikke længere den fysiske opførelse af en bygning, men i stedet indkøb af udstyr og indretning af bygning. Det skyldes, at Cemtec inddrager eksisterende laboratorielokaler, der er velegnede til formålet, og opfører en ny bygning til de berørte lejere. Udgiften til opførelse af en ny bygning afholder Cemtec udenfor projektet. Aalborg Universitet skal ikke indkøbe udstyr i dette projekt, hvilket var tilfældet i den ansøgning, som Vækstforum behandlede den 7. juni Det skyldes, at det i den mellemliggende periode er lykkedes Aalborg Universitet at få støtte fra det Obelske Familiefond til indkøb af udstyr. Dette udstyr er stadigt relevant for projektet og vil indgå i de test, der gennemføres i projektet, men er allerede finansieret af Aalborg Universitet og det Obelske Familiefond. Virksomhederne spiller nu en meget større rolle, end det var tilfældet i ansøgningerne fra den 7. juni 2011, og indgår også som partnere i projektet. Det skyldes, at projektet i endnu højere grad målrettes udvikling af de test, som virksomhederne har brug for. Partnere og øvrige deltagere Cemtec er tilsagnsmodtager og ansvarlig for projektets samlede gennemførelse. Derudover deltager Aalborg Universitet, Serenergy a/s, Dantherm Power a/s og H2Logic a/s som partnere. Endelig vil der blive tilknyttet eksterne konsulenter til projektet i forbindelse med certificeringsaktiviteter. Projektbeskrivelse Baggrund Brint- og brændselscelle-industrien i Danmark står over for et kommercielt gennembrud. Det er dog nødvendigt med øget indsats i udvikling, uvildig test og demonstration. I dag findes der ikke sådanne testfaciliteter i Skandinavien. Aalborg Universitet og Risø DTU forsøgte gennem Green Labs DK at få støtte til at etablere et nationalt testcenter for brændselsceller og brint. Da ansøgningen ikke blev imødekommet, har Cemtec og Aalborg Universitet i stedet valgt at fokusere - 55

12 på et mindre testcenter, som er den del, industrien behøver for at kunne kommercialisere teknologierne. I forbindelse med en ny ansøgningsrunde ved eksempelvis Green Labs DK vil Aalborg Universitet søge om midler, der kan styrke den samlede indsats. Formål Formålet med projektet er at øge konkurrenceevnen for aktørerne indenfor brint- og brændselscelleindustrien. Det skal ske ved etablering af brint- og brændselscellelaboratorier og faciliteter, der kan understøtte kommercialiseringsprocessen ved at tilbyde test, information, uddannelse og certificering til danske, skandinaviske og europæiske aktører. Derudover forventer ansøger, at der i 2014 vil være skabt 27 nye arbejdspladser som følge af projektet. Hovedaktiviteter Projektets hovedaktiviteter vil bestå i indkøb og opsætning af det nødvendige udstyr samt forsøg og vidensopbygning om gennemførelse af test. Derudover vil der være fokus på vidensspredning og fortsættelse af centrets aktiviteter efter projektets ophør. Organisation Cemtec er projektejer og vil sammen med projektets partnere fra industrien definere behovene for test. Derefter vil Cemtec foranledige, at disse test gennemføres med brug af eksterne aktører med den relevante viden. Efterhånden vil der på denne måde både hos Cemtec, virksomhederne og universitetet blive opbygget en så stor viden om nødvendige procedurer, at disse test kan skabe en kommerciel værdi, der er stor nok til, at Cemtec kan drive testcentret videre efter projektets afslutning. Effekter og indikatorer Aktivitetsmål Etablering og indkøring af testcenter for brændselsceller og brint. Resultatmål Ansøger har angivet, at 6 virksomheder vil blive mere innovative som følge af projektet og få udviklet deres innovationskompetencer. Indikatoren herfor vil være: Antal deltagervirksomheder der udvikler/implementerer procesinnovation. Derudover angiver ansøger, at det er forventningen, at projektet vil føre til flere arbejdspladser inden for området, da projektet skal bidrage til et markedsgennembrud på området. Sammenfattende vurdering Sekretariatet vurderer, At projektet understøtter den regionale erhvervsudviklingsstrategi, Indsatsområdet regionale frontteknologier energi og regionalfondsprogrammets indsatsområde: Innovation, videndeling og videnopbygning, kategori Regional innovationskapacitet. At projektet vil have stor betydning for den samlede brint- og brændselscellebranches muligheder for fortsat udvikling i såvel Nordjylland som Danmark. At der vil være tale om indtægtsskabende infrastruktur, og det indstillede støttegrundlag derfor skal korrigeres for nutidsværdi af indtægter. At projektpartnerne sideløbende med projektet lægger eller har lagt en ekstra finansiering svarende til 4,3 mio. kr., som ikke kan indgå i projektet. Hvis disse udgifter kunne indregnes i det samlede budget, ville den ansøgte støtteprocent være 52,4%. At projektet i sin nuværende udformning på flere punkter afviger fra den reservation, som Vækstforum vedtog den 7. juni At projektet vil føre til, at der kommer et testcenter for brændselsceller og brint i Nordjylland, men at det vil være i mindre skala, end det testcenter som Vækstforum tidligere er blevet - 56

13 At det er positivt, at industrien involverer sig væsentlig mere i nærværende projekt, end det var tilfældet tidligere. Budget og finansiering Udgifter Ansøgt Indstillet støttegrundlag støttegrundlag Udstyr Scrapværdi af udstyr Ekstern konsulentbistand Projektarbejde (1) Revisor Indirekte omkostninger Korrektion for nutidsværdi af indtægter (2) Samlede udgifter Finansiering Ansøgt Indstillet støttegrundlag støttegrundlag Regionalfonden (3) Regionale udviklingsmidler (4) Mariagerfjord kommune Medfinansiering Aalborg Universitet (5) Medfinansiering - Cemtec Samlet finansiering i alt (6) Budgetnoter (1)Projektarbejdet dækker over følgende timefordeling: De deltagende virksomheder kr., Aalborg Universitet kr. og Cemtec kr. (2) Det er sekretariatets vurdering, at projektet falder under reglerne for indtægtsskabende infrastruktur. Sekretariatet har derfor beregnet det maksimale støttegrundlag nedenfor og foretaget korrektion for nutidsværdi af indtægter. (3) Støtten fra Regionalfonden er nedjusteret, så EU støtten ikke overstiger det maksimale støttebeløb som følge af beregningerne for indtægtsskabende infrastruktur nedenfor. (4) Den ansøgte støtte fra de regionale udviklingsmidler nedjusteres således, at den samlede indstillede støtte fra Vækstforum ikke overstiger reservationen på kr. (5) Medfinansieringen fra AAU består af kr. kontant og resten i timer. (6) Som følge af reduktionen i de regionale udviklingsmidler er projektet underfinansieret med kr., som partnerne i projektet må udrede. Beregninger vedrørende indtægtsskabende infrastrukturer Samlede støtteberettigede bruttoudgifter Korrektion for nutidsværdi af indtægter (2) Beregningsgrundlag for faktisk støtte Beregnet maksimal støtte i kr. (3) Beregnet maksimale støttesats 49,37 % Nominel støtteprocent 50,00 % Rentesats = Statsstøtteprocenten pr. 1/ ,07 % - 57

14 Driftsperiode Indtægt Bevillingsår 0 Etablerings- og udviklingsår 1 (2012) 0 Etablerings- og udviklingsår 2 (2013) 0 1. Driftsår (2014) Driftsår Driftsår Driftsår Driftsår Referenceperiodens længde er fastsat til 5 år, da sekretariatet vurderer, at udstyret skal benyttes til test, hvor der er brug for, at udstyret er på forkant med de test, der skal foretages og derfor hurtigt forældes. Finansieringskilde Støtten indstilles fra Regionalfonden og de Regionale Udviklingsmidler. - 58

15 Detaljeret vurdering (samlet score: 32 points ud af 40) Relevans: 5 points ud af 5 Projektet bidrager til indsatsen frontteknologi energi, hvor et af fokusområderne netop er etablering af testfaciliteter inden for energiområdet. Nyhedsværdi: 5 points ud af 5 Projektet har stor nyhedsværdi, da der på nuværende tidspunkt ikke findes et nationalt testcenter for brint og brændselsceller i Danmark. Derudover vil den fysiske tilstedeværelse af Aalborg Universitet i Hobro også være ny rent organisatorisk. Gennemførlighed: 4 points ud af 5 Gennemførligheden vurderes at være høj, da partnerskabet samlet besidder den palette af kompetencer, der skal være til rådighed, for at projektet kan gennemføres. For de kompetencer, som partnerskabet ikke besidder, er der afsat midler til indkøb af ekstern bistand. Additionalitet: 4 points ud af 5 Projektet vil ikke blive gennemført med den samme grad af aktiviteter i Nordjylland uden støtte fra Vækstforum. Effekter: 4 points ud af 5 Det vurderes, at projektets effekter er realistiske og opnåelige. Ligeledes vurderes det, at de afledte beskæftigelsesmæssige effekter vil være opnåelige, da det vil have stor betydning for brint- og brændselscellebranchens fremtidige udvikling, at de kan få testet deres produkter. Omkostningseffektivitet: 3 points ud af 5 Da der på ansøgningstidspunktet ikke forefindes prisoverslag på det udstyr, der skal indkøbes, er der usikkerhed i vurderingen af omkostningseffektiviteten. Sammenhængskraft: 4 points ud af 5 Aktiviteterne i projektet vil for den overvejende del foregå i Hobro, og projektet vil derfor have en høj yderområdeeffekt. Bæredygtighed: 3 points ud af 5 Der findes ikke på nuværende tidspunkt en plan for videreførelsen af projektet efter projektperiodens ophør, da planlægning af aktiviteternes fortsættelse efter projektets afslutning er indeholdt i projektet. Bæredygtighed Sammenhængskraft Relevans Nyhedsværdi Gennemførlighed Omkostningseffektivitet Additionalitet Effekter - 59

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2012-000246 Skagen Havn Stærke erhvervssamarbejder Klynger (Det maritime

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51 1. BrainsBusiness ICT North Denmark RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde: Fokusområde: 2012-148114 Aalborg Kommune Stærke Erhvervssamarbejder Klynger Formål og effekt BrainsBusiness -

Læs mere

RESUMÉ. Følgende deltog ikke i behandlingen, jf. habilitetsreglerne: Henrik Christensen, Torben Pedersen og Niels Maarbjerg

RESUMÉ. Følgende deltog ikke i behandlingen, jf. habilitetsreglerne: Henrik Christensen, Torben Pedersen og Niels Maarbjerg 1. Nordjyske bioenergimodeller Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: RESUMÉ 1-30-76-21-0008-11 Mariagerfjord Kommune Stærke erhvervssamarbejder Netværk Formål og effekt Ansøger har

Læs mere

11. NOPII (Nordjysk Platform for Innovative Indkøb) RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde Fokusområde:

11. NOPII (Nordjysk Platform for Innovative Indkøb) RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 11. NOPII (Nordjysk Platform for Innovative Indkøb) RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2013-000620 Aalborg Kommune Stærke erhvervssamarbejder Klynger Formål og effekt NOPII

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 2 AAU Matchmaking Formål At mindske gabet mellem universitet og erhvervslivet Synliggøre samarbejdsmulighederne på AAU Universitetet

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde PH.D.ER I INDUSTRIEN BEHOV, UDFORDRINGER OG SAMARBEJDE DEKAN ESKILD HOLM NIELSEN DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET - AAU ATV-MØDE DEN 12. AUGUST 2015 1 Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde Universitetets

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Vækstforum. Udkast til: Referat af møde 05/2014 Torsdag den 27. november 2014. Del II: Ansøgninger (bilag 8b)

Vækstforum. Udkast til: Referat af møde 05/2014 Torsdag den 27. november 2014. Del II: Ansøgninger (bilag 8b) Vækstforum Udkast til: Referat af møde 05/2014 Torsdag den 27. november 2014 Del II: Ansøgninger (bilag 8b) Mødet blev holdt på: Scandic Aalborg Hadsundvej 200 9220 Aalborg Ø - 1 I Indstillingsudvalgets

Læs mere

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer 9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3094886 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

AAU Matchmaking. Matchmaking Konference sep Certificering

AAU Matchmaking. Matchmaking Konference sep Certificering AAU Matchmaking Matchmaking Konference 13-14 sep. 2012 Certificering Certificering Hvad er det for en fisk? Når du bliver certificeret matchmaker eller hvis du blot genopfrisker gammel viden så er det

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Kofoed og Co Aps. Havnegade 29, 5000 Odense C. Christian Meisner Kofoed Odense. Velfærdsteknologier og -service

Kofoed og Co Aps. Havnegade 29, 5000 Odense C. Christian Meisner Kofoed Odense. Velfærdsteknologier og -service Indstillingsskema til vækstforum Bilag 30a Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

Sags id: Den 2. august 2007

Sags id: Den 2. august 2007 Sags id: 07-9493 Den 2. august 2007 Baggrund og retningslinier for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 9 i handlingsplanen: Syddansk akademikersatsning. 1. Initiativet Vækstforum vil sikre, at regionens

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af multifunktionsmøbel Projekt under pulje til Offentlig-Privat innovation (OPI) [01.07.2009-01.12.2010] Journalnummer:

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Dansk Erhverv IT-Branchen. Rune Heiberg Hansen Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk

Dansk Erhverv IT-Branchen. Rune Heiberg Hansen Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk Dansk Erhverv IT-Branchen Rune Heiberg Hansen Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk Videnudveksling 140 120 100 80 60 40 Spinout-virksomheder Licens, salgs- og optionsaftaler

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning)

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) 14. juni 2011 Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) j.nr. 2011-EP2 1. Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) Højteknologifonden opslår anden runde af erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning),

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer

Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder FDT Foreningen af Danske Transport og Logistikcentre

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Vækst gennem erhvervssamarbejde

Vækst gennem erhvervssamarbejde Vækst gennem erhvervssamarbejde Göteborg 9. december 2011 Jan Persson og Mats Kullander Oxford Research A/S Falkoner Allé 20 2000 Frederiksberg C Denmark Oxford Research AB Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere