Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm."

Transkript

1 Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version februar

2 Indhold 1. INDLEDNING OM OIS ÆNDRINGER PÅ VEJ TILPASNINGSPLANENS FORMÅL OM PLANEN BAGGRUND HENSYN OG ÆNDRINGER EJENDOMSDATAPROGRAMMET ADRESSEPROGRAMMET DATAFORDELEREN UDFASNING AF ESR OG ETABLERING AF E&E EJENDOMSVURDERINGEN ANDRE HENSYN OPGAVER OG PROBLEMSTILLINGER BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET (BBR) DANMARKS ADRESSEREGISTER (DAR) EJENDOMSSTAMREGISTRET (ESR) MATRIKLEN (MAT) EJERFORTEGNELSEN (EJF) EJENDOMSBELIGGENHEDSREGISTRET (EBR) EJENDOMSSKAT & EJENDOMSBIDRAG (E&E) STATENS SALGS- OG VURDERINGSREGISTER (SVUR), VURDERINGSREGISTER (VUR) OG NYT VURDERINGSREGISTER OIS-SYSTEMET HOVEDTIDSPLAN KOMMUNIKATION MED ANVENDERE AF OIS Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse Version Tilpasning af OIS ud fra den plan for Grunddataprogrammet, hvor GD1 og GD2 etableres på DAF medio Version Tilpasning af OIS ud fra den plan for Grunddataprogrammet, hvor GD1 og GD2 etableres på DAF medio 2018, beskrevet i følgende dokumenter. GD1 Implementeringsplan Hovedplan og afhængigheder version 1.0, GD2 Implementeringsplan Hovedplan og afhængigheder version 1.0, Herudover er tilpasningen til BBR 1.8 indarbejdet og realiserede aktiviteter markeret. Følgende afsnit er ændret: 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 samt 4. Ændringer er primært datoer. 1

3 1. Indledning 1.1 Om OIS SKAT er ansvarlig myndighed for Den offentlige Informationsserver (OIS) og iht. BBR-loven og OISbekendtgørelsen forpligtiget til at stille ejendomsdata til rådighed for borgere samt private og offentlige virksomheder 1. OIS er et hovedsystem til formidling af ejendomsdata og samtidig den officielle videregivelseskanal for oplysninger fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR) 2. I dag sker distributionen af data gennem OIS ved enkeltopslag på portaler eller som massedistribution via OIS datadistributørordning. OIS udbyder enkeltopslag på to måder. Dels via ois.dk, hvorfra både borgere og professionelle kan foretage enkle og hurtige opslag på alle landets ejendomme direkte fra OIS-databasen 3. Dels via et servicebaseret enkeltopslag, som aktuelt anvendes af SKAT 4 og Erhvervsstyrelsen 5. Private virksomheder og myndigheder kan indgå i OIS videregivelsesordning som datadistributører. Datadistributørerne modtager OIS-data gennem masseudtræk (fildistribution). De datadistributører, der er tilknyttet ordningen, har adgang til at modtage data fra BBR og en række andre offentlige kilderegistre (Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR), PlansystemDK, Matriklen (MAT) og Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR)). Distributørerne kan videregive data fra OIS, evt. i forædlet form, til rekvirenter (slutbrugere) iht. betingelserne i datadistributøraftalen under hensyntagen til persondataloven og markedsføringsloven. Data fra OIS anvendes til mange formål: Videreformidling og forædling af data, opslag på enkeltejendomme, analyser, understøttelse af forsikring, finanssektoren, ejendomshandel, ejendomsadministration, ejendomsvurdering samt meget andet. Ved tilpasningen af OIS skal der tages hensyn til anvendernes behov, således at anvendernes forretningsprocesser påvirkes mindst muligt. 1.2 Ændringer på vej Der sker jævnligt ændringer hos de kilderegistre, som OIS henter data fra. OIS tilpasser sig løbende til disse ændringer. Aktuelt er der en særlig situation, idet der i den kommende periode vil ske mange væsentlige ændringer, som alle anvendere af ejendomsdata skal tilpasse sig. 1 SKAT skal sikre den fortsatte overholdelse af skatteministerens forpligtelse efter BBR-lovens 7, stk. 5 til at etablere rammer og vilkår for videregivelsen af oplysninger vedrørende fast ejendom og oplysninger, der naturligt knytter sig hertil mhp. at sikre, at disse oplysninger er tilgængelige på en enkel og sikker måde. 2 OIS-systemet udgøres af det tekniske system til videregivelse af ejendomsdata og de regler, procedurer og kontrakter, der er etableret som led i forvaltningen heraf. 3 Der foretages årligt ca. 20 mio. opslag på enkeltejendomme på ois.dk svarende til ca. 120 mio. sidevisninger. 4 SKAT lancerer i 2017 en løsning hvor enkeltejendomme kan slås op og med mulighed for at ejerne kan rette oplysninger i BBR. Løsningen skal bl.a. understøtte ejendomsvurderingen. 5 På linje med SKAT anvender Erhvervsstyrelsen OIS servicebaserede opslag til fremsøgning af enkeltejendomme på Boligejer.dk og til Ejendomsdatarapporten. 2

4 De kommende ændringerne er i høj grad initieret af Grunddataprogrammet ved Ejendomsdataprogrammet (delprogram 1/GD1) og Adresseprogrammet (delprogram 2/GD2) samt af udfasningen af ESR, som er koordineret hermed. Grunddataprogrammet lancerer også den ny Datafordeler (DAF), som skal distribuere data fra grunddataregistrene. GD1 og GD2 s grunddataregistre forventes idriftsat på DAF medio 2018, som samtidig er det tidspunkt en række af de ændringer, som påvirker OIS, tilstræbes at være indfaset. 1.3 Tilpasningsplanens formål Formålet med OIS tilpasningsplan er at tilpasse OIS til de kommende ændringer, så anvenderne af OIS under og efter omstillingsperioden modtager en stabil dataleverance fra OIS. Dvs. en leverance, der indholdsmæssigt så vidt muligt svarer til den nuværende og som tager hensyn til den nye nøgle til identifikation af ejendomme (bfe-nr.), nye datamodeller mm. Det gælder både ift. borgernes og de professionelles opslag på enkeltejendomme og ved masseudtræk via OIS-distributørerne. Anvenderne af OIS kan med dette udgangspunkt i eget tempo begynde at omlægge til de nye muligheder, som implementeres med DAF. For at give anvenderne af data god tid til at tilpasse sig ændringerne i Grunddataprogrammets kilderegistre har Grunddatabestyrelsen endvidere bedt SKAT, som OIS-myndighed, sammen med kilderegistrene om at tilbagekonvertere data til de eksisterende udstillingsmodeller på OIS i det omfang det er praktisk muligt. Planlægningen af tilbagekonverteringen er igangsat og vil blive beskrevet i en selvstændig Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene, som forventes klar foråret OIS videreføres efter tilpasningsplanen er gennemført under hensyntagen til anvendernes behov, herunder SKAT s egne behov. Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt yderligere tilpasninger af OIS end dem, som fremgår af denne plan. 1.4 Om planen Denne plan beskriver de opgaver og problemstillinger, som skal håndteres for at tilpasse OIS, baggrunden herfor samt den hovedplan OIS arbejder ud fra. Det forventes, at der i perioden hvor Grunddataprogrammet implementeres og ESR udfases, kan ske ændringer i andre aktørers planer mm. som vil påvirke planen for OIS tilpasning. Det tilstræbes derfor, at indbygge stor fleksibilitet og mulighed for agilitet i planen. 3

5 2. Baggrund hensyn og ændringer I de følgende afsnit beskrives de ændringer som sker i den kommende periode, som har betydning for OIS. Ved tilpasningen af OIS skal der endvidere tages hensyn til alle anvendernes behov, således at deres forretningsprocesser påvirkes mindst muligt. Hensynene til ejendoms- og finanssektoren samt ejendomsvurderingen har særligt fokus, da de hermed forbundne processer bl.a. berører finansielle transaktioner med stor samfundsmæssig betydning. 2.1 Ejendomsdataprogrammet Via Ejendomsdataprogrammet (GD1) gennemføres en sammenhængende reform af ejendomsregistreringen, som går på tværs af "siloerne" på området. Dette sker samtidigt med, at kommunerne udfaser ESR, der er en meget væsentlig it-løsning på ejendomsområdet (se afsnit 2.4). Dette berører også SKAT s vurderingssystemer (se afsnit 2.5). Via Ejendomsdataprogrammet etableres en infrastruktur, som sikrer, at oplysninger om ejendomme og bygninger registreres i MAT og BBR samt at ejendomme og bygningers ejerforhold registreres i et nyt grunddataregister, Ejerfortegnelsen (EJF). Samtidig forbedres og harmoniseres registreringen af ejendomme med en ny fælles nøgle til ejendomsidentifikation kaldet bfe-nr. Følgende initiativer har især betydning for den efterfølgende distribution af data via OIS: Matriklen (MAT) - Der etableres en udvidelse af MAT med tilhørende ændringer af datamodellen. Arbejdet er organiseret i projektet Matriklens udvidelse under Geodatastyrelsen. - Grundregistreringen af ejerlejligheder og bygninger på lejet grund overgår til MAT. - Der etableres en ny fælles nøgle, bfe-nummeret, som en entydig identifikation af ejendommen og dens bestanddele. Bfe-nummeret implementeres trinvist pr. ejendomstype i MAT. - MAT implementeres på DAF iht. registerets udstillingsmodel. Ejerfortegnelsen (EJF) - Der etableres en ny Ejerfortegnelse (EJF) over de faktiske ejere af fast ejendom med tilhørende datamodel. Arbejdet er organiseret i projektet Ny Ejerfortegnelse under Geodatastyrelsen. - Bfe-nummeret implementeres trinvist i EJF. - EJF implementeres på DAF iht. registerets udstillingsmodel. Bygnings- og Boligregistret (BBR) - BBR 1.8 etableres med tilhørende datamodel. Arbejdet er organiseret i projektet udvidelse af BBR under SKAT. - BBR 2.0 etableres på baggrund af en yderligere tilpasning af datamodellen for BBR 1.8. Arbejdet er organiseret i projektet udvidelse af BBR under SKAT. - Bfe-nummeret implementeres trinvist i BBR 2.0, hvor bygninger og boliger knyttes hertil. - BBR 2.0 implementeres på DAF iht. registerets udstillingsmodel. 4

6 Ejendomsbeliggenhedsregisteret (EBR) - Der etableres et register for ejendommes beliggenhedsadresser, Ejendomsbeliggenhedsregisteret (EBR), med tilhørende datamodel. Arbejdet er organiseret under Geodatastyrelsen. - EBR implementeres på DAF iht. registerets udstillingsmodel. 2.2 Adresseprogrammet Via Adresseprogrammet (GD2) etableres et egentligt, autoritativt adresseregister, Danmarks adresseregister (DAR), hvorfra adressedata bruges som grundlag for registreringen i øvrige registre og løsninger. Der etableres ligeledes grunddataregistre for Danmarks administrative geografiske inddeling (DAGI) og der etableres et Stednavneregister (SN). Programmet har fokus på at skabe grundlag for effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne. Følgende initiativer har betydning for den efterfølgende distribution af data via OIS: Danmarks adresseregister (DAR) - Etablering af Danmarks adresseregister (DAR) med tilhørende datamodel. Arbejdet er organiseret i projekt etablering af DAR under Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. - DAR implementeres på DAF iht. registerets udstillingsmodel på DAF. Bygnings- og Boligregistret (BBR) - Adresserne udskilles fra BBR 1.8 og overføres til DAR men der tilbagekonverteres løbende adresser fra DAR til BBR 1.8 indtil BBR 2.0 implementeres. 2.3 Datafordeleren Den nye Datafordeler (DAF) er planlagt til at blive idriftsat for så vidt angår grunddataregistrene fra GD1 og GD2 i maj 2018, som et centralt element i det offentliges distribution af data fra grunddataregistrene. DAF udstiller data via services fra hvert register, sammensatte services (som er service med data for to eller flere registre) samt masseudtræk (fildownload). Følgende initiativer har betydning for den efterfølgende distribution af data via OIS: - DAF udstiller data fra grunddataregistrene DAR, MAT, BBR, EJF, EBR, Vurderingsregistret (VUR), nyt vurderingsregister (se afsnit 2.5) samt konverteringslisten mellem ESR s ejendomsnumre og bfenumre, der udstilles af MAT. 2.4 Udfasning af ESR og etablering af E&E Driften af ESR ophører helt efter afslutningen af ESR s paralleldriftsperiode 6 og anvendere af ejendomsdata vil fremover skulle hente ajourførte oplysninger om ejendomme, bygninger og ejere heraf fra de harmoniserede grunddataregistre. Det vil sige, at ESR's registerdel med ejendoms- og ejeroplysninger erstattes af de samarbejdende grunddataregistre - MAT, EBR, BBR og EJF. Eksempelvis vil kommunerne og SKAT til brug for beregningen af ejendomsskat og ejendomsvurderingen skulle hente data fra grunddataregistrene. 6 Det er aftalt mellem Grunddataprogrammet og KL, at ESR drives i en periode parallelt med grunddataregistrene, som betegnes ESR s paralleldriftsperiode. Perioden er pt. aftalt med en varighed på ét år fra idriftsættelsen af grunddataregistrene på DAF. 5

7 Den del af ESR, der håndterer de kommunale ejendomsskatter og ejendomsbidrag ophører ligeledes og erstattes af det kommunalt udviklede Ejendomsskatter og Ejendomsbidrag (E&E). Følgende initiativer har især betydning for den efterfølgende distribution af data via OIS: Ejendomsstamregistret (ESR) - ESR tilpasses de ændringer i MAT, DAR, EBR, BBR og EJF, der implementeres via grunddataprogrammet. - Bfe-nummeret implementeres trinvist i ESR. - Den kommunale grundregistrering af ejendomme og ejere i ESR ophører, men der sker en løbende tilbagekonvertering af oplysninger til ESR fra grunddataregistrene i ESR s paralleldriftsperiode. - Ejendomsnummeret vedligeholdes i ESR s paralleldriftsperiode sideløbende med bfe-nummeret. - Ved udløbet af ESR s paralleldriftsperiode ophører driften af ESR og dermed ophører tilbagekonverteringen af oplysninger fra grunddataregistrene til ESR ligeledes. - Ejendomsnummeret vedligeholdes/anvendes ikke fremadrettet efter udløb af ESR s paralleldriftsperiode. Konverteringsliste mellem ejendomsnumret fra ESR og bfe-numre. - Ved udløbet af ESR s paralleldriftsperiode etableres en frossen konverteringsliste mellem ejendomsnumre fra ESR og bfe-numre fra MAT. - Konverteringslisten implementeres på DAF. Ejendomsskat & Ejendomsbidrag (E&E) - E&E etableres med oplysningerne fra ESR om kommunal ejendomsskat og ejendomsbidrag. Al beregning af kommunal ejendomsskat og ejendomsbidrag foretages fremover i E&E. - E&E etableres med såvel bfe-nummer og det nye vurderingsnummer fra ejendomsvurderingen (se afsnit 2.5). 2.5 Ejendomsvurderingen Der vil blive etableret et nyt vurderingsregister ifm. udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem, hvis udvikling og implementering til dels overlapper tidsmæssigt med implementeringen af Grunddataprogrammet. På sigt erstatter det nye vurderingsregister det nuværende vurderingsregister (VUR). I en overgangsperiode har SKAT dog behov for at kunne sagsbehandle i forhold til vurderinger beregnet i det nuværende vurderingssystem (omvurderinger, klager mm.). VUR vil derfor skulle holdes i drift et stykke tid efter etableringen af det nye vurderingsregister. Det nye ejendomsvurderingssystem arbejder med en nyformulering af begrebet vurderingsejendom, som fremover sammensætter ejendomme, identificeret med det nye bfe-nummer, til vurderingsformål. Det vil sige at vurderingsejendomme vil blive tildelt et vurderingsejendomsnummer. Det forventes at relationen mellem en vurderingsejendom og en eller flere ejendomme identificeret ved bfe-numre vil blive håndteret af det nye vurderingsregister. Den nye ejendomsvurdering har endvidere brug for et forbedret datagrundlag. Der er derfor iværksat en række initiativer til etablering og forbedring af data til brug for ejendomsvurderingen. Det gælder f.eks. for oplysninger om erhvervsbygninger, planer samt visse geodata. Der vil som konsekvens heraf ske tilpasninger af relevante registre f.eks. BBR og PlansystemDK. 6

8 Følgende initiativer har betydning for den efterfølgende distribution af data via OIS: Nyt vurderingsregister - Der etableres et vurderingsregister. - Det nye vurderingsregister anvender et nyt vurderingsejendomsnummer. - Vurderingsoplysninger fra det nye vurderingsregister implementeres på DAF. Vurderingsregistret (VUR) 7 - VUR fortsætter indtil videre. - Vurderingsoplysninger fra VUR implementeres på DAF. - VUR fødes bl.a. af SKAT-BBR, som modtager BBR-data fra OIS. - Driften af VUR stopper på et tidspunkt, formentlig tidligst engang i BBR - BBR etableres. Som følge af ejendomsvurderingens behov for en mere detaljeret registrering af erhvervsbygninger udvides antallet af anvendelseskoder for erhvervsbygninger i BBR. PlansystemDK - Der er forslag om at tilpasse plansystemet af hensyn til ejendomsvurderingens behov. De konkrete udviklingsplaner for PlansystemDK følges mhp. at identificere eventuelle påvirkninger af OIS. 2.6 Andre hensyn SKAT anvender som BBR-myndighed OIS til flere formål, herunder: - Indsamling, præsentation og videregivelse af ikke-grunddata - Fremsøgning af enkeltejendomme og oplysninger herom - Adgang til tjenesten som levere BBR-meddelelsen - Adgang til tjenesten, der giver mulighed for ejere til at rette BBR digitalt (lanceres 2017) Disse behov kræver, at OIS funktionalitet fortsat er til stede. På linje med SKAT anvender Erhvervsstyrelsen OIS ifm. Boligejer.dk og Ejendomsdatarapporten ved fremsøgning af ejendomme. Finanssektoren har endvidere henvendt sig til SKAT mhp. at få skatteloftberegningerne distribueret via OIS. Dette er indarbejdet i planen. 7 I forbindelse med håndteringen af det nuværende SVUR/VUR skal man bl.a. være opmærksom at det oprindelige BBR, da det blev startet ifm. indsamling af data til 1977-ejendomsvurderingen, også blev en integreret del af VUR/ESR-funktionaliteten. Det oprindelige BBR blev i 2009 erstattet af det nuværende BBR. SKAT valgte ved overgangen til det nuværende BBR at opbygge sit eget interne kopiregister, SKAT-BBR, hvor data bliver konverteret tilbage til samme formater som i det oprindelige BBR. På denne måde kan SVUR fortsat understøtte de nuværende ejendomsvurderingsprocesserne, inkl. udsendelsen af vurderingsmeddelelser til borgerne. OIS leverer data til SKAT-BBR og dermed indirekte til SVUR/VUR. Såfremt SVUR/VUR, som forventet, skal understøtte vurderingsprocessen indtil den nye ejendomsvurdering er implementeret, herunder klagebehandling/genoptagelser af ejendomsvurderinger, vil SVUR/VUR skulle køre videre til mindst SKAT-BBR vil skulle opretholdes lige så længe og dermed også dataleverancen fra OIS. 7

9 Oversigt over registre med relation til OIS Forkortelse Navn Myndighed BBR Bygnings- og Boligregistret SKAT DAR Danmarks Adresseregister Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) EBR Ejendomsbeliggenhedsregistret Geodatastyrelsen (GST) E&E Ejendomsskat & Ejendomsbidrag Kommunerne EJF Ejerfortegnelsen Geodatastyrelsen (GST) ESR Ejendomsstamregistret KMD (privatejet) MAT Matriklen Geodatastyrelsen (GST) --- PlansystemDk Erhvervsstyrelsen (ERST) SKAT-BBR SKAT-BBR SKAT SVUR Statens Salgs- og Vurderingsregister (indeholder VUR) SKAT VUR Vurderingsregistret SKAT --- Nyt vurderingsregister SKAT 8

10 3. Opgaver og problemstillinger I afsnit er de kendte initiativer og hensyn, som har indflydelse på OIS fortsatte distribution af ejendomsdata til borgere og professionelle anvendere, gennemgået. For at sikre en stabil leverance, der så vidt muligt indholdsmæssigt svarer til den nuværende, skal OIS gennemføre en række tilpasninger, som overordnet set tager udgangspunkt i fire emner: - Moderniserede/tilpassede registre - Nye registre - Nye nøgler - Lukning af registre Med udgangspunkt i disse emner er OIS tilpasningsbehov illustreret i nedenstående oversigt. Emne Tilpasningsbehov Relevans Tilpasning af eksisterende registre. Nye registre. Nye nøgler. Lukning af registre. Tilpasning af OIS-datamodel for registre der allerede distribueres fra OIS i dag samt tilhørende distribution. Indførsel af registerets datamodel i OISdatamodellen. De nye datamodeller indeholder nye nøgler (bfe-numre, vurderingsejendomsnumre, adresse-uuid). Der skal være en særlig opmærksomhed på anvendernes forståelse af nøglerne og disses sammenhænge i og mellem registrene. Den daglige opdatering af OIS ophører, når registret ophører. BBR Matriklen ESR SVUR/VUR DAR Ejerfortegnelsen Nyt vurderingsregister Ejendomsskat & Ejendomsbidrag Ejendomsbeliggenhedsregisteret Alle registre inklusive konverteringslisten mellem kommunale ejendomsnumre fra ESR og bfe-numre fra Matriklen. ESR SVUR/VUR I de følgende afsnit er de konkrete tilpasninger, der implementeres på OIS, beskrevet med udgangspunkt i ovenstående oversigt. Endvidere er de nødvendige tilpasninger for OIS-systemet kort beskrevet. I denne plan opereres med følgende datoer: - OIS pejlemærker som er de aktuelt kendte datoer fra kilderegistrene for ændringer, der påvirker OIS. Datoerne stammer primært fra milepælsplaner fra grunddataprogrammets projekter og planer for de øvrige registre OIS modtager data fra. 9

11 - er den dato hvor arbejdet med tilpasningen af OIS forventes at påbegynde. Datoen findes ved at regne baglæns fra OIS pejlemærke, således at der er 3-6 md. (alt efter opgavens omfang) til tilpasningen af OIS for hver identificeret påvirkning. - OIS distributører varsles er den dato, hvor distributørerne varsles. Varslingen omfatter den tilpasning der gennemføres på OIS, afledt af den identificerede påvirkning, og indeholder den på varslingstidspunktet tilgængelige information. Varsling indeholder evt. tidspunkt for hvornår denne opdateres med yderligere konkret informationen, i de tilfælde hvor denne information ikke er kendt på varslingstidspunktet. - OIS tilpasning forventet gennemført er den dato, som den enkelte tilpasning tilstræbes at være gennemført inden. OIS vil så vidt muligt søge at distribuere data samtidigt eller i umiddelbar forlængelse af at nye registre idriftsættes. Det tilstræbes at de registre, der er forbundet med ESR s udfasning er implementeret på OIS minimum 4 måneder før ESR s paralleldriftsperiode ophører. - OIS tilpasning realiseret er den dato, hvor den enkelte tilpasning de facto er gennemført på og tilgængelig for OIS anvendere. Omfatter tillige en kort beskrivelse af hvad realiseringen har omfattet og evt. emner som ikke er realiseret. Datoen Anføres kun de steder, hvor realiseringen er sket. Disse datoer kan også anvendes at OIS anvendere, som en tidlig varsling af hvilke ændringer, der er på vej. Se nærmere herom i afsnit 5. Det bemærkes at mange af datoerne i denne plan er baseret på de seneste implementeringsplaner for GD1 8 og GD2 9. Grunddataprogrammet har oplyst, at implementeringsplanerne skal suppleres med prøveimplementeringsplaner, der blandt andet skal kvalificere og verificere de tidsmæssige skøn plandatoerne er baseret på. Dette arbejde forventes afsluttet i maj I det omfang det medfører ændringer i Grunddataprogrammets implementeringsplaner vil OIS tilpasningsplan skulle justeres tilsvarende. 8 Ejendomsdataprogrammet Implementeringsplan - Hovedplan og implementeringsafhængigheder, version: 1.0, Adresseprogrammet Implementeringsplan - Hovedplan og implementeringsafhængigheder, version: 1.0,

12 3.1 Bygnings- og Boligregistret (BBR) Nedenstående forhold vil påvirke OIS. Håndteringen heraf er beskrevet som den løsning, der implementeres på OIS. Påvirkning af OIS Løsning som implementeres i OIS BBR implementering. Der tilføjes nye anvendelseskoder på bygnings- og enhedsniveau, blandt andet til anvendelse for den nye ejendomsvurdering. Herudover implementeres visse nye felter. BBR implementeres på OIS ved udvidelse af eksisterende dataleverance fra BBR. Der vil være tale om en udvidelse af anvendelseskoder på nuværende objekter i OIS, inden for den nuværende datamodel. OIS fildistribution og OIS.dk tilpasses ændringer BBR implementeret som kilderegister. : OIS tilpasning påbegyndes Distributører varsles BBR data leveres fra OIS via fildistribution og anvendes på ois.dk OIS tilpasning realiseret Nye anvendelseskoder er implementeret på nuværende BBR objekter i OIS. Der er ikke implementeret nye felter, da disse først medtages i BBR 1.8 implementeringen på OIS. 11

13 Påvirkning af OIS Løsning som implementeres i OIS BBR 1.8 Implementering. BBR implementerer ny datamodel der understøtter ny funktionalitet (også indeholdt i BBR 2.0) BBR 1.8 implementeres på OIS gennem direkte dataleverance fra BBR. BBR 1.8 omfatter en ny datamodel for BBR. Der forventes at der vil ske en tilbagekonvertering til BBR 1.7, således at BBR også udstilles i eksisterende form. Det vil blive indarbejdet i Plan for tilbagekonvertering til OIS, som forventes klar foråret BBR 1.8 Implementeret som kilderegister. : OIS tilpasning påbegyndes Distributører varsles BBR 1.8 leveres fra OIS via fildistribution BBR Implementering. BBR implementerer ny datamodel hvor adressetabellerne udskilles og Ejendomsnummer skifter til bfe-nummer. BBR 2.0 implementeres på OIS gennem direkte dataleverance fra BBR og OIS har opretter en kopi af krydstabellen mellem det gamle ejendomsnummer og bfe-nummer taget fra ESR. OIS fildistribution og ois.dk tilpasses ændringer BBR 2.0 Implementeret som kilderegister på DAF. : OIS tilpasning påbegyndes Distributører varsles BBR 2.0 leveres fra OIS via fildistribution BBR 2.0 visning på ois.dk. 12

14 3.2 Danmarks adresseregister (DAR) Nedenstående forhold vil påvirke OIS. Håndteringen heraf er beskrevet som den løsning, der implementeres på OIS. Påvirkning af OIS Etablering af DAR 1.0 DAR 1.0 er det nye autoritative register for adresser. Frem til etableringen af BBR 2.0 bliver adresser ajourført i DAR, og konverteret via AWS til BBR. Denne konvertering bortfalder, når BBR 2.0 idriftsættes. Løsning som implementeres i OIS DAR implementeres på OIS gennem dataleverance fra DAF. OIS tilpasses til DAR for fremadrettet at kunne distribuere adressedata DAR i drift som kilderegister. : OIS tilpasning påbegyndes Distributører varsles DAR implementeret på OIS. DAR leveres fra OIS via fildistribution Visning på ois.dk 13

15 3.3 Ejendomsstamregistret (ESR) Nedenstående forhold vil påvirke OIS. Håndteringen heraf er beskrevet som den løsning, der implementeres på OIS. Påvirkning af OIS Bfe-nummer Den nuværende ejendomsnøgle Kommune/Ejendomsnum mer suppleres med bfe nummer ifm. Grunddataprogrammet. Ren praktisk ved at udskifte en eksisterende SFE variabel med bfe værdier Løsning som implementeres i OIS Den eksisterende grænseflade mellem ESR og OIS, der anvendes til overførsel af data udvides, så bfe-nummer inkluderes i dataleverancen. Som første trin udvides grænsefladen med sfe-nummer. Senere erstattes dette med bfenummer i samme variabel. OIS fildistribution og ois.dk tilrettes til at understøtte bfe-nummer. Dato ikke kendt. bfe-nummer indlagt i ESR. : OIS tilpasning påbegyndt Distributører varsles OIS udvides med sfe-nummer variabel. Dato ikke kendt. Sfe-nummer udskiftes med bfe-nummer tilgængelig via fildistribution fra OIS. 14

16 Påvirkning af OIS Bfe-nummer på ejerlejligheder og BPFG Næste trin i implementering af bfenummer er tildeling af bfe-nummer på ejendomstypen Ejerlejligheder og Bygning på Fremmed Grund (BPFG). Bfe-numre i ESR fødes fra Matriklen. Løsning som implementeres i OIS Leverancen mellem ESR og OIS opdateres så bfe-nummer for Ejerlejligheder og Bygning på Fremmed Grund inkluderes i dataleverancen. Visningen på OIS.dk opdateres i forhold til bfe-nummer for Ejerlejligheder og Bygning på Fremmed Grund. Dato ikke kendt. Bfe-nummer for ejerlejligheder og Bygning på Fremmed Grund indlagt i ESR. : Dato ikke kendt. OIS tilpasning påbegyndes. Dato ikke kendt. Distributører varsles. Dato ikke kendt. Bfe-nummer for ejerlejligheder og BPFG tilgængelige fra OIS via fildistribution. Oplysninger vedrørende ejerligheder ESR oplysninger vedrørende ejerlejligheder tilrettes i forhold til Matriklen der fremadrettet vil være den autoritative kilde for disse datafelter, hvor data i dag kommer fra Matriklen, Tingbogen og indtastet i kommunerne. Grænsefladen mellem ESR og OIS udvides i det omfang som ESR ændringer for Ejerlejligheder medfører nye attributter. ois.dk tilrettes til at udstille nye attributter for Ejerlejligheder. Dato ikke kendt. ESR ændringer implementeret. : Dato ikke kendt. OIS tilpasning påbegyndes. Dato ikke kendt. Distributører varsles. Dato ikke kendt. Attributter vedrørende ejerlejligheder fildistribueres fra OIS. 15

17 Påvirkning af OIS ESR indstilles ESR udfases ved slutningen af paralleldriftsperioden. Løsning som implementeres i OIS ESR markeres som historiske data og udstilles fortsat fra OIS ESR s udfasningsdato. Paralleldriften ophører. : OIS tilpasning påbegyndes Distributører varsles Historiske ESR-data fildistribueres fra OIS. 16

18 3.4 Matriklen (MAT) Nedenstående forhold vil påvirke OIS. Håndteringen heraf er beskrevet som den løsning, der implementeres på OIS. Påvirkning af OIS Udvidelse af MAT Der etableres en udvidelse af Matriklen, som følge af grunddataprogrammet De største ændringer er udvidelse med nye ejendomstyper ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund (BPFG) samt statusflag for ejendommen. Bfe-nummer, ejerlejligheder og BPFG Matriklens SFE nummer ophøjes til bfe-nummer på DAF og matriklen udvides med grundlæggende registrering af ejerlejligheder og bygninger på lejet grund. Disse implementeres på DAF. Løsning som implementeres i OIS Det er aftalt, at Geodatastyrelsen fortsat leverer de nuværende matrikeldata via de eksisterende snitflader til OIS i hele paralleldriftsperioden. OIS foretager sig derfor ikke noget i denne sammenhæng. OIS distribuerer fortsat matrikeldata via de eksisterende snitflader frem til paralleldriftsperiodens ophører. Ingen. Denne ændring kræver ingen tilpasninger i OIS, da de få nye felter ikke kan hjemtages i den nuværende integration. OIS distribuerer fortsat de nuværende matrikeldata. Sideløbende med paralleldriftsperioden vil OIS implementere matriklens udvidelse (ny datamodel med bfe-nummer og registrering af ejerlejligheder og bygninger på lejet grund) via DAF således at OIS kan udstille denne inden udløbet af paralleldriftsperioden Matriklens udvidelse implementeret på DAF. : OIS tilpasning påbegyndes Distributører varsles Matriklens udvidelse implementeret på OIS og leveres fra OIS via fildistribution Matriklens udvidelse anvendes på ois.dk. 17

19 3.5 Ejerfortegnelsen (EJF) Nedenstående forhold vil påvirke OIS. Håndteringen heraf er beskrevet som den løsning, der implementeres på OIS. Påvirkning af OIS Ny ejerfortegnelse Der etableres et nyt register Ejerfortegnelsen, som følge af udfasningen af ESR. Ejerfortegnelsen kommer til at indeholde de faktiske ejere af fast ejendom. Disse oplysninger modtager OIS i dag fra ESR, hvilket ikke finder sted efter udfasningen Implementering på DAF Ejerfortegnelsen med bfe-nummer implementeres på DAF. Løsning som implementeres i OIS ESR leverer fortsat de nuværende data om ejer via de eksisterende snitflader til OIS i hele paralleldriftsperioden. OIS foretager sig derfor ikke noget i denne sammenhæng. OIS distribuerer fortsat ejer data via de eksisterende ESR snitflader frem til paralleldriftsperiodens ophører. Ingen. Denne ændring kræver ingen tilpasninger i OIS. OIS distribuerer fortsat de nuværende data fra ESR. Sideløbende med paralleldriftsperioden vil OIS implementere Ejerfortegnelsen via DAF, således at OIS kan udstille denne inden udløbet af paralleldriftsperioden Ejerfortegnelse implementeret på DAF. : OIS tilpasning påbegyndes Distributører varsles Ejerfortegnelsen er implementeret på OIS. Ejerfortegnelsen leveres fra OIS via fildistribution Ejerfortegnelsen anvendes på ois.dk. 18

20 3.6 Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) Nedenstående forhold vil påvirke OIS. Håndteringen heraf er beskrevet som den løsning, der implementeres på OIS. Påvirkning af OIS EBR Ejendomsbeliggenhedsregistret Ejendommes beliggenhedsadresser som selvstændigt register etableres. Løsning som implementeres i OIS Data vedrørende ejendommes beliggenhedsadresser etableres i et selvstændigt register, der ligger tæt op ad MAT, som en del af Grunddataprogrammet EBR implementeret på DAF. : OIS tilpasning påbegyndes Distributører varsles EBR implementeret på OIS og leveres fra OIS via fildistribution EBR anvendes på ois.dk. 19

21 3.7 Ejendomsskat & Ejendomsbidrag (E&E) Nedenstående forhold vil påvirke OIS. Håndteringen heraf er beskrevet som den løsning, der implementeres på OIS. Påvirkning af OIS Nyt E&E register Der etableres et nyt register E&E, som følge af udfasningen af ESR. E&E kommer til at indeholde oplysningerne om kommunal ejendomsskat og ejendomsbidrag. Disse oplysninger modtager OIS i dag fra ESR, hvilket ikke finder sted efter udfasningen. Idriftsættelse af E&E E&E med bfe-nummer og vurderingsejendomsnummer idriftsættes. Løsning som implementeres i OIS ESR leverer fortsat de nuværende data om kommunal ejendomsskat og ejendomsbidrag via de eksisterende snitflader til OIS i hele paralleldriftsperioden. OIS foretager sig derfor ikke noget i denne sammenhæng. OIS distribuerer fortsat data om kommunal ejendomsskat og ejendomsbidrag via de eksisterende ESR snitflader frem til paralleldriftsperiodens ophører. Ingen. Denne ændring kræver ingen tilpasninger i OIS. OIS distribuerer fortsat de nuværende data fra ESR. Sideløbende med paralleldriftsperioden implementeres E&E på OIS med direkte dataleverancer fra E&E således at OIS kan udstille data inden udløbet af paralleldriftsperioden E&E er etableret hos KOMBIT. : OIS tilpasning påbegyndes og anvenderne varsles Distributører varsles E&E er implementeret på OIS. E&E leveres fra OIS via fildistribution E&E anvendes på ois.dk. 20

22 3.8 Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR), Vurderingsregister (VUR) og nyt Vurderingsregister Nedenstående forhold vil påvirke OIS. Håndteringen heraf er beskrevet som den løsning, der implementeres på OIS. Påvirkning af OIS VUR skatteloftsberegninger Data for skatteloftsberegninger distribueres fra OIS. Løsning som implementeres i OIS Data vedrørende omvurderinger efter 2001 vedligeholdes i særskilt system. Disse findes aktuelt ikke i OIS, men efterspørges af anvenderne. Ikke relevant (bagudrettet løsning). : OIS tilpasning er påbegyndt Distributører varsles Skatteloftsberegninger er implementeret på OIS. Skatteloftsberegninger leveres fra OIS via fildistribution og via ois.dk. OIS tilpasning realiseret: Skatteloftsberegninger er implementeret på OIS. Skatteloftsberegninger leveres fra OIS via fildistribution og via ois.dk. Nyt vurderingsregister Nyt Vurderingsregister Implementeres. OIS vil distribuere data fra det nye vurderingsregister. Det forventes at registret implementeres i 2019, men de konkrete planer kendes endnu ikke. SVUR data distribueres fortsat fra OIS indtil nyt vurderingsregister idriftsættes. Nyt vurderingsregister forventes implementeret i Der vil senere blive udarbejdet en plan for fildistribution fra OIS. 21

23 Påvirkning af OIS VUR udfases Det eksisterende VUR udfases. Løsning som implementeres i OIS Når det nye vurderingsregister er implementeret markeres VUR som historiske data og udstilles fortsat fra OIS Omtrentligt tidspunkt for implementering af det nye vurderingsregister. : Planlægges senere, når pejlemærke er endeligt fastlagt Distributører varsles Planlægges senere, når pejlemærke er endeligt fastlagt. 22

24 3.9 OIS-systemet For at OIS-systemet som helhed kan drives videre i den kommende periode skal der løbende foretages en række tilpasninger. Det gælder ift. OIS-platformen (herunder selve databasen), databaseopslag på enkeltejendomme via ois.dk, opslag på enkeltejendomme via OIS webservices samt den særlige webservice til generering af BBR-meddelelsen. OIS-platformen Ny OIS-driftskontrakt med eksisterende leverandør er indgået via SKI 2.22 med afsluttet driftsprøve Nødvendige licenser til driftsafvikling indkøbes via SKAT s aftaler. Leverandør af vedligeholdelse- og udviklingsaftale til OIS findes ved miniudbud på delaftale 2 under SKI 2.16 med følgende milepæle: o Miniudbud iværksat. o Ny vedligeholdelses og udviklingsaftale indgået. Alle nødvendige aftaler forventes indgået og de tilhørende moderniseringer fuldført med udgangen af Databaseopslag på enkeltejendomme via ois.dk Via ois.dk har borgere og professionelle mulighed for at fremsøge oplysninger om enkeltejendomme ved direkte opslag i OIS-databasen. Der er tale om et klassisk databaseopslag med en hurtig og simpel visning, som især tilbagevendende professionelle brugere sætter pris på. Hver gang et kilderegister ændrer datamodel og/eller skifter nøgler vil der skulle ændres i det bagvedliggende programmel for at sikre en korrekt visning. Dette vil ske som opfølgning på de tilpasninger, der er beskrevet i afsnit 3.1 til afsnit 3.9. Opslag på enkeltejendomme via OIS webservice OIS giver også borgere og professionelle mulighed for at fremsøge oplysninger om enkeltejendomme via et webbaseret opslag. Det webbaserede opslag er mere fleksibelt i sin opbygning og kan tilpasses målgrupper og den konkrete sammenhæng det indgår i. SKAT anvender således det servicebaserede opslag ifm. en online Ret BBR løsning, som er under udvikling. Erhvervsstyrelsen anvender det servicebaserede opslag ifm. boligejer.dk og Ejendomsdatarapporten. Hver gang et kilderegister ændrer datamodel og/eller skifter nøgler vil der skulle ændres i det bagvedliggende webservices for at sikre en korrekt visning. Dette vil ske som opfølgning på de tilpasninger, der er beskrevet i afsnit 3.1 til afsnit 3.9. Herudover vil anvenderne af OIS webservices skulle tilpasse egne systemer til modtagelse af ændringerne. BBR-meddelelsen En BBR-meddelelse er et dokument med centrale oplysninger, der er registreret i BBR for den pågældende ejendom. BBR-meddelelsen er et vigtigt administrativt dokument, der indgår som dokumentation i en lang række sammenhænge. Mange opslag (databaseopslag såvel som opslag via webservices) resulterer i at der rekvireres en BBR-meddelelse. Det sker via en webservice. Hver gang et kilderegister, der indeholder oplysninger som indgår i BBR-meddelelsen, ændrer datamodel og/eller skifter nøgler vil der skulle ændres i den bagvedliggende service for at sikre en korrekt visning. Dette vil ske som opfølgning på de tilpasninger, der er beskrevet i afsnit 3.1 til afsnit

25 4. Hovedtidsplan Plandatoer mm. fra afsnit 3 er opsummeret i nedenstående hovedtidsplan, der består af en oversigt for og en for Spor Aktivitet apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec BBR OIS pejlemærke BBR 1.8 Implementering OIS pejlemærke BBR 2.0 Implementering OIS pejlemærke DAR 1.0 OIS pejlemærke ESR SFE nummer skifter til BFE nummer OIS pejlemærke ESR BFE nummer for ejerlejligheder OIS pejlemærke og BPFG ESR nye attributter OIS pejlemærke ESR som historiske data OIS pejlemærke Matriklen udvides og på DAF OIS pejlemærke Ejerfortegnelsen på DAF OIS pejlemærke Ejendomsskat og Ejendomsbidrag OIS pejlemærke Etablering VUR - skatteloftsberegninger OIS pejlemærke Nyt Vurderingssystem implementeres OIS pejlemærke Gammelt Vurderingssystem udfases OIS pejlemærke 3.8 Beliggenhedsadresseregister OIS pejlemærke 3.9 OIS systemet OIS pejlemærke Fase: UDVIKLING OIS pejlemærke for register TEST OIS milepæl IDRIFTSÆTTELSE DRIFT 24

26 Spor Aktivitet jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec BBR OIS pejlemærke BBR 1.8 Implementering OIS pejlemærke BBR 2.0 Implementering OIS pejlemærke DAR 1.0 OIS pejlemærke ESR SFE nummer skifter til BFE nummer OIS pejlemærke ESR BFE nummer for ejerlejligheder OIS pejlemærke og BPFG ESR nye attributter OIS pejlemærke ESR som historiske data OIS pejlemærke Matriklen udvides og på DAF OIS pejlemærke Ejerfortegnelsen på DAF OIS pejlemærke Ejendomsskat og Ejendomsbidrag OIS pejlemærke Etablering VUR - skatteloftsberegninger OIS pejlemærke Nyt Vurderingssystem implementeres OIS pejlemærke Gammelt Vurderingssystem udfases OIS pejlemærke 3.8 Beliggenhedsadresseregister OIS pejlemærke 3.9 OIS systemet OIS pejlemærke Fase: UDVIKLING OIS pejlemærke for register TEST OIS milepæl IDRIFTSÆTTELSE DRIFT 25

27 5. Kommunikation med anvendere af OIS Formålet med OIS tilpasningsplan er som tidligere nævnt at tilpasse OIS til de kommende ændringer, så anvenderne af OIS under og efter omstillingsperioden modtager en stabil dataleverance fra OIS, der så vidt muligt svarer til den nuværende og som tager hensyn til den nye nøgle til identifikation af ejendomme (bfenr.), nye datamodeller mm. Det gælder både ift. borgernes og de professionelles opslag på enkeltejendomme og ved masseudtræk via OIS-distributørerne. I forhold til OIS-distributørerne, som modtager data til eget brug eller videreformidling, bestræber OIS sig på at varsle ændringer i så god tid som muligt. Ved at dele denne plan for tilpasning af OIS får OIS-distributørerne det bedst mulige indblik de tilpasninger, der vil ske og på hvilke tidspunkt. I planen arbejdes der med en dato for, som angiver hvornår OIS tilpasning forventes påbegyndt. Efter dette tidspunkt forventer OIS at kunne sige mere præcist hvad tilpasningerne vil indebære og varsle herom, således at OIS-distributører har mulighed for at forberede sig på et operationelt plan. Datoen for OIS distributør varsling markerer det tidspunkt, hvor det forventes at være muligt at varsle distributørerne. Varslingen omfatter den tilpasning der gennemføres på OIS, afledt af den identificerede påvirkning, og indeholder den på varslingstidspunktet tilgængelige information. Varsling indeholder evt. tidspunkt for hvornår denne opdateres med yderligere konkret informationen, i de tilfælde hvor denne information ikke er kendt på varslingstidspunktet. Som der er redegjort for sker der en del tilpasninger i perioden hvor Grunddataprogrammet implementeres og ESR udfases. Det forventes, som tidligere nævnt, at der kan ske ændringer i andre aktørers planer mm. som vil påvirke planen for OIS tilpasning. De ændringer, der sker i OIS tilpasningsplan vil også blive delt med OIS-distributørerne. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. er tilgængelig på ois.dk ligesom kommende ændringer heri vil blive det. Når Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene er klar i foråret 2017 vil den også blive tilgængelig via ois.dk. Herudover vil OIS efter behov i tilpasningsperioden afholde informationsmøder for OIS-distributørerne. 26

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 1.0.0 21. juni 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene Version 1.0 10. maj 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 BAGGRUND... 2 1.2 TILBAGEKONVERTERINGENS FORMÅL OG AFGRÆSNING...

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Mapning mellem OIS og Datafordeleren

Mapning mellem OIS og Datafordeleren Mapning mellem OIS og Datafordeleren Status: Godkendt Version: 1.0 Dato: 20.12.2017 Forord Implementeringen af det fællesoffentlige grunddataprogram medfører en række grundlæggende ændringer i forvaltningen

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici.

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Cover Den 8. december /lonor på test- og implementeringsplanens risici Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Baggrund I tillæg til den opdaterede testplan

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

GRUNDDATAPROGRAMMET. En del af ØA-2012 aftalerne ml. stat og kommuner. v/ Ken Rindsig & Tine Garbers / KL & Per Smed / KOMBIT

GRUNDDATAPROGRAMMET. En del af ØA-2012 aftalerne ml. stat og kommuner. v/ Ken Rindsig & Tine Garbers / KL & Per Smed / KOMBIT GRUNDDATAPROGRAMMET En del af ØA-2012 aftalerne ml. stat og kommuner v/ Ken Rindsig & Tine Garbers / KL & Per Smed / KOMBIT Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata H Ø R I N G Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Sendt elektronisk til sdfe@sdfe.dk Høringssvar vedrørende lovforslag om effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning mv. af den

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering Bilag 2: Aftaletekster for grunddata (Bilag til dagsordenspunkt 2: Grunddata initiativet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi). 21. maj 2012 Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Version: 2.1 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 19-12-2016 Fil: Testplan - Snitflade- Integrations-

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR - og BBR s rolle

BBR - og BBR s rolle BBR - og BBR s rolle - Morten Lind, SKAT / Ejendom 02-05-2017 Disposition Historie og baggrund Kort om BBR Drivkræfterne nu Grunddataprogrammet Ejendomsvurdering Konklusion 04-05-2017 3 BBR - historien

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Baggrund for projektet I 2011 fik KOMBIT i opdrag fra KL at etablere et ansøgningssystem

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Version: 0.71 Status: Udkast Oprettet: 10-10-2015 Fil: Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Læs mere

fr :12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen

fr :12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen fr 09-11-2007 15:12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen har bedt om Kort & Matrikelstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Bilagssamling til Programstyringsdokument (PSD) BBR-programmet

Bilagssamling til Programstyringsdokument (PSD) BBR-programmet Bilagssamling til Programstyringsdokument (PSD) BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 3.0 20. februar 2017 Indhold OM BILAGSSAMLINGEN... 3 BILAG 1. FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Grunddata-aftalerne 2012

Grunddata-aftalerne 2012 Status på Grunddata-aftalerne 2012 juni 2013 en del af 1. Økonomiaftalerne ml. stat og kommuner for 2012 & 2. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Per Smed Udviklingschef, KOMBIT Grunddata-reformen

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015 Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Agenda Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet en dansk infrastrukturmodel for offentlige data

Grunddataprogrammet en dansk infrastrukturmodel for offentlige data Grunddataprogrammet en dansk infrastrukturmodel for offentlige data Forfattere Nicolas Lemcke Horst Digitaliserings styrelsen nho@digst.dk Sara Bjerre Geodatastyrelsen, sabje@gst.dk Morten Lind Ministeriet

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering

Læs mere

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked Kommunedage, november 2016 Agenda 1. Status på de 25 % omkostningsreduktion i forhold til forsinkelse 2. Status

Læs mere

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v. 2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Fremsat den 9. november 2016 af energi-,

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring REF: 2015-0103 Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: 27.11.2015 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere