ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk"

Transkript

1 nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Af Peter Villads Vedel, Danskuddannelsesenheden, Integrationsministeriet Integrationsministeriets pulje til grundkurser i arbejdsmarkedsdansk tilføres 27 mio. kr. i perioden Dette sker med aftalen af 5. november 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af reserven til styrket voksen- og efteruddannelse. Formålet med aftalen er at understøtte målsætningen om, at tosprogede ledige og beskæftigede med utilstrækkelige danskkundskaber kan fastholdes på arbejdsmarkedet. Aftalen indebærer, at puljen til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, som har fungeret som en forsøgsordning siden 2007, nu kan forlænges i yderligere tre år. Siden puljens start er der blevet oprettet mere end 228 kurser og givet mere end 14 mio. kroner i tilskud. Det er virksomheder inden for rengøring, industri og landbrug, der er de største aftagere af kurserne. Formålet med puljen er at tilbyde kortuddannede udlændinge et erhvervsrettet og fleksibelt kursus i arbejdsmarkedsdansk med henblik på, at de kan fastholde et arbejde eller komme i beskæftigelse. de kerneområder, som bør indgå i en velstruktureret organisering og undervisning i arbejdsmarkedsrettet dansk som andetsprog. Puljen kan søges af udbydere af danskuddannelse i samarbejde med private eller offentlige virksomheder og / eller jobcentre. Yderligere information om puljen og ansøgningsprocedure: Evaluering af arbejdsmarkedsdansk Kurserne i arbejdsmarkedsdansk er ved at blive evalueret af NIRAS Konsulenterne. Den første midtvejs-evaluering peger klart på, at både virksomheder, medarbejdere, jobcentre og sprogcentre har taget meget positivt imod det nye tilbud. Den endelige evaluering foreligger i januar I tilknytning til evalueringen udarbejder NIRAS et katalog ved navn God praksis i arbejdsrettede kurser, som beskriver

2 INDHOLD side 03 NYT FRA UNDERVISNINGSMINISTERIET GRUNDSKOLE OG FOLKEOPLYSNING Udsigt til indsigt om køn, etnicitet og ligestilling Af Beate Engels Andersson, Kontor for folkeskolens mål, fag og evaluering side 06 NYT FRA INTEGRATIONMINISTERIET integrationsafdelingen Støtte til skole-hjemsambejdet med nydanske forældre Af Helene Hoff, Kontoret for beskæftigelse og uddannelse side 04 Tosprogs-Taskforcen deler ud af gode eksempler Af Linda Lykke Madsen, Tosprogstaskforcen arbejdsmarkedsuddannelser / AMU side 07 side 07 DANSKUDDANNELSER Danskprøver på nettet Nye gebyrtakster for danskprøver i 2010 side 05 Projekt om hjælpemidler for AMU-deltagere med læse- og regnevanskeligheder Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring side 08 side 09 Nye ændringer af danskuddannelsesloven Af Jette Lou, Danskuddannelsesenheden Kurser og konferencer side 10 opslagstavlen Udgives af Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet. Nyhedsbrevet bringer informationer fra følgende uddannelses- og skoleområder: Undervisningsministeriet: Grundskole og folkeoplysning, Erhvervsfaglige uddannelser, Forberedende voksenundervisning (FVU), Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), Almen voksenuddannelse (avu)/højere forberedelseseksamen (hf), Gymnasiet (Det almene gymnasium), handelsgymnasium (HHX), teknisk gymnasium (HTX), Korte og mellemlange videregående uddannelser samt øvrige tilbud, herunder vejledning. Integrationsministeriet: Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Det flyvende tæppe udsendes elektronisk fire gange årligt. Dette nummer er udsendt december Deadline for næste numre: , , og Tilmelding til nyhedsbrevet: Du kan tilmelde dig Det Flyvende Tæppe via Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen: aktuelt/abonner.aspx. Nyhedsbrevet kan læses på adressen: og%20efteruddannelse/arbejdsmarkedsuddannelser/ Tosprogede/Det%20Flyvende%20Taeppe.aspx, eller søg Det flyvende tæppe på: Det Flyvende Tæppe offentliggøres på Bidrag til det Det flyvende tæppe skal være korrekturlæste og korte, dvs. max 1-2 A4 sider. Redaktionen vil gerne have kommentarer eller forslag til artikler. Redaktion og kontaktpersoner i Integrationsministeriet: Peter Villads Vedel (ansvarshavende), e-post: eller Lone Fensmark Andersen, e-post: Kontaktperson i Undervisningsministeriet: Annette Ramsøe, e-post: Layout: Tingkov Design DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 2 ud af 16

3 Undervisningsministeriet / grundskole og folkeoplyning udsigt til indsigt om køn, etnicitet og ligestilling Af Beata Engels Andersson, Kontor for folkeskolens mål, fag og evaluering Undervisningsministeriet offentliggjorde i oktober 2009 materialet Udsigt til indsigt - om køn, etnicitet og ligestilling. Materialet henvender sig til grundskolens lærere og elever på klassetrin og indeholder eksemplariske undervisningsforløb med lærerøvelser samt oplæg til elevproduktioner. Til eleverne er der quisser, video, sange og opgaver. Det hele sætter fokus på børns roller i forhold til køn, etnicitet og ligestilling. Initiativet til materialet stammer fra Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder til alle - regeringens handlingsplan for at nedbryde kønsbestemte barrierer til uddannelse, arbejde og foreningslivet blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund en dansk. Inspirationsmaterialet ligger til fri afbenyttelse på EMU en - Danmarks Undervisningsportal. Link til materialet: af_fag/samfund/etnicitet/ Informationsmøde om tosprogede elever Undervisningsministeriet afholder informationsmøde om tosprogede elever den marts 2010 på hotel Comwell i Kolding. Nærmere information om tilmelding og program vil kunne findes på Undervisningsministeriets hjemmeside i december. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 3 ud af 16

4 Undervisningsministeriet / grundskole og folkeoplyning Tosprogs-Taskforcen deler ud af gode eksempler Af Linda Lykke Madsen, Tosprogs-Taskforcen, Skolestyrelsen Hvad er mulighederne for brug af tolk til forældremøder? Hvordan foregår arbejdet i sprogcentret? Og hvad er retningslinjerne for undervisning i dansk som andetsprog? For at forhindre misforståelser mellem skole, lærere og de tosprogede elevers forældre, har man på Mølholm Skole i Vejle udarbejdet en håndbog for inklusion af tosprogede elever, der skal sikre en fælles forståelse af begreber og handlemåder i konkrete situationer. I håndbogen kan man blandt andet læse om skolens traditioner, målsætninger i undervisningen og hvilke holdninger skolen har til fx idræt/svømning, kristendomskundskab, fødselsdage m.m. Håndbogen hjælper til at skabe tydelighed på skolen både for lærere/pædagoger, forældre og andre, der arbejder med de tosprogede elever. Arbejdet med inklusion af de tosprogede elever på Mølholm Skole er et af de gode eksempler, man kan læse om på Tosprogs-Taskforcens nye hjemmeside Skolestyrelsens Tosprogs-Taskforce har samlet den store viden om, hvad der virker, som blev indsamlet i projektet Dette virker på vores skole, og arbejder nu på at videregive erfaringerne. De gode eksempler skal inspirere, vække nysgerrighed og videregive konkrete erfaringer, som andre interesserede kan have glæde af. Tosprogs-Taskforcen indsamler løbende ny viden og opfordrer derfor alle, der har gode erfaringer på tosprogsområdet, til at tage kontakt til taskforcen. Videndeling i fokus På kan interesserede blive inspireret af andres erfaringer, få konkrete værktøjer til undervisningen, læse spørgsmål/svar om tosprogsundervisning og meget mere. Hjemmesidens primære målgruppe er kommunernes tosprogs-konsulenter, skolernes tosprogs-team og lærere på skolerne, men siden er for alle, der har brug for viden om tosprogs-undervisning. På hjemmesiden kan man også læse mere om Tosprogs- Taskforcens rådgivningstelefon, hvor alle kan ringe ind og få rådgivning om dansk som andetsprog, skole-hjem-samarbejde, organisering af undervisningen eller et andet af Tosprogs-Taskforcens indsatsområder. Tosprogs-Taskforcen rådgiver og vejleder skoler og kommuner om, hvad der virker i forhold til tosprogede i grundskolen, og samarbejder med en række udvalgte kommuner om at udvikle og sprede de mange gode erfaringer og konkrete værktøjer på tosprogsområdet. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 4 ud af 16

5 Undervisningsministeriet / arbejdsmarkedsuddannelserne / AMU Projekt om hjælpemidler og hjælpemuligheder for AMU-deltagere med læse- og regnevanskeligheder Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring Der findes en lang række hjælpemidler til voksne med læse-, skrive- og regnevanskeligheder. Nogle af hjælpemidlerne anvendes på skoler med AMU-uddannelser, men det er vanskeligt for uddannelsesplanlæggere og underviserne at få overblik over, hvilke hjælpemidler, der findes på markedet og hvordan hjælpemidlerne med fordel kan bruges i AMUuddannelserne. Især fordi udviklingen af it-hjælpemidlerne går rivende hurtigt. De hjælpemidler, der her tænkes på, er både hjælpemidler i almindelige tekstbehandlingsprogrammer og særlige programmer fx med oplæsningsfaciliteter for læsesvage og ordblinde deltagere, hvor nogle også kan være af interesse for tosprogede deltagere. Skolerne har via AMU-hjælpemiddelservice mulighed for at få stillet hjælpemidler til rådighed til handicappede AMUdeltagere, herunder fx. ordblinde, igennem Hjælpemiddelinstituttet i Århus, som varetager tilbuddet for Undervisningsministeriet (SU-styrelsen). Men ordningen bliver ikke brugt i et væsentligt omfang, hvilket sandsynligvis skyldes, at skolerne ikke er bekendt med ordningen. Der er altså hjælp at hente for deltagere og undervisere, men der er behov for at styrke både uddannelsesansvarlige og undervisernes kendskab til hjælpemulighederne. Derfor gennemføres et projekt, der bl.a. består af: En publikation, der udgives i foråret 2010 To kurser om anvendelse af hjælpemidler målrettet AMU-lærere Artikler om AMUs muligheder for at støtte læse- og regnesvage deltagere. Opgaven gennemføres i et samarbejde mellem Susan Møller, Råd om undervisning og uddannelse, Hjælpemiddelinstituttet i Århus og to undervisere fra EUC Nordvestsjælland. Invitation til lærere, der underviser i AMU To kurser om hjælpemidler og hjælpemuligheder til AMU-deltagere, der har svært ved, at læse skrive eller regne på AMU-kurset I foråret afholder Undervisningsministeriet to ens kurser, hvor deltagerne blandt andet får indblik i hvilke it-programmer og andre redskaber, der kan være en hjælp i den faglige undervisning. Kurserne bliver afholdt d marts 2010 og d april Programmet for kurset og oplysninger om tilmelding m.v. kan ses her: DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 5 ud af 16

6 integrationsministeriet / integrationsafdelingen Støtte til skole-hjemsamarbejde med nydanske forældre Af Helene Hoff, Kontoret for beskæftigelse og uddannelse, Integrationsministeriet Integrationsministeriet har etableret et initiativ om skolehjemsamarbejde med nydanske forældre. Initiativet består af to indsatser omhandlende skole-hjemvejledere og styrket forældreinddragelse af nydanske forældre i grundskolen. Ansøgningsfristen er den 8. januar Har din skole behov for en skole-hjemvejleder? Integrationsministeriet støtter igen i år etablering af skolehjemvejledere på skoler med mange tosprogede elever. Kontakt os Ønsker du at høre mere om initiativet, eller har du spørgsmål til, hvordan du kan søge støtte til skole-hjemsamarbejde på din skole eller i din kommune, kan du kontakte Helene Hoff, Kontoret for beskæftigelse og uddannelse, Integrationsministeriet på Du kan læse mere om de to indsatser på: Skole-hjemvejledere er ressourcepersoner, der har til opgave at vejlede og støtte kolleger, ledelse og forældre på skolen om skole-hjemsamarbejdet med nydanske forældre. Skole-hjemvejledere modtager opkvalificering i form af et 42 efteruddannelsesforløb i skole-hjemsamarbejde. Kommuner samt skoler med over 10 % tosprogede elever kan søge puljen. Har du lyst til at afprøve nye metoder til skole-hjemsamarbejde? Integrationsministeriet støtter projekter på skoler og i kommuner, der udvikler og afprøver nye måder at samarbejde med nydanske forældre på, f. eks tilbud om særlige familiekurser o g læringsforløb for nydanske forældre og deres børn. Alle kan søge fra puljen. Puljen kan søges to gange om året. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 6 ud af 16

7 integrationsministeriet / danskuddannelser danskprøver på nettet Danskprøver på Det har længe været et ønske at kunne se et eksempel på Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven på Integrationsministeriets hjemmeside. Dette er nu muligt, idet prøven fra maj-juni 2009 findes på Der mangler dog grundet copyrightbestemmelser - nogle af læseopgaverne i Prøve i Dansk 3 og Studieprøven. På sigt at det målet også at kunne lægge disse delprøver på nettet, så ikke mindst de selvstuderendes behov kan tilgodeses. Yderligere oplysninger: Gitte Østergaard Nielsen nye gebyrtakster for danskprøver i 2010 Nye gebyrtakster for danskprøver i 2010 Gebyrtakst for selvstuderende til Prøve i Dansk 1, 2 og 3 er kr. Gebyrtakst for selvstuderende til Studieprøven er 690 kr. for den skriftlige del og 690 for den mundlige del. Gebyrtakst for indfødsretsprøven er 660 kr. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 7 ud af 16

8 integrationsministeriet / danskuddannelse Nye ændringer af danskuddannelsesloven Af Jette Lou, Danskuddannelsesenheden Den 11. november 2009 fremsatte integrationsministeren lovforslag om ændring af danskuddannelsesloven. (Lovforslag nr. L 64). Lovforslaget indeholder fem hovedpunkter: indførelse af et intro-dansk kursus, begrænsning af undervisningstilbuddet til au pair personer og afskaffelse af tilbuddet til udvekslingselever på bl.a. gymnasier, nye regler om modultakster, bedre muligheder for kommunerne til at planlægge danskuddannelse og præcisering af det kommunale tilsyn Intro-dansk Med lovforslaget etableres et kortere kursus i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) til udlændinge, der tager ophold her i landet som led i beskæftigelse. Udenlandske arbejdstagere er med til at sikre danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft og bidrager samtidig til det danske samfund. Det er derfor vigtigt, at de hurtigt efter ankomsten til Danmark tilbydes et fleksibelt, arbejdsmarkedsrettet tilbud. Der er ofte tale om arbejdstagere, der kun opholder sig midlertidigt i Danmark, og som har behov for et mindre omfattende undervisningstilbud end det ordinære treårige danskuddannelsestilbud. Samtidigt har de behov for et undervisningstilbud, der er særlig målrettet deres arbejdssituation. Kurset i intro-dansk skal så vidt muligt kunne tilrettelægges, så det passer til den arbejdssammenhæng, som den udenlandske arbejdstager indgår i, samt til virksomhedernes behov. Undervisningen kan f.eks. tilrettelægges for beskæftigede på samme arbejdsplads. Kurset i intro-dansk skal tilbydes af kommunalbestyrelsen på linje med det ordinære danskuddannelsestilbud. Udlændingen skal frit kunne vælge, hos hvilken udbyder udlændingen ønsker at følge kurset. Udlændinge, der har fulgt intro-dansk, og som fortsat har lovligt ophold her i landet, har inden for en treårig periode mulighed for at følge det ordinære danskuddannelsestilbud. Au pair personer og udvekslingselever Lovforslaget indeholder endvidere regler om en begrænsning af undervisningstilbuddet til au pair personer og afskaffelse af tilbuddet om danskuddannelse til udvekslingsstuderende på gymnasier og andre ungdomsuddannelser. Modultakster Lovforslaget indeholder desuden regler om at afskaffe de vejledende modultakster på finansloven og opdele den modultakst, der aftales mellem kommunalbestyrelsen og udbyderen af danskuddannelse i to dele, hvor den ene halvdel udbetales til udbyderen ved starten af et undervisningsmodul og den anden del, når kursisten har bestået en modultest. Kommunal planlægning og tilsyn Endvidere indeholder lovforslaget forslag om, at kommunerne skal have bedre muligheder for at planlægge det kommunale danskuddannelsestilbud. Med lovforslaget gives der bl.a. kommunerne adgang til at bestemme antallet af udbydere i kommunen, således at der kan sikres et mere fast grundlag for planlægningen af det kommunale danskuddannelsestilbud. Endelig indeholder lovforslaget hjemmel til, at der fastsættes mere præcise regler om kommunalbestyrelsens tilsyn med udbyderne. Lovforslaget træder i kraft den 1. januar Bestemmelserne om opdeling af modultaksten i en start- og sluttakst og reglerne om intro-dansk træder dog først i kraft den 1. juli Der er endvidere fastsat en række overgangsregler i lovforslagets 2. Nærmere oplysninger om lovforslaget kan findes på Folketingets hjemmeside: Samtidig sikres det med lovforslaget, at udenlandske arbejdstagere ikke behøver at vente på at få danskundervisning, til de er blevet folkeregistrerede, men kan påbegynde intro-dansk, allerede når de har ordinær beskæftigelse, har fast, lovligt ophold og ret til at arbejde her i landet. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 8 ud af 16

9 integrationsministeriet / kurser, læreruddannelse & konferencer Efteruddannelse ledere, forstandere og lærere Sprogcentre grundkursus i ledelse I samarbejde med COK/Den Kommunale Højskole, Grenå, udbydes kurser for ledelse ved danskuddannelserne. I foråret 2010 afvikles en grunduddannelse i ledelse. Kurset henvender sig primært til nye/nyere ledere og afdelingsledere. Kurset vil være et internat på COK. Der skal ikke ansøges om tilskud til dette kursus gennem ministeriet og tilmelding skal ske direkte til COK. Øvrige kursustilbud og procedurer omkring tilmelding vil blive annonceret gennem COK og på Integrationsministeriets hjemmeside. Yderligere oplysninger COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling T: E: Lederkonference oktober 2010 Integrationsministeriets årlige konference for ledere ved udbyderne af danskuddannelserne holdes den oktober 2010 på Hotel Munkebjerg Vejle. Nordisk lærerkonference om alfabetisering september 2010 Integrationsministeriets årlige konference for undervisere ved danskuddannelserne afvikles i 2010 som en nordisk konference om alfabetiserings undervisningen. Tid: september 2010 på LO-Skolen, Helsingør. Oplysninger: og Peter Villads Vedel, DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 9 ud af 16

10 opslagtavlen kurser, læreruddannelse & konferencer Nyt efteruddannelsesprogram 2010 for undervisere i dansk som andetsprog Af Karen Lund, DPU Nyt program med masser af nyheder er nu på nettet www. dpu.dk/dsa. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Voksen Pædagogisk Center i København udbyder i samarbejde med Integrationsministeriet et efteruddannelsesprogram for lærere på sprogcentre og andre udbydere af dansk som andetsprog for unge og voksne. Rekvirerede lokale kurser De kurser vi udbyder, er efter aftale med Integrationsministeriet i overensstemmelse med ministeriets prioriterede områder. Kursusbeskrivelserne i programmet er inspiration for sprogcentrene. Lærere og ledere er derudover velkomne til at foreslå andre kurser efter egne ønsker og behov. Tid, sted og specifikt fokus for det enkelte kursus fastlægges i samarbejde mellem de enkelte sprogcentre, kursuslederne og DPU/VPC.Sprogcentrene er velkomne til at samarbejde om et fælles kursus. DPU, Aarhus Universitet, og Voksen Pædagogisk Center i København udbyder i samarbejde med Integrationsministeriet et efteruddannelsesprogram for lærere på sprogcentre og andre udbydere af dansk som andetsprog for unge og voksne. Sprogcenterbaserede kurser 2010 Skolebaserede rekvirerede kurser inden for aktuelle temaer - se oversigt over alle kurser Eksaminatorrollen Landsdækkende kurser med individuel tilmelding i eksaminatorrollen Pædagogiske dage Inspiration og kompetent faglig sparring Nyt fra forskningen Oplæg fra forskere med nyt fra forskningen inden for området Kurser med individuel tilmelding I 2010 udbyder vi kurser med individuel tilmelding i København, Odense og Aarhus. Alle kurser, ønsker om Pædagogiske dage eller inspiration via Nyt fra Forskningen kan rekvireres ved at kontakte: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Jessie Rønnest Thomsen: Tlf Fax nr.: og Voksen Pædagogisk Center Lizzie Ottesen: Tlf Fax nr.: DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 10 ud af 16

11 opslagtavlen UC2 s kursusprogram for 2010 UC2 s kursusprogram for 2010 er sendt ud til alle sprogcentre pr. mail. Vilkårene for sprogcentrenes virke ændrer sig hele tiden, og hermed stilles løbende nye krav til underviserne. Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2, tilbyder igen i 2010 en række kurser, som er kendetegnet ved: tæt relation til praksis oplæg fra undervisere med teoretisk viden - kombineret med oplæg fra undervisere med særligt gode praksiserfaringer rum og rammer til videndeling og erfaringsudveksling. Med kursusprogrammet ønsker UC2 at bistå underviserne med den løbende vedligeholdelse af faglighed og kompetencer både ved at omsætte teoretisk viden til konkret undervisning og ved at stoppe op og reflektere over egen praksis begge dele i dialog med oplægsholdere og kursusdeltagere. Kurserne fokuserer såvel på den ordinære undervisning som på de særligt tilrettelagte forløb, og afvikles som hovedregel over to kursusdage, så der er lejlighed til mellem kursusgangene at afprøve og reflektere over justeringer i egen praksis. Kursustitler forår 2010: Cooperative Learning i danskuddannelserne 2 Opfølgningskursus Begyndermaterialer Udvalgte materialer til begynderundervisningen (DU2 modul 1-3 og DU3 modul 1-2) Mobiltelefonen Mobiltelefonen som læringsredskab prøv det selv Ordforrådstilegnelse Hvordan styrker vi kursisternes ordforrådstilegnelse i den daglige undervisning? Kursustitler efterår 2010: Talesprog fra indhold til form Balancen mellem form og indhold i en undervisning med fokus på talesprog Blended learning Pædagogisk brug af it-redskaber Særligt tilrettelagte forløb Undervisningsmaterialer og modultest Genrepædagogik i samspil med modultestning Med særligt fokus på DU 2 Tilmeldingsfrister: For forårets kurser mandag den 1. februar 2010 For efterårets kurser torsdag den 1. juli 2010 Kursusleder: Tove Rasmussen, Kursussekretær: Annette Omari, DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 11 ud af 16

12 opslagtavlen Tosprogede unge og voksne med dysleksi Invitation til nordisk konference Mandag den 15. marts 2010 kl. 10:30-17:30 Baggrund Der eksisterer efterhånden en hel del viden om andetsprogstilegnelse og tilegnelse af læsefærdigheder på et andet sprog end modersmålet. Ligeledes er mængden af viden om dysleksi og dyslektikeres læsning på modersmålet stor. Men mængden af viden om vanskeligheder med læsning hos personer, der både er dyslektikere og har et andet modersmål, er endnu lille og ikke særlig udbredt. Formål Den nordiske konference Tosprogede unge og voksne med dysleksi har til formål at udbrede den eksisterende forskningsbaserede og praktiske viden om tosprogede unge og voksne med dysleksi. En øget og mere udbredt viden skal forbedre mulighederne for at identificere gruppen af unge og voksne med dysleksi og tilbyde en relevant undervisning af denne gruppe. Mandag den 15. marts 2010 kl Målgruppe Andetsprogslærere og -konsulenter på ungeog voksenområdet i Danmark, Norge og Sverige Ordblindelærere på unge- og voksenområdet FVU-læselærere Læsevejledere i erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser og alle andre med interesse for tosprogethed og dysleksi Program Ankomst og registrering Velkomst v/ Jette Skadhauge, pædagogisk konsulent på voksenområdet, Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC Tosprogede unge og voksne med dysleksi nogle barrierer og nogle interesser v/ Viggo Bank Jensen, lektor, cand.mag., Nørre Gymnasium Dyslexi på två språk. Data från en multipel fallstudie av spansk-svensktalande ungdomar med läs- och skrivsvårigheter v/ Christina Hedman, fil.dr. i tvåspråkighetsforskning, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholm Universitet Frokost Udvikling og afprøvning af test med henblik på afdækning af eventuelle ordblindevanskeligheder hos voksne med dansk som andetsprog v/ Hanne Trebbien Daugaard, videnskabelig assistent, cand.mag. i audiologopædi, Center for Læseforskning, Københavns Universitet & Anna Gellert, ph.d-stipendiat, cand. mag i audiologopædi og dansk som fremmed- og andetsprog, Center for Læseforskning, Københavns Universitet DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 12 ud af 16

13 opslagtavlen Pause med kaffe og kage Workshops 1. Undervisning af dyslektikere i danskuddannelse et samarbejde v/ Mette Buhl, læsepædagog, Ordskolen AOF Århus 2. Kartlegging av leseferdigheter, inkludert kartlegging med tanke på å avdekke dysleksi i et flerspråklig perspektiv v/ Liv Bøyesen, seniorrådgiver, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, Norge 3. Engelskundervisning med fokus på særlige vanskeligheder for unge og voksne med dysleksi v/ Uni Beck, M.Phil., England, cand.mag., speciallærer, Hovedstadens Ordblindeskole Pause med smoothies og frugt Tilmelding Senest mandag den 1. februar 2010 til Helle Visholm på med følgende informationer: Navn, ansættelsessted, betaler (EAN-nummer) samt angivelse af, hvilken workshop der ønskes deltagelse i. Tilmeldingerne registreres efter først til mølle-princippet. Arrangør Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2 Professionsinstitut for didaktik og læring Professionshøjskolen UCC Kontakt Praktiske informationer: Helle Visholm, telefon (+45) eller Spørgsmål af faglig karakter: Trine Nobelius, telefon (+45) eller Dyslexi på ett språk, dyslexi på alla? v/ Bodil Andersson Rack, logoped, läs- och skrivkonsulent, Spella AB Stand-up comedy v/ Omar Marsouk Opsamling og perspektiver v/ Peter Villads Vedel, Danskuddannelsesenheden, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sted Festsalen på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Mørkhøj Park Allé Søborg Dato og tid Mandag den 15. marts 2010 kl. 10:30-17:30 Pris 1.350,- DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 13 ud af 16

14 opslagtavlen Nye tider for Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog - øget søgning og nu godkendt som masteruddannelse Af Karen Lund, studiekoordinator, DPU Efter nogle år med forholdsvis få studerende på DAV har DPU og Københavns Universitet igen fået vokseværk. I september 2009 startede vi fire nye hold op på landsplan et på KU, et på DPU i København og to hold på DPU i Århus. Efter anmodning fra Integrationsministeriet og sprogcentrene starter vi endvidere ekstraordinært to hold op på DPU i februar 2010 et i København og et i Århus. Vi har fået små 90 ansøgninger i denne omgang. Næste mulighed for optag er så september En anden nyhed er at Master i dansk som andetsprog endelig er godkendt i Videnskabsministeriet, og vi starter masterhold op i september I store træk ligner Master i dansk som andetsprog og DAV hinanden. De er begge uddannelser på masterniveau; de består begge af fire studiemoduler af hver 15 ECTS point, og optagekravet på begge uddannelser er at man skal være lærer/professionsbachelor med sprog/dansk som linjefag eller universitetsbachelor med sprog/dansk som centralt fag på minimum 45 ECTS point. Der er dog også et par forskelle. Faget Sprogtilegnelse på DAV er ikke et selvstændigt fagmodul på Master i dansk som andetsprog, men indgår som del af de øvrige tre fagmoduler Sprogbeskrivelse, Kulturforståelse og Interkulturel kommunikation og Andetsprogspædagogik. På master i dansk som andetsprog skal der nemlig være plads til et projektsemester, hvor de studerende skal arbejde med et afsluttende masterprojekt, der i omfang er ca. dobbelt så langt som DAV-projektet. En anden forskel er at der som på alle diplom- og masteruddannelser stilles adgangskrav om to års relevant erhvervserfaring. For optagelse på Master i dansk som andetsprog er kravet sammenlagt to års undervisning og/eller kommunikationsarbejde. IT i sprogundervisningen rapport fra EU konference om IT i sprogundervisningen for indvandrere Af Mads Bo-Kristensen, VIFIN Europakommissionen har den oktober i Sevilla afholdt en konference om brugen af IT i undervisningen af voksne indvandrere. Konferencens resultater og anbefalinger kan downloades på: Conclusions_EU_commission.doc Konferencens formål var at: at identificere og diskutere de centrale udfordringer, vi i øjeblikket står over for i sprogundervisningen af voksne indvandrere i EU-lande at indsamle dokumentation for, hvorvidt og hvordan disse udfordringer kan imødekommes via IT På baggrund af en sådan dokumentation at identificere, hvilke eventuelle konklusioner, der allerede nu kan drages om, hvor IT kan forbedre sprogundervisningen af voksne indvandrere samt hvilke politiske implikationer og/eller hvilken fortsat forskning, der vil være nødvendig Anbefalinger fra rapporten til forskning og udvikling: Forskning af L2 -lærernes brug af IT i sprogundervisningen Forskning i ny IT baseret pædagogik i andetsprogsundervisningen for voksne Forskning i indvandreres behov og motivation for andetsprogsundervisning Effektanalyse af brugen af IT i andetsprogsundervisningen Studieordningen for Master i dansk som andetsprog vil være tilgængelig i løbet af foråret, og det vil heraf også fremgå hvilke overgangsordninger der vil være, hvis man fx ønsker at overgå fra DAV til masteren. Det vil også fremgå hvilke muligheder studerende med en færdig DAV vil have for at få merit på Master i dansk som andetsprog. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 14 ud af 16

15 opslagstavlen Netværk om evaluering af sprogpraktikker Af Tove Rasmussen, UC2 Videnscenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2 har i efteråret 2009 afviklet i alt fire arrangementer for et netværk af lærere, vejledere, jobguides og projektmedarbejdere ved sprogcentre, som beskæftiger sig med etablering, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktikker. Netværket har haft til formål at opsamle og dele erfaringer og viden om evaluering af sprogpraktikforløb. De overordnede spørgsmål har været: Et notat med erfaringsopsamling specifikt i forhold til evaluering af sprogpraktikker udsendes i januar til alle sprogcentre. Netværket er finansieret af puljemidler fra Integrationsministeriets pulje til Sprogpraktik. I alt 20 medarbejdere, repræsenterende 12 sprogcentre og et enkelt jobcenter, har været tilknyttet netværket. Yderligere oplysninger: Tove Rasmussen, Hvordan måler vi de konkrete resultater af sprogpraktikforløb? Hvordan kan vi se, hvad der virker? - Hvad gør vi? - Hvordan gør vi? Hvordan bruger vi evaluering af sprogpraktikforløb som redskab i den løbende kvalitetssikring og kvalitetsudvikling? Hvad får kursisterne, virksomhederne og vi selv ud af det? I netværkets videndeling og erfaringsudveksling har vi således søgt at holde fokus på sprogpraktikker, og vi har søgt at holde fokus på metoder og værktøjer til evaluering af sprogpraktikforløbene men snakken har været vidt omkring alle mulige aspekter af etablering, forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af praktikforløb. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 15 ud af 16

16 opslagstavlen Rapporter og materialer ALFA-Z 6 & Lærervejledning 4 6 Af Zdenka Valenta & Susanne Adelhardt Alfa-Z 6 er beregnet til kursister på Danskuddannelse 1, der er alfabetiserede eller som har gennemgået Alfa-Z 1. Materialet lægger op til træning af talesprog bl.a. gennem arbejde med samtalebilleder i relation til emnerne Arbejde, Uddannelse samt Hverdagsliv og medborgerskab. Læsekompetencen trænes gennem læsning afkorte tekster og opgaver i stil med dem, kursisterne møder til modultestene. Desuden udbygges kurssitenes kendskab til den danske grammatik og sprogets opbygning. Bag i bogen sidder kursist-cd en. Der er ingen lærer-cd til Alfa-Z 6, da lytning trænes i interaktionen. Alfa-Z-4-6 Lærervejledning dækker de sidste tre bøger i Alfa-Z-serien. Lærervejledningen giver en udførlig side for side-gennemgang i brugen af bøgerne. Der er desuden forslag til emnearbejde, ideer til klasseaktiviteter, kopiark og udskrift af cd erne. Elevbog: 88 sider, kr. 139,- ex moms, ISBN Lærervejledning: 80 sider, kr. 555,- ex moms, ISBN Gyldendal, tlf DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 16 ud af 16

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC DEN GODE PRAKTIK idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik Forlaget UCC Den gode praktik 2008 UC2 og Forlaget UCC Forfatter: Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere