ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk"

Transkript

1 nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Af Peter Villads Vedel, Danskuddannelsesenheden, Integrationsministeriet Integrationsministeriets pulje til grundkurser i arbejdsmarkedsdansk tilføres 27 mio. kr. i perioden Dette sker med aftalen af 5. november 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af reserven til styrket voksen- og efteruddannelse. Formålet med aftalen er at understøtte målsætningen om, at tosprogede ledige og beskæftigede med utilstrækkelige danskkundskaber kan fastholdes på arbejdsmarkedet. Aftalen indebærer, at puljen til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, som har fungeret som en forsøgsordning siden 2007, nu kan forlænges i yderligere tre år. Siden puljens start er der blevet oprettet mere end 228 kurser og givet mere end 14 mio. kroner i tilskud. Det er virksomheder inden for rengøring, industri og landbrug, der er de største aftagere af kurserne. Formålet med puljen er at tilbyde kortuddannede udlændinge et erhvervsrettet og fleksibelt kursus i arbejdsmarkedsdansk med henblik på, at de kan fastholde et arbejde eller komme i beskæftigelse. de kerneområder, som bør indgå i en velstruktureret organisering og undervisning i arbejdsmarkedsrettet dansk som andetsprog. Puljen kan søges af udbydere af danskuddannelse i samarbejde med private eller offentlige virksomheder og / eller jobcentre. Yderligere information om puljen og ansøgningsprocedure: Evaluering af arbejdsmarkedsdansk Kurserne i arbejdsmarkedsdansk er ved at blive evalueret af NIRAS Konsulenterne. Den første midtvejs-evaluering peger klart på, at både virksomheder, medarbejdere, jobcentre og sprogcentre har taget meget positivt imod det nye tilbud. Den endelige evaluering foreligger i januar I tilknytning til evalueringen udarbejder NIRAS et katalog ved navn God praksis i arbejdsrettede kurser, som beskriver

2 INDHOLD side 03 NYT FRA UNDERVISNINGSMINISTERIET GRUNDSKOLE OG FOLKEOPLYSNING Udsigt til indsigt om køn, etnicitet og ligestilling Af Beate Engels Andersson, Kontor for folkeskolens mål, fag og evaluering side 06 NYT FRA INTEGRATIONMINISTERIET integrationsafdelingen Støtte til skole-hjemsambejdet med nydanske forældre Af Helene Hoff, Kontoret for beskæftigelse og uddannelse side 04 Tosprogs-Taskforcen deler ud af gode eksempler Af Linda Lykke Madsen, Tosprogstaskforcen arbejdsmarkedsuddannelser / AMU side 07 side 07 DANSKUDDANNELSER Danskprøver på nettet Nye gebyrtakster for danskprøver i 2010 side 05 Projekt om hjælpemidler for AMU-deltagere med læse- og regnevanskeligheder Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring side 08 side 09 Nye ændringer af danskuddannelsesloven Af Jette Lou, Danskuddannelsesenheden Kurser og konferencer side 10 opslagstavlen Udgives af Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet. Nyhedsbrevet bringer informationer fra følgende uddannelses- og skoleområder: Undervisningsministeriet: Grundskole og folkeoplysning, Erhvervsfaglige uddannelser, Forberedende voksenundervisning (FVU), Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), Almen voksenuddannelse (avu)/højere forberedelseseksamen (hf), Gymnasiet (Det almene gymnasium), handelsgymnasium (HHX), teknisk gymnasium (HTX), Korte og mellemlange videregående uddannelser samt øvrige tilbud, herunder vejledning. Integrationsministeriet: Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Det flyvende tæppe udsendes elektronisk fire gange årligt. Dette nummer er udsendt december Deadline for næste numre: , , og Tilmelding til nyhedsbrevet: Du kan tilmelde dig Det Flyvende Tæppe via Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen: aktuelt/abonner.aspx. Nyhedsbrevet kan læses på adressen: og%20efteruddannelse/arbejdsmarkedsuddannelser/ Tosprogede/Det%20Flyvende%20Taeppe.aspx, eller søg Det flyvende tæppe på: Det Flyvende Tæppe offentliggøres på Bidrag til det Det flyvende tæppe skal være korrekturlæste og korte, dvs. max 1-2 A4 sider. Redaktionen vil gerne have kommentarer eller forslag til artikler. Redaktion og kontaktpersoner i Integrationsministeriet: Peter Villads Vedel (ansvarshavende), e-post: eller Lone Fensmark Andersen, e-post: Kontaktperson i Undervisningsministeriet: Annette Ramsøe, e-post: Layout: Tingkov Design DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 2 ud af 16

3 Undervisningsministeriet / grundskole og folkeoplyning udsigt til indsigt om køn, etnicitet og ligestilling Af Beata Engels Andersson, Kontor for folkeskolens mål, fag og evaluering Undervisningsministeriet offentliggjorde i oktober 2009 materialet Udsigt til indsigt - om køn, etnicitet og ligestilling. Materialet henvender sig til grundskolens lærere og elever på klassetrin og indeholder eksemplariske undervisningsforløb med lærerøvelser samt oplæg til elevproduktioner. Til eleverne er der quisser, video, sange og opgaver. Det hele sætter fokus på børns roller i forhold til køn, etnicitet og ligestilling. Initiativet til materialet stammer fra Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder til alle - regeringens handlingsplan for at nedbryde kønsbestemte barrierer til uddannelse, arbejde og foreningslivet blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund en dansk. Inspirationsmaterialet ligger til fri afbenyttelse på EMU en - Danmarks Undervisningsportal. Link til materialet: af_fag/samfund/etnicitet/ Informationsmøde om tosprogede elever Undervisningsministeriet afholder informationsmøde om tosprogede elever den marts 2010 på hotel Comwell i Kolding. Nærmere information om tilmelding og program vil kunne findes på Undervisningsministeriets hjemmeside i december. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 3 ud af 16

4 Undervisningsministeriet / grundskole og folkeoplyning Tosprogs-Taskforcen deler ud af gode eksempler Af Linda Lykke Madsen, Tosprogs-Taskforcen, Skolestyrelsen Hvad er mulighederne for brug af tolk til forældremøder? Hvordan foregår arbejdet i sprogcentret? Og hvad er retningslinjerne for undervisning i dansk som andetsprog? For at forhindre misforståelser mellem skole, lærere og de tosprogede elevers forældre, har man på Mølholm Skole i Vejle udarbejdet en håndbog for inklusion af tosprogede elever, der skal sikre en fælles forståelse af begreber og handlemåder i konkrete situationer. I håndbogen kan man blandt andet læse om skolens traditioner, målsætninger i undervisningen og hvilke holdninger skolen har til fx idræt/svømning, kristendomskundskab, fødselsdage m.m. Håndbogen hjælper til at skabe tydelighed på skolen både for lærere/pædagoger, forældre og andre, der arbejder med de tosprogede elever. Arbejdet med inklusion af de tosprogede elever på Mølholm Skole er et af de gode eksempler, man kan læse om på Tosprogs-Taskforcens nye hjemmeside Skolestyrelsens Tosprogs-Taskforce har samlet den store viden om, hvad der virker, som blev indsamlet i projektet Dette virker på vores skole, og arbejder nu på at videregive erfaringerne. De gode eksempler skal inspirere, vække nysgerrighed og videregive konkrete erfaringer, som andre interesserede kan have glæde af. Tosprogs-Taskforcen indsamler løbende ny viden og opfordrer derfor alle, der har gode erfaringer på tosprogsområdet, til at tage kontakt til taskforcen. Videndeling i fokus På kan interesserede blive inspireret af andres erfaringer, få konkrete værktøjer til undervisningen, læse spørgsmål/svar om tosprogsundervisning og meget mere. Hjemmesidens primære målgruppe er kommunernes tosprogs-konsulenter, skolernes tosprogs-team og lærere på skolerne, men siden er for alle, der har brug for viden om tosprogs-undervisning. På hjemmesiden kan man også læse mere om Tosprogs- Taskforcens rådgivningstelefon, hvor alle kan ringe ind og få rådgivning om dansk som andetsprog, skole-hjem-samarbejde, organisering af undervisningen eller et andet af Tosprogs-Taskforcens indsatsområder. Tosprogs-Taskforcen rådgiver og vejleder skoler og kommuner om, hvad der virker i forhold til tosprogede i grundskolen, og samarbejder med en række udvalgte kommuner om at udvikle og sprede de mange gode erfaringer og konkrete værktøjer på tosprogsområdet. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 4 ud af 16

5 Undervisningsministeriet / arbejdsmarkedsuddannelserne / AMU Projekt om hjælpemidler og hjælpemuligheder for AMU-deltagere med læse- og regnevanskeligheder Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring Der findes en lang række hjælpemidler til voksne med læse-, skrive- og regnevanskeligheder. Nogle af hjælpemidlerne anvendes på skoler med AMU-uddannelser, men det er vanskeligt for uddannelsesplanlæggere og underviserne at få overblik over, hvilke hjælpemidler, der findes på markedet og hvordan hjælpemidlerne med fordel kan bruges i AMUuddannelserne. Især fordi udviklingen af it-hjælpemidlerne går rivende hurtigt. De hjælpemidler, der her tænkes på, er både hjælpemidler i almindelige tekstbehandlingsprogrammer og særlige programmer fx med oplæsningsfaciliteter for læsesvage og ordblinde deltagere, hvor nogle også kan være af interesse for tosprogede deltagere. Skolerne har via AMU-hjælpemiddelservice mulighed for at få stillet hjælpemidler til rådighed til handicappede AMUdeltagere, herunder fx. ordblinde, igennem Hjælpemiddelinstituttet i Århus, som varetager tilbuddet for Undervisningsministeriet (SU-styrelsen). Men ordningen bliver ikke brugt i et væsentligt omfang, hvilket sandsynligvis skyldes, at skolerne ikke er bekendt med ordningen. Der er altså hjælp at hente for deltagere og undervisere, men der er behov for at styrke både uddannelsesansvarlige og undervisernes kendskab til hjælpemulighederne. Derfor gennemføres et projekt, der bl.a. består af: En publikation, der udgives i foråret 2010 To kurser om anvendelse af hjælpemidler målrettet AMU-lærere Artikler om AMUs muligheder for at støtte læse- og regnesvage deltagere. Opgaven gennemføres i et samarbejde mellem Susan Møller, Råd om undervisning og uddannelse, Hjælpemiddelinstituttet i Århus og to undervisere fra EUC Nordvestsjælland. Invitation til lærere, der underviser i AMU To kurser om hjælpemidler og hjælpemuligheder til AMU-deltagere, der har svært ved, at læse skrive eller regne på AMU-kurset I foråret afholder Undervisningsministeriet to ens kurser, hvor deltagerne blandt andet får indblik i hvilke it-programmer og andre redskaber, der kan være en hjælp i den faglige undervisning. Kurserne bliver afholdt d marts 2010 og d april Programmet for kurset og oplysninger om tilmelding m.v. kan ses her: DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 5 ud af 16

6 integrationsministeriet / integrationsafdelingen Støtte til skole-hjemsamarbejde med nydanske forældre Af Helene Hoff, Kontoret for beskæftigelse og uddannelse, Integrationsministeriet Integrationsministeriet har etableret et initiativ om skolehjemsamarbejde med nydanske forældre. Initiativet består af to indsatser omhandlende skole-hjemvejledere og styrket forældreinddragelse af nydanske forældre i grundskolen. Ansøgningsfristen er den 8. januar Har din skole behov for en skole-hjemvejleder? Integrationsministeriet støtter igen i år etablering af skolehjemvejledere på skoler med mange tosprogede elever. Kontakt os Ønsker du at høre mere om initiativet, eller har du spørgsmål til, hvordan du kan søge støtte til skole-hjemsamarbejde på din skole eller i din kommune, kan du kontakte Helene Hoff, Kontoret for beskæftigelse og uddannelse, Integrationsministeriet på Du kan læse mere om de to indsatser på: Skole-hjemvejledere er ressourcepersoner, der har til opgave at vejlede og støtte kolleger, ledelse og forældre på skolen om skole-hjemsamarbejdet med nydanske forældre. Skole-hjemvejledere modtager opkvalificering i form af et 42 efteruddannelsesforløb i skole-hjemsamarbejde. Kommuner samt skoler med over 10 % tosprogede elever kan søge puljen. Har du lyst til at afprøve nye metoder til skole-hjemsamarbejde? Integrationsministeriet støtter projekter på skoler og i kommuner, der udvikler og afprøver nye måder at samarbejde med nydanske forældre på, f. eks tilbud om særlige familiekurser o g læringsforløb for nydanske forældre og deres børn. Alle kan søge fra puljen. Puljen kan søges to gange om året. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 6 ud af 16

7 integrationsministeriet / danskuddannelser danskprøver på nettet Danskprøver på Det har længe været et ønske at kunne se et eksempel på Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven på Integrationsministeriets hjemmeside. Dette er nu muligt, idet prøven fra maj-juni 2009 findes på Der mangler dog grundet copyrightbestemmelser - nogle af læseopgaverne i Prøve i Dansk 3 og Studieprøven. På sigt at det målet også at kunne lægge disse delprøver på nettet, så ikke mindst de selvstuderendes behov kan tilgodeses. Yderligere oplysninger: Gitte Østergaard Nielsen nye gebyrtakster for danskprøver i 2010 Nye gebyrtakster for danskprøver i 2010 Gebyrtakst for selvstuderende til Prøve i Dansk 1, 2 og 3 er kr. Gebyrtakst for selvstuderende til Studieprøven er 690 kr. for den skriftlige del og 690 for den mundlige del. Gebyrtakst for indfødsretsprøven er 660 kr. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 7 ud af 16

8 integrationsministeriet / danskuddannelse Nye ændringer af danskuddannelsesloven Af Jette Lou, Danskuddannelsesenheden Den 11. november 2009 fremsatte integrationsministeren lovforslag om ændring af danskuddannelsesloven. (Lovforslag nr. L 64). Lovforslaget indeholder fem hovedpunkter: indførelse af et intro-dansk kursus, begrænsning af undervisningstilbuddet til au pair personer og afskaffelse af tilbuddet til udvekslingselever på bl.a. gymnasier, nye regler om modultakster, bedre muligheder for kommunerne til at planlægge danskuddannelse og præcisering af det kommunale tilsyn Intro-dansk Med lovforslaget etableres et kortere kursus i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) til udlændinge, der tager ophold her i landet som led i beskæftigelse. Udenlandske arbejdstagere er med til at sikre danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft og bidrager samtidig til det danske samfund. Det er derfor vigtigt, at de hurtigt efter ankomsten til Danmark tilbydes et fleksibelt, arbejdsmarkedsrettet tilbud. Der er ofte tale om arbejdstagere, der kun opholder sig midlertidigt i Danmark, og som har behov for et mindre omfattende undervisningstilbud end det ordinære treårige danskuddannelsestilbud. Samtidigt har de behov for et undervisningstilbud, der er særlig målrettet deres arbejdssituation. Kurset i intro-dansk skal så vidt muligt kunne tilrettelægges, så det passer til den arbejdssammenhæng, som den udenlandske arbejdstager indgår i, samt til virksomhedernes behov. Undervisningen kan f.eks. tilrettelægges for beskæftigede på samme arbejdsplads. Kurset i intro-dansk skal tilbydes af kommunalbestyrelsen på linje med det ordinære danskuddannelsestilbud. Udlændingen skal frit kunne vælge, hos hvilken udbyder udlændingen ønsker at følge kurset. Udlændinge, der har fulgt intro-dansk, og som fortsat har lovligt ophold her i landet, har inden for en treårig periode mulighed for at følge det ordinære danskuddannelsestilbud. Au pair personer og udvekslingselever Lovforslaget indeholder endvidere regler om en begrænsning af undervisningstilbuddet til au pair personer og afskaffelse af tilbuddet om danskuddannelse til udvekslingsstuderende på gymnasier og andre ungdomsuddannelser. Modultakster Lovforslaget indeholder desuden regler om at afskaffe de vejledende modultakster på finansloven og opdele den modultakst, der aftales mellem kommunalbestyrelsen og udbyderen af danskuddannelse i to dele, hvor den ene halvdel udbetales til udbyderen ved starten af et undervisningsmodul og den anden del, når kursisten har bestået en modultest. Kommunal planlægning og tilsyn Endvidere indeholder lovforslaget forslag om, at kommunerne skal have bedre muligheder for at planlægge det kommunale danskuddannelsestilbud. Med lovforslaget gives der bl.a. kommunerne adgang til at bestemme antallet af udbydere i kommunen, således at der kan sikres et mere fast grundlag for planlægningen af det kommunale danskuddannelsestilbud. Endelig indeholder lovforslaget hjemmel til, at der fastsættes mere præcise regler om kommunalbestyrelsens tilsyn med udbyderne. Lovforslaget træder i kraft den 1. januar Bestemmelserne om opdeling af modultaksten i en start- og sluttakst og reglerne om intro-dansk træder dog først i kraft den 1. juli Der er endvidere fastsat en række overgangsregler i lovforslagets 2. Nærmere oplysninger om lovforslaget kan findes på Folketingets hjemmeside: Samtidig sikres det med lovforslaget, at udenlandske arbejdstagere ikke behøver at vente på at få danskundervisning, til de er blevet folkeregistrerede, men kan påbegynde intro-dansk, allerede når de har ordinær beskæftigelse, har fast, lovligt ophold og ret til at arbejde her i landet. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 8 ud af 16

9 integrationsministeriet / kurser, læreruddannelse & konferencer Efteruddannelse ledere, forstandere og lærere Sprogcentre grundkursus i ledelse I samarbejde med COK/Den Kommunale Højskole, Grenå, udbydes kurser for ledelse ved danskuddannelserne. I foråret 2010 afvikles en grunduddannelse i ledelse. Kurset henvender sig primært til nye/nyere ledere og afdelingsledere. Kurset vil være et internat på COK. Der skal ikke ansøges om tilskud til dette kursus gennem ministeriet og tilmelding skal ske direkte til COK. Øvrige kursustilbud og procedurer omkring tilmelding vil blive annonceret gennem COK og på Integrationsministeriets hjemmeside. Yderligere oplysninger COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling T: E: Lederkonference oktober 2010 Integrationsministeriets årlige konference for ledere ved udbyderne af danskuddannelserne holdes den oktober 2010 på Hotel Munkebjerg Vejle. Nordisk lærerkonference om alfabetisering september 2010 Integrationsministeriets årlige konference for undervisere ved danskuddannelserne afvikles i 2010 som en nordisk konference om alfabetiserings undervisningen. Tid: september 2010 på LO-Skolen, Helsingør. Oplysninger: og Peter Villads Vedel, DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 9 ud af 16

10 opslagtavlen kurser, læreruddannelse & konferencer Nyt efteruddannelsesprogram 2010 for undervisere i dansk som andetsprog Af Karen Lund, DPU Nyt program med masser af nyheder er nu på nettet www. dpu.dk/dsa. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Voksen Pædagogisk Center i København udbyder i samarbejde med Integrationsministeriet et efteruddannelsesprogram for lærere på sprogcentre og andre udbydere af dansk som andetsprog for unge og voksne. Rekvirerede lokale kurser De kurser vi udbyder, er efter aftale med Integrationsministeriet i overensstemmelse med ministeriets prioriterede områder. Kursusbeskrivelserne i programmet er inspiration for sprogcentrene. Lærere og ledere er derudover velkomne til at foreslå andre kurser efter egne ønsker og behov. Tid, sted og specifikt fokus for det enkelte kursus fastlægges i samarbejde mellem de enkelte sprogcentre, kursuslederne og DPU/VPC.Sprogcentrene er velkomne til at samarbejde om et fælles kursus. DPU, Aarhus Universitet, og Voksen Pædagogisk Center i København udbyder i samarbejde med Integrationsministeriet et efteruddannelsesprogram for lærere på sprogcentre og andre udbydere af dansk som andetsprog for unge og voksne. Sprogcenterbaserede kurser 2010 Skolebaserede rekvirerede kurser inden for aktuelle temaer - se oversigt over alle kurser Eksaminatorrollen Landsdækkende kurser med individuel tilmelding i eksaminatorrollen Pædagogiske dage Inspiration og kompetent faglig sparring Nyt fra forskningen Oplæg fra forskere med nyt fra forskningen inden for området Kurser med individuel tilmelding I 2010 udbyder vi kurser med individuel tilmelding i København, Odense og Aarhus. Alle kurser, ønsker om Pædagogiske dage eller inspiration via Nyt fra Forskningen kan rekvireres ved at kontakte: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Jessie Rønnest Thomsen: Tlf Fax nr.: og Voksen Pædagogisk Center Lizzie Ottesen: Tlf Fax nr.: DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 10 ud af 16

11 opslagtavlen UC2 s kursusprogram for 2010 UC2 s kursusprogram for 2010 er sendt ud til alle sprogcentre pr. mail. Vilkårene for sprogcentrenes virke ændrer sig hele tiden, og hermed stilles løbende nye krav til underviserne. Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2, tilbyder igen i 2010 en række kurser, som er kendetegnet ved: tæt relation til praksis oplæg fra undervisere med teoretisk viden - kombineret med oplæg fra undervisere med særligt gode praksiserfaringer rum og rammer til videndeling og erfaringsudveksling. Med kursusprogrammet ønsker UC2 at bistå underviserne med den løbende vedligeholdelse af faglighed og kompetencer både ved at omsætte teoretisk viden til konkret undervisning og ved at stoppe op og reflektere over egen praksis begge dele i dialog med oplægsholdere og kursusdeltagere. Kurserne fokuserer såvel på den ordinære undervisning som på de særligt tilrettelagte forløb, og afvikles som hovedregel over to kursusdage, så der er lejlighed til mellem kursusgangene at afprøve og reflektere over justeringer i egen praksis. Kursustitler forår 2010: Cooperative Learning i danskuddannelserne 2 Opfølgningskursus Begyndermaterialer Udvalgte materialer til begynderundervisningen (DU2 modul 1-3 og DU3 modul 1-2) Mobiltelefonen Mobiltelefonen som læringsredskab prøv det selv Ordforrådstilegnelse Hvordan styrker vi kursisternes ordforrådstilegnelse i den daglige undervisning? Kursustitler efterår 2010: Talesprog fra indhold til form Balancen mellem form og indhold i en undervisning med fokus på talesprog Blended learning Pædagogisk brug af it-redskaber Særligt tilrettelagte forløb Undervisningsmaterialer og modultest Genrepædagogik i samspil med modultestning Med særligt fokus på DU 2 Tilmeldingsfrister: For forårets kurser mandag den 1. februar 2010 For efterårets kurser torsdag den 1. juli 2010 Kursusleder: Tove Rasmussen, Kursussekretær: Annette Omari, DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 11 ud af 16

12 opslagtavlen Tosprogede unge og voksne med dysleksi Invitation til nordisk konference Mandag den 15. marts 2010 kl. 10:30-17:30 Baggrund Der eksisterer efterhånden en hel del viden om andetsprogstilegnelse og tilegnelse af læsefærdigheder på et andet sprog end modersmålet. Ligeledes er mængden af viden om dysleksi og dyslektikeres læsning på modersmålet stor. Men mængden af viden om vanskeligheder med læsning hos personer, der både er dyslektikere og har et andet modersmål, er endnu lille og ikke særlig udbredt. Formål Den nordiske konference Tosprogede unge og voksne med dysleksi har til formål at udbrede den eksisterende forskningsbaserede og praktiske viden om tosprogede unge og voksne med dysleksi. En øget og mere udbredt viden skal forbedre mulighederne for at identificere gruppen af unge og voksne med dysleksi og tilbyde en relevant undervisning af denne gruppe. Mandag den 15. marts 2010 kl Målgruppe Andetsprogslærere og -konsulenter på ungeog voksenområdet i Danmark, Norge og Sverige Ordblindelærere på unge- og voksenområdet FVU-læselærere Læsevejledere i erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser og alle andre med interesse for tosprogethed og dysleksi Program Ankomst og registrering Velkomst v/ Jette Skadhauge, pædagogisk konsulent på voksenområdet, Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC Tosprogede unge og voksne med dysleksi nogle barrierer og nogle interesser v/ Viggo Bank Jensen, lektor, cand.mag., Nørre Gymnasium Dyslexi på två språk. Data från en multipel fallstudie av spansk-svensktalande ungdomar med läs- och skrivsvårigheter v/ Christina Hedman, fil.dr. i tvåspråkighetsforskning, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholm Universitet Frokost Udvikling og afprøvning af test med henblik på afdækning af eventuelle ordblindevanskeligheder hos voksne med dansk som andetsprog v/ Hanne Trebbien Daugaard, videnskabelig assistent, cand.mag. i audiologopædi, Center for Læseforskning, Københavns Universitet & Anna Gellert, ph.d-stipendiat, cand. mag i audiologopædi og dansk som fremmed- og andetsprog, Center for Læseforskning, Københavns Universitet DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 12 ud af 16

13 opslagtavlen Pause med kaffe og kage Workshops 1. Undervisning af dyslektikere i danskuddannelse et samarbejde v/ Mette Buhl, læsepædagog, Ordskolen AOF Århus 2. Kartlegging av leseferdigheter, inkludert kartlegging med tanke på å avdekke dysleksi i et flerspråklig perspektiv v/ Liv Bøyesen, seniorrådgiver, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, Norge 3. Engelskundervisning med fokus på særlige vanskeligheder for unge og voksne med dysleksi v/ Uni Beck, M.Phil., England, cand.mag., speciallærer, Hovedstadens Ordblindeskole Pause med smoothies og frugt Tilmelding Senest mandag den 1. februar 2010 til Helle Visholm på med følgende informationer: Navn, ansættelsessted, betaler (EAN-nummer) samt angivelse af, hvilken workshop der ønskes deltagelse i. Tilmeldingerne registreres efter først til mølle-princippet. Arrangør Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2 Professionsinstitut for didaktik og læring Professionshøjskolen UCC Kontakt Praktiske informationer: Helle Visholm, telefon (+45) eller Spørgsmål af faglig karakter: Trine Nobelius, telefon (+45) eller Dyslexi på ett språk, dyslexi på alla? v/ Bodil Andersson Rack, logoped, läs- och skrivkonsulent, Spella AB Stand-up comedy v/ Omar Marsouk Opsamling og perspektiver v/ Peter Villads Vedel, Danskuddannelsesenheden, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sted Festsalen på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Mørkhøj Park Allé Søborg Dato og tid Mandag den 15. marts 2010 kl. 10:30-17:30 Pris 1.350,- DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 13 ud af 16

14 opslagtavlen Nye tider for Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog - øget søgning og nu godkendt som masteruddannelse Af Karen Lund, studiekoordinator, DPU Efter nogle år med forholdsvis få studerende på DAV har DPU og Københavns Universitet igen fået vokseværk. I september 2009 startede vi fire nye hold op på landsplan et på KU, et på DPU i København og to hold på DPU i Århus. Efter anmodning fra Integrationsministeriet og sprogcentrene starter vi endvidere ekstraordinært to hold op på DPU i februar 2010 et i København og et i Århus. Vi har fået små 90 ansøgninger i denne omgang. Næste mulighed for optag er så september En anden nyhed er at Master i dansk som andetsprog endelig er godkendt i Videnskabsministeriet, og vi starter masterhold op i september I store træk ligner Master i dansk som andetsprog og DAV hinanden. De er begge uddannelser på masterniveau; de består begge af fire studiemoduler af hver 15 ECTS point, og optagekravet på begge uddannelser er at man skal være lærer/professionsbachelor med sprog/dansk som linjefag eller universitetsbachelor med sprog/dansk som centralt fag på minimum 45 ECTS point. Der er dog også et par forskelle. Faget Sprogtilegnelse på DAV er ikke et selvstændigt fagmodul på Master i dansk som andetsprog, men indgår som del af de øvrige tre fagmoduler Sprogbeskrivelse, Kulturforståelse og Interkulturel kommunikation og Andetsprogspædagogik. På master i dansk som andetsprog skal der nemlig være plads til et projektsemester, hvor de studerende skal arbejde med et afsluttende masterprojekt, der i omfang er ca. dobbelt så langt som DAV-projektet. En anden forskel er at der som på alle diplom- og masteruddannelser stilles adgangskrav om to års relevant erhvervserfaring. For optagelse på Master i dansk som andetsprog er kravet sammenlagt to års undervisning og/eller kommunikationsarbejde. IT i sprogundervisningen rapport fra EU konference om IT i sprogundervisningen for indvandrere Af Mads Bo-Kristensen, VIFIN Europakommissionen har den oktober i Sevilla afholdt en konference om brugen af IT i undervisningen af voksne indvandrere. Konferencens resultater og anbefalinger kan downloades på: Conclusions_EU_commission.doc Konferencens formål var at: at identificere og diskutere de centrale udfordringer, vi i øjeblikket står over for i sprogundervisningen af voksne indvandrere i EU-lande at indsamle dokumentation for, hvorvidt og hvordan disse udfordringer kan imødekommes via IT På baggrund af en sådan dokumentation at identificere, hvilke eventuelle konklusioner, der allerede nu kan drages om, hvor IT kan forbedre sprogundervisningen af voksne indvandrere samt hvilke politiske implikationer og/eller hvilken fortsat forskning, der vil være nødvendig Anbefalinger fra rapporten til forskning og udvikling: Forskning af L2 -lærernes brug af IT i sprogundervisningen Forskning i ny IT baseret pædagogik i andetsprogsundervisningen for voksne Forskning i indvandreres behov og motivation for andetsprogsundervisning Effektanalyse af brugen af IT i andetsprogsundervisningen Studieordningen for Master i dansk som andetsprog vil være tilgængelig i løbet af foråret, og det vil heraf også fremgå hvilke overgangsordninger der vil være, hvis man fx ønsker at overgå fra DAV til masteren. Det vil også fremgå hvilke muligheder studerende med en færdig DAV vil have for at få merit på Master i dansk som andetsprog. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 14 ud af 16

15 opslagstavlen Netværk om evaluering af sprogpraktikker Af Tove Rasmussen, UC2 Videnscenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2 har i efteråret 2009 afviklet i alt fire arrangementer for et netværk af lærere, vejledere, jobguides og projektmedarbejdere ved sprogcentre, som beskæftiger sig med etablering, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktikker. Netværket har haft til formål at opsamle og dele erfaringer og viden om evaluering af sprogpraktikforløb. De overordnede spørgsmål har været: Et notat med erfaringsopsamling specifikt i forhold til evaluering af sprogpraktikker udsendes i januar til alle sprogcentre. Netværket er finansieret af puljemidler fra Integrationsministeriets pulje til Sprogpraktik. I alt 20 medarbejdere, repræsenterende 12 sprogcentre og et enkelt jobcenter, har været tilknyttet netværket. Yderligere oplysninger: Tove Rasmussen, Hvordan måler vi de konkrete resultater af sprogpraktikforløb? Hvordan kan vi se, hvad der virker? - Hvad gør vi? - Hvordan gør vi? Hvordan bruger vi evaluering af sprogpraktikforløb som redskab i den løbende kvalitetssikring og kvalitetsudvikling? Hvad får kursisterne, virksomhederne og vi selv ud af det? I netværkets videndeling og erfaringsudveksling har vi således søgt at holde fokus på sprogpraktikker, og vi har søgt at holde fokus på metoder og værktøjer til evaluering af sprogpraktikforløbene men snakken har været vidt omkring alle mulige aspekter af etablering, forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af praktikforløb. DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 15 ud af 16

16 opslagstavlen Rapporter og materialer ALFA-Z 6 & Lærervejledning 4 6 Af Zdenka Valenta & Susanne Adelhardt Alfa-Z 6 er beregnet til kursister på Danskuddannelse 1, der er alfabetiserede eller som har gennemgået Alfa-Z 1. Materialet lægger op til træning af talesprog bl.a. gennem arbejde med samtalebilleder i relation til emnerne Arbejde, Uddannelse samt Hverdagsliv og medborgerskab. Læsekompetencen trænes gennem læsning afkorte tekster og opgaver i stil med dem, kursisterne møder til modultestene. Desuden udbygges kurssitenes kendskab til den danske grammatik og sprogets opbygning. Bag i bogen sidder kursist-cd en. Der er ingen lærer-cd til Alfa-Z 6, da lytning trænes i interaktionen. Alfa-Z-4-6 Lærervejledning dækker de sidste tre bøger i Alfa-Z-serien. Lærervejledningen giver en udførlig side for side-gennemgang i brugen af bøgerne. Der er desuden forslag til emnearbejde, ideer til klasseaktiviteter, kopiark og udskrift af cd erne. Elevbog: 88 sider, kr. 139,- ex moms, ISBN Lærervejledning: 80 sider, kr. 555,- ex moms, ISBN Gyldendal, tlf DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 : SIDE 16 ud af 16

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Nyhedsbrev, juni 2012 Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Hermed nyhedsbrev for juni måned. GOD LÆSELYST! Du er velkommen til at videresende dette

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Juni 2011 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Danskuddannelseslovens formål 5 1.2 Danskuddannelsesloven i samspil med integrationsloven 6 1.3 Retsgrundlag

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Unge2-projektet. Nye ledere

Unge2-projektet. Nye ledere Unge2-projektet Unge2-projektet er et 9. klasses tilbud for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 15 og 25. Skolen hører administrativt under Lundebjergskolen og er placeret på Ballerup Sprogcenter.

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Job og uddannelse som løftestænger til sproglig udvikling

Job og uddannelse som løftestænger til sproglig udvikling Nordisk Alfabetiseringskonference 2010 LO skolen i Helsingør, 22. 24. september 2010 Job og uddannelse som løftestænger til sproglig udvikling Karen Lund Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

Årsberetning 2010. Målsætninger Resultater Perspektiver

Årsberetning 2010. Målsætninger Resultater Perspektiver Årsberetning 2010 Målsætninger Resultater Perspektiver Indhold Et positivt 2010 3 Målsætninger 3 Undervisning 3 Danskuddannelse 1 3 Danskuddannelse 2 4 Danskuddannelse 3 4 Forberedende Voksenundervisning

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Intro-dansk. Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010

Intro-dansk. Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010 1 Intro-dansk Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010 2 Indhold Indledning side 3 Undervisningens formål og mål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge

Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge juni 2009 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Beskæftigelsesministeriet Finansministeriet Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder. Uddannelsesforum Ligeværd (UL)

Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder. Uddannelsesforum Ligeværd (UL) Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder Uddannelsesforum Ligeværd (UL) 1 Indholdsfortegnelse: Forord.side 3 Indledning..side 4 Kursustilbud..side 7 1) Introduktion til alle undervisere

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. GÆLDENDE Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Nr. 9128 af 20. marts 2014 Undervisningsministeriet Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Forord Denne vejledning

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1. Aftalen er indgået i henhold til 10, stk. 3 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. mellem Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. information til vejledere og integrationsmedarbejdere Uddannelse for voksne R. U. E Indhold information til vejledere og integrationsmedarbejdere Ophavsret:

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Bedre undervisning og flere i job erhvervsmentor i danskuddannelsen gør en forskel

Bedre undervisning og flere i job erhvervsmentor i danskuddannelsen gør en forskel nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 18 : 2010 Bedre undervisning og flere i job erhvervsmentor i danskuddannelsen gør en forskel Af Susie Skov Nørregård, Foreningen

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen?

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Workshop i Undervisningsministeriet 24. juni 2010 Formål med workshop Workshopdeltagerne skulle sammen se

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere