Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan"

Transkript

1 Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Dette notat beskriver proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget Indhold: 1. Vigtige elementer i årets budgetlægning Processen i budgetlægningen Opgaver i budgetlægningen Roller i budgetlægningen Konkret tidsplan Vigtige elementer i årets budgetlægning Den økonomiske politik som baggrund for budgetlægningen Visionen i den økonomiske politik er, at der skal sikres handlefrihed for Byrådet. Denne handlefrihed skabes ved at sikre et økonomisk råderum for politiske ønsker og prioriteringer i en tid med stramme økonomiske rammer. De politiske ønsker er tydeliggjort via Byrådets Udviklingsstrategi og de vedtagne politikker. Det økonomiske råderum kan også tages i anvendelse, hvis det viser sig undervejs i budgetprocessen, at budgettet ikke hænger sammen, eller der ikke kan findes effektiviseringsprojekter nok til at dække den omprioriteringspulje, der ligger i budgettet i 2017, 2018 og Udgangspunktet for en budgetlægningsproces kan variere. Der er forhold, som Byrådet selv er med til at styre, men der er også forhold som konjunkturer og rammebetingelser, der kommer udefra. Derfor er det nødvendigt at have et beredskab i form af et handlekatalog med mulige handlinger, som Byrådet kan tage i brug, hvis det viser sig, at budgettet ikke hænger sammen. Det foreslås derfor, at der igen i år udarbejdes et administrativt handlekatalog med forslag til besparelser, effektiviseringer og strukturtilpasninger parallelt med den politiske budgetproces. Styrket dialog med borgere og interessegrupper Der er i årets budgetproces lagt til op til en styrket dialog med borgere og interessegrupper. På den baggrund tilrettelægges der i juni 2016 en særlig dialog med Den brede Borgerrepræsentation om forudsætningerne for budgetlægningen og om handlekataloget. Sigtet er at engagere repræsentanter i bestyrelser, råd og nævn i en tidlig dialog om de konkrete budgetudfordringer, som Byrådet står over for at skulle løse. Dialogen tilrettelægges i samarbejde med udvalgs- og gruppeformænd. 1

2 Herudover afholdes et offentligt informationsmøde omkring forudsætningerne for budgetlægningen og der gives mulighed for, at borgere og interessegrupper kan kommentere årets handlekatalog via kommunens hjemmeside. Det er først i midten af august måned, at Byrådet kender de rammebetingelser, der afgør, hvordan bundlinjen i budgettet ser ud. For at give tid nok til, at borgere og interessegrupper kan kommentere de enkelte forslag, inden de sidste budgetforhandlinger foregår, foreslås det at offentliggøre handlekataloget før sommerferien. Dette kræver en stor kommunikationsindsats overfor borgerne, fordi man på dette tidspunkt ikke ved, hvor stor brug der bliver for forslagene i handlekataloget. Det skal kommunikeres ud, at handlekataloget netop er et katalog over muligheder og ikke et katalog over ting, som Byrådet allerede har besluttet at ændre på. Styrket fokus på effektiviseringsprojekter på baggrund af omprioriteringsbidraget til Staten Skanderborg Kommune har siden 2011 indarbejdet effektiviseringer på ½ pct. per år på alle kontrakt- og aftaleområder. Dertil kommer, at der i flere af årene også er implementeret fælles effektiviseringspuljer. Der er budgetlagt ½ pct. effektivisering på alle områder til og med Det omprioriteringsbidrag, som kommunerne skal afgive til Staten, betyder, at der skal sættes ekstra skub i at skabe flere effektiviseringsprojekter. Dette er én af hovedopgaverne i budgetlægningen for Omprioriteringsbidraget for 2016, som i alt var på 5 mio. kr., blev udmøntet som en ekstra ¼ procent på alle budgetområder. For de næste budgetår blev der indarbejdet en pulje på 24 mio. kr. i 2017, 48 mio. kr. i 2018 og 72 mio. kr. i 2019 og frem, der endnu ikke er udmøntet på specifikke områder eller projekter. I budgetaftalen for budget 2016 blev der oplistet 14 konkrete effektiviseringsprojekter, der i løbet af efteråret 2015 bliver analyseret nærmere. Det bliver besluttet i Økonomiudvalget inden udgangen af 1. kvartal 2016, hvilke af disse 14 projekter der sættes i gang og dermed hvor stor en del af omprioriteringspuljen, der kan udmøntes på disse. Dette analysearbejde og efterfølgende beslutning i Økonomiudvalget kører således sideløbende med budgetprocessen for budget Det er en del af budgetlægningen for 2017 at finde projekter til den resterende del af omprioriteringsbidraget. Men det konkrete beløb for hvor stor resten af omprioriteringsbidraget er, ved vi således først med udgangen af 1. kvartal Det kan også blive nødvendigt at inddrage forslag til besparelser og strukturtilpasninger fra handlekataloget til brug for omprioriteringsbidraget. Sammenhæng til Udviklingsstrategien I budgetlægningen for 2016 blev der gjort en indsats for at få koblet de budgetmæssige prioriteter og Byrådets strategiske fokusområder i Udviklingsstrategien sammen. Arbejdet med de ti strategispor i Udviklingsstrategien er organiseret i fem særlige udvalg samt de stående fagudvalg og Økonomiudvalget. Dette udmøntede sig ved sidste års budgetlægning i, at de to særlige udvalg, der på daværende tidspunkt havde afsluttet deres arbejde, hver fik tildelt 2 mio. kr. til udmøntning af de 2

3 forandringsforslag, de kom med. Dette blev finansieret af fra OIK-puljen (omstilling, innovation og kompetenceudvikling). Der er også i budgetlægningen for 2017 to særlige udvalg, hvis resultater skal med i budgetarbejdet. Udvalget, der arbejder med Skanderborg Midtby og Sølund, har arbejdet i efteråret 2015, mens udvalget for Turisme arbejder i foråret Det vil blive foreslået ved overleveringen fra det særlige udvalg vedrørende Skanderborg Midtby og Sølund til Byrådet, at disse to udvalg også får tildelt hver 2 mio. kr. fra OIK-puljen. De forandringsforslag, der eventuelt kommer fra fagudvalgs arbejde med strategisporene i Udviklingsstrategien, indgår i budgetarbejdet på lige fod med andre forandringsforslag fra fagudvalgene. 2. Processen i budgetlægningen Figur 1 giver et overblik over strukturen i budgetprocessen. Nedenfor figuren beskrives de enkelte elementer. Se alternativt denne lille film, der fortæller om processen her: Figur 1: Den overordnede struktur i budgetprocessen for

4 Budgetlægningen i fagudvalgene løber fra marts til juni. Her arbejdes der med forslag til forandringer på både drift og anlæg. Da nogle af fagudvalgene også arbejder med et strategispor i udviklingsstrategien kan dette arbejde omfatte både forslag til forandringer, der skal realisere Byrådets Udviklingsstrategi og forandringsforslag, der udspringer af politikker på fagområdet. D. 12. april er der temamøde i Byrådet. Emnet er effektiviseringer til udmøntning af omprioriteringspuljen. På dette tidspunkt er det afgjort, hvilke af de 14 effektiviseringsprojekter fra budgetaftalen fra Budget 2016, der realiseres, og man ved derfor på dette tidspunkt, hvor stor restpuljen er. Formålet med temamødet er at finde nye emner for effektiviseringer og drøfte, hvor langt man kan komme via strukturændringer. Der arbejdes på at få en ekstern oplægsholder, der kan udfordre Skanderborg Kommunes syn på effektiviseringer og de rammer, der arbejdes inden for, samt facilitere en dialog i byrådet. På budgetstatusmødet i juni overleveres udvalgenes arbejde med forandringer både på drift og anlæg. Det er også planen, at det særlige udvalg, der arbejder med strategisporet Turisme overleverer sit arbejde til Byrådet på dette budgetstatusmøde. Administrationen har inden budgetstatusmødet i juni udarbejdet et handlekatalog med forslag til besparelser og effektiviseringer. Dette handlekatalog udarbejdes rent administrativt og behandles ikke i fagudvalgene. Forslagene i handlekataloget lægges på kommunens hjemmeside hen over sommeren, så borgere og interessegrupper gives mulighed for at kommentere disse. Det forventes, at Regeringen og KL laver en aftale om kommunernes økonomi for 2016 i juni måned. Herefter kan bundlinjen i hele budgettet beregnes. Det politiske arbejde efter sommerferien handler om at få dette til at hænge sammen, så standarderne omkring overskud på den ordinære drift og kassebeholdningen holdes. På Byrådets budgetseminar i august gøres der status på bundlinjen. Kort efter Budgetseminaret afholdes et informationsmøde for borgere og interessegrupper, og en uges tid herefter afsluttes muligheden for kommentering på hjemmesiden, og budgetforhandlingerne blandt politikerne starter. 3. Opgaver i budgetlægningen Det tekniske budget Budgetlægningen tager udgangspunkt i det tekniske budget. Det tekniske budget er udtryk for en videreførelse af den igangværende kommunale virksomhed med de allerede trufne beslutninger fremskrevet til et nyt pris- og lønniveau og med et realistisk skøn over antallet af modtagere af den kommunale service. Det tekniske budget udarbejdes ved, at budgetoverslagsår 2017, som vedtaget ved Budget 2016, korrigeres for: Politiske ændringer. Dette er afledte konsekvenser af Byrådets beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse. 4

5 Demografi. På baggrund af den årlige befolkningsprognose korrigeres budgetterne i forhold til de forventede ændringer i befolkningstallet. Det drejer sig om områderne dagpasning, skoler og ældre. Øvrige korrektioner. De øvrige korrektioner kan f.eks. være ændringer af overførselsudgifter på baggrund af Statens og KL s konjunkturskøn eller ændring af medfinansiering af sundhedsudgifter til Regionen på baggrund af ændrede prognoser fra Regionen. Pris- og lønregulering. Budgettet korrigeres for den forventede pris- og lønudvikling, som udmeldt af KL. Det tekniske budget vil blive fremlagt Økonomiudvalget i marts eller april 2016 afhængigt af, hvornår KL udmelder forventningerne til pris- og lønskøn. Det tekniske budget vil herefter løbende hen over foråret og sommeren 2016 blive tilpasset, idet alle forudsætninger ikke er kendt i marts/april måned. Det endelige tekniske budget vil foreligge ved budgetseminaret august De ændringer, der er foretaget i det tekniske budget, vil blive beskrevet til Byrådet med oplysninger om de anvendte forudsætninger, årsagsforklaringer m.m. Hensigten er at skabe overblik over de indlagte ændringer, så Byrådet har mulighed for at forholde sig eksplicit til de enkelte ændringer. Politisk vedtagne forandringer En forandring betyder en ordre til at gennemføre et konkret projekt. I budgetaftalerne for de seneste år har forandringer været opdelt på fire typer af forandringer: Forandringer der kan udføres indenfor det eksisterende budget Forandringer der kræver en budgetudvidelse Forandringer der giver en budgetreduktion Dertil kommer anlægsprojekter, der i princippet også er forandringer. Det er fagudvalgene, der har den politikformulerende rolle. Derfor er det også udvalgene, der kommer med forslag til nye eller reviderede forandringer i budgetlægningen. Da nogle af fagudvalgene også arbejder med et strategispor i udviklingsstrategien, kan dette arbejde omfatte både forslag til forandringer, der skal realisere Byrådets Udviklingsstrategi og forandringsforslag, der udspringer af politikker på fagområdet. Udvalgenes forslag til forandring skal være færdige inden budgetstatusmødet i Byrådet juni Med hensyn til anlæg, så kan udvalgene foreslå omprioriteringer indenfor de anlæg, der ligger på den gældende investeringsoversigt. Der er i begrænset omfang også mulighed for at foreslå nye anlæg ud i de yderste budgetoverslagsår indenfor de ikke-disponerede rådighedsbeløb, der findes her. Det fremgår af budgetforliget for budget 2016, at Byrådet er opmærksomt på, at der kan være behov for at afsætte yderligere anlægsmidler til skolerenoveringer i de kommende budgetaftaler. Derfor er der begrænsede muligheder for anlægsudvidelser på andre budgetområder. 5

6 Handlekatalog I henhold til den økonomiske politik skal der skabes et råderum i budgettet. Til brug for dette vil der administrativt blive udarbejdet et katalog over hvilke handlemuligheder Byrådet har dels til brug for udviklingstiltag og dels til brug hvis budgettet ikke hænger sammen, eller der ikke kan findes effektiviseringsprojekter nok til at dække omprioriteringspuljen. Handlekataloget udarbejdes som nævnt administrativt, det vil sige, at kataloget ikke behandles i hverken fagudvalg, Økonomiudvalg eller Byråd. Det er alene udtryk for administrationens forslag til mulige besparelser, effektiviseringer og strukturtilpasninger. I Skanderborg Kommune skelner vi mellem tre begreber: besparelser, effektiviseringer og strukturtilpasninger. Med ordet besparelse menes en reduktionen af det hidtidige budgetbeløb kædet sammen med nedsat serviceniveau - f.eks. nedlæggelse af en aktivitet, fjernelse af et tilskud eller reduktion af et kvalitetsniveau. Der er således tale om både en lavere kvalitet/service overfor borgerne og et lavere ressourceforbrug på samme tid. Med ordet effektivisering menes en reduktion af det hidtidige budgetbeløb kædet sammen med en smartere og billigere måde at gennemføre samme aktivitet på. En effektivisering har således ikke konsekvenser for serviceniveauet. Strukturtilpasninger kan både være en form for effektivisering og besparelse der ændres på organisering, placering eller udførelsesmåde, som set fra kommunens side er en mere effektiv måde at udføre servicen på, men som set fra borgerne ses som en serviceforringelse. Handlekataloget skal indeholde et overblik over mulige forslag til besparelser, effektiviseringer og strukturændringer. Effektiviserings- og strukturforslagene kan bl.a. udspringe af de drøftelser, der har været på Byrådets temamøde om effektiviseringer i april. Økonomiudvalget vurderer ved opstarten af det tekniske budget, hvor stort handlekataloget skal være. Direktionen igangsætter en proces for udarbejdelsen af handlekataloget. Omprioriteringspulje Som nævnt i afsnittet ovenfor skelnes der mellem forslag til besparelser og forslag til effektiviseringer. I budgetlægningen for 2016 blev der indlagt en årlig pulje i budgettet til dækning af omprioriteringsbidraget til Staten på 24 mio. kr. i 2017, 48 mio. kr. i 2018 og 72 mio. kr. i 2019 og frem. Puljerne skal i udgangspunktet dækkes af effektiviseringer i hele organisationen. Disse effektiviseringer er endnu ikke er udmøntet på specifikke områder eller projekter. Der er gennem sidste års budgetlægning udpeget 14 konkrete mulige effektiviseringsprojekter: - Effektivisering af Entreprenørafdelingen (Vej og trafik) - Sammenlægning af dagtilbuddene Skanderborg Midt og Skanderborg Vest (Dagtilbud 0-6 årige) - Opsplitning af dagtilbud Skovby/Stjær (Dagtilbud 0-6 årige) - Ledelsesstruktur på skoleområdet (Skoler og pædagogiske fritidstilbud) 6

7 - Flytning af Niels Ebbesen Skolens SFO (Skoler og pædagogiske fritidstilbud) - Pakkevisitering i stedet for visitering til enkeltydelser på Frit valg (Ældre) - Ledelsesstruktur på ældreområdet (Ældre) - Effektivisering som følge af 2-1-forflytning (Ældre) - Effektivisering som følge af tiltag i plejeboligplanen (Ældre) - Revisitation af alle borgere i frit valg (Ældre) - Effektivisering som følge af øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger (Ældre) - Servicelov (boligstrategi) (Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold) - Analyse af potentiale i optimeret ejendomsdrift og bygningsanvendelse (Kommunale ejendomme) - Optimering af kommunal kørsel (på tværs af hele organisationen) Det bliver besluttet i Økonomiudvalget inden udgangen af 1. kvartal 2016, hvilke af disse 14 projekter der sættes i gang, og dermed hvor stor en del af omprioriteringspuljen, der kan udmøntes på disse. Dette analysearbejde og efterfølgende beslutning i Økonomiudvalget kører således sideløbende med budgetprocessen for budget De projekter, som forligskredsen fra budget 2016 ikke kan blive enige om at sætte i gang, oversendes til arbejdet med budget Det er en del af budgetlægningen for 2017 at finde projekter til den resterende del af omprioriteringspuljen. Men det konkrete beløb for hvor stor resten af omprioriteringspuljen er, ved vi således først med udgangen af 1. kvartal Der gives en status på dette på temamødet i Byrådet 12. april 2016, og her besluttes det også, hvordan der skal arbejdes videre med at finde effektiviseringsprojekter for det resterende beløb. 4. Roller i budgetlægningen Byrådets rolle i budgetarbejdet er, at Byrådet foretager den tværgående prioritering af de forslag til forandringer, der kommer fra udvalgene. Økonomiudvalget fastlægger betingelserne for det tekniske budget og tager stilling til eventuelle tvivlsspørgsmål i forbindelse med dette. Økonomiudvalget udmelder rammen for handlekatalogets størrelse. Fagudvalgene er politikformulerende på vegne af Byrådet og arbejder med forslag til forandringer på både drift og anlæg. Udvalgene skal komme med bidrag til budgetarbejdet i form af: forslag til forandringer (og evt. justering af standarder, der er en konsekvens af en given forandring) forslag til justeringer af investeringsoversigten og eventuelt nye anlæg til udmøntning af rest-rådighedsbeløb i de yderste budgetår eventuelle forslag til øvrige omprioriteringer indenfor deres område Input fra udvalg til budgetarbejdet i Byrådet skal behandles i udvalget inden budgetstatusmødet i juni. De særlige udvalg arbejder med hvert sit strategispor i Byrådets Udviklingsstrategi. Dette arbejde præsenteres på et temamøde i Byrådet. Herefter sendes udvalgets arbejde til Byrådet via Økono- 7

8 miudvalget. Det er herefter Økonomiudvalgets opgave at bringe de forslag til forandringer, der kommer fra de særlige udvalg, i spil i den næstkommende budgetlægning eller udmønte dem via OIK-puljen. 5. Konkret tidsplan Her er angivet vigtige datoer for budgetlægningen: 16. dec Budgetproceduren behandles i Byrådet Marts/april 2016 Marts-april Marts-juni Økonomiudvalget forelægges det tekniske budget, når KL har udmeldt forventningerne til pris- og lønstigninger Drøftelse i LokalMEDudvalg med henblik på input til årets budgetlægning Budgetbehandling i udvalgene. Der skal udarbejdes forslag til forandringer på drift og anlæg 12. april Temamøde i Byrådet kl : Drøftelse af forslag til effektiviseringer til udmøntning af omprioriteringspuljen 15. juni Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HovedMEDudvalget. 22. juni Budgetstatusmøde i Byrådet kl : Overlevering af udvalgenes arbejde med forandringsforslag på drift og anlæg 24. juni Offentliggørelse af handlekatalog på kommunens hjemmeside. Alle har mulighed for at kommentere på hjemmesiden. Kommenteringsmuligheden kører indtil d. 2. september. 25. august Byrådets budgetseminar kl. 9-21: Gennemgang af aftalen mellem KL og regeringen, status på finansieringssiden, det tekniske budget, m.m. 26. august Pressemøde kl vedr. budgetlægningen. 29. august Informationsmøde for borgere og interessegrupper kl august Økonomiudvalgets 1. behandling af budget Det er det tekniske budget, der 1. behandles. 2. september Mulighed for kommentering af handlekataloget på hjemmesiden ophører. 7. september Byrådets 1. behandling af budget september Politiske forhandlinger kl september Politiske forhandlinger kl september Politiske forhandlinger kl september Borgmestermøde i KL 22. september Sidste frist for ændringsforslag til budgettet kl Senest d. 19. september forventes indgået en budgetaftale, dog betinget af overholdelse af service- og anlægsrammen på landsplan. 8

9 26. september Politiske forhandlinger kl september Politiske forhandlinger kl september Høring af HovedMEDudvalget 28. september Økonomiudvalgets 2. behandling af budget oktober Byrådets 2. behandling af budget 2017 Disse datoer er reserveret i tilfælde af at budgetaftalen skal gendrøftes på baggrund af landsresultatet. Inden 2. behandlingen af budgettet skal Seniorråd, Handicapråd og Integrationsråd høres. Denne høring står de implicerede fagchefer for. 9

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Budgetindflydelse i MED. April 2017

Budgetindflydelse i MED. April 2017 Budgetindflydelse i MED April 2017 teks t Byrådet vedtager tidsplan for B18 Forvaltningen beslutter aktivitetsplan H-MED vedtager tidsplan for MED Hvad er en god budgetproces for os: Der bør kun være

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 21.12.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE 2018 Omstilling og effektivisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 4. Økonomisk beredskab... 6 4.1 Behov

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 29.11.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning 5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår Dato 08-04-2008 Sagsbehandler Arne Kristensen Telefon nr. 7257 7008 Mail akr@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-124318 Sags nr. 1849-32730 Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Budgetproceduren

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget besluttede i januar at behandle forslag til program og indhold i budgetseminarene på maj mødet 2012.

Økonomiudvalget besluttede i januar at behandle forslag til program og indhold i budgetseminarene på maj mødet 2012. Notat Udkast til indhold og programmer til budgetseminarerne i juni og august 2012. I januar vedtog Byrådet Vision 2018. Efterfølgende har forslag til en innovationsstrategi været drøftet og sendt i høring.

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2017 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budgetproces for

Budgetproces for Budgetproces for 2016-2019 Indtægter Finansiering Anlæg Udgifter Godkendt af Byrådet den 26. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING... 2 2. ØKONOMISKE MÅL... 2 3. BUDGETRAMMER... 3 3.1 Budgetrammer

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2017

Budgetproces og tidsplan 2017 18-12-2015 Jacob Dahl Andersen Direkte: 7257 7483 Mail: jan@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-39-15 Budgetproces og tidsplan 2017 Jammerbugt Kommune har gennem flere år anvendt de samme grundlæggende

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Drejebog for budget 2015. Indledning Drejebogen omfatter møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. I drejebogen præciseres

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Årsplan 2015 for Socialudvalget

Årsplan 2015 for Socialudvalget Årsplan 2015 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Mål og procedurer for budgetlægningen

Mål og procedurer for budgetlægningen Økonomi Dato: 23.02.16 Mål og procedurer for budgetlægningen 2017-2020 Godkendt af Byrådet den 8. marts 2016 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2017-2020... 3 1.1. Byrådets økonomiske

Læs mere

Økonomisk Strategi

Økonomisk Strategi Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Det kommunale budgethjul

Det kommunale budgethjul Det kommunale budgethjul Budgethjulet gennemgår, hvordan budgettet bliver til måned for måned. Det henvender sig primært til dig, der fungerer som tillidsvalgt på en arbejdsplads. Budgethjulet er et værktøj,

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere