UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015"

Transkript

1 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015

2 BESKRIVELSE VESTERKÆRETS SKOLE FAKTA Adresse Vesterkærets Skole Skydebanevej Aalborg Telefon Web Skoleleder Antal elever Antal klasser Antal klassetrin Antal Spor 2 Torben Odgaard Anden faktuel oplysning. (Profilskole eller anden faktuel oplysning) Vision Pædagogisk fyrtårn i Aalborg kommunale skolevæsen Mission Alle elever bliver set, hørt, forstået og udfordret tilpas Faglighed og trivsel vægtes højt,trivselsmål, Læringsmål, Mål elevens alsidige udvikling Skolen er på forkant med udviklingen Skolen omtales i medier og er et positivt aktiv på sociale medier Inddragende mødekultur på alle niveauer Elevtallet stiger gode historier om særdeles god praksis smitter Generel beskrivelse af skolen Skolens vision er at skabe Byens bedste skole. Værdibaseret skole, som i al sin virke tager udgangspunkt i fem værdier: - Trivsel - Ansvarlighed - Selvværd - Udvikling og - Kulturel bevidsthed Værdierne omfatter alle i organisationen, både børn og voksne. De voksne er ansvarlige for at værdierne er tydelige i undervisningen og fritidsaktiviteterne, men eleverne og forældrene er også ansvarlige for at leve op til dem. Personalet arbejder i selvstyrende team, og vi arbejder på at blive en Lærende Organisation (DLO). Dette mener vi er en forudsætning for at leve op til folkeskoleloven og vore værdier og vores målsætning. Derfor har vi en forventning om at alle, både som individer og som team, forsøger at leve op til at: - Være bevidst om organisationens værdigrundlag - Forholde sig kritisk reflekterende til sin egen praksis - Udbrede best practice gennem kollegalæring - Arbejde med målsætning, handleplaner og evaluering som afsæt for forandringer - Bryde med tidligere antagelser og udvikle nye og bedre læringsperspektiver - Skabe rum og give ansvar til alle medarbejdere i organisationen Udgangspunktet for arbejdet er en anerkendende måde at møde børn og voksne på. Hvordan understøtter vi, at børn og unge udvikler selvstændighed og livsduelighed? Skolens mål: Det er Vesterkærets Skoles mål, at vore elever forlader skolen som ansvarlige, livsduelige mennesker med et højt selvværd, en god faglig viden samt en stor forståelse for både den danske og andre kulturer. For at nå dette mål udarbejder hver afdeling DUS, indskoling, mellemtrin og udskoling sine delmål med udgangspunkt i de enkelte elevers modenhed, kompetencer, faglig udvikling m.m. Afdelingernes målsætninger lægger vægt på processen, de bløde værdier og en høj faglighed. Generel beskrivelse af bygningsmassen Vesterkærets Skole er Aalborgs vestbyskole, placeret mellem store grønne områder og gode idræts- og fritidsfaciliteter. Bygningen er opført i to etager i forskudt plan og rummer i nordfløjen hovedsageligt hjemklasseklasselokaler og håndværk og design. Vestfløjen rummer administration og øvrige faglokaler. Skolen har indrettet et multirum med mulighed for at samle mange elever og afholde f.eks. forældremøder. Lokalet er indrettet med multimediefaciliteter, så det kan udnyttes endnu mere i mange sammenhænge. Det er vigtigt for os at de fysiske rammer er så fleksible som muligt og giver en mangfoldighed af muligheder, så de kan anvendes såvel i undervisningstiden som i DUS-tiden. Vi betragter også udeområdet og nærmiljøet som et fysisk rum vi gør brug af. Skolen er tosporet med 357 elever fra børnehavehaveklasse til 9. klasse samt en skolefritidsordning DUS med 142 børn. Elevtallet er for tiden ret stabilt. Vesterkærets Skole er opført i årene 1952 til Vores indskolingsafdeling, som er placeret i underetagen, er for nogle år siden blevet indrettet med fleksible læringsmiljøer. Mellemtrin og udskoling bliver indrettet på sammen måde som led i en renovering af skolen i Personalet på skolen består af 4 ledere, 28 lærere og 14 DUS-medarbejdere. Hertil kommer en sekretær, en kontorassistent, en teknisk serviceleder og dennes assistent samt seks rengørings- assistenter. Personalelisten kan ses på skolens hjemmeside. Udover denne faste stab beskæftiger skolen et skiftende antal lærer- og pædagogpraktikanter og vikarer. Vesterkærets Skole rummer siden 1997 et integreret tilbud til elever med astma- eller allergiproblemer fra hele kommunen. Se mere om tilbuddet på skolens hjemmeside. Tilgængelighed I forbindelse med renoveringen af skolen i bliver der etableret en elevator som har stop på alle etager Generelle tiltag Som tidligere beskrevet er der en moderniseringsproces i gang m på Vesterkærets Skole, der beskriver hvorledes skolens fysiske rammer kan optimeres for at understøtte de aktiviteter der foregår i de forskellige afdelinger. Det vurderes at der er god overensstemmelse mellem skolens vision og det konkrete moderniseringsprojekt, der allerede er planlagt og påbegyndes inden længe. For at optimere de tiltag men gør i forbindelse med modernisering af de fysiske rammer, vil det være nødvendigt at udarbejde et møbleringskoncept, der understøtter differentieret undervisning og læring. BASISOMRÅDER INDSKOLING & DUS 1 Hjemklasselokaler Indskolingen blev renoveret 2006 hvor der blev etableret fleksible læringsmiljøer, således at en årgang deler om tre af de oprindelige lokaler. Klasserne har to hjemlokaler og et fælleslokale imellem hver. Der er i alt 8 lokaler på 8mx6,10 m med tre vinduer i hver. Heraf to lokaler med dobbeltdøre. garderobe i kælderen. Det er vigtigt for os, at de fysiske rammer er så fleksible som mulige og giver en mangfoldighed af muligheder, så de kan anvendes såvel i undervisningsdelen som i DUS-tiden. Vi betragter også udeområdet og nærmiljøet som et fysisk rum vi gør brug af: - Fleksibel indretning af rummene - Allergivenlige rum - Computere og wii kan bruges i alle rum (mobile) - Forandring af rum, der kan indbyde til lege, diverse aktiviteter, læringsrum osv - Brug af andre faglokaler på skolens område, gymnastiksal, musikrum osv - Legepladsen/motoriktårnet, grønne områder til hulebygning, bålplads, fodboldspil, bevægelse, leg og udforskning - DUS ens båd, hus i Skurbyen, ture i nærområdet kan være tur til fjorden, marinemuseet, skrammellegepladsen, Haraldssund, Frejas baner, travbanen, friluftsbadet, biblioteket. Jiujitsu klubben, Rideskolen. Grupperum/aflastningsrum DUS og undervisningsdel anvender de samme lokaler. Der er indrettet to lokaler med køkkenfaciliteter som også anvendes af alle. Køkkenfaciliteterne er meget nedslidte udskiftning. Til hver årgang er der et fælles område som kan benyttes som grupperum og for DUS en indrettet med forskellige aktivitetsmuligheder. Der er på hver etage tre store indendørs gennemgangsrum med store glaspartier som benyttes af elerne som grupperum. opholdsrum Ud over kantinen i kælderen og idrætssalene, er der ikke noget fælles opholdsrum på skolen. Toiletter Der er i alt 9 nyrenoverede toiletter som er fordelt indskolingens basisområde. BESKRIVELSE

3 BESKRIVELSE Garderobe Garderoberne er for indskolingen placeret i kælderen. For de øvrige klasser er der garderober på gangene ved de enkelte klasselokaler. DUS I DUS-Vesterkæret arbejder vi ud fra de i Indholdsplan for DUS udarbejdede retningslinjer. Det betyder, at der udarbejdes pædagogiske årsplaner for den enkelte årgang og individuelle udviklingsplaner for det enkelte barn, hvor man kan se, hvordan man på de enkelte årgange arbejder med punkterne i indholdsplanen (se bilag). Elektroniske skabeloner. Hvert team arbejder med børns personlige udvikling. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og den aktuelle børnegruppe. Emner er blandt andet: tryghed, venskaber, ansvar og respekt for hinandens værdier og barnets selvværd og selvtillid. Ansvarlig: årgangsteamet og de enkelte pædagoger Dussen arbejder ud fra barnets interesser. Det vil sige, at fokus er barnets stærke sider. Vi vil styrke barnets selvværd og selvtillid og dermed barnets personlige udvikling. Dussen skal medvirke til, at barnet gennemgår en social udvikling. Børns evne til at have empati, ansvar og tolerance, samt at kunne forstå normer, er vigtige evner for at indgå i sociale fællesskaber. Evnen til at indgå i sociale fællesskaber er en forudsætning, da samfundsudviklingen betyder sammensatte familier, forholden sig til forskellige sociale virkeligheder og etniske tilhørsforhold samt et omskifteligt arbejdsmarked. Ansvarlig: årgangsteamet. Vi skal styrke barnets sprog og kommunikation. Det gør vi bl.a. ved at sætte ord på ukendte begreber. Vi viser barnet sprogets mangfoldighed ved at vise film, læse bøger og se teater. Ved at have forskellige nationaliteter i Dussen, oplever barnet fremmede måder at kommunikere på. Især i konfliktsituationer bruger vi samtlige spektre af kommunikation, såvel verbal som non verbal. Ansvarlig: det enkelte team. Vi styrker barnets sundhed ved at skabe mulighed for, at barnet får alsidige bevægelsesmæssige succesoplevelser samt ved at skabe en bevidsthed/bevidstgørelse af almen sundhed. Det gør vi ud fra en holdning om vigtigheden af en tidlig indsats i forhold til forebyggelse af inaktivitet og dårlige kostvaner. Derfor vil vi nogle gange tilbyde sund mad. Derudover vil vi benytte os af skolens gymnastiksale samt Dussens udenomsarealer. Vi giver barnet indblik i kulturelle udtryksformer og værdier ved at afholde tilbagevendende arrangementer. Desuden bruger vi vores kulturs mærkedage ved at fremhæve aktiviteter, der understøtter disse dage. For at barnet får en følelse af at være en værdifuld deltager i et socialt, kulturelt og demokratisk samfund, vægter vi børnemøder højt. Det enkelte barn bliver her set og hørt af gruppen. Ansvarlig det enkelte team. Vi udvikler børns kendskab til naturen ved at arrangere ture ud i nærmiljøet. Dussens beliggenhed er ideel til at foretage ture ud i såvel dyrket som ikke dyrket land. Nærheden til Limfjorden udnytter vi til kombinerede sejl- og fisketure. Ansvarlig: det enkelte team. Hvert skoleår starter teamet for det enkelte klassetrin med at udarbejde en årsplan, af hvilken årets fokuspunkter for netop denne gruppe børn fremgår. Derudover udarbejdes midt i året en individuel udviklingsplan til hvert barn. Denne udviklingsplan danner grundlag for den årlige forældresamtale vi tilbyder. Derudover har vi i børnehaveklassen og ved modtagelse af nye børn en samtale kort efter skolestart under mottoet: Kom og fortæl om dit barn. Såvel årsplanen som udviklingsplanerne er de enkelte medarbejderes arbejdspapirer og dialog redskab. De anvendes på teamets møder. De er med til at fastholde os i vores pædagogiske hverdag og bruges som grundlag for forældredialog. Derfor er de en garanti for en løbende evaluering. Årsplaner lægges på nettet hvert år. Den enkelte medarbejder er ansvarlig for årsplanerne. Fokuspunkter for indskoling/dus - Møbleringskoncept Tiltag Der foreslås ingen bygningsmæssige ændringer i indskolingen. Dog er der behov for at man overvejer hvordan man fremover møblerer indskolingen, så man imødekommer nye undervisningsprincipper og elevernes individuelle læringspræferencer. MELLEMTRIN & DUS2 Hjemklasselokaler Der er pt. 6 klasser placeret på mellemste etage (4.-6. klasse). Der er 8 lokaler på 8m x 6,10 m. Et af lokalerne anvendes som grupperum/ forberedelseslokale for lærerne på mellemtrinet. Grupperum/aflastningsrum Der er ikke gruppe/aflastningsrum, men det indtænkes i forbindelse med renoveringen af de to øverste etager. opholdsrum Ikke noget fælles opholdsrum. Eleverne kan være inde i pauserne i deres hjemlokale. Der er også mulighed for at benytte spisekælderen som gruppearbejdsplads Toiletter Der er 7 toiletter fordelt på mellemtrinet (1. sal) DUS Eleverne fra 4. årgang benytter Fritidscenter Vesterkæret efter skoletid. Fokuspunkter for mellemtrin/dus - Møbleringskoncept Tiltag Det foreslås at de bygningsmæssige ændringer følger den forestående plan for moderniseringen af dette område. I forbindelse med indretning af lokalerne er der behov for at definere hvorledes møbleringskonceptet understøtter de tanker der indledningsvist er gjort sig. Umiddelbart er der ikke den store rumlige differentiering af læringsmiljøerne hvilket kræver noget særligt at de forskellige møbler der indarbejdes efterfølgende. UDSKOLING Hjemklasselokaler Der er placeret 6 klasser i lokalerne på øverste gang på årgang. Lokalerne er 8m x 6.10m. Der er 3 vinduer i hvert lokale. Et af lokalerne er et dobbeltlokale som kan benyttes som grupperum. Grupperum/aflastningsrum Der er ikke gruppe/aflastningsrum til alle klasser, men det indtænkes i forbindelse med renoveringen af de to øverste etager. Der er et lokale er indrettet som dobbeltlokale som kan bruges som grupperum. Der er på hver etage tre store indendørs gennemgangsrum med store glaspartier som benyttes af eleverne som grupperum. opholdsrum Ikke noget fælles opholdsrum. Eleverne kan være inde i pauserne i deres hjemlokale. Desuden kan kantinen (kælderen) benyttes som grupperum/ aflastningsrum og som fælles opholdsrum. Toiletter Der er 8 toiletter til udskolingen Garderobe/Lockers Garderoberne for eleverne er på gangen hvor der kan hænges jakker mv. Fokuspunkter for udskoling - Etablering af fagorienterede lokaler - arealer Tiltag I udskolingen foreslås det at de traditionelle hjemklasselokaler elimineres og ar der i stedet arbejdes med lokaler der er orienteret mod et specifikt fag- eller aktivitetsområde. Udover nogle åbninger mod fællesarealerne, foreslås der ingen bygningsmæssige ændringer i udskolingens lokaler. Dog er der behov for at man overvejer hvordan man fremover møblerer udskolingen, så man imødekommer nye undervisningsprincipper og elevernes individuelle læringspræferencer. AULA/SAMLINGSRUM FOR HELE SKOLEN Der er mulighed for at samles i de to idrætssale og i spisekælderen. Der er et stort behov for en samlingssal for hele skolen. Der er udarbejdet nogle forslag til en sådan tilbygning mellem de to idrætssale, men projektet kan pt ikke finansieres og er ikke med i renoveringsplanerne. Tiltag Der foreslås ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med samlingsarealerne for skolen. FAGOMRÅDER Det humanistiske fagområde Undervisningen på dette område er den del af den undervisning der i øvrigt foregår i klasselokalerne. Der er ikke indrettet særlige lokaler til fagene indenfor dette område. BESKRIVELSE

4 BESKRIVELSE Tiltag I forbindelse med etablering af fagorienterede undervisningslokaler i udskolingen foreslås det, at der etableres et lokale som understøtter dette fagområde. Det praktisk/æstetiske fagområde Der er indrettet lokaler til hjemkundskab håndarbejde, sløjd og billedkunst. Der er ikke indrettet lokaler specielt til faget håndværk og design som er en del af skolereformen, men er indtænkt ifm. renoveringen af skolen i Tiltag Det foreslås at man følger de planer der er gjort ifm. Den forestående renovering. Det kropslige/musiske fagområde Skolen råder over to idrætssale, men er nødt til at låne idrætshaller til de store elever, da salene er for små til mange af de aktiviteter der er behov for ikke mindst ifm med at idræt er blevet et prøvefag på 9. årgang. Der er indrettet et musiklokale på skolen. I forbindelse med renoveringen er der indlagt en option til renoveringen som inkluderer renovering/flytning af disse lokaler. Tiltag Udover de planlagte tiltag ifm. den forestående renovering, foreslås der ingen ændringer af de bygningsmæssige rammer. Det naturfaglige fagområde Der er indrettet faglokaler til naturfagene i fysik/kemi og biologi. Tiltag Lokalerne til naturfag er velfungerende og der foreslås derfor ingen bygningsmæssige tiltag. Skolens læringscenter/bibliotek Skolens pædagogiske læringscenter ligger på 1. sal i vestfløjen af skolen og er 19m x 6,5 m. Tiltag Læringscenteret er visuelt afskåret fra skolens fællesarealer. Det foreslås at der etableres bedre adgang til læringscenteret og at overgangen mellem gangareal og læringscenter gøres mere flydende. For at få et velfungerende læringscenter, er det nødvendigt at udskifte det eksisterende inventar og gentænke møbleringskonceptet i området. SKOLEN SOM ARBEJDSPLADS Møderum Der er et fælles personalerum (16m x 6,5 m)på 1. sal i vestfløjen og to mindre møderum i den gl. tandlægeklinik. Forberedelsesrum Der er forberedelsesfaciliteter til alle medarbejdere. Lærerne har to forberedelseslokaler i vestfløjen på 1. sal og et teamlokale til indskolingsteamet. I nordfløjen er der planlægningslokale og teamrum til mellemtrinnet på 1. sal. Udskolingen har forberedelseslokale på 2. sal og et mindre grupperum. DUS personalet har planlægningslokale og opholdsrum i stuen i vestfløjen. Personalefaciliteter Skolen har et velfungerende personalerum. Administration Administrationen er placeret i vestfløjen med hovedkontor i stueetagen (skoleleder, viceskoleleder og administrativt kontor), pædagogisk leder er placeret i gl. tandlægeklinik på første sal i vestfløjen og tekninsk serviceleder er placeret på 1. sal i nordfløjen. Hans kontor flyttes til depot ved hovedkontoret som indrettes som kontor for teknisk serviceleder Tiltag Skolen har generelt velfungerede personalefaciliteter og derfor foreslås ingen bygningsmæssige ændringer inden for området. UDERUMMET Udendørs værkstedsområder Der er ikke etableret udendørs værkstedsområder. Arealer med dyrkningsmuligheder/drivhuse Der er ikke etableret områder for dyrkning eller opsætning af drivhuse Idrætsfaciliteter Der er ingen idrætsorienterede uderum. Overgange ude-inde Overgangen mellem ude og inde sker kun mellem de store opgangsrum. Tiltag Der foreslås ingen tiltag i forbindelse med udemiljøerne.

5 FOTOREGISTRERING Niche på gang Klatrerum Sløjd areal Garderobe Gangareal Klasselokale areal Læringscenter Gymnastiksal Forberedelse Madkundskab Musik Fysik areal mellem bygninger FOTOREGISTRERING / EKSISTERENDE FORHOLD

6 LUFTFOTO LUFTFOTO

7 BYGNINGSAFSNIT VÆRK. TEKNIK EL 1953 Kælderplan 38 m² DEPOT DEPOT DEPOT DEPOT DEPOT UNGDOMS- SKOLE UNGDOMSSKOLENS SERVICEVÆRKSTED 1954/1993 Kælderplan 409 m² VF. VASK VF. TRAPPE TEK. SLØJD KLUBLOKALE SKYDEBANE VF. 1954/1985 Kælderplan 409 m² OVN RENG. PERS. BOD 1953/1998 Kælderplan 969 m² KANTINE KLUBLOKALE SKYDEBANE TRAPPE 1953/1985 Kælderplan 409 m² DUS GARD. 1954/2005 Kælderplan 26 m² BYGNINGSAFSNIT - KÆLDER (IKKE MÅLFAST)

8 BYGNINGSAFSNIT Skydebanevej Aalborg 1965 Stueplan 352 m² 1991 Chaf.hus 12 m² Stoledepot TOILETTER MØDE KØKKEN OPHOLDS-/TRÆNINGSLOKALE TOI. BAD /GARDEROBE BAD OMKL. OPHOLDSSRUM TRÆNINGSLOKALE OPHOLDSSRUM 1953 Stueplan 701 m² OMKL. ENTRE TOI. TOI. ENTRE 1954/1993 Stueplan 440 m² TEKN. TRAPPE KLUBLOK. VF. OMK. VF. FÆLLES OMKL. REDSK. GYMNASTIKSAL BAD REDSK. 1954/1985 Stueplan 409 m² 1953/1998 Stueplan 1007 m² FÆLLES 1954/2005 Stueplan 950 m² KLUBLOK. VF. OMKL. VF. OMK. REDSK. GYMNASTIKSAL TOI. DUS MEDICIN RUM VF. VICE SEKR. INSP. DEPOT DEPOT DEPOT DEPOT BAD REDSK. TRAPPE TRAPPE BOGDEPOT 1953 Stueplan 143 m² 1953/1985 Stueplan 409 m² SUNDH. PL. DUS PERSONALE MØDE GR.RUM KONTOR DUS DUS LED. DUS FÆLLESVÆRKS BYGNINGSAFSNIT - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

9 BYGNINGSAFSNIT HÅNDARB. RENG. TRAPPE 1953/ salsplan 1007 m² 1954/ salsplan 950 m² PERSONALE KØK. FORB. FÆLLES VEJL. MØDE MØDE PERSONALE PEDEL GARD. R. TEK. TRAPPE KONTOR TRAPPE EDB BIBLIOTEK PÆD. VÆRKS MØDE STØTTECENTER BYGNINGSAFSNIT - 1.SAL (IKKE MÅLFAST)

10 BYGNINGSAFSNIT TRAPPE EDB 1953/ salsplan 1007 m² 1954/ salsplan 950 m² VEJL. BILLEDKUNST MUSIK HJEMMEKUNDSKAB TRAPPE FORB. TRAPPE MØDE BIOLOGI AUDI FYSIK MULTIRUM RENG. BYGNINGSAFSNIT - 2.SAL (IKKE MÅLFAST)

11 NUVÆRENDE FORHOLD INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Depot Sløjd Skydeklub Skydeklub DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

12 NUVÆRENDE FORHOLD INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Svømmeklub Judoklub 3. kl. 3. kl. 2. kl. Idræt 2. kl. 1. kl. Idræt 1. kl. 0. kl. Sundhed 0. kl. DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST) ADM Pæd Arb.

13 INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER NUVÆRENDE FORHOLD / DUS1 / DUS2 ADM./PERSONALE TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE Håndarbejde 6. kl. 5. kl. 5. kl. 4. kl. 4. kl. Pers. ADM. Forb. PLC Forb. DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SAL (IKKE MÅLFAST)

14 INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER NUVÆRENDE FORHOLD / DUS1 / DUS2 ADM./PERSONALE TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE 9. kl. 9. kl. 8. kl. 8. kl. 7. kl. 7. kl. Billedkunst Musik Madkundskab Biol. Fysik Multirum DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SAL (IKKE MÅLFAST)

15 UDVIKLINGSPLAN INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM LINJER ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Depot H+D Skydeklub Skydeklub DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

16 UDVIKLINGSPLAN INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM LINJER ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Svømmeklub Judoklub 3. kl. 3. kl. 2. kl. Idræt 2. kl. 1. kl. Idræt 1. kl. 0. kl. Sundhed DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST) 0. kl. ADM Pæd Arb.

17 INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG UDVIKLINGSPLAN / DUS1 / DUS2 ADM./PERSONALE TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE LINJER 6. kl. 6. kl. 5. kl. 5. kl. 4. kl. 4. kl. Pers. ADM. Forb. PLC Forb. DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SAL (IKKE MÅLFAST)

18 INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG UDVIKLINGSPLAN / DUS1 / DUS2 ADM./PERSONALE TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE LINJER Faglab kl. Faglab kl. Faglab kl. Faglab kl. Faglab kl. Faglab kl. Billedkunst Musik Madkundskab Biol. Fysik Multirum DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 2. SAL (IKKE MÅLFAST)

19 INVESTERINGSPLAN Skole-navn Total Alle investeringer udføres under ét 48. Vesterkæret Skole kr læringsmiljø Skole-navn G01 Indvendigt læringsmiljø udføres under ét G02 Nybyggeri - læringsmiljø G03 Indvendige overflader G04 Udvendigt læringsmiljø G05 Håndværk & Design G06 Fast inventar i øvrige faglokaler 48. Vesterkæret Skole kr kr kr kr G07 Tilgængelighed renovering Skole-navn G08 Udvendig G09 Udvendig G10 Indvendig G11 Arbejdsmiljø G12 Sikring renovering udføres under ét energirenovering energirenovering 48. Vesterkæret Skole kr kr kr kr kr INVESTERINGSPLAN

20 VENTILATIONSPLAN

21

22

23

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ELLIDSHØJ SKOLE FAKTA Adresse Ellidshøj skole Ny skolevej 2 9230 Svenstrup Telefon 99824430 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE KLARUP SKOLE FAKTA Adresse Klarup Skole Helleasvej 17 9270 Klarup Telefon 96 36 55 00 E-mail klarupskole@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BYPLANVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Byplanvejens Skole Byplanvej 2 9210 aalborg sø Telefon 99824770 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 BESKRIVELSE EGEBAKKEN FAKTA Adresse Egebakken Gennem Bakkerne 5 9310 Vodskov Telefon 99824200 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ULSTED SKOLE FAKTA Adresse Ulsted Skole Jyllensgade 29 9370 Hals Telefon 99824242 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HOU SKOLE FAKTA Adresse Hou skole Nørregade 9 Hou 9370 Hals Telefon 99317899 E-mail Web houskole@aalborg.dk www.houskole.skoleintra.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HERNINGVEJ SKOLE FAKTA Adresse Herningvej Skole Herningvej 35 9220 Aalborg Øst Telefon 99824570/22477913

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE GUDUMHOLM SKOLE FAKTA Adresse Gudumholm skole Aagade 72 9280 Storvorde Telefon 9982 4355 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE HØJVANG SKOLEN FAKTA Adresse Højvangskolen Tingstedet 20 9230 Svenstrup J Telefon 98823488 E-mail hoejvangskolen@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE LØVVANGSKOLEN FAKTA Adresse Løvvangskolen Løvbakken 6 9400 Nr. Sundby Telefon 99824060 E-mail Loevvangskolen@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NØRHOLM SKOLE Tilgængelighed børnehaven. Lidt trange forhold omkring enkeltaktiviteter. Forefindes ikke men

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE STOLPEDALSSKOLEN FAKTA Adresse Stolpedalsskolen Stolpedalsvej 2 9000 Aalborg Telefon 99824400 E-mail Web

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE MOU SKOLE FAKTA Adresse Mou Skole Ny Høstemarkvej 7 9280 Storvorde Telefon 99 82 46 86 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE MELLERVANGSKOLEN FAKTA Adresse Mellervangskolen Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Ø Telefon 9982 4300 E-mail Web

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER MARIENDAL SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824720 E-mail Web Skoleleder Antal elever 491 Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FILSTEDVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Filstedvejens Skole Filstedvej 16 9000 Aalborg Telefon 98160033 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HALS SKOLE FAKTA Adresse Hals Skole Skovsgaardsvej 1 9370 Hals Telefon 99824025 E-mail halsskole@aalborg.dk Web

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NIBE SKOLE FAKTA Adresse Nibe skole Lundevej 13 9240 Nibe Telefon 9924470 E-mail Web Skoleleder Antal elever 793

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BISLEV SKOLE FAKA Adresse elefon 98357160 E-mail Web Skoleleder Antal elever 44 Antal klasser 6 Antal klassetrin

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SØNDERHOLM SKOLE FAKTA Adresse Sønderholm skole Stadionvej 2 9240 Nibe Telefon 98341680 E-mail Web Skoleled

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015 BESKRIVELSE KONGERSLEV SKOLE FAKTA Adresse Kongerslev skole Kongensgade 4 9293 Kongerslev Telefon 98331350 E-mail Web

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NR. UTTRUP SKOLE FAKTA Adresse Nr. Uttrup Skole Hjørringvej 81 9400 Nørresundby Telefon 96 32 39 40 E-mail

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VADUM SKOLE FAKTA Adresse Vadum Skole Søndermarken 29 9430 Vadum Telefon 9882 4450 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BLICHERSKOLEN 4. blicherskolen Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2007/08

Læs mere

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 25. ØSTERVANGSSKOLEN ØSTERVANGSSKOLEN Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Østervangskolen er beliggende i den nordøstlige del af Randers. Skolen har

Læs mere

Tilpasset forslag november spor i overbygningen

Tilpasset forslag november spor i overbygningen Tilpasset forslag november 2014 4 5 spor i overbygningen RISMØLLESKOLEN Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Holmegaardskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Holmegaardskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Holmegaardskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Holmegaardskolen

Læs mere

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 215 Afsnit II Tilpasset forslag januar 215 2-3 spor i overbygningen HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 89 Randers På baggrund af arbejdet med en ny

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Nygårdsvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Nygårdsvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Sydbyskolen Afd. Nygårdsvej Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Sydbyskolen

Læs mere

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens boldspilbaner.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens boldspilbaner. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 24. VORUP SKOLE VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 GJERLEV-ENSLEV SKOLE 6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J Gjerlev-Enslev Skole er beliggende i udkanten af Gjerlev nord for Randers.

Læs mere

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m.

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m. Dagsorden 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole - Identitet - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle - Tidsplan m. status 2. Byggeriet - Program - Proces - Projekt 3. Tidsplan Dagsorden Vision

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Borup Ris Skolen Afd. Grønbro Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning RØDOVRE KOMMUNE Rødovre Skole Revideret helhedsplan August 2014 Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning Bygninger A B C D E F G H I J T Østfløjen (Portbygningen)

Læs mere

SCENARIO 2 Overbygning klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole

SCENARIO 2 Overbygning klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole Afsnit II SCENARIO 2 Overbygning 7. 9. klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole MUNKHOLMSKOLEN Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur

Læs mere

SCENARIO 1 Overbygning klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015

SCENARIO 1 Overbygning klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Afsnit II SCENARIO 1 Overbygning 7. 9. klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8960 Randers SØ På baggrund af arbejdet med

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

BJERREGRAV SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

BJERREGRAV SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Afsnit II BJEEGAV SKOLE Over Fussingvej 7, 89 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. foretaget en gennemgang af de fysiske rammer

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 21. ØDIS SKOLE Steppingvej 14, 658 Vamdrup Ødis Skole er opført i 196 og fremstår som en tidstypisk centralskole med ydervægge i

Læs mere

Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 10 4. Elever og økonomi... 11

Læs mere

Profil for Ulfborg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Ulfborg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Ulfborg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers Kommune. Skolen

Læs mere

Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi... 9 1.

Læs mere

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers anders Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II ASSENOFSKOLEN Skolevej 4 Assentoft, 8900 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm

Læs mere

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Engløkke 5 B, 6091 Bjert Sdr. Bjert Centralskole er opført i 1959 og er efterfølgende udbygget flere

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012 FÆLLESSKOLEN FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN 1 FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 23. PARKSKOLEN Fynsvej 51, 6000 Kolding Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm

Læs mere

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a., PAR Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj Tlf. 8615 7378 Fax. 8615 0373 E-mail ark@gormnielsen.dk Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10

Læs mere

HOBROVEJENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Gethersvej 36, 8900 Randers

HOBROVEJENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Gethersvej 36, 8900 Randers Afsnit II HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Indledning. Sven Karlsen skoleinspektør

Indledning. Sven Karlsen skoleinspektør 2 Indledning Ordrup Skole bliver som en del af Gentofte Kommunes SKUB- projekt udbygget, så der er plads til de mange nye elever, og den bliver ombygget, så lærere og pædagoger kan arbejde med børns læring

Læs mere

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Catolhavegyden 19, 6000 Kolding Vonsild Skole fremstår som et meget homogent

Læs mere

Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Kortlægning af Lind Skoles fysiske rammer med forslag til løsningsmodel.

Kortlægning af Lind Skoles fysiske rammer med forslag til løsningsmodel. Lind Skole d. 4. september 2012 Til Børne- og Familieudvalget ved Herning Kommune Skolebestyrelsen ved Lind Skole, medarbejdere, elevrådet og skolens ledelse ønsker med denne skrivelse at gøre det politiske

Læs mere

Hesselager slidt og utidssvarende.

Hesselager slidt og utidssvarende. Billedkunst Stokkebækskolen/ Gudme og Hesselager Ørkildskolen afd. Byen Billedkunstlokaler er placeret i kælderen, det er et problem i forhold til lyskilder. Skårup Skole Fungerer nogenlunde. Er placeret

Læs mere

Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10 1.

Læs mere

Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 10 4. Elever og økonomi... 11

Læs mere

Profil for Staby Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Staby Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Staby Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi... 9 1.

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 1. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner. Skolen har elever i 1 spor fra

Læs mere