København den 16. august 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København den 16. august 2005"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. august 2005 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-stationers public service redegørelser for 2004 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST, TV 2/ØSTJYLLAND, TV SYD, TV 2/FYN, TV2 ØST, TV 2/LORRY og TV 2/BORNHOLM har pr. 1. maj 2005 indsendt sine redegørelser for opfyldelse af public service kontrakterne for 2004 til Radio- og tv-nævnet. Nævnet skal ifølge radio- og fjernsynslovens 40, stk. 2 1, afgive en udtalelse herom. 1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december Kontrakterne omfatter alene de regionale TV 2-stationers public servicevirksomhed, jf. 31 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, og vedrører således ikke stationernes anden virksomhed, jf. lovens 33. Formålet med kontrakterne er at præcisere, hvilke opgaver stationerne forventes at opfylde, og at udstikke rammerne inden for hvilke public service-virksomheden kan drives. De indholdsmæssige krav er de samme i de otte public service-kontrakter. Kontrakternes krav til de regionale TV 2-stationers programvirksomhed omfatter bl.a.: MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10, KØBENHAVN K TELEFON FAX CVR nr Nyheder og oplysning i regionens område. De regionale TV 2- virksomheder er forpligtet til over for hele befolkningen i virksomhedens område via fjernsyn at sikre programmer omfattende nyhedsformidling og oplysning. Kvalitet og alsidighed Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet og alsidighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Debat Udsendelsesvirksomheden skal sikre befolkningen i den enkelte region adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. 1 Radio- og fjernsynslovens 40, stk. 2 har følgende ordlyd: Radio- og tv-nævnet skal endvidere afgive udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakterne.

2 - 2 - Regional tilknytning og mangfoldighed. De regionale TV 2-stationer skal ved programlægningen lægge vægt på tilknytning til regionen og således afspejle den mangfoldighed af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i regionen. Entrepriseforpligtelse. De regionale TV 2-stationer skal producere nyheds- og aktualitetsprogrammer. Øvrige programmer tilvejebringes fortrinsvis ved køb hos øvrige producenter. Aktiv sprogpolitik. Regionerne skal medvirke til at bevare og udvikle det danske sprog, så seere møder og oplever et korrekt og forståeligt dansk. Regional leverandør til den landsdækkende TV 2 virksomhed For i TV 2 s landsdækkende nyheds- og aktualitetsudsendelser at sikre en reel landsdækning indgås der på forretningsmæssige vilkår nærmere aftaler mellem Regionerne og TV 2/DANMARK A/S, hvorved Regionerne i en vis udstrækning virker som regionale leverandører til den landsdækkende virksomhed. EU-krav Krav om bl.a. andel af europæiske programmer, om andel af europæiske programmer fra uafhængige tv-producenter og om beskyttelse af børn og unge skal opfyldes. Bevaring af programarkiver, kulturarv mv. De regionale TV 2-stationer skal blandt andet af kulturarvsmæssige hensyn bevare sine programarkiver og skal aktivt arbejde for i videst muligt omfang at kunne gøre programarkiverne tilgængelige for befolkningen og forskermiljøerne. Dialog med befolkningen. De regionale stationer skal sikre en dialog med befolkningen i regionen, herunder særligt med lytter- og seerorganisationerne, om programvirksomheden. Denne dialog kan finde sted gennem repræsentantskabet, hvori lytter- og seerorganisationerne er repræsenterede. Af kontrakternes punkt 5 fremgår, at de regionale TV 2-stationer hvert år skal udarbejde en redegørelse for, hvordan public service-forpligtelserne er blevet opfyldt i det forudgående kalenderår. Denne redegørelse skal senest den 1. maj indsendes til Radio og tv-nævnet med henblik på nævnets vurdering. Redegørelsen skal endvidere sendes til kulturministeren. Der er er ikke fastsat specifikke indholdsmæssige krav til stationernes public service-redegørelser udover det generelle, at de skal redegøre for public service-virksomheden.

3 De otte redegørelser De otte regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser er publikationer af ca A4-siders omfang, nogle dog noget længere. Samtlige redegørelser er tilgængelige på de enkelte stationers hjemmesider, som er følgende: For så vidt angår de talmæssige oplysninger der ligger til grund for redegørelserne, er disse revideret af Rigsrevisionen. TV SYDs redegørelse er, da stationen som den eneste af de regionale TV 2-stationer er organiseret som et aktieselskab, revideret af selskabets egen revisor, RSM Plus, Skærbæk. 3. Radio- og Tv-nævnets generelle kommentarer Nævnet har i sin vurdering af de otte regionale TV 2-stationers redegørelser lagt vægt på følgende: Forholder redegørelsen sig til kontraktens krav? Kernen i programvirksomheden skal være nyhedsformidling og oplysning i regionen, og programvirksomheden skal sikre befolkningen i virksomhedens område adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal i programlægningen lægges vægt på tilknytning til regionen. Giver redegørelsen et klart billede af stationens public service-aktiviteter? Er oplysninger om sendetid og seertal opdelt sådan, at det tydeligt fremgår, at der bliver produceret og sendt nyheder og oplysning? Er der visioner og nytænkning i såvel enkeltprogrammer som den samlede programflade eller med hensyn til andre af kontraktens krav f.eks. dialog med seerne? Nævnet har ud fra de fire ovennævnte vurderingskriterier følgende generelle kommentarer til redegørelserne: 1) Vedr. struktur og fremstilling: Et klarere billede end tidligere Set i forhold til tidligere har de regionale TV 2-stationers public serviceredegørelser under ét betragtet fået en klarere og mere ensartet struktur, som forholder sig mere direkte til de overordnede public service-krav i kontrakterne. Det kan konstateres, at Nævnets forslag til en fælles struktur, jf. udtalelse af 11. august 2004, er blevet modtaget positivt af de regionale stationer og i vidt omfang an-

4 - 4 - vendt i redegørelserne for Omfang og sendetidspunkter for kontrakternes kernepunkter - regionale nyheder og oplysning - er således, bl.a. gennem de i flere af redegørelserne indeholdte sendeplancher, blevet mere tydelige end før. Endvidere fremstår oplysninger om sendetid og seertal i år klarere og mere sammenlignelige, idet stort set alle stationer sammenligner oplysninger om sendetid og seertal med året før og enkelte også 3-4 år tilbage i tiden. Endvidere bemærkes, at næsten alle stationer i år har omtalt eksterne samarbejdsrelationer, herunder med TV 2/DANMARK og med eksterne programproducenter. 2) Resultater Hvis man ser samlet på oplysningerne i de otte regionale tv-stationers public service-redegørelser, kan der udledes visse generelle tendenser, bl.a. med hensyn til sendetid, seertal samt strategiske valg. Udviklingen for sendetid er vist nedenfor i tabel 1. Tabel 1: De regionale TV 2-stationers sendetid* i 2004 og 2003 Sendetid TV2/Nord TV/Midt-vest TV 2/Østjylland TV Syd TV 2/Fyn TV 2/Øst TV 2/Lorry TV 2/Bornholm Gennemsnit * Timer, inklusive genudsendelser og reklamer) Som det fremgår af tabel 1, ligger sendetiden for stationerne gennemsnitligt på omkring 550 timer. Dette er lidt højere end i 2003 men ikke højere, end at der overordnet er tale om en fastholdelse af 2003-niveauet. Udviklingen for de regionale stationers seertal på hovedudsendelse kl er vist i tabel 2.

5 - 5 - Tabel 2 Seertal for de regionale TV 2-stationers hovedudsendelse kl i 2003 og 2004 opgjort som henholdsvis rating % og share* Rating % Share TV2/Nord TV/Midt-vest 20,7 19,8 64,4 60,9 TV 2/Østjylland 20,7 19,5 56,5 TV Syd TV 2/Fyn 19,9 20,5 54,3 52,9 TV 2/Øst 19,3 17,9 57,2 52,7 TV 2/Lorry 14,3 13,1 TV 2/Bornholm** Gennemsnit*** 18,7 18,3 58,7 55,2 *Rating procent er andelen af alle potentielle tv-seere i regionen over 12 år, der ser et givent tvprogram, mens share er andelen af de der ser tv i det tidsrum programmet sendes, der har tændt for netop dette program. **TV 2/BORNHOLMS seertal er opgjort på en anden måde end de øvrige regionale stationer, der benytter Gallups TV-Meter. Dette er ikke muligt på Bornholm, da der her er for få TV-metre til at give en valid måling. TV 2/ Bornholm bruger derfor i stedet en telefoninterviewundersøgelse fra Jysk Analyseinstitut. Målet "nettodækning" kan nogenlunde sammenlignes med de andre stationers opgivelse af rating procent *** inkluderer ikke TV 2/BORNHOLM, da forholdene er specielle for denne kanal Som det fremgår ligger seertallet for de regionale stationers hovedudsendelse kl overordnet nogenlunde stabilt i forhold til 2003 med en rating procent på knap 20 og en share på godt 50. Der kan dog, navnlig målt på share, spores en let vigende tendens, hvilket flere af stationerne også selv er inde på i redegørelserne. Flere stationer oplever en hård konkurrence fra andre medier og vurderer, at der bør gøres noget ekstra for at fastholde seernes interesse. Nogle af stationerne har i denne forbindelse fået foretaget publikumsundersøgelser og fokusgruppetests for at afgøre, i hvilken retning programmerne skal bevæge sig. Flere ser strukturreformen som en vigtig opgave, nogle går nye veje med samarbejde med andre medier, f.eks. aviser, (jf. TV 2/Østjyllands samarbejde med JP/Politiken) eller tvstationer, offentlige myndigheder eller søsterstationer i andre lande. 4. Radio og tv-nævnets kommentarer til de enkelte regionale stationers public service-redegørelser. I det følgende gives en kort kommenteret gennemgang af hver enkelt af de otte regionale TV 2-stationers redegørelser. 4.1 Public service redegørelse for 2004 fra TV 2/NORD

6 - 6 - TV2/NORD har afgivet en forholdsvis kort redegørelse på seks A5-sider svarende til ca. tre A4-sider. Sendetiden er opgjort dels i tekst dels i lagkagediagram. Det fremgår bl.a., at mængden af reklamer er steget både absolut og relativt i forhold til programmerne. Med hensyn til seertal gennemgås udviklingen i forhold til 2003 for samtlige regionens udsendelser. Der er stort set tale om en fastholdelse, idet rating for udsendelsen dog er steget fra 19 til 20 %. Herefter følger en omtale af programindholdet, hvoraf bl.a. fremgår, at stationen har haft fokus på den nye kommunestrukturs konsekvenser for regionen, foruden at der nævnes eksempler på enkeltprogrammer om bl.a. sport, havebrug, natur samt en portrætserie om kendte nordjyders tilbagevenden til regionen. Public service-virksomheden er fyldestgørende beskrevet, men der burde også i redegørelsen have været oplyst om dækningsområde, medarbejdertal, aktiviteterne på internettet, dialogen med seerne samt oplysninger om levering af programmer til TV 2 og om samarbejde med eksterne producenter. Nævnet vil foreslå TV2/NORD, at disse oplysninger inkluderes i stationens fremtidige public service-redegørelser. 4.2 Public service redegørelse for 2004 fra TV/MIDT-VEST

7 - 7 - TV/MIDT-VEST har afgivet en redegørelse på ti A5 sider svarende til godt og vel fem A4-sider. Indledningsvis angives stationens dækningsområde samt størrelse og medarbejderantal mv. og dernæst redegøres der for sendetid og seertal. Med hensyn til sendetid fremgår det tydeligt, hvornår og i hvilket omfang der sendes hhv. regionale nyheder og andre programmer; der burde dog have været en sammenligning med året før. I det følgende afsnit om seertal er der foretaget sammenligninger med tidligere år. Det fremgår heraf, at seertal både målt som rating % og som share er faldet, idet tallene dog skal ses i lyset af en vis usikkerhed forbundet med Gallups opgørelser af seertal i de enkelte regioner. I afsnit 4 vises en sendeplanche, som giver et godt overblik over programfladen. I afsnit 5 om programindholdet gennemgås herefter de væsentligste regionale nyhedstemaer i regionen, nemlig strukturreformen og dennes konsekvenser for regionen samt et tema om globalisering og virksomhedslukninger. Af enkeltprogrammer nævnes bl.a. en dokumentarfilm om vindkraft produceret i samarbejde med Det Danske Filminstitut. Derpå følger et afsnit om stationens aktiviteter på internettet, dog uden oplysninger om brugerstatistik, efterfulgt af et afsnit om programsalg- og køb, hvoraf bl.a. fremgår, hvilke programmer stationen i 2004 har leveret til TV 2/DANMARK, samt at stationen i 2004 købte programmer for 12,2 mio. kr. hos en nærmere angivet gruppe eksterne produktionsselskaber. Endelig følger et afsnit om dialog med seerne, hvoraf fremgår, at stationen foruden de traditionelle kanaler gennem klageadgang og ris/ros-funktionen på internettet også har mere direkte møder med seerne, bl.a. gennem en ordning med aftenbesøg, foruden at det beskrives, hvorledes stationen behandler klager over programindholdet. Konkluderende er der tale om en klart struktureret redegørelse, som giver et godt billede af stationens programvirksomhed. 4.3 Public service redegørelse for 2004 fra TV 2/ØSTJYLLAND TV 2/ØSTJYLLANDs public service-redegørelse er på 13 A4-sider. I indledningen v/ bestyrelsesformand og direktør omtales public service-kontraktens overordnede krav, og hvorledes stationen fortolker disse konkret i forbindelse med sin nyhedsdækning, andre programmer og initiativer til debatskabelse i regionen. Dette efterfølges i afsnittet Vores verden af oplysninger om stationens dækningsområde, medarbejdertal mv. Herefter følger en sendeplan under overskriften et TV-døgn i Østjylland. Oplysninger om sendetid og seertal findes på side 4-6. Der oplyses først om seertal og derefter om sendetiden. Både sendetid og seertal sammenlignes flere år tilbage. Om sendetiden fremgår det, at denne er øget kraftigt i de seneste to år. Med hensyn til seertal fremgår det, at stationen i 2004 har en forholdsvis høj rating procent og share (henholdsvis 19,5 og 56 for udsendelsen) på sine programmer, men også, at der er en vigende tendens i løbet af de seneste par år. Interessant i denne forbindelse er, at TV 2/Østjylland har valgt at få foretaget en uddybende undersøgelse af seernes tilfredshed. Det frem-

8 - 8 - går, at der er tale om en kvantitativ analyse baseret på interviews, som konkluderer, at seerne overvejende er tilfredse med stationens programmer. Det kunne imidlertid have været interessant, om TV 2/Østjylland i sin public serviceredegørelse også havde inddraget fokusgruppeinterviws (som det fremgår af redegørelsen s. 10 øverst er blevet foretaget) eller andre kvalitative data, der kunne have vist eventuelle facetter i seernes opfattelse af stationens programmer. På side 7 følger en nærmere omtale at stationens programindhold, hvoraf bl.a. fremgår, at også TV 2/Østjylland i 2004 har haft fokus på strukturreformen i sine nyheder. Af andre programmer i 2004 nævnes bl.a. konkurrencen Østjyllands bedste arbejdsplads og undervisnings-tv konceptet TV/Teen, som inddrager unge skoleelever i programproduktionen og det populære ugentlige nyhedsindslag Kurt kom forbi om portrætter af østjyder med en usædvanlig historie. Herefter følger et afsnit om internettet, hvor det fremgår, at stationen i 2004 har indgået samarbejde med JP/Politiken om driften af en Århus-portal på internettet som allerede i december 2004 fik målt unikke brugere, og som bl.a. bringer informationer fra en række offentlige samarbejdspartnere, herunder Århus Kommune- og Amt. Afsnittet Ud af huset s. 9 er en omtale af hvilke programmer stationen i 2004 har leveret til TV 2/DANMARK, efterfulgt at en afsnit om dialog med seerne og endelig en status for opfyldelse af stationen strategiske mål for 2004 samt en angivelse af nye strategiske mål for En klar og udførlig redegørelse, som giver et godt billede af stationens programvirksomhed. 4.4 Public service redegørelse for 2004 fra TV SYD TV SYD s public service-redegørelse er på 6 sider samt 5 siders bilag (revisionspåtegning samt opgørelser af seertal). Der indledes med en beretning om stationens dækning af fyrværkerieksplosionen i Seest ved Kolding som et eksempel på stationens betydning for dækningen af vigtige begivenheder i regionen samt for regionens beredskab. Herefter følger en omtale af andre af TV SYD s programmer, herunder om udviklingen af stationens middags-tv-flade og om øget anvendelse af videojournalister. Herpå et afsnit om aktiviteterne på internettet, hvoraf fremgår, at stationens hjemmeside i 2004 i gennemsnit havde omkring unikke bruger om måneden. Dette efterfølges af et afsnit om seertal, mens oplysninger om sendetiden først angives til sidst i redegørelsen. Om seertallene fremgår det, at disse har svinget en del gennem året med et klart maksimum omkring eksplosionen i Seest. Hovednyhedsudsendelsen kl har en rating procent på omkring 17 og en share på 50 %, og det nævnes, at udsendelsen er generet af en stor reklameblok på op til 9 minutter efter TV 2 s nyhedsudsendelse kl. 19, hvilket TV Syd forsøger at imødegå med såkaldt coming up -klip kl og kl Seertallene er ikke sammenlignet med tidligere år, hvilket savnes. Samarbejde med TV 2/DANMARK og med eksterne programproducenter omtales s. 4-5, hvor også dialogen med seerne gennem bl.a. repræsentantskabet og

9 - 9 - støtteforeningen omtales. S. 6 angives sendetiden til de forskellige udsendelser samt totalt (i alt 607 timer) sammenlignet med 2003 (625 timer). Konkluderende er der tale om en oplysende redegørelse, der giver et godt billede at stationens programvirksomhed. 4.5 Public service redegørelse for 2004 fra TV 2/FYN TV 2/FYNs redegørelse er på 11 sider. Redegørelsen indledes med kort at nævne public service-kontrakten som baggrund for redegørelsen samt at oplyse om stationens dækningsområde (Fyns Amt indbyggere), finansiering og antal medarbejdere (60). Herefter oplyses om sendetid, samlet (436 timer) og fordelt på udsendelsestidpunkter. Der er ikke sammenlignet med sendetiden i Herefter følger et afsnit om seertal, som viser en lille stigning i seertallet i forhold til Herefter følger en programplan/sendeplanche fra en tilfældig dag på stationen, efterfulgt af et afsnit om programvirksomheden. Beskrivelsen af programindholdet er er i lighed med sidste år meget klart og overskueligt bygget op efter programtyper, startende med nyheder, hvorefter nævnes dokumentar, features, reportage, middagsudsendelser, hvilket alt sammen sættes i forhold til kontraktens krav om mangfoldighed i regionen. Af nye programmer i 2004 nævnes bl.a. Fyns Bedste Arbejdsplads og Fyn i front om innovation i det fynske erhvervsliv. Endvidere fremhæves begivenhedsprogrammet Waders og laksko om fritidsaktiviteter på Fyn samt dokumentarprogrammet Bag Egeskovs Mure 2, der bl.a. har været vist på TV2/DANMARK. Herefter følger en redegørelse for stationens internetaktiviteter med bl.a. oplysning om brugerstatistik, hvoraf fremgår, at denne er øget fra besøg (sessions, ikke unikke brugere) til på månedsbasis. Et meget interessant punkt er afsnittet Seeranalysen 2004, som redegør for resultaterne af en seerundersøgelse foretaget af Syddansk Universitet for TV 2 Fyn. Der er tale om er en kombineret kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og kvalitative fokusgruppeinterviews. Det fremgår, at seerne generelt vurderer TV 2/Fyn som troværdig og som havende et godt tag i seerne - men også, at en del seere opfatter programmerne som forudsigeligt og ufarligt hyggefjernsyn og efterlyser mere vision og dynamik i programmerne. Stor ros til TV 2 Fyn for at redegøre for også sådanne kritiske kommentarer, der er fremkommet i undersøgelsen. Til imødegåelse af kritikken nævnes en række nye initiativer og programmer, bl.a. Fyn i front og Fyns bedste arbejdsplads. Herefter følger et afsnit om samarbejde med eksterne TV 2/DANMARK, med andre regionale TV 2-stationer, medproduktionsselskaber og med Fyens Stiftstidende om internetportalen Afslutningsvis redegøres for repræsentantskabet som forum for dialog med seerne. Konkluderende er der tale om en klar og udførlig redegørelse, der giver et godt billede af stationens public service-aktiviteter. 4.6 Public service redegørelse for 2004 fra TV2 ØST

10 TV2 ØST s redegørelse er på 9 sider. Stationen oplyser ligesom sidste år indledningsvis om dækningsområde (Storstrøms og Vestsjællands amter indbyggere) og medarbejderantal (65). Sendetid og seertal opgøres med sammenligning til Det fremgår, at sendetiden er omtrent den samme som i 2003, og at seertallene, som det er tilfældet for flere andre regionale stationer, udviser en let vigende tendens. Opgørelsen af seertallene viser, at rating/share på hovedudsendelsen er vigende (fra 19,3 til 17,9 i rating procent og fra 57,2 til 52,7 procent i share, hvilket TV 2/ØST betegner som utilfredsstillende. Til forklaring nævnes bl.a. hård konkurrence fra DR 1. Det fremhæves dog samtidig, at stationen på formiddagsfladen kl har de højeste seertal af de regionale TV 2-stationer. Efter en sendeplanche s. 2-3 følger s. 5-6 et godt og udførligt afsnit om programvirksomheden, som sættes i forhold til stationens public serviceforpligtelse. Der nævnes eksempler på regionalt public service-tv, bl.a. programmet Søndagsdokumentet, som i 2004 har indbragt en pris til en af stationens journalister. Herefter følger s. 6 et afsnit om internettet og derefter et afsnit om samarbejde med eksterne. Af sidstnævnte fremgår, at stationen i 2004 ikke har leveret længerevarende programmer til TV 2/DANMARK men kortere indslag samt billeder. Med hensyn til samarbejde med uafhængige programproducenter fremgår, at kun et enkelt produktionsselskab i regionen i 2004 har været i stand til at levere dele til formiddagsprogrammet Fri formiddag. Afslutningsvis er der, s. 8, et udmærket afsnit om dialog med seerne hvor bl.a. omtales behandlingen af klager fra seerne, sager for Pressenævnet samt afholdelsen af et åbent møde på Vallekilde Højskole med temaet Hvordan får vi fat i de unge. Konkluderende er der tale om en oplysende og velstruktureret redegørelse, der giver et godt billede af stationens programvirksomhed. 4.7 Public service redegørelse for 2004 fra TV 2/LORRY TV 2/LORRY har afgivet en redegørelse på 4 sider. Indledningsvis angives stationens dækningsområde, hovedstadområdet med 1,8 mio. indbyggere samt medarbejdertal (56). Sendetimer og seertal opgøres, seertal i rating og rating procent sammenlignet med Det fremgår at rating procent er faldet fra 14,3 i 2003 til 13,1 i Herefter gennemgås programfladen, aktiviteterne på internettet, samarbejde med andre og dialog med seerne. Afslutningsvis bemærker stationen, at man finder det besynderligt, at stationen ikke får stillet flere midler til rådighed end andre og mindre regioner, da prisniveauet i hovedstadsområdet er højere. Alt i alt en noget kortfattet, men fyldestgørende, redegørelse. 4.8 Public service redegørelse for 2004 fra TV 2/BORNHOLM TV 2/BORNHOLMs public service-redegørelse er på 14 sider inklusive illustrationer. Redegørelsen indledes med en sendeplan efterfulgt af en indholdsmæssig redegørelse for stationens programmer, hvoraf bl.a. fremgår, at TV2/BORNHOLM i sin nyhedsdækning har haft fokus på kommunesammenlægningen og opbygningen af

11 det nye Regionsråd, og at stationen løbende har leveret 2-3 nyhedshistorier til TV 2/DANMARKs nyhedsudsendelser. Af magasiner fremhæves naturmagasinet EKKO og et nyt aktualitetsmagasin med titlen Tilstandsrapporten. Herefter omtales forskellige kulturelle begivenheder, som stationen har været med til at arrangere som resultat af TV 2/Bornholms strategi om at skabe begivenheder på Bornholm med tilhørende tv-produktioner, bl.a. cykelløbet Etape Bornholm samt en række pop/rock-koncerter med danske kunstnere, der senere er blevet vist på det landsdækkende TV 2. I afsnittet Internet på side 6-7 redegøres bl.a. for resultaterne af en brugerundersøgelse stationen har fået foretaget blandt bornholmske internetbrugere. Denne viste bl.a. at hjemmesiden er bornholmernes foretrukne nyhedsmedie på nettet. I det følgende afsnit Sendetimer s. 8 redegøres antal timer dels totalt (498 timer) dels opdelt på forskellige programkategorier og udsendelsestidspunkter. I dette afsnit nævnes endvidere, at det på Bornholm ikke er muligt i større omfang af benytte uafhængige tvproducenter, da der på øen kun findes tre enkeltmandsfirmaer, som i forvejen medvirker i produktionen af visse af stationens programmer på freelance-basis. Seertallene vises s , der er stort set tale om en fastholdelse af situationen fra 2003, jf. desuden også ovenfor i afsnit 3 om Nævnets generelle kommentarer. I afsnittet s. 11 om dialog med seerne nævnes repræsentantskabet samt stationens behandling af klager fra seerne. Konkluderende er der tale om en god og udførlig redegørelse, der giver et godt billede af stationens public service-virksomhed. 5. Konklusion Radio- og tv-nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af de otte regionale TV 2-stationers public service-redegørelser for 2003, at samtlige Regioner opfylder public service-kontrakternes krav. Den 16. august 2005 Christian Scherfig Nævnsformand

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 23. august 2006 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006. MEDIESEKRETARIATET RADIO- OG TV-NÆVNET København den 17. september 2007 Radio og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2006 De otte regionale TV 2-virksomheder

Læs mere

København den 11. august

København den 11. august RADIO- OG TV-NÆVNET København den 11. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-stationers public service redegørelser for 2003 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed.

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2 s public service redegørelse for 2003 TV 2/DANMARK A/S har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser Mediesekretariatet 4. november 2009 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet J. nr. 2008-0046 3. november 2008 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3347 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

København den 16. juni 2004

København den 16. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni 2004 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR s public service redegørelse for 2003 DR har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public servicetilladelse

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2 ØSTJYLLANDs PUBLIC SERVICE-VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 2. maj 2013 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 15. december 2014 Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

3.1. Public service redegørelse for 2010 fra TV 2/NORD s. 15-21. 3.4. Public service redegørelse for 2010 fra TV SYD s. 34-39

3.1. Public service redegørelse for 2010 fra TV 2/NORD s. 15-21. 3.4. Public service redegørelse for 2010 fra TV SYD s. 34-39 RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2011-010542 20. januar 2012 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent cbe@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3330 Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C København den 17. januar 2006 Klage over Rundfunk sendt på TV 2 DANMARK A/S Karin Søndergård har i brev modtaget den 16. september 2005

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV MIDTVESTs PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public service-kontrakten

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt.

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg den 1. december 2016 om den afsluttende sætning i rulleteksterne til

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2014

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2014 Til: TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 29.oktober 2015 Christina Sparre-Enger Lyngsig Fuldmægtig rtv@kulturstyrelsen.dk J.nr. 15/00985 Radio- og

Læs mere

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2010-015592 29. november 2010 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3347 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 Indledning Dansk public service-radio og -tv udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TvDanmark v/advokat Jan Christiansen Thor Clasen Jonasen Banegårdspladsen 1, 8. Mejlgade 69, st. th. 1570 København V 8000 Århus C København den 5. maj 2004 Reklameafbrydelse i Final

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2013

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2013 Til TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 10. oktober 2014 Hasse Lundgaard Andersen Fuldmægtig han@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 36 J.nr.

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

Sky Radio har modtaget Radio- og TV-nævnets brev af 6. september 2004 vedr. de korte nyhedsprogrammer på Sky Radio.

Sky Radio har modtaget Radio- og TV-nævnets brev af 6. september 2004 vedr. de korte nyhedsprogrammer på Sky Radio. Radio- og TV-nævnet Mediesekretariatet Vognmagergade 10,1 1120 København K København den 1. november 2004. Sky Radios korte nyhedsprogrammer Sky Radio har modtaget Radio- og TV-nævnets brev af 6. september

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

København den 22. januar 2004

København den 22. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Lokalradioforeningen Max FM 2.Storradionævnet for v/ Stig Hartvig Nielsen Kronjylland/Djursland Hovedvejen 17, Kousted Kulturel Forvaltning 8900 Randers Laksetorvet 8900 Randers København

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 28. november 2016 Klage

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19.

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19. RADIO- OG TV-NÆVNET 1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Præstebrovej 26 Børn & Kultur 6818 Årre Torvegade 74 6700 Esbjerg København den 19. maj 2005 1.Ved brev

Læs mere

KNR. Public service redegørelse. for år

KNR. Public service redegørelse. for år Side 1 af 9 KNR Public service redegørelse for år 2007 I henhold til resultatkontraktens punkt 15, skal KNR hvert år indsende en redegørelse omkring overholdelse af kontrakten for det foregående år. Redegørelsen

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 16. juni 2011 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2012

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2012 Til TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 29. november 2013 Jarle Dalgaard Christensen Konsulent jdc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 82 J.nr.

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 30. september 2005

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 30. september 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 30. september 2005 Klage over reklameafbrydelser i børneudsendelsen Martin & Ketil sendt på TV 2/Danmark A/S Radio- og tv-nævnet

Læs mere

DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed

DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed Beretning til statsrevisorerne om DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed November 2000 RB B203/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 23. april 2008 Afgørelse vedrørende klage fra Den Tyrkiske Ambassade i Danmark Radio-

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND. De store øjeblikke

TV 2 ØSTJYLLAND. De store øjeblikke TV 2 ØSTJYLLAND De store øjeblikke Lige nu På tv, online og on demand er TV 2 ØSTJYLLAND østjydernes førstevalg, når det gælder nyheder og tv-programmer af høj journalistisk kvalitet om livet i Østjylland.

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr: 2011-016247 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse Radio- og tv-nævnet 27. oktober 2015 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Dir.tlf. 33 73 33 35 lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. december 2012 Sagsnr.: 2012-013815 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

bekendtgørelse nr af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed

bekendtgørelse nr af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 3. maj 2007 Afgørelse vedrørende klage fra Radio and Television Supreme Council Radio-

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for køkkenfirmaet Invita i programmet Hammerslag sendt

Læs mere

TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg. København den 2. maj Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry

TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg. København den 2. maj Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg København den 2. maj 2007 Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry Pia Spuur Larsen har ved mail af 17. november

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 27. september 2005. Indslag om Triple A i nyhederne

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 27. september 2005. Indslag om Triple A i nyhederne RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 27. september 2005 Indslag om Triple A i nyhederne Foranlediget af omtale i dagspressen om indslagene i TV 2 NYHEDERNE i

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

DR Direktionssekretariatet TV-Byen 2860 Søborg. København den 8. marts 2004

DR Direktionssekretariatet TV-Byen 2860 Søborg. København den 8. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet TV-Byen 2860 Søborg København den 8. marts 2004 Klage over skjult reklame i udsendelsesrækken Stjerne for en aften MEDIESEKRETARIATET Lars Holstener klager

Læs mere

Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk

Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 187 Offentligt Regional tv-sening i Danmark Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk Seertal for oktober 2009, december 2009 og marts 2010 TNS Gallup har foretaget

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV 5. april 2017 Sønderborg Lokal TV Sendt til: operation@sltv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV Sammendrag Radio-

Læs mere

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 278 Offentligt Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1 Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september Vision for lokal-tv i Mux

Læs mere

2. september DR Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Strategi & Politik

2. september DR Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Strategi & Politik 2. september 2014 DR Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Strategi & Politik

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse 26. oktober 2016 Radio- og tv-nævnet Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse for 2015 Morten Stephensen mos@slks.dk +45 33 74 52 32 Jour. nr. 16/03083 Radio- og tv-nævnet

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Alternativ B: Public Service

Alternativ B: Public Service Alternativ B: Public Service Public service er til tider et uklart fænomen. På trods af enigheden om public service-mediernes betydning, er der til tider uenighed om den præcise definition af begrebet.

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid.

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid. MEDIESEKRETARIATET 1. UTV Århus 2. Århus kommunes Fritids- og Aarhus Universitet Kulturforvaltning Willemoesgade 15 Vestergade 55, Postboks 619 8200 Århus N 8100 Århus C København den 24. februar 2005

Læs mere

Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 2007)

Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 2007) MEDIESEKRETARIATET Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 27) 1. Indledning Fødevareministeriet har bedt om oplysninger om tv reklame i Danmark med særligt henblik på børns tv reklamer. Der er

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier.

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Øvelse A) Robinson-ekspeditionen på TV. Bemærk: I denne øvelse er vi kun interesserede førstegangsudsendelser. Ofte, når man kaster sig over et program, man gerne

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder BEK nr 1648 af 18/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2017-02856 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2004 INDHOLD Programfladen Nyheder Magasiner Internet Sendetimer Seertal Dialogen med seerne Teknik og huset Regnskab i hovedtal Regnskabet 2004 3 4 5 6 8 10 11

Læs mere

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-Byen 2860 Søborg København den 26. februar 2004 Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter På baggrund af DR s interne undersøgelser vedrørende for vidtgående

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2016

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2016 8. november 2017 Radio- og tv-nævnet Anders Sebastian Kauffeldt ask@slks.dk +45 33 74 51 90 Jour. nr. 17/06899 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser

Læs mere