Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt"

Transkript

1 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 32 årgang nr ASRAs formand gennem 8 år, Andreas Iversen, takker af på den kommende generalforsamling, som afholdes den 25. februar 2015 hos 3F i Birk.

2 ISSN: ASRA NYT Udgivet af ASRA Ålykkevej Herning mail: ASRAs hjemmeside Formand: Andreas Iversen - tlf mail: Kasserer: Britt Ulrich - tlf mail: Redaktion: Elly Madsen Jørn Jensen Leo Skaaning Arkivmedarbejdere: Jørgen Aarestrup-Nielsen Jørgen Markmøller Jørn Jensen Henry Ammitzbøll Ingrid Preisler Andreassen Blad layout og redaktør Leo Skaaning Trykt med hjælp fra Metal - Herning Deadline for næste nr.: Indhold: Side.2 Kolofon Side.3 Leder ved formanden Side.4 Kuskenes fagforening Side.5 Overenskomst for Kuskene 1913 Side.11 Besøg fra Sønderborg LAASK Side.14 Billede af fanevagt 1914 Side.15 Billeder fra en formands - periode med Andreas Iversen. Side. 19 Kassereren får ordet! Side, 20 Dagsorden til generalforsamlingen. Bajer sjakalen Han kan lugte en gratis bajer jeg tror på en halv tønde land, han kan snuse sig til, hvor den findes, hvor den er kommer også han. Ja, bare der er en chance, det er ligesom noget med trance, han kan fan me se bajeren i ånden, og famle sig til den med hånden. Der er ikke den sag i verden, han ikke går ind på for øl, og han sværmer om gratis bajsere som om lyset sværmer et møl. Men møllet brænder dog vingen, han klarer sig sgu - det er tingen, hvad rager det ham, hvis flag der vajer bar han kan nasse sig til en gratis bajer. Oskar Hansen Dette er første og sidste vers af Oskars fantastiske digt om Bajer sjakalen. 2

3 Leder: Så har vi igen taget hul på et nyt år og sagt farvel til et gammelt år, hvor der er sket mange ting. Jeg vil derfor gerne ønske alle vore medlemmer og samarbejdspartnere et godt nytår, samt sige tak for det gamle år der er gået. Både for bestyrelsen og især for arkiv personalet har det været et travlt år. Der har efterhånden været skrevet nogle gange om registreringen. Nu fik vi endelig gang i om registreringen af hele vores arkiv til nutidig digital tilgængelighed og datalevering. Et kæmpe stort arbejde som vi kalkulerede med ville tage to til tre år inden vi var igennem de nuværende arkivalier. Stor var overraskelsen og glæden da vi på sidste bestyrelsesmøde fik oplyst, nu var man ca. halvejs med om registreringen. Jeg vil gerne rette en stor tak til arkivfolkene for den store indsats de har ydet i det forgangne år. Vi skal jo huske på, at det er frivilligt arbejde der er udført i deres kostbare fritid. I årets løb har vi i ASRA modtaget mange arkivalier, så som protokoller m.m. I sidste blad skrev jeg, at jeg havde lovning på en del værktøj til træbearbejdning. Det er nu hentet hjem, og vil blive opbevaret i ASRA for eftertiden. Værktøjet er doneret af 3f Ringkøbing-Skjern. Værktøjet hængte i sin tid på væggen i den tidligere afdeling af Træindustriforbundets Skjern afdeling, så det er ikke utænkelig at nogle af vore medlemmer har set det. Hvis det lykkes at få de nye lokaler i Det Historiske Hus ser jeg gerne, at værktøjet kommer op at hænge, så alle besøgende kan se det, da det er en unik samling. Jeg vil gerne endnu engang på ASRA s vegne rette en stor tak til bidragsyderne. Som det kan læses et andet sted i bladet, så har jeg efter otte år i bestyrelsen, hvor de syv har været som formand, besluttet at stoppe som formand. Det har på mange måder været en god, spændende og begivenhedsrig periode, at være formand for ASRA. Som nyvalgt formand blev jeg kastet ud i en af de store opgaver, at markere foreningens 25 års jubilæum. Det blev med en fantastisk hjælp fra arkivholdet udarbejdet et jubilæumsudskrift, som på en god og fantastisk måde fortalt om ASRA s første 25 år. I jubilæumsgave fra ABA, fik vi foræret en protokol fra SAFORA, så ASRA har nu alle protokoller fra den gang SAFORA Ringkøbing amt eksisterede. SAFORA protokollen overdrages til ASRA 3

4 Ligeledes har det været en stor og spændende opgave at få sat gang i arbejdet med at få hele vores arkiv lagt ind på ABA s store server og database, så arkivalierne er lettere at søge i. Der er også brugt mange kræfter på at finde andre og bedre lokaler. Jeg havde håbet på, at inden jeg fratræder som formand kunne sige, at den dato kan vi begynde at flytte ind i Det Historiske Hus. Men sådan skal det ikke være desværre, da forhandlingerne går meget langsom. Sluttelig uden at nævne nogen personlig vil jeg gerne sige tak til alle for et godt og spændende periode som formand for ASRA. Andreas Iversen 4

5 Det var ikke sådan ligetil at danne en fagforening for 75 år siden. På den tid var der kun 50 pct. af danske arbejdere organiseret. Arbejdskammeraterne foretrak ofte tingenes tilstand med den ro, det betød, og arbejdsgiverne havde på kort sigt ikke brug for en organiseret modpart. Derfor havde kuskenes fagforening også store vanskeligheder med at få medlemmerne til at komme til møderne i de første år Kuskenes fagforening blev senere til Chaufførernes fagforening. Netop i denne tid går overenskomsterne på arbejdsmarkedet i gang. I vores arkiv har vi mange overenskomster, som er indgået gennem tiderne, og som i nogen tilfælde har kostet mange granskninger. Kuskenes fagforening i Holstebro har lagt sådan en overenskomst ind i arkivet. Den er fra 1913 og det er meget spændende, at se hvad man forhandlede om dengang. Hans Larsen - Formand fra 1928 til

6 Overenskomst mellem Vognmandsforeningen og Kuskenes Fagforening i Holstebro 1 Ugelønnen er fra 1ste April til 1ste November 22 kr. pr. Uge for kuske der passer Heste og 20 kr. pr. uge for de øvrige Kuske og Arbejdere. Fra 1ste November til 1ste April er Ugelønnen 17 Kr. pr. Uge for alle Kuske og Arbejdere. Ældre og svagelige Kuske lønnes efter Overenskomst mellem Vognmanden og Kusken. Der fradrages ikke for Helligdage. Ugelønnen udbetales om Fredagen. 2 Maanedslønnede ugifte Kuske lønnes med 44 kr. pr. Maaned i de 7 Sommermaaneder og i de 5 Vintermaaneder med 30 Kr. pr. Maaned samt Kost og Logi naar ikke anden Overenskomst foreligger. 3 Kuske saavel Arbejdere møder i Stalden i de 7 Sommermaaneder Kl. 5 om Morgenen for efter endt Staldtjeneste at smøre Vogne og spænde for saa betids at der kan mødes paa de indenbys Arbejdspladser eller Banen Kl. 6. Arbejdstiden regnes til Kl. 7 Eftermiddag med Spisetid af ½ Time til Frokost og 1½ Time til Middag. Den øvrige Tid af Aaret mødes i Stalden naar ikke anden Overenskomst foreligger - Kl. 6½ om Morgenen og Arbejdstiden regnes til Kl. 6½ Eftermiddag med 1 times Middag. 6

7 Om Søn og Helligdage møder Kuske saavelsom Arbejdere i Stalden Kl. 7 om Morgenen i de 7 Sommermaaneder, den øvrige Tid af Aaret Kl. 8 for efter endt Staldtjeneste at efterse og om nødvendigt smøre Seletøj rengøre Vogne etc., dog foretages ingen Pudsning udover Middag. For Letkørsel kan ingen Tid fastsættes. 4 Kuske saavel som Arbejdere deltager efter endt Arbejdstid om Søgnedagen og om Søn og Helligdage, saafremt det er nødvendigt i Hakkelseskæring. 5 Overarbejde betales med 45 Øre pr. Time. Som Overarbejde regnes Arbejde, der udføres om Søndagen samt efter Kl. 7 de Søgnedage. Det er dog en Forudsætning at Vogne der er læssede før Kl. 7 skal køres til Bestemmelses stedet inden for Byens Grænser. Ligesom Arbejde ved Vognmandens private Agerbrug f.eks. Indkørsel af Hø og Korn etc. ikke Hentegnes under Overarbejde selv om der køres udover Kl. 7. Hentning af Grønt sker efter nugældende Regler. 6 Letkuske, der ligger ude om Natten, erholder 2 kr 50 Øre pr Nat udover Ugelønnen, naar ikke anden Overenskomst foreligger. 7 Petroleumskørsel og Landkørsel foregaar efter nugældende Regler. Til Landkørsel kan ikke regnes Kørsel fra de i Holstebro Omegn liggende Teglværker. 8 For Arbejdskuske, der skal ligge ude i flere Dage eller Uger betaler Vognmanden Kost og Logi udover ugelønnen. 7

8 For Letkørsel paa Søn og Helligdage tilkommer der Arbejdskuskene som Erstatning for Udlæg af Drikkepenge 10% af Bruttoindtægten dog ikke udover 1 Kr., der betales førstkommende Lønningsaften. 9 Arbejdere, der antager enkelte Uger Dage eller Timer betales altid naar ikke anden Overenskomst eller Akkord foreligger mellem Parterne den stedlige Timeløn for Tiden 40 Øre. 10 Vognmændene forpligter sig til fortrinsvis at beskæftige organiserede Arbejdere saavel Kuske som Arbejdsmænd men kan dog forlange at disse ikke nægter at arbejde sammen med uorganiserede Kuske og Arbejdsmænd, dog ikke udover 3 uger. De organiserede Kuske og Arbejdsmænd maa kun søge Arbejde hos de Vognmænd der er Medlemmer af Vognmandsforeningen. 11 Fastlønnede Kuske og Arbejderes Opsigelse sker med 8 Dages Varsel fra en af Parterne. 12 Kuske saavelsom Arbejdere maa være Medlem af en anerkendt Sygekasse. Vognmanden er forpligtet til at forsikre sine Arbejdere saavel Kuske som Arbejdsmænd i et anerkendt Selskab saaledes at der udbetales Dagpenge Kr. 1,50 fra første Dag og for Tilfælde der falder ind under Ulykkesforsikringsloven, saaledes at Lovens Forpligtelser træder i Kraft. 13 Eventuelle Stridsspørgsmaal som maatte opstaa om Forstaaelsen af denne Overenskomst maa ikke medføre Arbejdsstandsning forinden Sagen er forelagt de respek- 8

9 tive Foreningers Bestyrelse; enes disse ikke afgøres sagen ved Voldgift. 14 Voldgiften sammensættes af 4 Mand, 2 valgte af hver af Parterne. Disse 4 Voldgiftsmænd vælger forinden Forhandlingernes Begyndelse en Opmand. Opmanden skal være Jurist og bosiddende i Holstebro. Overenskomsten træder i Kraft den 1ste Februar 1913 og er gældende til den af en af Parterne opsiges med 3 Maaneders Varsel til en 1ste Februar, dog ikke før 1ste Februar Holstebro i Februar 1913 For Vognmandsforeningen: Mouritz Nielsen Claus Clausen C.F.Brauner P.Kirkegaard Chr Mølgaard For Kuskenes Fagforening P.Hansen Niels Jensen Kristian Hedegaard 9

10 I 1920 gik det så galt, at man måtte aflyse årets generalforsamling, da der kun var mødt 7 personer, og i 1922 var der en del utilfredshed på generalforsamlingen over, at formanden ikke var mødt. Det faglige arbejde i Kuskenes fagforening i Holstebro gik så stille for sig i 20erne, at man i 1928 blev enige om en sammenlægning med Chaufførernes Fagforening. Chaufførerne var godt nok lidt skeptiske på forhånd. - Så skal man sidde der til alle møder og diskuttere hestepærer og seletøj frem for det centrale: benzin og olie i stedet for havre. Gang i den Der skulle 30ernes økonomiske krise med truende arbejdsløshed til før der kom mere skub i fagfor- eningsarbejdet. Spændingen på arbejdsmarkedet slog også igennem i Holstebro, som var præget af få og store arbejdsgivere som konsekvent forsøgte at omgå overenskomsterne indenfor transportområdet. Det var i de år, man diskuterede ugentlige lønforhøjelser på en krone eller to til en ugeløn på omkring kroner. Med arbejdsdage på timer, forstås. Fagforeningen knoklede med at gøre arbejdsgiverne begribeligt, at det er hensigtsmæssigt for begge parter med en overenskomst. Men medlemmerne følte sig truet af tidens svøbe, den store arbejdsløshed. I 1939 udgjorde dags-understøttelsen 4½ krone for gifte og 3,40 for ugifte 10

11 Besættelsen Fagforeningsarbejdet lå næsten stille i de fem krigsår. Det faglige arbejde blandt Holstebros chauffører bestod i disse år af det samme hårde slid som før krigen. På landet skulle sække med gødning bæres op på staldlofterne, og sække med 50 kg cement skulle leveres på byens byggepladser. Kørsel var ikke uden problemer i årene med brændstofmangel. Benzin kunne med nød blandes op med solarolie, men det største problem var gasgeneratorerne. De var monteret med en kakkelovn, hvori gassen udvikledes. Brændstoffet kunne være alt, fra tørv til frisk træ eller trækul. Men problemerne var så mange, at havremotorerne fik deres renæssance, og dermed fik kuskefaget sin sidste blomstringstid i Danmark. Efter krigen De omfattende ændringer der skete i det danske samfund efter krigen, skyldtes ikke mindst en kraftig effektivisering af transportsystemerne. Det første tydelige bevis herpå sås i 1956, med en landsomfattende transportkonflikt, hvor - ikke mindst - tankvogns-chaufførernes arbejdsnedlæggelser fik alvorlige konsekvenser. Chaufførernes Fagforening var naturligvis klar over samfundets stigende sårbarhed indenfor området og derfor prægedes 50erne da også af stigende faglig aktivitet. Nu var tiden inde til at få tegnet overenskomster på en mængde områder. Det lykkedes omsider at få en med DSB om rutebilkørsel, men ulig sværere var det at få en aftale med de private vognmænd hvor især taxa-erhvervet voldte kvaler, måske ikke mindst på grund af en stor udskiftning blandt chaufførerne. Benzinchaufførernes store problem resulterede i 1955 i dannelsen af en særlig brancheklub. Leo Skaaning 11

12 ASRA fik besøg af LAASK ASRA & LAASK - To arbejderarkiver, som i mangt og meget ligner hinanden: ved Jørgen Aarestrup-Nielsen Onsdag den10. december havde ASRA, i arkivet, besøg af kollegerne fra LAASK, Lokalhistorisk Arbejderarkiv for Sønderborg Kommune. Besøget var en genvisit efter ASRA s tilsvarende i Sønderborg i ASRA og LAASK ligner hinanden meget og har meget til fælles. Vi er begge små foreninger med små arkiver i forhold til det store ABA, der er tilknyttet Arbejdermuseet i København. Vi har begge fået plads i et lille hjørne på ABA s store server og database, og her registrerer vi begge i det samme system, Reindex, som ABA har stillet til rådighed for os. Hvor ASRA, jo som bekendt, indsamler, registrerer, opbevarer, passer på og formidler arbejdernes historie i hele det tidligere Ringkjøbing Amt, løser LAASK det tilsvarende i Sønderborg Kommune. Den topografiske indretning af ASRA s registreringssystem er derfor lidt mere kompliceret. Til gengæld møder kollegerne i LAASK arkivalier fra tiden da Sønderborg var tysk, f.eks. protokoller med gotisk håndskrift på tysk. En sådan udfordring har vi endnu ikke mødt i ASRA. Det er meget givende at mødes jævnligt og drøfte løsningen af de udfordringer vi møder i hverdagen. Ikke alene er der praktiske udfordringer i arkiverne, men, i takt med at vi drøfter det praktisk, tekniske omkring arkiverne, afsløres at foreningerne bag arkiverne, også møder enslydende udfordringer. Den tanke strejfede mig under samtalerne med LAASK-kollegerne, at bestyrelserne bag arkiverne, måske også kunne have gavn af at mødes en gang imellem. Når vi der arbejder i arkiverne mødes, bliver det hurtigt meget teknisk nørdet men de overordnede strukturelle og økonomiske udfordringer, og andre overordnede udfordringer, fortjener bestemt samme opmærksomhed. Ideen er hermed videregivet. Hver gang vi mødes, lærer vi noget af hinanden og det er min fornemmelse at vi, samlet set, bliver bedre og bedre. Vi talte også om, at vi begge føler os som en lille kvist på det store ABA-træ. Vi er rundet af den samme familie, arbejderfamilien, og sat i verden for, at løse de samme opgaver, men på en eller anden måde er det da underligt, hvis ABA, LAASK og ASRA virkelig skulle være de 12

13 eneste arbejderarkiver i Danmark. Det forpligter faktisk til at holde god kontakt og til samarbejde. Da LAASK var her, fik de en fanedug fra Dansk Tekstilarbejderforbund, Sønderborg, med hjem. Fanedugen har, sammen med mange andre faner fra tekstilindustrien og beslægtede håndværk, været ophængt på kursusejendommen Laugesens Have ved Videbæk, indtil Laugesens Have overgik til privat virksomhed. På det tidspunkt blev alle disse faner betroet i ASRA s varetægt. Principielt er det jo ikke afgørende hvor arkivalier fysisk opbevares, bare det er under betryggende forhold og således at de er registreres på en måde så de kan findes. Vi er ikke i tvivl. Sønderborgfanen bør være arkiveret hos LAASK, Her har den levet og virket som samlingsmærke for Tekstilarbejderne i Sønderborg og her er der størst chance for at den lejlighedsvis kan komme i brug igen. Derfor er denne fane nu overdraget i LAASK s kyndige varetægt og hermed runder LAASK så fane nr At fanen er overdraget, betyder ikke af vi har sluppen den af syne Fanen kan stadigvæk søges i vores database, hvor det så fremgår at den eksisterer og nu er overdraget til LAASK. LASK deler arbejdslokaler med Lokalarkivet i Ulkebøl og har arkivplads i kælderen under en skole ikke så langt derfra I LAASK håber man på nye lokaler på den nedlagte Sønderborg Kasserne. I ASRA håber vi meget hurtigt i det nye år, at kunne flytte ind og være med til at realisere de meget spændende muligheder der tegner sig for anvendelsen af det gamle museumskompleks i Museumsgade. ASRA lider øjeblikkeligt rigtig meget under de trange og ringe arbejdsforhold. Vi omregistrerer og nyregistrerer i et væk. Al praktisk indretning er for længst afløst af et evigt flytten rundt for at skaffe en cm2 eller to, i ny og næ. Fane fra Tekstilarbejdernes fagforening Sønderborg

14 Vi er så trængte at vi nogle gange, galgenhumoristisk, snakker om at afskaffe stolene og bruge arkivkasser til at sidde på. I øjeblikket tales der igen om nye sammenlægninger af fagorganisationer. Vi ved godt hvad det betyder: Det betyder flere arkivalier i arkivets varetægt. Mere der kræver plads til at blive behandlet og betryggende opbevaret. Det glæder vi os til, men det rummer også nogle pladsmæssige, arbejdsmæssige og økonomiske udfordringer som vi vil have svært ved at håndtere på vores nuværende adresse. Jørgen Aarestrup-Nielsen Inde bag alle arkivkasserne kan man skimte en travl arkivar. foto: Leo 14

15 Fanevagten i Esbjerg 1914 fotograferet inden majoptoget. I 1915 får kvinder stemmeret, ASRA skriver om det i næste nummer af ASRA NYT. foto: ABA 15

16 Formand - Andreas Iversen har valgt at fratræde formandsposten på generalforsamlingen 2015 Her følger en lille billedkavalkade fra hans virke som formand i en spændende periode, med masser af udvikling i ASRA. Flot spillet! Arbejdermuseet Velkommen til Jubilæum 2009 Generalforsamling i Holstebro 2010 Kaffe på Arbejdermuseet Jeg ved det har kostet kamp! Grethe Andersen Så er vi klar til at gå i gang 16

17 Elly Madsen og Andreas Iversen ved Bent Kruuses begravelse Klar til bestyrelsesmøde Formand - Andreas Iversen 17

18 Vi vil gerne udnævne dig som æresmedlem - Bent, hvad skal jeg begrunde det med jo, trofasthed og flittigt arbejde for ASRA - Formanden på en glædelig opgave. Udstilling 1.Maj i Laugesens Have Alt på plads, værsgo at kigge ind 18

19 Kassereren får ordet! Fornyelse af medlemskab. Jeg ønsker alle vore medlemmer et godt nytår og vil samtidig gøre opmærksom på, at der med denne udsendelse af ASRA NYT er vedlagt et betalingskort til fornyelse af medlemskabet. Kontingentet for 2015, som blev vedtaget på generalforsamlingen, er: Private medlemmer: kr. 125,00 Partiforeninger/AOF: kr. 125,00 Andre foreninger: kr. 200,00 Faglige organisationer: kr. 800,00 Britt Ulrich Kasserer Tak. Sammen med ASRA NYT i december 2014 blev der udsendt en folder fra Arbejdernes Landsbank, som sponsorerede portoen, og det vil vi hermed gerne takke for. Kontingent: er den eneste direkte indtægt ASRA har, derfor er den vigtig for arbejdet i arkivet. Vi sætter stor pris på dit medlemskab, og ved det frivillige arbejde der udføres i ASRA, udføres med den største interesse for at bevare arbejderhistorie for eftertiden. Så tak for din støtte gennem medlemsskabet. 19

20 Generalforsamling I ASRA - Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 sted: 3F Midtjylland - Birk Centerpark 4. Herning 1. Velkomst ved Formanden 2. Valg af dirigent 3. Beretning ved formand Andreas Iversen 4. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Britt Ulrich 5. Forelæggelse af budget 6. Fastsættelse af kontingent for Vedtægter 8. Indkomne forslag til behandling 9. Valg: a. Valg af formand for 2 år - På valg Andreas Iversen modtager ikke ikke genvalg. b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år På valg er: Elin Kragelund - villig til genvalg Jørgen Iversen - ønsker ikke genvalg Ingrid P. Andreasen - villig til genvalg c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år På valg er: Martin Hunnerup - ønsker ikke genvalg Hans Agerup - ønsker ikke genvalg d. Valg af 2 revisorer: På valg er: Villy Grøn - Vildbjerg Erik Christensen - Herning c. Valg af revisor suppleant På valg er: Jens Erik Sørensen - Struer 10. Eventuelt Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen Alle er velkommen til generalforsamlingen, som starter med et spændende foredrag i serien Vi er selv historie dog er det kun medlemmer der har stemmeret ved generalforsamlingen. Vi håber at se rigtig mange!

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 31. årgang nr. 2 2014 ASRAs fhv. formand Bent Søndergaard udnævnes til æresmedlem i ASRA Formand og dirigent på generalforsamlingen i Skjern Kaffe

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere