Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt"

Transkript

1 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 32 årgang nr ASRAs formand gennem 8 år, Andreas Iversen, takker af på den kommende generalforsamling, som afholdes den 25. februar 2015 hos 3F i Birk.

2 ISSN: ASRA NYT Udgivet af ASRA Ålykkevej Herning mail: ASRAs hjemmeside Formand: Andreas Iversen - tlf mail: Kasserer: Britt Ulrich - tlf mail: Redaktion: Elly Madsen Jørn Jensen Leo Skaaning Arkivmedarbejdere: Jørgen Aarestrup-Nielsen Jørgen Markmøller Jørn Jensen Henry Ammitzbøll Ingrid Preisler Andreassen Blad layout og redaktør Leo Skaaning Trykt med hjælp fra Metal - Herning Deadline for næste nr.: Indhold: Side.2 Kolofon Side.3 Leder ved formanden Side.4 Kuskenes fagforening Side.5 Overenskomst for Kuskene 1913 Side.11 Besøg fra Sønderborg LAASK Side.14 Billede af fanevagt 1914 Side.15 Billeder fra en formands - periode med Andreas Iversen. Side. 19 Kassereren får ordet! Side, 20 Dagsorden til generalforsamlingen. Bajer sjakalen Han kan lugte en gratis bajer jeg tror på en halv tønde land, han kan snuse sig til, hvor den findes, hvor den er kommer også han. Ja, bare der er en chance, det er ligesom noget med trance, han kan fan me se bajeren i ånden, og famle sig til den med hånden. Der er ikke den sag i verden, han ikke går ind på for øl, og han sværmer om gratis bajsere som om lyset sværmer et møl. Men møllet brænder dog vingen, han klarer sig sgu - det er tingen, hvad rager det ham, hvis flag der vajer bar han kan nasse sig til en gratis bajer. Oskar Hansen Dette er første og sidste vers af Oskars fantastiske digt om Bajer sjakalen. 2

3 Leder: Så har vi igen taget hul på et nyt år og sagt farvel til et gammelt år, hvor der er sket mange ting. Jeg vil derfor gerne ønske alle vore medlemmer og samarbejdspartnere et godt nytår, samt sige tak for det gamle år der er gået. Både for bestyrelsen og især for arkiv personalet har det været et travlt år. Der har efterhånden været skrevet nogle gange om registreringen. Nu fik vi endelig gang i om registreringen af hele vores arkiv til nutidig digital tilgængelighed og datalevering. Et kæmpe stort arbejde som vi kalkulerede med ville tage to til tre år inden vi var igennem de nuværende arkivalier. Stor var overraskelsen og glæden da vi på sidste bestyrelsesmøde fik oplyst, nu var man ca. halvejs med om registreringen. Jeg vil gerne rette en stor tak til arkivfolkene for den store indsats de har ydet i det forgangne år. Vi skal jo huske på, at det er frivilligt arbejde der er udført i deres kostbare fritid. I årets løb har vi i ASRA modtaget mange arkivalier, så som protokoller m.m. I sidste blad skrev jeg, at jeg havde lovning på en del værktøj til træbearbejdning. Det er nu hentet hjem, og vil blive opbevaret i ASRA for eftertiden. Værktøjet er doneret af 3f Ringkøbing-Skjern. Værktøjet hængte i sin tid på væggen i den tidligere afdeling af Træindustriforbundets Skjern afdeling, så det er ikke utænkelig at nogle af vore medlemmer har set det. Hvis det lykkes at få de nye lokaler i Det Historiske Hus ser jeg gerne, at værktøjet kommer op at hænge, så alle besøgende kan se det, da det er en unik samling. Jeg vil gerne endnu engang på ASRA s vegne rette en stor tak til bidragsyderne. Som det kan læses et andet sted i bladet, så har jeg efter otte år i bestyrelsen, hvor de syv har været som formand, besluttet at stoppe som formand. Det har på mange måder været en god, spændende og begivenhedsrig periode, at være formand for ASRA. Som nyvalgt formand blev jeg kastet ud i en af de store opgaver, at markere foreningens 25 års jubilæum. Det blev med en fantastisk hjælp fra arkivholdet udarbejdet et jubilæumsudskrift, som på en god og fantastisk måde fortalt om ASRA s første 25 år. I jubilæumsgave fra ABA, fik vi foræret en protokol fra SAFORA, så ASRA har nu alle protokoller fra den gang SAFORA Ringkøbing amt eksisterede. SAFORA protokollen overdrages til ASRA 3

4 Ligeledes har det været en stor og spændende opgave at få sat gang i arbejdet med at få hele vores arkiv lagt ind på ABA s store server og database, så arkivalierne er lettere at søge i. Der er også brugt mange kræfter på at finde andre og bedre lokaler. Jeg havde håbet på, at inden jeg fratræder som formand kunne sige, at den dato kan vi begynde at flytte ind i Det Historiske Hus. Men sådan skal det ikke være desværre, da forhandlingerne går meget langsom. Sluttelig uden at nævne nogen personlig vil jeg gerne sige tak til alle for et godt og spændende periode som formand for ASRA. Andreas Iversen 4

5 Det var ikke sådan ligetil at danne en fagforening for 75 år siden. På den tid var der kun 50 pct. af danske arbejdere organiseret. Arbejdskammeraterne foretrak ofte tingenes tilstand med den ro, det betød, og arbejdsgiverne havde på kort sigt ikke brug for en organiseret modpart. Derfor havde kuskenes fagforening også store vanskeligheder med at få medlemmerne til at komme til møderne i de første år Kuskenes fagforening blev senere til Chaufførernes fagforening. Netop i denne tid går overenskomsterne på arbejdsmarkedet i gang. I vores arkiv har vi mange overenskomster, som er indgået gennem tiderne, og som i nogen tilfælde har kostet mange granskninger. Kuskenes fagforening i Holstebro har lagt sådan en overenskomst ind i arkivet. Den er fra 1913 og det er meget spændende, at se hvad man forhandlede om dengang. Hans Larsen - Formand fra 1928 til

6 Overenskomst mellem Vognmandsforeningen og Kuskenes Fagforening i Holstebro 1 Ugelønnen er fra 1ste April til 1ste November 22 kr. pr. Uge for kuske der passer Heste og 20 kr. pr. uge for de øvrige Kuske og Arbejdere. Fra 1ste November til 1ste April er Ugelønnen 17 Kr. pr. Uge for alle Kuske og Arbejdere. Ældre og svagelige Kuske lønnes efter Overenskomst mellem Vognmanden og Kusken. Der fradrages ikke for Helligdage. Ugelønnen udbetales om Fredagen. 2 Maanedslønnede ugifte Kuske lønnes med 44 kr. pr. Maaned i de 7 Sommermaaneder og i de 5 Vintermaaneder med 30 Kr. pr. Maaned samt Kost og Logi naar ikke anden Overenskomst foreligger. 3 Kuske saavel Arbejdere møder i Stalden i de 7 Sommermaaneder Kl. 5 om Morgenen for efter endt Staldtjeneste at smøre Vogne og spænde for saa betids at der kan mødes paa de indenbys Arbejdspladser eller Banen Kl. 6. Arbejdstiden regnes til Kl. 7 Eftermiddag med Spisetid af ½ Time til Frokost og 1½ Time til Middag. Den øvrige Tid af Aaret mødes i Stalden naar ikke anden Overenskomst foreligger - Kl. 6½ om Morgenen og Arbejdstiden regnes til Kl. 6½ Eftermiddag med 1 times Middag. 6

7 Om Søn og Helligdage møder Kuske saavelsom Arbejdere i Stalden Kl. 7 om Morgenen i de 7 Sommermaaneder, den øvrige Tid af Aaret Kl. 8 for efter endt Staldtjeneste at efterse og om nødvendigt smøre Seletøj rengøre Vogne etc., dog foretages ingen Pudsning udover Middag. For Letkørsel kan ingen Tid fastsættes. 4 Kuske saavel som Arbejdere deltager efter endt Arbejdstid om Søgnedagen og om Søn og Helligdage, saafremt det er nødvendigt i Hakkelseskæring. 5 Overarbejde betales med 45 Øre pr. Time. Som Overarbejde regnes Arbejde, der udføres om Søndagen samt efter Kl. 7 de Søgnedage. Det er dog en Forudsætning at Vogne der er læssede før Kl. 7 skal køres til Bestemmelses stedet inden for Byens Grænser. Ligesom Arbejde ved Vognmandens private Agerbrug f.eks. Indkørsel af Hø og Korn etc. ikke Hentegnes under Overarbejde selv om der køres udover Kl. 7. Hentning af Grønt sker efter nugældende Regler. 6 Letkuske, der ligger ude om Natten, erholder 2 kr 50 Øre pr Nat udover Ugelønnen, naar ikke anden Overenskomst foreligger. 7 Petroleumskørsel og Landkørsel foregaar efter nugældende Regler. Til Landkørsel kan ikke regnes Kørsel fra de i Holstebro Omegn liggende Teglværker. 8 For Arbejdskuske, der skal ligge ude i flere Dage eller Uger betaler Vognmanden Kost og Logi udover ugelønnen. 7

8 For Letkørsel paa Søn og Helligdage tilkommer der Arbejdskuskene som Erstatning for Udlæg af Drikkepenge 10% af Bruttoindtægten dog ikke udover 1 Kr., der betales førstkommende Lønningsaften. 9 Arbejdere, der antager enkelte Uger Dage eller Timer betales altid naar ikke anden Overenskomst eller Akkord foreligger mellem Parterne den stedlige Timeløn for Tiden 40 Øre. 10 Vognmændene forpligter sig til fortrinsvis at beskæftige organiserede Arbejdere saavel Kuske som Arbejdsmænd men kan dog forlange at disse ikke nægter at arbejde sammen med uorganiserede Kuske og Arbejdsmænd, dog ikke udover 3 uger. De organiserede Kuske og Arbejdsmænd maa kun søge Arbejde hos de Vognmænd der er Medlemmer af Vognmandsforeningen. 11 Fastlønnede Kuske og Arbejderes Opsigelse sker med 8 Dages Varsel fra en af Parterne. 12 Kuske saavelsom Arbejdere maa være Medlem af en anerkendt Sygekasse. Vognmanden er forpligtet til at forsikre sine Arbejdere saavel Kuske som Arbejdsmænd i et anerkendt Selskab saaledes at der udbetales Dagpenge Kr. 1,50 fra første Dag og for Tilfælde der falder ind under Ulykkesforsikringsloven, saaledes at Lovens Forpligtelser træder i Kraft. 13 Eventuelle Stridsspørgsmaal som maatte opstaa om Forstaaelsen af denne Overenskomst maa ikke medføre Arbejdsstandsning forinden Sagen er forelagt de respek- 8

9 tive Foreningers Bestyrelse; enes disse ikke afgøres sagen ved Voldgift. 14 Voldgiften sammensættes af 4 Mand, 2 valgte af hver af Parterne. Disse 4 Voldgiftsmænd vælger forinden Forhandlingernes Begyndelse en Opmand. Opmanden skal være Jurist og bosiddende i Holstebro. Overenskomsten træder i Kraft den 1ste Februar 1913 og er gældende til den af en af Parterne opsiges med 3 Maaneders Varsel til en 1ste Februar, dog ikke før 1ste Februar Holstebro i Februar 1913 For Vognmandsforeningen: Mouritz Nielsen Claus Clausen C.F.Brauner P.Kirkegaard Chr Mølgaard For Kuskenes Fagforening P.Hansen Niels Jensen Kristian Hedegaard 9

10 I 1920 gik det så galt, at man måtte aflyse årets generalforsamling, da der kun var mødt 7 personer, og i 1922 var der en del utilfredshed på generalforsamlingen over, at formanden ikke var mødt. Det faglige arbejde i Kuskenes fagforening i Holstebro gik så stille for sig i 20erne, at man i 1928 blev enige om en sammenlægning med Chaufførernes Fagforening. Chaufførerne var godt nok lidt skeptiske på forhånd. - Så skal man sidde der til alle møder og diskuttere hestepærer og seletøj frem for det centrale: benzin og olie i stedet for havre. Gang i den Der skulle 30ernes økonomiske krise med truende arbejdsløshed til før der kom mere skub i fagfor- eningsarbejdet. Spændingen på arbejdsmarkedet slog også igennem i Holstebro, som var præget af få og store arbejdsgivere som konsekvent forsøgte at omgå overenskomsterne indenfor transportområdet. Det var i de år, man diskuterede ugentlige lønforhøjelser på en krone eller to til en ugeløn på omkring kroner. Med arbejdsdage på timer, forstås. Fagforeningen knoklede med at gøre arbejdsgiverne begribeligt, at det er hensigtsmæssigt for begge parter med en overenskomst. Men medlemmerne følte sig truet af tidens svøbe, den store arbejdsløshed. I 1939 udgjorde dags-understøttelsen 4½ krone for gifte og 3,40 for ugifte 10

11 Besættelsen Fagforeningsarbejdet lå næsten stille i de fem krigsår. Det faglige arbejde blandt Holstebros chauffører bestod i disse år af det samme hårde slid som før krigen. På landet skulle sække med gødning bæres op på staldlofterne, og sække med 50 kg cement skulle leveres på byens byggepladser. Kørsel var ikke uden problemer i årene med brændstofmangel. Benzin kunne med nød blandes op med solarolie, men det største problem var gasgeneratorerne. De var monteret med en kakkelovn, hvori gassen udvikledes. Brændstoffet kunne være alt, fra tørv til frisk træ eller trækul. Men problemerne var så mange, at havremotorerne fik deres renæssance, og dermed fik kuskefaget sin sidste blomstringstid i Danmark. Efter krigen De omfattende ændringer der skete i det danske samfund efter krigen, skyldtes ikke mindst en kraftig effektivisering af transportsystemerne. Det første tydelige bevis herpå sås i 1956, med en landsomfattende transportkonflikt, hvor - ikke mindst - tankvogns-chaufførernes arbejdsnedlæggelser fik alvorlige konsekvenser. Chaufførernes Fagforening var naturligvis klar over samfundets stigende sårbarhed indenfor området og derfor prægedes 50erne da også af stigende faglig aktivitet. Nu var tiden inde til at få tegnet overenskomster på en mængde områder. Det lykkedes omsider at få en med DSB om rutebilkørsel, men ulig sværere var det at få en aftale med de private vognmænd hvor især taxa-erhvervet voldte kvaler, måske ikke mindst på grund af en stor udskiftning blandt chaufførerne. Benzinchaufførernes store problem resulterede i 1955 i dannelsen af en særlig brancheklub. Leo Skaaning 11

12 ASRA fik besøg af LAASK ASRA & LAASK - To arbejderarkiver, som i mangt og meget ligner hinanden: ved Jørgen Aarestrup-Nielsen Onsdag den10. december havde ASRA, i arkivet, besøg af kollegerne fra LAASK, Lokalhistorisk Arbejderarkiv for Sønderborg Kommune. Besøget var en genvisit efter ASRA s tilsvarende i Sønderborg i ASRA og LAASK ligner hinanden meget og har meget til fælles. Vi er begge små foreninger med små arkiver i forhold til det store ABA, der er tilknyttet Arbejdermuseet i København. Vi har begge fået plads i et lille hjørne på ABA s store server og database, og her registrerer vi begge i det samme system, Reindex, som ABA har stillet til rådighed for os. Hvor ASRA, jo som bekendt, indsamler, registrerer, opbevarer, passer på og formidler arbejdernes historie i hele det tidligere Ringkjøbing Amt, løser LAASK det tilsvarende i Sønderborg Kommune. Den topografiske indretning af ASRA s registreringssystem er derfor lidt mere kompliceret. Til gengæld møder kollegerne i LAASK arkivalier fra tiden da Sønderborg var tysk, f.eks. protokoller med gotisk håndskrift på tysk. En sådan udfordring har vi endnu ikke mødt i ASRA. Det er meget givende at mødes jævnligt og drøfte løsningen af de udfordringer vi møder i hverdagen. Ikke alene er der praktiske udfordringer i arkiverne, men, i takt med at vi drøfter det praktisk, tekniske omkring arkiverne, afsløres at foreningerne bag arkiverne, også møder enslydende udfordringer. Den tanke strejfede mig under samtalerne med LAASK-kollegerne, at bestyrelserne bag arkiverne, måske også kunne have gavn af at mødes en gang imellem. Når vi der arbejder i arkiverne mødes, bliver det hurtigt meget teknisk nørdet men de overordnede strukturelle og økonomiske udfordringer, og andre overordnede udfordringer, fortjener bestemt samme opmærksomhed. Ideen er hermed videregivet. Hver gang vi mødes, lærer vi noget af hinanden og det er min fornemmelse at vi, samlet set, bliver bedre og bedre. Vi talte også om, at vi begge føler os som en lille kvist på det store ABA-træ. Vi er rundet af den samme familie, arbejderfamilien, og sat i verden for, at løse de samme opgaver, men på en eller anden måde er det da underligt, hvis ABA, LAASK og ASRA virkelig skulle være de 12

13 eneste arbejderarkiver i Danmark. Det forpligter faktisk til at holde god kontakt og til samarbejde. Da LAASK var her, fik de en fanedug fra Dansk Tekstilarbejderforbund, Sønderborg, med hjem. Fanedugen har, sammen med mange andre faner fra tekstilindustrien og beslægtede håndværk, været ophængt på kursusejendommen Laugesens Have ved Videbæk, indtil Laugesens Have overgik til privat virksomhed. På det tidspunkt blev alle disse faner betroet i ASRA s varetægt. Principielt er det jo ikke afgørende hvor arkivalier fysisk opbevares, bare det er under betryggende forhold og således at de er registreres på en måde så de kan findes. Vi er ikke i tvivl. Sønderborgfanen bør være arkiveret hos LAASK, Her har den levet og virket som samlingsmærke for Tekstilarbejderne i Sønderborg og her er der størst chance for at den lejlighedsvis kan komme i brug igen. Derfor er denne fane nu overdraget i LAASK s kyndige varetægt og hermed runder LAASK så fane nr At fanen er overdraget, betyder ikke af vi har sluppen den af syne Fanen kan stadigvæk søges i vores database, hvor det så fremgår at den eksisterer og nu er overdraget til LAASK. LASK deler arbejdslokaler med Lokalarkivet i Ulkebøl og har arkivplads i kælderen under en skole ikke så langt derfra I LAASK håber man på nye lokaler på den nedlagte Sønderborg Kasserne. I ASRA håber vi meget hurtigt i det nye år, at kunne flytte ind og være med til at realisere de meget spændende muligheder der tegner sig for anvendelsen af det gamle museumskompleks i Museumsgade. ASRA lider øjeblikkeligt rigtig meget under de trange og ringe arbejdsforhold. Vi omregistrerer og nyregistrerer i et væk. Al praktisk indretning er for længst afløst af et evigt flytten rundt for at skaffe en cm2 eller to, i ny og næ. Fane fra Tekstilarbejdernes fagforening Sønderborg

14 Vi er så trængte at vi nogle gange, galgenhumoristisk, snakker om at afskaffe stolene og bruge arkivkasser til at sidde på. I øjeblikket tales der igen om nye sammenlægninger af fagorganisationer. Vi ved godt hvad det betyder: Det betyder flere arkivalier i arkivets varetægt. Mere der kræver plads til at blive behandlet og betryggende opbevaret. Det glæder vi os til, men det rummer også nogle pladsmæssige, arbejdsmæssige og økonomiske udfordringer som vi vil have svært ved at håndtere på vores nuværende adresse. Jørgen Aarestrup-Nielsen Inde bag alle arkivkasserne kan man skimte en travl arkivar. foto: Leo 14

15 Fanevagten i Esbjerg 1914 fotograferet inden majoptoget. I 1915 får kvinder stemmeret, ASRA skriver om det i næste nummer af ASRA NYT. foto: ABA 15

16 Formand - Andreas Iversen har valgt at fratræde formandsposten på generalforsamlingen 2015 Her følger en lille billedkavalkade fra hans virke som formand i en spændende periode, med masser af udvikling i ASRA. Flot spillet! Arbejdermuseet Velkommen til Jubilæum 2009 Generalforsamling i Holstebro 2010 Kaffe på Arbejdermuseet Jeg ved det har kostet kamp! Grethe Andersen Så er vi klar til at gå i gang 16

17 Elly Madsen og Andreas Iversen ved Bent Kruuses begravelse Klar til bestyrelsesmøde Formand - Andreas Iversen 17

18 Vi vil gerne udnævne dig som æresmedlem - Bent, hvad skal jeg begrunde det med jo, trofasthed og flittigt arbejde for ASRA - Formanden på en glædelig opgave. Udstilling 1.Maj i Laugesens Have Alt på plads, værsgo at kigge ind 18

19 Kassereren får ordet! Fornyelse af medlemskab. Jeg ønsker alle vore medlemmer et godt nytår og vil samtidig gøre opmærksom på, at der med denne udsendelse af ASRA NYT er vedlagt et betalingskort til fornyelse af medlemskabet. Kontingentet for 2015, som blev vedtaget på generalforsamlingen, er: Private medlemmer: kr. 125,00 Partiforeninger/AOF: kr. 125,00 Andre foreninger: kr. 200,00 Faglige organisationer: kr. 800,00 Britt Ulrich Kasserer Tak. Sammen med ASRA NYT i december 2014 blev der udsendt en folder fra Arbejdernes Landsbank, som sponsorerede portoen, og det vil vi hermed gerne takke for. Kontingent: er den eneste direkte indtægt ASRA har, derfor er den vigtig for arbejdet i arkivet. Vi sætter stor pris på dit medlemskab, og ved det frivillige arbejde der udføres i ASRA, udføres med den største interesse for at bevare arbejderhistorie for eftertiden. Så tak for din støtte gennem medlemsskabet. 19

20 Generalforsamling I ASRA - Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 sted: 3F Midtjylland - Birk Centerpark 4. Herning 1. Velkomst ved Formanden 2. Valg af dirigent 3. Beretning ved formand Andreas Iversen 4. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Britt Ulrich 5. Forelæggelse af budget 6. Fastsættelse af kontingent for Vedtægter 8. Indkomne forslag til behandling 9. Valg: a. Valg af formand for 2 år - På valg Andreas Iversen modtager ikke ikke genvalg. b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år På valg er: Elin Kragelund - villig til genvalg Jørgen Iversen - ønsker ikke genvalg Ingrid P. Andreasen - villig til genvalg c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år På valg er: Martin Hunnerup - ønsker ikke genvalg Hans Agerup - ønsker ikke genvalg d. Valg af 2 revisorer: På valg er: Villy Grøn - Vildbjerg Erik Christensen - Herning c. Valg af revisor suppleant På valg er: Jens Erik Sørensen - Struer 10. Eventuelt Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen Alle er velkommen til generalforsamlingen, som starter med et spændende foredrag i serien Vi er selv historie dog er det kun medlemmer der har stemmeret ved generalforsamlingen. Vi håber at se rigtig mange!

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 12 - December 2013-10. årgang Ny bog om livet som taxichauffør om natten side 6 Nej til ejerstraf Urimeligt at straffe vognmand, hvis hans chauffør har kørt for

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk 2011-18. årgang News nr. 3 Generalforsamling - referat Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk Bakkelukning - allerede! GF, OK og BikeGear - gode aftaler Medlemsnyt - - Lidt af hvert Motorcykelmareridt

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

Frontspejlet. For en bedre fremtid for buschauffører. Forbundet af Offentligt Ansatte

Frontspejlet. For en bedre fremtid for buschauffører. Forbundet af Offentligt Ansatte Frontspejlet For en bedre fremtid for buschauffører Forbundet af Offentligt Ansatte Det skal gøres bedre I FOA har vi valgt at kalde dette blad for Frontspejlet. Vi ved godt der ikke er noget i busverdenen

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere