Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt"

Transkript

1 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 32 årgang nr ASRAs formand gennem 8 år, Andreas Iversen, takker af på den kommende generalforsamling, som afholdes den 25. februar 2015 hos 3F i Birk.

2 ISSN: ASRA NYT Udgivet af ASRA Ålykkevej Herning mail: ASRAs hjemmeside Formand: Andreas Iversen - tlf mail: Kasserer: Britt Ulrich - tlf mail: Redaktion: Elly Madsen Jørn Jensen Leo Skaaning Arkivmedarbejdere: Jørgen Aarestrup-Nielsen Jørgen Markmøller Jørn Jensen Henry Ammitzbøll Ingrid Preisler Andreassen Blad layout og redaktør Leo Skaaning Trykt med hjælp fra Metal - Herning Deadline for næste nr.: Indhold: Side.2 Kolofon Side.3 Leder ved formanden Side.4 Kuskenes fagforening Side.5 Overenskomst for Kuskene 1913 Side.11 Besøg fra Sønderborg LAASK Side.14 Billede af fanevagt 1914 Side.15 Billeder fra en formands - periode med Andreas Iversen. Side. 19 Kassereren får ordet! Side, 20 Dagsorden til generalforsamlingen. Bajer sjakalen Han kan lugte en gratis bajer jeg tror på en halv tønde land, han kan snuse sig til, hvor den findes, hvor den er kommer også han. Ja, bare der er en chance, det er ligesom noget med trance, han kan fan me se bajeren i ånden, og famle sig til den med hånden. Der er ikke den sag i verden, han ikke går ind på for øl, og han sværmer om gratis bajsere som om lyset sværmer et møl. Men møllet brænder dog vingen, han klarer sig sgu - det er tingen, hvad rager det ham, hvis flag der vajer bar han kan nasse sig til en gratis bajer. Oskar Hansen Dette er første og sidste vers af Oskars fantastiske digt om Bajer sjakalen. 2

3 Leder: Så har vi igen taget hul på et nyt år og sagt farvel til et gammelt år, hvor der er sket mange ting. Jeg vil derfor gerne ønske alle vore medlemmer og samarbejdspartnere et godt nytår, samt sige tak for det gamle år der er gået. Både for bestyrelsen og især for arkiv personalet har det været et travlt år. Der har efterhånden været skrevet nogle gange om registreringen. Nu fik vi endelig gang i om registreringen af hele vores arkiv til nutidig digital tilgængelighed og datalevering. Et kæmpe stort arbejde som vi kalkulerede med ville tage to til tre år inden vi var igennem de nuværende arkivalier. Stor var overraskelsen og glæden da vi på sidste bestyrelsesmøde fik oplyst, nu var man ca. halvejs med om registreringen. Jeg vil gerne rette en stor tak til arkivfolkene for den store indsats de har ydet i det forgangne år. Vi skal jo huske på, at det er frivilligt arbejde der er udført i deres kostbare fritid. I årets løb har vi i ASRA modtaget mange arkivalier, så som protokoller m.m. I sidste blad skrev jeg, at jeg havde lovning på en del værktøj til træbearbejdning. Det er nu hentet hjem, og vil blive opbevaret i ASRA for eftertiden. Værktøjet er doneret af 3f Ringkøbing-Skjern. Værktøjet hængte i sin tid på væggen i den tidligere afdeling af Træindustriforbundets Skjern afdeling, så det er ikke utænkelig at nogle af vore medlemmer har set det. Hvis det lykkes at få de nye lokaler i Det Historiske Hus ser jeg gerne, at værktøjet kommer op at hænge, så alle besøgende kan se det, da det er en unik samling. Jeg vil gerne endnu engang på ASRA s vegne rette en stor tak til bidragsyderne. Som det kan læses et andet sted i bladet, så har jeg efter otte år i bestyrelsen, hvor de syv har været som formand, besluttet at stoppe som formand. Det har på mange måder været en god, spændende og begivenhedsrig periode, at være formand for ASRA. Som nyvalgt formand blev jeg kastet ud i en af de store opgaver, at markere foreningens 25 års jubilæum. Det blev med en fantastisk hjælp fra arkivholdet udarbejdet et jubilæumsudskrift, som på en god og fantastisk måde fortalt om ASRA s første 25 år. I jubilæumsgave fra ABA, fik vi foræret en protokol fra SAFORA, så ASRA har nu alle protokoller fra den gang SAFORA Ringkøbing amt eksisterede. SAFORA protokollen overdrages til ASRA 3

4 Ligeledes har det været en stor og spændende opgave at få sat gang i arbejdet med at få hele vores arkiv lagt ind på ABA s store server og database, så arkivalierne er lettere at søge i. Der er også brugt mange kræfter på at finde andre og bedre lokaler. Jeg havde håbet på, at inden jeg fratræder som formand kunne sige, at den dato kan vi begynde at flytte ind i Det Historiske Hus. Men sådan skal det ikke være desværre, da forhandlingerne går meget langsom. Sluttelig uden at nævne nogen personlig vil jeg gerne sige tak til alle for et godt og spændende periode som formand for ASRA. Andreas Iversen 4

5 Det var ikke sådan ligetil at danne en fagforening for 75 år siden. På den tid var der kun 50 pct. af danske arbejdere organiseret. Arbejdskammeraterne foretrak ofte tingenes tilstand med den ro, det betød, og arbejdsgiverne havde på kort sigt ikke brug for en organiseret modpart. Derfor havde kuskenes fagforening også store vanskeligheder med at få medlemmerne til at komme til møderne i de første år Kuskenes fagforening blev senere til Chaufførernes fagforening. Netop i denne tid går overenskomsterne på arbejdsmarkedet i gang. I vores arkiv har vi mange overenskomster, som er indgået gennem tiderne, og som i nogen tilfælde har kostet mange granskninger. Kuskenes fagforening i Holstebro har lagt sådan en overenskomst ind i arkivet. Den er fra 1913 og det er meget spændende, at se hvad man forhandlede om dengang. Hans Larsen - Formand fra 1928 til

6 Overenskomst mellem Vognmandsforeningen og Kuskenes Fagforening i Holstebro 1 Ugelønnen er fra 1ste April til 1ste November 22 kr. pr. Uge for kuske der passer Heste og 20 kr. pr. uge for de øvrige Kuske og Arbejdere. Fra 1ste November til 1ste April er Ugelønnen 17 Kr. pr. Uge for alle Kuske og Arbejdere. Ældre og svagelige Kuske lønnes efter Overenskomst mellem Vognmanden og Kusken. Der fradrages ikke for Helligdage. Ugelønnen udbetales om Fredagen. 2 Maanedslønnede ugifte Kuske lønnes med 44 kr. pr. Maaned i de 7 Sommermaaneder og i de 5 Vintermaaneder med 30 Kr. pr. Maaned samt Kost og Logi naar ikke anden Overenskomst foreligger. 3 Kuske saavel Arbejdere møder i Stalden i de 7 Sommermaaneder Kl. 5 om Morgenen for efter endt Staldtjeneste at smøre Vogne og spænde for saa betids at der kan mødes paa de indenbys Arbejdspladser eller Banen Kl. 6. Arbejdstiden regnes til Kl. 7 Eftermiddag med Spisetid af ½ Time til Frokost og 1½ Time til Middag. Den øvrige Tid af Aaret mødes i Stalden naar ikke anden Overenskomst foreligger - Kl. 6½ om Morgenen og Arbejdstiden regnes til Kl. 6½ Eftermiddag med 1 times Middag. 6

7 Om Søn og Helligdage møder Kuske saavelsom Arbejdere i Stalden Kl. 7 om Morgenen i de 7 Sommermaaneder, den øvrige Tid af Aaret Kl. 8 for efter endt Staldtjeneste at efterse og om nødvendigt smøre Seletøj rengøre Vogne etc., dog foretages ingen Pudsning udover Middag. For Letkørsel kan ingen Tid fastsættes. 4 Kuske saavel som Arbejdere deltager efter endt Arbejdstid om Søgnedagen og om Søn og Helligdage, saafremt det er nødvendigt i Hakkelseskæring. 5 Overarbejde betales med 45 Øre pr. Time. Som Overarbejde regnes Arbejde, der udføres om Søndagen samt efter Kl. 7 de Søgnedage. Det er dog en Forudsætning at Vogne der er læssede før Kl. 7 skal køres til Bestemmelses stedet inden for Byens Grænser. Ligesom Arbejde ved Vognmandens private Agerbrug f.eks. Indkørsel af Hø og Korn etc. ikke Hentegnes under Overarbejde selv om der køres udover Kl. 7. Hentning af Grønt sker efter nugældende Regler. 6 Letkuske, der ligger ude om Natten, erholder 2 kr 50 Øre pr Nat udover Ugelønnen, naar ikke anden Overenskomst foreligger. 7 Petroleumskørsel og Landkørsel foregaar efter nugældende Regler. Til Landkørsel kan ikke regnes Kørsel fra de i Holstebro Omegn liggende Teglværker. 8 For Arbejdskuske, der skal ligge ude i flere Dage eller Uger betaler Vognmanden Kost og Logi udover ugelønnen. 7

8 For Letkørsel paa Søn og Helligdage tilkommer der Arbejdskuskene som Erstatning for Udlæg af Drikkepenge 10% af Bruttoindtægten dog ikke udover 1 Kr., der betales førstkommende Lønningsaften. 9 Arbejdere, der antager enkelte Uger Dage eller Timer betales altid naar ikke anden Overenskomst eller Akkord foreligger mellem Parterne den stedlige Timeløn for Tiden 40 Øre. 10 Vognmændene forpligter sig til fortrinsvis at beskæftige organiserede Arbejdere saavel Kuske som Arbejdsmænd men kan dog forlange at disse ikke nægter at arbejde sammen med uorganiserede Kuske og Arbejdsmænd, dog ikke udover 3 uger. De organiserede Kuske og Arbejdsmænd maa kun søge Arbejde hos de Vognmænd der er Medlemmer af Vognmandsforeningen. 11 Fastlønnede Kuske og Arbejderes Opsigelse sker med 8 Dages Varsel fra en af Parterne. 12 Kuske saavelsom Arbejdere maa være Medlem af en anerkendt Sygekasse. Vognmanden er forpligtet til at forsikre sine Arbejdere saavel Kuske som Arbejdsmænd i et anerkendt Selskab saaledes at der udbetales Dagpenge Kr. 1,50 fra første Dag og for Tilfælde der falder ind under Ulykkesforsikringsloven, saaledes at Lovens Forpligtelser træder i Kraft. 13 Eventuelle Stridsspørgsmaal som maatte opstaa om Forstaaelsen af denne Overenskomst maa ikke medføre Arbejdsstandsning forinden Sagen er forelagt de respek- 8

9 tive Foreningers Bestyrelse; enes disse ikke afgøres sagen ved Voldgift. 14 Voldgiften sammensættes af 4 Mand, 2 valgte af hver af Parterne. Disse 4 Voldgiftsmænd vælger forinden Forhandlingernes Begyndelse en Opmand. Opmanden skal være Jurist og bosiddende i Holstebro. Overenskomsten træder i Kraft den 1ste Februar 1913 og er gældende til den af en af Parterne opsiges med 3 Maaneders Varsel til en 1ste Februar, dog ikke før 1ste Februar Holstebro i Februar 1913 For Vognmandsforeningen: Mouritz Nielsen Claus Clausen C.F.Brauner P.Kirkegaard Chr Mølgaard For Kuskenes Fagforening P.Hansen Niels Jensen Kristian Hedegaard 9

10 I 1920 gik det så galt, at man måtte aflyse årets generalforsamling, da der kun var mødt 7 personer, og i 1922 var der en del utilfredshed på generalforsamlingen over, at formanden ikke var mødt. Det faglige arbejde i Kuskenes fagforening i Holstebro gik så stille for sig i 20erne, at man i 1928 blev enige om en sammenlægning med Chaufførernes Fagforening. Chaufførerne var godt nok lidt skeptiske på forhånd. - Så skal man sidde der til alle møder og diskuttere hestepærer og seletøj frem for det centrale: benzin og olie i stedet for havre. Gang i den Der skulle 30ernes økonomiske krise med truende arbejdsløshed til før der kom mere skub i fagfor- eningsarbejdet. Spændingen på arbejdsmarkedet slog også igennem i Holstebro, som var præget af få og store arbejdsgivere som konsekvent forsøgte at omgå overenskomsterne indenfor transportområdet. Det var i de år, man diskuterede ugentlige lønforhøjelser på en krone eller to til en ugeløn på omkring kroner. Med arbejdsdage på timer, forstås. Fagforeningen knoklede med at gøre arbejdsgiverne begribeligt, at det er hensigtsmæssigt for begge parter med en overenskomst. Men medlemmerne følte sig truet af tidens svøbe, den store arbejdsløshed. I 1939 udgjorde dags-understøttelsen 4½ krone for gifte og 3,40 for ugifte 10

11 Besættelsen Fagforeningsarbejdet lå næsten stille i de fem krigsår. Det faglige arbejde blandt Holstebros chauffører bestod i disse år af det samme hårde slid som før krigen. På landet skulle sække med gødning bæres op på staldlofterne, og sække med 50 kg cement skulle leveres på byens byggepladser. Kørsel var ikke uden problemer i årene med brændstofmangel. Benzin kunne med nød blandes op med solarolie, men det største problem var gasgeneratorerne. De var monteret med en kakkelovn, hvori gassen udvikledes. Brændstoffet kunne være alt, fra tørv til frisk træ eller trækul. Men problemerne var så mange, at havremotorerne fik deres renæssance, og dermed fik kuskefaget sin sidste blomstringstid i Danmark. Efter krigen De omfattende ændringer der skete i det danske samfund efter krigen, skyldtes ikke mindst en kraftig effektivisering af transportsystemerne. Det første tydelige bevis herpå sås i 1956, med en landsomfattende transportkonflikt, hvor - ikke mindst - tankvogns-chaufførernes arbejdsnedlæggelser fik alvorlige konsekvenser. Chaufførernes Fagforening var naturligvis klar over samfundets stigende sårbarhed indenfor området og derfor prægedes 50erne da også af stigende faglig aktivitet. Nu var tiden inde til at få tegnet overenskomster på en mængde områder. Det lykkedes omsider at få en med DSB om rutebilkørsel, men ulig sværere var det at få en aftale med de private vognmænd hvor især taxa-erhvervet voldte kvaler, måske ikke mindst på grund af en stor udskiftning blandt chaufførerne. Benzinchaufførernes store problem resulterede i 1955 i dannelsen af en særlig brancheklub. Leo Skaaning 11

12 ASRA fik besøg af LAASK ASRA & LAASK - To arbejderarkiver, som i mangt og meget ligner hinanden: ved Jørgen Aarestrup-Nielsen Onsdag den10. december havde ASRA, i arkivet, besøg af kollegerne fra LAASK, Lokalhistorisk Arbejderarkiv for Sønderborg Kommune. Besøget var en genvisit efter ASRA s tilsvarende i Sønderborg i ASRA og LAASK ligner hinanden meget og har meget til fælles. Vi er begge små foreninger med små arkiver i forhold til det store ABA, der er tilknyttet Arbejdermuseet i København. Vi har begge fået plads i et lille hjørne på ABA s store server og database, og her registrerer vi begge i det samme system, Reindex, som ABA har stillet til rådighed for os. Hvor ASRA, jo som bekendt, indsamler, registrerer, opbevarer, passer på og formidler arbejdernes historie i hele det tidligere Ringkjøbing Amt, løser LAASK det tilsvarende i Sønderborg Kommune. Den topografiske indretning af ASRA s registreringssystem er derfor lidt mere kompliceret. Til gengæld møder kollegerne i LAASK arkivalier fra tiden da Sønderborg var tysk, f.eks. protokoller med gotisk håndskrift på tysk. En sådan udfordring har vi endnu ikke mødt i ASRA. Det er meget givende at mødes jævnligt og drøfte løsningen af de udfordringer vi møder i hverdagen. Ikke alene er der praktiske udfordringer i arkiverne, men, i takt med at vi drøfter det praktisk, tekniske omkring arkiverne, afsløres at foreningerne bag arkiverne, også møder enslydende udfordringer. Den tanke strejfede mig under samtalerne med LAASK-kollegerne, at bestyrelserne bag arkiverne, måske også kunne have gavn af at mødes en gang imellem. Når vi der arbejder i arkiverne mødes, bliver det hurtigt meget teknisk nørdet men de overordnede strukturelle og økonomiske udfordringer, og andre overordnede udfordringer, fortjener bestemt samme opmærksomhed. Ideen er hermed videregivet. Hver gang vi mødes, lærer vi noget af hinanden og det er min fornemmelse at vi, samlet set, bliver bedre og bedre. Vi talte også om, at vi begge føler os som en lille kvist på det store ABA-træ. Vi er rundet af den samme familie, arbejderfamilien, og sat i verden for, at løse de samme opgaver, men på en eller anden måde er det da underligt, hvis ABA, LAASK og ASRA virkelig skulle være de 12

13 eneste arbejderarkiver i Danmark. Det forpligter faktisk til at holde god kontakt og til samarbejde. Da LAASK var her, fik de en fanedug fra Dansk Tekstilarbejderforbund, Sønderborg, med hjem. Fanedugen har, sammen med mange andre faner fra tekstilindustrien og beslægtede håndværk, været ophængt på kursusejendommen Laugesens Have ved Videbæk, indtil Laugesens Have overgik til privat virksomhed. På det tidspunkt blev alle disse faner betroet i ASRA s varetægt. Principielt er det jo ikke afgørende hvor arkivalier fysisk opbevares, bare det er under betryggende forhold og således at de er registreres på en måde så de kan findes. Vi er ikke i tvivl. Sønderborgfanen bør være arkiveret hos LAASK, Her har den levet og virket som samlingsmærke for Tekstilarbejderne i Sønderborg og her er der størst chance for at den lejlighedsvis kan komme i brug igen. Derfor er denne fane nu overdraget i LAASK s kyndige varetægt og hermed runder LAASK så fane nr At fanen er overdraget, betyder ikke af vi har sluppen den af syne Fanen kan stadigvæk søges i vores database, hvor det så fremgår at den eksisterer og nu er overdraget til LAASK. LASK deler arbejdslokaler med Lokalarkivet i Ulkebøl og har arkivplads i kælderen under en skole ikke så langt derfra I LAASK håber man på nye lokaler på den nedlagte Sønderborg Kasserne. I ASRA håber vi meget hurtigt i det nye år, at kunne flytte ind og være med til at realisere de meget spændende muligheder der tegner sig for anvendelsen af det gamle museumskompleks i Museumsgade. ASRA lider øjeblikkeligt rigtig meget under de trange og ringe arbejdsforhold. Vi omregistrerer og nyregistrerer i et væk. Al praktisk indretning er for længst afløst af et evigt flytten rundt for at skaffe en cm2 eller to, i ny og næ. Fane fra Tekstilarbejdernes fagforening Sønderborg

14 Vi er så trængte at vi nogle gange, galgenhumoristisk, snakker om at afskaffe stolene og bruge arkivkasser til at sidde på. I øjeblikket tales der igen om nye sammenlægninger af fagorganisationer. Vi ved godt hvad det betyder: Det betyder flere arkivalier i arkivets varetægt. Mere der kræver plads til at blive behandlet og betryggende opbevaret. Det glæder vi os til, men det rummer også nogle pladsmæssige, arbejdsmæssige og økonomiske udfordringer som vi vil have svært ved at håndtere på vores nuværende adresse. Jørgen Aarestrup-Nielsen Inde bag alle arkivkasserne kan man skimte en travl arkivar. foto: Leo 14

15 Fanevagten i Esbjerg 1914 fotograferet inden majoptoget. I 1915 får kvinder stemmeret, ASRA skriver om det i næste nummer af ASRA NYT. foto: ABA 15

16 Formand - Andreas Iversen har valgt at fratræde formandsposten på generalforsamlingen 2015 Her følger en lille billedkavalkade fra hans virke som formand i en spændende periode, med masser af udvikling i ASRA. Flot spillet! Arbejdermuseet Velkommen til Jubilæum 2009 Generalforsamling i Holstebro 2010 Kaffe på Arbejdermuseet Jeg ved det har kostet kamp! Grethe Andersen Så er vi klar til at gå i gang 16

17 Elly Madsen og Andreas Iversen ved Bent Kruuses begravelse Klar til bestyrelsesmøde Formand - Andreas Iversen 17

18 Vi vil gerne udnævne dig som æresmedlem - Bent, hvad skal jeg begrunde det med jo, trofasthed og flittigt arbejde for ASRA - Formanden på en glædelig opgave. Udstilling 1.Maj i Laugesens Have Alt på plads, værsgo at kigge ind 18

19 Kassereren får ordet! Fornyelse af medlemskab. Jeg ønsker alle vore medlemmer et godt nytår og vil samtidig gøre opmærksom på, at der med denne udsendelse af ASRA NYT er vedlagt et betalingskort til fornyelse af medlemskabet. Kontingentet for 2015, som blev vedtaget på generalforsamlingen, er: Private medlemmer: kr. 125,00 Partiforeninger/AOF: kr. 125,00 Andre foreninger: kr. 200,00 Faglige organisationer: kr. 800,00 Britt Ulrich Kasserer Tak. Sammen med ASRA NYT i december 2014 blev der udsendt en folder fra Arbejdernes Landsbank, som sponsorerede portoen, og det vil vi hermed gerne takke for. Kontingent: er den eneste direkte indtægt ASRA har, derfor er den vigtig for arbejdet i arkivet. Vi sætter stor pris på dit medlemskab, og ved det frivillige arbejde der udføres i ASRA, udføres med den største interesse for at bevare arbejderhistorie for eftertiden. Så tak for din støtte gennem medlemsskabet. 19

20 Generalforsamling I ASRA - Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 sted: 3F Midtjylland - Birk Centerpark 4. Herning 1. Velkomst ved Formanden 2. Valg af dirigent 3. Beretning ved formand Andreas Iversen 4. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Britt Ulrich 5. Forelæggelse af budget 6. Fastsættelse af kontingent for Vedtægter 8. Indkomne forslag til behandling 9. Valg: a. Valg af formand for 2 år - På valg Andreas Iversen modtager ikke ikke genvalg. b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år På valg er: Elin Kragelund - villig til genvalg Jørgen Iversen - ønsker ikke genvalg Ingrid P. Andreasen - villig til genvalg c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år På valg er: Martin Hunnerup - ønsker ikke genvalg Hans Agerup - ønsker ikke genvalg d. Valg af 2 revisorer: På valg er: Villy Grøn - Vildbjerg Erik Christensen - Herning c. Valg af revisor suppleant På valg er: Jens Erik Sørensen - Struer 10. Eventuelt Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen Alle er velkommen til generalforsamlingen, som starter med et spændende foredrag i serien Vi er selv historie dog er det kun medlemmer der har stemmeret ved generalforsamlingen. Vi håber at se rigtig mange!

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Stk.1 1 Navn, hjemsted og ejerforhold Foreningens navn er: Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv. Stk.2 Foreningens hjemsted er: Stokkebro 85, Gjerrild,

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Revideret på generalforsamlingen d. 20. april 2015 1. Navn stk. 1. Arkivsamvirkets navn er "Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke"

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser Dansk Metal - KLUB 107 Love og bestemmelser Vedtaget d. 31. maj 2013 Love og bestemmelser for klub 107. Stiftet den 1. januar 2007 under Dansk Metal. Klubbens formål: 1 At værne om de lokale interesser

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Grenaa Kunst- og Musikforening. Dens hjemsted er Norddjurs Kommune. Foreningens formål er i tæt samarbejde

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Originalt emne Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 22. september 1938 - side 15 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Katrines Venner" (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus):

Vedtægter for foreningen Katrines Venner (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus): Vedtægter for foreningen "Krines Venner" (tilknyttet Socialpsykirien i Århus): 1. Formål Foreningens formål er være med til udbrede kendskabet til psykiske lidelser. skabe gode rammer for fællesskaber

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling TCO 2014

Generalforsamling TCO 2014 Referat af Tennis Club Odenses Generalforsamling onsdag d.26.marts k.19.30 OB Fodbold, Atriumgården/L easy Lounge, Sdr.Boulevard 172 Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog valg af John Christensen,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2. Formål. Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DYKKEHISTORISK SELSKAB

DYKKEHISTORISK SELSKAB DYKKEHISTORISK SELSKAB Oplæg til strukturering af selskabet Selskabet har nu eksisteret i 14 år. Opgaver der løses af selskabet i relation til selskabets formål er primært: Afdækning af den danske dykkehistorie.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Fredag den 12. februar kl. 17.00 i rytterstuen på Nordjysk Ridecenter. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Velkomst Lars byder velkommen 2. Valg af dirigent Hans Hovmøller blev

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JT-11734-44 V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER NAVN. 1.

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

GF Bornholms vedtægter

GF Bornholms vedtægter GF Bornholms vedtægter Vedtægter for GF Bornholm f.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Bornholm f.m.b.a.. Dens hjemsted er Bornholms Regionskommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø VEDTÆGTER For Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471 Søndersø Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns Kommune. 1. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 Sidst justeret ved en ordinær generalforsamling 21. januar 2016. Side 1 af 5 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2.

Læs mere

LOVE FOR TAASTRUP & OMEGNS FUGLESKYDNINGSSELSKAB ANN0 1859. Hjemmeside: www.taastrup-fugleskydning.dk

LOVE FOR TAASTRUP & OMEGNS FUGLESKYDNINGSSELSKAB ANN0 1859. Hjemmeside: www.taastrup-fugleskydning.dk LOVE FOR TAASTRUP & OMEGNS FUGLESKYDNINGSSELSKAB ANN0 1859 1 Selskabets navn og formål Selskabets navn er: Taastrup og Omegns Fugleskydnings Selskab Selskabets formål er at afholde en fugleskydning en

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening Vedtægter for Snogebæk Borgerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Snogebæk Borgerforening, forkortet SB Foreningens hjemsted: Hovedgade 12, Snogebæk, 3730 Nexø Bornholms Regionskommune. CVR nr:

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

Vedtægter i GF Post-Tele

Vedtægter i GF Post-Tele Vedtægter i GF Post-Tele 1. Klubbens navn, formål og hjemsted Klubbens navn er GF Post-Tele Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser over for forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, hvor

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Side 2 til 5: De nuværende vedtægter Side 6 til 8: Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen ønsker at fremsætte forsag om nye vedtægter som beskrevet

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

F O R E N I N G S V E D T Æ G T

F O R E N I N G S V E D T Æ G T F O R E N I N G S V E D T Æ G T 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Navn Foreningens navn er Nepal 2010. Foreningen er stiftet den 2. januar 2010 af Anne-Sofie og Tommy Legène Jørgensen. Stk. 2. Hjemsted Foreningen

Læs mere