Kvalitetsstandard for synshjælpemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for synshjælpemidler"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for synshjælpemidler 8. marts 2013 Forord Uddrag fra Vejledning om Lov om social Service Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne. Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør. Forbrugsgoder 113. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i Side: 1/39

2 sædvanligt indbo. Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr. Stk. 3. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Stk. 4. Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen, jf. stk. 1, de nødvendige merudgifter. Stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån. Stk. 6. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om 1) afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp til, og adgangen til genanskaffelse, og 2) i hvilket omfang modtageren selv skal betale en del af udgiften til reparation og drift af et forbrugsgode. ************************* Hjælpemiddelområdet beskæftiger sig med 112 og 113 i lov om social service. Lovgivningen tager afsæt i 5 grundlæggende principper, som danner den kontekst alle paragraffer i lov om social service skal spejles i. De 5 grundlæggende principper er: Solidaritetsprincippet Sektoransvarlighedsprincippet Subsidiaritetsprincippet Kompensationsprincippet Proportionalitetsprincippet Solidaritetsprincippet som beskriver, at alle har ansvar for den enkelte og den enkelte har ansvar for sig selv og sin familie. Samfundet tilbyder hjælp og støtte, hvis der opstår behov herfor. Det betyder blandt andet, at hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning ikke er afhængig af indkomst, men bevilges efter grad af funktionsnedsættelse. Sektoransvarlighedsprincippet beskriver, at alle områder har pligt til, at sikre alle mennesker adgang til den ydelse, de tilbyder. Det betyder for eksempel, at skoler skal sikre børns hjælpemidler til skolebrug. Ovenstående forstærkes af subsidiaritetsprincippet, der angiver, at lov om social service altid anvendes som sidste mulighed. Det betyder blandt andet, at redskaber til anvendelse i arbejdet, bevilges efter arbejdsmiljølovgivningen. Kompensationsprincippet beskriver retten til at blive kompenseret for følgerne af en funktionsnedsættelse, hverken mere eller mindre, mens proportionalitetsprincippet foreskriver, at der skal være et rimeligt forhold mellem mål og middel. Ovenstående principper danner grundlaget i lovgivningen og skaber den kontekst som myndighedsudøvelsen på hjælpemiddelområdet skal læne sig op af. Side: 2/39

3 Lovgivningen retter sig mod alle aldersgrupper og har udgangspunkt i funktionsnedsættelser. Hjælpemiddelområdet har til formål, at afhjælpe funktionsnedsættelser via hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligindretning og tager udgangspunkt i den enkeltes aktiviteter og dagligdag. Formålet med nærværende kvalitetsstandard er, at skabe en standard for myndighedsudøvelsen på hjælpemiddelområdet, som sikrer borgerne, at lovgivningen overholdes og sagsbehandlingen ensartes i hele Faxe Kommune. Hjælpemiddelformidling omfatter både bevilling, tilpasning, udbringning og servicering af genbrugshjælpemidler. Målgruppe Målgruppen for tildeling af synshjælpemidler omfatter borgere, der har en øjenlidelse, der påfører dem en varig nedsat synsfunktion eller som har en optisk-medicinsk defineret varig øjenlidelse, samt brugere af øjenproteser. En varig nedsat synsfunktion betyder at synet på bedste øje efter korrektion er mindre end eller lig med 6/18, eller synsfeltet er indskrænket til mindre end eller lig med 20 grader, eller der er tale om halvsidigt synsfeltudfald (hemianopsi). Optisk-medicinsk definerede varige øjenlidelser: 1) Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v. 2) Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation. 3) Løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki). 4) Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller kronisk hornhindesår. 5) Stærkt skæmmende øjenlidelser. 6) Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion. 7) Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed (fotofobi) ved fx retinitis pigmentosa, akromatopsi, øjenkomplikationer ved diabetes, makula degeneration. 8) Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser. 9) Børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Centeret. 10) Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kennedy Centeret. 11) Myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder. 12) Ptosebriller (specialstel). 13) Hypermetrop > + 7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år. 14) Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Centeret. Serviceloven: 15. Der kan ydes støtte til briller og kontaktlinser, hvis følgerne af en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse kan afhjælpes, jf. indikationerne i bilag 2. Side: 3/39

4 Stk. 2. Der kan ikke ydes støtte, når behovet for briller eller kontaktlinser alene skyldes en optisk synsfejl. Stk. 3. Hvis problemet ikke kan løses lokalt, kan briller og kontaktlinser, jf. stk. 1, samt andre optiske synshjælpemidler og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse eller et varigt synshandicap udleveres af Kennedy Centeret efter henvisning fra speciallæger i øjensygdomme, øjenafdelinger samt kommunale konsulenter eller synscentraler. Kennedy Centeret giver efterfølgende kommunen meddelelse om udlevering. Stk. 4. Socialministeriet fastsætter betalingen for synshjælpemidler, der udleveres af Kennedy Centeret, jf. stk. 3. Frit valg Lovændring om frit valg af hjælpemiddel giver borgerne mulighed for indkøb af dyrere hjælpemiddel end det bevilgede mod egenbetaling af prisdifferencen. Hjælpemidlet tilhører dog fortsat kommune og skal tilbageleveres efter endt brug. Der er mulighed for, at kommunen kan refundere borgerens egenbetaling helt eller delvist ved tilbagelevering, hvis merkøbet har medført øget anvendelighed af hjælpemidlet - også for andre borgere. Refusion af egenbetaling bortfalder efter 4 år fra købstidspunktet, og egenbetaling på op til inkl. moms refunderes ikke. Indkøbsaftale Der er indgået samarbejds- og indkøbsaftale med en række optikere i kommunen. Den betyder dels, at disse optikere har særlig viden om svagsynsoptik og dermed udmåling heraf, samt at briller, som er bevilget som hjælpemiddel kan fås uden egenbetaling. Såfremt borgeren vælger et dyrere produkt end det bedst egnede og billigste, betaler borgeren selv prisdifferencen mellem det valgte produkt og prisen på det bedst og billigst egnede. En oversigt over optikere, der har indgået samarbejdsaftale med /kommunen, samt samarbejdsaftalen, kan ses på s hjemmeside: Side: 4/39

5 Mobilitystok Lang hvid stok i individuel længde/materiale til at færdes med uden brug af synet 112 Sammenklappelig mobilitystok eller Teleskopstok Afprøvning af bedst egnet stok i forhold til behov Blinde borgere Borgere med meget stærkt nedsat syn Borgere med meget stærkt indsnævret synsfelt Borgere med mørkeblindhed At give borgeren mulighed for at færdes i og omkring sit nærmiljø, og i øvrigt i forhold til sit aktivitetsniveau., uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. At borgeren kan færdes selvstændigt for modtager. Borgeren betaler ikke selv ved udskiftning af stokkespids. Der ydes undervisning i brug af hjælpemidlet (generelt: mobility). Side: 5/39

6 Markeringsstok Kort sammenklappelig hvid stok i individuel længde. Bruges til at markere det nedsatte syn i trafikken 112 Markeringsstok Instruktion i korrekt anvendelse Svagsynede eller blinde borgere At give borgeren mulighed for at færdes i og omkring sit nærmiljø, og i øvrigt i forhold til sit aktivitetsniveau., uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. At borgeren markerer svagsynet og dermed mere sikkert kan færdes i trafikken samt orientere sig ved niveauforskelle. Der ydes undervisning i brug af hjælpemidlet (generelt: mobility). Side: 6/39

7 Støttestok med svagsynsmarkering Hvid støttestok med ergonomisk håndtag og svagsynsmarkering 112 Højre- eller venstrehånds støttestok Korrekt indstilling af længde Svagsynede borgere, der har brug for støtte ved gang At give borgeren mulighed for at færdes i og omkring sit nærmiljø, og i øvrigt i forhold til sit aktivitetsniveau., uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. At borgeren markerer svagsynet og dermed mere sikkert kan færdes i trafikken. Borgeren får samtidig støtte ved gang. Borgeren betaler selv ved udskiftning af dupsko. Side: 7/39

8 Lygte LED-Lygte som kan give en stærk, ensartet lyskegle, som kan justeres i grader 113, stk. 5 Lygte Vejledning i brug af lygte i forbindelse med mørkemobility Svagsynede borgere, med svær natteblindhed og med behov for at færdes i nedsat belysning At give borgeren mulighed for at færdes i og omkring sit nærmiljø, og i øvrigt i forhold til sit aktivitetsniveau , og som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. At borgeren fortsat kan færdes i nedsat belysning. Borgeren skal selv betale udskiftning af batteri. Side: 8/39

9 Hovedbåren svagsynsoptik Lupbrille eller Prismehalvbrille eller Læseaddition 4+ eller derover 112 Hovedbåren svagsynsoptik Undervisning i brug af denne Svagsynede borgere At kompensere for et nedsat syn uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. At kompensere for et nedsat syn, så borgeren får mulighed for selvstændigt at fastholde/varetage væsentlige daglige aktiviteter, hvor forstørrelse til læsning/aflæsning og andet nærarbejde er nødvendig. Side: 9/39

10 Side: 10/39

11 Håndholdt svagsynsoptik Lupper med samlelinser i styrker fra 4-60 dioptrier. Størrelsen af glasset aftager med øget dioptristørrelse. Lupløsningerne kan fx være håndlæselup, standlup, indkøbslup og luplampe. Lupperne kan være med eller uden indbygget lys. 112 Lupløsning Afprøvning i forhold til eventuel brilleoptik Instruktion i korrekt anvendelse, ikke mindst læseafstand i forhold til styrke Opfølgning i nødvendigt omfang Svagsynede borgere med nedsat læsesyn At kompensere for et nedsat syn uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At kompensere for et nedsat syn, så borgeren får mulighed for selvstændigt at fastholde/varetage væsentlige daglige aktiviteter, hvor forstørrelse til læsning/aflæsning og andet nærarbejde er nødvendig. Borgeren skal selv betale udskiftning af batteri. Side: 11/39

12 CCTV Et CCTV (Closed Circuit TV) består af en skærm, der er forbundet til et kamera, hvis objektiv er rettet mod et justerbart bord under skærmen. Ved at lægge en tekst på det justerbare bord, projiceres bogstaverne op på skærmen. Herefter kan forstørrelse, lys og kontrast justeres 112 Stationært CCTV eller Transportabelt/håndholdt CCTV eller CCTV med eksternt kamera eller Afprøvning i forhold til eventuel brilleoptik og vurdering af CCTV-type afhængig af behov Undervisning i teknikker vedrørende læsning, eventuelt skrivning samt mest mulig inddragelse af CCTV et i hverdagen, hvor der er behov for forstørrelse Opfølgende undervisning Borgere, som ikke er i stand til at opnå funktionel læsning med briller og/eller lup. At opnå funktionel læsning og eller andet nærarbejde uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At kompensere for et nedsat syn, så borgeren får mulighed for selvstændigt at fastholde væsentlige daglige aktiviteter, hvor forstørrelse til læsning/aflæsning og andet nærarbejde er nødvendig Højdeindstilleligt bord indgår i bevilling af stationært CCTV. Side: 12/39

13 Side: 13/39

14 Max TV-brille og kikkertbrille En brille hvori der er monteret et kikkertsystem med varierende styrke til brug, når man sidder stille og skal se noget på afstand 112 Max TV-brille eller Kikkertbrille 3x eller Kikkertbrille 4x Instruktion i korrekt indstilling Svagsynede borgere At kompensere for et nedsat syn uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At borgeren bliver i stand til bedre at se TV. Side: 14/39

15 Kikkert Optisk hjælpemiddel til aflæsninger på afstand 113, stk. 5 Monokulær kikkert (til ét øje) eller Binokulær kikkert (til begge øjne) Svagsynede borgere, der har brug for hjælp til læsning på afstand fx læsning af gadenavne, husnumre, busnumre eller oplysningstavler Selvstændigt at kunne læse på afstand fx læsning af gadenavne, husnumre, busnumre eller oplysningstavler uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At borgeren selvstændigt kan foretage aflæsninger på afstand. Side: 15/39

16 Skråplade Indstillelig pult til understøttelse af korrekt læseafstand Bordmodel eller Gulvmodel 113, stk. 5 Skråplade Svagsynede borgere med behov for understøttelse af korrekt læseafstand for bedre at kunne anvende lupløsninger I kombination med lupløsning samt lys at opnå bedst muligt anvendelse af hjælpemidlet uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau Sikre korrekt læseafstand og vinkel til materialet. Side: 16/39

17 Læselys Optikunderstøttende belysning. Sammen med optikken en del af en samlet læseløsning 112 Læsebelysning som kan give mindst 1200 lux på læseemnet Læsebelysning som kan tilpasses individuelt med hensyn til Kelvin-tal (lysfarve) Afprøvning af bedst egnet lysfarve Instruktion i korrekt placering og indstilling Svagsynede borgere med behov for øget belysningsstyrke En forudsætning for at opnå bedst muligt anvendelse af lup. uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At borgeren opnår optimal udnyttelse af sin optik Borgeren skal selv betale udskiftning af lysrør. Side: 17/39

18 Oplæsningsapparat Scanner til trykt tekst som så oplæses via syntetisk tale 112 Oplæsningsapparat Undervisning Meget stærkt svagsynede eller blinde borgere, der ikke kan opnå læsning ved hjælp af forstørrelse og som ikke er computerbrugere At opnå læsning uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At borgere selvstændigt kan læse fx post og anden trykt tekst Side: 18/39

19 Daisyafspiller En enkel lydbogsafspiller, som er nem at betjene for blinde og svagsynede. Kan afspille bøger, lydaviser, blade og tidsskrifter. Afspilleren har store taktile taster med høj kontrast og en indbygget højttaler og hovedtelefonstik. Den har indbygget genopladeligt batteri og er nem at transportere. Til brug ved struktureret læsning kan der navigeres ved hjælp af et enkelt piletastatur og efter slukning husker maskinen automatisk, hvor man senest nåede til 112 Daisyafspiller Undervisning i betjening af maskinens funktioner Information om relevante tilbud, fx Nota og lokal lydavis Svagsynede og blinde borgere At læse bøger, aviser, blade etc. uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At borgeren kan fastholde interesse for læsning af bøger og følge med i lokal nyhedsorientering Borgeren skal selv betale omkostninger forbundet med udskiftning af genopladeligt batteri. Side: 19/39

20 Skriveramme Plade af plastik med ramme og taktile snore, der markerer linjerne 112 Skriveramme Undervisning i brug af hjælpemidlet Stærkt svagsynede eller blinde borgere Selvstændigt at kunne skrive med pen uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At borgeren fortsat vil kunne skrive fx breve, kort osv. i hånden Side: 20/39

21 Diktafon (Olympus) Notatapparat 113, stk. 5 Diktafon Undervisning i betjening Stærkt svagsynede og blinde borgere At borgeren kan indtale notater Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens 113 uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At borgeren ved indtaling kan notere fx huskesedler, mødereferater, aftaler samt kendemærker og ruter ifm. Mobility Side: 21/39

22 Diktafon (Milestone) Notatapparat, MP3-afspiller og Daisyafspiller i samme enhed. Indtalte notater kan gemmes på den interne hukommelse eller på et SD-kort. Fem store taster med taktile markeringer. 112 Diktafon Undervisning i betjening Stærkt svagsynede og blinde borgere At borgeren kan indtale notater uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At borgeren ved indtaling kan notere fx huskesedler, mødereferater, aftaler samt kendemærker og ruter ifm. mobility Borgeren skal selv betale omkostninger forbundet med udskiftning af genopladeligt batteri. Side: 22/39

23 Ure Talende ur med og uden datofunktion og angivelse af tidspunkt på døgnet. Armbåndsur med tale Armbåndsur eller lommeur med punkt Punktvækkeur 112 Ur med tale eller punkt Svagsynede eller blinde borgere, der ikke kan aflæse klokken på et almindeligt ur At borgeren uafhængigt kan orientere sig om tidspunkt på døgnet uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At borgeren uafhængigt kan orientere sig om tidspunkt på døgnet Borgeren skal selv betale udskiftning af batteri. Side: 23/39

24 Kuvertlampe Transportabel, som oftest batteridreven lampe, der kan belyse fx en tallerken med en høj belysningsstyrke 112 Kuvertlampe Svagsynede borgere, som ofte har lyskrævende aktiviteter udenfor hjemmet fx spisning, kortspil eller banko Fastholde sociale aktiviteter udenfor hjemmet uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau Opretholde sociale aktiviteter udenfor hjemmet Borgeren skal selv betale udskiftning af batteri. Side: 24/39

25 Særlige skæreknive Skæreknive med særlig støttefunktion Dux-kniv med styreskinne (højre-/venstre hånd) Gustavsberg kniv med skærekasse 112 Skærekniv Afprøvning af egnet skærekniv Blinde og svagsynede borgere, der ikke kan bringes til at skære fx brød ved hjælp af kompenserende teknik At kunne skære brød uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At borgeren selvstændigt kan skære fx brød Side: 25/39

26 Talende husholdningsvægt Husholdningsvægt med syntetisk tale 113, stk. 5 Talende husholdningsvægt Blinde og svagsynede borgere Selvstændigt at kunne afveje madvarer uden synskontrol uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At borgeren fortsat kan forestå afvejning ifm. madlavning/bagning Borgeren skal selv betale udskiftning af batteri. Side: 26/39

27 Farvetester Testredskab til måling og bestemmelse af farve på faste genstande fx tøj, div. emballage, modenhedsgrad af frugter m.m. Der findes meget enkle og mere avancerede modeller. 112 Farvetester Undervisning i brug af denne Blinde og meget stærkt svagsynede borgere med ikke-fungerende farvesyn, og hvor farveafmærkning ikke rækker Selvstændigt at kunne afgøre farve- og nuanceforskelle på fx beklædning uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At borgeren kan afgøre farve- og nuanceforskelle på fx beklædning Borgeren skal selv betale udskiftning af batteri. Side: 27/39

28 Penfriend Lydmærkningspen, hvorpå man kan indtale en besked, der knytter sig til en lille selvklæbende mærkat, som kan anbringes på emballage, opbevaringsæsker, mapper, CDer, DVDer mm. Når pennen føres hen til mærkaten afspilles det indtalte 112 Penfriend Undervisning i brug af denne Blinde og meget stærkt svagsynede borgere At borgeren fortsat kan holde styr på indhold i diverse emballager Selvstændigt at kunne holde orden og system.. uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau Borgeren skal selv bekoste mærkater og batterier. Side: 28/39

29 Belysning i hjemmet Lys til arbejde på 500 lux og derover fx ved køkkenarbejde Lys til orientering på 300 lux og derover fx ved spisning Lys hvor man færdes på 100 lux og derover fx på trapper 112, 113 stk. 3, 116 Lysafprøvning (belysningsstyrke, lysfarve, afklaring af blændingsgener, behov for lysdæmpning osv.) Indhentning af tilbud fra installatør Svagsynede borgere At borgere trods synshandicap kan udføre en given aktivitet i hjemmet Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens 112, 113 stk. 3 eller 116 og som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At lyskrævende svagsynede borgere fortsat kan udføre en given aktivitet Borgeren skal selv betale for udskiftning af lyskilder. Side: 29/39

30 Computer med skærmlæser Alm. PC (4 Gb RAM) med Windows, tastatur og mus ws skærmlæser Carsten talesyntese Højttalere Skærm Office-pakke i home/student udgave 112, 113 stk. 3, 113 stk. 5 Behovsundersøgelse, afprøvning, indkøb, klargøring og installation i hjemmet. Undervisning i brugen af skærmlæser sammen med Windows, Officepakken, Internet og mail. Blinde borgere med kommunikationsbehov (mail, internet mv.) At borgen kan kommunikere elektronisk med familie, venner og offentlige myndigheder Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens 112, 113 stk. 3, 113 stk. 5 og som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At borgen kan kommunikere elektronisk med familie, venner og offentlige myndigheder. Delvis Hvis borgeren allerede har en funktionsduelig PC kan denne benyttes. Side: 30/39

31 Computer med forstørrelsesprogram Alm. PC (4 Gb RAM) med Windows, tastatur og mus Zoomtext skærmforstørrelsesprogram Skærm efter behov sandsynligvis 24 Office-pakke i home/student udgave 112, 113 stk. 3, 113 stk.5 Behovsundersøgelse, afprøvning, indkøb, klargøring og installation i hjemmet. Svagsynede borgere med kommunikationsbehov (mail, internet mv.) At borgen kan kommunikere elektronisk med familie, venner og offentlige myndigheder Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens 112, 113 stk. 3, 113 stk. 5 og som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At borgen kan kommunikere elektronisk med familie, venner og offentlige myndigheder Delvis Hvis borgeren allerede har en funktionsduelig PC kan denne benyttes. Undervisning i brugen af forstørrelsesprogram sammen med Windows, Officepakken, Internet og mail. Side: 31/39

32 Computer med forstørrelsesprogram og tale Alm. PC (4 Gb RAM) med Windows, tastatur og mus Zoomtext skærmforstørrelsesprogram Carsten talesyntese Højttalere Skærm efter behov sandsynligvis 24 Office-pakke i home/student udgave 112, 113 stk. 3, 113 stk. 5 Behovsundersøgelse, afprøvning, indkøb, klargøring og installation i hjemmet. Stærkt svagsynede borgere med kommunikationsbehov (mail, internet mv.) At borgen kan kommunikere elektronisk med familie, venner og offentlige myndigheder Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens 112, 113 stk. 3, 113 stk. 5 og som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At borgen kan kommunikere elektronisk med familie, venner og offentlige myndigheder Delvis Hvis borgeren allerede har en funktionsduelig PC kan denne benyttes. Undervisning i brugen af forstørrelsesprogram med og uden tale sammen med Windows, Officepakken, Internet og mail. Side: 32/39

33 Program til indscanning af tekst til brug for oplæsning OCR-program 113 stk. 5 Behovsundersøgelse, afprøvning, indkøb, installation i hjemmet. Blinde og stærkt svagsynede borgere med behov for læsning af trykt materiale, breve, bøger mv. At kunne læse tekster Borgere der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens 113. stk. 5 og som har en varig nedsat synsfunktion og som ved bevilling af hjælpemidlet i væsentlig grad bliver mere selvstændige og uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At borgeren selvstændigt kan læse sin post og/eller skriftligt materiale (bøger, aviser mv.) som ikke findes i elektronisk form Nej Udstyret kræver installation på PC med kompenserende programmer (skærmlæser, tale og Word). Undervisning i brugen af hjælpemidlet. modtagelsen af afgørelsen. Faxe Kommune foretager genvurdering og såfremt afgørelse fastholdes, fremsendes klagen til Side: 33/39

34 Punktnotatapparat Blindecomputer med punktdisplay 112 Behovsundersøgelse, afprøvning, indkøb, opsætning. Blinde borgere med behov for skrivning, læsning, kalender, huskelister. Blinde borgere med behov for læsning af bøger på punkt. At kunne læse og skrive punkt uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At borgeren kan organisere sin hverdag. At borgeren kan deltage i møder, arbejdsgrupper mv. At borgeren kan læse i lighed med normalt seende (ikke afhængig af syntestisk tale eller anden oplæsning) Nej Undervisning i brugen af hjælpemidlet Side: 34/39

35 Betjeningsstøtte til mobiltelefon Tale/forstørrelse til mobiltelefon (Mobile Speak eller Talks) 112 Behovsundersøgelse, afprøvning, indkøb, installation. Blinde eller svagsynede personer der ikke kan aflæse display/taster. At borgeren kan benytte sin mobiltelefon til opkald dvs enten kan få feed.back på nummertastning eller via kontaktliste. At borgeren kan skrive og læse SMS er I det hele taget anvende telefonens funktioner/muligheder. uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. At borgeren kan betjene sin mobiltelefon Delvis frit valg mellem de to produkter på markedet (afhænger ofte af telefontypen) Undervisning i brugen af programmet. Side: 35/39

36 Punktdisplay Punktudstyr til brug sammen med PC/tablet 112 Behovsundersøgelse, afprøvning, indkøb, installation. Blinde borgere med behov for at læse og skrive punkt. At borgeren kan benytte punktskrift som skriftsprog samt til læsning., uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau At blinde borgere kan læse og skrive punktskrift. Nej Udstyret tilsluttes PC/tablet hvor der skal være installeret skærmlæser/kompenserende programmer. Undervisning i brugen af hjælpemidlet. Side: 36/39

37 Svagsynstastatur Tastatur med stor skrift på tasterne 112 Behovsundersøgelse, afprøvning, indkøb, installation. Svagsynede borgere der har behov for ekstra synlig skrift på tastaturet. Når vores normale afmærkning ikke rækker. At kunne betjene en pc uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. At kunne betjene en pc Nej Undervisning i brugen af hjælpemidlet. Side: 37/39

38 Punktskriftsprinter / Perkinsmaskine Særlig indrettet printer der kan udprinte punktskrift / En manuel skrivemaskine til punktskift. 112 Behovsundersøgelse, afprøvning, indkøb, installation. Blinde borgere med behov for at læse og skrive punktskrift. Borgere med behov for afmærkning med punktskrift. At borgeren kan benytte punktskrift som skriftsprog samt til læsning. At borgeren kan afmærke og dermed organisere hvad som helst uafhængige af andre i det daglige i forhold til aktivitetsniveau. At borgeren kan skrive med sit eget skriftsprog (punktskrift). Nej Printeren skal tilsluttes PC hvor der skal være installeret skærmlæser/kompenserende programmer. Undervisning i brugen af hjælpemidlet. Side: 38/39

39 Øjenproteser En øjenprotese er en kosmetisk erstatning for det rigtige øje. 112 Udmåling til og udskiftning af øjenprotese. Der er to typer øjenproteser: 1. Glasprotese, med en udskiftningsfrekvens på ca. 24 mdr. 2. Akrylprotese, med en udskiftningsfrekvens på ca. 5 år. Borgere, som kirurgisk har fået fjernet et øje og som skal have en øjenprotese i stedet for. Give borgeren en kosmetisk erstatning for det rigtige øje. Borgere, der tilhører målgruppen i henhold til servicelovens 112, og som har mistet et øje eller begge øjne ved sygdom eller ved en ulykke. Sikre borgeren en kosmetisk erstatning for et mistet øje. Ydes som eje. Der ydes befordring til udmåling og skift af øjenprotese Side: 39/39

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Indhentning af øjenlægeoplysninger. Ansøgningsskema til briller og kontaktlinser. Ansøgning til kommunen

Indhentning af øjenlægeoplysninger. Ansøgningsskema til briller og kontaktlinser. Ansøgning til kommunen Ansøgning om svagsynsoptik - en pjece til optikere 1 2 Denne pjece er tænkt som en hjælp til dig som optiker, når en borger ansøger om briller og kontaktlinser efter lov om social service 112, eller efter

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Ansøgning om svagsynsoptik

Ansøgning om svagsynsoptik Ansøgning om svagsynsoptik 1 Kommunikationscentret Denne pjece er tænkt som en hjælp til dig som optiker, når en borger ansøger om briller og kontaktlinser efter lov om social service 112, samt efter Hjælpemiddelbekendtgørelsen

Læs mere

Jeg søgte om tilskud hos kommunen, men fik afslag fra Synscentralen.

Jeg søgte om tilskud hos kommunen, men fik afslag fra Synscentralen. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 8 Offentligt Ørnevej 2 4873 Væggerløse. Til Folketingets Socialudvalg Kære damer og herrer, jeg tillader mig at henvende mig til Dem i håb om at kunne få et svar

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 352 Offentligt Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 6, og 113, stk.

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup)

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Af Kirsten Lau Baggesen, speciallæge i øjensygdomme 52 Hvornår er man svagsynet? Man er svagsynet, når man - trods en rigtig tilpasset brille -

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning Charlottes Kommune Suderbovej 22, 1. tv Stednavn 9900 Frederikshavn Dato 04.09.2017 Sagsidentifikation - KLE 27.60.00G01 200465-0010 Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Om svagsynshjælpemidler

Om svagsynshjælpemidler Om svagsynshjælpemidler Indledning Hensigten med denne pjece er at informere om en række svagsynshjælpemidler, som kan medvirke til at lette den daglige tilværelse for svagsynede borgere i Københavns Kommune.

Læs mere

Specialrådgivning og arbejdsredskaber... 35 297 Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads...

Specialrådgivning og arbejdsredskaber... 35 297 Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads... B 3 Indhold Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

RESURSEFORBRUG FOR. VED CSU s KOMMUNIKATIONSAFDELING

RESURSEFORBRUG FOR. VED CSU s KOMMUNIKATIONSAFDELING RESURSEFORBRUG FOR ROSKILDE KØGE GREVE LEJRE SOLRØD STEVNS VED CSU s KOMMUNIKATIONSAFDELING FØRSTE HALVÅR AF 2009 Indhold Baggrund...side 2 Resultatet for første halvår af 2009...side 4 Tidsforbrug Antallet

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Synscentralen - Vordingborg

Synscentralen - Vordingborg Synscentralen - Vordingborg August 2014 Synscentralen har indgået følgende aftale med et antal optikere i de 5 kommuner, som Synscentralen har leveringsaftaler med: Prisaftale / indkøbsaftale vedr. synshjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 12. februar 2013 Efter et samråd i folketingets socialudvalg den 26. juni 2012 tog Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

IT-hjælpemidler elektroniske læseapparater digitale afspillere. En ny verden åbner sig for svagsynede med

IT-hjælpemidler elektroniske læseapparater digitale afspillere. En ny verden åbner sig for svagsynede med En ny verden åbner sig for svagsynede med Peter P. Pedersen Afdelingsleder Afdelingen for Teknologi og Kommunikation INSTITUT FOR SYN OG TEKNOLOGI, REGION NORDJYLLAND IT-hjælpemidler elektroniske læseapparater

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Specialrådgivning og arbejdsredskaber Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads...

Specialrådgivning og arbejdsredskaber Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads... B 2 Voksne med synsvanskeligheder... 3 Tilgængelighed er stadig et problem... 3 Målgruppen... 3 Værd at vide om synsområdet... 4 Særlige indsatsområder... 4 Synsteamet... 5 Samarbejdsparter... 5 Udredninger...

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING Frit valg af hjælpemidler Når du har fået bevilget et hjælpemiddel, har du mulighed for at vælge at få dit hjælpemiddel fra en anden leverandør end den, som Rudersdal

Læs mere

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Blinde og svagsynede børn og unge 0 18+ år Ethvert barn, der konstateres at være blind eller svagsynet efter en bestemt definition (visus = 6/18 eller tilsvarende)

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Syn og optik. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark

Syn og optik. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og optik Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og optik Udgivet af: Dansk Blindesamfund Thoravej 35 2400 København NV Tlf.: 38 14 88 44 Fax: 38 14 88 00 E-mail: info@dkblind.dk

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2017 til 31. december 2017

Gældende fra 1. januar 2017 til 31. december 2017 Leverandøraftale mellem Kommunikationscentret, Region Hovedstaden og XXXX vedr. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik samt optik til personer med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser.

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2007-3229 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2009 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING... 4 INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Svagsynshjælp Optisk Elektronisk

Svagsynshjælp Optisk Elektronisk Optisk Elektronisk Indhold 4 5 5 7 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 24 Hvor kan jeg få hjælp og under hvilke betingelser? Hvad er optiske hjælpemidler? Hvorledes foregår sagsforløbet på synscentralen?

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013 Henrik Holton Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra Synscentralen Javel, men hvor dårligt skal synet være? 10 En undersøgelse fra Synscentralen i Vordingborg viser, at blandt ældre

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse Information Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse CKV Synsrådgivningen Synsrådgivningen tilbyder rådgivning i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 74, 76 og Lov om

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

AFAKE på et øje, straffes økonomisk? Hvorfor skal øjenpatienter, der bliver

AFAKE på et øje, straffes økonomisk? Hvorfor skal øjenpatienter, der bliver Figur 1 Snit i hornhinden Nedkrænget hornhinde Uklar linse Johnnie Jørgensen Optometrist Husum Special Optik Illustrationer: Mediafarm Hvorfor skal øjenpatienter, der bliver AFAKE på et øje, straffes økonomisk?

Læs mere

Kompenserende og støttende apps på ipad til hverdagsbrug

Kompenserende og støttende apps på ipad til hverdagsbrug Kompenserende og støttende apps på ipad til hverdagsbrug Lørdag den 24. oktober 2015 Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf. 96 28 49 00 Fax. 96 28 49 44 e-mail: cfk@herning.dk Ergoterapeut Trine Würtz Gammelmark

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Der er mange former for aldersrelaterede funktionsnedsættelser. For synets vedkommende er der flere store folkesygdomme,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Prisaftale. Randers Kommune og Optikere i Randers og omegn

Prisaftale. Randers Kommune og Optikere i Randers og omegn Prisaftale mellem Randers Kommune og Optikere i Randers og omegn vedr. optiske synshjælpemidler omfattende optik til personer med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser. Gældende fra 1. januar

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Beskrivelse af konkrete ydelser på synsområdet 1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Målgruppe Svagsynede og blinde borgere, der på grund af væsentligt nedsat syn har vanskeligt

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Svagsynshjælp Optisk Elektronisk

Svagsynshjælp Optisk Elektronisk Optisk Elektronisk Indhold 4 5 5 7 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 Hvor kan jeg få hjælp og under hvilke betingelser? Hvad er optiske hjælpemidler? Hvorledes foregår sagsforløbet på

Læs mere