Samling Sammenhold UDKAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samling Sammenhold UDKAST"

Transkript

1 & Samling Sammenhold LANDDISTRIKTSSTRATEGI FOR HJØRRING KOMMUNE 2017 UDKAST

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 03 ALT DET, VI KAN SAMMEN 04 EN HEL KOMMUNE 05 VIRKELYST, FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKABER 06 ATTRAKTIVE LOKALOMRÅDER 07 SAMARBEJDE OG ORGANISERING 08 LOKALT INITIATIV 09 SÅDAN LIGGER LANDET 10 02

3 FORORD En stolt strategi Landdistriktsstrategien for Hjørring Kommune handler om samarbejde. Samarbejde i landdistriktet, samarbejde mellem borgere og kommune og samarbejde mellem land og by. Vi er stolte af vores landdistrikt og af borgerne, der med iver og lyst er med til at skabe dynamiske lokalsamfund. Det vil vi gerne understøtte. Derfor skal det være nemt at bringe nye ideer i spil. Borgere, foreninger og lokalsamfund skal møde en kommune, der er samarbejdsvillig og parat, når borgerne er. Samtidig er det vigtigt, at udviklingen i landdistriktet bliver koordineret med udviklingen i hele kommunen. Hverdagen i landdistriktet udspiller sig på tværs af grænser mellem land og by. Af samme grund er samspillet mellem netop land og by værdifuldt for alle. Sammen tager vi udfordringerne op Landdistriktet i Hjørring Kommune og i resten af Danmark står i de kommende år overfor store udfordringer. Prognoser viser et stadigt faldende befolkningstal. Derfor er det vigtigt at fokusere på, hvordan vi sammen bliver endnu bedre til at udnytte og udvikle de potentialer, der er i lokalsamfundene. For det skal fortsat være attraktivt at bo og leve i landdistriktet i Hjørring Kommune. Landdistriktsstrategien handler ikke om serviceniveauet på kerneområder som for eksempel hjemmepleje, skoler, daginstitutioner, veje eller kollektiv trafik. Landdistriktsstrategien handler derimod om at bringe alt det, der sker mellem det offentlige og private, i spil. Det handler om de lokale fællesskaber og om at fremme virkelyst og initiativ også selvom offentlig service og befolkningstal kan være udfordringer. Samling og Sammenhold Landdistriktsstrategi for Hjørring Kommune er udarbejdet efter en grundig proces. Vi har evalueret kommunens landdistriktsarbejde gennem de seneste ni år. På den baggrund har interesserede borgere, Landsbyforum og byrådet i Hjørring Kommune i fællesskab fundet vejen for det fremtidige samarbejde i landdistriktet. 03

4 Alt det, vi kan sammen Engagement, ejerskab og gode resultater I Hjørring Kommune er vi stolte af det tætte samarbejde, vi har med borgerne i landdistriktet. De er eksperter i eget lokalområde, og det er en stor styrke, at borgerne sammen med kommunen vil og kan bidrage til udviklingen. Samarbejde skaber engagement, ejerskab og gode resultater i landdistriktet til gavn for dem, der bor der, og for hele Hjørring Kommune. Det skal være godt at bo i landdistriktet i Hjørring Kommune. Derfor vil vi arbejde sammen med borgerne om udviklingen i lokalområderne. I fællesskab skaber vi det stærkeste landdistrikt - til glæde for lokalområderne og for hele kommunen. Det er helt centralt at: Udviklingen i landdistriktet sker i et samspil med udviklingen i hele kommunen Initiativer tager udgangspunkt i lokale potentialer og i et lokalt engagement til gavn for lokalområdet og for hele kommunen Vi sætter hinandens ressourcer i spil og samarbejder på tværs af geografi og bymønster, og med mange forskellige aktører 04

5 En hel kommune I samspil og respekt mellem land og by Landdistriktets udvikling handler om at se muligheder. Nye ideer og nye fællesskaber skal spire og gro i og på tværs af kommunens lokalområder. Landsbyerne og de større byer i Hjørring Kommune har hver deres styrker og forskellige potentialer. Hver især spiller de forskellige roller i hverdagen. Samtidig er borgerne i landdistriktet mobile, og deres hverdag udspiller sig ikke kun i lokalområdet, men på tværs af byer og kommunegrænser. Mange flytter sig dagligt rundt til job, skole, indkøb og fritidsaktiviteter. Samspillet mellem land og by afspejler borgernes daglige virkelighed. Dynamikken mellem land og by skaber sammenhængskraft lokalt og på tværs af kommunen. Derfor vil vi arbejde med samspillet, til gavn for os allesammen. Det vil vi gøre i samarbejde med borgerne, ved at tage udgangspunkt i de mennesker, der bor der, de ressourcer de har, og ikke mindst lokalområdernes egne kvaliteter. i udviklingen af kommunen. Særligt i landdistriktet er det frivillige engagement en del af identiteten og den fælles selvforståelse. De frivillige i landdistriktet og i byerne er med til at udvikle de lokale fællesskaber. Ved hjælp af et ildsjælenetværk vil kommunen understøtte, at borgerne, de frivillige og foreningerne mødes på tværs af interesser og kommunens geografi. Målet er, at ildsjælenetværket skal være broen til fællesskaber på tværs af interessegrupper og byer i Hjørring Kommune. Sammen med borgerne vil vi øge opmærksomheden på de mange ressourcer, gode ideer og fællesskaber, der eksisterer på tværs af kommunen. Vores ønske er, at vi i fremtiden vil tale om land og by som to sider af samme sag, der bidrager med noget forskelligt til borgernes hverdagsliv og til kommunens udvikling. Det vil give en hel kommune med gensidig respekt mellem land og by. Ildsjæle og fællesskaber Hjørring Kommune er fuld af frivillige kræfter, der hver især og sammen løfter en stor opgave 05

6 Virkelyst, frivillighed & fællesskaber Mennesker, der vil noget Et levende landdistrikt er bygget op omkring virkelyst blandt borgere i lokalområderne. De sociale relationer og fællesskaber mellem mennesker er centrale for udviklingen. Det er passionerede og initiativrige borgere, der får tingene til at ske, og de gode ideer tager udgangspunkt i lokale fællesskaber og stedbundne potentialer. Det er det lokale engagement og initiativ, som er drivkraften. Det er den energi, der er grundlaget for samarbejdet mellem borgerne og Hjørring Kommune. Derfor er det vigtigt, at frivilligheden og foreningslivet har gode kår. Det lokale erhvervsliv er en bærende kraft i landdistriktet. Lokale virksomheder understøtter foreningslivet både økonomisk og praktisk. Hos Hjørring Kommune anerkender vi værdien af, at der er plads til erhverv i landsbyerne. Etablering af større virksomheder skal primært ske i de større byer, men mindre virksomheder kan efter en konkret vurdering etablere sig i landsbyerne. Samtidig er der mulighed for at anvende tomme bygninger i landdistriktet til erhverv og på den måde forebygge forfald. I fællesskabets tjeneste Gennem en årrække er der gennemført nødvendige servicetilpasninger i hele Hjørring Kommune. Virkelysten, foreningslivet og frivilligheden bliver udfordret, når et lokalsamfund rammes af strukturelle ændringer eller mindre justeringer. Selvfølgelig har det konsekvenser, når lokale samlingssteder som fx skolen lukker, når legepladsen bliver afviklet eller græsset på fodboldbanen ikke længere bliver slået. Samlingsstederne er vigtige for de lokale relationer og for sammenhængskraften i landsbyen. Forsvinder samlingsstederne, så ændrer vilkårene sig i lokalområdet. I Hjørring Kommune tror vi på, at landdistriktet fortsat har potentiale til at være et godt sted at bo, selvom der bliver længere til basale kommunale servicefunktioner. Med et ambitiøst mål om, at det godt kan blive endnu sjovere at bo i landdistriktet, vil vi understøtte den frivillige indsats. Sammen med borgerne vil vi skubbe til grænserne for, hvad kommune og borgere kan skabe i fællesskab. Vi skal finde nye veje for virkelysten og udviklingen i landdistriktet. 06

7 Attraktive lokalområder Tag del, ryd op, tænk nyt Hjørring Kommunes landdistriktsstrategi er bygget op omkring samarbejde, relationer og netværk. Her prioriterer vi en håndholdt indsats, hvor vi fra sag til sag tager stilling til, hvordan vi bedst muligt understøtter lokale initiativer i landdistriktet og på tværs af hele kommunen. Samtidig er vi ambitiøse i forhold til det fysiske udtryk i landdistriktet, og vi vil sammen med borgerne udvikle lokalområderne, så de fortsat er attraktive at bo og leve i. For at en by eller et område skal være attraktivt, er det umiddelbare indtryk af stedets udseende og fremtoning afgørende. Der ligger et vigtigt signal i, at bygninger er velholdte, og at der er taget hånd om helhedsindtrykket. Mange landsbyer og områder i landdistriktet er velholdte. Desværre er enkelte huse og bygninger ramt af forfald. Disse huse skal ikke have lov til at ødelægge et ellers godt indtryk af en hel by. Hjørring Kommune vil fortsat arbejde med landsbyforskønnelse. Både på eget initiativ og sammen med borgerne vil vi opsøge muligheden for at nedrive eller istandsætte skæmmende bygninger. Vi vil endvidere undersøge muligheden for at oprette en indsatsgruppe. Her kan særligt interesserede borgere fra landdistriktet og de fire mindste områdebyer (Sindal, Vrå, Tårs og Løkken) sammen med kommunen afprøve nye metoder og nye samarbejdsformer i forhold til nedrivning, istandsættelse og anvendelse af byggetomter efter nedrivning. Vi vil arbejde for at tilpasse landsbyer, så antallet og kvaliteten af boliger i den enkelte by svarer til efterspørgslen. Nogle steder betyder det, at landsbyer skrumper. Her vil kommunen sammen med borgerne i hvert enkelt tilfælde og ud fra en helhedsbetragtning finde den rette vej. Landsbyskrumpninger er om noget det muliges kunst, og det kan være svært at planlægge slutresultatet af en skrumpning. Derfor arbejder vi hele tiden i en balancegang mellem planlægning og håndholdt indsats. Af samme grund bliver mulighederne for opkøb eller nedrivning vurderet fra sag til sag. Rammerne om det gode hverdagsliv Et attraktivt landsbymiljø er med til at fastholde og tiltrække borgere. Det gælder også i områder, der er præget af fraflytning og befolkningstilbagegang. Derfor lægger Hjørring Kommune vægt på, at kommunalt understøttede bygge- og anlægsprojekter i landdistriktet skal tilføre kvalitet til lokalområderne. De skal skabe nye rammer for aktiviteter, prioritere det fysiske udtryk og forskønne området. Nye øjne udefra kan ofte være med til at se nye vinkler, nye muligheder og nye sammenhænge. Efter vurdering og projektejers ønske vil vi derfor prioritere at bevilge professionel rådgivning til fysiske projekter allerede tidligt i forløbet. På den måde tilfører vi kvalitet, og skaber mere værdi for borgerne, for kommunen og for pengene. 07

8 Samarbejde & organisering Relationer, netværk og resultater Udviklingen i landdistriktet i Hjørring Kommune bygger først og fremmest på resultaterne af godt samarbejde. Samarbejde mellem borgere og foreninger i den enkelte landsby. Samarbejde mellem landsbyer. Samarbejde mellem land og by. Og samarbejde mellem borgere, foreninger og kommune. Vi prioriterer både det formelle og det uformelle samarbejde med borgerne højt. Samtidig anerkender vi værdien af forskelligheden og det potentiale, som knytter sig til hvert enkelt lokalområde i landdistriktet. Derfor arbejder kommunen med en håndholdt indsats. Vi tager stilling til, hvordan vi bedst muligt hjælper lokale initiativer på vej fra sag til sag. Det gør vi i tæt dialog med borgerne. Det er essentielt i kommunens indsats i landdistriktet, at tingene sker, når lokalsamfundet er parat og på lokalt initiativ. Landsbyforum Landsbyforum er det samlende organ for landdistriktet i Hjørring kommune og et omdrejningspunkt i samarbejdet mellem kommune og lokalsamfund. Landsbyforum er samtidig dialogforum for Byrådet om forhold, der vedrører udviklingen i landdistriktet. I Landsbyforum repræsenteres landdistriktet af medlemmer, der samlet set repræsenterer lokalområder fra hele kommunen. inspiration lokalområderne imellem. At være bindeled mellem borgere, lokalsamfund og kommune i forhold til samarbejde og informationer. Hjørring Kommune er sekretariat for Landsbyforum. Der afholdes årligt fire ordinære møder i Landsbyforum og ekstraordinære møder efter behov. Ildsjælenetværk Ildsjælenetværket er et fælles netværk for ildsjæle og idémagere i hele Hjørring Kommune. Med afsæt i landdistriktsarbejdet vil der hvert år blive afholdt et møde i ildsjælenetværket. Mødet er åbent for alle og har til formål at inspirere og skabe relationer, netværk og rum til idéudvikling på tværs af geografi, interesse og organisation. Ildsjælenetværket skal være med til at samle og koordinere udviklingen i landdistriktet og udviklingen i kommunens seks største byer til gavn og glæde for borgerne i hele kommunen. Landdistriktsstormøde Hvert år afholder vi et offentligt møde for alle, der har interesse i landdistriktsudviklingen og samspillet mellem land og by i Hjørring Kommune. På Landdistriktsstormødet drøfter vi aktuelle landdistriktspolitiske emner i en lokal eller landspolitisk kontekst. Landsbyforums vigtigste opgaver er: At være sparringspartner for Hjørring Kommune i sager, der vedrører udviklingen i landdistriktet. At hjælpe samarbejde mellem lokalområderne i landdistriktet på vej og være forum for 08

9 Lokalt initiativ Hjælp til de gode ideer Udviklingen i landdistriktet i Hjørring Kommune skal ske på baggrund af lokalt initiativ og engagement. I lokalsamfundene er det borgerne, der kender det lokale potentiale bedst. Det er også borgerne, der har den største interesse i en lokal udvikling. Og det er borgerne, der har idéerne. Derfor skal de mange udviklingsprojekter i landdistriktet være forankret i lokalsamfundene og i det lokale foreningsliv. Hjørring Kommune ønsker at bakke op om det lokale engagement og borgernes aktive deltagelse i udviklingen af kommunen. Derfor afsætter vi hvert år ressourcer til at understøtte det lokale initiativ i landdistriktet. Frimærkepenge : Hver landsby har hvert år mulighed for at få udbetalt et mindre beløb, der kan bruges til kontorhold, hjemmeside, annoncering, afholdelse af møder og lignende. Beløbet bliver fastsat i forbindelse med det årlige kommunale budget, og bliver udbetalt til et samlende organ i byen. Det kan for eksempel være landsbyråd, borgerforening eller foreningssamvirke. Matchningsmidler: Matchningsmidlerne skal være med til at understøtte udviklingen i landdistriktet. De kan typisk støtte udvikling eller realisering af lokalt forankrede projekter. Hjørring Kommune lægger vægt på, at projekterne spiller sammen med den generelle udvikling i lokalområdet, at projekterne retter sig mod en bred målgruppe og at projekterne tilfører kvalitet til lokalområderne. Der afsættes hvert år midler til puljen på kommunens budget. Hjælp og vejledning: Udover at afsætte penge til at understøtte lokale initiativer, prioriterer Hjørring Kommune også at tilbyde rådgivning og vejledning til borgere med gode idéer. På den måde bliver vejen fra idé til realisering så let som mulig. Ting tager tid, og det kan være langsommeligt at arbejde med udviklingsprojekter. Med en hjælpende hånd kan projekterne blive startet rigtigt op. Derudover vil vi gerne drøfte muligheder og udfordringer i det enkelte projekt, eller hjælpe med at finde sammenhænge til andre initiativer. Vedligeholdelsesmidler: Lokale foreninger har mulighed for at søge støtte til vedligeholdelse af eksisterende faciliteter og aktiviteter i landdistriktet. Hvert år afsættes midler til vedligeholdelsespuljen i kommunens budget. Administrationen af puljen er uddelegeret til Landsbyforum, som udarbejder kriterier for udbetalinger fra puljen. Midlerne kan ikke anvendes til nyopførelse eller etablering af projekter, men udelukkende til vedligeholdelsesformål. 09

10 Sådan ligger landet Kort fortalt er landdistriktet i Hjørring Kommune alt det, der ligger uden for de seks største byer. Foruden det åbne land er der godt og vel 40 lokal- og landsbyer i kommunen med hvert sit potentiale og hver sine udfordringer. Hjørring Kommune står overfor store strukturelle udfordringer, som slår igennem lokalt såvel som globalt. Vi oplever en vandring fra land til by på to niveauer: Fra landdistriktet mod særligt Hjørring by og fra Hjørring Kommune til større byer udenfor kommunen. Det kaldes dobbelt urbanisering. Som resultat af flere fraflyttere end tilflyttere og en negativ fødselsbalance, er befolkningstallet i Hjørring Kommune faldende. Den dobbelte urbanisering betyder, at særligt landdistriktet affolkes. Samtidig ændrer befolkningssammensætningen sig, så der bliver færre børn og unge, færre i den erhvervsaktive alder og flere ældre. Det sker lige nu, og prognoser spår, at udviklingen fortsætter. Mulighed i forskellene Uagtet tendenser og prognoser er Hjørring Kommune sammensat på en måde, hvor næsten borgere bor i landdistriktet. Det svarer til 37 % af alle kommunens indbyggere. Hjørring Kommune har øje for de mange forskellige potentialer, der er for udvikling i hele kommunen. Kommunens plan- og udviklingsstrategi, PLUS 15, og Kommuneplan 2016, sætter rammerne for landdistriktsstrategien. Heri beskrives, hvordan hovedbyen Hjørring i samspil med områdebyerne Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken er kraftcenter for kommunens erhvervsmæssige og bosætningsmæssige udvikling. Samtidig fokuseres på, hvordan borgere og kommune kan udvikle samspillet mellem byerne og udnytte forskellen mellem dem. Aftryk og ejerskab I 2009 vedtog Hjørring Kommune sin første landdistriktsstrategi. Strategien har siden da været retningsgivende for kommunens indsats og prioriteringer i landdistriktet. Med den som katalysator har borgerne i landdistriktet og Hjørring Kommune i fællesskab udviklet en ganske særlig samarbejdskultur. Her er den direkte dialog og relation mellem borgere og kommune helt central. Samarbejdsformen er i øjenhøjde, ligeværdig og understøttende. Derfor skaber samarbejdet mellem borgere og kommune resultater og udvikling i lokalområderne. Den nye landdistriktsstrategi er derfor også blevet til i et samspil mellem borgere og kommune. I foråret 2017 har alle kommunens borgere haft mulighed for at deltage i en åben og dialogorienteret proces, hvor vilkår, mål og indhold i den nye landdistriktsstrategi er blevet drøftet. Det betyder, at borgernes fingeraftryk på strategien er tydeligt. Hjørring Kommune håber og tror, at flere borgere derfor har en aktie i strategien og en følelse af ejerskab. En aktie, der giver mod på og lyst til at deltage i landdistriktsudviklingen i de kommende år. 10

11

12

Samling Sammenhold UDKAST

Samling Sammenhold UDKAST & Samling Sammenhold LANDDISTRIKTSSTRATEGI FOR HJØRRING KOMMUNE 2017 UDKAST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 03 ALT DET, VI KAN SAMMEN 04 EN HEL KOMMUNE 05 VIRKELYST, FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKABER 06 ATTRAKTIVE

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Strategi for udvikling i landdistriktet i Hjørring Kommune

Strategi for udvikling i landdistriktet i Hjørring Kommune Strategi for udvikling i landdistriktet i Hjørring Kommune Februar 2009 Fotos: Plan & Udvikling Carl-Hermann Hansen Susanne Smed Strategi for udvikling i landdistriktet 1. Indledning...3 1.1 Strategi for

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Bjergby-Mygdal Landsbyråds Fællesmøde 16. marts 2017

Bjergby-Mygdal Landsbyråds Fællesmøde 16. marts 2017 Bjergby-Mygdal Landsbyråds Fællesmøde 16. marts 2017 Debat om Strategi for udvikling af landdistriktet i Hjørring Kommune. Hjørring Byråd har besluttet at udarbejde en ny landdistriktsstrategi, der fokuserer

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune

Udtalelse. Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune Side 1 af 6 Konklusion Forslaget om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune har på forskellig vis været

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen Forhave på forkant Ansøgning fra Vordingborg Kommune til kampagnen Yderområder på forkant UDKAST d. 7. januar Vordingborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft fokus på, at der ikke opstår for

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Vi sender hermed vores bemærkninger til forslaget til ny landdistriktsstrategi.

Vi sender hermed vores bemærkninger til forslaget til ny landdistriktsstrategi. Fra: lise.poul.bjergby@godmail.dk Til: Plan & Udvikling Hovedpostkasse Emne: Forslag til ny landdistriktestrategi - bemærkninger fra Bjergby-Mygdal Landsbyråd Dato: 1. september 2017 10:44:56 Vedhæftede

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs.

Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs. Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs. Kirsten Bruun s mission er: At være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden til gavn for landdistrikter og yderområder. Vores

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Demokratiudvalget i Viborg Kommune. Oplæg v/ Mette Nielsen, formand for udvalget

Demokratiudvalget i Viborg Kommune. Oplæg v/ Mette Nielsen, formand for udvalget Demokratiudvalget i Viborg Kommune Oplæg v/ Mette Nielsen, formand for udvalget Teknologirådets konference om lokalt demokrati 22. marts 2007 Demokratiudvalget Demokratiudvalget er et tværgående udvalg

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Lokaldrevet udvikling

Lokaldrevet udvikling Lokaldrevet udvikling Strategi Et Vendsyssel - i balance. LAG Nords væsentligste opgave er at sikre bosætning i hele aktionsgruppens område. Det er derfor vigtigt, at udviklingen og væksten også sker i

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Talenote. Indledning. For regeringen handler visionen om det gode liv på landet. Det kommer ikke af sig selv, men skal skabes.

Talenote. Indledning. For regeringen handler visionen om det gode liv på landet. Det kommer ikke af sig selv, men skal skabes. Det talte ord gælder Talenote Indledning Tak for invitationen til at tale om landdistriktsudvikling og regeringens målsætninger og visioner. Landdistrikternes dag er en markering af, at vi vil noget med

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 1 2 Frivilligpolitik for det sociale område Definition Den frivillige sociale indsats er en samlet betegnelse

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt Naturerhvervsstyrelsen Att: Center for Projekttilskud Policy LAG Jammerbugt-Vesthimmerland Ref.: PBF j.

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HANDLINGSPLAN 2012-2015 21.11.11 INDLEDNING Den seneste politik for landdistrikterne med tilhørende handlingsplan er vedtaget af Byrådet i januar 2011. På nuværende tidspunkt

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

udfordringer og muligheder

udfordringer og muligheder udfordringer og muligheder i midten af den mindre by BORDING + Jeanette Ishi Lehn, Ikast Brande Kommune UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING MULIGHED fase 1 : Ny vision til Bording

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

LANDSBYKLYNGER DE FØRSTE ERFARINGER

LANDSBYKLYNGER DE FØRSTE ERFARINGER LANDSBYKLYNGER DE FØRSTE ERFARINGER 2017 Denne folder er udarbejdet af Sekretariatet for landsbyklynger, DGI Landskontor, Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten. Folderen formidler hovedresultaterne af rapporten

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

INVESTERINGSSIKKERHED I YDEROMRÅDER

INVESTERINGSSIKKERHED I YDEROMRÅDER INVESTERINGSSIKKERHED I YDEROMRÅDER T H O R K I L D Æ R Ø D I R E K T Ø R D D L 3 1. J A N U A R 2 0 1 4 Nyt projekt i samarbejde med Nykredit, Hjørring, Faaborg-Midtfyn og Thisted kommuner Boligmarkedet

Læs mere