Antidepressiva midler mod depression

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antidepressiva midler mod depression"

Transkript

1 GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 9

2 Dette materiale er baggrund for facilitators oplæg om antidepressive midler. Det skal ikke bruges direkte, men er udgangspunkt for oplægget, som gennemføres som en del af rundbordssamtalen i sessionen. Sproget er ikke tilpasset ikke-lægemiddelkyndige, hvilket der skal tages højde for. Materialet er disponeret efter spørgsmålene i oplægget til sessionen. Spørgsmålene går igen i deltagerarkene. Der er et deltagerark til antidepressiva og et generelt deltagerark. Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål overordnet set er de samme for alle lægemiddelgrupper. De generelle spørgsmål kan tages som opsamling på en eller flere lægemiddelgrupper, eller de kan tages undervejs i sessionen, afhængig af deltagernes interesser og konkrete spørgsmål. Deltagerarkene er bygget op, så deltagerne kan notere på dem undervejs. Bagest i dette materiale findes en oversigt over lægemidler og henvisning til relevante kilder. Disposition Hvad bruges medicinen til? Hvilken virkning skal jeg forvente? Bivirkninger Hvad sker der, hvis jeg tager mere medicin end ordineret? Brug af anden medicin samtidig Praktiske råd Generelle forhold Hvad bruges medicinen til? Antidepressiva bliver grupperet på følgende måde efter hvilke signalstoffer i hjernen, de virker på: Hæmmere af neurotransmittergenoptag, der har en hæmmende virkning på genoptagelse af neurotransmitterne serotonin eller noradrenalin. I dette materiale er omtalt SSRI (en forkortelse af den engelske betegnelse Selective Serotonin Reuptake Inhibitor som refererer til midlernes biokemiske virkningsmåde på hjernecellerne.), SNRI (en forkortelse af den engelske betegnelse Serotonin og Noradrenaline Reuptake Inhibitor som refererer til midlernes biokemiske virkningsmåde på hjernecellerne), TCA (tricykliste antidepressiva). I gruppen findes også NARI (noradrenalinoptagshæmmere). De er ikke omtalt i materialet, idet de kun anvendes i meget begrænset omfang. MAO-hæmmere, der hæmmer enzymet monoaminooxydase (MAO) i det præsynaptiske neuron. Disse er ikke omtalt i materialet, idet de kun anvendes i meget begrænset omfang. Hæmmere af adrenerge receptorer, der hæmmer adrenerge receptorer i den præsynaptiske cellemembranen og dermed øger mængden af både serotonin og noradrenalin: NaSSA (en forkortelse af den engelske betegnelse Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressants som refererer til midlernes biokemiske virkningsmåde på hjernecellerne.) Melatoninagonister, der bl.a. virker ved at stimulere melatoninreceptorerne. Valdoxan (agomelatin) tilhører denne gruppe antidepressiva. De er ikke omtalt i materialet, da de kun anvendes i begrænset omfang. Medicinpædagogik og psykoedukation 2 9

3 Ca. 68 % af alle ordinationer af antidepressiva tilhører SSRI gruppen (2010). Selvom hovedindikationen er depression, er flere SSRI også registreret til andre indikationer som panikangst, social fobi, generaliseret angst, obsessiv-kompulsiv lidelse (tvangstanker/-handlinger), spiseforstyrrelser (hvor man har størst erfaring med fluoxetin) og enkelte til posttraumatisk stresstilstand (paroxetin og sertralin). Hvilken virkning skal jeg forvente? Hæver det forsænkede stemningsleje En begyndende effekt forventes efter 1-4 uger. Det vil sige, at det sygeligt forsænkede stemningsleje gradvist hæves. Undersøgelser viser, at normal tristhed og sorg derimod ikke påvirkes. Positivt behandlingsresultat, dvs. remission af tilstanden, ses oftest efter 4-6 ugers behandling. Normaliserer det nedsatte psykomotoriske tempo Kan også kaldes en hæmningsløsende virkning (indenfor 1-2 uger). Det vil sige, at den forstening (den såkaldte psykomotoriske hæmning/det nedsatte psykomotoriske tempo), som depressive mennesker ofte lider af, hæves. Normaliserer forstyrrede kropsfunktioner Fx søvnbesvær. Det gælder for visse af stofferne, at der er en sløvende/beroligende effekt (aftager oftest efter 1-2 uger). Dette er en stor fordel hos patienter, hvis søvn er forstyrret af depressionen, fordi hele dosis kan tages til natten, så søvnen bedre sikres. Dæmper angst Forebygger panikanfald. Dette gælder i særlig grad for de antidepressiva, der påvirker serotonin. Modvirker tvangstanker og tvangshandlinger Dette gælder for de antidepressiva, der påvirker serotonin. Mindsker emotionel uligevægt og impulshandlinger Symptomerne kan fx være bekymring, nedtrykthed, angst og afmagtsfølelse. Symptomer, der har overlap med depression, dog uden at være en depression. Symptomerne kan bl.a. opstå efter en traumatisk hændelse. Desuden har nogle antidepressiva (TCA og SNRI) en smertestillende effekt ved smerter, der er meget vanskelige at behandle med andre midler. Virker den medicinske behandling altid? Mellem 25 og 50 % af de patienter, der behandles for en akut depressiv episode, responderer ikke tilfredsstillende på behandlingen inden for 12 uger. Det gælder generelt, at jo værre depressionen er, desto bedre virker stofferne. Efter 6-8 ugers behandling har antidepressiva effekt hos % af patienterne. Ved svære depressioner stiger effektiviteten til at give effekt hos % af patienterne. SSRI kan med særlig god effekt kombineres med psykoterapi (2, 4). Dosering er individuel Der er stor forskel på stoffernes plasmahalveringstid, og der er stor forskel fra person til person på, hvor hurtigt antidepressiva nedbrydes i leveren. Derfor er doseringen meget individuel. Man kan med fordel ud fra blodprøver bestemme den mest hensigtsmæssige dosering, så risikoen for bivirkninger bliver så lille som muligt. Virkemåde Den biologiske forklaring på depression er, at der er for lidt transmitterstof mellem nogle af hjernens celler, og det giver depression. Det har endnu ikke været muligt at bevise denne model videnskabeligt. Det faktum, at SSRI øger mængden af transmitterstof i synapsespalten, tages som et indirekte bevis for, at teorien passer (3). Medicinpædagogik og psykoedukation 3 9

4 SSRI fjerner symptomerne på en depression, men den vender tilbage, hvis behandlingen afbrydes, inden depressionen forventes at være lettet spontant. En depression varer typisk ½-1 år. Derfor er det bedst at fortsætte med behandlingen i ca. 1 år efter, at symptomerne er forsvundet (4). Den kliniske virkning omfatter dels normalisering af stemningslejet, dels ophævelse af den psykomotoriske hæmning. Dertil kommer regression af ledsagesymptomer som søvnløshed, appetitløshed, angst og diverse somatisk prægede symptomer. Ofte vil omgivelserne bemærke begyndende bedring, før patienten gør det, da den psykomotoriske hæmning sædvanligvis letter før selve depressionen. Patienten har derfor pludselig overskud til at handle, selvom stemningslejet ikke er ændret. I dette tidsinterval er selvmordsrisikoen størst, idet patienterne bedre end tidligere er i stand til at realisere eventuelle tanker om selvmord. Behandling af børn Medicin til børn og unge er omdiskuteret, bl.a. fordi de fleste SSRI-præparater har ingen eller kun ringe effekt på unge under 25 år. De gældende retningslinjer er derfor følgende: Ved let til moderat depression anbefales psykoterapi som førstevalg. Behandling med antidepressive lægemidler er aktuelt, hvis der ikke er effekt af psykoterapi, eller psykoterapien ikke kan gennemføres. Antidepressiva bør altså først bruges, hvis psykoterapi ikke har virket. Ved sværere depression kan medikamentel behandling være indiceret fra begyndelsen samtidig med psykoterapi. På nuværende tidspunkt er fluoxetin det eneste godkendte præparat til behandling af depressive børn ned til 8 års alderen. Fluoxetin anbefales derfor som førstevalgspræparat frem for citalopram og sertralin. Disse to præparater anbefales, hvis fluoxetin ikke tåles, eller barnet tidligere med succes har været behandlet med et af præparaterne. Ved behandling med fluoxetin vil der ofte startes med en lav daglig dosis (fx 10 mg), og efter et par uger øges dosis (fx til 20 mg). Medicinen fås som tabletter, opløselige tabletter og mikstur (oral opløsning). Bivirkninger For hver gruppe er angivet de almindeligste bivirkninger. SSRI Kvalme og opkastninger, hovedpine, angst, uro og rastløshed, søvnforstyrrelser, seksuelle forstyrrelser, rysten, mundtørhed og sveden. Bivirkningsprofilen varierer fra stof til stof. Bivirkninger ses hyppigst i starten af behandlingen, og de fleste forsvinder som regel ved fortsat behandling. De fleste bivirkninger skyldes for meget serotonin, som er med til at fjerne depressionen. Flere stoffer har dog også en svag antikolinerg og kardiovaskulær effekt. Ofte kan dosis nedsættes lidt og derved undgå eller begrænse bivirkningerne. Stoffernes hyppigste bivirkninger er overvejende relateret til mave-tarmkanalen (kvalme og opkastninger, sjældnere forstoppelse eller diaré). Disse bivirkninger er oftest forbigående, men har dog vist sig at være et problem for ca. 20 % af patienterne, og 10 % af patienterne ophører af denne årsag med behandlingen. Af andre væsentlige bivirkninger, som også oftest opleves tidligt i behandlingen, skal nævnes søvnbesvær, nervøsitet, ængstelse og agitation. Seksuelle forstyrrelser i form af hæmning af sexlivet, både med hensyn til lyst, evne og udløsning, optræder hos % af de behandlede patienter. Medicinpædagogik og psykoedukation 4 9

5 Rysten, mundtørhed og sveden kan ses, men er i øvrigt bivirkninger som relateres til behandling med SNRI og TCA. Generelt antages det, at SSRI, SNRI og NaSSA har færre og mere tolerable bivirkninger end TCA, hvilket er relevant ved behandling af ældre og/eller patienter med hjertesygdomme. SNRI Mundtørhed, kvalme, hovedpine, søvnighed. Visse bivirkninger som fx træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra selve sygdommen NaSSA Søvnighed, opkastning, svimmelhed. Søvnighed optræder hovedsageligt i de første uger af behandlingen. Visse bivirkninger som fx træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra selve sygdommen. De fleste bivirkninger af SSRI, SNRI og NaSSA kommer i starten og forsvinder ved fortsat behandling. TCA: Mundtørhed, forstoppelse, lavt blodtryk, forvirring, svimmelhed, sløret syn. De hyppigste og mest generende antikolinerge symptomer er urinretention og ileus (tarmslyng), som oftest er beskrevet hos ældre. Mundtørhed er udtalt og fører hos mange patienter til øget cariesfrekvens og mundslimhindelidelser. Denne bivirkning er permanent under behandlingen, men svinder ved seponering og bør føre til hyppigere tandlægekontrol. De cirkulatoriske bivirkninger er de alvorligste. Specielt må man være opmærksom på ændringer i hjertets overledningshastighed, såvel intraventrikulært i form af grenblok, som varierende grader af AV-blok. Der er korrelation mellem høje plasmakoncentrationer af tricykliske antidepressiva og de kardiotoksiske bivirkninger Ortostatisk blodtryksfald må forventes hos ca. 20 % af patienterne (50 % > 60 år). Risikoen ved denne bivirkning er størst for ældre patienter, hvor fald med fare for collum femoris-fraktur kan forekomme. Denne bivirkning er ikke dosisafhængig og forekommer selv ved subterapeutiske plasmakoncentrationer. Bivirkningen ses mest udtalt ved behandling med tertiære aminer, fx imipramin, amitriptylin og clomipramin. Det er påvist, at ved nortriptylinbehandling er denne bivirkning mindre hyppigt til stede. Blandt de psykiske bivirkninger kan specielt nævnes risiko for udvikling af mani og konfusion. Kilde: pro.medicin.dk Seponeringssymptomer Hos ca. 1/3 af alle patienter, der er behandlet med antidepressiv medicin, vil der ved brat seponering opstå ubehagelige symptomer. Disse er ofte fejlagtigt omtalt som abstinenssymptomer, men eftersom antidepressiva ikke giver anledning til tolerans eller craving, ligesom fx opiater eller alkohol, er dette en misvisende betegnelse Hvis antidepressiv behandling skal seponeres, bør det i de fleste tilfælde gøres gradvist over et par måneder. Brat seponering kan give seponeringssymptomer, fx influenzalignende symptomer samt svimmelhed, søvnforstyrrelser og rastløshed. Symptomerne opstår oftest 3-4 dage efter seponering og varer fra få dage til flere uger. Seponeringssymptomerne omfatter svimmelhed, ataksi (manglende evne til at samordne bevægelser), gastro-intestinale symptomer, influenzalignende symptomer, insomni (søvnløshed), mareridt, angst, agitation (heftig uro, rastløshed), grådlabilitet, irritabilitet, overaktivitet, koncentrations- og hukommelsesproblemer, nedsat stemningsleje, Medicinpædagogik og psykoedukation 5 9

6 konfusion, depersonalisationssymptomer (svækkelse eller tab af egen personlighed eller viden om denne) og kramper. Desuden kan ses fornemmelse af elektriske stød i ekstremiteterne og svimmelhed, der forværres ved bevægelser. Seponeringssymptomer ved antidepressiva ses i praksis relativt sjældent, fordi der er god tradition for at trappe patienter gradvis ud af enhver form for psykofarmaka. Generelt anbefales aftrapning af antidepressiv medicin over mindst en 4-ugers periode (dette er dog næppe nødvendigt for fluoxetin på grund af den lange halveringstid). Sidste del af perioden bør der aftrappes med særligt små ændringer ad gangen, dette gælder især for stoffer med kort halveringstid. Hvis seponeringssymptomerne er milde, behøver de ikke at blive behandlet, men orientering om deres godartede natur (alle symptomerne går over af sig selv igen) kan være tilstrækkeligt. I sværere tilfælde overvejes at starte med det oprindelige antidepressive medikament i den dosis, som var effektiv i behandlingen, og så gradvist trappe ud. I svære tilfælde eller efter forgæves forsøg på gradvis udtrapning, overvejes skift til fluoxetin og derefter gradvis udtrapning af dette stof. Hvad sker der, hvis jeg tager mere medicin end ordineret? Serotoninsyndrom er en tilstand, hvor der er for meget serotonin i hjernestamme og rygmarv. Som regel udvikles syndromet som følge af lægemiddelinteraktion (fx kombinationsbehandling med MAO-hæmmere og specifikke serotoningenoptagshæmmere, SSRI, SNRI, lithium eller TCA). Syndromet kan også opstå i forbindelse med start på behandling eller ved dosisforøgelse. Hovedsymptomer er forhøjet temperatur ( 38 C) og muskelspasmer ledsaget af en række andre symptomer, hvoraf mindst 3 af disse er til stede: Ændring af mental status (konfusion, hypomani), agitation, hyper- eller hypotension, takykardi, diarré, øget svedtendens, kulderystelser, tremor, ukoordinerede bevægelser, hyperrefleksi. Andre årsager til symptomerne, som fx infektion, metaboliske forstyrrelser, abstinenser eller stofmisbrug, skal være udelukket. Tilstanden udvikles ofte meget hurtigt, dvs. inden for timer efter tabletindtagelse. Det er alvorligt, hvis syndromet opstår (er endt med dødelig udgang) og derfor seponeres straks al medicin. De fleste patienter kommer sig dog inden for få dage efter seponering og en almenstøttende behandling (væsketilførsel, afkøling m.v.). Brug af anden medicin samtidig Nedenstående stammer fra Den findes i en mere tilgængelig udgave på SSRI, SNRI, NaSSA Den systematiske dokumentation er sparsom, men på baggrund af virkningsmekanismer og patienthistorier vurderes det, at risikoen for at udløse et serotonergt syndrom er til stede i et betydeligt omfang ved behandling med MAO-hæmmere (fx Moclobemid og Aurorix), triptaner (især sumatriptan) og tramadol ved samtidig behandling med SSRI præparater. Kun interaktionen med moclobemid er ifølge interaktionsdatabasen en kritisk interaktion. Dvs. at samtidig behandling med MAOhæmmere bør undgås. IRF anbefaler citalopram, escitalopram og sertralin som 1. valg, da de har færre interaktioner med andre lægemidler end andre SSRI er, og ikke har så lang halveringstid som Fluoxetin (4). For paroxetin og fluvoxamin er der yderligere nogle kombinationer, fx med visse antipsykotika, der bør undgås. Medicinpædagogik og psykoedukation 6 9

7 Forsigtighedsregler Da perikums virkningsmekanisme ligner MAOhæmmernes, vil der ud fra et teoretisk synspunkt være mulighed for forekomst af serotoninsyndrom ved kombinationsbehandling med de øvrige antidepressiva. Perikon er i interaktionsdatabasen kun nævnt ved paroxetin som grøn dvs. de kan anvendes samtidig ifølge interaktionsdatabasen men da der er risiko for serotonerge bivirkninger - og ved flere præparater, fx triptan eller tramadol oveni - også serotoninsyndrom, bør man absolut være forsigtig (5). Grapefrugtjuice kan øge plasmakoncentrationen af fluvoxamin og sertralin pga. hæmmet enzymomsætning i tarmen. Der er i litteraturen ikke beskrevet interaktioner mellem grapefrugtjuice og citalopram, fluoxetin og paroxetin. Men da grapefrugtjuice hæmmer omsætningen af fluvoxamin og sertralin, vil der ud fra et teoretisk synspunkt være mulighed for interaktion mellem grapefrugtjuice og de øvrige SSRI (5). TCA I Interaktionsdatabasen fremgår, at det hovedsageligt er ovenstående kombinationer, der kræver opmærksomhed også ved TCA. Imidlertid fremgår nedenstående af pro.medicin.dk. Det kan evt. vælges kun at slå konkrete præparater op, som er relevante for deltagerne. Andre psykofarmaka MAO-hæmmere i kombination med tricykliske antidepressiva kan medføre farlige bivirkninger, især hvis man starter behandlingen med en MAOhæmmer (isocarboxazid) og derefter supplerer med eller skifter til et tricyklisk antidepressivum (neurotoksicitet, kramper, serotoninsyndrom (hypertermi, hypertension, myoklonus, konfusion)). Der bør gå mindst 14 dage mellem seponering af isocarboxazid og start på behandling med tricykliske antidepressiva. Antipsykotika, fluoxetin, fluvoxamin og paroxetin, men ikke citalopram og sertralin, giver i terapeutiske doser anledning til øgning i plasmakoncentrationen af tricykliske antidepressiva. Samtidig behandling med SSRI og TCA kan medføre risiko for serotoninsyndrom, mens SNRI og TCA i kombination kan øge risikoen for kardiovaskulære bivirkninger. Somatisk medicin Adrenalin og noradrenalin, fx i lokalanalgetika (OBS tandlægebesøg), bør ikke gives til patienter i behandling med tricykliske antidepressiva, idet hypertensive reaktioner kan udløses. Den antihypertensive virkning af clonidin (bruges til migræne og hedestignigner) svækkes. Barbiturater, specielt phenobarbital og antiepileptika, fx carbamazepin, reducerer plasmakoncentrationen af tricykliske antidepressiva. Antihistaminer øger de antikolinerge virkninger af tricykliske antidepressiva. Mefloquin (malariamiddel) og antiarytmika bør kun gives med stor forsigtighed sammen med antidepressiva, idet der er risiko for ledningsforstyrrelser i hjertet. Tricykliske antidepressiva øger amphetamins plasmakoncentration og dermed den kliniske virkning. Levodopa (parkinsonmiddel) forstærker risikoen for hypertension og kardiotoksicitet. Ved samtidig indgift af TCA og baclofen (til kroniske spastiske tilstande) kan muskeltonus aftage. Medicinpædagogik og psykoedukation 7 9

8 Praktiske råd Medicinen begynder at virke efter 1 2 uger. Virkningen mærkes måske først efter 4 6 uger. Medicinen skal tages hver dag Behandlingen skal fortsætte, selvom brugeren mærker en positiv effekt Behandlingen må kun afbrydes efter aftale med lægen Ophør med medicinen sker som regel gradvist. Virkningsstart Det er meget forskelligt, hvor hurtigt medicinen virker. Den initiale behandlingseffekt sætter ofte ind efter 1-2 uger, selv om en vis virkning allerede kan ses efter få dages behandling. Positivt behandlingsresultat, dvs. remission af tilstanden, ses oftest efter 4-6 ugers behandling, mens den maksimale effekt først ses efter 4-8 ugers behandling. Nogle gange varer det endnu længere. Evt. kan dosis øges, eller nyt præparat forsøges. Manglende fastholdelse af behandlingen i starten. Da der er stor risiko for bivirkninger, og effekten måske ikke mærkes, er der flere, der stopper, fordi de ikke tror på, at behandlingen nytter Manglende fastholdelse af langvarig behandling. Når man føler sig rask, kan det være svært at forstå, at det er nødvendigt at fortsætte behandlingen. Nogle mangler kendskab til eller tror måske ikke på, at der herved er en forøget risiko for en ny depression. Ophør med behandlingen Behandlingen må kun afbrydes efter aftale med lægen, og det er vigtigt, at der aftrappes forsigtigt, både af hensyn til risikoen for tilbagefald og for at undgå seponeringssymptomer. Se også side 5. Behandlingen skal fortsætte mindst ½ - 1 år efter, at man føler sig rask. Ofte er der grund til at fortsætte længere med medicinen. Se også virkemåde side 3. Ofte vil omgivelserne bemærke begyndende bedring, før patienten gør det, da den psykomotoriske hæmning sædvanligvis letter nogle dage før selve depressionen. Se Virkemåde, side 3. Fastholdelse af behandlingen Under halvdelen af dem, der får medicinsk behandling for depression, får medicinsk behandling i tilstrækkelige doser og i tilstrækkelig lang tid. Det kan skyldes: Manglende accept af selve sygdommen Manglende accept af behandlingen. Man forstår måske ikke vigtigheden af behandlingen eller har en negativ indstilling til at tage medicin. 30 % ophører med antidepressiv medicin inden for den første måned Medicinpædagogik og psykoedukation 8 9

9 Oversigt over lægemidlerne Opdateret fra pro.medicin.dk 9/ Indholdsstof SSRI Citalopram Escitalopram Fluoxetin Fluvoxamin Paroxetin Sertralin SNRI Duloxetin Vernlafaxin NaSSA Mianserin Mirtazapin TCA Amitriptylin Clomipramin Dosulepin Doxepin Imipramin Maprotilin Nortriptylin Præparater Cipramil, Citalopram, Seropram Cipralex, Escitalopram, Esertia, Seroplex Fluoxetin, Flutin, Fontex Fevarin Paroxetin, Seroxat Sertralin, Zoloft Cymbalta, Xeristar Efexor, Venlafaxin Mianserin, Tolmin, Tolvon Arintapin, Combar, Mirtazapin, Mirtin, Remeron Amitriptylin, Saroten Anafranil, Clomipraminhydrochlorid Prothiaden Sinquan Imipramin Ludiomil Noritren Kilder Lægemiddelstyrelsens statistik, juni juni juni Stage, Kurt B.: Akut farmakologisk behandling af depression, Rationel Farmakoterapi nr. 10, juni juni juni juni Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser. Sundhedsstyrelsen, den 10. december Praktiserende læger må ikke behandle børn og unge med antidepressiva (lykkepiller). juni Medicinpædagogik og psykoedukation 9 9

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Til voksne Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er en depression? 04 Hvad er medicin mod depression? 04 Typer af medicin 06 Hvilken medicin passer til

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression Depression Denne brochure handler om depression. Hvorfor det er vigtigt at få stillet diagnosen, og hvilken medicin man kan bruge. Men også om, hvordan man kan blive bedre til at undgå en ny depression.

Læs mere

Forbruget af antidepressiva 2001-2011

Forbruget af antidepressiva 2001-2011 Indhold RESUMÉ... 2 LÆGEMIDDELGRUPPE... 2 ANTIDEPRESSIVA... 2 ANDRE LÆGEMIDLER MED ANTIDEPRESSIV VIRKNING... 3 RESULTATER... 4 ANTALLET AF BRUGERE ER STAGNERET... 4 NOGLE BRUGERE INDLØSER KUN ÉN RECEPT...

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Sådan virker antidepressiv medicin

Sådan virker antidepressiv medicin Sådan virker antidepressiv medicin Arbejdsmedicin Herning Hospitalsenheden Vest Hvad er antidepressiv medicin? Der findes mange forskellige slags medicin mod depression i daglig tale antidepressiv medicin.

Læs mere

N05 Psykoleptika. N03 Antiepileptika. N05B Anxiolytika. N03A Antiepileptika. N05A Antipsykotika. N05BB Diphenylmethanderivater

N05 Psykoleptika. N03 Antiepileptika. N05B Anxiolytika. N03A Antiepileptika. N05A Antipsykotika. N05BB Diphenylmethanderivater N03 Antiepileptika N0 Psykoleptika ilag A Side 1 N03A Antiepileptika N0A Antipsykotika N0 Anxiolytika N03AX Andre Antiepileptika N0AA Phenothiazin med alifatisk sidekæde N0AH Diazepiner, oxazepiner, thiazepiner

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den nyeste udvikling i forbrug af antidepressive

Læs mere

Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015

Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015 Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015 Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Medicin Hvorfor ikke bare behandle

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af unipolar depression

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af unipolar depression Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af unipolar depression Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Medicinsk behandling af depression hos demente

Medicinsk behandling af depression hos demente Medicinsk behandling af depression hos demente patienter Demensdagene 2012 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og psykiatrisk afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160228 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Ændring af tilskudsklausul for duloxetin 30 og 60 mg Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Ældre og depression. Nils Gulmann Gerontopsykiatrisk afd Århus Universitetshospital

Ældre og depression. Nils Gulmann Gerontopsykiatrisk afd Århus Universitetshospital Ældre og depression Nils Gulmann Gerontopsykiatrisk afd Århus Universitetshospital Den geriatriske depression Prævalens hos 65+-årige 3 % Ved plejehjemsindflytning 20 % Underdiagnosticering 10 % i relevant

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 3. maj 2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N06A, antidepressiva, samt visse lægemidler i ATC-gruppe N03A, N05A og N05B

Læs mere

LR_SSRI_rev.doc. Side 1 ud af 8

LR_SSRI_rev.doc. Side 1 ud af 8 Nr.: Selektive serotonin reuptake hæmmere (SSRI), serotonin-noradrenalin reuptake hæmmere (SNR noradrenerge og specifikt serotonerge antidepressiva (NaSSA) og selektive noradrenalin re-upta hæmmere (NaRI)

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 23-4 2014

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 23-4 2014 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 23-4 2014 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både ramte

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler)

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) Bilag C (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) BILAG I VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN I BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Læs mere

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression Depression Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Medicin ved hofte- og knæoperation

Medicin ved hofte- og knæoperation Gentofte Hospital Ortopædkirurgi Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Medicin ved hofte- og knæoperation Fordeling af tabletter Den normale fordeling og dosis af tabletterne er: Præparat

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL Informationsbrochure til patient/plejepersonale Introduktion Din læge har stillet diagnosen bipolar lidelse type I og ordineret Aripiprazol. Denne brochure vil hjælpe dig og din

Læs mere

Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 BILAG A Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 413 af 4. maj 2016 om tilskud til psykologbehandling

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Behandling af adfærdsforstyrrelser og depression

Behandling af adfærdsforstyrrelser og depression Medicinsk behandling af demens nu og i fremtiden Behandling af adfærdsforstyrrelser og depression 2. Maj 2011 Demensdagene Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, phd. Demensklinikken og Psykiatrisk afd.

Læs mere

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelse l Kendetegnes af ændringer i stemningslejet sværhedsgraden forsænket eller forhøjet l Ikke bare almindelige

Læs mere

Navn: Cykliske antidepressiva (CA)

Navn: Cykliske antidepressiva (CA) Nr.: Emne Afgrænsning Virkningsmekanisme Kinetik Risikovurdering Navn: Cykliske antidepressiva (CA) Lægemidler, der påvirker (øger) transmitterfunktion af monoaminerne noradrenalin og/eller serotonin (og

Læs mere

Behandling af angst og depression i almen praksis

Behandling af angst og depression i almen praksis Behandling af angst og depression i almen praksis 22. September 2017 Oplægsholder: Susanne Rosendal, psykiater, ph.d. Kursusleder: Peder Reistad, praktiserende læge, specialepraksiskonsulent. 1 Dagens

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel Bemærk: Ændringerne til produktresume og indlægsseddel skal, om nødvendigt, efterfølgende opdateres af den relevante nationale myndighed

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Amitriptylin DAK 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter Amitriptylin

Amitriptylin DAK 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter Amitriptylin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Amitriptylin DAK 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter Amitriptylin Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen.

Læs mere

Angsttilstande. Angst : normal - sygelig. Angstsymptomer Kan være en normal reaktion. Somatiske sygdomme Hjertesygdom Stofskifte m.

Angsttilstande. Angst : normal - sygelig. Angstsymptomer Kan være en normal reaktion. Somatiske sygdomme Hjertesygdom Stofskifte m. Angsttilstande Raben Rosenberg Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov www.psykiatriskforskning.dk Angst : normal - sygelig Angstsymptomer Kan være en normal reaktion Kan ses

Læs mere

SSRI og bivirkninger ved brug under graviditet og hos børn og unge. Bivirkningsrådet 10. maj 2011 Doris I. Stenver, overlæge, Forbrugersikkerhed

SSRI og bivirkninger ved brug under graviditet og hos børn og unge. Bivirkningsrådet 10. maj 2011 Doris I. Stenver, overlæge, Forbrugersikkerhed SSRI og bivirkninger ved brug under graviditet og hos børn og unge Bivirkningsrådet 10. maj 2011 Doris I. Stenver, overlæge, Forbrugersikkerhed Behandling af depression hos gravide 10% af de gravide rammes

Læs mere

fluoxetin den igen. 3. Sådan skal du 4. Bivirkninger 5. Opbevaring 1. VIRKNING Voksne Depression. Tvangstanker 8 år Børn og unge over kombination

fluoxetin den igen. 3. Sådan skal du 4. Bivirkninger 5. Opbevaring 1. VIRKNING Voksne Depression. Tvangstanker 8 år Børn og unge over kombination INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Fluoxetin HEXAL 20 mg, dispergible tabletterr fluoxetin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brugg

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 9. september 2010 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Mødet er nr. 342 og finder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Brintellix 10 mg filmovertrukne tabletter Vortioxetin (vortioxetine)

Indlægsseddel: Information til patienten. Brintellix 10 mg filmovertrukne tabletter Vortioxetin (vortioxetine) Indlægsseddel: Information til patienten Brintellix 10 mg filmovertrukne tabletter Vortioxetin (vortioxetine) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

Læs mere

John Teilmann Larsen Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Formand for Lægemiddelkomitéen for psykiatri Telepsykiatrisk Center.

John Teilmann Larsen Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Formand for Lægemiddelkomitéen for psykiatri Telepsykiatrisk Center. Oplæg om medicinering i psykiatrien Kontaktforum for Handicap, Region Syddanmark, 3.3.2016 John Teilmann Larsen Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Formand for Lægemiddelkomitéen for psykiatri Telepsykiatrisk

Læs mere

Til Virksomheden. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst

Til Virksomheden. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst Til Virksomheden Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst Lægemiddelstyrelsen har revurderet tilskudsstatus for de aktuelt godkendte lægemidler i ATC-gruppe N06A

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Sundhedsstyrelsen. Vejledning om behandling med antidepressiva. Vejledning om behandling med antipsykotika

Sundhedsstyrelsen. Vejledning om behandling med antidepressiva. Vejledning om behandling med antipsykotika Sundhedsstyrelsen Vejledning om behandling med antidepressiva Vejledning om behandling med antipsykotika Vejledning om behandling af børn med antipressiva, antipsykotika og centralstimulerende midler December

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL INFORMATION TIL BRUGEREN. Fluoxetin Alternova, 20 mg, opløselige tabletter Fluoxetin (som hydrochlorid)

INDLÆGSSEDDEL INFORMATION TIL BRUGEREN. Fluoxetin Alternova, 20 mg, opløselige tabletter Fluoxetin (som hydrochlorid) INDLÆGSSEDDEL INFORMATION TIL BRUGEREN Fluoxetin Alternova, 20 mg, opløselige tabletter Fluoxetin (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen - Gem indlægssedlen,

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

14/11/12. Hvad bruger man disse piller til? Poul Videbech Professor, dr.med. Ledende overlæge

14/11/12. Hvad bruger man disse piller til? Poul Videbech Professor, dr.med. Ledende overlæge 14/11/12 Poul Videbech Professor, dr.med. Ledende overlæge Hvad bruger man disse piller til? Angst Apoplexi. Patologisk gråd. Smerter Så hvorfor får 25% af gamle sådanne præparater? Kilde: Lægemiddelstyrelsen:

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Depression Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Hvad er depression Fakta: 200.000 personer i DK har depression En femtedel af befolkningen vil udvikle depression Depression er

Læs mere

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 2.4.2 Melankoliformt (somatisk) syndrom Depressionsdiagnosen kan suppleres med tilstedeværelsen af melankoliformt syndrom, også kaldet somatisk syndrom. Ifølge ICD-10 drejer det sig om symptomer i form

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Imigran Sprint 50 mg og 100 mg dispergible tabletter Sumatriptan Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Forbruget af antidepressiva i Danmark i den primære sundhedssektor i perioden 1994-2003

Forbruget af antidepressiva i Danmark i den primære sundhedssektor i perioden 1994-2003 1 Forbruget af antidepressiva i Danmark i den primære sundhedssektor i perioden 1994-2003 INDLEDNING:...1 RES UMÉ:...2 RES ULTATER:...3 FORBRUG...3 FORBRUGET I DE NORDISKE LANDE...3 OMSÆTNING...4 ANT AL

Læs mere

SMERTER HOS PERSONER MED DEMENS

SMERTER HOS PERSONER MED DEMENS SMERTER HOS PERSONER MED DEMENS DEMENSDAGEN D. 20. NOVEMBER 2014 Demenskonsulent Hanne Harrestrup & Demensfaglig leder Pia Østergaard "SMERTE ER EN UBEHAGELIG SENSORISK OG EMOTIONEL OPLEVELSE, FORBUNDET

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på forbruget

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Historisk baggrund Meduna, Ungarsk neurolog, 1935. Kamfer-inducerede kramper hos patienter med katatoni. Cerletti

Læs mere

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Til voksne Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er bipolar lidelse? 03 Hvorfor behandle bipolar lidelse? 04 Hvordan behandler

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

VELKOMMEN. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen. Dag 3.

VELKOMMEN. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen. Dag 3. VELKOMMEN Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen Dag 3. Program Dag 3. Velkommen. Maslows behovspyramide. Øvelse : arbejde med psykoser og Maslows behovspyramide Skizofreni Depression Opsamling

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zolmitriptan Teva 2,5 mg filmovertrukne tabletter zolmitriptan

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zolmitriptan Teva 2,5 mg filmovertrukne tabletter zolmitriptan INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zolmitriptan Teva 2,5 mg filmovertrukne tabletter zolmitriptan Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cipralex, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Cipralex, filmovertrukne tabletter 18. november 2010 PRODUKTRESUMÉ for Cipralex, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 21290 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cipralex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Cipralex 5 mg: Hver tablet indeholder 5

Læs mere

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6 INDHOLD Indledning 5 Forfattere 6 Opslagsdel: Angst 8 Appetitløshed 11 Ascites 13 Blødning 15 Den døende patient 18 Depression 23 Diarré 27 Dysfagi 29 Dyspnø 31 Familiesamtalen 34 Fatigue (træthed) 37

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi - personalet spiller en vigtig rolle! Heidi Kudsk, farmaceut Agenda o Tørre tal o Farmakologiske fokuspunkter o Rationel farmakoterapi omsat til praksis BRAINSTORM aktiv deltagelse

Læs mere

Smertestillende medicin (håndkøbs)

Smertestillende medicin (håndkøbs) Håndkøbsmedicin, anfaldsmedicin og forebyggende medicin M igræne er en sygdom, som i høj grad er arvelig, som udløses af en række triggere (nogle af dem kender vi endnu ikke), og som kan behandles med

Læs mere

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler)

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler) Spændingshovedpine Instruks Senest revideret d. 15.03.2016 Forfattere: Shabnam Ezzatian og Lars Bendtsen Referenter: Flemming Bach og Helge Kasch Godkender Lars Bendtsen, redaktionsgruppe F Formål: Beskrivelse

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Lægemidlerne anvendes til behandling af moderat til svær depression ( major depression ) hos voksne.

Lægemidlerne anvendes til behandling af moderat til svær depression ( major depression ) hos voksne. Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 207 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelser med betingelser for lægemidlerne

Læs mere

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt Stress & Depression Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013 Stress Når man bliver ramt af arbejdsrelateret stress og bliver sygemeldt, er det som regel ikke udelukkende arbejdet eller

Læs mere

Svær behandlelig depression. Praktiserende læger 28. januar 2014

Svær behandlelig depression. Praktiserende læger 28. januar 2014 Svær behandlelig depression Praktiserende læger 28. januar 2014 F30-39 Affektive sindslidelser Lidelser, hvor den fundamentale forstyrrelse er en forandring i stemningsleje og aktivitetsniveau. De fleste

Læs mere

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mianserin Mylan, 10 mg, 30 mg og 60 mg, filmovertrukne tabletter Mianserinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem

Læs mere

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri De fem geriatriske giganter Instabilitet/ immobilitet Iatrogenitet Intellektuelle og mentale prob. Incontinens Infektion Geriatri?

Læs mere

Behandling DEPRESSION

Behandling DEPRESSION Behandling & DEPRESSION Dette hæfte er det fjerde i en skriftserie, der udkommer i løbet af 2001, og som behandler forskellige emner med relation til depression. Planlagte udgivelser er: Fakta & depression*

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm. ANGST OG OCD Horsens 5. februar 2015 Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.dk PsykInfo Midt Program Hvordan skal vi forstå angst? Angstlidelserne

Læs mere

Hamiltons Depressionsskala. Scoringsark

Hamiltons Depressionsskala. Scoringsark Hamiltons Depressionsskala Scoringsark Nr. Symptom Score 1* Nedsat stemningsleje 0-4 2* Skyldfølelse og selvbebrejdelser 0-4 3 Suicidale impulser 0-4 4 Indsovningsbesvær 0-2 5 Afbrudt søvn 0-2 6 Tidlig

Læs mere

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi)

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Specialistgangen ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende Århus Universitetshospital Hospital, Risskov 2010 Hvad er ECT-behandling? ECT-behandlingen er en meget sikker og effektiv

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis Behandling af stress, angst og depression i almen praksis 16. september 2016 Oplægsholder: Susanne Rosendal, psykiater, ph.d. Kursusleder: Peder Reistad, praktiserende læge, specialepraksiskonsulent. 1

Læs mere

17-08-2014. Fordele - ulemper. Psykofarmaka. Gruppe N Psykofarmaka. Marts 2014 Vibeke Rønnebech. Midler mod psykoser (antipsykotika)

17-08-2014. Fordele - ulemper. Psykofarmaka. Gruppe N Psykofarmaka. Marts 2014 Vibeke Rønnebech. Midler mod psykoser (antipsykotika) Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N Psykofarmaka Marts

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Sycrest 5 mg resoribletter, sublinguale Sycrest 10 mg resoribletter, sublinguale asenapin

Indlægsseddel: Information til patienten. Sycrest 5 mg resoribletter, sublinguale Sycrest 10 mg resoribletter, sublinguale asenapin Indlægsseddel: Information til patienten Sycrest 5 mg resoribletter, sublinguale Sycrest 10 mg resoribletter, sublinguale asenapin Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel,

Læs mere

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL Informationsbrochure til patient/plejepersonale Introduktion Din læge har stillet diagnosen bipolar lidelse type I og ordineret Aripiprazol. Denne brochure vil hjælpe dig og din

Læs mere

Bipolar lidelse. Krista Straarup Specialpsykolog i psykiatri Ambulatorium for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov

Bipolar lidelse. Krista Straarup Specialpsykolog i psykiatri Ambulatorium for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov Bipolar lidelse Krista Straarup Specialpsykolog i psykiatri Ambulatorium for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk Bipolar lidelse Tidlig debut (15-25 års alderen), men

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

IOPIDINE 1%w/v Øjendråber, opløsning (Apraclonidin Hydrochlorid)

IOPIDINE 1%w/v Øjendråber, opløsning (Apraclonidin Hydrochlorid) Indlægsseddel: Information til brugeren IOPIDINE 1%w/v Øjendråber, opløsning (Apraclonidin Hydrochlorid) Læs denne information grundigt, inden du begynder at bruge medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 7. oktober 2004

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 7. oktober 2004 Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2004 KOMITÉSAG Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Indenrigs-

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Anne Rask. Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011

Anne Rask. Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011 Anne Rask Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011 AGENDA HISTORIE DIAGNOSE I DAG HVAD ER BIPOLAR SYGDOM ÅRSAGSFORHOLD HVORDAN STILLES DIAGNOSEN BEHANDLING HISTORIE 1850 erne

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 591 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 591 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 591 Offentligt Bilag 1 til bidrag til svar på spørgsmål 591 (SUU alm. del) om antidepressiv medicin til børn og unge Nedenfor er

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Den farmakologiske behandling af PTSD Francisco Orengo - García MD Psychiatrist Sociedad Española de Psicotraumatología

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

Diagnostik og behandling af depression hos ældre

Diagnostik og behandling af depression hos ældre Diagnostik og behandling af depression hos ældre Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Gerontopsykiatrisk Team/Afsnit Psykiatrisk Afdeling Odense og Demensklinikken OUH 18.3.2015 Annette.lolk@rsyd.dk

Læs mere

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann Bipolar Lidelse Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann 1 Forekomst af bipolar lidelse Ca. 40-80.000 danskere har en bipolar lidelse Risikoen for at udvikle en bipolar lidelse i løbet af livet er ca. 2-3 %

Læs mere