Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00"

Transkript

1 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede medlemmer, desuden 44 fuldmagter. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henning Kjeldsen. HK blev valgt med applaus. Dirigenten redegjorde for, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt, og at generalforsamlingen dermed var lovlig. HK redegjorde for, at der som de tidligere år ikke var udsendt regnskab, men at dette havde været tilgængelig på klubbens hjemmeside den seneste uge. Efter anmodning fra bestyrelsen, blev dagsordenen ændret så punkt 4 blev rykket ned efter punkt 7. Generalforsamlingen accepterede dette. 2. Valg af stemmetællere. Dirigenten udpegede følgende stemmetællere: Niels Andersen Torben Hurup Laila Bøssbak Jørgen Rasmussen. 3. Bestyrelsens beretning, herunder klubbens pt. situation. Formanden gennemgik bestyrelsens beretning (bilag 1). Der var følgende spørgsmål og kommentarer til beretningen. Leif Pedersen: Jan Mikkelsen: Schelters påbegyndes 3. feb. Laves som samlesæt og udsættes til april. Beklagede turbulens i klubben. Det har ikke været et nemt år. Lad os nu se fremad. Ikke bestyrelsens beslutning, at Lars Larsen skulle udvælge banekontrollanter. Opgaven var Oles, muligt at denne havde bedt om hjælp fra Lars. Udsendelsen af kontrakt til bestyrelse og baneejer samtidig. Det var kun et udkast, som bestyrelsen skulle arbejde videre med. JM gjorde opmærksom på, at han havde været med til færdiggørelse af regnskab, og havde desuden været i dialog med revisor. 1. maj var der ikke indsat greenfee på klubbens konto, så rod i regnskabet. Mht. Ole Sechers brev til klubbens medlemmer: Hvad betyder det, at sagen følges af nuværende bestyrelse? Er det en situation tilsvarende den på bestyrelsesmødet den 24. oktober. 1

2 Svar fra Mogens Bahne: LL har altid kørt banekontrollanterne, og da Ole var ny, var det aftalt i bestyrelsen at LL skulle hjælpe ham. JM lovede fra begyndelsen at hjælpe med regnskaberne. JM havde givet baneejer accept af, at medlemmernes første kontingentopkræving blev udsendt i centerets navn og med på centerets konto, hvilket en del af bestyrelsen ønskede at få rettet hurtigst muligt. Medlemmerne har givet lov til at bestyrelsen må udsende mails. Jan Mikkelsen: At pengene gik ind på centerets konto, havde vel ikke den store betydning. Ingen forventede at en konkurs var nært forestående. Medlemmerne er blevet orienteret angående mails og nyhedsbreve, og skal selv aktivt fravælge mails. Jens Boelskifte: Lad os komme væk fra selvretfærdiggørelse og mudderkastning. Det har været et forfærdeligt dårligt år, men lad os glæde os over en fantastisk klub, en fantastisk bane og et godt juniorudvalg. Mine 2 drenge er glade for klubben og kommer her dagligt. En utrolig lang beretning, med et formål. At få det hele til at lyde positivt. OS var ked af, at enkelte personer ikke ønskede at modtage mails. OS havde ingen intentioner om at vælte bestyrelsen, men ønskede blot en udviklingsbestyrelsen og ikke en afviklingsbestyrelse. Der bliver færre og færre sponsorer. Klub 94 er afviklet. En bestyrelse med 2 stemmer mod 4, er ikke nem at arbejde med. Bestyrelsen siger, den vil lave mange nye ting. Er det kun ord, eller kommer der handling? Klubben har brug for en bestyrelse som vil medlemmerne noget. Svar fra Mogens Bahne: Klub 94 er nedlagt, men dejligt hvis nogle vil påtage sig denne opgave. Der mangler et tilbud for stadiet mellem kaninklubben og øvrige klubber. Mht. nye tiltag, er det ikke kun luftballoner, der vil blive sat handling bag. Takkede OS for at være primus motor for Jubilæumsmatchen. Jesper Seidelmann: Godt med en god debat og en god diskussion. Mange klubber har tidligere haft ventelister, sådan er det ikke mere. Lad os nu stoppe dette fnidder, fnadder og glæde os over en god klub og en god bane. Jeg betaler gerne ekstra til gode juniorer, og til udvikling af banen. Ole Konstrand: Hvor mange medlemmer var der ved årets begyndelse? Og hvor mange medlemmer er der nu? Svar på Mogens: Kan jeg ikke sige på stående fod. Peter Ross: Det er ikke nødvendigt at stemme om en beretning. Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Andreas Brandt, KPMG, gennemgik det reviderede regnskab (bilag 2). På grund af klubbens situation, er der fra revisors side udarbejdet et protokollat, som er et internt dokument til brug for bestyrelsen. Heri er der givet nogle anbefalinger, som gør det nemmere at føre og kontrollere regnskabet. 2

3 AB gjorde opmærksom på, at der er ingen forbehold. Regnskabet giver et retvisende billede. Der er ikke sket noget forkert. Der er ingen kritiske bemærkninger. Der er ingen indikation på, at nogen har taget af kassen. Der var følgende spørgsmål og kommentarer til regnskabet. Finn Thyge: Henning Gøeg: Peter Dahl: Erling Post: Poul Kjeldsen: Jan Mikkelsen: Hvor kan jeg se sponsorindtægten for solgte huller? Ingen steder, denne indtægt tilfalder baneejer. Vil det sige, at klubben ikke får en andel af mine sponsorkroner? Hvordan fordeles udgifterne for sponsormatchen? Klubben får ingen andel. Udgiften fordeles halv/halv. Har der tidligere været lavet et revisionsprotokollat, og står der noget om ting som skulle have været ændret i forhold til sidste regnskabsår? Nej. Der er sket ændringer, men ikke fuldt ud, der er givet anbefalinger til ændringer. Spurgte til budgettet ang. revisorhonorar og kontingent/golf. Foreslog ansættelse af en mellemleder til regnskabet. Der kommer en separat gennemgang af budgettet. Spurgte til matchfee. Følte der var uoverensstemmelse mellem antal deltagere og indtægter. Posten er ikke et udtryk for den fulde indtægt, da præmier købes direkte af matchfee. Der laves regnskab for indtægter og udgifter. Vil det sige, at man laver baglæns regnskab på matcher? Der laves ikke baglæns afregning. Indtægter og udgifter sammenholdes med lister fra Golfbox. Redegjorde for matchregnskabet. Regnskabet godkendt, dog med undtagelse af 2 stemmer. 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse. Ole Breinholt fremlagde budget for 2013/2014. (Bilag 3) Der var til budgettet følgende spørgsmål og kommentarer. Svar fra Mogens: Henning Gøeg: Svar fra Mogens: Eva Mortensen: Svar fra Mogens: Bestyrelsen sagde i sin beretning, at de ville lave mange nye tiltag. Det kan ikke ses af budgettet. Der sker ikke noget med matcher. Hvor laves der noget for de 90% af klubbens medlemmer? kr. af de kr. går stadig til nogle ganske få. Her sidder mange sponsorer som ikke er blevet spurgt. Bestyrelsen har nok ikke været gode nok til sponsorarbejdet. Sponsorudvalget har haft det svært, det er ikke nemt at finde sponsorer, hvilket klubber i klubben også har mærket. Bestyrelsen vil meget gerne se disse sponsorer. Der bør arbejdes for, at en større del af sponsoraterne går til klubben. Det er da noget, vi vil arbejde for. Har spillet både Regionsgolf og div. Hold og har her mødt flere damer som fortæller, at man for at være med på et hold betaler 1000 kr. Det vil mange sikkert gerne betale, man får dog gratis træning. Et tiltag som der helt sikkert bør ses på. 3

4 Herefter blev budgettet godkendt. 6. Medlemskontingent. Bestyrelsens forslag: Seniorer: kr. Flex hverdag: kr. Flex Plus: kr. Ung senior: kr. Junior: kr. Long Distance: kr. Passiv: 900 kr. Der var til kontingentet følgende spørgsmål og kommentarer. Allan Jensen: Svar fra Grethe: Svar fra Grethe: Ejvind Dalgaard: Svar fra Grethe: Jørn Steen: Indeholder prisen stadig 2 lektioner og frie bolde? Nej, ingen lektioner, men 30 spande bolde på en chip. Hvem er Flex hverdag? Er den kategori ikke afskaffet. Er tidligere hverdagsmedlemmer. Der optages ingen nye medlemmer i denne kategori. Betaler Græshopper ikke 300 kr.? Jo, men de er ikke rigtige medlemmer. Vil gerne støtte et forslag om nedsættelse af kontingent for juniorer. Kontingenter vedtaget. Spørgsmål fra salen vedr. prisen på greenene. Svar fra Mogens: Ikke endeligt fastlagt endnu, men bliver ca. som nuværende, dog arbejdes der med en differentieret pris afhængig af belastning på banen. 7. Generalforsamlingens tilkendegivelse af bestyrelsen. Dirigenten spurgte om nogle ønskede ordet inden afstemningen. Jan Mikkelsen: Stanly Jensen: Vi skal have en ny bestyrelse som kan skabe arbejdsro og som ikke praktiserer nepotisme. I beretningen blev der lovet, at Ole Sechers brev skulle læses op. Det er ikke sket. Vi må have en ny bestyrelse. I må undre jer over, at bestyrelsen trods turbulens, dog har klaret arbejdet i år, og kommer ud med et overskud på kr., hvor andre baner må gå fallit. Noget godt må de vel have lavet, alle i bestyrelsen. Herefter læses Ole Sechers brev op. (Bilag 4). Afstemning: 46 stemmer for bestyrelsen. 218 stemmer mod bestyrelsen. 6 blanke stemmesedler. 4 stemmesedler ikke afleveret. 4

5 Den siddende bestyrelse fratrådte. Dirigenten besluttede at generalforsamlingen kunne fortsætte efter den fastlagte dagsorden. Sejlflod den 27. november 2013 Referent Grethe Lauritzen... Henning Kjeldsen, dirigent Mogens Bahne, formand Lars Larsen, næstformand. Ole Breinholt, sekretær. Grethe Lauritzen, kasserer. 8. Forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag. 9. Forslag fra medlemmerne. Et forslag om afskaffelse af betalt kontingent til bestyrelsen. Forslagsstillere: Birgit Stokbro og Jan Mikkelsen Afstemning foretaget ved håndsoprækning. Forslaget vedtaget. 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Opstillede: Ejvind Dalgaard villig til valg. Villy Larsen villig til valg. Finn Thyge villig til valg. Pia Bender villig til valg. Peter Jervild ikke til stede, men villig til valg. John Buhelt ikke til stede, men villig til valg. Ole Secher ønskede ikke valg. Mogens Bahne ønskede ikke valg. Ejvind Dalgaard, Villy Larsen, Finn Thyge, Pia Bender, Peter Jervild og John Buhelt blev valgt. 11. Valg af evt. suppleanter. Opstillede: Birthe Østergaard villig til valg. Poul Kjeldsen villig til valg. Birthe Østergaard og Poul Kjeldsen blev valgt. 5

6 12. Valg af revisor. Tidligere bestyrelse forslog Andreas Brandt, KPMG. Andreas blev genvalgt med applaus. 13. Uddeling af præmier til klubmestre. Junior Kasper Jensen Veteran damer Jette Pedersen Veteran herrer Henning Hammer Senior damer Grethe Lauritzen Senior herrer Henning Gøeg. Midage herrer Jarl Arfelt Damer Sine Hammershøj Hammer Herrer Casper Ørkild Hansen Som noget nyt i år: All over klubmester damer Grethe Lauritzen All over klubmester herrer Kasper Jensen 14. Eventuelt. Dirigenten mindede den nye bestyrelse om, at denne skulle huske at foretage en lodtrækning om hvem som skulle på valg først, da der hvert år iflg. vedtægterne skal 2 på valg. Leif Pedersen: Seniorklubben har i år deltaget i Slå et slag og ligger lige nu på en 1. plads. Baneejer havde spurgt om Seniorklubben ville påtage sig opgaven med at male klubhuset. Leif ville høre, om der var nogle som evt. ville hjælpe. Daglønnen vil ikke være stor, en frokost og et par greenfee billetter. Flere rakte hånden op. Det kan også være, at vi i fællesskab kan få ryddet de væltede træer ude på hul 4. Dirigenten takkede for god ro og orden og takkede ligeledes stemmetællerne for veludført arbejde. Sejlflod den 27. november 2013 Referent Grethe Lauritzen Henning Kjeldsen, Dirigent.... Formand Næstformand Sekretær 6

7 .... Kasserer Bestyrelsesmedl. Bestyrelsesmedl. 7

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg Til stede: Lars Gaardbo (LG + TR) Allan V. Nielsen (AVN) Michael T. Olesen (MTO + SR) Nina Dyrhberg (ND) Preben I. Jensen (PIJ) Lars Hærvig

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere