Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste. i henhold til FSC-STD V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste. i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011"

Transkript

1 1 0 Fortegnelser Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste i henhold til FSC-STD V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar Organisationen skal opretholde komplette og opdaterede fortegnelser som dækker alle gældende krav i denne standard. (FSC 1.4.1) 1 2 Organisationen skal som minimum opbevare de følgende fortegnelser: (a) Fortegnelser over alle leverandører af certificeret materiale, herunder kopier af leverandørernes skovdrifts- eller chain of custody certifikater eller andre dokumenter, der bekræfter leverandørens opfyldelse af kriterierne for levering af certificeret materiale. (b) Fortegnelser over alt input materiale, herunder information om materialets oprindelse, leverandøren og det tilhørende certificerings claim. (c) Fortegnelser over beregninger af percentage certificeret, overførsel af percentage til output materiale og forvaltning af credit account, hvis relevant. (d) Fortegnelser over alle solgte/overførte produkter og deres tilhørende certificerings claim omkring materialets oprindelse samt levering af output materiale, hvis relevant. (e) Fortegnelser over due diligence systemet omkring kontroversielle kilder, herunder fortegnelser over selv-deklarationer, risikovurdering og forvaltning af leveringer fra høj-risikoområder, hvis relevant. (f) Fortegnelser over interne revisioner, regelmæssige chain of custody gennemsyn, manglende overholdelse af regler som har fundet sted og afhjælpende handlinger som er foretaget. (e) Fortegnelser over klager og deres behandling. (PEFC 6.4.1) 1 3 For hver produktgruppe skal organisationen etablere et "material accounting record" for at sikre at de mængder som produceres og/eller sælges med et certificerings claim til hver en tid stemmer overens med mængderne af input fra forskellige materialekategorier, det tilhørende percentage eller credit claim, og produktgruppens konverteringsfaktor(er). Den pågældende accounting record skal som minimum indeholde følgende information: a) referencer til købsfaktura; b) mængder (volumen eller vægt); c) materialekategori og, hvis relevant, procent claim eller credit claim; d) certificerings claim; e) information til at identificere produktet på faktura; f) relevant claim period eller arbejdsbestilling (FSC 5.2.1) 1 4 FSC: Organisationen skal etablere og opretholde en opdateret fortegnelse over alle leverandører som leverer materiale der bruges til FSC produktgrupper, herunder: a) den leverede produkttype; b) den leverede materialekategori; c) leverandørens FSC Chain of Custody eller FSC Controlled Wood kode, hvis relevant. (FSC 3.2.1)

2 1 5 For hver produktgruppe skal organisationen udarbejde årlige mængdeopgørelser som giver kvantitativ information for hver materialekategori som er modtaget/brugt og produkttype som er produceret/solgt, som følger: a) input modtaget; b) input brugt til produktion; c) input tilbage på lager d) output tilbage på lager; e) output solgt (FSC 5.2.2) 1 6 Alle fortegnelser relateret til certificering (f.eks. Købs- og salgsdokumenter, produktionsfortegnelser, mængdeopgørelser, oplæringsfortegnelser og trademark godkendelser) skal opbevares i minimum 5 år. (FSC og PEFC 6.4.2) 2 0 Dokumenteret kontrolsystem 2 1 Organisationen skal udvikle og opretholde opdaterede skriftlige dokumenterede procedurer og/eller arbejdsinstrukser som dækker alle gældende krav i forhold til Chain of Custody systemets skala og kompleksitet. (FSC og PEFC 6.1) 2 2 De dokumenterede procedurer skal indeholde: (a) Organisationsstruktur, ansvar og autoriteter relateret til chain of custody. (b) Beskrivelse af råmateriale-flowet i produktionsprocessen. (c) Procedurer for PEFC due diligence systemet omkring kontroversielle kilder, hvis relevant. (d) Procedurer for intern revision (e) Procedurer for behandling af klager (PEFC 6.3)+AB Intern revision 3 1 Organisationens ledelse skal udføre en regelmæssig periodisk revision af organisationens chain of custody og overholdelsen af kravene i denne standard. (PEFC ) 3 2 Virksomheden skal implementere procedurer for mindst en årlig intern revision, som dækker alle gældende krav i denne standard, og skal fastsætte afhjælpende og forebyggende foranstaltninger hvis det er nødvendigt. Systemet skal inkludere det følgende: 1 Dokumentation som viser hvornår revisioner finder sted og resultaterne af disse, herunder manglende overholdelse af regler som identificeres og de afhjælpende foranstaltninger som indføres, 2 Den interne revision skal vurderes af et medlem af den øverste ledelse. (PEFC samt 6.6.2). 4 0 Ansvar 4 1 Organisationen ledelse skal definere og dokumentere sit engagement i at implementere og opretholde chain of custody kravene i overensstemmelse med denne standard. Organisationens engeagement skal gøres tilgængeligt for organisationens personale, leverandører, kunder, og andre intereserede parter. (PEFC )

3 4 2 Organisationens ledelse skal udpege et medlem af ledelsen som har det overordnede ansvar for og autoritet over virksomhedens overholdelse af alle gældende krav i denne standard. (FSC og PEFC ) 4 3 Organisationen skal identificere nøglepersoner/stillinger med tilhørende kvalifikationer for hver del af COC kontrol systemet (f.eks. indkøb, forarbejdning, salg, brug af trademarks, opbevarelse af dokumenter, interne revisioner, due diligence systemet osv.). (FSC og PEFC 6.2.2) 5 0 Oplæring 5 1 Organisationen skal definere krav til kvalifikationer for alt relevant personale og skal implementere dette i en oplæringsplan. (FSC og PEFC 6.5.1) 5 2 Organisationen skal etablere og implementere en oplæring som sikrer at alt relevant personale lever op til de definerede krav til kvalifikationer. (FSC og PEFC 6.5.1) 5 3 Organisationen skal føre optegnelser over den udførte oplæring af personalet i forbindelse med implementeringen af denne standard. (FSC 1.3.2) 5 4 Alt relevant personale skal udvise bevidsthed om organisationens procedurer og kompetencer til at implementere COC kravene. (FSC og PEFC 6.5.1) 5 5 Virksomheden skal identificere, tilvejebringe og opretholde den nødvendige infrastrutur og tekniske faciliteter for en effektiv implementering og opretholdelse af virksomhedens Chain-of-custody system i overensstemmelse med kravene i denne standard. (PEFC 6.5.2) 6 0 Definition af Produktgrupper 6 0 Organisationen skal fastsætte produktgrupper for alle produkter som vil blive solgt med et FSC eller PEFC claim (betegnelse). 6 1 Organisationen skal udarbejde og opretholde en opdateret, offentligt tilgængelig fortegnelse over FSC og PEFC produktgrupper, der indeholder alle produkter som kan blive solgt med et FSC eller PEFC claim. (FSC og PEFC ) 6 2 Produktgrupperne skal omfatte en enkelt produkttype eller en gruppe af produkter, some består af samme eller ligende typer råmateriale (f.eks. samme art, kvalitet, værdi). (PEFC ) 6 3 Materialet anvendt for en produktgruppe skal have samme måle enhed eller enheder, som kan konverteres til samme måleenhed. (PEFC )

4 6 4 Fortegnelsen over produktgrupper skal som minimum indeholde: a) specificering af produktgruppen som enten FSC Pure, FSC Mixed, FSC Recycled, FSC Controlled Wood, eller PEFC Certified; b) produkttype(r) jævnfør FSC produktklassificeringen (FSC-STD a); c) arter, jævnfør FSC artsterminologien, anvendes som input til produktgruppen, hvis informationer om artssammensætning normalt bruges til at angive produktkarakteristika (FSC-STD b). d) Organisationen skal tydeligt identificere de produktgrupper, der indgår i PEFC Due Diligence System+AB111. (PEFC, Appendix 2, afsn. 1.3) (FSC og PEFC ) 6 5 Det følgende skal specificeres for hver produktgruppe: a) materialekategorien der bruges som input; b) kontrolsystemet som bruges til at angive et certificerings claim: i. transfer system; ii. percentage system; eller, iii. credit system; c) lokaliteter som er involveret i forvaltning, produktion, opbevaring, salg, osv. (FSC og PEFC 5.1.2) 6 6 For produktgrupper, hvor et percentage eller credit system som er baseret på claim periods anvendes, skal alle inkluderede produkter have samme specifikationer i forhold til: a) kvaliteten af input; b) konverteringsfaktorer; c) arter. (FSC og PEFC ) 7 0 Materialeforsyning 7 1 Organisationen skal: a) kategorisere alt input-materiale efter materialekategorier; b) kategorisere alt input-materiale efter produktgruppe c) sikre at kun berettiget input bruges. (FSC ) 7 2 FSC krav: Gyldigheden og rammerne for leverandørens FSC certifikat (CoC, CW, FM/CW eller FM/CoC) skal verificeres via info.fsc.org forud for et køb, for at sikre at certifikatet er gyldigt og at certifikatets anvendelsesområde dækker over de leverede produkter. (FSC 3.2.2) 7 3 PEFC krav: Organisationen skal fra alle leverandører af PEFC certificeret materiale kræve en kopi af eller adgang til skovdrifts- eller Chain of custody certifikaterne eller et andet dokument, som beviser at den pågældende er berettiget til at levere PEFC certificeret materiale. (PEFC ) 7 4 FSC krav: Ved køb af FSC "controlled material", skal organisationen overholde de relevante krav i "FSC-STD : Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wood". (FSC 3.3.1)

5 7 5 PEFC krav: Organisationen skal etablere et PEFC Due Diligence Systemet (DDS) i henhold til PEFC ST 2002:2010 Appendix 2 for organisationer med chain of custody certificering af produktgrupper hvor ikke PEFC certificeret input blandes med PEFC certificeret materiale. Følgende typer af input materiale er undtaget fra DDS: a) Certificeret materiale/produkter leveret af en leverandør med et certifikat der er anerkendt af PEFC. b) Genbrugsmateriale. c) Materiale/produkter, der ikke er certificeret, men som er dækket af leverandørens PEFC-anerkendte chain of custody certifikat. d) Materiale, der er dækket af leverandørens PEFC DDS certifikat, udstedt af et PEFC anerkendt og accrediteret certificeringsorgan. (PEFC Appendix 2; 1.1) 7 6 FSC krav: Ved køb af "non-certified reclaimed material" skal organisationen overholde kravene i "FSC-STD : FSC Standard for Sourcing Reclaimed Material for Use in FSC Product Groups or FSC-certified Projects". (FSC 3.3.2) 7 7 FSC krav: Materiale som genbruges fra en sekundær produktionsproces eller en downstream industri, hvor materialet ikke er produceret fortsætligt, ikke er egnet til slutanvendelse og ikke kan genbruges on-site i samme produktionsproces som frembragte det, kan klassificeres som "pre-consumer reclaimed material". (FSC 3.4.1) 7 8 FSC krav: Organisationen skal klassificere blandinger af forskellige kategorier af virgin eller genbrugsmateriale, hvor proportionerne af de forskellige input ikke kan identificeres, efter den laveste materialekategori og, hvis relevant, procent eller credit claim med det laveste certificerede eller post-consumer input per input volume. (FSC 3.4.2) 8 0 Modtagelse 8 1 PEFC krav: Ved modtagelse af materiale eller forud for yderligere brug eller forarbejdelse skal organisationen kontrollere leverandørens faktura og underbyggende dokumentation for at sikre at leverandøren er klart identificeret, herunder dennes CoC eller FM certifikat eller anden dokumentation som beviser at den pågældende er berettiget til at levere PEFC certificeret materiale, og at leveringsdato er inkluderet. (PEFC 4.2.1) 8 2 Ved modtagelse af materiale eller forud for yderligere brug eller forarbejdelse skal organisationen kontrollere leverandørens faktura og underbyggende dokumentation for at sikre at den leverede mændge og kvalitet stemmer overens med den leverede dokumentation. (FSC og PEFC 4.2.1) 8 3 Ved modtagelse af materiale eller forud for yderligere brug eller forarbejdelse skal organisationen kontrollere leverandørens faktura og underbyggende dokumentation for at sikre at materialekategorien og, hvis relevant, den tilhørende procent eller credit claim er angivet for hvert produkt eller for alle produkterne. (FSC og PEFC 4.2.1)

6 8 4 FSC krav: Ved modtagelse af materiale eller forud for yderligere brug eller forarbejdelse skal organisationen kontrollere at leverandørens faktura og underbyggende dokumentation, for træ som leveres med et FSC claim, indeholder leverandørens FSC certificeringskode eller FSC Controlled Wood kode. (FSC 4.1.1) 8 5 Input som bruges til certificerede produktgrupper skal forblive klart identificerbart og kunne adskilles efter produktgruppe eller efter det tilhørende certificerings claim gennem alle stadier. Dette skal opnås ved: (a) fysisk adskillelse i form af produktions og opbevaringsplads, eller (b) fysisk adskillelse i form af tid, eller (c) tydelig identifikation af det certificerede materiale gemmem produktionen. (FSC og PEFC ) 8 6 For materiale som modtages med et FSC mærkat og som bruges til videre forarbejdning skal organisationen sikre at mærkater eller adskillelsesmærker fjernes fra materialet før det sælges videre. (FSC 4.3.1) 8 7 For materiale som modtages med et FSC mærkat, skal organisationen kontrollere at materialet er mærket korrekt i forhold til materialekategorien. (FSC 4.3.1) 8 8 FSC: For materiale som modtages med et mærkat fra en anden skovcertificeringsordning end FSC (f.eks. PEFC), skal organisationen sikre at alle disse mærkater fjernes fra materialet før det sælges videre med et FSC claim. (FSC 4.3.2) 9 0 Kontrol af ikke-certificeret PEFC input (for PEFC production) Nedenstående krav er baseret direkte på PEFC krav 9 1 The organisation shall establish a due diligence system in compliance with Appendix 2 to this standard to minimise the risk that certified products include raw material from controversial sources. (5.6.1) 9 2 Appendix The organisation shall require from all suppliers of material covered by the scope of the PEFC DDS, a signed selfdeclaration that the supplied material does not originate from a controversial source with the exemption applying to supplies delivered directly from forest owners of the organisation's own country where the organisation demonstrates that the country is representing "low" risk based on risk management criteria of the PEFC DDS.

7 9 3 Appendix 2 1 Scope 1.1 This appendix provides requirements for the PEFC Due Diligence System which is required to be implemented by all organisations implementing this standard for all input forest based material of those product groups which are covered by the organisation's chain of custody and for which percentage based method has been applied, with the exception of: (a) certified material/products delivered by a supplier with PEFC recognised certificate, (b) recycled material, (c) material/products other than certified which are covered by the supplier's PEFC recognised chain of custody certificate. (d) material covered by the supplier's PEFC DDS certificate which was issued by PEFC notified and accredited certification body. 1.3 The organisation shall clearly identify the product groups for which the PEFC DDS is being implemented. 1.5 The organisation's PEFC DDS shall be supported by the organisation's management system meeting requirements of chapter 6 of this standard 1.6 The organisation shall implement the PEFC DDS in three steps relating to: (a) supplier's self-declarations, (b) risk assessment and (c) management of high risk supplies. 9 4 Appendix The organisation shall carry out the risk assessment of procuring raw material from controversial sources for all input material of the product group(s) covered by the scope of the PEFC DDS. 9 5 Appendix The organisation procuring raw material originating from threatened and endangered species classified by CITES shall follow all the regulations defined by CITES and other international conventions as well as national legislation. 1.8 The organisation shall not include any forest based material originating from countries which are covered by UN, or applicable EU or national government sanctions relating to export/import of forest based products Volumenkontrol 10 1 For hver produktgruppe skal organisationen identificere de væsentligeste produktionsfaser, som medfører en ændring af materialets volumen eller vægt og specificere konverteringsfaktoren(erne) for hver fase eller, hvis dette ikke er muligt, for hele produktionsforløbet. (FSC 5.1.1) og PEFC 6.3)+AB FSC krav: Organisationen skal specificere den anvendte metodologi til at beregne konverteringsfaktoren(erne) og sikre at konverteringsfaktorer er opdaterede. (FSC 5.1.2)

8 10 3 PEFC krav: Organisationen skal beregne certificeringsprocenten baseret på en enkelt måleenhed, som bruges for alt råmateriale omfattet af beregningen. (PEFC 5.3.2) 10 4 Transfer system 10 5 For hver produktgruppe skal organisationen specificere claim periods eller arbejdsbestillinger for hvilke et enkelt certificerings claim skal gøres gældende. (FSC og PEFC ) 10 6 For produkter hvori inputet tilhører en enkelt materialekategori med samme certificerings claim, skal dette certificerings claim bruges til outputtet. (FSC 7.2.1) 10 7 FSC: For produkter hvori input af forskellige materialekategorier eller tilhørende procent claims eller credit claims blandes, skal organisationen bruge det FSC claim som har det laveste FSC eller post-consumer input per input volumen, som claim for outputtet. (FSC 7.3.1) 10 8 Procentsystem 10 9 For hver produktgruppe skal organisationen specificere claim periods eller arbejdsbestillinger for hvilke et enkelt certificerings claim skal gøres gældende. (FSC og PEFC ) For hver produktgruppe, skal organisationen beregne det procentvise input baseret på: a) inputtet til samme ordreparti (single percentage), ELLER b) det gennemsnitlige input per produktgruppe over en specificeret periode på op til 12 måneder (rolling average percentage). Procenten skal genberegnes med højst 3 måneders mellemrum (FSC og PEFC ) PEFC krav: Hvis organisationen anvender percent for samme ordre, så skal procenten beregners baseret på certificeret materiale, som fysisk er inkluderet i produktet (5.3.5) Procentbasserede beregninger skal udføres for hver produktionslokalitet. (FSC og PEFC ) Organisationen skal beregne og registrere procentdelen af certificeret input i procent af det totale volumen: %i=vc/(vc+vo)*100, hvor: %i = input procent Vc = mængde certificeret råmateriale (for FSC medregnes Post consumer recycled råmateriale som FSC input) Vo = mængde andet råmateriale (FSC og PEFC 5.3.1) PEFC krav: Organisationen skal beregne certificeringsprocenten basseret på en enkelt måleenhed, som bruges for alt råmateriale omfattet af beregningen. (PEFC 5.3.2)

9 10 15 Hvis kun en procentdel af inputtet er certificeret, skal organisationen bruge det procent claim som er anført på leverandørens faktura til at fastsætte mængden af certificeret input. (FSC og PEFC 5.3.3) Organisationen må sælge det totale output fra produktgrupper med et procent claim som svarer til eller er lavere end den beregnede input procent. (FSC og PEFC 5.4.1) FSC krav: Organisationen må sælge det totale output fra FSC Recycled produktgrupper med et procent claim som svarer til eller er lavere end den beregnede input procent. (FSC 8.4.2) FSC krav: Organisationen skal sikre at FSC trademarks ikke bruges til at promovere produkter som ikke lever op til de tærskelværdier for mærkning som er specificeret under afsnittet mærkning. (FSC 8.5.1) 11 0 Percent system - Roling Average Se standardernes beskrivelse af kravene 12 0 Percent system - assembled product Se standardernes beskrivelse af kravene 13 0 Credit system 13 1 For hver produktgruppe skal organisationen oprette og vedligeholde en credit konto med en specificeret claim period på op til 3 måneder, på hvilken tilføjelser og fradrag af credits skal registreres. (FSC 9.1.1) 13 2 Organisationen skal angive en måleenhed for kredit kontoen. (FSC og PEFC ) 13 3 Organisationen skal oprette en credit konto på hver produktionslokalitet. (FSC og PEFC ) 13 4 Hvis kun en procentdel af inputtet er certificeret, skal organisationen bruge det procent claim som er anført på leverandørens faktura til at fastsætte mængden af certificeret input. (FSC 9.2.1) 13 5 I det tilfælde at input leveres med claims i henhold til flere certificeringssystemer (f.eks. både FSC og PEFC) skal produktgruppen enten registrerest med alle certificeringssystemerne og overholde respektive krav, eller virksomhende skal vælge under hvilket certificeringssystem produktgruppen skal videreføres Organisationen skal tilføje den konverterede mængde (volumen eller vægt) af certificeret input som credit på credit kontoen ved at bruge de(n) konverteringsfaktor(er) som er specificeret for hver komponent i produktgruppen. (FSC og PEFC )

10 13 7 Organisationen skal tilføje den certificerede credit til credit kontoen efter at organisationen har fået ejendomsretten og materialekategorien er blevet verificeret, samt før materialet indgår i produktionsprocessen. (FSC og PEFC ?) 13 8 Organisationen skal fratrække mængden som sælges og/eller mærkes som FSC Mixed, FSC Recycled eller PEFC fra den disponible credit in den pågældende produktgruppe på credit kontoen. (FSC 9.4.1) 13 9 Organisationen skal sikre at credit kontoen aldrig overtrækkes, at den er opdateret samt at alt relevant personale er bevidst om den resterende credit. (FSC ) Organisationen skal ikke akkumulere mere certificeret credit på credit kontoen end summen af den credit som er blevet tilført de foregående 12 måneder. (FSC og PEFC ). Note, PEFC has exceptions for the 12 months when the production process last longer than 12 months FSC krav: Organisationen må sælge den mængde af produktionen som ikke er blevet solgt som FSC Mixed eller FSC Recycled materiale, som FSC Controlled Wood, basseret på en tilsvarende FSC Controlled Wood credit konto. (FSC 9.6.3) 15 0 Salg 15 1 Organisationen skal sikre at alle faktura som udstedes ved salg af output med et certificerings claim indeholder følgende information: a) navn og kontaktoplysninger på organisationen; b) navn og adresse på kunden; c) dokumentets udstedelsesdato; d) beskrivelse af produktet, herunder procenten af certificeret råmateriale, hvis relevant; e) mængden af solgte produkter; f) den korrekte certificeringskode; g) organisationens navn og kontaktoplysninger samt bevis for den certificerede status; (FSC og PEFC ; )

11 15 2 Det relevante FSC og/eller PEFC claim for den enkelte produktdel eller for det totale produkt skal tydeligt fremgå af fakturaen på følgende vis: i. "FSC Pure" bruges for produkter fra FSC Pure produktgrupper; ii. "FSC Mixed x%" hvor 'x' representerer den gældende procent claim, bruges for produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et percentage system; iii. "FSC Mixed Credit" bruges for produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et credit system; iv. "FSC Recycled x%" hvor x repræsenterer den gældende procent claim, bruges for produkter fra FSC Recycled produktgrupper under et percentage system; v. "FSC Recycled Credit" bruges for produkter fra FSC Recycled produktgrupper under et credit system; vi. "FSC Controlled Wood" bruges for produkter fra FSC Controlled Wood produktgrupper eller for produkter fra FSC Mixed produktgrupper som ikke sælges som FSC certificerede. (FSC 6.1.1) vii. "x % PEFC certified" bruges for produkter af PEFC product grupper. (PEFC ) 15 3 FSC: Organisationen skal sikre at det korrekte FSC claim fremgår af salgs- og transportdokumenter for produkter som bærer et FSC mærke. (FSC 6.2.1) 15 4 Hvis separate transportdokumenter udstedes, skal informationen på fakturaen være tilstrækkelig til at knytte faktura og relaterede transportdokumenter til hinanden. (FSC 6.1.1) 15 5 PEFC krav: Organisationen skal forsyne kunden med dokumentation som verificerer overholdelsen af chain of custody kravene, herunder certifikat- og/eller licensnummer. (PEFC ) 15 6 Hvis fakturaen (eller en kopi af den) ikke er inkluderet i forsendelsen af produktet, skal transportdokumenterne indeholde de samme informationer som er påkrævet for fakturaen. (FSC 6.1.2) 15 7 Organisationen skal sikre at produkter som sælges med et FSC claim ikke bærer mærker fra andre skovcertificeringsordinger, f.eks. PEFC, SFI, MTCC og CSA. (FSC 6.2.2) 15 8 Organisationen skal sikre at salget af FSC Controlled Wood sker i overensstemmelse med "FSC-STD : FSC Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wood". (FSC 6.3.1) 16 0 Outsourcing 16 1 Organisationen skal have og opretholde ejendomsretten over materialer som outsources, under den outsourcede forarbejdning. (FSC og PEFC 6.8.2) 16 2 Organisationen skal sikre at enhver off-site forarbejdning som finder sted på en underleverandørs faciliteter følger CoC procedurerne. (FSC , PEFC 6.8.3)

12 16 3 Outsourcing skall være dækket af en underskrevet outsourcing aftale, som sikre at organisationens produkter ikke blandes med andre produkter. Aftalen skal indeholde en klausul som forbeholder certificeringsorganisation retten til at foretage en revision af den outsourcende underleverandør. (FSC , PEFC 6.8.4) 16 4 Organisationens dokumenterede kontrolsystem skal dække den outsourcede proces som deles med den relevante underleverandør. (FSC ) 16 5 Organisationens kontrolsystem for den outsourcede proces skal sikre at materialet som bruges til produktionen af FSC-certificeret materiale kan spores og kontrolleres og ikke kan blandes eller kontamineres af andet materiale under den outsourcede forarbejdning. (FSC ) 16 6 Organisationens kontrolsystem skal sikre at entreprenøren opbevarer fortegnelser over input, output og leveringsdokumentation relateret til alt FSC-certificeret materiale som håndteres under outsourcingaftalen. (FSC ) 16 7 Organisationen skal notere navnene og kontaktoplysningerne på alle underleverandører som bruges til outsourcing. (FSC ) 16 8 Certificeringsfirmaet skal have information om navnene og kontaktoplysningerne på enhver underleverandør som bruges til outsourcing af FSC certifieret materiale. (FSC ) 16 9 Organisationen skal udstede den endelige faktura for det FSC-certificerede materiale efter outsourcing (se krav til salgsdokumenter). (FSC ) Organisationen skal sikre at underleverandøren kun bruger FSC mærker på produkter som falder under rammerne for outsourcingaftalen. (FSC12.5.1) Organisationen skal sikre at underleverandøren ikke anvender FSC Trademarks til salgsfremmende brug. (FSC ) Organisations program for intern audit skal dække outsoursede aktiviteter (PEFC 6.8.5) Organisationen skal sikre at underleverandører ikke selv outsourcer forarbejdningen til en anden underleverandør. (FSC ) 17 0 Brug af Trademarks/Claims på Produkter 17 1 FSC krav: Virksomheden skal have et sikkert system til mærkning af produkter, som sikrer det følgende: a) At kun de produkter som fremgår i FSC produktgruppeskemaet FSC mærkes; b) At kun de produkter som møder de relevante krav i denne standard FSC mærkes; c) Det relevante FSC mærke bruges til den pågældende produktgruppe; d) Produkter skal mærkes i overensstemmelse med ("FSC-STD : Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders". (FSC )

13 17 2 FSC krav: Alle produkter fra FSC Pure produktgrupper kan mærkes med "FSC 100%" mærket. (FSC ) 17 3 FSC krav:: Produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et transfer system kan mærkes med ( "FSC Mix" mærket), hvis det fastslåede FSC claim for outputtet er en af de følgende: a) et 'FSC Mixed' procent claim på mindst 70%; eller b) et 'FSC Mixed Credit' claim. (FSC ) 17 4 FSC krav: Produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et percentage system kan mærkes med ("FSC Mix" mærket), hvis det beregnede procent claim er mindst 70%. (FSC ) 17 5 FSC krav: Produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et credit system kan mærkes med ("FSC Mix" mærket) hvis der er tilstrækkelig FSC credit tilgængelig på credit kontoen for den pågældende produktgruppe. (FSC ) 17 6 FSC krav: Produkter fra FSC Recycled produktgrupper under et transfer system can mærkes med "FSC Recycled" mærket, hvis det fastslåede FSC claim for outputtet er et af de følgende: a) et 'FSC Recycled' procent claim på mindst 85%; eller b) et 'FSC Recycled Credit" claim. (FSC ) 17 7 FSC: Produkter fra FSC Recycled produktgrupper under et percentage system kan mærkes med "FSC Recycled" mærket, hvis den beregnede procent claim er mindst 85%. (FSC ) 17 8 FSC krav: Produkter fra FSC Recycled produktgrupper under et credit system kan mærkes med "FSC Recycled" mærket, hvis der er tilstrækkelig FSC credit tilgængelig på credit kontoen for den pågældende produktgruppe. (FSC ) 17 9 PEFC krav: Alt on-product brug af PEFC logo og mærke skal udføres i overensstemmelse med "PEFC ST 2001:2008 PEFC Logo usage rules - requirements". (PEFC ) 18 0 Brug af Trademark/Claim til markedsføring 18 1 Virksomheden skal sikre at ethvert salgsfremmende (off-product) claim relateret til FSC og Rainforest Alliance certificeringen sendes til SmartWood/NEPCon til gennemsyn og godkendelse forud for brug Virksomheden skal sikre at alle off-product/salgsfremmende claims virksomheden laver er godkendt af SmartWood/NEPCon forud for brug Hvis FSC trademarks bruges til at promovere produkter, skal virksomheden begrænse promoveringen til produkter som er certificeret jævnfør FSCs standarder og er berettigede til mærkning.

14 18 4 I tilfælde hvor FSC trademarks bruges sammen med trademarks (logo, navn, identificeringsmærker) for andre skovcertificeringsordninger, skal der foreligge en godkendelse fra SmartWood Virksomheden skal kun lave FSC Controlled Wood claims i business-to-business kommunikation med FSC CoC certifikatindehavere Virksomheden skal ikke lave nogen claims relateret til FSC Controlled Wood på produkter, på point-of-sale materiale, eller i promotion materiale Virksomheden har procedurer på plads og demonstrerer at de tydeligt knytter statementet "FSC Controlled Wood" til de produkter som sælges som dette, i al relevant dokumentation Virksomheden skal tydeligt knytte statementet "FSC Controlled Wood" til de produkter som sælges som dette, på al relevant dokumentation Statementet "FSC Controlled Wood" er altid ledsaget af virksomhedens FSC CW certifikatkode Virksomheden skal sikre at underleverandører ikke anvender FSC trademarks til salgsfremmende brug Brug af FSC Trademarks til promovering af virksomhedens FSC certificering skal ikke overdrive de miljømæssige følger af certificeringen, herunder påstande om miljømæssige kriterier under CoC certificeringen PEFC: Alt off-product brug af PEFC logo og mærke skal udføres i overensstemmelse med "PEFC ST 2001:2008 PEFC Logo usage rules - requirements". (PEFC ) Denne kravliste er udarbejdet af NEPCon (www.nepcon.net) med støtte fra Naturstyrelsen. Definitioner

15 Materiale kategori: Kategorier af VIRGIN eller genbrugsmateriale som, hvis berettiget, kan bruges i FSC produktgrupper: a) FSC Pure material b) FSC Mixed material c) FSC Recycled material d) FSC Controlled Wood e) controlled material (jævnfør FSC-STD ) f) post-consumer reclaimed material g) pre-consumer reclaimed material Kategorier af VIRGIN eller genbrugsmateriale som, hvis berettiget, kan bruges i PEFC produktgrupper: h) Alle de ovenfor nævnte kategorier i) PEFC certificeret materiale Note: PEFC certificeret materiale kan ikke bruges i FSC produktgrupper.

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion Januar 2017 NEPCon Client Guide 20. januar 2017 1. Introduktion til denne guide VIGTIGT Denne guide er udviklet

Læs mere

FSC-STD V 2-1. CoC-standardens indhold og dertilhørende kvalitetskrav

FSC-STD V 2-1. CoC-standardens indhold og dertilhørende kvalitetskrav FSC-STD-40-004 V 2-1 CoC-standardens indhold og dertilhørende kvalitetskrav FSC-STD-40-004 V2-1 Indhold Certifikatets anvendelsesområde / Ikrafttrædelsesdato / Referencer / Definitioner 1. Universelle

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

Særlige krav. Outsourcing / Multisite

Særlige krav. Outsourcing / Multisite Særlige krav Outsourcing / Multisite - Outsourcing - Certificering af flere sites (multisite) 2 of 14 Outsourcingkrav Den certificerede virksomhed skal opretholde juridisk ejerskab til varerne Der skal

Læs mere

PEFC sporbarhedscertificering. Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i. Hampen

PEFC sporbarhedscertificering. Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i. Hampen Certificeret af: PEFC sporbarhedscertificering Guldsmedgade 34,1 8000 Århus Danmark www.nepcon.net Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i Hampen Certificering forvaltes af: NEPCon Tlf: +45 83180866

Læs mere

Træpille bæredygtighed WP1. Michael Schytz 8. april 2014

Træpille bæredygtighed WP1. Michael Schytz 8. april 2014 Træpille bæredygtighed WP1 Michael Schytz 8. april 2014 WP1 Træpille bæredygtighed To formål med WP1 Identificer relevante bæredygtighedskriterier og certificeringsmuligheder Sammenligning af CO2 balance

Læs mere

Værd at vide om FSC chain of custody certificering

Værd at vide om FSC chain of custody certificering Værd at vide om FSC chain of custody certificering NEPCon Info Guide Marts 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør hvad i FSC-systemet...

Læs mere

FSC og PEFC sporbarhedscertificering

FSC og PEFC sporbarhedscertificering FSC og PEFC sporbarhedscertificering Standardernes Indhold Krav til ledelsessystemer Produktgrupper (scope) Leverandører & Indkøb Volumenkontrol Sporbarhedssystemer Salg Produktmærkning Outsourcing Supplerende

Læs mere

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen?

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? NEPCon aktiviteter og personale Selskaber i 12 lande Ca. 100 medarbejdere Globalt netværk Skovcertificering > 25 million hektar >

Læs mere

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering NEPCon InfoGuide nr.1 September 2012 Version Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør

Læs mere

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark Støtter bæredygtig forvaltning af skove for mere information:

Læs mere

Guide til brug af FSC s logo og labels

Guide til brug af FSC s logo og labels Guide til brug af FSC s logo og labels GUIDE TIL BRUG AF FSC S LOGO OG LABELS...1 FSC-LOGOET...2 BESKYTTEDE VAREMÆRKER...2 HUSK ALTID LICENSKODEN!...4 NYE REGLER FRA JANUAR 2010...4 FSC-MÆRKNING PÅ TO

Læs mere

Erfaringer fra implementering af EUTR

Erfaringer fra implementering af EUTR Erfaringer fra implementering af EUTR NEPCon Tyve års erfaring indenfor lovlig og bæredygtig skovbrug, certificering og naturbeskyttelse, Kontorer i 15 lande Globalt netværk og engagement LegalSource program

Læs mere

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold FSC-certificering af skove i Danmark Indhold Certificering af skove... 1 Hvad er fordelene ved certificering?... 2 FSC's principper og kriterier for ansvarlige skovforvaltning... 3 FSC's 10 grundprincipper...

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN En introduktion til FSC-certificeret træ HVORFOR FSC? FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation October 9, 2008 1 WWF VURDERER: 50% af alt træ fra congo

Læs mere

FSC og PEFC Certificerede produkter

FSC og PEFC Certificerede produkter FSC og PEFC Certificerede produkter Fra skov til slutbruger NEPCon - fokus på bæredygtig skovdrift 15 års erfaring med skov- og sporbarhedscertificering FSC og PEFC serviceudbyder i Skandinavien, Østeuropa

Læs mere

Generelle betingelser for Sælgers faktura og øvrige bilag ifm. levering af biomasse

Generelle betingelser for Sælgers faktura og øvrige bilag ifm. levering af biomasse Generelle betingelser for Sælgers faktura og øvrige bilag ifm. levering af biomasse Indhold 1 GENERELT... 2 2 KRAV TIL SÆLGERS FAKTURA... 2 2.1 LEVERANDØR... 2 2.2 FAKTURAPERIODE... 2 2.3 NETTOVÆGT, FAKTURAPERIODE...

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Brug af FSC og PEFC varemærker

Brug af FSC og PEFC varemærker Brug af FSC og PEFC varemærker Oversigt 1. Generelt om FSC og PEFC varemærker 2. On-product varemærkebrug 3. Off-product varemærkebrug - markedsføring 4. Generel godkendelse og labellingaftale 5. Forest

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

NEPCon LegalSource Programme Eksempler på Due Diligence

NEPCon LegalSource Programme Eksempler på Due Diligence NEPCon LegalSource Programme Eksempler på Due Diligence Indhold DLH s Good Supplier Program IKEA s IWAY program LegalSource due diligence DLH s udfordring: Lang og kompleks forsyningskæde 3 Leverandørregistrering

Læs mere

ON-PRODUCT MÆRKNING FOR CERTIFICEREDE VIRKSOMHEDER

ON-PRODUCT MÆRKNING FOR CERTIFICEREDE VIRKSOMHEDER ON-PRODUCT MÆRKNING FOR CERTIFICEREDE VIRKSOMHEDER Hvad er on-product mærkning? I FSC skelnes der mellem on-product mærkning og off-product mærkning. On-product mærker er logoer, der sidder på et FSC-certificeret

Læs mere

GUIDE TIL FSC S LEVERANDØRDATABASE

GUIDE TIL FSC S LEVERANDØRDATABASE GUIDE TIL FSC S LEVERANDØRDATABASE Del 1 - Verificering af leverandører og indkøbs- og leveringsdokumenter s. 1-6 Del 2 - Søgning efter FSC-certificerede leverandører s. 7-8 Del 1 - Verificering af leverandører

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Guide til jeres brug af FSC -varemærker

Guide til jeres brug af FSC -varemærker Guide til jeres brug af FSC -varemærker Om denne guide Formålet med denne guide er at give hurtig hjælp og vejledning til de mest almindelige anvendelser af FSC s varemærker. Guiden dækker derfor ikke

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish)

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) D4.3 Information material produced Public document This information is part of the CeFCo project, with the purpose to develop a model for certification of forest contractors

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

OCP-brugermanual. Velkommen til OCP

OCP-brugermanual. Velkommen til OCP OCP-brugermanual Velkommen til OCP OCP står for Online Claims Platform. Det er en platform for FSC -certifikatholdere, hvor transaktioner af FSC-certificerede produkter registreres. Kort fortalt indtaster

Læs mere

Hvad er varemærker? FSC 1. Forest Stewardship Council 2. FSC (initialer) 3. FSC logo et. PEFC 1. PEFC (initialer) 2. PEFC logo et

Hvad er varemærker? FSC 1. Forest Stewardship Council 2. FSC (initialer) 3. FSC logo et. PEFC 1. PEFC (initialer) 2. PEFC logo et Brug varemærkerne Hvad er varemærker? FSC 1. Forest Stewardship Council 2. FSC (initialer) 3. FSC logo et PEFC 1. PEFC (initialer) 2. PEFC logo et Formel godkendelse af logo brug FSC Al brug af FSC varemærke

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

MSC Chain of Custody Standard (sporbarhedsstandard): Standardversion

MSC Chain of Custody Standard (sporbarhedsstandard): Standardversion CERTIFICERET BÆREDYGTIGT FISKERI Marine Stewardship Council MSC Chain of Custody Standard (sporbarhedsstandard): Standardversion Version 4.0, 20. februar 2015 Marine Stewardship Council 2 Om Marine Stewardship

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom SA Reference: MA DENNE AFTALE er indgået den XX. Måned 2015 MELLEM (1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom ( Kontraktindehaver")

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard PEFC Danmark standard PEFC DK 005-3 PEFC Danmarks Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder

Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder Lidt historie.. 1980 er Øget bekymring om rydning af regnskov (demonstrationer, miljøorganisationer) 1992

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Vejledning A: Gruppeledere

Vejledning A: Gruppeledere Vejledning A: Gruppeledere I Introduktion II Opstart af en gruppeordning III Optagelse af nye medlemmer IV Gruppeledelse I Introduktion Denne vejledning støtter kommende gruppeledere i at etablere og lede

Læs mere

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK Seminar om certificeret træ -skærpede anbefalinger for offentligt indkøb af træ Dansk Design Center, 8 oktober 2008

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

Bæredygtig Biomasse Dokumentation & SBP certificering

Bæredygtig Biomasse Dokumentation & SBP certificering Bæredygtig Biomasse Dokumentation & SBP certificering Brancheaftalen Dokumentationskrav Opfyldelse af aftalens krav 1-6 kan dokumenteres ved at købe FSC, PEFC eller SBP certificeret biomasse eller ved

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift

Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Udkast til revideret dokument marts 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45 33 24 42 66 E-mail: info@pefc.dk Web: www.pefc.dk

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC)

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC) Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 3 Offentligt Til Den 12-10-2012 De danske medlemmer af Europa Parlamentet J.nr. 4.1.2.174 Folketingets Europaudvalg Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske

Læs mere

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund Porteføljestyring IDA Proces Maj 2015 Henrik Hajslund hha@peakconsulting.dk Om Henrik Hajslund Cand.merc SOL fra CBS Har arbejdet som konsulent i >10 år. Fokus på Projekt- Portefølje- og Ressourcestyring.

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP DS-Certificering DS/ABP Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP General Rules for DS Product Certification (ABP) DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45

Læs mere

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC-certificering som redskab til at opfylde EU-tømmerforordningens Due Diligence -krav Morten Husted Brodde, Rådgivning og kommunikation Non-profit-organisation,

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Dealer s Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Medicines

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Ændringer til Annex 16. Mette Bjørn, Lægemiddelinspektør

Ændringer til Annex 16. Mette Bjørn, Lægemiddelinspektør Ændringer til Annex 16 Mette Bjørn, Lægemiddelinspektør Inddeling i afsnit Gamle Scope Principle Introduction General Batch testing and release EU/EEA Batch testing and release 3. land Batch testing and

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på?

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Oplæg på konference om Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu Odense 13. september 2011 Af Christian Lundmark Jensen Regeringens Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Sign: Side 1 af 7 Udg. 2 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG

Sign: Side 1 af 7 Udg. 2 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG Supplerende bestemmelser for certificering af faldunderlag Dato 11-03-2016 Sign: Side 1 af 7 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG 0. Generelt Nærværende supplerende bestemmelser for

Læs mere

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2.

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2. Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter til human brug Manufacturer s / Importer s Authorisation regarding Human Medicinal Products Sundhedsstyrelsen godkender hermed,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

EU forordning om ulovligt træ

EU forordning om ulovligt træ EU forordning om ulovligt træ Problemet Ulovlig Skovhugst Skovrydning & tab af resourcer Unfair konkurrence Tab af indtægter Social ustabilitet Organiseret kriminalitet Korruption Et omfattande problem

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed

Dokumentation af bæredygtighed Dokumentation af bæredygtighed -Krav til miljødokumentation for byggematerialer Netværksmøde Dome of Visions i Århus d. 6. december 2016 Anja S. Brogaard, Dancert Lead Auditor og faglig leder ved Center

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Erfaringer fra innføring av ISO i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet)

Erfaringer fra innføring av ISO i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet) Erfaringer fra innføring av ISO 27001 i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet) Lars Neupart S,-er, Direktør i Neupart A/S LN@neupart.com twi

Læs mere

Personspecifikke identifikationsnumre (PID)

Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Dansk standard DS 843-1 2. udgave 2003-12-16 Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Person-specific identification numbers (PID) DS 843-1 København DS projekt: 53652 ICS: 35.040 Deskriptorer: personspecifikke

Læs mere

SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF SAND TIL BRUG I SANDKASSER

SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF SAND TIL BRUG I SANDKASSER Side 1 af 8 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF SAND TIL BRUG I SANDKASSER 0. Generelt Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Transport af lithiumbatterier i undtagne mængder med TNT Express (gældende fra January 1, 2010)

Transport af lithiumbatterier i undtagne mængder med TNT Express (gældende fra January 1, 2010) Hvorfor er dette farligt gods? Lithiumbatterier (eller celler) der benyttes til at tilbringe strøm til en større elektroniske enheder anses for farligt gods idet disse, under visse forhold, kan overophede

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Accountability Hvad kan vi lære af den finansielle sektor

Accountability Hvad kan vi lære af den finansielle sektor Accountability Hvad kan vi lære af den finansielle sektor Databeskyttelsesdagen 28. januar 2016 Forordningens krav til accountability Article 5(2) The controller shall be responsible for and be able to

Læs mere

Godkendelse af husstandsmøller

Godkendelse af husstandsmøller Godkendelse af husstandsmøller Temadag om mini- og husstandsmøller Fredag den 14. september 2012 i Messe C i Fredericia Peggy Friis DTU Vindenergi Energistyrelsens Godkendelsessekretariat Energistyrelsens

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 21 Offentligt Retsudvalgets høring om myndigheders behandling af personoplysninger Sikkerheden i den outsourcede it-drift Christiansborg,

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med døre fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omhu for det vigtigste Vores liv: Vores nærmeste, vores hjem og

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Retningslinjer for brugen af FSC varemærker

Retningslinjer for brugen af FSC varemærker Retningslinjer for brugen af FSC varemærker Må vi bruge FSC s navn og logo? FSC-logoet, initialerne FSC og navnet Forest Stewardship Council er registrerede varemærker, hvorfor I ikke må anvende dem uden

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG OVERGANGSORDNING ETABLERET I 1993 Mekanismen: Levering indenfor Fællesskabet momsfritages Sælger indrømmes fradragsret Ny afgiftsudløsende begivenhed

Læs mere

Helbredsundersøgelsen af søfarende

Helbredsundersøgelsen af søfarende Helbredsundersøgelsen af søfarende Sundhed i nationalt og internationalt perspektiv Mette Gabriel, Søfartslæge Leder af Lægekontoret Danmarks Rederiforening Lægekontoret, Danmarks Rederiforening Ca. 1.600

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere