Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste. i henhold til FSC-STD V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste. i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011"

Transkript

1 1 0 Fortegnelser Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste i henhold til FSC-STD V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar Organisationen skal opretholde komplette og opdaterede fortegnelser som dækker alle gældende krav i denne standard. (FSC 1.4.1) 1 2 Organisationen skal som minimum opbevare de følgende fortegnelser: (a) Fortegnelser over alle leverandører af certificeret materiale, herunder kopier af leverandørernes skovdrifts- eller chain of custody certifikater eller andre dokumenter, der bekræfter leverandørens opfyldelse af kriterierne for levering af certificeret materiale. (b) Fortegnelser over alt input materiale, herunder information om materialets oprindelse, leverandøren og det tilhørende certificerings claim. (c) Fortegnelser over beregninger af percentage certificeret, overførsel af percentage til output materiale og forvaltning af credit account, hvis relevant. (d) Fortegnelser over alle solgte/overførte produkter og deres tilhørende certificerings claim omkring materialets oprindelse samt levering af output materiale, hvis relevant. (e) Fortegnelser over due diligence systemet omkring kontroversielle kilder, herunder fortegnelser over selv-deklarationer, risikovurdering og forvaltning af leveringer fra høj-risikoområder, hvis relevant. (f) Fortegnelser over interne revisioner, regelmæssige chain of custody gennemsyn, manglende overholdelse af regler som har fundet sted og afhjælpende handlinger som er foretaget. (e) Fortegnelser over klager og deres behandling. (PEFC 6.4.1) 1 3 For hver produktgruppe skal organisationen etablere et "material accounting record" for at sikre at de mængder som produceres og/eller sælges med et certificerings claim til hver en tid stemmer overens med mængderne af input fra forskellige materialekategorier, det tilhørende percentage eller credit claim, og produktgruppens konverteringsfaktor(er). Den pågældende accounting record skal som minimum indeholde følgende information: a) referencer til købsfaktura; b) mængder (volumen eller vægt); c) materialekategori og, hvis relevant, procent claim eller credit claim; d) certificerings claim; e) information til at identificere produktet på faktura; f) relevant claim period eller arbejdsbestilling (FSC 5.2.1) 1 4 FSC: Organisationen skal etablere og opretholde en opdateret fortegnelse over alle leverandører som leverer materiale der bruges til FSC produktgrupper, herunder: a) den leverede produkttype; b) den leverede materialekategori; c) leverandørens FSC Chain of Custody eller FSC Controlled Wood kode, hvis relevant. (FSC 3.2.1)

2 1 5 For hver produktgruppe skal organisationen udarbejde årlige mængdeopgørelser som giver kvantitativ information for hver materialekategori som er modtaget/brugt og produkttype som er produceret/solgt, som følger: a) input modtaget; b) input brugt til produktion; c) input tilbage på lager d) output tilbage på lager; e) output solgt (FSC 5.2.2) 1 6 Alle fortegnelser relateret til certificering (f.eks. Købs- og salgsdokumenter, produktionsfortegnelser, mængdeopgørelser, oplæringsfortegnelser og trademark godkendelser) skal opbevares i minimum 5 år. (FSC og PEFC 6.4.2) 2 0 Dokumenteret kontrolsystem 2 1 Organisationen skal udvikle og opretholde opdaterede skriftlige dokumenterede procedurer og/eller arbejdsinstrukser som dækker alle gældende krav i forhold til Chain of Custody systemets skala og kompleksitet. (FSC og PEFC 6.1) 2 2 De dokumenterede procedurer skal indeholde: (a) Organisationsstruktur, ansvar og autoriteter relateret til chain of custody. (b) Beskrivelse af råmateriale-flowet i produktionsprocessen. (c) Procedurer for PEFC due diligence systemet omkring kontroversielle kilder, hvis relevant. (d) Procedurer for intern revision (e) Procedurer for behandling af klager (PEFC 6.3)+AB Intern revision 3 1 Organisationens ledelse skal udføre en regelmæssig periodisk revision af organisationens chain of custody og overholdelsen af kravene i denne standard. (PEFC ) 3 2 Virksomheden skal implementere procedurer for mindst en årlig intern revision, som dækker alle gældende krav i denne standard, og skal fastsætte afhjælpende og forebyggende foranstaltninger hvis det er nødvendigt. Systemet skal inkludere det følgende: 1 Dokumentation som viser hvornår revisioner finder sted og resultaterne af disse, herunder manglende overholdelse af regler som identificeres og de afhjælpende foranstaltninger som indføres, 2 Den interne revision skal vurderes af et medlem af den øverste ledelse. (PEFC samt 6.6.2). 4 0 Ansvar 4 1 Organisationen ledelse skal definere og dokumentere sit engagement i at implementere og opretholde chain of custody kravene i overensstemmelse med denne standard. Organisationens engeagement skal gøres tilgængeligt for organisationens personale, leverandører, kunder, og andre intereserede parter. (PEFC )

3 4 2 Organisationens ledelse skal udpege et medlem af ledelsen som har det overordnede ansvar for og autoritet over virksomhedens overholdelse af alle gældende krav i denne standard. (FSC og PEFC ) 4 3 Organisationen skal identificere nøglepersoner/stillinger med tilhørende kvalifikationer for hver del af COC kontrol systemet (f.eks. indkøb, forarbejdning, salg, brug af trademarks, opbevarelse af dokumenter, interne revisioner, due diligence systemet osv.). (FSC og PEFC 6.2.2) 5 0 Oplæring 5 1 Organisationen skal definere krav til kvalifikationer for alt relevant personale og skal implementere dette i en oplæringsplan. (FSC og PEFC 6.5.1) 5 2 Organisationen skal etablere og implementere en oplæring som sikrer at alt relevant personale lever op til de definerede krav til kvalifikationer. (FSC og PEFC 6.5.1) 5 3 Organisationen skal føre optegnelser over den udførte oplæring af personalet i forbindelse med implementeringen af denne standard. (FSC 1.3.2) 5 4 Alt relevant personale skal udvise bevidsthed om organisationens procedurer og kompetencer til at implementere COC kravene. (FSC og PEFC 6.5.1) 5 5 Virksomheden skal identificere, tilvejebringe og opretholde den nødvendige infrastrutur og tekniske faciliteter for en effektiv implementering og opretholdelse af virksomhedens Chain-of-custody system i overensstemmelse med kravene i denne standard. (PEFC 6.5.2) 6 0 Definition af Produktgrupper 6 0 Organisationen skal fastsætte produktgrupper for alle produkter som vil blive solgt med et FSC eller PEFC claim (betegnelse). 6 1 Organisationen skal udarbejde og opretholde en opdateret, offentligt tilgængelig fortegnelse over FSC og PEFC produktgrupper, der indeholder alle produkter som kan blive solgt med et FSC eller PEFC claim. (FSC og PEFC ) 6 2 Produktgrupperne skal omfatte en enkelt produkttype eller en gruppe af produkter, some består af samme eller ligende typer råmateriale (f.eks. samme art, kvalitet, værdi). (PEFC ) 6 3 Materialet anvendt for en produktgruppe skal have samme måle enhed eller enheder, som kan konverteres til samme måleenhed. (PEFC )

4 6 4 Fortegnelsen over produktgrupper skal som minimum indeholde: a) specificering af produktgruppen som enten FSC Pure, FSC Mixed, FSC Recycled, FSC Controlled Wood, eller PEFC Certified; b) produkttype(r) jævnfør FSC produktklassificeringen (FSC-STD a); c) arter, jævnfør FSC artsterminologien, anvendes som input til produktgruppen, hvis informationer om artssammensætning normalt bruges til at angive produktkarakteristika (FSC-STD b). d) Organisationen skal tydeligt identificere de produktgrupper, der indgår i PEFC Due Diligence System+AB111. (PEFC, Appendix 2, afsn. 1.3) (FSC og PEFC ) 6 5 Det følgende skal specificeres for hver produktgruppe: a) materialekategorien der bruges som input; b) kontrolsystemet som bruges til at angive et certificerings claim: i. transfer system; ii. percentage system; eller, iii. credit system; c) lokaliteter som er involveret i forvaltning, produktion, opbevaring, salg, osv. (FSC og PEFC 5.1.2) 6 6 For produktgrupper, hvor et percentage eller credit system som er baseret på claim periods anvendes, skal alle inkluderede produkter have samme specifikationer i forhold til: a) kvaliteten af input; b) konverteringsfaktorer; c) arter. (FSC og PEFC ) 7 0 Materialeforsyning 7 1 Organisationen skal: a) kategorisere alt input-materiale efter materialekategorier; b) kategorisere alt input-materiale efter produktgruppe c) sikre at kun berettiget input bruges. (FSC ) 7 2 FSC krav: Gyldigheden og rammerne for leverandørens FSC certifikat (CoC, CW, FM/CW eller FM/CoC) skal verificeres via info.fsc.org forud for et køb, for at sikre at certifikatet er gyldigt og at certifikatets anvendelsesområde dækker over de leverede produkter. (FSC 3.2.2) 7 3 PEFC krav: Organisationen skal fra alle leverandører af PEFC certificeret materiale kræve en kopi af eller adgang til skovdrifts- eller Chain of custody certifikaterne eller et andet dokument, som beviser at den pågældende er berettiget til at levere PEFC certificeret materiale. (PEFC ) 7 4 FSC krav: Ved køb af FSC "controlled material", skal organisationen overholde de relevante krav i "FSC-STD : Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wood". (FSC 3.3.1)

5 7 5 PEFC krav: Organisationen skal etablere et PEFC Due Diligence Systemet (DDS) i henhold til PEFC ST 2002:2010 Appendix 2 for organisationer med chain of custody certificering af produktgrupper hvor ikke PEFC certificeret input blandes med PEFC certificeret materiale. Følgende typer af input materiale er undtaget fra DDS: a) Certificeret materiale/produkter leveret af en leverandør med et certifikat der er anerkendt af PEFC. b) Genbrugsmateriale. c) Materiale/produkter, der ikke er certificeret, men som er dækket af leverandørens PEFC-anerkendte chain of custody certifikat. d) Materiale, der er dækket af leverandørens PEFC DDS certifikat, udstedt af et PEFC anerkendt og accrediteret certificeringsorgan. (PEFC Appendix 2; 1.1) 7 6 FSC krav: Ved køb af "non-certified reclaimed material" skal organisationen overholde kravene i "FSC-STD : FSC Standard for Sourcing Reclaimed Material for Use in FSC Product Groups or FSC-certified Projects". (FSC 3.3.2) 7 7 FSC krav: Materiale som genbruges fra en sekundær produktionsproces eller en downstream industri, hvor materialet ikke er produceret fortsætligt, ikke er egnet til slutanvendelse og ikke kan genbruges on-site i samme produktionsproces som frembragte det, kan klassificeres som "pre-consumer reclaimed material". (FSC 3.4.1) 7 8 FSC krav: Organisationen skal klassificere blandinger af forskellige kategorier af virgin eller genbrugsmateriale, hvor proportionerne af de forskellige input ikke kan identificeres, efter den laveste materialekategori og, hvis relevant, procent eller credit claim med det laveste certificerede eller post-consumer input per input volume. (FSC 3.4.2) 8 0 Modtagelse 8 1 PEFC krav: Ved modtagelse af materiale eller forud for yderligere brug eller forarbejdelse skal organisationen kontrollere leverandørens faktura og underbyggende dokumentation for at sikre at leverandøren er klart identificeret, herunder dennes CoC eller FM certifikat eller anden dokumentation som beviser at den pågældende er berettiget til at levere PEFC certificeret materiale, og at leveringsdato er inkluderet. (PEFC 4.2.1) 8 2 Ved modtagelse af materiale eller forud for yderligere brug eller forarbejdelse skal organisationen kontrollere leverandørens faktura og underbyggende dokumentation for at sikre at den leverede mændge og kvalitet stemmer overens med den leverede dokumentation. (FSC og PEFC 4.2.1) 8 3 Ved modtagelse af materiale eller forud for yderligere brug eller forarbejdelse skal organisationen kontrollere leverandørens faktura og underbyggende dokumentation for at sikre at materialekategorien og, hvis relevant, den tilhørende procent eller credit claim er angivet for hvert produkt eller for alle produkterne. (FSC og PEFC 4.2.1)

6 8 4 FSC krav: Ved modtagelse af materiale eller forud for yderligere brug eller forarbejdelse skal organisationen kontrollere at leverandørens faktura og underbyggende dokumentation, for træ som leveres med et FSC claim, indeholder leverandørens FSC certificeringskode eller FSC Controlled Wood kode. (FSC 4.1.1) 8 5 Input som bruges til certificerede produktgrupper skal forblive klart identificerbart og kunne adskilles efter produktgruppe eller efter det tilhørende certificerings claim gennem alle stadier. Dette skal opnås ved: (a) fysisk adskillelse i form af produktions og opbevaringsplads, eller (b) fysisk adskillelse i form af tid, eller (c) tydelig identifikation af det certificerede materiale gemmem produktionen. (FSC og PEFC ) 8 6 For materiale som modtages med et FSC mærkat og som bruges til videre forarbejdning skal organisationen sikre at mærkater eller adskillelsesmærker fjernes fra materialet før det sælges videre. (FSC 4.3.1) 8 7 For materiale som modtages med et FSC mærkat, skal organisationen kontrollere at materialet er mærket korrekt i forhold til materialekategorien. (FSC 4.3.1) 8 8 FSC: For materiale som modtages med et mærkat fra en anden skovcertificeringsordning end FSC (f.eks. PEFC), skal organisationen sikre at alle disse mærkater fjernes fra materialet før det sælges videre med et FSC claim. (FSC 4.3.2) 9 0 Kontrol af ikke-certificeret PEFC input (for PEFC production) Nedenstående krav er baseret direkte på PEFC krav 9 1 The organisation shall establish a due diligence system in compliance with Appendix 2 to this standard to minimise the risk that certified products include raw material from controversial sources. (5.6.1) 9 2 Appendix The organisation shall require from all suppliers of material covered by the scope of the PEFC DDS, a signed selfdeclaration that the supplied material does not originate from a controversial source with the exemption applying to supplies delivered directly from forest owners of the organisation's own country where the organisation demonstrates that the country is representing "low" risk based on risk management criteria of the PEFC DDS.

7 9 3 Appendix 2 1 Scope 1.1 This appendix provides requirements for the PEFC Due Diligence System which is required to be implemented by all organisations implementing this standard for all input forest based material of those product groups which are covered by the organisation's chain of custody and for which percentage based method has been applied, with the exception of: (a) certified material/products delivered by a supplier with PEFC recognised certificate, (b) recycled material, (c) material/products other than certified which are covered by the supplier's PEFC recognised chain of custody certificate. (d) material covered by the supplier's PEFC DDS certificate which was issued by PEFC notified and accredited certification body. 1.3 The organisation shall clearly identify the product groups for which the PEFC DDS is being implemented. 1.5 The organisation's PEFC DDS shall be supported by the organisation's management system meeting requirements of chapter 6 of this standard 1.6 The organisation shall implement the PEFC DDS in three steps relating to: (a) supplier's self-declarations, (b) risk assessment and (c) management of high risk supplies. 9 4 Appendix The organisation shall carry out the risk assessment of procuring raw material from controversial sources for all input material of the product group(s) covered by the scope of the PEFC DDS. 9 5 Appendix The organisation procuring raw material originating from threatened and endangered species classified by CITES shall follow all the regulations defined by CITES and other international conventions as well as national legislation. 1.8 The organisation shall not include any forest based material originating from countries which are covered by UN, or applicable EU or national government sanctions relating to export/import of forest based products Volumenkontrol 10 1 For hver produktgruppe skal organisationen identificere de væsentligeste produktionsfaser, som medfører en ændring af materialets volumen eller vægt og specificere konverteringsfaktoren(erne) for hver fase eller, hvis dette ikke er muligt, for hele produktionsforløbet. (FSC 5.1.1) og PEFC 6.3)+AB FSC krav: Organisationen skal specificere den anvendte metodologi til at beregne konverteringsfaktoren(erne) og sikre at konverteringsfaktorer er opdaterede. (FSC 5.1.2)

8 10 3 PEFC krav: Organisationen skal beregne certificeringsprocenten baseret på en enkelt måleenhed, som bruges for alt råmateriale omfattet af beregningen. (PEFC 5.3.2) 10 4 Transfer system 10 5 For hver produktgruppe skal organisationen specificere claim periods eller arbejdsbestillinger for hvilke et enkelt certificerings claim skal gøres gældende. (FSC og PEFC ) 10 6 For produkter hvori inputet tilhører en enkelt materialekategori med samme certificerings claim, skal dette certificerings claim bruges til outputtet. (FSC 7.2.1) 10 7 FSC: For produkter hvori input af forskellige materialekategorier eller tilhørende procent claims eller credit claims blandes, skal organisationen bruge det FSC claim som har det laveste FSC eller post-consumer input per input volumen, som claim for outputtet. (FSC 7.3.1) 10 8 Procentsystem 10 9 For hver produktgruppe skal organisationen specificere claim periods eller arbejdsbestillinger for hvilke et enkelt certificerings claim skal gøres gældende. (FSC og PEFC ) For hver produktgruppe, skal organisationen beregne det procentvise input baseret på: a) inputtet til samme ordreparti (single percentage), ELLER b) det gennemsnitlige input per produktgruppe over en specificeret periode på op til 12 måneder (rolling average percentage). Procenten skal genberegnes med højst 3 måneders mellemrum (FSC og PEFC ) PEFC krav: Hvis organisationen anvender percent for samme ordre, så skal procenten beregners baseret på certificeret materiale, som fysisk er inkluderet i produktet (5.3.5) Procentbasserede beregninger skal udføres for hver produktionslokalitet. (FSC og PEFC ) Organisationen skal beregne og registrere procentdelen af certificeret input i procent af det totale volumen: %i=vc/(vc+vo)*100, hvor: %i = input procent Vc = mængde certificeret råmateriale (for FSC medregnes Post consumer recycled råmateriale som FSC input) Vo = mængde andet råmateriale (FSC og PEFC 5.3.1) PEFC krav: Organisationen skal beregne certificeringsprocenten basseret på en enkelt måleenhed, som bruges for alt råmateriale omfattet af beregningen. (PEFC 5.3.2)

9 10 15 Hvis kun en procentdel af inputtet er certificeret, skal organisationen bruge det procent claim som er anført på leverandørens faktura til at fastsætte mængden af certificeret input. (FSC og PEFC 5.3.3) Organisationen må sælge det totale output fra produktgrupper med et procent claim som svarer til eller er lavere end den beregnede input procent. (FSC og PEFC 5.4.1) FSC krav: Organisationen må sælge det totale output fra FSC Recycled produktgrupper med et procent claim som svarer til eller er lavere end den beregnede input procent. (FSC 8.4.2) FSC krav: Organisationen skal sikre at FSC trademarks ikke bruges til at promovere produkter som ikke lever op til de tærskelværdier for mærkning som er specificeret under afsnittet mærkning. (FSC 8.5.1) 11 0 Percent system - Roling Average Se standardernes beskrivelse af kravene 12 0 Percent system - assembled product Se standardernes beskrivelse af kravene 13 0 Credit system 13 1 For hver produktgruppe skal organisationen oprette og vedligeholde en credit konto med en specificeret claim period på op til 3 måneder, på hvilken tilføjelser og fradrag af credits skal registreres. (FSC 9.1.1) 13 2 Organisationen skal angive en måleenhed for kredit kontoen. (FSC og PEFC ) 13 3 Organisationen skal oprette en credit konto på hver produktionslokalitet. (FSC og PEFC ) 13 4 Hvis kun en procentdel af inputtet er certificeret, skal organisationen bruge det procent claim som er anført på leverandørens faktura til at fastsætte mængden af certificeret input. (FSC 9.2.1) 13 5 I det tilfælde at input leveres med claims i henhold til flere certificeringssystemer (f.eks. både FSC og PEFC) skal produktgruppen enten registrerest med alle certificeringssystemerne og overholde respektive krav, eller virksomhende skal vælge under hvilket certificeringssystem produktgruppen skal videreføres Organisationen skal tilføje den konverterede mængde (volumen eller vægt) af certificeret input som credit på credit kontoen ved at bruge de(n) konverteringsfaktor(er) som er specificeret for hver komponent i produktgruppen. (FSC og PEFC )

10 13 7 Organisationen skal tilføje den certificerede credit til credit kontoen efter at organisationen har fået ejendomsretten og materialekategorien er blevet verificeret, samt før materialet indgår i produktionsprocessen. (FSC og PEFC ?) 13 8 Organisationen skal fratrække mængden som sælges og/eller mærkes som FSC Mixed, FSC Recycled eller PEFC fra den disponible credit in den pågældende produktgruppe på credit kontoen. (FSC 9.4.1) 13 9 Organisationen skal sikre at credit kontoen aldrig overtrækkes, at den er opdateret samt at alt relevant personale er bevidst om den resterende credit. (FSC ) Organisationen skal ikke akkumulere mere certificeret credit på credit kontoen end summen af den credit som er blevet tilført de foregående 12 måneder. (FSC og PEFC ). Note, PEFC has exceptions for the 12 months when the production process last longer than 12 months FSC krav: Organisationen må sælge den mængde af produktionen som ikke er blevet solgt som FSC Mixed eller FSC Recycled materiale, som FSC Controlled Wood, basseret på en tilsvarende FSC Controlled Wood credit konto. (FSC 9.6.3) 15 0 Salg 15 1 Organisationen skal sikre at alle faktura som udstedes ved salg af output med et certificerings claim indeholder følgende information: a) navn og kontaktoplysninger på organisationen; b) navn og adresse på kunden; c) dokumentets udstedelsesdato; d) beskrivelse af produktet, herunder procenten af certificeret råmateriale, hvis relevant; e) mængden af solgte produkter; f) den korrekte certificeringskode; g) organisationens navn og kontaktoplysninger samt bevis for den certificerede status; (FSC og PEFC ; )

11 15 2 Det relevante FSC og/eller PEFC claim for den enkelte produktdel eller for det totale produkt skal tydeligt fremgå af fakturaen på følgende vis: i. "FSC Pure" bruges for produkter fra FSC Pure produktgrupper; ii. "FSC Mixed x%" hvor 'x' representerer den gældende procent claim, bruges for produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et percentage system; iii. "FSC Mixed Credit" bruges for produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et credit system; iv. "FSC Recycled x%" hvor x repræsenterer den gældende procent claim, bruges for produkter fra FSC Recycled produktgrupper under et percentage system; v. "FSC Recycled Credit" bruges for produkter fra FSC Recycled produktgrupper under et credit system; vi. "FSC Controlled Wood" bruges for produkter fra FSC Controlled Wood produktgrupper eller for produkter fra FSC Mixed produktgrupper som ikke sælges som FSC certificerede. (FSC 6.1.1) vii. "x % PEFC certified" bruges for produkter af PEFC product grupper. (PEFC ) 15 3 FSC: Organisationen skal sikre at det korrekte FSC claim fremgår af salgs- og transportdokumenter for produkter som bærer et FSC mærke. (FSC 6.2.1) 15 4 Hvis separate transportdokumenter udstedes, skal informationen på fakturaen være tilstrækkelig til at knytte faktura og relaterede transportdokumenter til hinanden. (FSC 6.1.1) 15 5 PEFC krav: Organisationen skal forsyne kunden med dokumentation som verificerer overholdelsen af chain of custody kravene, herunder certifikat- og/eller licensnummer. (PEFC ) 15 6 Hvis fakturaen (eller en kopi af den) ikke er inkluderet i forsendelsen af produktet, skal transportdokumenterne indeholde de samme informationer som er påkrævet for fakturaen. (FSC 6.1.2) 15 7 Organisationen skal sikre at produkter som sælges med et FSC claim ikke bærer mærker fra andre skovcertificeringsordinger, f.eks. PEFC, SFI, MTCC og CSA. (FSC 6.2.2) 15 8 Organisationen skal sikre at salget af FSC Controlled Wood sker i overensstemmelse med "FSC-STD : FSC Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wood". (FSC 6.3.1) 16 0 Outsourcing 16 1 Organisationen skal have og opretholde ejendomsretten over materialer som outsources, under den outsourcede forarbejdning. (FSC og PEFC 6.8.2) 16 2 Organisationen skal sikre at enhver off-site forarbejdning som finder sted på en underleverandørs faciliteter følger CoC procedurerne. (FSC , PEFC 6.8.3)

12 16 3 Outsourcing skall være dækket af en underskrevet outsourcing aftale, som sikre at organisationens produkter ikke blandes med andre produkter. Aftalen skal indeholde en klausul som forbeholder certificeringsorganisation retten til at foretage en revision af den outsourcende underleverandør. (FSC , PEFC 6.8.4) 16 4 Organisationens dokumenterede kontrolsystem skal dække den outsourcede proces som deles med den relevante underleverandør. (FSC ) 16 5 Organisationens kontrolsystem for den outsourcede proces skal sikre at materialet som bruges til produktionen af FSC-certificeret materiale kan spores og kontrolleres og ikke kan blandes eller kontamineres af andet materiale under den outsourcede forarbejdning. (FSC ) 16 6 Organisationens kontrolsystem skal sikre at entreprenøren opbevarer fortegnelser over input, output og leveringsdokumentation relateret til alt FSC-certificeret materiale som håndteres under outsourcingaftalen. (FSC ) 16 7 Organisationen skal notere navnene og kontaktoplysningerne på alle underleverandører som bruges til outsourcing. (FSC ) 16 8 Certificeringsfirmaet skal have information om navnene og kontaktoplysningerne på enhver underleverandør som bruges til outsourcing af FSC certifieret materiale. (FSC ) 16 9 Organisationen skal udstede den endelige faktura for det FSC-certificerede materiale efter outsourcing (se krav til salgsdokumenter). (FSC ) Organisationen skal sikre at underleverandøren kun bruger FSC mærker på produkter som falder under rammerne for outsourcingaftalen. (FSC12.5.1) Organisationen skal sikre at underleverandøren ikke anvender FSC Trademarks til salgsfremmende brug. (FSC ) Organisations program for intern audit skal dække outsoursede aktiviteter (PEFC 6.8.5) Organisationen skal sikre at underleverandører ikke selv outsourcer forarbejdningen til en anden underleverandør. (FSC ) 17 0 Brug af Trademarks/Claims på Produkter 17 1 FSC krav: Virksomheden skal have et sikkert system til mærkning af produkter, som sikrer det følgende: a) At kun de produkter som fremgår i FSC produktgruppeskemaet FSC mærkes; b) At kun de produkter som møder de relevante krav i denne standard FSC mærkes; c) Det relevante FSC mærke bruges til den pågældende produktgruppe; d) Produkter skal mærkes i overensstemmelse med ("FSC-STD : Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders". (FSC )

13 17 2 FSC krav: Alle produkter fra FSC Pure produktgrupper kan mærkes med "FSC 100%" mærket. (FSC ) 17 3 FSC krav:: Produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et transfer system kan mærkes med ( "FSC Mix" mærket), hvis det fastslåede FSC claim for outputtet er en af de følgende: a) et 'FSC Mixed' procent claim på mindst 70%; eller b) et 'FSC Mixed Credit' claim. (FSC ) 17 4 FSC krav: Produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et percentage system kan mærkes med ("FSC Mix" mærket), hvis det beregnede procent claim er mindst 70%. (FSC ) 17 5 FSC krav: Produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et credit system kan mærkes med ("FSC Mix" mærket) hvis der er tilstrækkelig FSC credit tilgængelig på credit kontoen for den pågældende produktgruppe. (FSC ) 17 6 FSC krav: Produkter fra FSC Recycled produktgrupper under et transfer system can mærkes med "FSC Recycled" mærket, hvis det fastslåede FSC claim for outputtet er et af de følgende: a) et 'FSC Recycled' procent claim på mindst 85%; eller b) et 'FSC Recycled Credit" claim. (FSC ) 17 7 FSC: Produkter fra FSC Recycled produktgrupper under et percentage system kan mærkes med "FSC Recycled" mærket, hvis den beregnede procent claim er mindst 85%. (FSC ) 17 8 FSC krav: Produkter fra FSC Recycled produktgrupper under et credit system kan mærkes med "FSC Recycled" mærket, hvis der er tilstrækkelig FSC credit tilgængelig på credit kontoen for den pågældende produktgruppe. (FSC ) 17 9 PEFC krav: Alt on-product brug af PEFC logo og mærke skal udføres i overensstemmelse med "PEFC ST 2001:2008 PEFC Logo usage rules - requirements". (PEFC ) 18 0 Brug af Trademark/Claim til markedsføring 18 1 Virksomheden skal sikre at ethvert salgsfremmende (off-product) claim relateret til FSC og Rainforest Alliance certificeringen sendes til SmartWood/NEPCon til gennemsyn og godkendelse forud for brug Virksomheden skal sikre at alle off-product/salgsfremmende claims virksomheden laver er godkendt af SmartWood/NEPCon forud for brug Hvis FSC trademarks bruges til at promovere produkter, skal virksomheden begrænse promoveringen til produkter som er certificeret jævnfør FSCs standarder og er berettigede til mærkning.

14 18 4 I tilfælde hvor FSC trademarks bruges sammen med trademarks (logo, navn, identificeringsmærker) for andre skovcertificeringsordninger, skal der foreligge en godkendelse fra SmartWood Virksomheden skal kun lave FSC Controlled Wood claims i business-to-business kommunikation med FSC CoC certifikatindehavere Virksomheden skal ikke lave nogen claims relateret til FSC Controlled Wood på produkter, på point-of-sale materiale, eller i promotion materiale Virksomheden har procedurer på plads og demonstrerer at de tydeligt knytter statementet "FSC Controlled Wood" til de produkter som sælges som dette, i al relevant dokumentation Virksomheden skal tydeligt knytte statementet "FSC Controlled Wood" til de produkter som sælges som dette, på al relevant dokumentation Statementet "FSC Controlled Wood" er altid ledsaget af virksomhedens FSC CW certifikatkode Virksomheden skal sikre at underleverandører ikke anvender FSC trademarks til salgsfremmende brug Brug af FSC Trademarks til promovering af virksomhedens FSC certificering skal ikke overdrive de miljømæssige følger af certificeringen, herunder påstande om miljømæssige kriterier under CoC certificeringen PEFC: Alt off-product brug af PEFC logo og mærke skal udføres i overensstemmelse med "PEFC ST 2001:2008 PEFC Logo usage rules - requirements". (PEFC ) Denne kravliste er udarbejdet af NEPCon (www.nepcon.net) med støtte fra Naturstyrelsen. Definitioner

15 Materiale kategori: Kategorier af VIRGIN eller genbrugsmateriale som, hvis berettiget, kan bruges i FSC produktgrupper: a) FSC Pure material b) FSC Mixed material c) FSC Recycled material d) FSC Controlled Wood e) controlled material (jævnfør FSC-STD ) f) post-consumer reclaimed material g) pre-consumer reclaimed material Kategorier af VIRGIN eller genbrugsmateriale som, hvis berettiget, kan bruges i PEFC produktgrupper: h) Alle de ovenfor nævnte kategorier i) PEFC certificeret materiale Note: PEFC certificeret materiale kan ikke bruges i FSC produktgrupper.

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering NEPCon InfoGuide nr.1 September 2012 Version Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Hensættelser til tab på usikrede lån

Hensættelser til tab på usikrede lån Hensættelser til tab på usikrede lån Konsekvensen ved skift fra incurred loss til expected loss når IAS 39 bliver til IFRS 9 Kandidatafhandling på Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Studerende:

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

IFRS 13 Fair Value Measurement

IFRS 13 Fair Value Measurement Copenhagen Business School, 2012 Cand.merc.aud.-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Afleveringsdato: 28. juni 2012 IFRS 13 Fair Value Measurement set fra et informationsperspektiv

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Årsager til fejl i årsrapporter

Årsager til fejl i årsrapporter Årsager til fejl i årsrapporter Kortlægningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen September 2014 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater Krav til CA'er, der udsteder -virksomhedscertifikater Certifikatpolitik for -virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere