Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste. i henhold til FSC-STD V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste. i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011"

Transkript

1 1 0 Fortegnelser Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste i henhold til FSC-STD V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar Organisationen skal opretholde komplette og opdaterede fortegnelser som dækker alle gældende krav i denne standard. (FSC 1.4.1) 1 2 Organisationen skal som minimum opbevare de følgende fortegnelser: (a) Fortegnelser over alle leverandører af certificeret materiale, herunder kopier af leverandørernes skovdrifts- eller chain of custody certifikater eller andre dokumenter, der bekræfter leverandørens opfyldelse af kriterierne for levering af certificeret materiale. (b) Fortegnelser over alt input materiale, herunder information om materialets oprindelse, leverandøren og det tilhørende certificerings claim. (c) Fortegnelser over beregninger af percentage certificeret, overførsel af percentage til output materiale og forvaltning af credit account, hvis relevant. (d) Fortegnelser over alle solgte/overførte produkter og deres tilhørende certificerings claim omkring materialets oprindelse samt levering af output materiale, hvis relevant. (e) Fortegnelser over due diligence systemet omkring kontroversielle kilder, herunder fortegnelser over selv-deklarationer, risikovurdering og forvaltning af leveringer fra høj-risikoområder, hvis relevant. (f) Fortegnelser over interne revisioner, regelmæssige chain of custody gennemsyn, manglende overholdelse af regler som har fundet sted og afhjælpende handlinger som er foretaget. (e) Fortegnelser over klager og deres behandling. (PEFC 6.4.1) 1 3 For hver produktgruppe skal organisationen etablere et "material accounting record" for at sikre at de mængder som produceres og/eller sælges med et certificerings claim til hver en tid stemmer overens med mængderne af input fra forskellige materialekategorier, det tilhørende percentage eller credit claim, og produktgruppens konverteringsfaktor(er). Den pågældende accounting record skal som minimum indeholde følgende information: a) referencer til købsfaktura; b) mængder (volumen eller vægt); c) materialekategori og, hvis relevant, procent claim eller credit claim; d) certificerings claim; e) information til at identificere produktet på faktura; f) relevant claim period eller arbejdsbestilling (FSC 5.2.1) 1 4 FSC: Organisationen skal etablere og opretholde en opdateret fortegnelse over alle leverandører som leverer materiale der bruges til FSC produktgrupper, herunder: a) den leverede produkttype; b) den leverede materialekategori; c) leverandørens FSC Chain of Custody eller FSC Controlled Wood kode, hvis relevant. (FSC 3.2.1)

2 1 5 For hver produktgruppe skal organisationen udarbejde årlige mængdeopgørelser som giver kvantitativ information for hver materialekategori som er modtaget/brugt og produkttype som er produceret/solgt, som følger: a) input modtaget; b) input brugt til produktion; c) input tilbage på lager d) output tilbage på lager; e) output solgt (FSC 5.2.2) 1 6 Alle fortegnelser relateret til certificering (f.eks. Købs- og salgsdokumenter, produktionsfortegnelser, mængdeopgørelser, oplæringsfortegnelser og trademark godkendelser) skal opbevares i minimum 5 år. (FSC og PEFC 6.4.2) 2 0 Dokumenteret kontrolsystem 2 1 Organisationen skal udvikle og opretholde opdaterede skriftlige dokumenterede procedurer og/eller arbejdsinstrukser som dækker alle gældende krav i forhold til Chain of Custody systemets skala og kompleksitet. (FSC og PEFC 6.1) 2 2 De dokumenterede procedurer skal indeholde: (a) Organisationsstruktur, ansvar og autoriteter relateret til chain of custody. (b) Beskrivelse af råmateriale-flowet i produktionsprocessen. (c) Procedurer for PEFC due diligence systemet omkring kontroversielle kilder, hvis relevant. (d) Procedurer for intern revision (e) Procedurer for behandling af klager (PEFC 6.3)+AB Intern revision 3 1 Organisationens ledelse skal udføre en regelmæssig periodisk revision af organisationens chain of custody og overholdelsen af kravene i denne standard. (PEFC ) 3 2 Virksomheden skal implementere procedurer for mindst en årlig intern revision, som dækker alle gældende krav i denne standard, og skal fastsætte afhjælpende og forebyggende foranstaltninger hvis det er nødvendigt. Systemet skal inkludere det følgende: 1 Dokumentation som viser hvornår revisioner finder sted og resultaterne af disse, herunder manglende overholdelse af regler som identificeres og de afhjælpende foranstaltninger som indføres, 2 Den interne revision skal vurderes af et medlem af den øverste ledelse. (PEFC samt 6.6.2). 4 0 Ansvar 4 1 Organisationen ledelse skal definere og dokumentere sit engagement i at implementere og opretholde chain of custody kravene i overensstemmelse med denne standard. Organisationens engeagement skal gøres tilgængeligt for organisationens personale, leverandører, kunder, og andre intereserede parter. (PEFC )

3 4 2 Organisationens ledelse skal udpege et medlem af ledelsen som har det overordnede ansvar for og autoritet over virksomhedens overholdelse af alle gældende krav i denne standard. (FSC og PEFC ) 4 3 Organisationen skal identificere nøglepersoner/stillinger med tilhørende kvalifikationer for hver del af COC kontrol systemet (f.eks. indkøb, forarbejdning, salg, brug af trademarks, opbevarelse af dokumenter, interne revisioner, due diligence systemet osv.). (FSC og PEFC 6.2.2) 5 0 Oplæring 5 1 Organisationen skal definere krav til kvalifikationer for alt relevant personale og skal implementere dette i en oplæringsplan. (FSC og PEFC 6.5.1) 5 2 Organisationen skal etablere og implementere en oplæring som sikrer at alt relevant personale lever op til de definerede krav til kvalifikationer. (FSC og PEFC 6.5.1) 5 3 Organisationen skal føre optegnelser over den udførte oplæring af personalet i forbindelse med implementeringen af denne standard. (FSC 1.3.2) 5 4 Alt relevant personale skal udvise bevidsthed om organisationens procedurer og kompetencer til at implementere COC kravene. (FSC og PEFC 6.5.1) 5 5 Virksomheden skal identificere, tilvejebringe og opretholde den nødvendige infrastrutur og tekniske faciliteter for en effektiv implementering og opretholdelse af virksomhedens Chain-of-custody system i overensstemmelse med kravene i denne standard. (PEFC 6.5.2) 6 0 Definition af Produktgrupper 6 0 Organisationen skal fastsætte produktgrupper for alle produkter som vil blive solgt med et FSC eller PEFC claim (betegnelse). 6 1 Organisationen skal udarbejde og opretholde en opdateret, offentligt tilgængelig fortegnelse over FSC og PEFC produktgrupper, der indeholder alle produkter som kan blive solgt med et FSC eller PEFC claim. (FSC og PEFC ) 6 2 Produktgrupperne skal omfatte en enkelt produkttype eller en gruppe af produkter, some består af samme eller ligende typer råmateriale (f.eks. samme art, kvalitet, værdi). (PEFC ) 6 3 Materialet anvendt for en produktgruppe skal have samme måle enhed eller enheder, som kan konverteres til samme måleenhed. (PEFC )

4 6 4 Fortegnelsen over produktgrupper skal som minimum indeholde: a) specificering af produktgruppen som enten FSC Pure, FSC Mixed, FSC Recycled, FSC Controlled Wood, eller PEFC Certified; b) produkttype(r) jævnfør FSC produktklassificeringen (FSC-STD a); c) arter, jævnfør FSC artsterminologien, anvendes som input til produktgruppen, hvis informationer om artssammensætning normalt bruges til at angive produktkarakteristika (FSC-STD b). d) Organisationen skal tydeligt identificere de produktgrupper, der indgår i PEFC Due Diligence System+AB111. (PEFC, Appendix 2, afsn. 1.3) (FSC og PEFC ) 6 5 Det følgende skal specificeres for hver produktgruppe: a) materialekategorien der bruges som input; b) kontrolsystemet som bruges til at angive et certificerings claim: i. transfer system; ii. percentage system; eller, iii. credit system; c) lokaliteter som er involveret i forvaltning, produktion, opbevaring, salg, osv. (FSC og PEFC 5.1.2) 6 6 For produktgrupper, hvor et percentage eller credit system som er baseret på claim periods anvendes, skal alle inkluderede produkter have samme specifikationer i forhold til: a) kvaliteten af input; b) konverteringsfaktorer; c) arter. (FSC og PEFC ) 7 0 Materialeforsyning 7 1 Organisationen skal: a) kategorisere alt input-materiale efter materialekategorier; b) kategorisere alt input-materiale efter produktgruppe c) sikre at kun berettiget input bruges. (FSC ) 7 2 FSC krav: Gyldigheden og rammerne for leverandørens FSC certifikat (CoC, CW, FM/CW eller FM/CoC) skal verificeres via info.fsc.org forud for et køb, for at sikre at certifikatet er gyldigt og at certifikatets anvendelsesområde dækker over de leverede produkter. (FSC 3.2.2) 7 3 PEFC krav: Organisationen skal fra alle leverandører af PEFC certificeret materiale kræve en kopi af eller adgang til skovdrifts- eller Chain of custody certifikaterne eller et andet dokument, som beviser at den pågældende er berettiget til at levere PEFC certificeret materiale. (PEFC ) 7 4 FSC krav: Ved køb af FSC "controlled material", skal organisationen overholde de relevante krav i "FSC-STD : Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wood". (FSC 3.3.1)

5 7 5 PEFC krav: Organisationen skal etablere et PEFC Due Diligence Systemet (DDS) i henhold til PEFC ST 2002:2010 Appendix 2 for organisationer med chain of custody certificering af produktgrupper hvor ikke PEFC certificeret input blandes med PEFC certificeret materiale. Følgende typer af input materiale er undtaget fra DDS: a) Certificeret materiale/produkter leveret af en leverandør med et certifikat der er anerkendt af PEFC. b) Genbrugsmateriale. c) Materiale/produkter, der ikke er certificeret, men som er dækket af leverandørens PEFC-anerkendte chain of custody certifikat. d) Materiale, der er dækket af leverandørens PEFC DDS certifikat, udstedt af et PEFC anerkendt og accrediteret certificeringsorgan. (PEFC Appendix 2; 1.1) 7 6 FSC krav: Ved køb af "non-certified reclaimed material" skal organisationen overholde kravene i "FSC-STD : FSC Standard for Sourcing Reclaimed Material for Use in FSC Product Groups or FSC-certified Projects". (FSC 3.3.2) 7 7 FSC krav: Materiale som genbruges fra en sekundær produktionsproces eller en downstream industri, hvor materialet ikke er produceret fortsætligt, ikke er egnet til slutanvendelse og ikke kan genbruges on-site i samme produktionsproces som frembragte det, kan klassificeres som "pre-consumer reclaimed material". (FSC 3.4.1) 7 8 FSC krav: Organisationen skal klassificere blandinger af forskellige kategorier af virgin eller genbrugsmateriale, hvor proportionerne af de forskellige input ikke kan identificeres, efter den laveste materialekategori og, hvis relevant, procent eller credit claim med det laveste certificerede eller post-consumer input per input volume. (FSC 3.4.2) 8 0 Modtagelse 8 1 PEFC krav: Ved modtagelse af materiale eller forud for yderligere brug eller forarbejdelse skal organisationen kontrollere leverandørens faktura og underbyggende dokumentation for at sikre at leverandøren er klart identificeret, herunder dennes CoC eller FM certifikat eller anden dokumentation som beviser at den pågældende er berettiget til at levere PEFC certificeret materiale, og at leveringsdato er inkluderet. (PEFC 4.2.1) 8 2 Ved modtagelse af materiale eller forud for yderligere brug eller forarbejdelse skal organisationen kontrollere leverandørens faktura og underbyggende dokumentation for at sikre at den leverede mændge og kvalitet stemmer overens med den leverede dokumentation. (FSC og PEFC 4.2.1) 8 3 Ved modtagelse af materiale eller forud for yderligere brug eller forarbejdelse skal organisationen kontrollere leverandørens faktura og underbyggende dokumentation for at sikre at materialekategorien og, hvis relevant, den tilhørende procent eller credit claim er angivet for hvert produkt eller for alle produkterne. (FSC og PEFC 4.2.1)

6 8 4 FSC krav: Ved modtagelse af materiale eller forud for yderligere brug eller forarbejdelse skal organisationen kontrollere at leverandørens faktura og underbyggende dokumentation, for træ som leveres med et FSC claim, indeholder leverandørens FSC certificeringskode eller FSC Controlled Wood kode. (FSC 4.1.1) 8 5 Input som bruges til certificerede produktgrupper skal forblive klart identificerbart og kunne adskilles efter produktgruppe eller efter det tilhørende certificerings claim gennem alle stadier. Dette skal opnås ved: (a) fysisk adskillelse i form af produktions og opbevaringsplads, eller (b) fysisk adskillelse i form af tid, eller (c) tydelig identifikation af det certificerede materiale gemmem produktionen. (FSC og PEFC ) 8 6 For materiale som modtages med et FSC mærkat og som bruges til videre forarbejdning skal organisationen sikre at mærkater eller adskillelsesmærker fjernes fra materialet før det sælges videre. (FSC 4.3.1) 8 7 For materiale som modtages med et FSC mærkat, skal organisationen kontrollere at materialet er mærket korrekt i forhold til materialekategorien. (FSC 4.3.1) 8 8 FSC: For materiale som modtages med et mærkat fra en anden skovcertificeringsordning end FSC (f.eks. PEFC), skal organisationen sikre at alle disse mærkater fjernes fra materialet før det sælges videre med et FSC claim. (FSC 4.3.2) 9 0 Kontrol af ikke-certificeret PEFC input (for PEFC production) Nedenstående krav er baseret direkte på PEFC krav 9 1 The organisation shall establish a due diligence system in compliance with Appendix 2 to this standard to minimise the risk that certified products include raw material from controversial sources. (5.6.1) 9 2 Appendix The organisation shall require from all suppliers of material covered by the scope of the PEFC DDS, a signed selfdeclaration that the supplied material does not originate from a controversial source with the exemption applying to supplies delivered directly from forest owners of the organisation's own country where the organisation demonstrates that the country is representing "low" risk based on risk management criteria of the PEFC DDS.

7 9 3 Appendix 2 1 Scope 1.1 This appendix provides requirements for the PEFC Due Diligence System which is required to be implemented by all organisations implementing this standard for all input forest based material of those product groups which are covered by the organisation's chain of custody and for which percentage based method has been applied, with the exception of: (a) certified material/products delivered by a supplier with PEFC recognised certificate, (b) recycled material, (c) material/products other than certified which are covered by the supplier's PEFC recognised chain of custody certificate. (d) material covered by the supplier's PEFC DDS certificate which was issued by PEFC notified and accredited certification body. 1.3 The organisation shall clearly identify the product groups for which the PEFC DDS is being implemented. 1.5 The organisation's PEFC DDS shall be supported by the organisation's management system meeting requirements of chapter 6 of this standard 1.6 The organisation shall implement the PEFC DDS in three steps relating to: (a) supplier's self-declarations, (b) risk assessment and (c) management of high risk supplies. 9 4 Appendix The organisation shall carry out the risk assessment of procuring raw material from controversial sources for all input material of the product group(s) covered by the scope of the PEFC DDS. 9 5 Appendix The organisation procuring raw material originating from threatened and endangered species classified by CITES shall follow all the regulations defined by CITES and other international conventions as well as national legislation. 1.8 The organisation shall not include any forest based material originating from countries which are covered by UN, or applicable EU or national government sanctions relating to export/import of forest based products Volumenkontrol 10 1 For hver produktgruppe skal organisationen identificere de væsentligeste produktionsfaser, som medfører en ændring af materialets volumen eller vægt og specificere konverteringsfaktoren(erne) for hver fase eller, hvis dette ikke er muligt, for hele produktionsforløbet. (FSC 5.1.1) og PEFC 6.3)+AB FSC krav: Organisationen skal specificere den anvendte metodologi til at beregne konverteringsfaktoren(erne) og sikre at konverteringsfaktorer er opdaterede. (FSC 5.1.2)

8 10 3 PEFC krav: Organisationen skal beregne certificeringsprocenten baseret på en enkelt måleenhed, som bruges for alt råmateriale omfattet af beregningen. (PEFC 5.3.2) 10 4 Transfer system 10 5 For hver produktgruppe skal organisationen specificere claim periods eller arbejdsbestillinger for hvilke et enkelt certificerings claim skal gøres gældende. (FSC og PEFC ) 10 6 For produkter hvori inputet tilhører en enkelt materialekategori med samme certificerings claim, skal dette certificerings claim bruges til outputtet. (FSC 7.2.1) 10 7 FSC: For produkter hvori input af forskellige materialekategorier eller tilhørende procent claims eller credit claims blandes, skal organisationen bruge det FSC claim som har det laveste FSC eller post-consumer input per input volumen, som claim for outputtet. (FSC 7.3.1) 10 8 Procentsystem 10 9 For hver produktgruppe skal organisationen specificere claim periods eller arbejdsbestillinger for hvilke et enkelt certificerings claim skal gøres gældende. (FSC og PEFC ) For hver produktgruppe, skal organisationen beregne det procentvise input baseret på: a) inputtet til samme ordreparti (single percentage), ELLER b) det gennemsnitlige input per produktgruppe over en specificeret periode på op til 12 måneder (rolling average percentage). Procenten skal genberegnes med højst 3 måneders mellemrum (FSC og PEFC ) PEFC krav: Hvis organisationen anvender percent for samme ordre, så skal procenten beregners baseret på certificeret materiale, som fysisk er inkluderet i produktet (5.3.5) Procentbasserede beregninger skal udføres for hver produktionslokalitet. (FSC og PEFC ) Organisationen skal beregne og registrere procentdelen af certificeret input i procent af det totale volumen: %i=vc/(vc+vo)*100, hvor: %i = input procent Vc = mængde certificeret råmateriale (for FSC medregnes Post consumer recycled råmateriale som FSC input) Vo = mængde andet råmateriale (FSC og PEFC 5.3.1) PEFC krav: Organisationen skal beregne certificeringsprocenten basseret på en enkelt måleenhed, som bruges for alt råmateriale omfattet af beregningen. (PEFC 5.3.2)

9 10 15 Hvis kun en procentdel af inputtet er certificeret, skal organisationen bruge det procent claim som er anført på leverandørens faktura til at fastsætte mængden af certificeret input. (FSC og PEFC 5.3.3) Organisationen må sælge det totale output fra produktgrupper med et procent claim som svarer til eller er lavere end den beregnede input procent. (FSC og PEFC 5.4.1) FSC krav: Organisationen må sælge det totale output fra FSC Recycled produktgrupper med et procent claim som svarer til eller er lavere end den beregnede input procent. (FSC 8.4.2) FSC krav: Organisationen skal sikre at FSC trademarks ikke bruges til at promovere produkter som ikke lever op til de tærskelværdier for mærkning som er specificeret under afsnittet mærkning. (FSC 8.5.1) 11 0 Percent system - Roling Average Se standardernes beskrivelse af kravene 12 0 Percent system - assembled product Se standardernes beskrivelse af kravene 13 0 Credit system 13 1 For hver produktgruppe skal organisationen oprette og vedligeholde en credit konto med en specificeret claim period på op til 3 måneder, på hvilken tilføjelser og fradrag af credits skal registreres. (FSC 9.1.1) 13 2 Organisationen skal angive en måleenhed for kredit kontoen. (FSC og PEFC ) 13 3 Organisationen skal oprette en credit konto på hver produktionslokalitet. (FSC og PEFC ) 13 4 Hvis kun en procentdel af inputtet er certificeret, skal organisationen bruge det procent claim som er anført på leverandørens faktura til at fastsætte mængden af certificeret input. (FSC 9.2.1) 13 5 I det tilfælde at input leveres med claims i henhold til flere certificeringssystemer (f.eks. både FSC og PEFC) skal produktgruppen enten registrerest med alle certificeringssystemerne og overholde respektive krav, eller virksomhende skal vælge under hvilket certificeringssystem produktgruppen skal videreføres Organisationen skal tilføje den konverterede mængde (volumen eller vægt) af certificeret input som credit på credit kontoen ved at bruge de(n) konverteringsfaktor(er) som er specificeret for hver komponent i produktgruppen. (FSC og PEFC )

10 13 7 Organisationen skal tilføje den certificerede credit til credit kontoen efter at organisationen har fået ejendomsretten og materialekategorien er blevet verificeret, samt før materialet indgår i produktionsprocessen. (FSC og PEFC ?) 13 8 Organisationen skal fratrække mængden som sælges og/eller mærkes som FSC Mixed, FSC Recycled eller PEFC fra den disponible credit in den pågældende produktgruppe på credit kontoen. (FSC 9.4.1) 13 9 Organisationen skal sikre at credit kontoen aldrig overtrækkes, at den er opdateret samt at alt relevant personale er bevidst om den resterende credit. (FSC ) Organisationen skal ikke akkumulere mere certificeret credit på credit kontoen end summen af den credit som er blevet tilført de foregående 12 måneder. (FSC og PEFC ). Note, PEFC has exceptions for the 12 months when the production process last longer than 12 months FSC krav: Organisationen må sælge den mængde af produktionen som ikke er blevet solgt som FSC Mixed eller FSC Recycled materiale, som FSC Controlled Wood, basseret på en tilsvarende FSC Controlled Wood credit konto. (FSC 9.6.3) 15 0 Salg 15 1 Organisationen skal sikre at alle faktura som udstedes ved salg af output med et certificerings claim indeholder følgende information: a) navn og kontaktoplysninger på organisationen; b) navn og adresse på kunden; c) dokumentets udstedelsesdato; d) beskrivelse af produktet, herunder procenten af certificeret råmateriale, hvis relevant; e) mængden af solgte produkter; f) den korrekte certificeringskode; g) organisationens navn og kontaktoplysninger samt bevis for den certificerede status; (FSC og PEFC ; )

11 15 2 Det relevante FSC og/eller PEFC claim for den enkelte produktdel eller for det totale produkt skal tydeligt fremgå af fakturaen på følgende vis: i. "FSC Pure" bruges for produkter fra FSC Pure produktgrupper; ii. "FSC Mixed x%" hvor 'x' representerer den gældende procent claim, bruges for produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et percentage system; iii. "FSC Mixed Credit" bruges for produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et credit system; iv. "FSC Recycled x%" hvor x repræsenterer den gældende procent claim, bruges for produkter fra FSC Recycled produktgrupper under et percentage system; v. "FSC Recycled Credit" bruges for produkter fra FSC Recycled produktgrupper under et credit system; vi. "FSC Controlled Wood" bruges for produkter fra FSC Controlled Wood produktgrupper eller for produkter fra FSC Mixed produktgrupper som ikke sælges som FSC certificerede. (FSC 6.1.1) vii. "x % PEFC certified" bruges for produkter af PEFC product grupper. (PEFC ) 15 3 FSC: Organisationen skal sikre at det korrekte FSC claim fremgår af salgs- og transportdokumenter for produkter som bærer et FSC mærke. (FSC 6.2.1) 15 4 Hvis separate transportdokumenter udstedes, skal informationen på fakturaen være tilstrækkelig til at knytte faktura og relaterede transportdokumenter til hinanden. (FSC 6.1.1) 15 5 PEFC krav: Organisationen skal forsyne kunden med dokumentation som verificerer overholdelsen af chain of custody kravene, herunder certifikat- og/eller licensnummer. (PEFC ) 15 6 Hvis fakturaen (eller en kopi af den) ikke er inkluderet i forsendelsen af produktet, skal transportdokumenterne indeholde de samme informationer som er påkrævet for fakturaen. (FSC 6.1.2) 15 7 Organisationen skal sikre at produkter som sælges med et FSC claim ikke bærer mærker fra andre skovcertificeringsordinger, f.eks. PEFC, SFI, MTCC og CSA. (FSC 6.2.2) 15 8 Organisationen skal sikre at salget af FSC Controlled Wood sker i overensstemmelse med "FSC-STD : FSC Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wood". (FSC 6.3.1) 16 0 Outsourcing 16 1 Organisationen skal have og opretholde ejendomsretten over materialer som outsources, under den outsourcede forarbejdning. (FSC og PEFC 6.8.2) 16 2 Organisationen skal sikre at enhver off-site forarbejdning som finder sted på en underleverandørs faciliteter følger CoC procedurerne. (FSC , PEFC 6.8.3)

12 16 3 Outsourcing skall være dækket af en underskrevet outsourcing aftale, som sikre at organisationens produkter ikke blandes med andre produkter. Aftalen skal indeholde en klausul som forbeholder certificeringsorganisation retten til at foretage en revision af den outsourcende underleverandør. (FSC , PEFC 6.8.4) 16 4 Organisationens dokumenterede kontrolsystem skal dække den outsourcede proces som deles med den relevante underleverandør. (FSC ) 16 5 Organisationens kontrolsystem for den outsourcede proces skal sikre at materialet som bruges til produktionen af FSC-certificeret materiale kan spores og kontrolleres og ikke kan blandes eller kontamineres af andet materiale under den outsourcede forarbejdning. (FSC ) 16 6 Organisationens kontrolsystem skal sikre at entreprenøren opbevarer fortegnelser over input, output og leveringsdokumentation relateret til alt FSC-certificeret materiale som håndteres under outsourcingaftalen. (FSC ) 16 7 Organisationen skal notere navnene og kontaktoplysningerne på alle underleverandører som bruges til outsourcing. (FSC ) 16 8 Certificeringsfirmaet skal have information om navnene og kontaktoplysningerne på enhver underleverandør som bruges til outsourcing af FSC certifieret materiale. (FSC ) 16 9 Organisationen skal udstede den endelige faktura for det FSC-certificerede materiale efter outsourcing (se krav til salgsdokumenter). (FSC ) Organisationen skal sikre at underleverandøren kun bruger FSC mærker på produkter som falder under rammerne for outsourcingaftalen. (FSC12.5.1) Organisationen skal sikre at underleverandøren ikke anvender FSC Trademarks til salgsfremmende brug. (FSC ) Organisations program for intern audit skal dække outsoursede aktiviteter (PEFC 6.8.5) Organisationen skal sikre at underleverandører ikke selv outsourcer forarbejdningen til en anden underleverandør. (FSC ) 17 0 Brug af Trademarks/Claims på Produkter 17 1 FSC krav: Virksomheden skal have et sikkert system til mærkning af produkter, som sikrer det følgende: a) At kun de produkter som fremgår i FSC produktgruppeskemaet FSC mærkes; b) At kun de produkter som møder de relevante krav i denne standard FSC mærkes; c) Det relevante FSC mærke bruges til den pågældende produktgruppe; d) Produkter skal mærkes i overensstemmelse med ("FSC-STD : Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders". (FSC )

13 17 2 FSC krav: Alle produkter fra FSC Pure produktgrupper kan mærkes med "FSC 100%" mærket. (FSC ) 17 3 FSC krav:: Produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et transfer system kan mærkes med ( "FSC Mix" mærket), hvis det fastslåede FSC claim for outputtet er en af de følgende: a) et 'FSC Mixed' procent claim på mindst 70%; eller b) et 'FSC Mixed Credit' claim. (FSC ) 17 4 FSC krav: Produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et percentage system kan mærkes med ("FSC Mix" mærket), hvis det beregnede procent claim er mindst 70%. (FSC ) 17 5 FSC krav: Produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et credit system kan mærkes med ("FSC Mix" mærket) hvis der er tilstrækkelig FSC credit tilgængelig på credit kontoen for den pågældende produktgruppe. (FSC ) 17 6 FSC krav: Produkter fra FSC Recycled produktgrupper under et transfer system can mærkes med "FSC Recycled" mærket, hvis det fastslåede FSC claim for outputtet er et af de følgende: a) et 'FSC Recycled' procent claim på mindst 85%; eller b) et 'FSC Recycled Credit" claim. (FSC ) 17 7 FSC: Produkter fra FSC Recycled produktgrupper under et percentage system kan mærkes med "FSC Recycled" mærket, hvis den beregnede procent claim er mindst 85%. (FSC ) 17 8 FSC krav: Produkter fra FSC Recycled produktgrupper under et credit system kan mærkes med "FSC Recycled" mærket, hvis der er tilstrækkelig FSC credit tilgængelig på credit kontoen for den pågældende produktgruppe. (FSC ) 17 9 PEFC krav: Alt on-product brug af PEFC logo og mærke skal udføres i overensstemmelse med "PEFC ST 2001:2008 PEFC Logo usage rules - requirements". (PEFC ) 18 0 Brug af Trademark/Claim til markedsføring 18 1 Virksomheden skal sikre at ethvert salgsfremmende (off-product) claim relateret til FSC og Rainforest Alliance certificeringen sendes til SmartWood/NEPCon til gennemsyn og godkendelse forud for brug Virksomheden skal sikre at alle off-product/salgsfremmende claims virksomheden laver er godkendt af SmartWood/NEPCon forud for brug Hvis FSC trademarks bruges til at promovere produkter, skal virksomheden begrænse promoveringen til produkter som er certificeret jævnfør FSCs standarder og er berettigede til mærkning.

14 18 4 I tilfælde hvor FSC trademarks bruges sammen med trademarks (logo, navn, identificeringsmærker) for andre skovcertificeringsordninger, skal der foreligge en godkendelse fra SmartWood Virksomheden skal kun lave FSC Controlled Wood claims i business-to-business kommunikation med FSC CoC certifikatindehavere Virksomheden skal ikke lave nogen claims relateret til FSC Controlled Wood på produkter, på point-of-sale materiale, eller i promotion materiale Virksomheden har procedurer på plads og demonstrerer at de tydeligt knytter statementet "FSC Controlled Wood" til de produkter som sælges som dette, i al relevant dokumentation Virksomheden skal tydeligt knytte statementet "FSC Controlled Wood" til de produkter som sælges som dette, på al relevant dokumentation Statementet "FSC Controlled Wood" er altid ledsaget af virksomhedens FSC CW certifikatkode Virksomheden skal sikre at underleverandører ikke anvender FSC trademarks til salgsfremmende brug Brug af FSC Trademarks til promovering af virksomhedens FSC certificering skal ikke overdrive de miljømæssige følger af certificeringen, herunder påstande om miljømæssige kriterier under CoC certificeringen PEFC: Alt off-product brug af PEFC logo og mærke skal udføres i overensstemmelse med "PEFC ST 2001:2008 PEFC Logo usage rules - requirements". (PEFC ) Denne kravliste er udarbejdet af NEPCon (www.nepcon.net) med støtte fra Naturstyrelsen. Definitioner

15 Materiale kategori: Kategorier af VIRGIN eller genbrugsmateriale som, hvis berettiget, kan bruges i FSC produktgrupper: a) FSC Pure material b) FSC Mixed material c) FSC Recycled material d) FSC Controlled Wood e) controlled material (jævnfør FSC-STD ) f) post-consumer reclaimed material g) pre-consumer reclaimed material Kategorier af VIRGIN eller genbrugsmateriale som, hvis berettiget, kan bruges i PEFC produktgrupper: h) Alle de ovenfor nævnte kategorier i) PEFC certificeret materiale Note: PEFC certificeret materiale kan ikke bruges i FSC produktgrupper.

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

PEFC sporbarhedscertificering. Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i. Hampen

PEFC sporbarhedscertificering. Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i. Hampen Certificeret af: PEFC sporbarhedscertificering Guldsmedgade 34,1 8000 Århus Danmark www.nepcon.net Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i Hampen Certificering forvaltes af: NEPCon Tlf: +45 83180866

Læs mere

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering NEPCon InfoGuide nr.1 September 2012 Version Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør

Læs mere

Guide til brug af FSC s logo og labels

Guide til brug af FSC s logo og labels Guide til brug af FSC s logo og labels GUIDE TIL BRUG AF FSC S LOGO OG LABELS...1 FSC-LOGOET...2 BESKYTTEDE VAREMÆRKER...2 HUSK ALTID LICENSKODEN!...4 NYE REGLER FRA JANUAR 2010...4 FSC-MÆRKNING PÅ TO

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

Guide til jeres brug af FSC -varemærker

Guide til jeres brug af FSC -varemærker Guide til jeres brug af FSC -varemærker Om denne guide Formålet med denne guide er at give hurtig hjælp og vejledning til de mest almindelige anvendelser af FSC s varemærker. Guiden dækker derfor ikke

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

EU forordning om ulovligt træ

EU forordning om ulovligt træ EU forordning om ulovligt træ Problemet Ulovlig Skovhugst Skovrydning & tab af resourcer Unfair konkurrence Tab af indtægter Social ustabilitet Organiseret kriminalitet Korruption Et omfattande problem

Læs mere

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK Seminar om certificeret træ -skærpede anbefalinger for offentligt indkøb af træ Dansk Design Center, 8 oktober 2008

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog En introduktion til C.C.JENSEN A/S Kvalitetshåndbog Det er vigtigt, at vore kunder ved, hvad C.C.JENSEN A/S står for, når vi taler om kvalitet.

Læs mere

EU s tømmerforordning Hvor er der hjælp og vejledning? DANSK TRÆFORENING

EU s tømmerforordning Hvor er der hjælp og vejledning? DANSK TRÆFORENING EU s tømmerforordning Hvor er der hjælp og vejledning? DANSK TRÆFORENING NEPCon works to ensure responsible use of natural resources and secure sustainable livelihoods by transforming land-use, business

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

2B Basware Connectivity Service

2B Basware Connectivity Service Fakturahåndtering 2B Connectivity Service Camilla Holbøll A/S Agenda: Gennemgang af Connectivity Aktiverings Kampagne Forhindringer/udfordringer Fordele og udbytte 2 Hvad er Connectivity? Èn løsning der

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Om certificering, varemærker og CSR (Corporative Social Responsibility) Af Frans Theilby Baggrund for indlæg Certificering i skovbruget: FSC, PEFC Certificering

Læs mere

Vi har forpligtet os til bæredygtighed. www.formica.com

Vi har forpligtet os til bæredygtighed. www.formica.com Vi har forpligtet os til bæredygtighed www.formica.com Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion af Gavin Todd og oversigt 3. Carbon reduction-mærket 4. GREENGUARD og indendørs luftkvalitet Certificeret

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Off-product mærkning for certificerede virksomheder

Off-product mærkning for certificerede virksomheder Off-product mærkning for certificerede virksomheder Hvad er off-product mærkning? I FSC skelnes der mellem on-product mærkning og off-product mærkning for CoC-certificerede virksomheder. Off-product mærker

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

UDKAST TIL DANSK VERSION ikke autoriseret dansk oversættelse af den engelske FSC-godkendte standard FSC STANDARD

UDKAST TIL DANSK VERSION ikke autoriseret dansk oversættelse af den engelske FSC-godkendte standard FSC STANDARD Postbox 5102, Odensegade 4b, DK8100 Århus, Denmark Phone: +45 86180866, Fax: +45 86181012 E-mail: info@nepcon.net Web: www.nepcon.net Representative of SmartWood in Scandinavia, Eastern Europe and Russia

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F MID Certificering Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F Hvilken løsning skal vi vælge? Hvad skal vi overveje inden valg af løsning? Peter Morell Chefkonsulent FORCE Technology

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche PEFC seminar viste vejen frem Af Tanja Olsen, PEFC Danmark og Jakob Rygg Klaumann, Dansk Træforening Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche om produktion og handel med træprodukter

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Niels Bølling Fuldmægtig. April 2013

Niels Bølling Fuldmægtig. April 2013 Niels Bølling Fuldmægtig April 2013 Præsentation Niels Bølling, Naturstyrelsen Naturplanlægning, naturprojekter og skov Temaer Hvorfor regler om forbud mod handel med ulovligt fældet træ? EU regulering

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Manufacturing and Importation Authorisation Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health and Medicines Authority hereby

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5.

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5. SPØRGSMÅL/SVAR NBB Delaftaler Spørgsmål/svar til prækvalifikation Rev. 5. februar 2014 Juridisk Center MARAL Indledende bemærkninger Bygningsstyrelsen har modtaget flere henvendelser omkring modtagelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Fra: Michael Prehn [mailto:mip@danskemaritime.dk] Sendt: 24. august 2012 09:37 Til: Thea

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

green pages green pages 2007 forhandlere og producenter af FSC-certificerede varer FSC green pages 2007

green pages green pages 2007 forhandlere og producenter af FSC-certificerede varer FSC green pages 2007 green pages 2007 Det kan virke uoverskueligt at kræve FSC-certificering, når ens normale samarbejspartnere ikke fører FSC. For hvor finder du så en certificeret version af det, du mangler? Denne håndbog

Læs mere

Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011

Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011 services for professional procurement be better informed, make better decisions Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011 Forretningsidé Achilles Mission Achilles er en

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser

Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser 1 Introduktion til forbrugsanalyse Hvad er en forbrugsanalyse, og hvad leverer den? Hvad er en forbrugsanalyse?

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kundeservicevejledning

Kundeservicevejledning Kundeservicevejledning Tjenester til Microsoft Dynamics TM Version 9 Dato: 25. oktober 2009 Denne Kundeservicevejledning er udarbejdet i henhold til din aftale for Microsoft Services ("Aftale"). Vilkårene

Læs mere