77. Viden om - Rejsekortprojektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "77. Viden om - Rejsekortprojektet"

Transkript

1 1/6 77. Viden om - Rejsekortprojektet Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning / Resume: HUR, STS og VT var i 2003 medstifter af Rejsekort A/S, som i sommeren 2005 indgik kontrakt med East-West om levering af et nyt smart card baseret billetteringssystem for kollektiv trafik i Danmark. I sommeren 2007 går systemet i pilotdrift mellem Taastrup og Holbæk, i 2008 ibrugtages systemet i den resterende del af det kommende sjællandske trafikselskabs område. Sagsfremstilling: I 2003 besluttede STS, VT og Hovedstadens Udviklingsråd at være medstiftere af og tegne aktier i Rejsekort A/S samt deltage i udbud af Rejsekort. I august 2003 blev Rejsekort A/S stiftet, hvorefter udbudsforretningen blev sat i gang. I slutningen af 2004 kunne der peges på East-West som foretrukken leverandør. En endelig kontrakt med leverandøren blev undertegnet medio 2005 efter at de tilsluttede trafikselskaber havde godkendt den fortsatte deltagelse i projektet på basis af det forhandlede tilbud fra East-West. STS, VT og Hovedstadens Udviklingsråd vedtog hhv , og fortsat deltagelse i projektet. Rejsekortprojektets baggrund Den nyeste stempelautomat i HURs busser blev leveret i Midt i 1990 erne blev det klart, at en reinvestering var forestående, idet såvel udstyret som takstsystemet efterhånden måtte betegnes som forældet. Der blev igangsat et projekt først omfattende Hovedstadsregionen med det formål at specificere et kommende takst- og billetteringssystem. Der kunne hurtigt peges på den kontaktfri smart card teknologi som basis for et tidssvarende, fleksibelt billetteringssystem. I 2000 blev projektet ændret fra et hovedstadsprojekt til et landsdækkende projekt. STS og VT, som indførte elektroniske billetteringssystemer i 1990 erne, tilsluttede sig det landsdækkende rejsekortprojekt, da behovet for reinvestering inden for en overskuelig årrække var synligt, og da fordelene ved et fælles landsdækkende system var indlysende. HUR, ØSS, DSB og amterne udviklede et koncept for salg, billettering og prissætning med fokus på enkelhed og tilgængelighed for kunden, som fremover skulle kunne rejse på én billet i form af et plastikkort overalt i Danmark uden at tænke på amtsgrænser, zoner og gyldighedsperioder.

2 2/6 Funktionalitet og teknik i rejsekortløsningen I korte træk består løsningen af et såkaldt check ind check ud system for bus, tog og metro. Kunderne skal fremover holde deres rejsekort (et plastikkort på størrelse med et almindeligt kreditkort) op foran en kortlæser, som er placeret ved bussens indgang, for stationers vedkommende på perronen. Påstigningstidspunkt og sted registreres på kortet, og der trækkes et acontobeløb som trafikselskabets sikkerhed for kundens efterfølgende betaling. Ved rejsens slutning viser kunden kortet for en anden type kortlæser, som på basis af de registrerede oplysninger udregner rejseafstand og -pris. Ved eventuelle skift undervejs skal kunden igen vise sit kort frem foran en kortlæser; undtaget herfra er dog skift mellem metroog S-togslinjer, hvor der ikke skiftes perron. Al rejseaktivitet på et givent rejsekort registreres og danner grundlag for en mængderabat til kunden. På basis af dette grundlæggende simple koncept er der tale om et meget fleksibelt system med vide muligheder for selskabsspecifikke rabatter og tillæg af f.eks. markedsorienteret eller kapacitetsbetinget art. Rejsekortsystemet vil generere langt mere præcise informationer om kunders og kundesegmenters rejse- og betalingsmønstre, end trafikselskaberne hidtil har rådet over. På basis af disse informationer vil trafikselskaberne kunne målrette trafikinformation og markedsføring mod de segmenter, som er relevante i en given sammenhæng dog selvsagt inden for de rammer, som lovgivningen udstikker. Rejsekortsystemet giver mulighed for prisdifferentiering i forhold til f.eks. tid og geografi, som det nuværende papirbaserede system ikke tilbyder. Med den præcise registrering af rejser opnår trafikselskaber endvidere mulighed for at gennemføre målinger af effekterne af markedsføringstiltag og andet. Kunderne vil kunne overføre penge til deres rejsekort via automater på stationer, i betjente salg (stationer og kiosker), men først og fremmest vil der blive mulighed for en række automatiske betalingsordninger, som det kendes fra bl.a. telebranchen, samt selvbetjent optankning via Internet. Kunderne vil via en personaliseret webside få adgang til egne information og dermed for et mere individualiseret forhold til trafikselskaberne. På basis af de registrerede rejseoplysninger deler trafikselskaberne trafikindtægterne mellem sig. Informationerne kan tillige benyttes til optimering af køreplanerne, generel markedsføring og service/trafikinformation samt statistiske formål. Kontaktfrie smart card systemer kendes fra storbyer i hele verden. Af større systemer, som har været i drift gennem mange år, kan nævnes Hong Kong, Singapore og Helsinki. Aktuelt er lignende systemer under implementering i Stockholm, Oslo, London, Paris, Skåne o.a. I store dele af Østeuropa har moderne elektroniske billetsystemer afløst forældet billetteringsteknologi. Af størst interesse for det danske projekt er dog det hollandske projekt: Holland og Danmark har samme

3 3/6 leverandør, og der er modsat majoriteten af projekter tale om landsdækkende systemer, der omfatter flere trafikselskaber og dertil hørende takstsystemer. Samtidig med rejsekortet indfører det sjællandske trafikselskab et nyt tidssvarende kontantbilletsystem, som er baseret på det udstyr, som leveres i forbindelse med rejsekortet. Finansiering Den samlede investering for det kommende sjællandske trafikselskab er på ca. 400 mio. kr., heri inkluderet aktiekøb og ansvarlig lånekapital, som tilbagebetales. Trafikselskaberne fik i 2003 tilsagn fra Indenrigsministeriet til at optage lån uden samtidig at skulle deponere et tilsvarende beløb. Lånet skal finansiere dels den direkte investering i centralt/fælles og decentralt rejsekortudstyr (dvs. den sjællandske andel af leverancen fra East-West), afledte investeringer i trafikselskaberne samt omkostninger til paralleldrift og indsvingningsperiode, dvs. perioden fra rejsekortets implementering til fuldt gennemslag af de forventede benefits. Lånerammerne foreligger, og det er forventningen, at de kan overføres til det nye trafikselskab. Til grund for HURs beslutning om deltagelse i projektet lå en business case, som pegede på en intern forrentning på op mod 10 pct. Denne forrentning er baseret på en forventning om passagerfremgang, reduktion af snyd og billetforfalskninger, reducerede omkostninger til distribution af rejsehjemmel samt optimeret planlægning som følge af de præcise data om rejsemønstre, som systemet genererer. STS og VT behandlede tilslutningen til projektet som en reinvestering, hvorfor der ikke blev lagt lignende kalkuler til grund. Der vil i efteråret 2006 blive udarbejdet en ajourført og konsolideret business case for det samlede sjællandske projekt. Rejsekort A/S Stiftelsen af Rejsekort A/S i 2003 hvilede på en aktionæroverenskomst mellem de tilsluttede trafikselskaber. Aktionæroverenskomsten regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne af selskabet. Ejerkredsen omfatter de tre sjællandske trafikselskaber, DSB, ØSS, Nordjyllands Trafikselskab samt Vejle Amts Trafikselskab. Hertil kommer en række lokale trafikselskaber, som er tilsluttet som såkaldte stille aktionærer, dvs. de har med en aktiepost på kr. tilkendegivet hensigt om senere at tilslutte sig systemet. Aktionæroverenskomsten er pt. under revision foranlediget af strukturreformen og dannelsen af de nye regionale trafikselskaber. Rejsekort A/S ledes af en bestyrelse, hvis sammensætning vil blive justeret i henhold til de ændringer, som strukturreformen afføder. Formentlig vil det kommende sjællandske trafikselskab skulle udpege to repræsentanter samt to suppleanter til bestyrelsen. Pr overgår formandskabet fra HUR til DSB. Rejsekort A/S finansieres i udviklings- og implementeringsfasen via aktiekapital og ansvarlig lånekapital fra ejerkredsen. Ejernes indskud af aktiekapital og ansvarlig

4 4/6 lånekapital er reguleret i aktionæroverenskomsten. Det kommende sjællandske trafikselskab vil eje aktier for en nominel værdi af ca. 5,5 mio. kr. svarende til ca. 33 pct. af aktierne i Rejsekort A/S og stiller med en tilsvarende andel af den ansvarlige lånekapital. Når systemet går i drift, betaler trafikselskaberne afgifter til Rejsekort A/S i forhold til antallet af rejsekortbaserede rejser og rejsekortbaseret omsætning. Rejsekort A/S har med sine ti ansatte domicil i det centrale København. Under Rejsekort A/S er etableret en lang række samarbejdsfora og faglige arbejdsgrupper med deltagelse fra de involverede trafikselskaber. Rejsekort a/s rapporterer kvartalsvis til de politiske ledelsesorganer i ejerkredsen. Seneste kvartalsrapport vedlægges som bilag. Kontrakt mellem Rejsekort a/s og East-West Kontrakten om levering af billetteringssystemet er indgået mellem Rejsekort A/S og East-West. East-West ejes for 80 procents vedkommende af det statslige franske selskab Thales og for 20 procents vedkommende af Accenture Denmark I/S. Såvel Thales som Accenture har indgået en underleverandøraftale med East-West, som er uopsigelig i kontraktens løbetid. Thales har afgivet en moderselskabsgaranti for hele East-West konsortiet, der gælder i kontraktens levetid eller indtil Kontrakten omfatter udvikling, produktion, installation, idriftsættelse samt drift og vedligeholdelse af systemet i en ti-årig periode efter idriftsættelse. Aftaler mellem trafikselskaberne og Rejsekort A/S Forholdet mellem Rejsekort A/S og de enkelte trafikselskaber reguleres gennem Tilslutningsaftale. Tilslutningsaftalerne fastlægger de afgifter, som trafikselskaberne skal erlægge for benyttelsen af systemet og de indbyrdes afregninger mellem trafikselskaberne, som skal afløse de nuværende bilaterale provisionsaftaler. Endelig er der indgået såkaldte Back-to-back aftaler mellem Rejsekort A/S og de enkelte trafikselskaber. Disse aftaler regulerer trafikselskabernes køb af decentralt udstyr samt installation heraf. Aftalerne beskriver således Rejsekort A/S og trafikselskabernes gensidige forpligtelser i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse af det decentrale rejsekortudstyr, herunder f.eks. tidsfrister og kommunikationsgange. Projektets overordnede tidsplan Det er planen, at systemet går i pilotdrift sommeren 2007 på strækningen mellem Taastrup og Holbæk. Pilotdriften omfatter således det kommende sjællandske trafikselskabs busser og garageanlæg i Holbæk og Roskilde samt to lokalbanestatio-

5 5/6 ner (St. Merløse og Kirke-Eskildstrup). Efter ca. et års pilotdrift bliver systemet taget i brug i hele det sjællandske område i sommeren Fra 2009 udbredes systemet successivt vest for Storebælt. Aktuel status for det sjællandske rejsekortprojekt Da rejsekortprojektet først realiseres efter fusionen af de tre sjællandske trafikselskaber, er der etableret en fælles sjællandsk projektorganisation, Rejsekort Sjælland, med base i Valby. Rejsekort A/S er stiftet for at varetage indkøbsfunktion i forhold leverandøren, som i henhold til kontrakten står for udvikling, installation og drift af det nye billetteringssystem. De involverede trafikselskaber har hver for sig og i samarbejdet ansvaret for at forberede implementeringen samt ibrugtagningen og anvendelsen af det nye system, når det leveres først til pilotdrift, siden til ordinær drift. Inden for rammerne af det sjællandske rejsekortprojekt er der fokus på følgende opgaver: Indsamling, review og beslutning om installation af udstyr på stationer, tog og busser Omlægning af forretningsprocesser og arbejdsgange Uddannelse af buschauffører, kontrolpersonale, kundeservice, administrativt personale, salgspersonale m.m. Etablering af IT-værktøjer til brug for analyser af de data, som rejsekortsystemet generer Implementering af system for levering af data til Rejsekort A/S. Sidstnævnte opgave påkalder sig, grundet en forsinket godkendelse af systembeskrivelsen, særlig opmærksomhed. Forsinkelsen har udsat arbejdets igangsættelse, og udviklingsprojektet har derfor meget stramme tidsrammer. Opgaven har høj prioritet. Pris på installationsarbejderne er tidligere estimeret ud fra en række gennemsnitsbetragtninger. I foråret 2006 er der gennemført besigtigelser, som i løbet sommeren vil udmunde i konkrete priser på installationsarbejderne, som formentlig vil blive genstand for forhandlinger med Rejsekort A/S og leverandørerne. Der er fokus på, at disse eventuelle forhandlinger ikke forsinker tidsplanen. Under ledelse af samme direktørkreds, som besætter posterne i Rejsekort A/S bestyrelse, er et særligt projekt for implementering af pilotdriften under etablering. Dette fælles projekt skal sikre rettidig og koordineret indsats fra trafikselskabernes side på alle relevante felter, herunder hele systemets kundevendte dele. (prisberegning, markedsføring, salgsorganisation, kundeinformation m.m.).

6 6/6 Bilag: 1. Rejsekorts Kvartalsstatus juli 2006

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 ÅRS- RAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 6 Forord Indhold Forord... 8 Den store sammenhæng... 13 Kultur & Stategi... 13 Formålet med DSB... 13 Vores løfter... 13 Strategisk rejse... 13 Der skal

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere