Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20"

Transkript

1 J:\Børn og Unge\INSTITUTIONSAFD\ADMINISTRATION\Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.doc Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 Alle private leverandører, som ønsker at starte en privatinstitution, skal sende en ansøgning til Fredensborg Kommune. I ansøgningen skal den private leverandør skriftligt dokumentere, hvordan institutionen vil leve op til nedennævnte krav. Indholdsfortegnelse 1. Ansøgningsperiode...2 Dokumentation.2 Budget..2 Depositum...2 Driftsgaranti...2 Ibrugtagningstilladelse 2 Vedtægter De fysiske rammer De pædagogiske rammer...4 Formålet med dagtilbud og pædagogiske læreplaner...4 Kommunens pædagogiske kvalitetskrav...5 Personalesammensætning...6 Støtteforanstaltninger...6 Sprogstimulering Økonomi...7 Økonomisk hæderlighed...7 Tilskud...7 Opkrævning af egenbetaling...6 Åbningstid Optagelse Forældreindflydelse Tilsyn Øvrige bestemmelser...11

2 1. Ansøgningsperiode Dokumentation Private leverandører, der ønsker at etablere og drive daginstitution efter 20, skal i ansøgningen dokumentere, hvordan de vil efterleve de krav og forventninger, der fremgår af Fredensborg Kommunes kriterier som de er formuleret her. Depositum Ved ansøgningen om godkendelse af oprettelse af en privatinstitution skal ansøgeren stille et depositum på kr., som tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse om etablering af institutionen. Budget Ansøgningen skal vedlægges et budget for de første 12 måneder Driftsgaranti For at opnå leverancesikkerhed stiller Fredensborg Kommune krav om sikkerhedsstillelse på anfordringsvilkår. Den private leverandør skal for at opnå en godkendelse stille en garanti, på godkendelsestidspunktet, svarende til 1 måneders drift af en gennemsnitlig institution, af samme størrelse som den private institution. Den stillede garanti skal til enhver tid som minimum modsvare institutionens størrelse set i relation til børneantal og børnealder. Beløbet beregnes og fastsættes af Fredensborg Kommune. Ibrugtagningstilladelse. Før den endelige godkendelse af institutionen kan gives skal der foreligge virksomhedsregistreringsbevis fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-nr.) samt ibrugtagningstilladelse fra byggemyndigheden i Teknik, Kultur og Erhverv i Fredensborg Kommune.

3 Vedtægter Der skal udarbejdes vedtægter for privatinstitutionen, inden denne kan godkendes. Vedtægterne - som skal være offentligt tilgængelige, fx via dagtilbuddets hjemmeside - skal bl.a. indeholde: Formål, optagelseskriterier, bestyrelseskonstruktion, åbningstid, anvendelse af overskud, bestemmelser om opløsning af privatinstitutionen, antal børn samt en eventuel fortrinsret. Der skal udpeges en ansvarlig leder for privatinstitutionen. 2. De fysiske rammer Det er en betingelse for udbetaling af tilskuddet, at privatinstitutionen til enhver tid har en gyldig ibrugtagningstilladelse til de lokaler, hvori pasningen foregår og til mindst det antal børn, som er indmeldt i privatinstitutionen. Lokalerne skal primært være indrettet til børns daglige brug. Der skal være et frit gulvareal på 3 m 2 pr. vuggestuebarn og 2 m 2 pr. børnehavebarn. Der ydes ikke tilskud til dagplejelignende pasningsordninger, dvs. pasning af et mindre antal børn i hjemlignende omgivelser. Der stilles krav om, at institutionen råder over et udendørsareal/en legeplads svarende til mindst bygningens bruttoetageareal, alternativt 10 m 2 pr. barn. Overordnede krav Ved indretning af bygningen og ude arealer skal der grundlæggende tages højde for at arealerne skal anvendes til daginstitution. Den private leverandør skal i den forbindelse indestå for, at alle gældende love, regler, tilladelser og anvisninger overholdes. Som eksempler kan nævnes akustik, konstruktioner, indretning, indeklima, brandforhold, flugtvejsforhold, ventilation, lysindfald, luftskifte, varmeforsyning og regulering heraf. Bygningen skal i fortsættelse af det ovennævnte have en robusthed og styrke og være rengørings og vedligeholdelsesvenlig, både i materialevalg og disses kvalitet etc., således at bygningen er velegnet til formålet. Dette gælder hvad enten der er tale om råhus, overflader, aptering eller installationer.

4 Generelle krav Det er den private leverandørs ansvar og pligt at bygningen overholder alle gældende krav i Bygningsreglementet. Udearealer, legeplads og bygning skal til enhver tid fremstå i almindelig god vedligeholdelsestilstand. Grundens udnyttelse Det er den private leverandørs ansvar, at der indrettes et tilstrækkeligt antal parkeringspladser til personale og brugere. 3. De pædagogiske rammer Formålet med dagtilbud og pædagogiske læreplaner Den private leverandør skal leve op til formålsbestemmelsen og bestemmelsen om pædagogiske læreplaner, jf. dagtilbudslovens 8 og 9. Dagtilbud skal medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse, integration i og samhørighed med det danske samfund. Institutionen skal stå åben for alle børnefamilier uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Påvirkning, der sigter mod ensretning må ikke finde sted. Det pædagogiske arbejde i institutionen skal fremme tolerance og medmenneskelighed. Der skal tales dansk i institutionen og institutionen skal understøtte danske traditioner. Privatinstitutioner skal udarbejde læreplaner, som beskæftiger sig med seks obligatoriske indholdstemaer for børns læring: Krop og bevægelse, sprog, sociale kompetencer, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt personlige kompetencer.

5 Kommunens pædagogiske kvalitetskrav Arbejdet i alle dagtilbud i Fredensborg Kommune skal tage udgangspunkt i kommunens værdigrundlag, Børn og Ungepolitik, Integrationspolitik, Rummelighedspolitik, Hygiejnepolitik og Fredensborg Kommunes krav til Pædagogiske læreplaner, hvor institutionens læringssyn, rummelighed og inklusion af børn med særlige behov, evalueringsmetode og dokumentation samt konsekvenser i form af ændret pædagogisk praksis skal beskrives. Den private leverandør er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende politiske beslutninger og kommunens politiker på området. Krav til Pædagogiske læreplaner er Fredensborg Kommunes præcisering af dagtilbudslovens 8 og 9 og udstikker rammerne for arbejdet med pædagogiske læreplaner, således at pædagogiske læreplaner bliver en løbende dynamisk proces i alle dagtilbud i kommunen. Krav til pædagogiske læreplaner gælder også for privatinstitutioner. Disse skal derfor leve op til de i planen beskrevne visioner inden for områderne; børns trivsel, børns udvikling, børns medbestemmelse, integration af børn med anden baggrund end dansk, forebyggende indsats over for børn i dagtilbud samt samarbejde mellem personale og forældre og mellem dagtilbud og andre samarbejdspartnere. Sprogstimulering - Privatinstitutioner skal leve op til reglerne om sprogstimulering efter folkeskolelovens 4a og følge de af kommunen angivne retningslinier i forbindelse med sprogstimulering af tosprogede børn. - Privatinstitutioner skal leve op til reglerne om sprogscreening af 3-årige børn. Privatinstitutioner er, på lige fod med andre dagtilbud, forpligtiget til at udarbejde en aftale med mål og effekter med samme interval som øvrige institutioner. Aftalen skal beskrive dagtilbuddet generelt, samt beskrive og begrunde institutionens pædagogiske arbejde. Det forgangne år skal evalueres systematisk, herunder skal der gøres rede for børnemiljøvurdering, sprogstimulering, sprogvurdering, støtteforanstaltninger, brugertilfredshed og forældresamarbejde, og der skal gives et overblik over udviklingen i det kommende år. Evalueringen skal endvidere afspejle en refleksion over værdier, visioner og mål.

6 For yderligere beskrivelse af godkendelseskriterierne for de pædagogiske rammer, se: - Børn og Ungepolitikken - Krav til pædagogiske læreplaner - Vejledende retningslinjer for udarbejdelsen af aftaler om mål og effekter. Personalesammensætning Den ansvarlige leder for privatinstitutionen har ansvar for, at personalesammensætningen er således, at institutionen kan overholde målene i dagtilbudsloven samt Fredensborg Kommunes mål om 50% uddannede og 50% uudannede, samt at tilgodese børnenes behov. Der skal være forsvarlighed i pasningsordningen. Gruppestørrelsen skal være således, at personalet kan opfylde børnenes behov for sikkerhed og tilsyn. Der skal altid være mindst to ansatte til stede i institutionens åbningstid. Der skal indhentes udvidet straffeattest samt børneattest på alle, som ønskes ansat i institutionen inden ansættelsesforholdet kan indgås. Dette sker i overensstemmelse med de i Fredensborg Kommune vedtagne retningslinier. Der stilles krav om, at privatinstitutionens leder og stedfortræder skal være pædagoguddannede eller have en anden relevant pædagogisk uddannelse. Der vil kunne dispenseres fra kravet om en pædagoguddannelse på samme måde som der kan dispenseres for uddannelseskravet ved ansættelse i kommunale og selvejende daginstitutioner. Institutionen skal sørge for passende vikardækning ved ferie og sygdom. Institutionen er omfattet af kommunens obligatoriske barselsudligningsfond og fælles sygefraværspulje, hvis kommunen varetager institutionens lønadministration. Støtteforanstaltninger Privatinstitutioner skal være åbne for børn, der kræver en særlig indsats og de skal samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag overfor disse børn. Det er kommunen, som træffer beslutning om behovet

7 for særlig støtte efter en konkret vurdering. Den private leverandør har både samarbejds- og initiativpligt. Udgifter til støttepædagog indgår ikke i driftstilskuddet, men tildeles af kommunen efter en konkret beslutning til den enkelte institution. Ved tildeling af støtteressourcer til en privatinstitution i en anden kommune end opholdskommunen er det opholdskommunen, der træffer beslutning om behovet for støtte og opholdskommunen, der betaler udgifterne til støttepædagog m.v. 4. Økonomi Økonomisk hæderlighed Den private leverandør skal opfylde grundlæggende krav om økonomisk og faglig hæderlighed, herunder at leverandørerne har orden i deres økonomi, er hæderlige i deres erhvervsudtalelser og opfylder sine forpligtelser med hensyn til betalinger af skat og sociale ydelser m.v. og anvende tilskuddet til formålet. Den private leverandør skal hvert år, inden den 1. april indsende et godkendt og revideret regnskab til Fredensborg Kommune. Tilskud Det tilskud kommunen yder til privatinstitutionen pr. barn, der er optaget i institutionen består af 3 dele: Et driftstilskud pr. barn svarende til de gennemsnitlige, budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen (eksklusive støttepædagogudgifter), jf. dagtilbudslovens 36. Et administrationsbidrag pr. barn svarende til det gennemsnitlige administrationsbidrag pr. barn kommunen yder til selvejende institutioner, jf. dagtilbudslovens 38. Et bygningstilskud pr. barn beregnet efter 16 i bekendtgørelse nr, 868 af 24/ om dag, fritids- og klubtilbud til børn og unge.

8 Tilskuddet udbetales af barnets opholdskommune fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om et tilskud til brug for dagtilbud, og barnet er optaget i privatinstitutionen, og indtil barnets skolestart, jf. dagtilbudslovens 39. Et eventuelt overskud kan trækkes ud som overskud til driftsherren. Dette overskud skal anvendes til lovlige formål. Det skal fremgå af institutionens vedtægter hvad et eventuelt overskud skal bruges til. Kommunen hæfter ikke for et eventuelt underskud hos en privatinstitution. Opkrævning af egenbetaling Privatinstitutionen skal selv stå for opkrævning og inddrivelse af egenbetaling fra forældrene. Reglerne om fripladstilskud og søskendetilskud følges jfr. vejledning fra Ministeriet for Familie og Forbrugsanliggender. Åbningstid For at opnå fuldt tilskud skal institutionen have åbent 51 timer ugentligt hele året, dog indlægges et antal lukkedag svarende til det antal dage øvrige institutioner i kommunen holder lukket. Ved lavere åbningstid bliver tilskuddet tilsvarende reduceret. Privatinstitutionen er forpligtet til på forhånd at give både kommunen og forældrene information om lukkedage det pågældende år. Privatinstitutionen er forpligtet til at sikre pasning af de børn, som måtte have behov på lukkedage og opkræve ekstra egenbetaling fra forældrene for pasning på lukkedage. Kommunen har mulighed for at ændre tilskuddet i forhold til det antal dage institutionen holder lukket. 5. Optagelse Institutionen træffer selv afgørelse om optagelse af børn i institutionen. Reglerne for optagelse af børn skal fremgå af institutionens vedtægter. De af institutionen fastsatte optagelseskriterier må ikke være i strid med almindelige retsgrundsætninger, og institutionen skal være åben for alle børn uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Institutionen skal også være åben for børn, der kræver en særlig indsats. Der kan gives

9 fortrinsret til en bestemt gruppe børn, hvis institutionen er oprettet med bestemt formål, og fortrinsretten er klart defineret i vedtægterne. Privatinstitutionen skal føre venteliste over børn, der ønskes optaget i privatinstitutionen. Ventelisten skal være åben for alle og tilgængelig for kommunen, således at kommunen på anmodning kan få indsigt i ventelisten. Institutionen kan kun afvise børn, hvis der ikke er ledig kapacitet. Hvis privatinstitutionen afviser et barn, skal dette indberettes til kommunen med en begrundelse for afvisningen. Privatinstitutionen skal løbende meddele kommunen, hvilke børn der bliver optaget i og udmeldt af privatinstitutionen og hvert kvartal fremsende lister over alle indmeldte børn til kommunen. 5.1 udmeldelse Udmeldelse sker med to måneds varsel (til den 15. eller den sidste i måneden). Udmeldelsen skal ske skriftligt til privatinstitutionen, der giver Pladsanvisningen besked. 6. Forældreindflydelse I privatinstitutioner skal der oprettes forældrebestyrelser svarende til selvejende institutioner. Forældrebestyrelser skal som minimum have indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde, principperne for anvendelse af budgetramme samt indstillingsret til institutionsbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af fast personale i daginstitutionen. 7. Tilsyn Kommunen fører løbende tilsyn med privatinstitutioner på lige fod med de andre private dagtilbud i kommunen. Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med det pædagogiske tilsyn, som skal have fysisk adgang til institutionen. Kommunen har i kraft af sin tilsynspligt mulighed for til

10 enhver tid at aflægge besøg i institutionen (både anmeldt og uanmeldt besøg) og gøre sig bekendt med de faktiske forhold, for at følge med i at kravene overholdes. Forældre kan rette henvendelse til Kommunen om forhold der er underlagt tilsynet Formålet med tilsynet er at sikre at: 1. Indholdet af det pædagogiske arbejde i institutionen er i overensstemmelse med de generelle formålsbestemmelser i Dagtilbudsloven samt kommunens mål og rammer på området. 2. Privatinstitutionen udgør en forsvarlig ramme for børnenes hverdag og overholder kommunens kvalitetskrav. 3. Kommunen har overblik over det antal børn, som passes i institutionen (inklusive andre kommuners børn, som har benyttet frit valg over kommunegrænsen) i forhold til ibrugtagningstilladelse og tilskud. 4. At tilskuddet går til formålet, og at et evt. overskud som oparbejdes gennem tilskuddet ikke trækkes ud som overskud. Det pædagogiske tilsyn omfatter som minimum følgende elementer/temaer, som fremgår af kommunens tilsynsskema: Drøftelse af institutionens aftale om mål og effekter og udmøntning af de deri beskrevne pædagogiske principper Forældresamarbejde Forældrebestyrelsesarbejde Sprogstimulering og integration Sprogscreening Personalesammensætning, personalepolitik, kompetencegivende efteruddannelse, kurser Forebyggelse af ulykker Legepladssikkerhed Sikring af røgfrit miljø Befordring af børn Sikkerhedskravene til legetøj

11 Anvendelse af barneseler Sovestillinger Hygiejne Status på indsatsen overfor børn med særlige behov. Pædagogiske Læreplaner, mål, evaluering og dokumentation. Børnemiljøvurdering 8. Øvrige bestemmelser Den private leverandør skal til enhver tid leve op til den gældende lovgivning på området, herunder samtlige lovbestemmelser, der retter sig mod dagtilbud, samt til de til enhver tid i Fredensborg Kommune gældende mål med og rammer for børns ophold i dagtilbud. Herunder de politisk vedtagne beslutninger på dagpasningsområdet. Fredensborg Kommunes godkendelse til at drive privatinstitutionen kan ikke videregives til anden fysisk eller juridisk person. Privatinstitutioner er underlagt de samme regler for tavsheds- og underretningspligt som de kommunale og selvejende daginstitutioner og generelt omfattet af forvaltnings- og offentlighedslovens regel i forhold til den opgave, der udføres (retssikkerhedsloven 43; serviceloven 154). Forældre til børn i det private dagtilbud kan forfølge et eventuelt erstatningskrav via de civilretlige instanser og myndigheder. Privatinstitutioner skal leve op til reglerne for APV (jf. lov om arbejdsmiljø). Institutionen er forpligtet til at tegne nødvendige forsikringer i lighed med de selvejende daginstitutioner, såsom bygnings- og brandforsikring, indboforsikring og ulykkesforsikring for børnene. En eventuel bestyrelses ansvarsforsikring kan ikke betales via kommunens driftstilskud.

12 Institutionen er røgfri, hvilket vil sige, at der ikke må ryges inden døre i forbindelse med arbejdet med børn eller under arbejdet med børn i det fri. Medarbejdere, der arbejder med børn, fungerer som rollemodeller, og rygning i samværet med børn er derfor ikke tilladt. Det er et ledelsesansvar, at gældende regler vedrørende rygning overholdes: Lederen har derfor pligt til at skride ind over for medarbejdere, der ikke overholder reglerne herom. Institutionen er forpligtet til at have en telefon, en computer med fungerende internetopkobling, der til enhver tid lever op til gældende standarder, samt en hjemmeside. Privatinstitutionen skal overholde alle gældende bestemmelser vedrørende hygiejne, sikkerhed m.v. og følge de overordnede politikker for områderne kost, motion og hygiejne. Hvis Fredensborg kommune efter godkendelsen af institutionen vurderer, at den private leverandør misligholder eller ikke længere lever op til de nævnte krav og forpligtelser, kan kommunen standse udbetalingen af tilskuddet uden varsel. Fredensborg Kommune forbeholder sig retten til at søge erstatningsansvar i tilfælde af misbrug. Kommunens afgørelse om godkendelse af private leverandører kan ikke indbringes til anden administrativ myndighed. Klage over fastsættelse af kommunens krav kan rettes til Det kommunale tilsyn Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé København NV Statsforvaltningen vil efter en konkret vurdering behandle klagen, såfremt den indeholder principielle spørgsmål eller har principiel karakter for andre end klageren. Initiativtageren erklærer, at han/hun har læst og accepteret Fredensborg Kommunes krav til private leverandører på dagtilbudsområdet som grundlæg for institutionens oprettelse og drift.

13 den /.

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 -

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 - DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX 01. august 2012-1 - Indholdsfortegnelse Overordnet formål med kontrakten... 3 Del I... 4 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere