Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune"

Transkript

1 Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013

2 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap stk. 4 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse.. 2 Indledning.3 2. Godkendelseskriterier...3 Hvem er omfattet af ordningen 3 Generel ansøgning Ansøgningsperiode 4 Depositum...4 Driftsgaranti...4 Vedtægter...4 Tilladelser... 4 Fysiske rammer...5 Leverandør krav...5 Kvalitetskrav Øvrige krav. Optagelse 7 Forældreindflydelse..8 Tilsyn..8 Pædagog studerende Økonomi 9 Økonomi og hæderlighed.9 Overskud og underskud 9 Tilskud. 10 Forældrebetaling Tilsidesættelse af krav...11 Klagegang 12 2

3 1. Indledning Dagtilbudslovens 19, stk. 3 giver mulighed for, at private leverandører kan oprette private dagtilbud. Der er i den forbindelse en række krav som skal opfyldes før Kommunalbestyrelsen kan godkende den private leverandør og det private dagtilbud, ligesom der også er en række krav, som skal opfyldes, når det private dagtilbud er etableret og i drift. Center for Uddannelse og Pædagogik har udarbejdet denne vejledning for at hjælpe private leverandører med et samlet overblik og en gennemgang af de konkrete og detaljerede krav, som lovgivningen stiller for at få en godkendelse og de krav der efterfølgende skal opfyldes, når det private dagtilbud er etableret. Såfremt der opstår spørgsmål kan der rettes henvendelse til Center for Udddannelse og Pædagogik Centerchef Erik Pedersen tlf eller pædagogiks konsulent Dorthe Thorup tlf Fremsendelse af godkendelsesmaterialet. Private leverandører der ønsker godkendelse af privatinstitutionen, skal sammen med den skriftlige ansøgning beskrive og dokumenterer, hvorledes de vil leve op nedenstående godkendelseskriterier. For nyoprettede institutioner vedlægges: Vedtægter, virksomhedsplan og læreplaner for privatinstitutionen. Ansøgningen om godkendelse af etablering af et privat dagtilbud sendes til: Center for Uddannelse og Pædagogik Rådhuset Lyngby Torv 17,2 sal 2800 Kongens Lyngby. Att: Dorthe Thorup Godkendelseskriterier 1. Hvem er omfattet af ordningen? Institutioner eller institutionslignende pasningsordninger. 2. Hvem er ikke omfattet? Dagplejen er ikke omfattet 3. Generelt Overordnet skal private leverandører efterleve de samme love, regler og rammer som kommunale daginstitutioner. Forskellen er primært, at den private daginstitution har nogle andre frihedsgrader end kommunale daginstitutioner. Det gælder i forhold til opkrævning af forældrebetaling, som kan overstige 25 % i privatinstitutioner, samt i forhold til anvendelse af et eventuelt overskud og formue. Derudover er en privat daginstitution ikke underlagt den kommunale pladsanvisning, dvs. at den private daginstitution ikke har sikkerhed for at kommunen har børn til institutionen. 3

4 4. Ansøgningsperiode Der er to årlige ansøgningsfrister 1. marts og 1. september. Sagsbehandlingstiden er ca. 4 måneder.. Depositum Ved ansøgning om godkendelse til oprettelse af en privatinstitution skal ansøger stille et depositum på mellem og kr. Depositummet fastsættes ud fra institutionens størrelse, og efter gældende regler. Depositummet tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse, uanset om privatinstitutionen godkendes eller ej. Ansøger får en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget og får samtidig oplysning om indbetaling af depositum. Driftsgaranti For at opnå leverancesikkerhed stiller Lyngby-Taarbæk Kommune krav om sikkerhedsstillelse på anfordringsvilkår. Den private leverandør skal stille en garanti svarende til 1 måneds drift af en gennemsnitlig kommunal institution af samme størrelse som den private institution. Den stillede garanti skal til enhver tid som minimum modsvare institutionens størrelse set i relation til børneantal og børnealder. (for at sikre kommunens forsyningsforpligtelse). Ifølge Dagtilbudsloven er formålet med driftsgarantien at sikre, at privatinstitutionen kan yde den fornødne forsyningssikkerhed, da det er kommunalbestyrelsens ansvar, at sikre det nødvendige antal pladser Driftsgarantien er dermed en sikkerhed i de tilfælde, hvor kommunen påføres et tab ved ophør af privatinstitutionen. Vedtægter Der skal udarbejdes vedtægter for privatinstitutionen, inden denne kan godkendes. Vedtægterne skal bl.a. indeholde optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, forældreindflydelse, åbningstid, antal børn, privatinstitutionens formål, eventuel fortrinsret ved optagelse samt anvendelse af institutionens overskud. Såfremt der foretages ændringer i vedtægterne skal disse på ny godkendes. CVR-nr., ibrugtagningstilladelse, ansvarlig leder og sikkerhedsorganisation Før den endelige godkendelse af privatinstitutionen kan gives skal der foreligge: Virksomhedsregistreringsbevis fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-nr.) Samt ibrugtagningstilladelse. Eventuel overgang fra selvejende institution sker efter lov om virksomhedsoverdragelse. Der skal udpeges en ansvarlig leder for privatinstitutionen samt etableres en sikkerhedsorganisation. 4

5 De fysiske rammer Det er en betingelse for udbetalingen af tilskuddet, at privatinstitutionen til enhver tid har en gyldig ibrugtagningstilladelse til de lokaler, hvori pasningen foregår og til mindst det antal børn, som er indmeldt i privatinstitutionen. Lokalerne skal være indrettet til børn. Der skal være et frit gulvareal i grupperum på 3 m 2 pr. vuggestuebarn og 2 m 2 pr. børnehavebarn. Der stilles krav om, at institutionen råder over et udendørsareal/en legeplads svarende til mindst bygningens etageareal, alternativt 10 m 2 pr. barn. Yderligere beskrivelse af godkendelseskriterierne for de fysiske rammer fremgår af Bygningsreglementet, Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning og for legepladsers vedkommende: Dansk Standard, DS/EN 1176, 1177 og DS 1500 samt Sundhedsstyrelsens Vejledning om Hygiejne i daginstitutioner om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø. 5. Leverandørkrav Private leverandører, der ønsker at oprette og drive daginstitution i Lyngby-Taarbæk Kommune, er overordnet set forpligtet til at overholde og efterleve følgende: Den til enhver tid gældende lovgivning på området, herunder: o Dagtilbudsloven o Dagtilbudslovens bestemmelser om sprogstimulering 11 og følge de af kommunen angivne retningslinjer i forbindelse med sprogstimulering af tosprogede børn. o Udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, herunder hvordan børnemiljøet er integreret som en del af det pædagogiske arbejde. o Evalueres af læreplaner skal ske skriftligt hvert andet år - første gang i 2011 o Dokumentationen skal fremgå af institutionens hjemmeside. o Forvaltningsloven og offentlighedsloven, for så vidt det alene angår borgerrelaterede situationer o Byggelovgivningen o Planlovens bestemmelser vedr. placering af daginstitutioner o Arbejdsmiljøloven, herunder gældende krav vedrørende arbejdspladsvurderinger (APV). Privatinstitutionen udgør en selvstændig sikkerhedsorganisation. o Tegning af de nødvendige forsikringer for privatinstitutionen. Institutionen er forpligtet til at tegne forsikringer i lighed med de selvejende daginstitutioner, såsom bygnings- og brandforsikring, lovpligtig arbejdsskadeforsikring, børneulykkesforsikring og indboforsikring. o Institutionen er forpligtet til at have en telefon, en computer med internetopkobling, der til enhver tid lever op til gældende standarder, samt en hjemmeside. o Overholde de af kommunen vedtagne rygeregler, dvs. at der ikke må ryges hverken indendørs eller udendørs på institutionens område. Det er et ledelsesansvar, 5

6 o at gældende regler vedrørende rygning overholdes. Ligeledes skal kommunens alkoholpolitik overholdes. Den til enhver tid gældende kommunale kravspecifikation. o Forpligtet til at efterleve de til enhver tid gældende beslutninger truffet af Børneog Ungdomsudvalget og Kommunalbestyrelsen for dagtilbudsområdet. 6. Kvalitetskrav Den private leverandør skal leve op til formålsbestemmelsen for daginstitutioner og bestemmelsen om pædagogiske læreplaner (jr. Dagtilbudslovens 7 og 8). o Privatinstitutionen skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som beskæftiger sig med seks obligatoriske indholdstemaer for børns læring: Krop og bevægelse, sprog, sociale kompetencer, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt personlige kompetencer, jfr. kommunens vejledning herom. o Det skal fremgå af de pædagogiske læreplaner, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv og børns oplevelser skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. o Daginstitutioner skal medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse, integration i og samhørighed med det danske samfund. Institutionen skal stå åben for alle børnefamilier uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Påvirkning, der sigter mod ensretning må ikke finde sted. Det pædagogiske arbejde i institutionen skal fremme tolerance og medmenneskelighed. Som hovedsprog skal der tales dansk i institutionen og institutionen skal understøtte danske værdinormer. o Privatinstitutionen skal dokumentere, at den lever op til Lyngby-Taarbæk Kommunes krav vedrørende: o Personalesammensætningen og normeringerne skal være således, at institutionen kan overholdene målene i Dagtilbudsloven og Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetskrav og tilgodese børnenes behov. Der skal være forsvarlighed i pasningsordningen. Gruppestørrelsen skal være således, at personalet kan opfylde børnenes behov for sikkerhed og tilsyn. o Lederen og souschefen skal være pædagogisk uddannet. Der skal være pædagogisk uddannet personale til at dække den fulde åbningstid og mindst to ansatte til stede i åbningstiden. o Indhente udvidet straffeattest og børneattest på ansatte og frivillige, som medvirker i det daglige arbejde med børnene indhentes forud for ansættelsen (jf. kommunens retningslinjer på området). Lyngby-Taarbæk Kommunes vedtagne Mål og rammer for dagtilbudenes arbejde. o Udarbejdelse og aflevering af en årlig virksomhedsplan og virksomhedsberetning, der i sin form, giver et billede af dagligdagen, svarende til de kommunale daginstitutioners virksomhedsplaner og beretninger, jr. kommunens vejledning herom. o Arbejdet med Centerets overordnede indsatsområder, jf. Virksomhedsplanen. o Privatinstitutionen skal være åben for børn, der kræver en særlig indsats og de skal samarbejde med de relevante kommunale instanser, herunder det kommunale pæda- 6

7 gogiske tilsyn om de nødvendige tiltag overfor disse børn. Den private daginstitution skal i henhold til bemærkningerne til loven tage kontakt til Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis det optager/har et barn indskrevet med særlige behov, således at kommunen kan vurdere behovet for særlige støtteforanstaltninger, herunder om det er hensigtsmæssigt, at barnet er optaget i den private daginstitution. Privatinstitutionen har både samarbejds- og initiativpligt. Det er kommunen, som træffer beslutning om behovet for særlig støtte efter en konkret vurdering. Udgifter til støttepædagog indgår ikke i driftstilskuddet, men tildeles af kommunen efter en konkret beslutning til den enkelte institution. o Privatinstitutionen skal følge kommunens procedure for ansøgning om støttepædagoger. Lyngby-Taarbæk Kommune er forpligtet til at yde særlig støtte til børn med særlige behov, hvor kommunen skønner behov herfor, uanset at barnet er optaget i en privat daginstitution. Det er således kommunen, der træffer beslutning om behovet for støtte til børn bosat i kommunen, og det er kommunen, der betaler eventuelle udgifter til støttepædagog mv. I tilfælde af behov for støttepædagog forbeholder kommunen sig ret til at omplacere barnet til en ikke-privatinstitution. o Retningslinier vedrørende forældreklager, som kan rekvireres i Center for Uddannelse og Pædagogik. o Såfremt der etableres bespisning i institutionen, gør Lyngby-Taarbæk Kommune opmærksom på, at nationale retningslinier for hygiejne og egenkontrol efterleves. Pr. 1. august 2010 skal privatinstitutionen tilbyde et dagligt frokostmåltid mad til børnene. Privatinstitutionen skal selv afholde udgiften til etablering af modtager eller produktionskøkken. Et simpelt flertal af forældre kan beslutte at fravælge en frokostordning. Beslutningen skal afgøres senest hvert andet år. o Der gøres opmærksom på, at privatinstitutioner også er underlagt skærpet underretningspligt (jf. Servicelovens kap ). 7. Øvrige krav Optagelse Kommunen har ikke anvisningsret til pladser i privatinstitutioner, idet institutionen selv træffer afgørelse om optagelse af børn i institutionen. Privatinstitutionen skal selv fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse. Optagelsesreglerne skal fremgå af institutionens vedtægter, som skal være offentligt tilgængelige, fx via daginstitutionens hjemmeside. Optagelseskriterierne må ikke være i strid med almindelige retsgrundsætninger og institutionen skal være åben for alle børn uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Der kan gives fortrinsret til en bestemt gruppe børn, hvis institutionen er oprettet med bestemt formål, og fortrinsretten er klart defineret i vedtægterne. Privatinstitutionen skal føre venteliste over børn, der ønskes optaget i privatinstitutionen. Ventelisten skal være åben for alle og tilgængelig for kommunen, således at kommunen på anmodning kan få indsigt i ventelisten. Institutionen kan kun afvise børn, hvis der ikke er ledig kapacitet. Hvis privatinstitutionen afviser et barn, skal dette indberettes til kommunen med en begrundelse for afvisningen. 7

8 En privat daginstitution er forpligtet til at optage børn med handicaps eller andre særlige problemstillinger. Afslag om optagelse af børn med særlige behov kan alene begrundes ud fra følgende kriterier at: o De fysiske rammer ikke er, eller kan tilpasses barnets behov. o Personalets kvalifikationer ikke matcher de faglige krav, der skal til for at sikre børn med særlige behov de nødvendige udviklingsmuligheder (en privat daginstitution kan optage alligevel, og derefter ansøge Lyngby-Taarbæk Kommune om støttepædagogressourcer). Lyngby-Taarbæk Kommune kan beslutte, at et optaget barn med særlige behov skal flyttes til en kommunal daginstitution, hvis det vurderes, at den private daginstitution ikke vil være i stand til at varetage hensynet til barnets tarv og udvikling på en pædagogisk og menneskelig forsvarlig måde. Privatinstitutionen skal meddele kommunen, hvilke børn der bliver optaget i og udmeldt af privatinstitutionen. Privatinstitutionen fremsender hver måned de godkendte lister over alle kommunal og udenkommunale børn, der indmeldt i privatinstitutionen. Forældreindflydelse Privatinstitutioner skal sikre forældre til børn i private daginstitutioner den samme inddragelse og medbestemmelse som i selvejende daginstitutioner. I privatinstitutioner skal der oprettes forældrebestyrelser svarende til selvejende daginstitutioner (jr. Dagtilbudslovens 14, stk. 3). Forældrebestyrelserne skal som minimum have indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde, principperne for anvendelse af budgetramme samt indstillingsret til institutionsbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af fast personale i daginstitutionen. Tilsyn Kommunen fører tilsyn med privatinstitutioner på lige fod med de andre daginstitutioner i kommunen. Det løbende kommunale pædagogiske tilsyn skal foregå frit og uhindret. Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med det pædagogiske tilsyn, som skal have fysisk adgang til institutionen. Kommunen har i kraft af sin tilsynspligt mulighed for til enhver tid at aflægge besøg i institutionen (både anmeldt og uanmeldt besøg) og gøre sig bekendt med de faktiske forhold, hvor at følge med i at kravene overholdes. Formålet med tilsynsbesøgene er, at sikre at: o Indholdet af det pædagogiske arbejde i institutionen er i overensstemmelse med de generelle formålsbestemmelser i Dagtilbudsloven samt kommunens mål og rammer på området. o Privatinstitutionen udgør en forsvarlig ramme for børnenes hverdag og overholder de gældende kvalitetskrav. o Kommunen har overblik over det antal børn, som passes i institutionen i forhold til ibrugtagningstilladelse, og økonomisk tilskud. o At det kommunale tilskud anvendes til det fastsatte formål. 8

9 Pædagogstuderende Alle institutioner er i henhold til loven forpligtet til at modtage lønnede praktikanter fra pædagogseminarierne. Dette gælder også for private institutioner, som etableres i Lyngby-Taarbæk Kommune. Lønmidler til pædagogstuderende i lønnet praktik finansieres fra privatinstitutionens samlede lønsum til personale. Der tildeles således ikke ekstra lønmidler til aflønning af pædagogstuderende. 7. Økonomi Økonomisk hæderlighed Den private leverandør skal opfylde grundlæggende krav om økonomisk og faglig hæderlighed, dvs. at den private leverandør eksempelvis skal overholde sine forpligtelser i forhold til at: o Anvende det kommunale tilskud til det fastsatte formål. o Sikre sammenhæng mellem indtægter og udgifter o Opfylder forpligtelser i forhold til betaling af skatter m.v. o redegøre for, hvad et eventuelt overskud anvendes til (skal fremgå af privatinstitutionens vedtægter). Overskud og underskud Det skal fremgå af privatinstitutionens vedtægter, hvad et eventuelt overskud skal bruges til. Dette overskud skal anvendes til lovlige formål. Kommunen hæfter ikke for et eventuelt underskud hos en privatinstitution. Tilskud Kommunen yder et tilskud til privatinstitutionen pr. barn, der er optaget i institutionen. Det årlige tilskud opgøres på Kommunens hjemmeside efter budgetvedtagelsen for det pågældende år. Tilskuddet som privatinstitutionen modtager fra kommunalbestyrelsen pr. barn optaget i privatinstitutionen, er fastsat ud fra objektive kriterier og udgør summen af: - Driftstilskud (dagtilbudslovens 36) - Bygningstilskud (dagtilbudsloven 37) - Administrationsbidrag (dagtilbudsloven 38) 9

10 Tilskuddene - driftstilskud, bygningstilskud og administrationstilskud er fastsat ud fra et niveau i det enkelte barns hjemkommune. Driftstilskuddet pr. barn, der svarer til de gennemsnitlige kommunale budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende daginstitutioner i kommunen (eksklusive støttepædagogudgifter og inkl. vægtet moms på 5,25 %). Tilskuddet er beregnet ud fra en fuld ugentlig åbningstid på minimum 49 timer ugentlig og med åbent på alle hverdage. Tilskuddet kan således nedsættes i forhold til privatinstitutioner med deltidspladser eller begrænset åbningstid. Der er ikke hjemmel til at give privatinstitutioner højere tilskud end de objektive fastsatte tilskud i dagtilbudslovens regler om privatinstitutioner. Der kan derfor ikke tages højde for en udvidet åbningstid i privatinstitutionen. Privatinstitutionen er forpligtet til på forhånd at give både kommunen og forældrene information om lukkedage det pågældende år Administrationsbidrag: Beløbet svarer til det gennemsnitlige administrationsbidrag pr. barn kommunen yder til selvejende daginstitutioner Bygningstilskud: Beløbet svarer til det gennemsnitlige bygningstilskud pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende daginstitutioner i kommunen. Bygningstilskud til en godkendt privatinstitution efter dagtilbudslovens 37 skal beregnes på baggrund af kommunens samlede ejendomsrelaterede udgifter til kommunens selvejende daginstitutioner for aldersgruppen. For at opnå et gennemsnit pr. barn sættes udgiften i forhold til alle børn i aldersgruppen, der er indskrevne i selvejende institutioner i kommunen, både i institutioner der modtager tilskud, og i institutioner der ikke modtager tilskud til husleje. I aldersintegreret institutioner, hvor der er flere aldersgrupper, skal huslejen fordeles på de relevante aldersgrupper i forhold til de enkelte aldersgruppers anvendelse af arealet i institutionen. Der ydes tilskud til børn, der er indskrevet i godkendte privatinstitutioner. Der kan ydes tilskud til børn i alderen 26 uger til skolestart. Tilskuddene fra Lyngby-Taarbæk Kommune er gældende for børn bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune (tilskud ydes af barnets bopælskommune). Tilskud ydes fra det tidspunkt, hvor et barn er berettiget til et tilskud under den kommunale forsyning. Tilskuddet afregnes månedligt med den private leverandør. Privatinstitutionen kan ikke få del i kommunens centrale fællespuljer, bortset fra eventuelle udgifter til støttepædagoger, som afholdes af kommunen. Der, er ikke lovlig hjemmel til at give hverken større eller mindre økonomisk tilskud eller andre former for tilskud end de der klar fremgår af dagtilbudsloven med tilhørende bekendtgørelse og vejledning, altså drifts- bygnings- og administrationstilskud efter lovens til brug for en plads i en privatinstitution. Tilskuddet udbetales første gang når privatinstitutionen er endelig godkendt. 10

11 Udlejning af kommunale bygninger til private leverandører. Såfremt den private leverandør lejer lokaler af Lyngby Taarbæk kommune, skal det som udgangspunkt ske på sædvanlige markedsvilkår. Kun i de tilfælde hvor kommunen vurderer at de inden for de næste år kan forvente at få brug for bygningerne til kommunale formål kan kommunen lovligt udleje bygningerne. Forældrebetaling Private daginstitutioner er ikke omfattet af gældende regler om forældrebetaling. Der er således fri mulighed for at fastsætte forældrebetalingen i en privat daginstitution. Det følger af, at forældrene træffer et oplyst valg mellem forskellige daginstitutioner. Hvis forældrene ikke betaler for opholdet i institutionen er dette et anliggende mel lem privatinstitutionen, og forældrene og må som udgangspunkt anses for forældrenes opsigelse af daginstitutionen. Privatinstitutionen vil her have ret til at opsige barnet med et mellem forældrene og institutionen aftalt varsel. Friplads og søskendtilskud. Børn der optages i privatinstitutionen har jf. gældende regler, ret til friplads- og søskendetilskud. Tilskuddene beregnes af kommunen. Det påhviler privatinstitutionen at vejlede forældrene om mulighederne. Friplads- og søskendetilskud kan ikke overstige forældrenes egenbetaling. Tilskuddet fastlægges ud fra den kommunale forældrretakst. 9. Tilsidesættelse af krav Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune får oplysninger om, eller via tilsyn bliver bekendt med, at en privat leverandør tilsidesætter de krav og forpligtelser, kravspecifikationen indeholder, kan det medføre bortfald af tilskuddet til privatinstitutionen sker med kort eller intet varsel, hvis kommunalbestyrelsen skønner at kravspecifikationens kriterier misligholdes eller groft misligholdes. Lyngby-Taarbæk Kommune forbeholder sig retten til at søge erstatningsansvar i tilfælde af misbrug. Forældre til børn i den private daginstitution kan forfølge et eventuelt erstatningskrav via de civilretslige instanser og myndigheder. Forældre kan henvende sig til Lyngby- Taarbæk Kommune, hvis de har spørgsmål eller oplevelser, der er relevante i forhold til tilsynet med privatinstitutionen. Lovgivningen om private leverandører fritager ikke Lyngby-Taarbæk Kommune fra den generelle forpligtelse til at etablere det nødvendige antal pladser, således som det fremgår af dagtilbudsloven. Dette gælder også, hvis en privat leverandør skulle vælge at lukke den etablerede daginstitution. I så fald vil kommunen skulle tilbyde børn med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune plads andre steder i de kommunale tilbud. 11

12 10. Klageadgang Klage over fastsættelse af kommunens godkendelseskriterier kan, afhængig af klagens art, påklages til kommunalbestyrelsen eller Konkurrencerådet/Konkurrencestyrelsen. Kommunens afgørelse om godkendelse af en privat leverandør, som efter leverandørens opfattelse er ulovlig, kan indbringes for: Det kommunale tilsyn. Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177, blok D-E 2400 København NV. 12

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 2019 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner For at blive godkendt som privat daginstitution i Herlev Kommune skal private leverandører skriftligt dokumentere, hvordan de vil leve op til de krav,

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 20198 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Januar 2015 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen 29.03.2019 Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn J. nr. 16.06.02P21 Sag: 2005/0004524-003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen November 2016 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 17-12-2018 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Godkendelseskriterier til private institutioner Her finder du informationer om godkendelseskriterier

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Side 1 af 5 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3 19 stk. 5 Alle private leverandører, som

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 03-09-2019 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Godkendelseskriterier for private institutioner. Her finder du informationer om godkendelseskriterier for etablering af private

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen August 2017 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD

GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD Køge Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen 2018 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen Notat Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: [Navn(e)] Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Dato: 9. august 2018 Sags nr.: 28.06.00-A26-1-18

Læs mere

Godkendelseskriterier. Private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 3-5

Godkendelseskriterier. Private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 3-5 Godkendelseskriterier Private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 3-5 2016 Alle private leverandører, der ønsker at starte en privatinstitution i Glostrup kommune, skal sende en ansøgning

Læs mere

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20 Sagsnr. 16.05.07-P27-1-10 Cpr. Nr. Dato 13.09.2017 Navn Sagsbehandler Bente Bækvad Jensen Godkendelseskriterier for oprettelse af privat institution revideret pr. 30.04.18 GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2018 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap.

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om etablering

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om etablering

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 J:\Børn og Unge\INSTITUTIONSAFD\ADMINISTRATION\Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.doc Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 Alle private leverandører,

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune. Indhold. August 2019

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune. Indhold. August 2019 August 2019 Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet administration Kravspecifikationen for private daginstitutioner, efter

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Godkendelseskriterier 2019

Godkendelseskriterier 2019 Godkendelseskriterier 2019 Private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 3-5 2019 Alle private leverandører, der ønsker at starte en privatinstitution i Glostrup kommune, skal sende

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud. Baggrund

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud. Baggrund Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Baggrund Dagtilbudslovens 19, stk. 5 giver mulighed for, at private leverandører, med Byrådets godkendelse, kan oprette private dagtilbud. Af

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud

Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud Frederikssund Kommune Jægerspris 16.02.2018 Torvet 2 3600 Frederikssund Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud Denne ansøgning er disponeret ud fra "Godkendelseskriterier for

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Indhold Lovgivning og standarder. Generelle krav. Lokale krav. Optagelsesregler. Forældrebestyrelse. Sikkerhedsstillelse og økonomi. Tilskud.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven efter dagtilbudsloven Alle private leverandører, som ønsker at starte en privatinstitution, skal sende en ansøgning til Frederiksberg Kommune. I ansøgningen skal den private leverandør skriftligt dokumentere,

Læs mere

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Vejle kommune efter 19 20 i Dagtilbudsloven Vedtaget 30.03.2011 og revideret i BFU 21.06.18 Lovgivning og standarder på området. Oprettelse af privatinstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 993974 Ref. SOTH Dir. tlf. 46 31 40 09 sofiet@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Social, Børn og Kultur December 2010Maj 2009 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Sagsnr. 28.03.04-G01-1-18 Dato: 24.10.2018 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Ansøgning 2.1. Depositum 2.2. Driftsgaranti 2.3. Vedtægter 2.4. Økonomisk

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Indhold Ansøgningsprocedure... 2 Godkendelseskriterier... 2 Lovgrundlag... 2 Myndighedskrav... 3 Tavsheds- og underretningspligt... 3 Pædagogiske

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2019 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap.

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2018 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap.

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Center for Børn og Familie - Dagtilbud Indholdsfortegnelse: Baggrund:... 3 1. Ansøgningsperiode:... 3 Depositum:... 3 Driftsgaranti:... 4 Vedtægter:...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 3049540 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 7. februar 2019 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2018 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap.

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2019 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap.

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Forslag til Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Forslag til Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Forslag til Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Sagsnr. 28.03.04-G01-1-18 Dato: 24.10.2018 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Ansøgning 2.1. Depositum 2.2. Driftsgaranti 2.3. Vedtægter 2.4.

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Institutionens navn: 1 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger.. 3 Typer af tilbud/børnenormering. 4 Åbningstider 4 Geografisk placering og fysiske rammer..

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Indledning Med lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25, der trådte i kraft 1. oktober 2005, er

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune En privat daginstitution skal i lighed med kommunale dagtilbud leve op til den almindelige lovgivning på området samt de kriterier, som kommunen opstiller. I Thisted Kommune betyder dette, at en privat

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 3049540 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 18. januar 2019 (Oversigt over

Læs mere

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn.

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Den 31. januar 2014 Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn. J. nr. 28.03.04G01 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning....

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen.

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune Børne- og Kultur forvaltningen. Indhold Formål... 4 Hovedprincipper for opstilling af godkendelseskriterier... 4 Formål til dagtilbud...

Læs mere

Kravspecifikation. for private leverandører af dagtilbud i Brøndby Kommune

Kravspecifikation. for private leverandører af dagtilbud i Brøndby Kommune Brøndby Kommune Park Allé 160, 2605 Brøndby 4328 2828 born@brondby.dk www.brondby.dk Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Brøndby Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Kravspecifikation

Læs mere

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier København den 30. august 2005 For yderligere oplysninger kontakt: Konsulent Dorthe Nørgaard (dng@kl.dk)

Læs mere